(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong điều kiện tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp thì hình thức học trực tuyến mang tính chất bắt buộc, điều mà cả cô giáo, học sinh và phụ huynh không ai mong muốn. Đặc biệt, đối với phụ huynh, họ lại thêm nhiều lo lắng, bất an...
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq/hu5bhu5vhur/hu5vhuqXDgMWp4bq54bql4bq74bu34bqlc8OCa+G6pWvhuq7hurnhuqXhu7fGocSC4bqlxqHhuqBCdcah4bqlcsah4bub4bqla8O6deG6pcah4buna+G6pcO6dXPhu5t1bsSDL8ah4bqt4bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7fGoG7hurlsw6Lhuq89QcO6deG7l+G6pW3hu5vDtOG6oOG6pXLhu5vhu5F14bqlw4Dhu6N1xqHhuqXGoeG7o3XGoeG6pWzhu59rxqHhuqVLw5o84buaTC3huq3DqeG6pW3hurl14buX4bqlbOG7m+G7mXXhuqVq4bubw7V14bql4bu3xqHhurJr4bqlw4DDquG7t+G6pcOAxqHhu6PhuqXGoeG7o3XGoeG6pcOAxqHhurJr4bqlxqHhu6dr4bqlw4BBw4Jr4bqlw4DhuqBCw7V14bqldOG6uXXhu5fhuqXDgOG7nXXGoeG6pWvGocOtw4DhuqVq4buDw4DhuqVq4bqg4buta8Oh4bqlbeG7m8O04bqg4bqldOG6veG6pWvhur/huqVr4bup4bql4buX4bub4bq7w7rDoeG6pcah4buna+G6pcOB4bubdcah4bql4bqs4bq94bql4bu3xqHEguG6pcah4bqgQnXGoeG6pXLGoeG7qXXhu5fhuqXhurnhu5vhuqV0w7p14buX4bqldOG6oOG7q3XDoOG6pU1ma+G6pWrhu5vhu5HDgMOh4bqlbeG7q+G7m+G6peG6rHjhu5vhuqXhu7fGocSC4bqlxqHhuqBCdcahw6HhuqXGoeG7p+G6pXPDquG7m+G6pcOAxqHhu4904bqldcah4bubw7ThuqDhuqVzw7rhuqVz4buDdeG7l8Oh4bqlasOtw4DhuqXhurl1w6DDoMOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dL4bq54bu3w4Dhu5vDunXDouG6r8SD4bubdOG7l+G6pWtz4bq5w4HDgTPDomzDgMah4bqgdGrhuqXhu5tLbnXDgG5Bw6LhuqXDgcOAQnNuM8Oi4bqo4bubbMOAxqE54bqlZOG6p+G6p+G7t+G6qmHhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAOeG6pWJi4bqn4bu34bqqYcOi4bqlw4FBazPDoi8v4bub4bqsw6Bq4bq5w7rDgMah4bq5dcahxqHDuuG6ucOg4bqsdS91buG6qMOBL+G6qeG6qeG6p8OpL+G6rcSRxJFsY+G6p8Op4bqrY+G6reG6rcOA4bqp4bqnYmThuqdz4bqnw6Bx4bu34buXOEEzY2Nkw6LhuqXhurlzw4Azw6Lhu5bhu5vhur/hu5vhuqXDgMWp4bq54bql4bq74bu34bqlc8OCa+G6pWvhuq7hurnhuqXhu7fGocSC4bqlxqHhuqBCdcah4bqlcsah4bub4bqla8O6deG6pcah4buna+G6pcO6dXPhu5t1bsOi4bql4bqo4bubbMOAxqEzw6Jk4bqn4bqnw6LhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAM8OiYmLhuqfDouG6pS/huq89xqF54bub4bqlbeG7m+G7k3ThuqVrw7p14bqlxqHhu6dr4bqlw7p1c+G7m3Vu4bqlw4DGoeG7o+G6pWrhu6vhuqV0w7PhuqVt4bq5deG7l+G6pW3hu5vhuqVz4bq9dOG6pXXhu4914bqlw4Hhu43huqVyxqHDueG6peG7ueG6oOG6u3XhuqXhuqrhuqBCw7V14bqlbeG6tsO9a+G6peG6rOG7m+G7kWvhuqXGoeG7p2vhuqVr4bqu4bq54bqla8O6dcOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxIPDgcOAQcO6deG7l+G6r0vGoeG6ueG6pXTDs+G6pWvhu4d14buX4bqlw4DGoWd14buX4bqlcsah4bub4bqla8O6deG6pcah4buna+G6pcO6dXPhu5t1bsSDL8OBw4BBw7p14buX4bqvxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvUsah4bub4bqlw4DGoeG7qXXhu5fhuqXDgOG7m3XhuqXDgEHDunXhu5fhuqVzeOG7t+G6pWvDueG6pXThu63DgOG6pcOB4bur4bqlasOqdeG6peG7lOG6p8Oh4bqldeG7j3XhuqVr4bq/4bqlc3jhu7fhuqVr4bqu4bq54bqla8O6deG6pcOAQeG6ueG7m+G6peG7t8ah4bq/4bub4bqlxqHhu6dr4bqlw7p1c+G7m3Vuw6HhuqVrxqHhu5/huqU9xqHDg0LhuqVU4bubdcah4bql4buz4bql4bu3xqHhurZ5deG7l+G6pU3hu6l14buX4bqlPOG7keG6peG6oz3hu7bhuqU9xqHhurl1xqHhuqXGoMO54bq5w6PhuqVzw6rhu5vhuqVrw7nhuqV1xqHhuqZ14buX4bqldGnhuqDhuqXDgMah4bqgxKl14bqlw4BBw7p14buX4bqlw4HhuqBC4bqldeG7l8ahcMOg4bqlPcaheeG7m+G6pW3hu5vhu5N04bqldOG6veG6peG7lOG6p+G6pW3hurl14buX4bqldeG7l+G6vULhuqVr4bq9deG7l+G6pcOA4buHdeG7l+G6peG6rOG7p8OAw6HhuqXGoeG7p2vhuqXDunVz4bubdW7huqXDgeG7jeG6peG7t8ahw4PhuqXGocO94bu34bqlxqF3deG6pXXGoeG6tnXhu5fhuqXDgMahw4Jr4bqlw4DDtcOh4bqlxqHhu6N1xqHhuqXDgMah4bqya+G6pXXhur1C4bqlcsah4bubw7V14bqla8ah4buf4bqlw4BB4buz4bqldeG7j3XhuqVr4buHdeG7l+G6pcOAxqFndeG7l8Og4bqlPcahbsO64bqla8ah4bub4bq54bqlw4HDsuG6pWvhuq7hurnhuqVrxqHhu5/huqVU4bubdcahOeG6peKAnMag4buna+G6pcO6dXPhu5t1buG6pcOB4buN4bqlbMSpdeG6pW3DtXXhuqV04butw4DhuqXDgeG7q+G6peG6rMOtdeG6pW3DtOG6peG6rMO04bqlw4HhurJr4bqlcsahxalu4bqldcah4bq24bqlc8O6w6p14bqlw4DGoeG7n8Oh4bqlbeG6ueG6oOG6pXPhurZ14buXw6HhuqVt4bq54bqg4bql4bqs4bq54bub4bqlbMO64bqlw4DhurbhuqXDgMahw7XhuqV14buX4bux4bub4bqlcsahw7p04bqlc+G6tnXhu5fhuqXDgEHhurZ4a+G6pXThur114bqlxqHhu6N1xqHhuqXhu7nhuqDhurvhuqVzaeG6oMOg4bqlPcah4buPdOG6peG6rOG6vcO64bqlbcO5w6HhuqVrw7p14bqlw4Hhu43huqVq4buf4bql4bu3xqFpdeG6pcOA4bq7deG6pWrhu7Phu5vhuqVr4bq7a+G6pWvGoeG6tnd14buX4bqlw4BB4bujdcah4bql4buX4bub4bq/4bub4bqlw4BB4budw6HhuqV0w6p14buX4bql4bqq4buB4bqlxqHhu63hu5vhuqXDgEHhu4914bqldOG6u0LhuqXDgOG7nXXGocOh4bqlbeG7m+G7kXXhuqXDgMahw7rDquG7m8Ogw6DDoOG6pT3GoXnhu5vhuqVt4bub4buTdOG6pWvDunXhuqXGoeG7p2vhuqXDunVz4bubdW7huqXDgMah4buj4bqlauG7q+G6pXTDs+G6pW3hurl14buX4bqlbeG7m+G6pXPhur104bqldeG7j3XhuqXDgeG7jeG6pXLGocO54bql4bu54bqg4bq7deG6peG6quG6oELDtXXhuqVt4bq2w71r4bql4bqs4bub4buRa+G6pcah4buna+G6pWvhuq7hurnhuqVrw7p1w6DhuqU94bup4bub4bqldeG7l8ahcMOh4bqla8O54bqlQcOtw4DhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6pWrDrcOA4bqla+G7i+G7t+KAncOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvTeG7q+G7m+G6peG6rHjhu5vhuqVrxqHhu5/huqVV4buX4bqgQuG7mXXhuqXGoOG6tnd14buX4bql4buz4bql4bu3xqHhurZ5deG7l+G6peG7tsah4bqi4bqlI3d14bql4bqjPeG7tuG6pT3GoeG6uXXGoeG6pcagw7nhurnDo8Oh4bqldGZr4bqlbMOD4bqlbeG7sXXhu5fhuqXDgOG7o3XGoeG6peG6rHjhu5vhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqlxqHhu6dr4bqlw7p1c+G7m3Vu4bqlw4BBw7p14buX4bqlw4DGoXnhu5vhuqVt4bub4buTdOG6pcah4bub4buRdeG6pcOAw6rhu5vhuqV1xqHhurZ14buX4bqlw4BBw7p14buX4bqlw4HhuqBC4bqldeG7l8ahcOG6pcOA4bq04bqlw4BB4bq2eGvhuqVtw7V14bqldeG6uULDoeG6pWvGoeG7n+G6pXLGoeG7qXXhu5fhuqXDgMah4buda8ah4bqlxqHhu6dr4bqlw4DGoW7DuuG6pcah4bujdcah4bqlw4DGoeG6smvhuqV14bq9QuG6peG6rOG7o+G6pXXhu5fhurlC4bqlauG6v3XhuqXDgMahaXXhuqVrxqHhu5/huqXhuqzhurThurnhuqVt4bub4bqlc+G6vXThuqVr4bq/4bqldeG7l+G6vULDoeG6pcOA4bur4bub4bqlc8Oq4bub4bql4bu3xqHhur/hu5vhuqXhuqzhurThurnhuqXDgMahbsO64bqlbMaw4bubw6HhuqXDgWnhuqDhuqXDgeG6u8OA4bqla8O6deG6pXLGoeG7m+G6pcah4buna+G6pcOAQcOCa+G6pcOA4bqgQsO1dcOg4bqlPUHDunXhu5fhuqVyxqHhu5vhuqVtw7nhuqVrw7p14bql4buX4bq74bub4bqlxqHhu6dr4bqlc3jhu7fhuqXhuqnhuqVr4bqu4bq54bqla8ah4buf4bqlc+G6veG6pXThu63DgOG6pW3hurLhurnhuqVqb+G6pcOAxqHhurZ5deG7l+G6peG6quG6oELhu4914bqlauG7n+G6pWvhu6nhuqXhu5fhu5vhurvDuuG6pXXGoeG7g2vhuqV1xqHhu7PhuqXhuqzhu6PhuqXGoeG6uULhuqXDgOG7g8OA4bqla+G6uXRuQeG6ueG6pXLGoeG7m+G6pcah4buna+G6pW3hu5PhuqVz4bq9dOG6peG6rOG7m+G7kWvhuqVB4bub4buPdeG7l8Og4bql4oCcPcahw4Jr4bqlw4HDguG6peG7t8ahxILhuqXGoeG6oEJ1xqHhuqVBw63DgOG6pXThu5HDgOG6pXLGoeG7m+G6pWvDunXhuqXGoeG7p2vhuqXDunVz4bubdW7DoOG6pUvDunXhuqXGoeG7p2vhuqVr4bqwdeG7l+G6pXLGoeG7qXXhu5fhuqXGoeG6snXhu5fhuqXDgMah4bqiw6HhuqXDgOG7i+G7t+G6pcOAQeG6oHXhu5fhuqV04bq94bqlauG7q+G6pXTDs+G6peG6rHjhu5vhuqXDgcOC4bql4bu54bqg4bq5deG6pcOAaXThuqVr4bqwdeG7l+G6pWvDueG6pXXGoeG7m8O04bqg4bqlxqHDqnXhuqVrxqHDteG6pcahd3XDoMOgw6DigJ3DoeG6pWvGoeG7n+G6pcag4bq2d3Xhu5fhuqVrxqHDuuG6pWrhu5vDtcOAw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/GoOG7p2vhuqXDunVz4bubdW7huqXhuqx44bub4bqldcah4bubw7ThuqDhuqVzw7rhuqVz4buDdeG7l8Oh4bqlw4BBw7LhuqVyxqHhu6l14buX4bqlbcO1deG6pcOAQeG6tnl14buXw6HhuqXDgMah4bubw7XhuqDhuqVyxqHhu6l14buX4bql4buX4bub4bq5dcOh4bqldOG7qeG7m+G6pcOAQeG6tnl14buX4bql4bqs4buLdeG6pW3hu6114buXw6HhuqXhu5fhu5vhurnDuuG6pcOA4bubw7Xhu7fhuqXDgEHDgmvhuqXDgOG7m8O14bu34bql4bqseOG7m+G6pcOAxqHDrELhuqVr4bup4bqlasOqdeG6pWrDqOG6pWzhu5nhuqVsxKl14bqlbcO1deG6peG6rMOtdeG6pW3DtOG6pcOAaXThuqVzQ+G6pWvhuq7hurnhuqVrw7p14bqldcah4bq24bqlw4BBw6x04bqla+G6v3TDoeG6pUHhu6vhu5vhuqVzw7rDqnXhuqVzw7rhuqVp4bqgw6HhuqVB4bur4bub4bqlc8O6w6p14bqla+G6v3ThuqXhuqrhuqJrw6DDoMOg4bqlxqHDumZr4bqla+G6sHXhu5fhuqVrw7nhuqXDgMah4buT4bqldcah4bujdeG6pXXGoeG7i3XhuqV04bun4bub4bqlw4DGoeG6suG6peG6quG6oHXhu5fhuqXhu7nhuqDhurl1xqHhuqXDgOG7m+G7j+G6oOG6pWvDgmvDoOG6pT1Bw7p14buX4bqlcsah4bub4bqla8ah4bq54bqldMOz4bql4bqsxKl14bql4bu3xqHhur/hu5vhuqVt4bub4bqlc+G6vXThuqVyxqHhu6l14buX4bqlw4DGoeG7k+G6pXXhu5fhu7Hhu5vhuqXGoeG7p2vhuqXDgEHDgmvhuqXDgOG7m8O14bu34bqla8ODdeG7l+G6pWvDunXDoOG6pVThu63DgOG6pcOBw4LhuqVzw7rhuqVz4buDdeG7l+G6pWvGoeG7nXXGoeG6pW3hurt14buX4bqlbeG7q+G7m+G6peG6rHjhu5vhuqVq4buLa+G6peG7t8ahxILhuqXGoeG6oEJ1xqHhuqXDgMaheeG7m+G6pUvDmjzhu5pMLeG6rcOpw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/Eg8OBw4BBw7p14buX4bqvxqDhu4FC4bqlc+G6oOG7qXXhuqVt4buxdeG7l+G6pcah4bq9dcah4bqla8ODdeG7l+G6pWvDunXEgy/DgcOAQcO6deG7l+G6r8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6rz3GoW7DuuG6pT3hu5vDtXXhuqXDgXDhuqXDgGl04bqlc0PhuqXGoeG7p2vhuqVL4bq5w7rhuqV74bqgaXXhuqXGoOG6v+G7m8Oh4bql4bu2xqHDueG6pcOAQeG6tuG7s3Xhu5fhuqVK4but4bqldOG7qXXhuqU9aXThuqVzQ+G6pcah4buna8Oh4bqlUsahw7rhurnhuqU9aXThuqVzQ+G6pS3huqXhu5bhu5vhurvDuuG6pWzEgmvDoeG6pT1B4bq2eXXhu5fhuqVNw6rhu5vhuqXGoeG7p2vhuqXGoOG7sXXhu5fhuqVN4bqya+G6pcOAxqHhu6PhuqVr4bq7a8ah4bql4buX4bub4bq/4bub4bqlw4DFqeG6ueG6peG6u+G7t+G6pXPDgmvhuqXDgGl04bqlc0PhuqXDgOG7q8OA4bqldcahw63DgOG6pWvGocO64bqla8ah4bq54bqldMOz4bqla8ah4buddcah4bqlc+G6veG6pcOAw6rDuuG6pWvGocO64bqla8O6deG6pcah4bqydeG7l+G6pcOAxqHhuqLDoeG6pcOAQcOqdeG7l+G6pcOAxqHhurvhu5vhuqVr4bq/dOG6peG6quG6omvhuqXDgMahw7rhur/hu5vhuqV04bq74bub4bqldcahw63DgOG6pcOAQcO6deG7l+G6pcah4buna+G6pcOA4buL4bu3w6DhuqVN4bubw7ThuqDhuqV04bq94bqla8ah4bq54bqldMOz4bqlbWZr4bqlauG7m+G7kcOA4bqla8ah4bqi4bqlQ8Oh4bqla8OsdeG6pcOAw6rDuuG6pWvGocO64bqla8O6deG6pXThu63DgOG6pXThu6nhu5vhuqXDgEHhurZ5deG7l+G6pXLGoeG7qXXhu5fhuqXhu5fhu5vhurl14bql4bqs4bq94bqlasOs4bqg4bqlcsah4bupdeG7l+G6pXLGoeG7neG6pcOAaXThuqVzQ+G6peG7l+G7m+G6ueG6pW3hu6N1xqHhuqXhuqzhuqDhu5vhuqXhuqzDssOh4bqlbcOsdOG6pcOtdOG6pXXGoeG7hXThuqXDgMOqw7rhuqXGoeG6snXhu5fhuqXDgMah4bqi4bql4bqs4bq94bqla+G6v3ThuqXhuqrhuqJr4bqlw4Dhu51rxqHhuqVrw4Jr4bqla8ahw7rhuqXDgEHDssOh4bqldcah4bq24bql4bqs4buLQuG6pcOB4buN4bqldWl14buX4bqla+G6ucO64bqlw4HhurJr4bqlw4Dhu4vhu7fhuqXDgEHhuqB14buX4bqla8ah4bqi4bqlQ+G6peG6rOG6veG6pcOA4buddcah4bqlw4DDguG6peG7l+G7m+G6u2vhuqXDgEHDunXhu5fhuqXGoeG7p2vhuqXDgOG7i+G7t+G6pWvhuq7hurnhuqXDgEHDssOg4bqlPeG7m8O1deG6pcOBcOG6pWvGocO64bqlauG7m8O1w4A54