(vhds.baothanhhoa.vn) - Hiện nay là thời điểm những học sinh cuối cấp đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và vào đại học. Phụ huynh và giáo viên chờ đợi thành tích tốt, nhưng đừng đặt lên lưng các em một áp lực theo kiểu buộc phải “hóa rồng”.
4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u+G6uUNEQuG7t+G7tcaw4bq7S+G6qOG7g8O94buG4bud4buDeeG7qeG6ouG7tcaw4buDxrDhu6tF4bqo4buDREJy4buD4oCc4bup4bu5auG7g0LEguG7tcaw4oCd4bq5L0NEQuG7t+G7tcaw4bq74bq5L+G7qWbhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7qOG7oWrhu6Phu4fhurvhu6jhu6vDueG7teG7g+G7tWpJ4buDw71s4buDROG7qcOC4bur4buD4buf4bur4bul4buz4buD4bu14bup4buE4bu1xrDhu4Phu6nDgeG7neG7g0Phu6vhu7Xhu6nhu4Phu53EkMOD4bur4buD4bud4buT4bqo4buD4bufauG7tcaw4buD4bud4bupxJDhu5fhu7Xhu4Phu5vhu6/hu4Phu5vDiuG6tOG7neG7g0Zs4bu34buDecOM4buDROG7qeG7q+G7g0TEkEnhu6Xhu7Xhu4ND4bur4bu14bup4buDw73hurThuqjhu4Nm4buF4buDRmzhu4NGbOG7t+G7g+G7n23hu6vhu4Phu6nDgeG7nWThu4M+4bup4bq44buD4bupxJBJ4bu14bup4buDRmzhu4PGsOG7q2vhu7fhu4NG4burdOG7teG7g+G7neG7qcOC4buD4buf4bqk4bur4buDROG7qWzhu7Xhu6nhu4NE4bux4bud4bup4buDRMODRGPhu4Phu7Xhu6nDiuG7tcaw4buD4buf4buA4bu1xrDhu4Phu5/hu49E4buDw7104bu14buDw73DiuG7tcaw4buD4buda+G7neG7g+G7oeG7s+G7g+G7s+G6rkThu4Nr4bqo4buDw73hu4bhu53hu4NE4bup4buh4bu34buDeeG7q+G7pcSQ4buD4bubxJDhuq7hu53hu4Phuqjhu6lu4bur4buD4oCc4bup4bu5auG7g0LEguG7tcaw4oCdZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhurnhu6vhu7PGsOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bur4buc4buh4bu1ROG7oULhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0fhu6vhu6NE4bup4bqr4buD4buJ4buF4buF4bqoSGLhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThuqvhu4PDrWho4bqoSGLhu4fhu4NDQuG7neG6teG7hy8v4burRmThu5tq4bu3ROG7qWrhu7Xhu6nhu6nhu7dqZEbhu7Uv4bu14buhR0MvZ2dmw60vZsSp4buL4bujZmbDrWbDrWnEqURnZ8Osw63DvWbhu4UtZmR44bqoxrDhu4fhu4Nqw71E4bq14buHS+G6qOG7g8O94buG4bud4buDeeG7qeG6ouG7tcaw4buDxrDhu6tF4bqo4buDREJy4buD4oCc4bup4bu5auG7g0LEguG7tcaw4oCd4buH4buDR+G7q+G7o0Thu6nhurXhu4fhu4nhu4Xhu4Xhu4fhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThurXhu4fDrWho4buH4buDL+G6u+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu6vhu6PhurXhu4dqRERq4bud4bup4buz4buh4bu1RF9maGfDrOG7ieG7h+G7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bucauG6qEThu6vhu7fhu7Xhu4fhu4NqQuG7q2ot4buj4buhQ+G7nULhu6vhu5vhu6Hhu6Phu5tJ4bq14buH4budauG6qEThu6vhu7fhu7UtakREauG7neG7qeG7s+G7oeG7tUQtZmhnw6zhu4nhu4fhurtL4bqo4buDw73hu4bhu53hu4Phu6nDgeG7neG7g0Thu5Xhuqjhu4N54bup4burdeG7teG7g+G7neG7t+G7teG7g8O9xJDhuqLhu7Xhu4NEQuG7t+G7tcaw4buDROG7reG7teG7qeG7g0RCbeG7tcaw4buD4buzw7lE4buD4buzw4Dhu6tj4buD4buz4buTROG7g+G7tcaw4bq6Y+G7g3nhu6nhuqLhu7XGsOG7g+G7neG7ueG7g0Thu6vhu7Xhu6nhu4NE4bup4buZ4bu1ZOG7g2VO4bu14bup4buD4buz4bur4bu14bup4buD4bupw4FqZOG7g+G7tMawxJDEguG7teG6q+G7g+G7quG7tUThu6FC4bu14buhRMOp4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nOG7qXbhu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4buxROG7g+G7tcawbEnhu4PhuqrEkGrhu4Phu53hu6lF4bu1xrDhu4NEauG7g+G7n2/hu4Phuqjhu6lu4bur4buD4bu1xrDhu6nhu6Hhu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g0Thu6nhuqLhu7XGsOG7g0Thu6vhu7Xhu4N54bup4bqi4bu1xrDhu4NGxJDhu6vhu4N54bup4bur4buD4bud4bu54buD4bu14bup4buE4bu1xrDhu4Phu5/hur5q4buDREJy4buDROG7reG7s+G7g+G7n3Xhu7Xhu4NG4burw7nhu53hu4NE4buG4buDQ2tE4buD4buf4bul4buDxrDhu6tu4bur4buDROG7qeG7t2tE4buDeeG7qcOA4bur4buDa+G6qOG7g8O94buG4bud4buDRELhu7fhu7XGsOG7g0bhu6vDueG7neG7g+G7qcOB4bud4buD4bupbOG7teG7qWThu4Phu5zhu7nhu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g+G7oeG7s+G7g+G7s2pJ4buD4buzw7Lhu7Xhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G6qOG7qWtE4buD4bup4burw7nhu7Xhu4N54buv4bqo4buDROG7qcOC4burY+G7g+G7teG7qcOK4bu1xrDhu4Phu53hu7nhu4Phu6Hhu7Phu4Phu59v4buDQmrhu4Phu5/hu6vhu4NGd+G7teG7qeG7g0bhu6vhu6fhu7Vk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7suG6rkThu4NDw4Phu4Phu53hu6nEkEl04bu14buDxrDhu6tq4buDxrDhu6tr4bu34buD4buj4bq44bud4buD4bud4bup4bu34buDQuG7jeG7tcawY+G7g+G7tcO64bu14buDxrDhu6tr4bu34buD4buj4bq44bud4buD4bu1w4rhurThu53hu4NEauG7g+G7n2/hu4Phu7Xhu6nhu6vDusSQ4buD4bu1w7Phu7Phu4PDveG7t2pJ4buD4bup4bu3aknhu4NG4bq04bur4buD4budw7Phu7Xhu4Phu5vDueG7teG7qeG7g0Thu6ls4bu14bup4buDROG7seG7neG7qWThu4Phu5zhu6l24buDROG7q3TEkOG7g+G7qcOB4bud4buDQ+G7q+G7teG7qeG7g8aw4burw4Dhu6vhu4N54bup4bqi4bu1xrDhu4Phu53hu6l24buDw71s4buDxrBr4bu14bup4buD4bu14buP4bu1xrDhu4NG4bq04bur4buDxrDhu6tr4bu34buDRuG7q3Thu7Vj4buD4budQeG7teG7g+G7n8Oo4buDw7104bu14buDRmrhu6vhu4Phu6nDgeG7neG7g0Phu6vhu7Xhu6lk4buD4buea+G7tcaw4buD4bu14bu54bur4buDw71s4buD4bud4bu54buD4bu14bup4burw7rEkOG7g+G6qOG7qeG6uOG7g+G7qcSQSeG7teG7qeG7g+G7neG6vOG7tcaw4buDSOG7oeG7s+G7g+G7o2rhu7Xhu6nhu4Phu6nhu6vDucSQ4buD4bu14bupw4rhu4Phu7Phuq5E4buD4buz4bq44bud4buDROG7q3TEkOG7g+G7nWrhu7fhu4Phu7Xhu6nhu5NE4buD4bqo4bupbuG7q+G7g+G7qcOK4bq04bu1xrDhu4NE4bq04bur4buDRuG6tOG7q+G7g0PEkEnhu4Phu7XGsOG7qXfhu4Phu53hu7nhu4Phu6Nq4bu14bup4buD4bup4burw7nEkOG7g+G7neG7t+G7teG7g+G7oeG7s+G7g+G7s+G7reG7teG7qeG7g0Nz4buD4bud4bu54buDRMOK4bqy4bu1xrDhu4PDvWrhu6vhu4NEw4NEZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu55s4bu14bup4buDQuG7jeG7tcaw4buD4budxJDhuq7hu53hu4NDw4Phu7XGsOG7g+G7neG7meG7teG7g+G7neG7ueG7g2vhuqjhu4PDveG7huG7neG7g0Zs4buD4buz4bq44bud4buDROG7q3TEkOG7g+G6qOG7qeG7k+G7teG7g+G7n+G7k8SQ4buD4buf4bul4buDQsOo4bu14buDw73EkEnDueG7teG7g+G7m27hu7Xhu4NE4bup4buR4bu1ZOG7g+G7tOG7qcOK4bu1xrDhu4Nr4bqo4buDw73hu4bhu53hu4Phuqjhu6lu4bur4buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7gOG7tcaw4buD4buz4buG4budY+G7g3nhu6lu4buD4bu1w7Phu7XGsOG7g0Thu6nhu4bhu53hu4Phu6nhu6vDueG7teG7g+G7neG6umrhu4NE4buA4bu1xrDhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6tj4buD4bud4bup4bq+4buDeeG7qeG6ouG7tcaw4buD4bqo4bupbuG7q+G7g2vhuqjhu4PDveG7huG7neG7g0Thu6nhu6Hhu7fhu4N54bur4bulxJDhu4Phu53hu7fhu7Xhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4NEauG7g8O9bOG7s+G7g+G7n8OK4bqk4budY+G7g+G7neG7t+G7teG7g+G7s+G7reG7teG7qeG7g0Rt4bur4buDQ2rhu7fhu4PDvW3hu6vhu4N54bup4bqi4bu1xrBk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nuG7peG7g+KAnOG7qeG7uWrhu4NCxILhu7XGsOKAneG7g+G7teG7qcOK4buD4bu14bup4burw7rEkOG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g0Thu6nDisOC4bu1xrDhu4Phu7Xhu7nhu6tj4buD4buf4bu54buDw71s4buD4bud4bu54buDxrDhu6tu4bur4buDROG7qcOK4bqm4bu1xrBj4buD4buf4bq24buD4bufbUThu4Phu51q4bu34buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G7nWvhu53hu4N5w4zhu4NE4bup4bur4buD4bqo4bupbuG7q+G7g+G7ncOD4buDxrDDsuG7tcaw4buD4bub4buN4bu1xrDhu4Phu7Xhu6nhu6vDusSQ4buD4buda+G7neG7qWThu4Nd4buA4buD4bu14bq24buDw73hu4bhu53hu4Phu6nDgeG7neG7g0Thu5Xhuqjhu4Phu53hurpq4buD4bupw4Hhu53hu4ND4bur4bu14bup4buD4bufdeG7teG7g0Phu4bhu4Phu5/EguG7tcaw4buD4bupbOG7teG7qeG7g+G7neG6umrhu4Phuqjhu6nhurjhu4Phu6nEkEnhu7Xhu6nhu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4PhuqrEkGrhu4NG4burw7nhu53hu4PhuqrEkGrhu7Xhu4NE4buR4buzY+G7g+G7n+G6ruG7tcaw4buDRuG7q3Thu7Xhu4Phu53hu7fhu7Xhu4Phu51r4burY+G7g+G7neG7qeG6vuG7g3nhu6nhuqLhu7XGsOG7g+G7tXThu7Xhu4Phu53hu6l24buD4bub4burdUThu4Phu53hu6nhu5NE4buDa+G6qOG7g8O94buG4bud4buDw7104bu14buDRmrhu6vhu4Phu53hu6lF4bu1xrDhu4Phuqjhu6lu4bur4buDROG7qXXhu4Phu7VsSWPhu4Phuqjhu6lu4bur4buDROG7qXXhu4N54buramPhu4NGbOG7g0Thu6nDisOC4bu1xrDhu4Phu5/hu6Hhu7Phu4ND4bu34buDQ2vhu7Xhu6nhu4NG4bq04bur4buD4bud4bu34bu14buD4bu14bupbOG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g3nhu6lr4budY+G7g+G7s2zhu4N54bup4bqi4bu1xrDhu4Phu53hu7nhu4Phu5vhu6vDueG7teG7g+G6qOG7qWvhuqjhu4Phu6nhurbhu4NEQuG6pGPhu4ND4buG4buD4bqqxJBq4bu14buDROG7keG7s2Phu4Phu5/huq7hu7XGsOG7g0bhu6t04bu14buDRsO64buDROG7keG7s+G7g8O9w41k4buDKeG7g8O94bq+auG7g0TEkOG6sOG7q+G7g+G7qcOB4bud4buDQ+G7q+G7teG7qeG7g0Thu5Hhu7Phu4PDvcON4buD4bufauG7tcaw4buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G6qsSQa+G7g0RC4but4bu14bup4buD4bup4bu3bOG7teG7g0Thu6nhu6vDueG7teG7g0Zs4buD4buj4bun4buD4bub4buv4buDeeG7seG7neG7qeG7g+G7n+G6ruG7tcawZOG7g+G7nOG7qUXhu7XGsOG7g0Thu6nDisOC4bu1xrDhu4NDxJBJ4buD4bu1xrDhu6l34buDROG7q3TEkOG7g+G7neG7huG7neG7g0Zs4buDROG7reG7s+G7g+G7n3Xhu7Xhu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g+G7nWvhu6vhu4Phu5/hu7Hhu53hu6nhu4Phu53hu4bhu53hu4Phu5/hu7dq4bu14buDeeG7qeG7q+G7g+G7m+G7r+G7g+G7m+G6umrhu4NG4buRSeG7g0RC4bu34bu1xrDhu4Nr4bqo4buDw73hu4bhu51k4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7muG7kUnhu4PGsOG7q8OC4buD4bud4bu54buDQuG7k0Thu4Phu7Xhu6nhu6vDusSQ4buDRELDisOC4bu1xrDhu4Phu6nDgeG7nWPhu4Phu7Xhu6nhu6vDusSQ4buD4bup4but4bu14bup4buDROG7qeG6vuG7neG7g8aw4bura+G7t+G7g+G7o+G6uOG7nWPhu4Phu59s4bu34buDRG3hu7fhu4Phu5/hu6Xhu4Phu51r4bud4buD4buh4buz4buD4bud4bu54buDROG7qeG7peG7g8O94buGauG7g+G7neG7qcOB4bu1ZOG7g+G7nuG7q8O6xJDhu4PhuqrEkGrhu7Xhu4NEQsOB4bu1xrDhu4PDvWzhu4PDjeG7g0Thu6nhur7hu53hu4Phu7Xhu6nhu5Xhuqjhu4Phu53EkOG6ruG7nWPhu4N5xKjhu4Phu7XDs+G7tcaw4buDROG7q3Xhuqjhu4Phu53hu5Xhu7Xhu4Phu53hurpq4buD4bupw4Hhu53hu4ND4bur4bu14bup4buD4bu14bupw4rhu4NE4bupdeG7g+G7tWzhu7dj4buD4bud4bup4bq+4buDeeG7qeG6ouG7tcaw4buD4bqo4bupbuG7q+G7g+G7neG6vuG7g+G7teG7qeG7k0Thu4Phu7Xhu6nhu5NE4buD4bupw4rhurThu7XGsOG7g+G7qcOB4bud4buDQ+G7q+G7teG7qeG7g0Zs4bu34buDRELDisOC4bu1xrDhu4NEw4NEY+G7g+G7tcawbOG7teG7qeG7g+G7tcaw4bupw7rhu4NEw4NE4buD4buz4bq04bur4buDw71s4buD4bufbuG7s+G7g+G7m27hu7fhu4NEw4rhurLhu7XGsOG7g8O9auG7q+G7g0TDg0Rk4buD4bu0xrDDisOC4bur4buDw73hurThu7Xhu4Phuqjhu6lu4bur4buDROG7reG7s+G7g+G7qeG7q+G7pcSQ4buD4buf4bul4buD4buf4buv4bu14bup4buD4bupw4rhurThu7XGsOG7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7neG7qUXhu7XGsGThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74buybOG7g+G7neG6vOG7tcaw4buD4bud4bupw4pq4buD4bupw7Xhu7Xhu4Phu5/hur5q4buDREJy4buD4bud4bu54buDROG7qWzhu7Xhu6nhu4NE4bux4bud4bup4buDRMODRGPhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G7n+G7j0Thu4NGbOG7t+G7g+G7s+G6ouG7q+G7g0RCw4rDguG7tcaw4buD4bufbOG7t+G7g0Rs4bu34buDRMODROG7g+G7n2/hu4Phu53hu7nhu4NEw4rhurLhu7XGsOG7g8O9auG7q+G7g0TDg0Thu4NDasSQ4buD4bu1bElk4buD4buebOG7teG7qeG7g0Lhu43hu7XGsOG7g+G7s+G6rkThu4Phu6ls4bu14bup4buDREJq4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7fhu4NEw4rhurLhu7XGsOG7g8O9auG7q+G7g+G6qOG7qW7hu6vhu4Phu5vDskThu4Phu5/hu5nEkOG7g+G7n8OK4bqk4bud4buDROG7seG7neG7qeG7g8O94bq8SeG7g+G7tcawaknhu4NE4buA4buDRm3hu53hu6nhu4NIxJDhu5NE4buD4bqo4bupa0Rk4buD4bu04bupw4rhu7XGsOG7g+G7tXXEkOG7g+G7teG7qcOK4buDeeG7qeG6ouG7tcaw4buD4bud4bu54buD4buz4bquROG7g+G7tcO64bu14buDRG7hu7XGsOG7g0TDg0Thu4NE4bup4but4buD4bupw4Hhu53hu4ND4bur4bu14bup4buDRsah4bu14buD4bud4bu54buDROG7qeG7peG7g+G7m+G6sOG7g0PEkOG7tcaw4buDQ2rEkOG7g+G7tWxJZOG7g+G7qMOB4bud4buDROG7leG6qOG7g8O9bOG7g+G7s+G6rkThu4PhuqrEkGvhu4NEQuG7reG7teG7qeG7g0LDqOG7teG7g8O9xJBJw7nhu7Vj4buD4bqo4bup4buT4bu14buD4buf4buTxJDhu4Phu53hurpq4buD4bubbuG7teG7g0Thu6nhu5Hhu7Xhu4Phu53hu6nhur7hu4N54bup4bqi4bu1xrDhu4Phu6nDteG7teG7g+G7neG7qXbhu4PDvWzhu4ND4buG4buD4bu14bupxILhu6vhu4Phu7Xhu6lwROG7g+G7teG7qeG7k0Thu4NE4bupw4Lhu6vhu4NGbOG7g+G7teG7qcSC4bur4buD4bu14bupcEThu4N54burdeG7teG7g0Thu6nhur7hu53hu4NE4bupcuG7t+G7g3nhu6vhu6XEkOG7g+G7neG6suG7g+G7qcOB4budY+G7g+G6qsSQSeG7g+G7tW3huqhk4buD4bu0xrBqSeG7g+G7nW7hu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g3nhu6nhuqLhu7XGsOG7g+G7n8OK4bqk4bud4buD4bufbOG7t+G7g0Rt4bu34buD4bqm4buD4buz4bqi4bur4buDRELDisOC4bu1xrDhu4NEw4NE4buDRsah4bu14buDROG7qWzhu7Xhu6nhu4Phu53huqLhu7XGsGPhu4NG4but4buD4bupw4Hhu4Phu53hu7nhu4PDjeG7g0Thu6nhur7hu53hu4NE4buG4buD4bufw7rhu4Phu51q4bu34buDROG7q+G7teG7qeG7g0Thu6nhu5nhu7Xhu4NE4buG4buD4bupw4Hhu51k4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u1nhu6lrROG7g0bDgeG7tcaw4buD4bud4bu34bu14buD4buda+G7q+G7g0RCw4rhuqbhu7XGsOG7g0Thu6ls4bu14bupY+G7g+G7neG7ueG7g0Thu6ls4bu14bup4buDROG7seG7neG7qeG7g+G7qcOB4bud4buDROG7leG6qOG7g0TDg0Thu4PDvWzhu4Phu53hu6nhu7Hhu7Xhu6nhu4Phu59r4bu1xrDhu4NG4bq04bur4buD4buz4bq24bur4buD4bu1xrDDisOC4burZOG7g+G7tOG7qcOK4bu1xrDhu4N54bupa0Thu4NGw4Hhu7XGsOG7g+G7k0nhu4Phu53hu5nhu7Xhu4Phuqjhu6lu4bur4buD4bufw4rhuqThu53hu4Phu5/hu49E4buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G7s+G6rkThu4Phu53hu6l24bu14bup4buDROG7qeG7peG7g0Thu6nDg+G7tcaw4buD4bu14bup4buTROG7g+G7ncOz4bu14buD4bud4bq+4buDREJ04bu14buDeeG7qW7hu4Phu7XDs+G7tcawY+G7g+G7n+G7q8O6xJDhu4N54burw7nhu7Vj4buD4bup4bu3bOG7teG7g+G7nW7hu7Xhu6nhu4Phu53hurpq4buD4bupw4Hhu53hu4ND4bur4bu14bup4buDRmzhu4NE4buA4bu1xrDhu4PGsOG7q2rhu4Phu5/hu63hu7Xhu6lk4buDWeG7qeG6ouG7tcaw4buD4bu14bup4buTROG7g0Thu6nhu6t1ROG7g0Lhu43hu7XGsOG7g+G7neG7t+G7teG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g0Rq4buDw71