(vhds.baothanhhoa.vn) - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TX Bỉm Sơn bị yêu cầu kiểm điểm vì trong thành phần được triệu tập để triển khai công tác phòng, chống dịch Corona đã không có mặt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqkUUVE4buMxajhu4I6OkFDKnJSO8Wow5RD4bqm4buFUuG7hMavRMOVWeG7jEThuqnhu61jxKlEO1FVRDFJROG6qcOaxq9EceG7uOG7qETDklVEMuG7lixE4buMTSxE4bumUuG7osavRMOVUuG7osavRCBURCDDjOG7qFBExq/hu4g7RDs/4buq4buoUEQ7P1Lhu6Lhu6hE4bumUeG7glJEKlHhu6zhu6hQROG7jFFZ4buoUEThu45V4buMUUThu6jhuqvhu6rhu63huqQvUUXhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQypmw5Thu4Lhu45D4bqm4buFUuG7hMavRMOVWeG7jEThuqnhu5zhu6hRRCBS4buc4buoRGPhu4JE4bumUeG7quG7gkRydkThuqnDmsavRHHhu7jhu6hEw5JVRDLhu5YsROG7jE0sROG7plLhu6LGr0TDlVLhu6LGr0QgVEQ7P+G7quG7qFBEO1FG4buoUUQqUU3hu6hEw5U+PeG7jEQ7P1Lhu5wsRDtOKkTDleG7okQ7P1Lhu6Lhu6hE4bumUeG7glJE4buMWOG7qFBEO+G7hOG7jEQqUeG7rOG7qFDhurBE4buMUVnhu6hQROG7jlXhu4xRROG6q+G7qj/hu6rhu6jhu4JEw5VJROG7plFY4buoUEThu4zhu7BExq/hu4g74bq24bqkLyrhuqbhuqThu45SIEQ6OzLFqMOUQUM7w5QxOy3hu4LFqFJQ4buoxIJE4buMw5Thu6g7w5Q/4bquQ+G6puG6pMOS4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhuqRSxq9QRDo/4buMQUMvL+G7jOG7juG7qOG6tsOS4buC4buqO1Hhu4Lhu6hRUeG7quG7guG6tiDhu6gv4buOw5Q64bumO+G7qiov4buow5QwOi/DicSQxJDDii/hurrhu4Dhu45FReG6uuG6uEXEkMSQO8OJ4bq64bq+4bq44buA4bq8RcWoReG6tuG7pCpQQ0Qv4bqm4bqkLyrhuqbhuqQvw5LhuqbhuqTDlMav4bqm4bqp4buc4buoUUQgUuG7nOG7qERj4buCROG7plHhu6rhu4JEclFVRDFJROG6qcOaxq9EceG7uOG7qOG6tuG6pC/DlMav4bqm4bqkw5LhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6pC/DkuG6puG6pC/hu45SIOG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDazrhu6ps4buqP8av4buCxahDRDo7MsWow5RBQ8av4buCP1BS4buoLcOS4buqOzvhu6rGr8SCw4rhurbEkCo74bquxahS4buow5QtUcOUUlBRO8SC4buo4buqP8av4buCxahD4bqmclHDlOG7qkTDleG7sOG6sEThu6hQRjJE4buAL8OJ4bqwRFjhu6hQRHI/VeG7qFFEZiIsRGYh4buoUEQtROG7hVLhu4TGr0TDlVnhu4xEcSREd0Q7xqBEclHhu4Lhu6hRRGbhu7Dhu4JEw5VJROG7pjNEJiwyxqA7RMOVVeG7qFFEOllEw4nDieG6vEQg4buaRCBS4buc4buMROG7jFFM4buoROG7jFHDmuG7qFFEIFLhu5zhu4xE4buMUUwqRFFG4buoUUThu6Y2RMWoLE474bqwROG7pjZE4buMPuG7uOG7qFBEUUbhu6hRROG7jFFT4buoUeG6tkThu63DjeG7qETDkkjhu6hE4buo4buWLEQ/V+G6sEQ64buCLERm4buyUkThu6hQUVVEOz9b4buMRDssMsag4buoROG7jCnhu4JE4bqp4buyRHdEO8agRCDhu5pEUT5A4buoUEThu47Dk+G7qETDlVLhu5osRDs/VUQgRkQqUeG7rOG7qFDhurBE4buMUVnhu6hQROG7jlXhu4xRRMOS4buc4buoUUQgUuG7lsavRMOVPiPhu6hQRFFYRFFMKkThu4xMKkThu47hu6pE4buMUSnhu6hQRMavQFJEIFI/LDpE4bqr4buqP+G7quG7qOG7gkThurThu6jhuqvhu6rhu63DgkRQSzJEP+G7guG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZxJER3RDvGoERyUeG7guG7qFFEZuG7sOG7gkTDlUlEOz9S4bucLEQ7TipE4buM4buE4buMRMOV4bu44buoRCBVRDJEO8agROG7jOG7hOG7jEQ7LDLGoOG7qEQ7P+G7quG7qFBEO8Oa4buoUUThurThu4xY4buoUETFqE4qRCBGROG7qFDhu6pGUkThu4xY4buoUETFqE4qw4JEw5Xhu6JEO+G7tEThu4xRe+G7jEQ7P1Lhu6Lhu6hE4bumUeG7glJEUeG7slJE4buoUFFVRDtHUkThu4zhu4Thu4xEw5VS4buixq9E4buMTSxE4buMKeG7gkThu4zhu4Thu4xEUSwy4buc4buo4bqwRDtRVUQxSeG6sEQ7UUbhu6hRRCpRWUQg4buaROG7qOG7slJE4buOLOG7qFBEKlHhu6zhu6hQ4bqwROG7jFFZ4buoUEThu45V4buMUUThu4xR4buqROG7jOG7hOG7jETDleG7uOG7qEQgVeG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZyLDJE4buoUVLhu5bhu6jhurBEO0dSRMOVUuG7osavROG7jE0sRDtRVUQxSUThuqnDmsavRHHhu7jhu6hE4bq0O1EjUkTDlVLhu6LGr0RFw4lR4bq4xJDigJlE4buoUEYyROG7gC/DicOCROG7plFY4buoUEThu4zhu7BExq/hu4g7ROG7jOG7hOG7jEQ7UUbhu6hRRCpRTeG7qEQ7P1Lhu5wsRDtOKuG6tkThu4VS4buExq9Ew5VZ4buMRHEkRHdEO8agRHJR4buC4buoUURm4buw4buCRDLhu5YsROG7jE0sROG7hVLhu4TGr0TDlVnhu4xE4bqp4butY8SpRHJRVUQxSUThuqnDmsavRHHhu7jhu6hE4buoUFFS4buWxq9EOy7hu4xE4bumUuG7osavRMOVUuG7osavRCBGRMOS4buE4buqROG7jOG7hOG7qkQg4buaRHEkRHdEO8agROG6tCYs4buCROG7n1Hhu6zhu6hQRGxQUVLhu5wqRCAoRHfDgkQ7Pz5A4buMROG7qFBGMkRFRS/DieG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZsUOG7qkZSRD/hu4LhurBE4buFUuG7hMavRMOVWeG7jERxJER3RDvGoERQUuG7guG7qkThu4xR4buqROG7n1Hhu6zhu6hQRGxQUVLhu5wqRCAoRHfhurBEKlFZUkRRPSpEIEBSROG7n1Hhu6zhu6hQRHLhu7RE4buMUXvhu4xE4buM4buE4buoRMOS4buyRDtR4buCxq9Exq8+LEThu4xR4buqROG7hVLhu4TGr0TDlVnhu4xEcSREw5JS4buc4buoRCpR4buEKuG6sERRVOG7qFFEO1F74buMRDFdRMWoM0ThurThu6jGoCxE4buM4buww4LhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKjgsO1Hhu6o/Q+G6pmNU4buoUUThu4VS4buC4buoUOG6pC8q4bqm

Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]