(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau gần 10 năm đưa vào hoạt động, khu nhà ở học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Phú Xuân (Quan Hóa) đã xuống cấp, nhiều hạng mục bị hư hỏng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4budw4l1c+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOU4bq54bq44buU4buE4bqycuG7ozjDieG7lnNHw4nhu69z4buOc8OJw4zhuq5z4buY4bq4R8OJc+G6ueG7kuG7oMOSR0VzZMOJTXPhu5TDicSoR0Vz4bqwQUdz4buUTOG6rnPEguG7rUdz4buU4buSxqBzZMOJxqBz4buL4buWQUdzw5nhu5ZKR0Vz4bquw4HDlHNHRcOJ4bq44bqsRnPhu5Thu5LDjEdF4budL8OJdeG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUMOG6suG7seG6sHLhu6PDqeG7seG7lnNFw4BHc3V0c0d5RnPhurbhu6Dhu7FzVeG7r0hzw4lIduG7lHPhurZMR0Xhu5lz4buCw4nhu5ZzR8OJ4buvc+G7jnPDicOM4bquc+G7mOG6uEfDiXPhurnhu5Lhu6DDkkdFc2TDiU1z4buUw4nEqEdFc+G6sEFHc+G7lEzhuq5zxILhu61Hc+G7lOG7ksagc+G6uTA/w6lzZMOJxqBz4buL4buWQUdzxqHEkeG7luG7sUdzMEnhu7Hhu5tz4bq2eHPDmeG7lkpHRXPhuq7DgcOU4buZc0fDieG6uOG6quG7lnPDiXZHRXNG4buc4bquc8SCw4pzw4nhu6Bzw4nhu4pHReG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bud4bq4RkVz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Ny4bq4P+G6skfhu5ThurLhu5Jyc+G7mOG7lOG7pOG7hOG6ssOzcsOa4bq44bqw4buUw4nhu5Fz4bupdHXDlMOZ4buTc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buU4buRc+G7p3XFqcOUw5nhu5Nyc+G7mOG7kuG6rsOzci8v4bq4VeG7lcSC4buxSOG7lMOJ4buxR8OJw4lI4bux4buVVUcvR+G6ssOa4buYL8O6w7p14bunL8O6dHThurDhu6XDunXhu6fGsMO6deG7lMWpxrDhu6XGsOG7q+G7hHThu5Xhu4bDlEXDtOG7ksOz4bun4burw7pyc+G7seG7hOG7lMOzcjjDieG7lnNHw4nhu69z4buOc8OJw4zhuq5z4buY4bq4R8OJc+G6ueG7kuG7oMOSR0VzZMOJTXPhu5TDicSoR0Vz4bqwQUdz4buUTOG6rnPEguG7rUdz4buU4buSxqBzZMOJxqBz4buL4buWQUdzw5nhu5ZKR0Vz4bquw4HDlHNHRcOJ4bq44bqsRnPhu5Thu5LDjEdFcnPDmuG6uOG6sOG7lMOJw7Ny4bupdHVyc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buUw7Ny4bundcWpcnMv4buj4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Q/4buxw5Thu5ThurhIR3Lhu6Phurnhu5Lhu6DDkkdFc8OJ4bq4Qkdz4bquSXN1dHRz4bqyRnPhurbhu7FHRXN5R+G7mXPhu47hu5lz4buY4bq4R8OJc8OJSHbhu5Rzw4nDjOG6rnPhu5ThuqDDlHPhu5R24bq4c+G7gsOJ4buWc+G7guG7pnPhu5TGoOG6rnPDmeG7rXPhuq7hu6Lhu7FzR8OJ4buvc+G7lOG7kuG7oMOSR0Xhu5lz4buU4buW4