(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), sáng 24/7, Công đoàn Ban quản lý dự án 4 (thuộc Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam) tổ chức Lễ gắn biển công trình cầu dân sinh thôn Sát (xã Ban Công, Bá Thước).

Tin liên quan

Đọc nhiều

w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5Ep4bur4bq84bub4bu34bqo4bq04bq84bub4bu5eeG7jOG7m0F34bq84bubw5Phuqjhurzhuqzhu5vDkuG6rEbhurzhu5vhuq3DucOS4bub4bugxrDhu5vhu7bDuuG6vOG7m+G7uEbhurzhuqbDtC/huqzhu6Phu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU08w4DDukHGoeG7kTPhuqx34bq84bubw4lU4bub4bq84bqo4bqy4bq64bubdeG7neG7m+G6vOG7qeG6uuG7mzPhuqbhu6VQ4bubw5Lhuqzhu6Xhurzhuqzhu5vhurjDvU3hu5vhu7hG4bq84bqm4bubw4HDiuG7peG6vOG7m+G7geG6qOG6ssOS4bubM8O64bq64bub4buP4bufdC9zL+G7o3Xhu5914bubLeG7m+G7n3Qvcy/hu5/hu53hu6N1w7XDs+G7m8OTw7nhurzhuqbhu5vhu59wL3PDs+G7m+G7uEbhurzhuqbhu5vDgcOK4bul4bq84bub4bu2w7rhurzhu5tO4buMxanhurzhu5vhurhR4bubQcag4bubw7nhurzhu5tw4bub4buPw5Lhuqzhu4xJ4bu54bub4bu4RuG6vOG6puG7m8OBw4rhu6Xhurzhu5vhuqnDjeG6vOG6puG7m+G7ucOU4bu54bubI+G7mMSo4bq84bqm4bub4bu3SeG7m+G7geG6qOG6ssOS4bubM8O64bq6w7Xhu5vDksON4bub4bu54bqs4buU4bu54bubMcOC4bub4bqm4bur4bq84bub4bu34bqo4bq04bq84bub4bu5RuG6vOG6puG7m8OST0Lhurzhuqzhu5vhu7l54buM4bubQXfhurzhu5vDk+G6qOG6vOG6rOG7m8OS4bqsRuG6vOG7m+G6rcO5w5Lhu5vhu4/hu6DGsOG7m+G7tsO64bq84bub4bu4RuG6vOG6psOz4bub4bu2w7nhu5vhuqnhuqzhu5jhu4jhu7nDtcOyw7QvTeG7kcO0QeG6qOG7ouG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGocOSw4Dhu6DDki3DuuG6uOG6qOG6puG6vG7hu5vhu7nDgOG6vMOSw4BPb8ah4buRw7Thu7fhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu6N14bufdS9wdEHhu6Hhu5/hu6Phu6Phu6Hhu53hu53DknFwcXJz4bufcuG6uOG7o8OyRU3huqbGoeG7my/hu5HDtC/hu7fhu5HDtMOA4bq64buRI+G7p+G6qOG7m0HhuqjhurLhurzhu5vhuqnDjeG6vOG6puG7m+G7ucOU4bu54bubw4Hhu5jEqOG6vOG6puG7m+G7t0nhu5vhu4HhuqjhurLDkuG7mzPDuuG6uuG7m+G7ouG7peG7m+G6uMaw4bq84bqs4bubw4Hhu6fDiuG7m+G6rOG7jFDhurLhurzhu5vhu7bDueG7m+G6qeG6rOG7mOG7iOG7ueG6puG7q+G6vOG7m+G7t+G6qOG6tOG6vOG7m+G7uXnhu4zhu5tBd+G6vOG7m8OT4bqo4bq84bqs4bubw5LhuqxG4bq84bub4bqtw7nDkuG7m+G7oMaw4bub4bu2w7rhurzhu5vhu7hG4bq84bqm4bub4buP4bu2w7nhu5vhuqnhuqzhu5jhu4jhu7nDtcOyw7Qvw4Dhurrhu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoTLDk8OKM8OKT+G6usO64bq4xqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhurrDuk/huqbhuqjhurwt4bu3w4rDksOSw4rhurpu4bubck3Dkm/hu5vhurjhuqjhurzDgC3huqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m+G6vMOKT+G6usO64bq4b+G7m8OSw4Dhu6DDki3DuuG6uOG6qOG6puG6vG7hu5vhu7nDgOG6vMOSw4BPb8ah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vDk0/hu7nhu4nGoS8v4bu5QeG6vMOy4bu3w7rDisOS4bqsw7rhurzhuqzhuqzDisO6w7Lhu6LhurwvQcOAw5PDicOSw4pNL+G6vMOA4buew5Mv4bujdeG7n3UvcHRB4buh4buf4buj4buj4buh4bud4budw5JxcHFyc+G7n3Lhurjhu5/DskVN4bqmxqHhu5sv4buRw7TDgOG6uuG7kSPhu6fhuqjhu5tB4bqo4bqy4bq84bub4bqpw43hurzhuqbhu5vhu7nDlOG7ueG7m8OB4buYxKjhurzhuqbhu5vhu7dJ4bub4buB4bqo4bqyw5Lhu5szw7rhurrhu5vDkk/DusOK4bubw5Lhu63hurzhuqbhu5tO4buM4bul4bub4bu54bqsw4rhu5vhu7nDueG7ueG7m+G6puG6qMO64bubw4FC4bq84bqs4bub4bu54bqs4bqq4bq84bqs4bubw5PDueG7ueG6rMOz4bqsw4rhu6Xhurzhu5vhu7nFqeG6vOG6rOG7m8OB4but4bu54bub4bu34bqo4bqyw5Lhu5vDieG6rOG6vuG7m8OJ4bqs4bup4bq84bub4bui4bul4bub4bqs4buG4bu54bubw5Phuqjhurzhuqzhu5vhurzhuqbhuqzDqMOK4bub4bui4buYSsOS4bubw4nhuqzhur7hu5vDkuG7p+G6qOG7m8OS4bqsRuG6vOG7m+G6rcO5w5LDs+G7m+G7oMaw4bub4bu2w7rhurzhu5vhu7hG4bq84bqmw7LDtC/DgOG6uuG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahMsOTw4ozw4pP4bq6w7rhurjGoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG6usO6T+G6puG6qOG6vC3hu7fDisOSw5LDiuG6um5yw7Lhu51Nw5Jv4bq44bqo4bq8w4At4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkm7hurzDik/hurrDuuG6uMah4buR4bu2w7rhurzhu5vhu7hG4bq84bqm4bub4bq44bul4bub4bugxrDhu5vhu6LDleG6vOG6puG7m+G7ucO6w4rDs+G7m8OBxKjhuqjhu5vDk0fhurzhuqbhu5vhu7nhu4Dhurzhu5vDieG6rOG6vuG7m8OJ4bqs4bup4bq8w7Phu5vDgeG7reG7ueG7m+G7t+G6qOG6ssOS4bub4bq44bul4bub4bui4bq24bubw4Hhu5jEqOG6vOG6puG7m+G6puG6qMO6w4rhu5vDkuG6rEbhurzhuqbDsuG7m+G6qU/hu5jhu4jhu7nhu5vDgXdQw7Phu5vhu7fhu6Xhu5vhu7nDiuG6vOG7m+G6vOG6rHfhurzhu5tBd+G6vOG7m+G7oeG7m8OS4bqsRuG6vG7hu5vhuq3DucOSw7Phu5sxw7rhu5s8w7nhurzhu5vhu6Lhu6Xhu5vDkuG6rEbhurzhu5vhu7bDusOz4bub4bu54bqs4buQ4bubUOG6sOG7jOG7m8OB4bqo4bub