(vhds.baothanhhoa.vn) - Cò Cài là một trong những bản xa xôi nhất của xã Trung Lý (Mường Lát), đời sống của bà con nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, vì thế đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục. Dẫu vậy, những thầy giáo, cô giáo vẫn lặng thầm gắn bó “gieo chữ” với niềm tin vào tương lai tốt đẹp cho các em học sinh (HS).
ceG6vsWp4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buW4buB4buA4buiw43huqzDuXI04buAeOG7iuG7peG7injhu4rhu6XDguG7iOG7iuG7pcOC4bq+4bum4bul4buY4bulIUrhu6Uhw73hu4BxL+G6vsWpcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Y14bqseOG6pMO5ciFK4bulIcO94buA4bulw43DveG7pcOMw5Lhu6Lhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bul4bq04bu14buK4bul4buoeOG7peG7qE7hu4Dhu6Xhu4rhur7EguG7ouG7pcOCUnjhu6Xhu6jhu7fhu6Xhu4Hhu5rhu57hu4rDiuG7peG6o+G7sOG7peG7ocOjVOG7kOG7isOK4bul4bqjeeG7onDhu53hu6Xhuqbhu5Dhu4Dhu6Xhu5xP4buKw4rhu6XDglJ44bul4bq0w73hu6XDguG7iOG7iuG7peG7isOV4buA4bul4bqmw4Phu6rhu6XDgkrhu4rhu6XDisOA4buW4bul4buK4bq+4buAReG7nuG7pUnhur7EqOG7pUnhur7hu7nhu4rhu53hu6XFqOG7guG7peG7ouG6vsSQ4bul4bqm4bu34bul4bu14buK4bq+4bul4bq+VOG7mOG7isOK4bulSeG6vk7hu4rDiuG7peG7iuG6vkzhu6XhuqbEkOG7iuG7pcOCTuG7isOK4bul4buiecOC4bulw4rhu4B54buI4bul4bqkUcOC4buj4bulKOG6suG7nuG7pcWo4bqw4buq4bud4bul4buK4bq+4bum4buKw4rhu6Xhu6Lhur7huq7hu6rhu6XDiuG7gHnhu4jhu53hu6XDgk7hu6XDiuG7gHnhu4jhu6XFqOG6suG7iuG7pcONw4Dhu4rDiuG7peG7ouG6vuG6rsOM4bulw4pB4buK4bul4bq0xKjhu6XigJzDiuG7gOG6rOG7iOG7pcOC4bq+4bum4oCd4bulxajDlOG7gOG7peG7iuG7gEXDjOG7peG7ouG7gOG7iuG7pcWow73hu4jhu6Xhu6JUw5Xhu4rDiuG7pcONeOG7gOG7peG7ok/hu6Lhu6Xhuqbhuqrhu5bhu6XDguG6vuG7iOG7pcOCecOC4bul4bqsw4zhu6Xhur5Lw4Lhu6Xhu5zhu4Dhu4rhur7hu6Xhu6E14bq/cOG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5YheOG7luG7ouG7gOG7iOG7isO5cnHhu4DDjMOK4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7peG7r+G7p+G7p+G7luG7qOG7m+G7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buixqHhu6Xhu6vhu6d24buW4buo4bubw7nhu6Xhu5zhu5rDgsO0w7kvL8OC4bqk4buK4buj4bq0eOG7iOG7ouG6vnjhu4rhur7hur7hu4h44bujxajhu4ov4bqk4bqs4bucSeG7ouG7iOG7li/hu4rhuqzGr+G7nC/GsMawxanhu7Evxanhu6/hu6/huqThu7Hhu6d24bupduG7q+G7r+G7ouG7q+G7seG7reG7qeG7scON4bun4bujSOG7lsOK4buX4buaw7R3xanhu7HDueG7pXjDjeG7osO0w7k04buAeOG7iuG7peG7injhu4rhu6XDguG7iOG7iuG7pcOC4bq+4bum4bul4buY4bulIUrhu6Uhw73hu4DDueG7pcav4buA4bqk4bui4bq+w7TDueG7r+G7p+G7p8O54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO54bur4bundsO54bulL3IhTuG7pcOK4buAeeG7iOG7pSHhuq7DjOG7peG7geG6vuG7hOG7pWzhu57Dg+G7iuG7neG7pcag4bueROG7peG7qOG7t+G7peG6o+G7nuG6sOG7iuG7peG6oeG6vkThu53hu6Xhur7hu57hu6rDieG7iuG7peG7geG6vlThu5Dhu4rDiuG7pWzhu57Dg+G7iuG7peG6pnjhu4rDiuG7peG6pOG7s+G7quG7peG6vkvDguG7peG7ouG7s+G7gOG7peG7geG7mlThu5Dhu4rDiuG7peG7geG7gOG6uOG7nuG7peG6vkvDguG7peG7geG7muG7nuG7isOK4bul4bqj4buw4bulxrDhu53hu6XhurThu7Xhu4rhu6UhSuG7pSHDveG7gOG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyceG7nOG7ouG7muG7iOG7isOKcjThurDhu5bhu6XDiuG6vkXhu4rhur7hu6XDguG7iOG7iuG7peG6plThu5Dhu4rDiuG7peG6psSQ4buK4bul4bui4buaVOG7kOG7isOKcS/hu5zhu6Lhu5rhu4jhu4rDinJxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5ciF5w4Lhur7hu6Xhu6Lhu5rhu57hu4rDiuG7peG7osODw4zhu6Xhu6jhu7fhu6Xhu4Hhu5rhu57hu4rDiuG7peG6o+G7sOG7peG6vsOV4buK4bulxrDhu6fhu6XDgsOD4buq4bul4bucT+G7neG7peG6puG6uOG7peG6psSQ4buK4bulIUrhu6Uhw73hu4Dhu6XDguG6vuG7oOG7isOK4bul4buiTuG7gOG7pcOCxKjhu6Xhu6LDlOG7gOG7peG7qeG7pcONw5l44bulw4Lhur5L4buK4bud4bul4buK4bq+VOG7isOK4bulw4Lhu4jhu4rhu6XhuqZU4buQ4buKw4rhu6Xhu4rDveG7iOG7pcOCU+G7isOK4bulw4rhurDhu5bhu6XDiuG6vkXhu4rhur7hu53hu6VJ4bq+xKjhu6VJ4bq+4bu54buK4bud4bul4bqmxKjhu6XDjcO94bul4bqm4buA4bul4buKw4pU4buSw4Lhu6XDjUThu4rhu6XDo1Thu5Dhu4rDiuG7peG6o+G7sOG7peG7msOT4buA4bul4bqm4buA4bul4bqmSuG7pcag4bueeOG7peG7nE7hu4rDiuG7pcOj4bu34bul4bq+4buIw4DDguG7peG6psSQ4buK4bul4bq04bu14buK4bulxIPDveG7peG6seG7iuG7neG7peG6u3nhu6Xhur3hu57hu7nhu4rhu53hu6XDjOG6rOG7iuG7peG7ouG6vuG6rOG7iOG7peG6plThu5Dhu4rDiuG7peG7msOa4buKw4rhu6Xhuqbhurjhu6XFqMO94buI4bul4bq04bu14buK4buj4bul4buBTuG7gOG7pcag4bue4buqxJDhu6Lhu6Xhuqbhu4Thu4rhur7hu6Xhu6jhu55O4buA4bulxahF4bul4buW4bq+4buGeOG7pSHhu4zhu4rDiuG7peG7geG7muG7kOG7gOG7pcag4bueeOG7peG6tOG7teG7iuG7peG6oeG6vsOBw4zhu6XFqeG7neG7peG6psSQ4buK4bul4bq7eeG7peG6veG7nuG7ueG7iuG7peG6puG6uOG7pcWow73hu4jhu6UhSuG7pSHDveG7gOG7pcWow5Thu4Dhu6Xhu5zDmeG7pcOK4buA4bug4buW4bul4bqm4buU4bulw4JSeOG7pcOCeeG7iuG7peG6tMOS4bulKcOT4buK4bulLuG7gEThu4rhu6Xhu5bhur5K4buKw4rhu6Xhu4Hhu5rhu57hu4rDiuG7peG6o+G7sOG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7ly4oCc4buBw5rhu6Xhurt54bul4bq94bue4bu54buK4bulxajDveG7iOG7pSFK4bulIcO94buA4bulw4rhuq7hu4rhu6XFqeG7seG7pcOCw4Phu6rhu6Xhu5xP4bul4bqmVOG7kOG7isOK4bul4buaw5rhu4rDiuG7neG7pcOCw5Xhu6XhurThu7Xhu4rhu6Xhuqbhu7fhu6XhuqZU4buSw4Lhu6Xhuqbhu4zhu6XhurRE4bul4buiTuG7isOK4bul4buK4bq+VOG7isOK4bulxajhurLhu4rhu6Xhur7hu4DhurjDjOG7peG7ouG7muG7mOG7pcWow73hu6XDgkrhu4rhu6XDiuG6ruG7iuG7peG7seG7pcOCw4Phu6rhu6Xhu5xP4bul4bqmVOG7kOG7isOK4bul4bqmxILhu6Lhu6Phu6Xhu4Hhur7hu5Dhu4Dhu6Xhu6Lhu4DEkOG7ouG7peG7ikHhu4rDiuG7peG7mnnhu4jhu6Xhu6Lhur7hu4Lhu6XDjMSC4bui4bulxanhu6XDiuG7gOG7kOG7peG6psOT4buKw4rhu6Xhur7Dk+G7peG6puG6uOG7peG6psSQ4buK4bulIUrhu6Uhw73hu4Dhu53hu6XDgkrhu4rhu6Xhu6Lhu5rhu5Dhu4Dhu6XDjFR44bul4bui4bq+4buC4bulw4Lhur7hu4Thu57hu53hu6VJ4bq+TuG7isOK4bul4bq04buAxJDhu6Lhu6XhuqbEkOG7iuG7peG6tHjhu4jhu6XDiuG7gOG7kOG7o+G7peG7geG6vlTDleG7isOK4bul4buK4bq+xILhu6Lhu6XDjcO94bulw4J5w4Lhu6XhuqzDjOG7pTXhur/hu53hu6XhuqZU4buQ4buKw4rhu6Xhu5x54bul4bqm4buA4bulw43hu7Phu4Dhu6XFqMSC4bui4bulxajhu7Xhu6Xhu4pE4buK4bul4bqmxJDhu4rhu6XDjcOU4buW4bud4bul4bqmxJDhu4rhu6Xhu6Lhu5pU4buQ4buKw4rhu6XDglPhu4rDiuG7pcWoxILhu6Lhu6XFqOG7teG7peG6vsOV4buK4oCd4bud4buleOG7iuG6vuG7peG7geG6vlThu5Dhu4rDiuG7neG7pcOCeeG7iuG7peG6tMOS4bul4bq04buAROG7iuG7peG7luG6vkrhu4rDiuG7pcWow5p44bul4bqm4buA4bul4bqmVOG7kOG7isOK4bulxajDmnjhu6Xhu4rEqOG7gOG7pcWow5Thu4Dhu6Xhu6JO4buA4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXIh4bq+4buAxJDDguG7peG7qOG6rOG7pcOMeeG7quG7pcOM4bqs4buK4bul4bui4bq+4bqs4buI4bulw4Lhu4jhu4rhu6XhuqZU4buQ4buKw4rhu6XDguG6vuG6rOG7iOG7pcON4bqs4buI4bul4buY4bul4bq7eeG7peG6veG7nuG7ueG7iuG7neG7peG7ouG7gMSQ4buKw4rhu6XDjHnhu6rhu6XDisOB4buK4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6XDgnnhu4Dhu6Xhu4pB4buKw4rhu6XDjOG7gEXhu4rhu6XhurThu4BE4buK4bulSeG6vk7hu6VJ4bq+T8OC4buj4bulNcOV4buK4bulxanhu6fhu6Xhu4rhu7nDjOG7peG6tMSo4bulxajDlOG7gOG7pcOM4bu14buK4bq+4bul4bqmxILhu6Lhu6Xhu4Hhu5rhu57hu4rDiuG7peG6o+G7sOG7neG7peG6puG7gOG7pUnhur5B4buW4bulw4J5w4Lhu6XhurThu7Xhu4rhu6XFqOG7guG7pcWo4bqw4buq4buleOG7iuG6vuG7peG7geG6vlThu5Dhu4rDiuG7pcONw73hu6Xhu4rDilThu5Dhu4Dhu6V4w4zhu6Xhur7hu4Dhurjhu57hu6XFqEXhu6Xhu5bhur7hu4jhu4rDiuG7peG7olHDguG7neG7peG7ouG6sOG7luG7pcag4bueeeG7iuG7neG7peG6puG7kOG7gOG7peG7nE/hu4rDiuG7peG6tMO94bulw4Lhu4jhu4rhu6Xhu4rDleG7gOG7peG6psOD4buq4buj4bulKeG6uOG7pcOCecOC4bul4bqsw4zhu6U14bq/4bul4bq0ecOM4bulw43DlOG7luG7neG7peG6tHnDjOG7peG7ouG7mlThu5Dhu4rDiuG7pcONw73hu6Xhu5zDmeG7peG7iuG7juG7pcONw5nDguG7pcOCT+G7pcOKQeG7isOK4bulw4JSeOG7pcOCecOC4bul4bui4bq+4bqu4buq4bud4bulw4JO4bulw4rhu4B54buI4bulxajDveG7pXjhu4rhur7hu6VJ4bq+w4PDjOG7peG7luG6vlHDguG7peG6vkvhu6XhurThu5jhu4Dhu6Xhu5zDmeG7peG6vuG7quG7peG7nOG7gOG7iuG6vuG7neG7pcODw4zhu6Xhu6Lhur7huq7DjOG7peG6tHnDjOG7peG7ouG7mlHhu6Xhu4rDleG7gOG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bul4bq04bu14buK4bulSeG6vsSo4bulSeG6vuG7ueG7iuG7peG7iuG6vlThu6UhSuG7pSHDveG7gOG7peG6puG6uOG7pcOK4buA4bqs4buI4bulw4Lhur7hu6bhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5ciFK4bulIcO94buA4bul4bq+4buAw4nhu4rhu6XDjUThu4rhu6XFqMOU4buA4bul4buK4bq+4bum4buKw4rhu6Xhu4rEkOG7luG7peG7iuG6vsO94bul4bucw73hu4rhu6XFqEHhu4rDiuG7pcONw4Dhu4rDiuG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bul4buKQeG7isOK4bulw4Lhur7hu4BF4bue4buj4bulIeG6vuG7oOG7isOK4bul4buiTuG7gOG7peG6pMOa4buKw4rhu6XDguG6vsOD4buK4bul4buY4bul4buB4buaVOG7kOG7isOK4bul4buB4buA4bq44bue4bul4bq+S8OC4bul4buh4buBNXDhu6Xhu4Hhu5rhu57hu4rDiuG7peG6o+G7sOG7pcaw4bul4buKw4HDjOG7pcOC4bq+4bqs4buI4bulw43huqzhu4jhu6XhurRE4buK4bul4bucVOG7kOG7iuG7peG6psOT4buA4bud4bulxajDlOG7gOG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bul4bqmVXjhu6Xhu6Lhu5pC4bul4bqkUOG7pcOM4buI4buKw4rhu6XDjHjhu4rhur7hu6V54buI4bulw4LDksOC4bud4bulw4Lhur7Dg+G7iuG7peG7ouG7muG6ruG7iuG7peG7iuG6vlThu4rDiuG7pcWo4bqy4buK4bul4buK4buY4bul4buKUeG7pcOCVOG7kOG7gOG7peG7olTDleG7gOG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7ly4buB4bq+4bqu4buq4bulw4rhu4B54buI4bulxIPDiuG7nuG7quG6uuG7iuG7peG7geG7gMSQ4buK4bulNeG7gMOJ4buW4bud4bulNeG7gMOJ4bue4bul4bui4buaVOG7mOG7isOK4bul4buB4buaVOG7kOG7isOK4bul4buBNeG7peG7geG7muG7nuG7isOK4bul4bqj4buw4bulxrDhu6Xhuqbhu7fhu6XDgsSo4bulxrDFqeG7peG7iuG7ucOM4bulw4pB4buK4bul4bq0xKjhu6XFqMOU4buA4bulw4zhu7Xhu4rhur7hu6XhuqbEguG7ouG7peG7isO94buq4bul4bqmVHjhu6XDguG6vuG7oOG7isOK4bul4buiTuG7gOG7peG6puG7gOG7peG7ouG6vnjDjOG7pcag4bueeOG7iuG7pUnhur7hu57hu6XDguG6vuG7huG7iuG6vuG7pcOCUnjhu6Xhu6Lhu5pU4buQ4buKw4rhu6XFqMO94bulw4Lhur7hu4jhu6XhurThu4DEkOG7osah4bul4buB4buaVOG7kOG7isOK4bulw4LEqOG7pcWp4bul4bqm4buA4bq4w4zhu6XDguG6vuG7huG7iuG6vuG7peG7oeG6tOG7teG7iuG7pSFK4bulIcO94buAcOG7pcWow73hu6Xhu7Hhu6Xhuqbhu4DhurjDjOG7pcONQuG7peG7mOG7pcOCecOC4bul4bq04bu14buKxqHhu6UheeG7pTThu4B54buKw4rhu53hu6UheeG7iuG6vuG7pSHDkuG7isOK4bud4bul4buBw73hu6UhxKjDjOG7neG7peG6o+G7guG7iuG7neG7peG6u3nhu6Uu4bugeOG7neG7pcWow5Thu4Dhu6Xhu6Lhu4zhu4rDiuG7peG7nE/hu6Xhu6nhu6124bulNeG6v+G7neG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bul4bqmxKjhu6XDgsSo4bulxrB3xanhu6XhuqzDjOG7peG7ouG6vuG7nsOSw4Lhu6Xhur7DkuG7peG7isOK4bq+w6jhu4jhu6Phu6XDqeG7peG6puG7gOG6uMOM4bul4bui4buaVOG7kOG7isOK4bulw4Lhur7hu4bhu4rhur7hu6UhSuG7pSHDveG7gOG7pcOCxKjhu6Xhu6nhu6XDjcOU4buW4bud4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6XhuqbEqOG7pcOCxKjhu6XGsOG7pcONw5Thu5bhu6XDiuG6vuG6qOG7luG7peG7ocONw5Thu5bhu6XFqS3GsHDhu53hu6Xhu6HDjcOU4buW4bul4bupLeG7q3Dhu6XFqMO94bulw43DlOG7luG7peG7seG7neG7pcWow5Thu4Dhu6Xhu6Lhu4zhu4rDiuG7peG7nE/hu6Xhu6vhu6vhu6U14bq/4buj4bulxIPhu7nDjOG7peG6vkvDguG7pcaw4bunxrDFqS3GsOG7p8awxrDhu53hu6XhuqThu4jhu6Xhu7Xhu4rhur7hu6Xhur5U4buY4buKw4rhu6XDglJ44bul4bqk4buEw4Lhur7hu6XhurTDieG7iuG6vuG7pSHhuq9qNigtxal34bul4buKROG7iuG7pcOCTuG7isOK4bul4buiecOC4bulw4rhu4Dhu7Xhu4rDiuG7peG6pOG7s+G7quG7pcOCU+G7isOK4bulw4rDgOG7luG7pUnhur7EqOG7pUnhur7hu7nhu4rhu53hu6Xhu4rhur7hu4BF4bue4bul4bui4bq+4bqu4buq4bulw4JO4bud4bulNeG6v+G7pcWow73hu6Xhu5bhur5R4bul4bq+4bue4buq4buK4bq+4bul4bui4bua4buY4bul4bui4bq+w73hu4rhur7hu6Uz4bun4bud4bulM8Wp4buj4bulIeG7iOG7iuG7pcOC4bq+4bum4bul4buY4bul4bqm4buEeOG7peG6tMO94buK4bulSeG6vsSo4bulSeG6vuG7ueG7iuG7peG6puG7t+G7pcWoxILhu6Lhu6XFqOG7teG7pcOCw73hu4rDiuG7pcWoxILhu6Lhu6XFqOG7teG7peG6vsOV4buK4bulxajhu4Lhu6XhuqThu4TDguG6vuG7peG6tMOJ4buK4bq+4buj4bul4buB4bue4buq4bul4buK4bq+4buAROG7iuG7neG7pcWoVOG7kuG7ouG7pcag4bueeOG7pUnhur7EqOG7pUnhur7hu7nhu4rhu6XFqEXhu6XhuqThu4TDguG6vuG7peG6tMOJ4buK4bq+4bud4bulw4LDleG7peG7nOG7mOG7pcWo4bqw4bui4bulw4Lhur7EguG7ouG7neG7pcOCecOC4bul4bui4bq+4bqu4buq4bulw4JO4bulw4rhu4B54buI4bul4buK4buO4bulw43DmcOC4bul4bq+4buIw73hu4rhu6Xhu6Lhur7DveG7iuG6vuG7pcOC4bq+VMOV4buKw4rhu6Xhu6Lhu5rhu4Lhu4rhur7hu6Xhu4rhu7nDjOG7peG6vkvDguG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7ly4oCcasOaeOG7pcag4bueeOG7neG7peG7iuG6vsO94bul4bui4buaVOG7kOG7isOK4bulxajDmnjhu6XhuqZU4buSw4Lhu6UhTuG7isOK4bul4bui4buq4bulIeG6u+G7pWzDg+G7quG7peG6pMOZ4buKw4rhu6XFqMO94bulKeG6ruG7nuG7peG7olThu6Xhu5bhur554bui4bul4bui4bua4buA4bq44buK4bul4buKTuG7isOK4bul4bui4bq+TuG7iuG7pcOj4buAReG7iuG7peG7gcOD4buq4bulw4rhu4Dhu6Dhu5bhu6Xhuqbhu5Thu6XDjUHhu5bhu6Xhuqbhu4DDieG7iuG7peG7iuG7ueG7isOK4bulw41U4buS4buKw4rhu6XDjMOA4bui4bul4bui4bua4buQ4buA4bud4bulw4J5w4Lhu6Xhu6Lhur7huq7hu6rhu6XDgk7hu6XDiuG7gHnhu4jhu6XDglPhu4rDiuG7peG6puG7t+G7pcOCxKjhu6Xhuqbhu4DDieG7iuG7peG6puG6uOG7peG7nOG7iOG7s+G7iuG7pcOK4buAeeG7iOG7pXnhu4rhu53hu6XhuqZU4buSw4Lhu6Xhu5zhu6Thu6XhuqRR4buKw4rhu6XGoOG7nuG7s+G7ouG7pcOMeeG7ouG7o+G7pWrhu4DDicOC4bul4bq+S8OC4bul4bui4bqw4buW4bud4bul4buc4buA4buK4bq+4bul4bq+4buI4buz4bui4bulw4JSeOG7peG7ouG6vuG6ruG7quG7peG7ouG7mkrhu6Xhu4rDleG7gOG7peG6psOD4buq4bul4bqm4bu34bul4bui4bua4buY4bul4buKROG7iuG7peG7ouG6vuG7nuG6sOG7iuG7pcON4buS4buA4bul4bq+w5Xhu4rhu6Xhu5rEguG7ouG7peG7iuG6vuG7gEXhu57hu6Phu6Xhu4Hhu57hu6rhu6Xhu4rhur7hu4BE4buK4bud4bulxahF4bulw43Dg+G7nuG7peG6pMO94buA4bud4bul4bq0w73hu6XDguG7iOG7iuG7pcOCU+G7isOK4bul4buK4bq+VOG7pcOCecOC4bul4bui4bq+4bqu4buq4bulw4JO4bulw4rhu4B54buI4bulw4zhu4jhu4rDiuG7pcOMTOG7gOG7pcOCxKjhu6Xhuqbhu4DDieG7iuG7pcONVMOU4buA4bulxahF4bul4bq04bu14buK4bul4bqm4bq44bulw4Lhu57DksOC4bul4bucT+G7isOK4bulw4JSeOG7peG6tMO94bulw4Lhu4jhu4rhu6XhurTDlOG7ouG7pUnhur7EqOG7pUnhur7hu7nhu4rhu6Xhur7DleG7iuG7neG7peG6puG6uOG7peG6vsO94buK4bq+4bul4bui4bua4buC4buK4bq+4bul4bui4bq+QeG7luG7peG7nHnhu4rDiuG7pcOC4buI4buK4bulw4Lhur7hu6bhu6XDguG6vuG7iOG7pcOC4buI4buK4bul4bqsw4zhu6XhuqbDk+G7isOK4bul4bq0w73hu4jhu6XhuqTDg+G7iuG7peG7osOSw4Lhu6Xhu6Lhur7hu4Dhurjhu57hu6Xhu5xP4bul4bqmVOG7ksOC4bul4bui4bq+4bue4bqw4buK4bulw43hu5Lhu4Dhu6Xhur7DleG7iuKAneG7neG7peG7ouG6vuG6ruG7quG7pcOK4buAeeG7iOG7pcSDw4rhu57hu6rhurrhu4rhu6Xhu4Hhu4DEkOG7iuG7pTXhu4DDieG7luG7pcOC4bq+4buAeOG7peG7nELhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cnHhu5zhu6Lhu5rhu4jhu4rDinLhuqPDgOG7isOK4bul4bui4bq+4bquw4zhu6VUw5XDjOG7pcOM4bquw4zhu6Xhu6h44buK4bq+cS/hu5zhu6Lhu5rhu4jhu4rDinJxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cil44buKw4rhu6XDjOG7teG7gOG7pcOM4buAxJDhu6Lhu6XhuqThu7Phu6rhu6XDguG6vuG7iOG7pTXhur/hu6XDjcOU4buW4bulxanhu53hu6XDgk7hu6Uh4bquw4zhu6Xhu