(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm động viên kịp thời các tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự, từ ngày 7/2, Thành Đoàn TP Thanh Hóa tổ chức gặp mặt và trao quà cho các tân binh làm nghĩa vụ quân sự năm 2020 tại 34 phường, xã, thị trấn trên địa bàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

R+G7skvEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu7Xhu7Q3KuG7puG7iEjhu7Xhu7Lhu5A/4buyxKjhu4k64buQP8So4bu1eMSo4bu14buyw5U/4buyxKjhu5E7w5XEqDfhu5w/w53EqDQ44buQxKjDmuG7sjrEqDfhu6A/xKhV4bu0P+G7ssSoKuG7sD/EqOG7pOG6oyA/w53EqD/hu7JSM8SoP8Od4bqhRy/hu7JLSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gz4buR4bumw5XDmeG7iEhw4buy4buaJsSo4bukez/DncSo4bqz4bu04buwP8SoJUAzxKg34buyIOG7tMSow5rDlMOaxKg34bugP8SoVeG7tD/hu7LEqCrhu7A/xKjhu6ThuqMgP8OdxKgq4buQJsSoP8Od4buyPcOVxKjhurPDocSoNDjhu6A/xKg24bqv4buAxKg3xIPEqD/DneG7kOG6pcSow5IvTOG7gMSo4bu14buy4buQP+G7ssSo4buJOuG7kD/EqOG7tXjEqOG7teG7ssOVP+G7ssSo4buRO8OVxKg3fcSow5rhu7LDo8OaxKjDneG7nDPEqCbhu5w3xKjhurPhu5DEqDc1w5U6xKg0OOG7kMSow5rhu7I6xKjDmsOUw5rEqDfhu6A/xKhV4bu0P+G7ssSoKuG7kCbEqD/DneG7sj3DlcSo4bqzw6HEqDQ44bugP8SoNuG6r8SoP+G7libEqExKTErEqDfhu5Lhu7TEqE1OxKgz4buy4bqjID/DneG7gMSow6Lhu5Thu4DEqDfhu7JAxKg3NVA/xKg3NeG7sD/EqOG7pEDDlcSoVeG7kD/hu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEhH4bu0JsOdxKg2NcOaxJDhu4gvL8Oaw5k/4buGVcOVOjfhu7LDlT/hu7Lhu7I6w5Xhu4bhurM/L8OZ4bumNiU3OjMvP+G7puG6tTYvTEpKTy9O4buMw5lPTEpNSkpKN+G7jE1OTk7DkkwqS+G7hiQzw53hu4jEqC9I4buJ4buS4bu0xKjDmeG7tFY/xKgq4buUP+G7ssSo4buk4buSOsSo4bu14buy4buQP+G7ssSo4buJOuG7kD/EqOG7tXjEqOG7teG7ssOVP+G7ssSo4buRO8OVxKg34bucP8OdxKg0OOG7kMSow5rhu7I6xKg34bugP8SoVeG7tD/hu7LEqDfhu5Lhu7TEqMOi4buUxKjhu7Xhu7Lhu7RWOMSo4bqy4bugP+G7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISHDhu5YmxKg/w5XhuqXhu4DEqOG7tXjEqOG7teG7ssOVP+G7ssSo4buRO8OVxKjDmjvEqEtPT8SoN+G7oD/EqFXhu7Q/4buyxKjDmuG7suG7tj/hu7LEqDfhu7LDo8Oa4buAxKjDksSoN+G7oD/EqFXhu7Q/4buyxKjDmeG6r8SoVUDEqOG6s+G7kMSoS0rEqDfhu6A/xKhV4bu0P+G7ssSoP8Od4buyPcOVxKjhurPDocSow5opP8OdxKjDlT/hu4bEqOG7oVvhu7TEqDfhu6A/xKhV4bu0P+G7ssSo4buk4bqjMMOaxKg34bucP8OdxKg2OFA3xKg0OOG7kMSoNzVAxKjDneG7tMOUxKhPSkrEqD/DneG7suG7uD/hu6Q+P8Od4buGxKjhu7Xhu5Lhu7TEqMOaw5TDmsSoVTh94bu0xKjDneG7nDPEqCbhu5w34buAxKjhu6Thu7RWP8SoKuG7lD/hu7LEqOG7pOG7kjrEqOG7teG7suG7kD/hu7LEqOG7iTrhu5A/xKjhurPhu5DEqMOaw5TDmsSoN33EqMOa4buyw6PDmsSow6Lhu5TEqOG7snvhu7TEqOG7pOG7lMSow53hurHhu7TEqD/hu7Lhurc/w53EqCog4bu0xKjDmuG7sjnDmsSoNzw3xKjhu6TGrzPhu4DEqOG7suG6pcSo4bqzLj/DncSow5rDlMOaxKg34bugP8SoVeG7tD/hu7LEqCrhu5DEqD/hu7Lhurc/w53EqOG7suG7kjfEqD/hu7Lhu6A/xKg34bu04busM8SoPzzhu7TEqDc1OOG6peG7rj/EqDfhu7I8P8OdxKjDmsOgw5XEqDfhu7Lhu6zEqOG7slbEqOG7pOG7tMSoNzXhuqMiw5rhu4DEqDXDlcSoNsOjw5rEqDXDqD/EqCo44bqlVj/hu4DEqOG7si7DmsSoN1IzxKjhurPhu5DEqOG7sjrhu5A/xKg34buy4buQP+G7ssSow6I4UDfEqDbGoMOaxKg/4buy4bu0VibEqOG6s8OhxKhV4buYOsSo4bqzVsSoN33EqDQ4PMOa4buAxKjDosOjP8OdxKjhu6TDlD/DncSo4bqzIuG7tMSoNzU44bql4buuP8SoN+G7sjw/w53EqMOaw6DDlcSoNDjhu6A/xKjhu6R74bu0xKg/4buy4bugP8Sow5nhu6A/xKjhurLhu7RWN8SocMOVJuG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISGM/4buyxKjhu4nhu5AmxKjhu4nhu7g/4buyxKjhu4vhu7RWJsSoLcSoNDjhuqXhu64/xKjDreG7tsSoN+G7suG6o8So4bu14buy4buQP+G7ssSo4bukOuG7kD/EqMOa4buyOsSoVeG7tOG7rDfEqOKAnOG7tTXhuqMiw5rEqOG7pDvEqEtKSsOJxKjhu6Q64buQP8Sow6Lhu5Thu4DEqDPhu7LhuqMgP8Od4buAxKg34buyQMSoNzVQP8So4buk4buuOMSo4buk4buUxKg3fcSow5rhu7LDo8OaxKjDmsOUw5rEqOG7sjrhu5I3xKjhu6R7P8OdxKjhurPhu5Y/xKg/w53hu7JW4buAxKg34buyV8SoN+G7ssOVOsSoP+G7suG6o8Sow53hu7TDlTrEqCrhuqM4xKhVOz/DncSo4bukw5Thu4DEqFU7P8OdxKjDmuG7sjjhuqXhu64/4buAxKjhurPhu5Y/xKg/w53hu7JWxKg0OFE/xKjDmuG7sjk/w53hu4bhu4bhu4bEqDfhu5I6xKgl4buyKT/DncSoJeG7suG7tsSo4bqzOOG7tMSoN+G6o13hu7Thu4DEqCXhu7Lhu7bEqDfhu7Lhu6zEqMOa4buyOsSow5rDlMOaxKg34bugP8SoVeG7tD/hu7LEqDc14bqjIsOaxKgl4buy4bu0xKgq4buwP8So4buk4bqjID/DncSoP+G7slIzxKg/w53huqHhu4bEqHDDnTrhu5Dhu7TEqDXDleG7gMSow5rDlMOaxKjDml3EqDYxxKjhu6Q64buQP8So4buk4buUxKg34bucP8OdxKhNTsSoNn3EqDfhu7Thu6w3xKgl4bu0VibEqOG7pOG7rD/EqMOaw5TDmsSoN+G7oD/EqFXhu7Q/4buy4oCd4buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hIw6wpP8OdxKg3w5TDmsSow53hu5wzxKgm4bucN8So4bqz4buQxKg3NcOVOsSoNDjhu5DEqOG7pOG6ozDDmsSo4bu14buy4buQP+G7ssSo4buJOuG7kD/EqDfhu7Lhuq/DmsSo4buy4bu0Vj/EqDfEg8SoP8Od4buQ4bqlxKjDki9MxKjhu6Thu6w/xKhLSi9M4buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzYzg34buyOjXhu4hI4bqy4buGY0cvM0g=

V.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]