4bq44bun4bqo4bubTuG7jMO64bubw5Phu4xH4bqo4bubM+G7kMO64bub4bu34bux4bq84bqm4bub4bu3w6jDs+G7m+G6usWp4bq84bqmw7Phu5vhuqZ3UOG7m+G6unjDkuG7m8O64bq84bubw5LDiuG7peG6vOG7m+G7ouG7peG7m+G7t0Phu5vhu7nhuqzhuqjDuuG7m+G7ueG7q8OS4bubw4nhuqzhuqjhu5vhu7nhur7hu5vhurrhu5jDuuG7m+G6uOG7kuG7m+G7oMWpUOG7m0/DusOy4bubI+G7mErhu7nhu5vDk8ag4bubTuG7jMO64bq84bubw5J34bq64bubw4F54buM4bubw5Lhu5jhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G7tknhu5sp4bqow7rDiuG7m8OS4bqsRuG6vOG6puG7m+G7gcO94bq84bubw5LFqeG6qOG7m+G7ouG7peG7m+G6qcON4bq84bqm4bub4bu5w5Thu7nhu5sj4buYxKjhurzhuqbhu5vhu7dJ4bub4buB4bqo4bqyw5Lhu5szw7rhurrDs+G7m+G7uXnhu4zhu5tBd+G6vOG7m8OT4bqo4bq84bqs4bubw5LhuqxG4bq84bub4bqtw7nDkuG7m8OB4buYSuG7ueG7m8OJ4bqsS+G6qOG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vhu6B3UOG7m0HGoOG6vOG6puG7m+G6vOG6puG7pVDhu5vhu6MvdC/hu5/hu53hu6N0w7Phu5vhuqzDiuG7peG6vOG7m8OS4bqs4bul4bq84bqs4bub4bq84bqm4bulUOG7m+G7oeG7nS9wL+G7n+G7neG7o3XDs+G7m+G7uXnhu4zhu5tPSeG6vOG6puG7m+G7ocOzceG6usOz4bubQeG7peG6qOG7m3Nz4bq6w7Phu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vDksON4bq84bqm4bubw4nhuqjhurzhuqzhu5tN4bqs4bqq4bubw5LhuqzGoOG7ueG7m+G6rOG6qOG6suG6vOG7m8OJ4bqsw4rFqeG6vOG6puG7m+G7n8OzdOG7m8OSVOG7m8OBSOG6vOG6psOy4bub4bu4d1Dhu5vhu7l54buM4bub4bqsw4rhu6Xhurzhu5vDkuG6rOG7peG6vOG6rOG7m+G7ouG7peG7m8OB4buYw7rhu5vhu6Lhu6XDiuG7m8OT4bua4bubQcOU4bq84bqm4bubw4HDuU3hu5vhu5Thurzhuqbhu5vhurrDiuG6vOG6puG7m+G6uuG7guG6qMOz4bubTeG6rMOU4bu54bub4buiw5Thu5vDgeG6qOG7m+G6uOG7p+G6qOG7m8OS4bqs4buYxKjhurzhuqbhu5vhu6Dhu4xQ4bqu4bq84bub4bu54buQw7rhu5tzdHThu5vhuqxJw7Phu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vhu6HDsuG7o3Hhu5/hu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m+G7ouG7peG7m+G6rOG7iuG6vOG7m3Nx4bud4bubw4Dhurrhu5vhuqzhu4bhu7nhu5vDk+G6qOG6vOG6rMOy4bubw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqEyw5PDijPDik/hurrDuuG6uMah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bq6w7pP4bqm4bqo4bq8LeG7t8OKw5LDksOK4bq6bnLDsuG7nU3Dkm/hurjhuqjhurzDgC3huqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG6vMOKT+G6usO64bq4xqHhu5Ej4buYSuG7ueG7m+G7t+G6qOG6sMOSw7Phu5vDkuG7luG7m+G6vOG7qeG6uuG7m+G7n+G7neG7o3Phu5vDgeG6sOG6vOG7m+G6vMO6UMOz4bub4bu2w7rhurzhu5vhuqXhu4zFqeG6vOG7m+G6uFHhu5tAxqDhu5vDueG6vOG7m3DDs+G7m+G6qcON4bq84bqm4bub4bu5w5Thu7nhu5sj4buYxKjhurzhuqbhu5vhu7dJ4bub4buB4bqo4bqyw5Lhu5szw7rhurrhu5vDgcaw4bubw4nhuqxL4bqo4bub4bu5RuG6vOG6puG7m+G7oHdQ4bubQcag4bq84bqm4bubw4Hhu5hK4bu54bubcXB14bub4bu5eeG7jOG7m0vhu5vhu6Phu6Hhu5vDkkThurzhuqzhu5tN4bqs4bqqw7rhu5vhu7bhu6vhu7nDs+G7m+G6uuG6qOG6tuG6vOG7m+G6qU/hu4zhurzhuqbhu5vhu6Lhu6Xhu5vhuql3UOG7mzPhuqbhu4xQ4bqu4bq8w7Phu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vDksON4bq84bqm4bubw4nhuqjhurzhuqzhu5tN4bqs4bqq4bub4buY4buI4bu54bubw5Lhuqrhurzhuqzhu5vhu6PDsuG7nXLhu53hu5vDklThu5vDgUjhurzhuqbDsuG7m+G6p+G6qOG6ruG6vOG6puG7m+G6vOG7qeG6uuG7m+G7n+G7neG7o3Xhu5vDgcaw4bubw4nhuqxL4bqo4bub4bu5RuG6vOG6puG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G7o+G7n3Phu5vhu7l54buMw7Lhu5vhu7jDueG7ueG7m0HGoOG7m8O54bq84bub4bugd1Dhu5tBxqDhurzhuqbhu5vhu7l54buM4bubQXfhurzhu5vDk+G6qOG6vOG6rOG7m+G6vOG6rOG7seG6uuG7m8OJ4bqww5Lhu5vhurxH4bqo4bub4bu5w7nhu7nhu5vhu7fFqeG6vMOz4bub4bq44bul4bq84bqmw7Phu5vDkuG6rEbhurzhu5vhu6Dhur7hurrhu5vhu7nhu5DDuuG7m8OBSOG6vOG6puG7m+G7t+G7pcOK4bub4bu5w7nhu7nhu5tBd+G6vOG7m8OSSeG7ucOz4bubTeG6rMOU4bu54bub4buiw5Thu5vhurrDlOG7ueG7m8OS4bqo4bqu4buM4bub4bug4bq+w7rhu5vDgeG6vuG6qMOz4bub4bqm4bqoxanhurrhu5vhurzhuqbhuqzDqMOKw7LDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoTLDk8OKM8OKT+G6usO64bq4xqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhurrDuk/huqbhuqjhurwt4bu3w4rDksOSw4rhurpucsOy4budTcOSb+G6uOG6qOG6vMOALeG6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bq8w4pP4bq6w7rhurjGoeG7keG6peG7jMO64bub4bui4bqo4bqy4bu54bub4bugd1Dhu5tBxqDhurzhuqbhu5vhu7l54buM4bubQXfhurzhu5vDk+G6qOG6vOG6rOG7m8OS4bqsRuG6vOG7m+G6rcO5w5Lhu5vDkuG6rOG6tOG7m+G6rOG6qOG6suG6vOG7m8OTxqDhu5tO4buMw7rhurzhu5vDknfhurrhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G7ucO54bq84bub4bu3ScOzw4HDiuG7peG6vOG7m+G7ouG6qOG6ruG6vOG7m+G7uEbhurzhuqbhu5vDgcOK4bul4bq84bubKeG6qMO6w4rhu5vDkuG6rEbhurzhuqbhu5vhu4HDveG6vOG7m8OSxanhuqjhu5vhu4HhuqjhurLDkuG7mzPDuuG6usOz4bub4bqpw43hurzhuqbhu5vhu7nDlOG7ueG7myPhu5jEqOG6vOG6puG7m+G7t0nhu5vhu4HhuqjhurLDkuG7mzPDuuG6uuG7m+G6puG6qOG7jk3hu5vDgcWp4bq64bub4bu3xanDiuG7m8O64bq84bubw5LDiuG7peG6vOG7m+G6puG6qMO6w4rhu5vDkuG6rEbhurzhuqbDs+G7m+G7oOG6vsO64bub4bq8w4zhuqjhu5vhurjDiuG7m+G7ueG7kMO64bub4bu34bul4bub4bu5w4rhurzhu5vhurzhuqx34bq84bubQXfhurzhu5vhu6Lhu6Xhu5vhu7nDueG7ueG7m8OA4bq64bub4bqs4buG4bu54bubw5Phuqjhurzhuqzhu5vDieG6rOG6qOG7m+G7ueG6vuG7m+G6uuG7mMO64bub4bq44buS4bub4bugxalQ4bubT8O6w7Iz4bqsd+G6vOG7m0FDTeG7m+G6vOG7pVDDs+G7m+G6uMaw4bq84bqs4bubw4Hhu6fDiuG7m+G7uEbhurzhuqbhu5vDgcOK4bul4bq84bubKeG6qMO6w4rhu5vDkuG6rEbhurzhuqbhu5vhu4HDveG6vOG7m8OSxanhuqjhu5vhu4HhuqjhurLDkuG7mzPDuuG6usOz4bub4bqpw43hurzhuqbhu5vhu7nDlOG7ueG7myPhu5jEqOG6vOG6puG7m+G7t0nhu5vhu4HhuqjhurLDkuG7mzPDuuG6uuG7m8OBxrDhu5vDkuG7reG6vOG6puG7m+G7t+G7seG6vOG6puG7m8OJ4bqsw4DhurzDs+G7m+G6puG6qHhQ4bubw4nhuqzDgOG6vOG7m+G7ueG6rMOK4bub4bu5w7nhu7nhu5vDksO9TeG7m8OS4bqs4bq04bub4bui4bul4bub4bu5w7nhu5vhurzhuqx34bq84bub4oCcI+G7p8OS4bubw5Lhuqzhu6Xhurzhuqzhu5vDkuG6quG7ueG6rOG7m+G7oOG7jHjDkuG7m8OT4bur4bu54bubw5JPw4rhurzhuqbhu5tN4bqsw4rhurzhuqbhu5vDkk/hu6XDiuG7m8OS4bqs4bqo4bubw4Hhu4zDuuG7m+G6uMO6w4rhu5vDgUnhurzhuqbhu5vhuqbhuqjhu4Lhuqjhu5vhu6Lhu6Xhu5vhuqzDiuG7p8OS4bubw4FJ4bq84bqm4bub4bu5RuG6vOG6puG7m8OBw4rhu6Xhurzhu5vhuqbhuqjDuuG6qOG7m8OBw4rhu6fhurzhu5vhu5/hu53hu6Phu6Hhu5st4bub4buf4bud4bujdOKAncOy4bub4bqpT8O6w4rhu5tO4buM4bul4bub4bu54bqsw4rhu5tx4bub4bqm4bqow7rhu5vDgULhurzhuqzhu5vhurjhuqjhurLDkuG7m8OTVcOz4bubceG7m+G6rEnhu5vhuqbhuqjDuuG7m8OBQuG6vOG6rOG7m+G7ueG6vuG7m+G6rMOK4bul4bq84bub4bu5xanhurzhuqzDgeG7reG7ueG7m+G7t+G6qOG6ssOS4bubw4nhuqzhur7hu5vDieG6rOG7qeG6vOG7m+G7ouG7peG7m3Lhu5vDgOG6uuG7m+G6rOG7huG7ueG7m8OT4bqo4bq84bqs4bub4bui4buYSsOS4bubw4nhuqzhur7hu5vhu6Lhu5jhu4rhurzhu5vhurjhuq7hurzhu5vhuqzhu4bhu7nhu5vDksO9TeG7m0vhu5vDkuG6rEbhurzhu5vhuq3DucOSw7Phu5vhu6DGsOG7m+G7tsO64bq84bub4bu4RuG6vOG6psOyw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFNw5rhu4zDkuG6rMOKT8ah4buR4buD4buMd+G6vOG7m+G7uOG7mMSo4bq84bqmw7QvTeG7kQ==

Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]