bukc0fDieG6uOG6rEdzRkzhu5Rz4buYSnNF4bq44bugw5JHRXNH4buzRnPhurZ4c8OJ4bugc8OJ4buKR0Xhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG6uEZFc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcuG6uD/hurJH4buU4bqy4buScnPhu5jhu5Thu6Thu4ThurLDs3LDmuG6uOG6sOG7lMOJ4buRc+G7qXR1w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPhu6d14bupw5TDmeG7k3Jz4buY4buS4bquw7NyLy/hurhV4buVxILhu7FI4buUw4nhu7FHw4nDiUjhu7Hhu5VVRy9H4bqyw5rhu5gvw7rDunXhu6cvw7p0dOG6sOG7pcO6deG7p8O6dMO54buU4bupdHR0deG7hHThu5Xhu4bDlEXDtOG7ksOzxrB14bupcnPhu7Hhu4Thu5TDs3I4w4nhu5ZzR8OJ4buvc+G7jnPDicOM4bquc+G7mOG6uEfDiXPhurnhu5Lhu6DDkkdFc2TDiU1z4buUw4nEqEdFc+G6sEFHc+G7lEzhuq5zxILhu61Hc+G7lOG7ksagc2TDicagc+G7i+G7lkFHc8OZ4buWSkdFc+G6rsOBw5RzR0XDieG6uOG6rEZz4buU4buSw4xHRXJzw5rhurjhurDhu5TDicOzcuG7qXR1cnPDieG6suG6uEXDieG7lMOzcuG7p3Xhu6lycy/hu6Phu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlD/hu7HDlOG7lOG6uEhHcuG7ozDDjOG6rnPhu5jhurhHw4lz4bquw4nhu6Jz4buk4bqo4buWc+G7hOG7r3PhurBBR3Phu5RM4bquc+G6ucOJ4but4bq44buZc+G6rsOJ4bq44bqoRnPFqXThu43hu5Nz4bqwQUdz4buUTOG6rnNh4bugw5JHRXPhuq7DieG6uOG6qEZzw7nhu6fhu43hu5lz4bquw41Hc+G7hHbhurhz4bqwQUdz4buUTOG6rnM44bq4R8OJ4buVczDDjOG6rnPhu5jhurhHw4lz4buOc8OZ4buxc0fDicOB4buUc+G7lHbhurhzxIJ3R3Mg4bq64buxc+G6ueG7kkhHRXPhuq7hu63huq7DiXPhu5Thu5Lhu5ZHRXPhu5RBRnPhu5Thu5Lhu6DDkkdFc3XDuXPhu4JG4buZc+G6tuG6uOG6quG7lnPhu4LhurhCR3Phurbhurhz4buEduG6uHPhu5LDgeG7lHPhu4LDiUlz4buCw4l5R+G7mXNVw4Hhu5RzVXfhu5Xhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG6uEZFc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcuG6sOG7lMOJ4buWRsSCc+G6uD/hurJH4buU4bqy4buScnPhu5jhu5Thu6Thu4ThurLDs3LDmuG6uOG6sOG7lMOJ4buRc+G7qXR1w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPhu6d1xrDDlMOZ4buTcnPhu5jhu5Lhuq7Ds3IvL+G6uFXhu5XEguG7sUjhu5TDieG7sUfDicOJSOG7seG7lVVHL0fhurLDmuG7mC/DusO6deG7py/DunR04bqw4bulw7p14bunw7rDuuG7qeG7lOG7pcO64bunxanDueG7hHThu5Xhu4bDlEXDtOG7ksOz4bupw7nhu6tyc+G7seG7hOG7lMOzcjjDieG7lnNHw4nhu69z4buOc8OJw4zhuq5z4buY4bq4R8OJc+G6ueG7kuG7oMOSR0VzZMOJTXPhu5TDicSoR0Vz4bqwQUdz4buUTOG6rnPEguG7rUdz4buU4buSxqBzZMOJxqBz4buL4buWQUdzw5nhu5ZKR0Vz4bquw4HDlHNHRcOJ4bq44bqsRnPhu5Thu5LDjEdFcnPDmuG6uOG6sOG7lMOJw7Ny4bupdHVyc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buUw7Ny4bundcawcnMv4buj4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Q/4buxw5Thu5ThurhIR3Lhu6PhurnDicOA4bukc8OhReG7luG7pERHczrhu7FHw4lzOOG6uOG6rEfhu5lzMOG6uELhu5Zz4buU4buS4bug4buOR0VzR8OJ4buvc+G7lOG7kuG7oMOSR0Vz4bquw4lIc8SC4bq44bqo4buU4buZc+G7gsOJ4buWc0fDieG7r3Phu45zxILhu61Hc+G7lOG7ksagc8OJ4bq4Qkdz4bquSXN1w7pzw5TDicONR0UvdXR0c8OJw4zhuq5z4buY4bq4R8OJ4buZc+G7lOG7kuG7lkdFc8SC4bq8R8OJc8awcy1z4bupc+G6skYvw5TDicONR0Xhu5lz4buU4buSSEdFc+G7gsOJ4bq4c+G6tklz4bqw4bq4Qkdz4buU4bq64bquw4lzw5TDicONR0Vzw4nDjOG6rnPhuq7DieG6oOG7lHPDicOCw5Thu5lzRkzhu5Rz4buYSnPDiXZHRXNG4buc4bquc8OZ4buWSkdFc+G6rsOB4buZc+G6rkxHRXNVw5Phurhz4bq24bq44bqq4buWc+G7guG6uEJHc+G7lMOJw5Lhurhz4buU4bq44bqo4buUc0dJR0VzxIJQ4bqu4buZc+G7gsOJ4bq44bqoR3Phu5jhurhHw4lzw4lIduG7lHPhuq7hu6Lhu7Fz4bqu4but4bquc+G6skZzxILDinPDmeG7rUhz4buU4buSTEfhu5lzVcOB4buUc1V3c8OJT0fhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG6uEZFc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcuG6uD/hurJH4buU4bqy4buScnPhu5jhu5Thu6Thu4ThurLDs3LDmuG6uOG6sOG7lMOJ4buRc+G7qXR1w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPhu6d14bupw5TDmeG7k3Jz4buY4buS4bquw7NyLy/hurhV4buVxILhu7FI4buUw4nhu7FHw4nDiUjhu7Hhu5VVRy9H4bqyw5rhu5gvw7rDunXhu6cvw7p0dOG6sOG7pcO6deG7p8O64bul4bul4buUdeG7q+G7qcaw4bur4buEdOG7leG7hsOURcO04buSw7PGsOG7q8WpcnPhu7Hhu4Thu5TDs3I4w4nhu5ZzR8OJ4buvc+G7jnPDicOM4bquc+G7mOG6uEfDiXPhurnhu5Lhu6DDkkdFc2TDiU1z4buUw4nEqEdFc+G6sEFHc+G7lEzhuq5zxILhu61Hc+G7lOG7ksagc2TDicagc+G7i+G7lkFHc8OZ4buWSkdFc+G6rsOBw5RzR0XDieG6uOG6rEZz4buU4buSw4xHRXJzw5rhurjhurDhu5TDicOzcuG7qXR1cnPDieG6suG6uEXDieG7lMOzcuG7p3Xhu6lycy/hu6Phu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlD/hu7HDlOG7lOG6uEhHcuG7o+G6ucOJ4bqySHPhu5Dhu5bhu7FHc+G7mOG7reG7lOG7mXPhu5Thu6DDkkdFc8SC4buxSHPDlMOJ4bq64buxc+G7mOG7seG7lnPhu4LDieG7lnNHw4nhu69zxIJIR0Vz4buU4buSSeG6ruG7mXPhuq5T4buxc+G7mE1z4bquw4nDvcOUc1Xhu63hu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG6uEZFc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcuG6uD/hurJH4buU4bqy4buScnPhu5jhu5Thu6Thu4ThurLDs3LDmuG6uOG6sOG7lMOJ4buRc+G7qXR0