(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối tháng 9, khi những cơn mưa lớn xối xả ùa về, gia đình chị Lê Thị Vân, thôn Ngọc Tháp, xã Hoàng Giang (Nông Cống) đã vơi nỗi âu lo. Bởi lẽ, chỉ vài ngày trước đó, chị Vân và người cha cao tuổi đã mừng vui khôn xiết khi “từ bỏ” căn nhà mái lá để về với tổ ấm mới khang trang.
4buXRHJw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jMSRxJDhu5Dhu4Dhuq7hu6HGoVvEkOG6ruG7hHBVw4Lhu5Jw4buQROG7nEzhu4JDw7Rw4buCROG7teG7gnDhu4LEkOG6puG7hnBEVXBSSOG7gkPhu5cvRHLGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMXeG6rsaww4Phu6HGoThEUeG7gkNw4buCQ+G7q1Vw4bqi4buS4buKxJBw4buQROG7qeG7gkNwxanDtHDhur5ExJBw4buCRFHhu4JDcOG6okzhu4Jw4buG4bucxrBw4buATeG7gnBU4buKxJBwVOG7rXDhu5TGsHBS4bqmw7RwQ8SQxrBwxILDieG7gkRw4bqiROG6uHA2w4JwxJFE4bq4cGfhu7Xhu4LDtHDhu5BEw4zhu4JwOENI4bqicMSRROG7qeG7jMO0cFThu69wXeG7hOG7q+G7gkNwW8SQxrDhu4JDcOG7mTjDjOG7gkNwJeG7iuG7gkPhu5VwxILhu69wUkzEkHDhu4JLxJBw4bu14buScOG7gOG7hOG7kXAkw5PEkHDhu4DhurTDtHDhuqJE4bq6cFLhu6vEkHDhu4JD4burVXDhu5DDleG7nE3huqJwxIJGw7Rw4bqiROG6uHBn4bu14buCcFLhu6tw4buCQ+G7nE7EkHDhuqJExrBw4bqixrDhu4Rw4buQ4buSSsSQcMSC4buvcOG7huG7nuG7gkNwUuG7ksSQcOG6vkTDjOG7gnBUxJDhuqThu5Bw4bq+RMSQcOKAnOG7kOG7nnDhuqBJ4oCdcOG6onbhu4Jw4buCROG7q3Dhu4bhu6nEkHDhu4Dhu6lwxILhuqhwUuG6pnBSTcSQcOG7kEpw4bu34buGcOG7hk3EkHDhur5ExrDhu4JDcOG7kMOVxrDhu4JD4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6Hhu5Dhuq5U4buQLcaw4buAxJBD4buC4buPcOG6ouG6ruG7guG7kOG6rsOVw7Xhu6HGoeG7l8SQ4buGQ3DhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buhxJAl4bqu4buC4buQ4bquw5Xhu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oVPEkMOD4buQROG7j3Dhu6dxceG7jFTDtXBE4bquxJBDROG7kOG7j3DDunR04buMVMO14buhcMOUw5XhuqJt4buhLy/huqLDg+G7guG7keG6oMaw4buE4buQRMaw4buCREThu4TGsOG7kVLhu4Ivw4Phuq7DlOG6vuG7kOG7hOG7jC/hu4Lhuq5Tw5Qvc3N1cy9zcuG7pcODcnLDuXRxdHLhu5BzdXFzceG7gHHhu5HDiuG7jEPhu43DlW1y4bulceG7oXDGsOG7gOG7kG3hu6FbxJDhuq7hu4RwVcOC4buScOG7kEThu5xM4buCQ8O0cOG7gkThu7Xhu4Jw4buCxJDhuqbhu4ZwRFVwUkjhu4JD4buhcFPEkMOD4buQRG3hu6Hhu6dxceG7oXBE4bquxJBDROG7kG3hu6HDunR04buhcC/GoeG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJcaw4buM4buQxJDhu4Thu4Lhu6HGoSXEqOG7gkNwxILhu4jhu4JDcMO6NXDEkUTGsOG7gkRwXUbGsMO0cOG6osSo4buCQ3DEguG7iOG7gkNww7o1cGfEkOG6rOG7kHA4xrDhu4Zw4buQw5XGsOG7hHDDlOG7inDhu5DEkOG6puG7gnDGoOG7gkNwRMSocFThu7VVcMOD4bug4buCQ+KAnOG7gkPDjMSQcOG7gkThu6tw4buGTHDhu5xN4bqi4oCdcOG6okThu4RwQ8SQxrBwxILDieG7gkRw4bqiROG6uHA2w4JwxJFE4bq4cGfhu7Xhu4LDtHDhu5BEw4zhu4JwOENI4bqicMSRROG7qeG7jMO0cFThu69wXeG7hOG7q+G7gkNwW8SQxrDhu4JDcOG7mTjDjOG7gkNwJeG7iuG7gkPhu5Xhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoSVE4buY4buCQ3Dhu5DDjMSQcOG6okZw4buGeeG7kHDhu5Dhu7HEkHBDxJDGsHDEgsOJ4buCRHDhuqJE4bq4cGfhu7Xhu4JwUuG7q+G7hHDhu4bEqOG7kHDhuqDhu5JKxJBw4bqiRMSQ4bqm4buScOG6ouG7kuG7isSQcOG7kOG7kuG7ueG7guG7kXAlduG7gnDhu4JE4burcMOVxKjhu4Jww5Xhu6vhu4JDcOG7gE7EkHDhuqJE4buY4bqicOG7huG7nuG7gkPDtHDhu5BEduG7hnBEScSQcOG6osagxrBw4bqg4burcOG6ouG7hOG7gnBESHBE4bur4buCQ8O0cOG7gOG7q+G7gkNwVEbhu4Zw4bq+RMSQcOG6okRF4buCRHDhu47hu5JV4bqm4buCcMSC4bq4xrBw4buMROG7nEzhu4JDcFLhu6tw4buCRFHhu4JDcOG7kEThu6vhu4JEcFLEkMOC4buCcOG6osSo4buCQ3DEguG7iOG7gkNww7o1cMSRRMaw4buCRHBdRsaww7Rw4bqixKjhu4JDcMSC4buI4buCQ3DDujVwZ8SQ4bqs4buQcDjGsOG7hnDhu5BKcOG6okThu6LhuqJw4bq+ROG7qeG7gkRw4buQROG7q+G7gkRw4oCc4buCQ8OMxJBw4buCROG7q3Dhu4ZMcOG7nE3huqLigJ1w4bqiROG7hHDhuqJE4bq4cGfhu7Xhu4Lhu5FwOEPhu5xOxJBw4buMROG7lnDhu4JRcMSC4buvcOG7kMOV4bux4bqicMO6cXDhu5Dhu5JKxJDDtHDhu5Dhu5JVcOG6vkTDjOG7gkNwxILhu5xP4bqicOG6vkTDjOG7gnDhu4JD4buExrDhu4Jw4buCROG7nHDhu4JD4bucTsSQcOG6vkThu6nhuqJw4buCROG7nOG7gkNwRMOM4buGcOG7gsawVXDhu5Dhu7fhu5Bw4bqgQeG7kHBSTcSQcOG7gsSQ4bqm4buGcFLhu5LEkHDhu4DEqHDDlcONcOG7kMOVw4Lhu4Jw4buQ4bue4buCQ3Dhu4LhurDhu5Bw4buGeeG7kOG7kXBd4buE4bur4buCcOG6ouG7reG7gkRw4bqw4buEcOG7gOG6rsO0cOG6ouG7hOG7gnDhu5DDlcawxJBw4bqiROG6uHDhuqDhurhw4bqg4bqs4buCRHDhu5Dhu7Xhu4Zw4buQROG7ueG7gnDhu4xE4butxJBwxILEkHDEgsSQ4bqm4buScOG7kMOV4bq4cOG7gMSQw4Lhu4Jw4buQ4buW4bqicMOTcOG6oOG6rOG7gkRwUsSQ4bqs4buC4buRcCVExrBwQ8SQ4burcOG7kOG7kkrEkHDEguG7r3DhuqLGsOG7hMO0cOKAnOG7gkPDjMSQcOG7gkThu6tw4buGTHDhu5xN4bqi4oCdcOG7guG7q1VwxILhu69w4buQw5XDk3Dhu5BE4bur4buCRHDhu4ZG4buCcOG7juG7kuG7q3BSw4xwQ8SQ4bupcOG7huG7q3Dhu5DDleG7nE3huqJwxIJGw7Rw4bqiROG6uHBn4bu14buCcOG6okThurpww4Phu6nhu4Zw4buCQ0ThurxwxILhuqThu4Jw4buQw5Xhu4Thu4JDcOG7gkRR4buCQ3BDxJDhu7fhuqJw4buGTOG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahJeG7lOG7gkNw4buQRMaw4buGcEPEkMawcOG7kEpw4bqiROG7ouG6onDEgkbhu4Jw4bqiduG7gnDhu4JE4burcOG7hk3EkHDhuqJE4buEcOG6okThurhwZ+G7teG7gsO0cOG6okThurhwJOG7lMSQcMSRROG6uHDEkUThu5LDtHAlRMagcOG7kOG6uOG6okRw4bq9VXDhuqDGsOG7gnA3xJHEkWJwVOG7r3Bd4buE4bur4buCQ3BbxJDGsOG7gkNwUuG7q3DhuqLhu6nhuqJwxILhu4jhu4JDcOG6okRFcOG7gOG7r+G7gkRwxILhu7Hhu4RwxILhurjGsHDhu4xE4bucTOG7gkNwUuG7ksSQcFLhurJw4buCROG7nHDEgkbhu4Jw4buCxJDhuqbhu4ZwUuG7ksSQcOG6osagxrBw4bqiREXhu4JEcEPEkMawcMSCw4nhu4JEcOG7hsOJ4buCROG7kXAlROG6uHDEkUThu5Jw4bqiROG7hHDhuqDEkOG6pOG7kOG7j3BbxJDGsHDEgsOJ4buCRHDhuqJE4bq4cDbDgnDEkUThurhwZ+G7teG7gnDhu5BE4buSxKjhuqJwxILhu4rEkHDhu5Dhu5xP4buCQ3BExKhw4buCQ0TDqOG7hHDhuqJGcEThu4Thu6vhu4Jw4bqi4but4buCRHDEgnnhuqJw4bqgxJDhuqzhu5Bw4bq+REZw4bq+RHbhu4Lhu5FwxJHhu5JVcOG7gkTEkMOC4buCw7Rww4Phu4Rw4buCQ+G7kuG7iOG7gnDhu4JD4bu14buCcMOU4bup4bqiRHDEguG6uMawcOG7jEThu5xM4buCQ3DhuqJGcEThu7Hhu4Jw4buCw4Lhu4Jw4bq+RMOM4buCQ3Dhu5BE4bqocERLcOG7kMOVT3Dhu5DDlUjhu4JwUuG6tuG7gnDhu4bhu6nEkHDhu7fhu4Zw4bqiROG7hHBDxJDGsHDEgsOJ4buCROG7kXDEkUThu6nhu4JDcHUtc3Fzc8O0cMOUxrDhu5Jw4bq+RMSQcMSC4bucT+G6onDEguG6uMawcOG7jEThu5xM4buCQ3BDxJBNxJBw4buQRMSQ4bqs4buScFLhu6tw4buQxJDhuqThu4JwROG7q+G7gkRw4bq+ROG7reG7hHDDlOG7qeG7kMO0cOG6osSo4buCQ3DEguG7iOG7gkNww7o1cMSRRMaw4buCRHBdRsaww7Rw4bqixKjhu4JDcMSC4buI4buCQ3DDujVwZ8SQ4bqs4buQcDjGsOG7hnDEguG7r3Dhu47hu5JV4bqk4buQcMSC4bq44buCRHDGoOG7gkNwRMSocMO6cXDhu5DDlcSQ4bqs4buScMSC4buI4buCQ+G7kXAl4buU4buCQ3BSTcSQcMSCRsO0cOG6vVVw4bqgxrDhu4JwN8SRxJFicFThu69wxILhu69wxqDhu4JDcETEqHBzw7pw4buQw5XEkOG6rOG7knDEguG7iOG7gkNw4bqi4buU4buCQ3DhuqLhu6nhuqJw4buCROG7q3BE4but4buEcOG7kOG7teG7hsO0cERIcEThu6vhu4JDw7Rw4buA4bur4buCQ3BURuG7hnDhuqJE4buS4buCQ3Dhu5DGsFVwQ0bhu4xwUkHhu5Bw4buAxJDhuqzhu5LDtHDhu4JD4burVXDhuqLDjOG7gkNwVOG7tVVw4buCw4Lhu4Jw4oCc4buCQ8OMxJBw4buCROG7q3Dhu4ZMcOG7nE3huqLigJ3DtHBSTcSQcOG7kErhu4JDcOG6vsSQ4buCRHDhu4xERXBD4bu54buCcHJ1dHDhu5DDlcSQ4bqs4buScMSC4buI4buCQ8O0cMOVxKjhu4JDcHXDuuG7hnPhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoSXhu5Thu4JDcMSCT+G7kHDhu5DDlcaw4buEcOKAnOG7gkPDjMSQcOG7gkThu6tw4buGTHDhu5xN4bqi4oCdcOG7guG7q1XDtHBDxJDGsHDEgsOJ4buCRHDhuqDhu6twXeG7hOG7q+G7gkNwxJFE4bq4cCbhu7HEkMO0cOG7kETDjOG7gnAmw4xwYuG7ksaw4buCQ8O0cFThu69wxq/hu4JwOMOM4buCQ3Dhu5nEkcOVxJDhuqzhu5JwZEzhu4Lhu5Vw4bqi4bua4buCQ3DEguG7r3DEguG7nE/huqJw4buCREHhu4Jw4buCQ8OMxJBw4buCROG7q3Dhu4ZNxJBwUk3EkHBDxJDhu6lw4buQw5XhurhwVOG7tVVww4Phu6Dhu4JDcEPhu7nhu4JwcsO5cXDhu5DDlcSQ4bqs4buScMSC4buI4buCQ+G7kXBdTOG7gnDDuXFw4buQ4buSSsSQw7Rw4bqg4burcCbhu7HEkHDhuqJH4buCcOG7jEThu63EkHDhuqLhu5zhu5Jw4buGxrDhu4JDcHNwxrDhu4JEcOG7kMOVxrDEkHDhu4Z34bqicOG6oOG6rOG7gkRw4buQ4bu14buGcOG7kEThu7nhu4Lhu5FwNUTDjOG7gkNw4bqiROG6unDhur5Ew4zhu4JDcOG7gMaw4buEcMSCxKjhu4JDcMSC4bucT+G6osO0cHNw4buCQ+G7nE7EkHDGsOG7gkRw4buCQ+G7knDhu4JDTHDhu4ZLxJBw4bq+RMSQcOKAnOG7gMOC4buCcOG6okzhu4LigJ1w4bqiR+G7gnDhu4Dhu6vhu4ZwREnhu4JDcOG7kETDguG7hnDhuqJ24buCcOG7gkThu6twc3BDxJDGsOG7gnDhuqLhu5pw4buC4bup4buQw7RwVEHhu4xwVOG6rHDhu4bhu6tw4bqiRMawcOG7huG6tnDEguG6qHDhu4Dhu7HEkHDhur5ExJBw4buG4bu34buQ4buRcCXhu5Thu4JDcFJNxJBww7pxcOG7kMOVxJDhuqzhu5JwxILhu4jhu4JDcMOD4buEcOG6osSo4buCQ3DEguG7iOG7gkNww7o1cMSRRMaw4buCRHBdRsawcFLhu6tw4bqixKjhu4JDcMSC4buI4buCQ3DDujVwZ8SQ4bqs4buQcDjGsOG7hnDGoOG7gkNwRMSow7RwdHFw4buQw5XEkOG6rOG7knDEguG7iOG7gkNw4bqixqDGsHA3xJHEkWJwROG7klXhuqzhu4JwxJHDlcSQ4bqs4buScGRM4buCw7RwdXNw4buQw5XEkOG6rOG7knDEguG7iOG7gkNw4bqixqDGsHAlROG7lMawcGLhu5Lhu7nhu4JwXUHhu5JwUuG7q3DDlOG7oHDGoOG7gkNwRMSocOG6ouG7qeG6onDhu4JERuG7hnDhu5BExJDhuqzhu4Jw4buCQ+G7klXhuqzhu4LDtHDhu4JE4burcEThu63hu4Rw4buQ4bu14buGw7RwQ8SQxrBwxILDieG7gkRw4bqg4burcCbhu7HEkHDEguG7r3Dhur7hurjhu4xwxILhu5xP4bqicMODSOG7gnBS4bur4buEcOG7gkzEkHDDk3Dhu4ZNxJBw4buQw5Xhu5xN4bqicOG7gkRR4buCQ3Dhu4JD4burVXBDxJDDjOG7gkNw4bqg4buv4buE4