4Hhur7hu4Thu6Vs4buew4Phu4rhu53hu6XDiuG7gHnhu4jhu6XFqOG7gEThu4rhu6Xhu4Hhu5pU4buQ4buKw4rhu6Xhu4E14bul4buB4bua4bue4buKw4rhu6XhuqPhu7Dhu6XGsOG7neG7pcON4buz4buA4bulxqDhu5544buq4bul4buceOG7isOK4bulw4rhu4Dhu7Xhu4rDiuG7peG6tMO94buA4bulw4Lhur7hu4jhu6XDgnnDguG7peG6rMOM4bulNeG6v+G7pcONw5Thu5bhu6XGsOG7o+G7peG6o8OU4buW4bul4bq+S8OC4bulw4JSeOG7pcOCTuG7pWzhu57Dg+G7iuG7pcOCxKjhu6XFqeG7reG7peG6rMOM4bud4bulw4rDk8OM4bul4but4bul4bqsw4zhu6XDjcOU4buW4bulxanhu53hu6XFqeG7p+G7peG6rMOM4bulw43DlOG7luG7pcaw4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXIhTuG7pSHhuq7DjOG7peG7geG6vuG7hOG7pWzhu57Dg+G7iuG7pcOC4bq+4buI4bul4bq04buAxJDhu6Lhu53hu6XDjMOS4bui4bulw43hu6DDguG7peG6pOG7s+G7quG7pcOC4bu14bulxrDhu6XDjcOU4buW4bul4buKROG7iuG7pcON4bugw4Lhu6Xhu4rDveG7iOG7pcOCU+G7isOK4bul4buaTsOM4bul4bua4bu14buj4bulLnjhu4rhu6Xhuqbhuq7hu57hu6XDglPhu4rDiuG7pUnhur7EqOG7pUnhur7hu7nhu4rhu6XDjUHDjOG7neG7peG7iuG6vlThu4rDiuG7peG7msOT4buA4bulw4JO4bul4bui4buaSuG7pcOCU+G7isOK4bulxqDhu57huqzhu4rhu6XFqMOU4buA4bulxajhu4DDicOC4bul4bqk4buz4buq4bulxajDveG7peG6vkvDguG7pcONw5Thu5bhu6XDiuG6vuG6qOG7luG7o+G7pSF5w4Lhu6XhuqzDjOG7peG6psSQ4buK4bulw43DlOG7luG7peG6pkXhu57hu6XhuqbDgOG7iuG7pcONw73hu6Xhuqbhu4BF4bue4bul4bqmeeG7isOK4bulw4zDmuG7isOK4buj4bulKOG7s+G7quG7pcOC4bq+4buI4bulw4J5w4Lhu6XhuqzDjOG7peG6tOG7gMSQ4bui4bul4bqmS8OC4bul4bui4bq+TuG7isOK4bud4bulxajhu4DEkOG7ouG7peG7ouG6vuG7s+G7iOG7pcOCU+G7isOK4bulw43DveG7peG7nMOZ4bulw4JP4bulw4pB4buKw4rhu53hu6VJ4buAROG7iuG7peG7ouG7muG7guG7neG7peG6tOG7mOG7gOG7peG6vuG6ruG7nuG7peG6vsSQ4bui4bulw4J5w4Lhu6XhuqzDjOG7peG6pkXhu57hu6XDjcO94bulNeG6v+G7peG6pMOD4buK4bul4buiw5LDguG7peG7ouG6vuG7gOG6uOG7nuG7peG7nE/hu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5ciFO4bulw4rhu4B54buI4bulIeG6rsOM4bul4buB4bq+4buE4bulbOG7nsOD4buK4bud4bul4bqkw4Phu4rhu6Xhu6LDksOC4bul4buB4bq+eeG7gOG7neG7pcag4bueROG7peG7mOG7peG7qOG7t+G7peG6o+G7nuG6sOG7iuG7peG6oeG6vkThu53hu6Xhur7hu57hu6rDieG7iuG7peG7geG6vlThu5Dhu4rDiuG7pWzhu57Dg+G7iuG7o+G7peG6v3jhu57hu6VJ4bq+4buA4bul4buiT+G7ouG7peG7isOK4bq+4buAw4nhu5bhu6VJ4bq+4buIeOG7peG6v1Thu6Xhu5bhur7hu7PDjOG7peG7geG7gOG6uOG7nuG7peG6vkvDguG7neG7peG7geG7mlThu5Dhu4rDiuG7pSnhu7Phu4Dhu6Xhur5Lw4Lhu6U1w5Phu4rDiuG7pSlVw4Lhu53hu6XDgk7hu6XDjUThu4rhu6XDo1Thu5Dhu4rDiuG7peG6o3nhu6Lhu6XDgk7hu4rDiuG7peG7onnDguG7pcWow73hu6XDikHhu4rhu6XhurTEqOG7pcWow5Thu4Dhu6UhSuG7pSHDveG7gOG7peG6plThu5LDguG7peG6vsOV4buK4bulxrDhu6Xhu4rhu7nDjOG7peG7injhu6rhu6Phu6UpVOG7kOG7isOK4bul4buceeG7peG6puG7gOG7pcON4buz4buA4bulxajEguG7ouG7pcWo4bu14bul4buKROG7iuG7pcawLeG7qeG7peG7ouG6vnnhu4rDiuG7pcOCTuG7pcOMw5Thu4Dhu6XFqEXhu6XGoOG7nkThu6Xhu6Lhur7hu7nDjOG7pcOK4buAeOG7peG6puG7guG7iuG6vuG7o+G7pSFO4bulbOG7nsOD4buK4bul4buiw4PDjOG7peG7nMOZ4bud4bul4buK4bq+4buAReG7nuG7peG6rMOM4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6XDjcOU4buW4bul4bq+S8OC4bulw4JSeOG7pcOM4buC4buK4bq+4bulw4LEqOG7peG6vuG7iMO94buK4bulw4Lhu7Xhu4rhur7hu6VJ4bq+xKjhu6VJ4bq+4bu54buK4bud4bul4buY4bulw43DlOG7luG7pcOCxKjhu6XhuqzDjOG7pcSDw4rDg+G7iuG7pWrhu7nhu4rhu6Uu4bu14buI4bud4bul4bq+S8OC4bulw43DlOG7luG7pcWp4bulxajDveG7peG6rMOM4bulxIPDisOD4buK4bul4buB4bq+4buE4bul4bqjw4nhu53hu6Xhur5Lw4Lhu6XDjcOU4buW4bulxrDhu53hu6XhurRP4bulw4zEguG7ouG7neG7pcOM4bqq4bul4bq0TOG7peG6puG7gOG7neG7peG6vuG7gMOJ4buK4bulxrDhu6XhuqzDjOG7peG6pnjhu4rDiuG7peG7nE/hu4rDiuG7pcWow5Thu4Dhu6VO4buKw4rhu6XhurTDveG7peG7isOS4buA4buj4bulxIPDiuG7iMO