s4buz4buD4bufw4rhuqThu53hu4NE4bup4but4buD4bud4bu34bu14buD4buz4but4bu14bup4buD4bud4bq84bu1xrDhu4NDc+G7g8O9bOG7s+G7g+G7n8OK4bqk4budZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu7Thu6nhu4Thu7XGsOG7g+G7nWvhu6vhu4Phu53hu6l1ROG7g+G7n2rEkOG7g8O9QeG7tcaw4buD4budw4nhu7XGsOG7g+G7teG7qeG7hOG7tcaw4buD4buf4bq+auG7g0RCcuG7g0RC4bqm4buD4bu1dOG7teG7g+G7neG6ouG7g+G7n+G6suG7teG7g0RCw4Phu7Xhu4Phu53hu6ltSeG7g8aw4burauG7g+G7n+G7reG7teG7qWPhu4Phu5vhu6/hu4NDauG7tcaw4buD4bud4bup4buT4bu14buDROG7keG7s+G7g8O9w41j4buDw71s4buD4buf4burw7rEkOG7g+G7n2vhu7XGsOG7g0Thu6t14bud4buD4bud4bup4bu34buD4bubbuG7teG7g0Thu6nhu5Hhu7Xhu4Phu53hu6lF4bu1xrBj4buD4bu14bupw4rhu7XGsOG7g+G7neG6vOG7tcaw4buD4bud4bup4bux4bu14bup4buDw71s4buD4bubbOG7q+G7g+G7qcOB4bud4buDw73hurThu7Xhu4Phu53hu6nhu7fhu4NIb+G7g+G7qeG6ruG7q2Thu4Phu57hu6vDusSQ4buD4buf4bu54buD4bud4buZ4bu14buD4bufw4rhuqThu53hu4NE4buA4bu1xrDhu4Phuqjhu6nhurjhu4Phu6nEkEnhu7Xhu6nhu4ND4bu34bur4buD4bud4bup4burdcSQY+G7g8O94burdOG7teG7g+G7qcO5ZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtdQnThu7Xhu4Phu7Xhu6nhu6vDusSQ4buD4buj4bur4bun4bu14buD4bufbOG7teG7g+G7teG7qeG7hOG7tcaw4buD4bu1xrBsSeG7g+G6qsSQauG7g+G6qOG7qeG6uOG7g+G7qcSQSeG7teG7qeG7g+G7n2rhu7XGsOG7g0Thu6lu4bu34buDw73EkOG7leG7teG7g0PhuqLhu6vhu4Phu7XhurDhu6vhu4NGw7rhu4Phu51r4bud4bup4buD4bq+4bu1xrDhu4NI4buC4buD4bu14bupw4rhu4NE4bupdeG7g+G7tWzhu7fhu4NG4bq04bur4buD4bud4bu34bu14buD4buda+G7q+G7g0NqxJDhu4Phu51r4bur4buD4bud4bupdUThu4Phu59qxJDhu4PDvUHhu7XGsOG7g+G7neG6umrhu4Phu7Phuq5E4buD4bupw4Hhu53hu4ND4bur4bu14bup4buDRELEkOG7tcaw4buD4bupw4Hhu53hu4NDasSQ4buDeeG7qeG7q+G7g3nhu6nhuqLhu7XGsOG7g0Thu63hu7Phu4NCauG7g8O9w4Phu6vhu4NE4bup4bu3a0Thu4NEQuG7t+G7tcaw4buDRuG7q8O54bud4buD4bupw4Hhu53hu4NE4buV4bqoZOG7g+G7qEnhu4NGw4Hhu7XGsOG7g+G6qOG7qeG6uOG7g+G7qcSQSeG7teG7qeG7g+G7n2/hu4Phu7Xhu6nhu5Xhu7Xhu4NCauG7g0Lhu43hu7XGsOG7g2vhuqjhu4PDveG7huG7neG7g8O9bOG7g+G7neG7t+G7teG7g+G7o2rhu7fhu4Phu6lq4bur4buDw73DiuG6rOG7q2Phu4Phu7V1xJDhu4ND4buC4buD4buj4bq44bu1xrDhu4N54bup4bqi4bu1xrDhu4Phu59F4bu1xrDhu4Phu51r4bud4bup4buDQ3Phu4PGsOG7q3VE4buD4bud4bupdUThu4Phu53hu6nhu7Hhu7Xhu6nhu4Phu53hu7fhu7Xhu4Phu7Phu63hu7Xhu6lk4buD4bue4buRSeG7g3nhu6nhuqLhu7XGsOG7g+G6qOG7qW7hu6vhu4PDvWzhu4Phu51r4bur4buD4bud4bupdUThu4Phu5/hu5nEkOG7g0Thu6t04bu14buD4bud4bq6auG7g+G7qcOB4bud4buDQ+G7q+G7teG7qeG7g3nhu6nhu6vhu4Phuqjhu6lu4bur4buD4bufw4Phu6vhu4Phu6Phu6vDueG7teG7g0bhurThu6vhu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g2vhuqjhu4PDveG7huG7neG7g0RC4bu34bu1xrDhu4Phu53EkOG6ruG7neG7g0PDg+G7tcawY+G7g0RC4bu34bu1xrDhu4Phu5/hu7nhu4Phu53hu7nhu4NE4bupbOG7teG7qeG7g0Thu7Hhu53hu6nhu4Phu6nDgeG7neG7g0Thu5Xhuqhk4buDXULDiuG6tOG7neG7g+G7n+G7ueG7g0Thu4Dhu7XGsOG7g+G7neG7ueG7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4Phu51r4bur4buD4bud4bupdUThu4NE4bupw4rhurLhu7XGsOG7g0Thu5Hhu7Phu4NEw4rhurLhu7XGsOG7g0Thu4bhu4NIbknhu4NCamPhu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g+G7o8OKw4Lhu7XGsOG7g+G7teG7qcOK4buD4bu14bu54buD4buz4bq04bur4buD4bud4bupduG7g3nhu6nhu6t14bu14buD4bud4bup4bu34buD4bu14bup4burw7rEkOG7g+G6qOG7qeG6uOG7g+G7qcSQSeG7teG7qeG7g8aw4bur4buVROG7g+G7s+G7reG7teG7qWPhu4Phu53hu6nhur7hu4Phu53hu6nDimrhu4PDvWzhu7Phu4NE4bupaknhu4Phu5/hurDhu6vhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G7teG7qeG7leG7teG7g0Thu6nhur7hu51j4buD4buf4burw7rEkOG7g+G7neG7qXbhu7Xhu6nhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G7qWzhu7Xhu6nhu4NG4bur4buD4bud4bq6auG7g+G7qcOBZOG7g+G7tOG7qeG7q8O6xJDhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4NGxqHhu7Xhu4NI4buh4buz4buD4buf4bu54buDw71s4buD4bud4bupxJBJw7nhu7Xhu4Phu7Xhu6ls4buD4bu1xrDDisOC4bur4buDRGpk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nOG7ueG7g0Thu6nhu6Xhu4Phu7Xhu7nhu6vhu4NC4buN4bu1xrBj4buDecOM4buDRsOB4bu1xrDhu4Phu53hurpq4buD4bubw4Phu4Phu7Nx4buD4budbOG7tcaw4buDw73hurThu7Vj4buDROG7qeG7reG7g2vhuqjhu4PDveG7huG7neG7g8O9dOG7teG7g0Zq4bur4buD4bud4bu34bu14buD4buda+G7q+G7g+G7nWzhu7XGsOG7g+G7teG7j+G7tcaw4buD4bu1w7rhu4Phu6nhurLhu7Vj4buDRmzhu4N54bup4bur4buDeeG7qeG6ouG7tcaw4buD4bufw4rhuqThu53hu4Phu6nhu7lq4buDxrDhu6tu4bur4buDROG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g+G7n8OKauG7g+G7neG7t+G7teG7g0RCcuG7g+G7n3Xhu7Xhu4NG4bq04bur4buD4bu14bup4buE4bu1xrDhu4NDxJBJ4buD4bu1xrDhu6l34buD4bud4buG4bud4buD4buf4bu3auG7tWThu4Phu7Thu6nhu4Thu7XGsOG7g+G7nWvhu6vhu4Phu53hu6l1ROG7g0Zs4buD4bupbOG7teG7qeG7g+G7n+G6ruG7tcaw4buDROG7reG7s+G7g+G7n3Xhu7Xhu4Phu51r4bur4buD4bud4bupdUThu4Phu53hurpq4buD4bu14bup4burw7rEkOG7g+G7qcOB4bud4buDQ+G7q+G7teG7qeG7g0Thu6nDguG7q+G7g8aw4burauG7teG7g+G6qsSQauG7g8O9bOG7g+G7s+G7q+G7teG7qeG7g+G7neG7qeG6vuG7tcaw4buDQuG6oOG7g+G7teG7qeG7k0Rj4buD4bufw7JE4buDxrDhu6tr4buD4bu14bup4buTROG7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7n+G7q8O6xJDhu4Phu5/hu7lk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7qOG7q8O54bu14buD4bu1aknhu4PDvWzhu4NE4bupw4Lhu6vhu4Phu5/hu6vhu6Xhu7Phu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g+G7qcOB4bud4buDQ+G7q+G7teG7qeG7g+G7ncSQw4Phu6vhu4Phu53hu5Phuqjhu4Phu59q4bu1xrDhu4Phu53hu6nEkOG7l+G7teG7g+G7m+G7r+G7g+G7m8OK4bq04bud4buDRmzhu7fhu4N5w4zhu4NE4bup4bur4buDRMSQSeG7peG7teG7g0Phu6vhu7Xhu6nhu4PDveG6tOG6qOG7g2bhu4Xhu4NGbOG7g0Zs4bu34buD4bufbeG7q+G7g+G7qcOB4budZOG7gz7hu6nhurjhu4Phu6nEkEnhu7Xhu6nhu4NGbOG7g8aw4bura+G7t+G7g0bhu6t04bu14buD4bud4bupw4Lhu4Phu5/huqThu6vhu4NE4bupbOG7teG7qeG7g0Thu7Hhu53hu6nhu4NEw4NEY+G7g+G7teG7qcOK4bu1xrDhu4Phu5/hu4Dhu7XGsOG7g+G7n+G7j0Thu4PDvXThu7Xhu4PDvcOK4bu1xrDhu4Phu51r4bud4buD4buh4buz4buD4buz4bquROG7g2vhuqjhu4PDveG7huG7neG7g0Thu6nhu6Hhu7fhu4N54bur4bulxJDhu4Phu5vEkOG6ruG7neG7g+G6qOG7qW7hu6vhu4PigJzhu6nhu7lq4buDQsSC4bu1xrDigJ1k4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nMOJ4bu1xrDhu4NG4bq04bur4buDRuG7q8O54bud4buD4bubxILhu6vhu4Phu6PDiuG6rOG7tcaw4buDeeG7q3Xhu7Xhu4NE4bup4bq+4budY+G7g3nEqOG7g+G7tcOz4bu1xrBj4buD4bupb0nhu4Phu5/hu6Hhu7Phu4Phu5914bu14buD4bud4bup4bu34buD4bu14bup4buE4bu1xrDhu4Phu5/hur5q4buDREJy4buD4buz4bquROG7g8O94burw7nEkOG7g+G6qOG7qWvhuqjhu4NE4bur4bu14bup4buDROG7qeG7meG7tWThu4Phu7Lhuq5E4buDeeG7qeG7q+G7g+G7neG7ueG7g3nhu6t14bu14buDROG7qeG6vuG7neG7g0TDg0Thu4NGbOG7g+G7neG7ueG7g0Thu6vhu7Xhu6nhu4NE4bup4buZ4bu14buDRMODRGPhu4N54bupbuG7g+G7tcOz4bu1xrDhu4NC4buTROG7g+G7nWrhu7fhu4Phu53hu6lF4bu1xrDhu4NDc+G7g+G7neG7ueG7g0Thu6ls4bu14bup4buDROG7seG7neG7qeG7g0TDg0Rj4buDRMOK4bqy4bu1xrDhu4PDvWrhu6vhu4NCxILhu6vhu4NDc+G7g+G7o+G7meG7teG7g+G7s+G6puG7g0JqZOG7g+G7tOG7qcOK4bqk4bud4buD4bub4buN4bu1xrDhu4Phu53hur7hu4PDjeG7g+G7neG7qeG7sWPhu4Phu53Dg+G7g3Dhuqjhu4Phu53hu6lF4bu1xrDhu4Phuqjhu6lu4bur4buD4bufbUThu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g3l1ROG7g+G6qsSQbuG7g+G7tWxJY+G7g+G7s+G6uOG7neG7g0Thu6t0xJDhu4N54buramPhu4NE4bup4but4buD4budbOG7tcaw4buDeeG7qeG7q3Xhu7Xhu4Phu53hu6lF4bu1xrDhu4ND4bur4bu14bup4buDQmrhu4NE4burdMSQ4buD4bud4buG4budZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu7Js4buDeeG7peG7g+G7nW7hu4N54bup4bqi4bu1xrDhu4NEQuG6puG7g0Thu6ls4bu14bup4buD4oCcQsSC4bu1xrDigJ3hu4Phu7XGsGpJ4buD4bufw4rhuqThu51j4buDROG7qeG7reG7g+G7neG7qUXhu7XGsOG7g0bGoeG7teG7g+G7nUHhu7Xhu4Phu53hurLhu4Phu6nhuq7hu6vhu4Phuqbhu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g8O94buZ4bu14buDRsOK4bqkROG7g+KAnEbhurzhu4Phu7PhuqLhu7XigJ3hu4N54bupa+G7neG7g+G7neG6suG7g+G7s2xk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoSsSQROG7qeG7t0Lhu4fhurvDnWrhu7Phu4Nh4bq84bq5L+G6qOG6uw==

Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]