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqElROG6uHA4Q8OMcMSRROG6uHA3xJDhu4JEw7RwJUTGoHDhu5DhurjhuqJEcOG6vVVw4bqgxrDhu4JwN8SRxJFicFThu69wxq/hu4JwOMOM4buCQ8O0cOG6okThu4Rw4bqgxJDhuqThu5Dhu49wJeG7lOG7gkNwUk3EkHDhu5DDlcaw4buEcOG7kMSQ4bqm4buCcOG7hnnhu5BwREtw4buQw5VPcFThu7VVcOG7gkThu6tw4bqiROG7hHBDxJDGsHDEgsOJ4buCRHDhuqDhu6twJuG7scSQw7Rw4bqi4bup4bqicOG7kEThu6vhu4JEcFLEkMOC4buCcOG6osSo4buCQ3DEguG7iOG7gkNww7o1cMSRRMaw4buCRHBdRsawcFLhu6tw4bqixKjhu4JDcMSC4buI4buCQ3DDujVwZ8SQ4bqs4buQcDjGsOG7hnDEguG7r3DGoOG7gkNwRMSocOG7kETDguG7hnDhuqLhu6nhuqJwxILhu4hww4Phu5Thu4JDcMOUxJDhu4JEcEThu4Thu7Hhu5Bw4bqiROG7hHBDxJDGsHDEgsOJ4buCROG7kXA4RFHhu4JDcEThu6vhu4JEcMSCxKjhu4JDcOG7kETEkOG6rOG7gnDhu4JD4buSVeG6rOG7gnDEguG6tuG7jHDEguG7r3Dhu5Dhu7Hhu4Rww5Thu6Bw4buAxrDhu4Jw4buQScawcMSC4bqk4buCcOG6oOG7q3DhuqLhu4Thu4LDtHDhu4Dhu6vhu4JDcFRG4buGcFLhu6tw4buCRFHhu4JDcOG7gkPhu5xOxJBww4Phu7Xhu4JwVMawcEPhu7nhu4Lhu5FwJOG7q3DhuqLhu4Thu4JwROG7q+G7gkNwVEbhu4ZwxILhu69w4bqi4buU4buCQ3Dhu4JExrDhu5Jw4buQw5XGsOG7hHBDRuG7jHDhu5BEw4Lhu4Zw4buCRFHhu4JDcOG7jEThu7nhu4Jw4buO4buS4burcOG7gkRJw7Rw4buCRFHhu4JDcFJB4buQcMOD4buW4buCQ3DEguG6qHBDxJDGsHDEgsOJ4buCRHDhuqDhu6twJuG7scSQcFJMxJBw4bqgTeG7kHDhur5ERnDhur5EduG7gnDhu5DDleG7hOG7gkNw4buCRFHhu4JDcOG7gkPhu6tVcOG7kE3EkOG7kXAlROG6uHA3xJDhu4JEcOG6ouG7muG7gkNw4bqiRMSQxrBww5ThurJw4buQRMOC4buGw7Rw4buQw5XDguG7gnDEguG6uMawcOG6oOG7q+G7gnBU4buvcOG6okfhu4Jw4bqiRnB0cOG6ouG7lnBDxJDhu6tw4buC4bqu4buEcMSCTOG7gsO0cHJwREjhuqJww5TEkOG7gkRw4buG4buIcOG6osOMxJBwRMSQ4bqk4buScERI4bqicMSC4bucT+G6onDhu4JEQeG7gnBES3Dhu5DDlU9wROG7q+G7gkNw4buQROG7qeG7gkNw4bqixqDGsHDhu47hu5LFqHDhuqLEqOG7gkNwxILhu4jhu4JDcMO6NXDEkUTGsOG7gkRwXUbGsOG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahJUfhu4Jw4buQ4buxxJBwVOG7r3A24bucTOG7gkNwOEPhu4Thu7HEkHDhu5kk4bupcMSRROG7nE3huqLhu5XDtHDhu4LEkOG6puG7hnBS4buSxJBw4buG4burcOG6osSo4buCQ3DEguG7iOG7gkNww7o1cMSRRMaw4buCRHBdRsawcFLhu6tw4bqixKjhu4JDcMSC4buI4buCQ3DDujVwZ8SQ4bqs4buQcDjGsOG7hnDhu4bGsOG7gkNw4buA4buxxJBww4Phu5xO4buCQ3Dhu4JE4buccOG6okfhu4Jw4buATeG7gnBETOG7gnDhu4JExJDhuqbhu5Lhu5FwJuG7iOG7gkNw4bqiREVwxJHDleG7nEzhu4JDcDhDSOG6onBd4buE4bur4buCQ8O0cCVExqBw4buQ4bq44bqiRHBlJDgqcFThu69wNuG7nEzhu4JDcDhD4buE4buxxJBw4bqiRMSQxrBww5ThurJwUk3EkHDhuqJE4buY4buCQ3Dhu5DDjMSQ4buPcMSRRMOM4buCcCXhu4rhuqJwJeG7qeG7hHDhuqJGcMWpcXBExKhww4Phu7Xhu4LDtHBSTcSQcERM4buCcHVxcXDhu4JE4bu14buCcOG6vkTDgeG7kuG7kXA4ROG7nOG7gkNw4bqi4buccMOD4bu14buCcOG7gkzEkHDEguG7tVVw4bqg4bq4cOG6okTEkMawcOG7kOG7qeG6okRw4buQROG7q+G7gkRwc3Dhur5E4buScMOVxJDDguG7gkNw4bqgxJDhuqzhu5Bw4buZ4buA4bur4buCQ3Al4buK4bqicFLhu6tw4buA4bur4buCQ3Al4bup4buE4buV4buRcCThu6tw4bqi4buE4buCcOG7gOG7q+G7gkNwJeG7iuG6osO0cOG7gOG7q+G7gkNwJeG7qeG7hHDhu4ZLxJBw4bq+RMSQcOG6ouG7ueG7gnDhu47hu5LGsHDhu5BEduG7hnDhu4JExrDhu5JwRMawVXDhuqJGcOG6osOM4buCQ3BSxJDhuqzhuqJw4buA4buxxJBw4buMROG7rcSQcOG7gMSoxJBww5Thu5Lhu4rEkHBE4buEeeG6onDEgsSQcMSC4bucTuG7gkNwUkfhu4JDcFTGsHBETOG7gnDhuqLhu61w4bq+4buG4buRcCXhu6nhuqJw4bqiROG7qeG7knBESOG6onDDlMSQ4buCRHDhu5BNxJBwxILEkOG6qOG7hnDhu5DDleG7nE7hu4JDcFLhu6tw4bqg4burcOG6ouG7hOG7gnBSQeG7gnDhuqJE4buSVeG6qOG7gnBE4bur4buCQ3BERsawcOG7gsOM4buCQ3DDlOG7reG7gnDhuqLhu5rhu4JDcOG6vkTDjOG7gkNw4bqiRnDhuqLhu6nhuqJEcOG7guG7q+G7hHDhur5E4bup4bqi4buRcCXhu5Thu4JDcFJNxJBw4buncXDhu5DDlcSQ4bqs4buScMSC4buI4buCQ3DEguG7nE/huqJw4bqixKjhu4JDcMSC4buI4buCQ3DDujVwxqDhu4JDcETEqMO0cOG6oOG7q3DhuqLhu4Thu4Jw4buA4bur4buCQ3Al4buK4bqiw7Rw4buA4bur4buCQ3Al4bup4buEcMSC4buvcOG6okThu5Lhu4JDcMOU4bui4bqicENG4buMcOG7kETDguG7hnDhu5DEkOG6puG7gsO0cFJB4buQcOG7gMSQ4bqs4buSw7Rw4buCQ+G7q1Vw4bqiw4zhu4JDcFLhu6tw4oCc4bqi4bu1VXDhuqLhu7nhu5Jw4buGTHDhu5xN4bqi4oCdcOG7kMOV4bq4cEPEkOG7qXBzcXFw4buQw5XEkOG6rOG7knDEguG7iOG7gkNwxILhu69wxILhu5xP4bqicOG6vkThu6nhu4JEcOG7kEThu6vhu4JEcOG7kMOV4buE4buCQ3Dhu4JEUeG7gkNw4buCQ+G7q1VwxILhu7nhu5Jw4buG4buUxrBwVOG7kuG7teG7gnDhu4J24buGcOG7gsawVeG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahJcSo4buCQ3DEguG7iOG7gkNww7o1cMSRRMaw4buCRHBdRsawcMSC4bucT+G6onDhu5BE4bur4buCRHDhu4BB4buMcOG7kEThu6nhu4JDcMO5LXNxc3JwUuG7q3DEguG6pOG7gnDhu4LGsFVwxILhu69w4buO4buSVXDhu5Dhu5ZwxILhu5xP4bqicHLhu6d1cOG7kEThu6vhu4