94buA4bul4buaeOG7neG7pU7hu4rDiuG7peG6tMO94bul4buKw5Lhu4Dhu6Uu4bu14buI4bud4bul4bqjw4nhu6XDgkrhu4rhu6XDguG6vuG7ucOM4bul4bucxKjDguG7peG7ouG6vkTDjOG7peG6rMOM4bulxIPDisOD4buK4bul4buB4bq+4buE4bulw6N44buA4bud4bulw43DlOG7luG7pcaw4bulw43DveG7pcOC4bq+eeG7nuG7peG7isOK4buI4buz4buA4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXLhu4FO4buA4bul4bq+TOG7gOG7pcOCTuG7pWzhu57Dg+G7isahcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXIt4bulIU7hu6XDiuG7gHnhu4jhu6Xhuqbhu7fhu6XDjeG6sOG7luG7pcOK4buAeOG7peG6puG7guG7iuG6vuG7pcOC4bq+VHjhu5dxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5ci3hu6U8w4zhu6XDguG6vlR44buj4bulbHjhu6XDiuG7gHjhu6Xhuqbhu4Lhu4rhur7hu6XDglPhu4rDiuG7peG6tOG7nsOT4buK4bulw41Bw4zhu53hu6Xhuqbhu4BF4bue4bulSeG7gMOJ4buK4bul4buc4buA4buK4bq+4bul4bq+4buI4buz4bui4bul4bui4buaROG7iuG7pSFK4bulIcO94buA4bul4buaxILhu6Lhu6Xhu6Lhur7hu4DEkOG7nuG7peG7ouG6vk/hu4rhu6Phu6XEg+G6vuG7guG7iuG7peG7ouG6vsSC4buq4bul4bqm4buQ4buA4bul4bucT+G7isOK4bul4bq0w73hu6XDguG7iOG7iuG7neG7pcOCecOC4bul4bqsw4zhu6U14bq/4bul4buKw5Xhu4Dhu6XhuqbDg+G7quG7pcOCSuG7iuG7peG7iuG6vuG7gEXhu57hu6VJ4bq+xKjhu6VJ4bq+4bu54buK4bulw4zDveG7peG7ouG6vlTDleG7isOK4bulw41Bw4zhu6Phu6U8w4zhu6XDguG6vkbhu6XDjOG7iOG7isOK4bul4bqmVOG7ksOC4bulw4pB4buK4bul4bq0xKjhu6Xhuqbhurjhu6Xhu6Lhu4DEkOG7luG7peG7olHDguG7peG6pOG7s+G7quG7peG6vkvDguG7pcOC4bq+4buI4bulw4J5w4Lhu6XhuqzDjOG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyIVPhu4rDiuG7peG7iuG6vlThu6XDgk7hu6Vs4buew4Phu4rhu53hu6Xhu6Lhur7huq7hu6rhu6Xhur/hu57hu4rDiuG7pWrhu7nhu4rhu6Uh4bq+4bue4bud4bul4bqkw4Phu4rhu6Xhu6LDksOC4bulw6NO4buKw4rhu53hu6XGoOG7nkThu6Xhu6jhu7fhu6XEg+G6vuG7gOG7peG6v8OV4buK4bulxajDveG7peG7ouG6vuG6ruG7quG7peG7geG7muG7gMOJ4bue4bulauG7ueG7iuG7peG6v8OJ4buK4bq+4bud4bul4bqkw4Phu4rhu6Xhu6LDksOC4bulKHjhu4jhu53hu6XGoOG7nkThu6Xhu6jhu7fhu6XhurtQ4bulxIPhur7hu4Dhu6Xhu6HDo1Thu5Dhu4rDiuG7peG6o3nhu6Jw4bulw4JT4buKw4rhu6Xhu4rDisO94buq4bul4buKw4rDveG7quG7peG6puG6rMOM4bulw4Lhu4jhu4rhu6XDguG6vuG7puG7peG6psSQ4buK4bulxajDlOG7gOG7pcOCecOC4bul4bqsw4zhu6U14bq/4bul4buY4bulIUrhu6Uhw73hu4Dhu6Phu6XhuqPDlOG7luG7peG7ouG6vuG6ruG7quG7peG6v8OJ4buK4bq+4bulw4LEqOG7pcWp4bux4bul4bqsw4zhu53hu6XDisOTw4zhu6Xhu6vhu6XhuqzDjOG7pcONw5Thu5bhu6Xhu6vhu53hu6XFqcWp4bul4bqsw4zhu6XDjcOU4buW4bul4bup4bub4bulw43DlOG7luG7peG7ouG6vuG6ruG7quG7pSHhur7hu57hu6XDgsSo4bulxanFqeG7peG6rMOM4bulNeG6v+G7pcONw5Thu5bhu6Xhu7Hhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWIXjhu5bhu6Lhu4Dhu4jhu4rDuXJx4buAw4zDiuG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG6pOG7ouG6vuG7nsOM4bq04bul4buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7peG7r+G7p+G7p+G7luG7qOG7m+G7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buixqHhu6Xhu6nhu6934buW4buo4bubw7nhu6Xhu5zhu5rDgsO0w7kvL8OC4bqk4buK4buj4bq0eOG7iOG7ouG6vnjhu4rhur7hur7hu4h44bujxajhu4ov4bqk4bqs4bucSeG7ouG7iOG7li/hu4rhuqzGr+G7nC/GsMawxanhu7Evxanhu6/hu6/huqThu7Hhu6d24bupd+G7p3fhu6LGsMWp4bun4butxrDDjeG7p+G7o0jhu5bDiuG7l+G7msO04bup4bupxanDueG7pXjDjeG7osO0w7k04buAeOG7iuG7peG7injhu4rhu6XDguG7iOG7iuG7pcOC4bq+4bum4bul4buY4bulIUrhu6Uhw73hu4DDueG7pcav4buA4bqk4bui4bq+w7TDueG7r+G7p+G7p8O54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO54bup4buvd8O54bulL3Ih4buI4buK4bul4bqmVOG7kOG7isOK4bulxajDveG7iOG7peG6tOG7teG7iuG7pSFK4bulIcO94buA4bud4bul4buo4bu34bul4buB4bua4bue4buKw4rhu6XhuqPhu7Dhu53hu6Xhur7hu57hu6rDieG7iuG7