w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPhu6d1xanDlMOZ4buTcnPhu5jhu5Lhuq7Ds3IvL+G6uFXhu5XEguG7sUjhu5TDieG7sUfDicOJSOG7seG7lVVHL0fhurLDmuG7mC/DusO6deG7py/DunR04bqw4bulw7p14bun4bunw7nhu6Xhu5Thu6nhu6nGsMO54bur4buEdOG7leG7hsOURcO04buSw7PDuuG7qXJz4bux4buE4buUw7NyOMOJ4buWc0fDieG7r3Phu45zw4nDjOG6rnPhu5jhurhHw4lz4bq54buS4bugw5JHRXNkw4lNc+G7lMOJxKhHRXPhurBBR3Phu5RM4bquc8SC4butR3Phu5Thu5LGoHNkw4nGoHPhu4vhu5ZBR3PDmeG7lkpHRXPhuq7DgcOUc0dFw4nhurjhuqxGc+G7lOG7ksOMR0Vyc8Oa4bq44bqw4buUw4nDs3Lhu6l0dHJzw4nhurLhurhFw4nhu5TDs3Lhu6d1xalycy/hu6Phu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlD/hu7HDlOG7lOG6uEhHcuG7ozjDieG7lnNHw4nhu69zeUdz4bq24bug4buM4bquc0fDieG7r3Phu5Thu5Lhu6DDkkdFc+G7lOG6oEdz4bqw4bucR0VzxIJKc+G7lOG7kuG6unPhu5R24bq4c+G7gsOJ4buWc8OJ4buvR8OJc+G7hOG7sUdFc0fDieG7r3PEguG7rUdz4buU4buSxqDhu5lzw5TDieG6uuG7sXPhu5Thu5LhuqxHc8SCw71Hc+G7lMSoR+G7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bud4bq4RkVz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Ny4bq4P+G6skfhu5ThurLhu5Jyc+G7mOG7lOG7pOG7hOG6ssOzcsOa4bq44bqw4buUw4nhu5Fz4bupdHXDlMOZ4buTc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buU4buRc+G7p3XFqcOUw5nhu5Nyc+G7mOG7kuG6rsOzci8v4bq4VeG7lcSC4buxSOG7lMOJ4buxR8OJw4lI4bux4buVVUcvR+G6ssOa4buYL8O6w7p14bunL8O6dHThurDhu6XDunXhu6fDuXThu6Xhu5TDuuG7peG7pcaw4bup4buEdOG7leG7hsOURcO04buSw7Phu6fDusWpcnPhu7Hhu4Thu5TDs3I4w4nhu5ZzR8OJ4buvc+G7jnPDicOM4bquc+G7mOG6uEfDiXPhurnhu5Lhu6DDkkdFc2TDiU1z4buUw4nEqEdFc+G6sEFHc+G7lEzhuq5zxILhu61Hc+G7lOG7ksagc2TDicagc+G7i+G7lkFHc8OZ4buWSkdFc+G6rsOBw5RzR0XDieG6uOG6rEZz4buU4buSw4xHRXJzw5rhurjhurDhu5TDicOzcuG7qXR1cnPDieG6suG6uEXDieG7lMOzcuG7p3XFqXJzL+G7o+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUP+G7scOU4buU4bq4SEdy4bujOMOJ4buWc8SC4bqow5RzeUdzxILhu61Hc+G7lOG7ksagc+G6rsOJ4bqg4buUc8OJw4LDlOG7mXPhuqJGc+G7oMOT4buU4buZc+G6tuG7oOG7jOG6rnPhuq5P4bq4c0fDk+G6uOG7mXNHw4Hhu5ZzeUdz4buUdkZzxILhu4zhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG6uEZFc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcuG6uD/hurJH4buU4bqy4buScnPhu5jhu5Thu6Thu4ThurLDs3LDmuG6uOG6sOG7lMOJ4buRc+G7qXR0w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPhu6d1xrDDlMOZ4buTcnPhu5jhu5Lhuq7Ds3IvL+G6uFXhu5XEguG7sUjhu5TDieG7sUfDicOJSOG7seG7lVVHL0fhurLDmuG7mC/DusO6deG7py/DunR04bqw4bulw7p14bunw7nDueG7q+G7lMO6xal04bundeG7hHThu5Xhu4bDlEXDtOG7ksOz4bulxanhu6tyc+G7seG7hOG7lMOzcjjDieG7lnNHw4nhu69z4buOc8OJw4zhuq5z4buY4bq4R8OJc+G6ueG7kuG7oMOSR0VzZMOJTXPhu5TDicSoR0Vz4bqwQUdz4buUTOG6rnPEguG7rUdz4buU4buSxqBzZMOJxqBz4buL4buWQUdzw5nhu5ZKR0Vz4bquw4HDlHNHRcOJ4bq44bqsRnPhu5Thu5LDjEdFcnPDmuG6uOG6sOG7lMOJw7Ny4bupdHRyc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buUw7Ny4bundcawcnMv4buj4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Q/4buxw5Thu5ThurhIR3Lhu6M4w4nhu5ZzR8OJ4buvc8SC4butR3Phu5Thu5LGoHPhuq5Jc+G6tuG6qEdzdXR0c+G6skbhu5lzR8OJ4bugR0Vzw4nhurhCR3Phuq7DieG6vnPhuq5Jc0ZM4buUc+G7gsOJ4buWc0fDieG7r3NVQnPhu5jhurhHw4nhu5lzw4lCc+G7lMOJSkdFc+G6rkpHRXNH4bugw5Phuq5z4buUw4l34bq4c8SC4bqg4buUc0fDvcOU4buZc0fhu6DDk+G6rnPEgkrhuq5z4buE4bqsR3NG4bua4bq4c8OJxKjhurhz4buCw4lJc+G6rsOJw4rhu5bhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG6uEZFc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcuG6uD/hurJH4buU4bqy4buScnPhu5jhu5Thu6Thu4ThurLDs3LDmuG6uOG6sOG7lMOJ4buRc+G7qXR0w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPhu6d1xanDlMOZ4buTcnPhu5jhu5Lhuq7Ds3IvL+G6uFXhu5XEguG7sUjhu5TDieG7sUfDicOJSOG7seG7lVVHL0fhurLDmuG7mC/DusO6deG7py/DunR04bqw4bulw7p14bun4buldcO64buUw7nGsOG7p8awxanhu4R04buV4buGw5RFw7Thu5LDs8O64bupdXJz4bux4buE4buUw7NyOMOJ4buWc0fDieG7r3Phu45zw4nDjOG6rnPhu5jhurhHw4lz4bq54buS4bugw5JHRXNkw4lNc+G7lMOJxKhHRXPhurBBR3Phu5RM4bquc8SC4butR3Phu5Thu5LGoHNkw4nGoHPhu4vhu5ZBR3PDmeG7lkpHRXPhuq7DgcOUc0dFw4nhurjhuqxGc+G7lOG7ksOMR0Vyc8Oa4bq44bqw4buUw4nDs3Lhu6l0dHJzw4nhurLhurhFw4nhu5TDs3Lhu6d1xalycy/hu6Phu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlD/hu7HDlOG7lOG6uEhHcuG7o8OpQUdzR8OJ4buvc+G7jnPEguG7rUdz4buU4buSxqBz4bq24bug4buM4bquc+G7hOG7reG7lHPEguG7s0dFc8OZ4bq4c0Z5R0Xhu5lzR8OJ4bq44bqq4buWc+G6rsOJTnPEgkhHRXPhu5Thu5JJ4bqu4buZc+G7hOG7jkZz4bquw4nhu45G4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Thu7Dhu5bhu5TDiUjhu5Jy4buj4bq5ZeG6u8OhIHM5POG7nS/DlOG7ow==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]