JEcFLEkMOC4buC4buRcMav4buCRHA4Q+G7klXhuqrhu4JwXeG7klVwJeG7nE7hu4JDw7RwJUTGoHDhu5DhurjhuqJEcOG6osSo4buCQ3DEguG7iOG7gkNww7o1cMSRRMaw4buCRHBdRsaww7Rw4bqiRMSQxrBww5ThurLhu49w4oCcN0jEkHBE4buE4bux4buQcMSCxKjhu4JDcMSCRuG7gkNwQ0bhu4xw4bqixqDGsHDhuqLhu6nhuqJw4buQROG7q+G7gkRwUsSQw4Lhu4JwxILhuqbhu5Jww4Phu6DGsHDhu5DDlcOC4buCcOG7kOG7teG7hnDhu4JD4buSVeG6rOG7guG7kXAl4bua4buCQ3DhuqJGcOG7gkPhu5xOxJBwxILEkOG6puG7knDhur7EkOG6rOG7gnDhur7EkOG7gkRw4buQ4bqkcOG6vkThu6lw4buQRMaw4buGcEPEkMawcMag4buCQ3BExKhw4buQ4buecFLhu6vEkHDhu5DDlXbhu4Zw4buCQ+G7q+G7gnDEguG7iOG7gkNwxILhuqThu4JwcnAtcHNw4buQw5XEkOG6rOG7knDEguG7iOG7gkMv4buQROG7qeG7gkPhu5FwOEThu5zhu4JDcMSCxJDhuqbhu5Jw4bqiROG7mOG7gkNw4buQw4zEkHDhu5Dhu6BwROG7q+G7hHBS4burcOG7kMOV4bu14buCcOG7juG7ksOaw7Rw4bq+RMSQcMSC4buvcEPEkOG6ruG7hHDDlOG7oHDhu4DGsOG7gnDhu5BJxrBwUuG6pnDhu5DDieG7gkRwVcOC4buScOG7kEThu5xM4buCQ8O0cOG6okTEkMawcMOU4bqycMSC4bqk4buCcOG7gkTEkOG6puG7knDhu4JD4bucTsSQ4buRcCVGcOG7gkRR4buCQ3DhuqLhu5Zw4bqg4burcOG6oOG7qeG7gnDDlcaw4buScFLDgOG7gnDhuqJEd+G7kHDhuqJExJDhu5JwxqDhu4JDcETEqHDEguG6puG7knDEgnnhu4JwcnFx4buRcXFxcMSC4buI4buCQy/hu5BE4bup4buCQ+G7kXAlRnDhu4JEUeG7gkNw4bqu4buGcERI4bqicMOUxJDhu4JEcOG7kOG7kkrEkHDhuqJH4buCcOG7gkRJcOG6ouG7muG7gkNwxILhu69wQ8SQ4bqu4buEcEThu7Hhu5Bw4buQRMSQ4bqs4buCcOG7gkPhu5JV4bqs4buCcOG6oHjhu4JDcOG7gkRR4buCQ3DDlOG7inDhu5DEkOG6puG7gnDhu5DEkOG6pOG7kHDhur7EkOG6rOG7hnBF4buQcEnEkHDhuqLGoMawcOG7hsOJ4buCROG7kXAl4buU4buCQ3BSTcSQcMOU4bugcERLcOG7kMOVT3DhuqLGoMawcOG6okRF4buCRHDhu47hu5JV4bqm4buCcOG6ouG7qeG6onDEguG6uMawcOG7jEThu5xM4buCQ3BS4burcOG7kEpw4bqiROG7ouG6onDDujVwZ8SQ4bqs4buQcDjGsOG7hsO0cMSC4buvcOG6okZwcnDhuqLhu7VVcOG6ouG7ueG7knDDk3BE4buSVeG6rOG7gnAk4bupcMSRROG7nE3huqJwUuG7q3DDuXDigJzhu4JDw4zEkHDhu4JE4burcOG7hkxw4bucTeG6ouKAnXDEguG7nE/huqJwROG7hOG7q+G7gnDhu5BE4bur4buCRHDhu5Dhu7HEkHDhuqLhu6nhuqJwROG7klXhuqzhu4JwxJHDlcSQ4bqs4buScGRM4buCw7RwOMOM4buCQ3Al4buK4buCQ8O0cDhDxrBwZEzhu4Lhu5FwJcSo4buCQ3DEguG7iOG7gkNw4bqi4bua4buCQ3DEgsaw4buCQ3BES3Dhu5DDlU9wROG7q+G7gkNw4buQROG7qeG7gkNw4bqiROG7hHDDunFw4bqi4buWcEPEkOG7