pcOjVOG7kOG7isOK4bul4bqjeeG7ouG7pcOCSuG7iuG7pUnhur7EqOG7pUnhur7hu7nhu4rhu6Xhu4pE4buK4bul4bqm4bu34bul4bu14buK4bq+4bul4bq+VOG7mOG7isOK4bul4bqmxJDhu4rhu6XFqOG7gMOJw4Lhu6Xhuqbhu4Dhu6XDjeG7s+G7gOG7pcOCUnjhu6XhurTDveG7pcOC4buI4buK4bud4bul4bqmw4DDguG7peG6tOG7gMOJ4bui4bulw43DveG7pcOCecOC4bul4bqsw4zhu6Xhur5Lw4Lhu6Xhu5zhu4Dhu4rhur7hu6XhuqbEkOG7iuG7peG7ouG7mlThu5Dhu4rDiuG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyNMOA4buW4bulw4rhu5Thu6Xhurvhur7EqOG7peG6tOG7teG7iuG7pSFK4bulIcO94buA4bulauG7gOG7pWrhu7nhu4rhu6XEg8OK4buIeOG7iuG7neG7pXjhu4rhur7hu6XDguG6vuG7iOG7peG6tOG7gMSQ4buixqHhu6Uu4bu14buK4bulw4LEqOG7pcWpxal24bul4bq+w5Lhu53hu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG6psSo4bulw4LEqOG7peG7r3bhu6Xhur7DkuG7peG7isOK4bq+w6jhu4jhu53hu6XFqeG7p+G7peG6vsOS4bulw4LhurDhu4rhu6Xhu4rDiuG6vsOo4buI4bud4bulw4Lhur5S4bul4buqxJDhu57hu6XDjcO94bul4bqmw5Phu4rDiuG7peG6tMO94buI4bul4bqkw4Phu4rhu6Xhu6LDksOC4bul4buB4bq+eeG7gOG7peG7nOG7gOG7iuG6vuG7peG7nE/hu4rDiuG7o+G7pSnhu5Dhu4Dhu6Xhu5xP4buKw4rhu6XhurTDveG7pcOC4buI4buK4bul4buW4bq+4bqu4buK4bul4buK4bq+4buAReG7nuG7peG7luG6vlHhu6Xhu6Lhur7hu57DksOC4bulxajDveG7iOG7peG7ilTDleG7isOK4bul4bua4bqy4buq4bud4bul4bui4buaw5Phu4rDiuG7pcON4bugeOG7peG7ilTDlMOC4bud4bulSeG6vnjhu4Dhu6Xhu6Lhur55w4Lhu6XDjcODw4zhu6Xhu5zhu7Xhu4rhu6Phu6Uu4bu14buK4bulw4Lhur5UeOG7pcOCxKjhu6Xhuqbhu4DDieG7iuG7neG7peG6plThu5Dhu4rDiuG7pcOK4buAeOG7iOG7peG7ouG6vk7hu4rDiuG7peG6puG7gOG7pcON4buz4buA4bulw4JK4buK4bulSeG6vsSo4bulSeG6vuG7ueG7iuG7peG7ikThu4rhu6Xhuqbhu7fhu6Xhu7Xhu4rhur7hu6Xhur5U4buY4buKw4rhu6XhuqbEkOG7iuG7pcOCTuG7isOK4bul4buiecOC4bulw4rhu4B54buI4bul4bqkUcOC4buj4bulIXnDguG7peG6rMOM4bulNeG6v+G7peG7gTXhu6XFqMO94bulw4zhuq7DjOG7peG7iuG7iOG7iuG7peG6vkvDguG7peG7ouG7s+G7gOG7peG6tOG7teG7iuG7neG7pcOCSuG7iuG7pcOCecOC4bulNeG6v+G7pcOCxILhu5bhu6XGsOG7pcWow73hu6XDgsSC4buW4bul4bup4bul4buW4bq+4bu14buA4bul4buaeOG7peG7qOG7t+G7neG7pcONROG7iuG7peG6vuG7nuG7qsOJ4buK4bul4bq+S8OC4buj4bulLuG7teG7iuG7peG7osOZ4bul4bq+w73hu4jhu6XDgsSo4bulLnnDguG7peG7nEfhu6U1w73hu6Xhu4Hhur7hu4Thu6Xhur944buK4bq+4bud4bul4bqmeOG7isOK4bulw4JO4buKw4rhu6Xhu6J5w4Lhu6Xhu6Lhu7Phu4Dhu6Xhu4Hhu5rhu57hu4rDiuG7peG7osODw4zhu6Vt4bul4buixJDhu6Xhur7hu57hu6rDieG7iuG7pcOjVOG7kOG7isOK4bul4bqjeeG7ouG7pcONw73hu6Xhu4rDilThu5Dhu4Dhu6XDguG7iOG7iuG7peG6puG6ruG7nuG7peG7ouG7gEThu4rhu6XDglJ44bulIUrhu6Uhw73hu4Dhu6Xhuqbhu4Dhu6Xhur5Lw4Lhu6Xhuqbhu7Phu4Dhu6Xhur5Lw4Lhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cinhuqzDjOG7peG7ouG6vuG6rOG7iOG7pcOCw4Phu57hu6XDguG6vuG7nuG7qsOJ4buK4bul4buY4bul4bq04bu14buK4bulIUrhu6Uhw73hu4Dhu6Xhu6Lhu5p44buI4bul4bqm4buM4buA4bulxajDlOG7gOG7pU7hu4rDiuG7peG6veG7nnnDguG6vuG7pWrhu7nhu4rhu6XDo+G7ruG7neG7pSHhur5S4bul4bui4buEw4Lhur7hu6Xhu4cuxIMo4bul4buo4bu34bul4buB4bua4bue4buKw4rhu6XhuqPhu7Dhu53hu6XhuqZU4buSw4Lhu6XhurThu4DEkOG7ouG7neG7peG7qOG7t+G7peG7geG7muG7nuG7isOK4bul4bqj4buw4bulw4LEqOG7pcWp4bux4bul4bq04bu14buK4bud4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6XhuqbEqOG7pcWpxanhu6XhurThu7Xhu4rhu6XDgsSo4bul4bqmw5Phu4rDiuG7peG6tMO94buI4bulw6NO4buKw4rhu6XFqMO94bul4bur4bul4bq04bu14buK4bulw4LEqOG7peG6psOT4buKw4rhu6XhurTDveG7iOG7peG7geG6vnnhu4Dhu6Xhu5zhu4Dhu4rhur7hu6Xhu5xP4buKw4rhu6Phu6U14buAw4nhu4rhu6Xhu4p44buq4bud4bulduG7peG6tOG7teG7iuG7pcOC4bq+VHjhu6XDgsSo4bul4bqm4buAw4nhu4rhu5vhu6XhuqZU4buQ4buKw4rhu6XDiuG7gHjhu4jhu6Xhu6Lhur5O4buKw4rhu6XFqMO94buI4bulw4J5w4Lhu6XhurThu7Xhu4rGoeG7pSFK4bulIcO94buA4bud4bulIXnhu6U04buAeeG7isOK4bud4bulIXnhu4rhur7hu6Uhw5Lhu4rDiuG7neG7peG7gcO94bulIcSow4zigKbhu6Xhu5rEguG7ouG7pUnhur7EqOG7pUnhur7hu7nhu4rhu5vhu6Xhu6JW4bulw43DieG7peG6vsOS4bul4buKw4rhur7DqOG7iOG7pcWow73hu6XDguG6sOG7iuG7peG7isOK4bq+w6jhu4jhu6XDgnjhu4jhu53hu6Xhu4rhur7hu4BF4bue4bulw4rhu4B44bul4bqm4buC4buK4bq+4bulSeG6vk7hu4rDiuG7pcOCxKjhu6Xhuqbhu4BF4bue4bulSeG7gMOJ4buK4bul4bqm4bq44bulxqDhu5544buK4bul4buiw4PDjOG7peG6psSQ4buK4bulxajhu4DDicOC4bul4bq+S8OC4bulw4JSeOG7pcOC4buI4buK4bul4bqsw4zhu6XDjOG7guG7iuG6vuG7o+G7pSnhu4BF4bue4bulw4zhu4jhu4rDiuG7pVTDlMOC4bulw43DlOG7iuG7peG7iuG6vsSC4bui4bulw4JSeOG7peG6tMO94bulw4Lhu4jhu4rhu6XDjcO94bulw4zhu4jhu4rDiuG7peG7nHjhu4jhu6XEg+G6vsO94bul4buKVMOUw4Lhu6XGoOG7nnjhu4rhu6Xhu6LDg8OM4bulw4LEqOG7peG6puG7gMOJ4buK4bulw41Uw5Thu4Dhu6XFqMO94bulw4LEqOG7peG6plThu5Dhu4rDiuG7pcOK4buAeOG7iOG7peG7ouG6vk7hu4rDiuG7peG6puG7gOG7pcON4buz4buA4bul4bui4bq+4bue4bqw4buK4bulw43hu5Lhu4Dhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cilU4buSw4Lhu6XhurThu4DEkOG7ouG7neG7peG7iuG7ucOM4bulxrDhu6fGsMWp4bud4bulNSnEgyjhu6Xhu6JG4buK4bq+4bul4buB4bq+eOG7iuG6vuG7pTXEqHjhu6XhurR44buK4bul4bq+w73hu4rhur7hu6XEg8OK4bq+4buE4bulxqDhu57hu6rEkOG7ouG7peG7nE/hu6XFqcawdy/GsOG7p8awxakvxIPhur0tNSnEgyjhu6XFqEXhu6XDguG6vlLhu6Xhu6Lhu5pUw5Xhu4rDiuG7peG6puG6ruG7nuG7peG7olThu6Uow5nhu6V54buK4bul4buKw4Phu4rDiuG7pcOCxILhu5bhu6Xhu6Lhu57hu6rEkOG7iuG7peG6plThu5Dhu4rDiuG7pcOK4buAeOG7iOG7peG7ouG6vk7hu4rDiuG7peG7osOa4bul4bq04bu14buK4bulxIPDveG7peG6seG7iuG7peG6puG7gOG7peG6tOG7teG7iuG7pSFK4bulIcO94buA4bud4bul4buo4bu34bul4buB4bua4bue4buKw4rhu6XhuqPhu7Dhu6Phu6Xhur3hu57hu6rhu6XDjE7hu6Xhuqbhuq7hu57hu6Xhu6JU4bul4buKw4Phu4rDiuG7pcOCxILhu5bhu6Xhu6Lhu57hu6rEkOG7iuG7peG6plThu5Dhu4rDiuG7pcOCxKjhu6XDguG6vuG7gEXhu57hu6XhuqTDveG7gOG7pUnhur7hu4jhu7Xhu4rDiuG7pcaw4bun4bulw4LDg+G7quG7peG7nE/hu6Phu6U14buq4bulxahL4buKw4rhu6Xhu5rDgeG7isOK4bud4bul4bqmVOG7kOG7isOK4bulw4rhu4B44buI4bul4bui4bq+TuG7isOK4bul4buiw5rhu6XEg8O94bul4bqx4buK4bul4bqm4buA4bulIUrhu6Uhw73hu4Dhu6Xhu5xD4bul4bucw5TDjOG7peG6plThu5LDguG7peG6vuG7iMO94buK4bul4bui4bq+w73hu4rhur7hu53hu6Xhuqbhurjhu6Xhu6Lhu7Phu4jhu6Xhuqbhu4BF4bue4bulSeG7gMOJ4buK4bul4bui4bq+4bue4bqw4buK4bulw43hu5Lhu4Dhu6XDguG6vuG7iOG7pcWo4buAw4nDguG7peG6puG7gOG7pcON4buz4buA4bud4bulw4rhu4B44buI4bul4bui4bq+VMOV4buKw4rhu6Xhur7DveG7isOK4bul4bq+xKh44bud4bul4bqk4buEw4Lhur7hu6XFqFHhu6XDglJ44bulxIPhur7Dg+G7iuG7peG6pMOD4buK4bud4bulw4rEqOG7luG7peG7luG6vuG6ruG7iuG7peG7qMSoeOG7peG6psSo4buA4bulw4rhu4Dhu7XDjOG7peG7isOK4bq+w6jhu4jhu53hu6Xhu6Lhur7hu6DDguG7peG6puG6tuG7quG7peG7luG6vnnhu6Lhu6Xhu6Lhu5rhu4Dhurjhu4rhu6VJ4buA4buK4bq+4bul4buixJDhu6Ut4bul4buo4bu34bul4bq+w5Lhu4Dhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7pUnhur7hu57hu6XFqMOZw4Lhu6Phu6Upw4DDguG7peG6tOG7gMOJ4bui4bud4bul4bqm4bq44bulSeG6vuG7iOG7teG7isOK4bulw4J5w4Lhur7hu6XhuqbEkOG7iuG7peG7ouG7mlThu5Dhu4rDiuG7pcOCUnjhu6XDgnnDguG7peG6rMOM4bulNeG6v+G7peG7nEPhu6XhurTDgeG7isOK4bul4buW4bq+4bqg4buKw4rhu6Xhur7DleG7iuG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7nhu6Xhu5zhu6Lhu6rDjeG6rMO0w7nhu6Lhuqzhu6jhu6IteMON4buAw4rhu4rGoeG7peG7muG7gMOK4bq+4bui4bubw7lyceG7nOG7ouG7muG7iOG7isOKci7DveG7gOG7pcWow73hu6Xhu7Xhu4rhur7GoeG7pcSDw4pLw4Lhu6U14buexILhu4pxL+G7nOG7ouG7muG7iOG7isOKcnEv4buWcg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]