bql4oCcI+G6ueG6oOG6peG7l+G7m3nhuqVz4bq9dOG6peG6rOG7m+G7kWvDoeG6pWvGoeG6ueG6pXTDs+G6pWvDrHXhuqVs4bq9dcah4bqlw4DGoeG7j3ThuqXDgMaheeG7m+G6peG7l+G7m+G6uXXhuqXDgGl04bqlw4HDgsOh4bqlw4BB4bul4bqla8ah4bqgQuG7kXXhuqXhuqx44bub4bqla8O6dcOh4bqlw4FodeG6pcOB4bq9deG7l+G6pWvGoeG7m+G6ueG6pcOBw7LhuqXhuqx44bub4bqla8O6deG6pW3hu5PhuqXhu5fhu5vhur904bqldcah4bqmdeG7l+G6pWvhu4d14buX4bqlw4DGoWd14buX4bqlw4BBw7p14buX4bqlxqHhu6dr4bqlw4Dhu4vhu7fDoOG6pUvDg3Xhu5fhuqVrw7p14bqlw4Dhu6/huqVrxqHhurJr4bqlxqHDusOqw4DhuqVt4butdeG7l+G6pcOAw6rhu5vhuqV1xqHhur3huqV1xqHhurbhuqVrw4N14buX4bqlw4BBw7LhuqXGoeG7p2vhuqVyxqHhu5vhu4/huqDhuqXhuqzhurDhuqVs4bq5dWtu4bqlw4Hhu7fDukHDgMOh4bqla8ODdeG7l+G6pWvDunXhuqV14buXxqFu4bqldcah4bqmdeG7l+G6pWrhur914bqldcahw6pr4bqldOG6veG6pWvDunXhuqVC4buP4bqg4bqlw4DGoeG7nWvGoWHhuqVsw6pC4bqlw4BBw7LhuqVz4bq9dOG6peG6rOG6tnl1w6HhuqVz4bq9dOG6peG6rOG7m+G7kWvhuqV1xqHhur3DoeG6pW1pQuG6pXPhur3huqVrd+G6pcah4but4bub4bqlbeG7k+G6pcOAQcOy4bqlw4DGoeG6uXThuqXhu5fhu5vhurnhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6pcahd3XhuqXhuqzhur3DuuG6pWvhurtr4bqlxqHDusOqw4DhuqVt4butdeG7l+G6peG7l+G7m+G6ueG6pW3hu6N1xqHigJ3DoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3S+G6ueG7t8OA4bubw7p1w6Lhuq/Eg+G7m3Thu5fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu5tLbnXDgG5Bw6LhuqXDgcOAQnNuM8Oi4bqo4bubbMOAxqE54bqlZOG6p+G6p+G7t+G6qmHhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAOeG6peG6q2TEkeG7t+G6qmHDouG6pcOBQWszw6IvL+G7m+G6rMOgauG6ucO6w4DGoeG6uXXGocahw7rhurnDoOG6rHUvdW7huqjDgS/huqnhuqnhuqfDqS/huq3EkcSRbGPhuqfDqeG6q2Phuqtkw4BiZeG6p2PEkXPhuqfDoHHhu7fhu5c4QTPDqcSR4bqpw6LhuqXhurlzw4Azw6Lhu5bhu5vhur/hu5vhuqXDgMWp4bq54bql4bq74bu34bqlc8OCa+G6pWvhuq7hurnhuqXhu7fGocSC4bqlxqHhuqBCdcah4bqlcsah4bub4bqla8O6deG6pcah4buna+G6pcO6dXPhu5t1bsOi4bql4bqo4bubbMOAxqEzw6Jk4bqn4bqnw6LhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAM8Oi4bqrZMSRw6LhuqUv4bqvTMOqQuG6pcOAQcOy4bqlc+G6vXThuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqldcah4bq94bqlc+G6veG6pXThu63DgOG6pcOAQcO6deG7l+G6pXXGoeG6pnXhu5fhuqVr4bq7a8ah4bql4buX4bub4bq/4bub4bqlw4DFqeG6ueG6peG6u+G7t+G6pXPDgmvhuqXDgGl04bqlc0PhuqVrxqHDuuG6peG7t8ahxILhuqXGoeG6oEJ1xqHDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0vDunXhuqXGoeG7p2vhuqXDunVz4bubdW7DoeG6pWvGoeG6ueG6pXTDs+G6pXPDuuG6pXPhu4N14buXw6HhuqXDgGl04bqlw4BBw6p14buX4bqla8ah4bqgdeG7l+G6pWvhuq7hurnhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6pWrhu4tr4bql4bu3xqHEguG6pcah4bqgQnXGoeG6pcOAxqF54bub4bqlS8OaPOG7mkwt4bqtw6nDoOG6pTzhu4tC4bqldeG7j3XDoeG6pW3hu5PhuqXhu5fhu5vhur/hu5vhuqXDgMWp4bq54bql4bq74bu34bqlc8OCa8Oh4bql4bu54bqg4bq5deG6pcOAQeG7p3Xhu5fhuqVz4bq94bqla8ah4bq54bqldMOz4bqlxqHhu4FC4bqlc+G6oOG7qXXhuqVt4buxdeG7l+G6pcah4bq9dcah4bql4bqseOG7m+G6pWvDunXhuqXDgEHDunXhu5fhuqXGoeG7p2vhuqXDgOG7i+G7t8Oh4bqla8O54bqlw4HDguG6pXLDtcOA4bqldeG7q+G7m+G6pWvGoWbDgOG6pWvGoeG7jeG6peG6rHjhu5vhuqXDgMahw6xC4bqla+G7qeG6peG7l+G7m+G6u8O64bqlbeG7k+G6pXXhu4N04bqlauG7g8OA4bqlw4Dhu6N1xqHhuqXGoeG7o3XGoeG6pcah4buna+G6pcOA4buL4bu34bqla+G6ruG6ueG6pWvDunXDoeG6pcOAQeG6ucO64bqlbeG7r+G7m+G6peG6rHjhu5vhuqXDgMahw6xC4bqla+G7qeG6peG6rMO04bql4bu3xqHhurZ3deG7l+G6peG7t8ah4bq74bu34bqlxqHhu6drw6HhuqVr4bq7a8ah4bqlw4DGoeG6smvhuqXGoeG6tnh14buX4bqlbMSpdeG6pWvDunXDoOG6pVLGoeG7m+G6pW3DucOh4bqlcsahw7nhuqXDgeG7jeG6pcOAxqHhur11xqHhuqVs4buZ4bqlcsah4bub4bqla8ah4bq54bqldMOz4bqla8O54bqlw4HDguG6pW3hu7F14buX4bqla+G6v3TDoeG6pW3hu7F14buX4bqlxqHhur11xqHhuqVrw4N14buX4bqla8O6deG6pXLGoeG7m+G6pcah4buna+G6pcO6dXPhu5t1buG6peG7l+G7m+G6puG6ueG6pXTDg+G6ueG6pWzhu59rxqHDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6pcOBw4BCc24zw6LDgG7huqrDgC3hurlz4bub4buXdTnhuqVB4bub4buXxqHDgGHDouG6r8SDw4HDgEHDunXhu5fhuq9K4bq94bub4bql4bqs4bq94bql4bq/dcahOeG6pTzhu5vhu5HDgOG6pcagw7rhur114buXxIMvw4HDgEHDunXhu5fhuq/Egy/hu7fhuq8=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]