q3Dhu4Lhuq7hu4RwxIJM4buCw7Rw4buGS8SQcOG6ouG7lnB0cXHhu5FxcXFwxILhu4jhu4JDL+G7kEThu6nhu4JDcFLhu6twREjhuqJw4bqgSuG7gkNw4bqiROG7hHBzcXBESOG6onDDlMSQ4buCRHDhu4bhu4hw4bqiw4zEkHBExJDhuqThu5JwREjhuqLDtHBSTcSQcMOU4buKcOG7kMSQ4bqm4buCcMO6cXHhu5FxcXFwxILhu4jhu4JDL+G7kEThu6nhu4JD4oCd4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqElROG6uHBnw41wxJFE4bq4cCXDjOG7gkPDtHAlRMagcOG7kOG6uOG6okRwJcSo4buCQ3DEguG7iOG7gkNww7o1cGfEkOG6rOG7kHA4xrDhu4bDtHDhuqJE4buEcOG6oMSQ4bqk4buQ4buPcOG7oWdNxJBw4buQ4bu14buGcOG7gsSQ4bqs4buGcOKAnEThu7Hhu4JEcOG7jEThu5jhuqJw4buA4burcMOU4bqycOG6okTEkMaww7Rw4bqiROG7hHDEgsSQcOG7gOG7q3DhuqJH4buCcOG7huG7r8SQ4oCdw7Rw4bqixKjhu4JDcMSC4buI4buCQ3DDujVwZ8SQ4bqs4buQcDjGsOG7hnDEguG7r3Dhur7huqThu5Bw4buC4buKxJBw4bqi4bup4bqicOG7kEThu6vhu4JEcFLEkMOC4buCcOG7kETEkOG6rOG7gnDhu4JD4buSVeG6rOG7gsO0cOG7gkThu6twROG7reG7hHDhu5Dhu7Xhu4ZwxqDhu4JDcETEqMO0cEThu4Thu6vhu4Jw4buQROG7q+G7gkRwVOG7tVVww4Phu6Dhu4JDcMSC4bucT+G6onBydcWpcOG7huG7qcSQcOG7t+G7hnDhu5DDieG7gkRw4buQROG7nEzhu4JDcOG6okThu4Rw4buCQ+G7nE7EkHDhu4JDRMOo4buEcOG7kMOVw4Lhu4Jw4bqi4butcOG7guG7nE3huqJw4bqi4buU4buCQ3Dhu4bEqOG7kHDDlOG7inBE4buE4bux4buQcMSCxKjhu4JDcOG6vkThu6nhuqLhu5FwxJHhu5JVcOG7gkTEkMOC4buCw7Rw4bqi4bup4bqiRHDhu4Dhu6vhu4Zw4bqixqDGsHDhuqJE4buY4buCQ3Dhu5DDjMSQcOG7gOG7q3Dhu4DGsOG7gnDhu5BJxrBww5Thu6Bw4bqiROG7kuG7gkNw4buQxrBVcOG6osagxrBw4bqixKjhu4JDcMSC4buI4buCQ8O0cOG6okRF4buCRHDhu47hu5JV4bqm4buCcMSC4bq4xrBw4buMROG7nEzhu4JDcOG6ouG7lOG7gkNw4buQRMaw4buGcEPEkMawcOG7kEpw4bqiROG7ouG6onDhuqLhu5Thu4JDcFJNxJBw4buGS8SQcOG7jEThu7nhu4JwUsSQ4bqs4bqi4buRcCbhuqhw4buQ4buecMSCRsO0cOG7guG7isSQcMOD4burxJBwREzhu4Jw4bqi4bu1VXDhuqLhu7nhu5JwVcOC4buScOG7kEThu5xM4buCQ8O0cMSC4bqocOG7gkTEkOG6puG7knBETOG7gnDhu4JRxrBw4buCRFHhu4JDcOG7huG7reG7gkRwxIJOxJBw4bqg4bu34buQcEThu7Hhu4JEcMSC4bucT+G6onDigJxU4buExrBww4Phurjhu5LigJ3hu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jMav4buS4buQROG7hMOV4buhxqEk4burxJBwUuG7q3Dhu63hu4JE4buPcDfEkOG7gkRwXXjhu4JD4buXL+G7jMah

Bài và ảnh: Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]