(vhds.baothanhhoa.vn) - Hội người mù tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi mưa lũ do hoàn lưu bão số 4 trên địa bàn các huyện Thọ Xuân, Nông Cống và Triệu Sơn.
w63hu7lubOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4BhQUbhurDhu6lrw6zDreG7hEbhu4LhurThurLhu7fDrOG7uERBbOG6suG7t+G7iOG6ukFs4bq2SWxG4bqi4bqy4bu5bGHhu7nhu5PhurLhu7ls4bu4w4Lhu5NsRuG7ueG7neG6tuG7hWxG4buh4bqy4bu3bOG7hkfhu5Vs4bun4bu54bq0bOG7uURBbE5BduG6smzhu6XhuqBsxqHhurLhu7ls4bu54buIw4rhurLhu7ds4bulw4pBbOG6tuG7iOG7k2zhurDhu4rDrS/hu4RG4buC4bq04bqy4bu3w6zDrS/hu7luw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4bu44bup4buTxalrw6zhu7hEQWzhurLhu7fhu4jhurpBbOG6tklsRuG6ouG6suG7uWxh4bu54buT4bqy4bu5bOG7uMOC4buTbE5K4buTbEbEkGzhu6fhu7nEqOG7p2xG4bu54bud4bq2bOG7ueG6rEHhu4VsRuG7oeG6suG7t2zhu4ZH4buVbOG7p+G7ueG6tGzhu6fhu5nhu6ds4bu5REFsTkF24bqybOG7p8OCbOG7ueG6tOG7leG6smzhu6fGoeG6suG7uWzhuq7hu7nDgmzhuq7hu7nhu53hurLhu4Vs4bqy4bup4bq0bMaww4nhurLhu4Vs4bu5RGzhurLhu7fhu7nDqOG6tGzhu6XhuqBsxqHhurLhu7ls4bu54buIw4rhurLhu7ds4bulw4pBbOG6tuG7iOG7k2zhurDhu4psxanhurRs4bu54bq04buV4bqybOG6sOG7iEds4bul4bub4bq0bOG7hEJsw7JsRuG7gnbhurJsxrDhuqDhu5Ns4bul4buV4bqybOG7p+G7meG7p2zhu7lHw5J54bqybGHhu7nhuqZs4bqtR3LhurLhu4VsLOG6quG6suG7t2zhu6ZC4bqy4bu3bE7hu5VsYeG7gkF5R2w5w4nhurJmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrMOtQeG6tuG7t2zhu6fhurDhu5Phu4Thu4ThurlrxalG4bu5R+G6tuG7pWxB4bum4bup4bqyRuG7qeG7gmts4buERsOS4bqw4bup4bq5a09BxalG4bu54buHbMO0bW3hu4DDk+G7g2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG7h2zhu43Ds8O14buAw5Phu4NrbOG7hOG7guG7p+G6uWsvL+G7p8Wp4bqyZuG7peG7k+G6tEbhu7nhu5PhurLhu7nhu7nhurThu5NmTuG6si/FqeG7qeG7hOG6rkbhurThu4Av4bqy4bupT+G7hC9vb8Oybi9u4buP4buPxanhu41uw7VubW9vRm7Ds29uw7XhurBtZsSC4buA4bu34buB4buC4bq5b+G7kW1rbOG7k+G6sEbhurlr4bu4REFs4bqy4bu34buI4bq6QWzhurZJbEbhuqLhurLhu7lsYeG7ueG7k+G6suG7uWzhu7jDguG7k2xG4bu54bud4bq24buFbEbhu6HhurLhu7ds4buGR+G7lWzhu6fhu7nhurRs4bu5REFsTkF24bqybOG7peG6oGzGoeG6suG7uWzhu7nhu4jDiuG6suG7t2zhu6XDikFs4bq24buI4buTbOG6sOG7imtsT0HFqUbhu7nhurlrw7RtbWts4bu54bupQeG7t+G7uUbhurlr4buNw7PDtWtsL8Osw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4bum4buT4buARkHhurThurJrw6zhu6bhu7nDjGxG4bqg4bun4bu5bOG7uURBbOG6suG7t+G7iOG6ukFs4bq2SWxG4bqi4bqy4bu5bGHhu7nhu5PhurLhu7ls4bu4w4Lhu5NsLOG7t0fDkuG7s+G6smzhuq1HcuG6smxh4buCR+G6suG7t2xG4buC4buT4bq0bOG7hkfhu5Vs4bun4bu54bq0bOG7uERBbOG6suG7t+G7iOG6ukFs4bq2SWzhu7lHw5J54bqybGHhu7nhuqZs4bqtR3LhurJmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrGHhu7nhu6nhurRsxrDDguG7hWzhurDhu5vhurLhu7lsxrDhu5fhurRs4bu4REFs4bqy4bu34buI4bq6QWzhurZJbEbhuqLhurLhu7lsxrDhu5tsRuG7guG7k+G6tGxG4buh4bqy4bu3bMOy4buNbOG7hEdzRmzhu4ZH4buVbOG7p+G7ueG6tGzDs2zhu7lHw5J54bqybOG7uURBbE7hu5Vsw7JvbOG7uURBbE5BduG6smxG4bu5R0Thu6ds4bun4buZ4bunbOG7uUfDknnhurJsYeG7ueG6pmzhuq1HcuG6suG7hWws4bqq4bqy4bu3bOG7pkLhurLhu7dsTuG7lWxh4buCQXlHbDnDieG6smxO4bq4QWxGxJDhurLhu7ds4bquQeG6suG7uWzhu4Dhu7nDgWzDs21sRuG7gkF5R2zGsEPhurLhu7dmbMavcsOSbOG6sOG7lWzhu7nhurThu5dGbMawROG6suG7t2xG4bu5w71s4bu5QXnhurJs4buES2zhu4ZH4buT4bqybEZy4bq2bOG7p8OM4buTbOG7uERBbOG6suG7t+G7iOG6ukFs4bq2SWxG4bqi4bqy4bu5bMawQkFsTuG6uEFs4bu5REFs4bunw4ls4buEw4psTuG7lWzhu7lEQWxOQXbhurJsRuG7guG6tOG6suG7t2bDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Osw61B4bq24bu3bOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWtB4bum4bup4bqyRuG7qeG7gmts4buERsOS4bqw4bup4bq5a09BxalG4bu54buHbMO0bW3hu4DDk+G7g2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG7h2zhu43hu41v4buAw5Phu4NrbOG7hOG7guG7p+G6uWsvL+G7p8Wp4bqyZuG7peG7k+G6tEbhu7nhu5PhurLhu7nhu7nhurThu5NmTuG6si/FqeG7qeG7hOG6rkbhurThu4Av4bqy4bupT+G7hC9vb8Oybi9u4buP4buPxanhu41uw7VubcOzw7JGbuG7kcOyw7Jt4bqwbWbEguG7gOG7t+G7geG7guG6ucO1buG7kWts4buT4bqwRuG6uWvhu7hEQWzhurLhu7fhu4jhurpBbOG6tklsRuG6ouG6suG7uWxh4bu54buT4bqy4bu5bOG7uMOC4buTbEbhu7nhu53hurbhu4VsRuG7oeG6suG7t2zhu4ZH4buVbOG7p+G7ueG6tGzhu7lEQWxOQXbhurJs4bul4bqgbMah4bqy4bu5bOG7ueG7iMOK4bqy4bu3bOG7pcOKQWzhurbhu4jhu5Ns4bqw4buKa2xPQcWpRuG7ueG6uWvDtG1ta2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG6uWvhu43hu41va2wvw6zDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6bhu5Phu4BGQeG6tOG6smvDrDbhu7nDgmzhu6bhu7nDjGxG4bqg4bun4bu5bGHhu7nhu4jhurrhurLhu7dsRuG7gkvhu6ds4bu4REFs4bqy4bu34buI4bq6QWzhurZJbEbhuqLhurLhu7lsYeG7ueG7k+G6suG7uWzhu7jDguG7k2w6dmzhuqXhu53hurJsxq/hu5dGbEbhu7nhu53hurZs4bu54bqsQeG7hWxG4buC4buT4bq0bOG7hkfhu5Vs4bun4bu54bq0bOG7uURBbE5BduG6smzhu7hEQWzhurLhu7fhu4jhurpBbOG6tkls4bu5R8OSeeG6smws4bqq4bqy4bu3bOG7pkLhurLhu7dmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4bum4buT4buARkHhurThurJrw6zDrUHhurbhu7ds4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a0Hhu6bhu6nhurJG4bup4buCa2zhu4RGw5LhurDhu6nhurlrT0HFqUbhu7nhu4dsw7RtbeG7gMOT4buDbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4buHbOG7jeG7jW3hu4DDk+G7g2ts4buE4buC4bun4bq5ay8v4bunxanhurJm4bul4buT4bq0RuG7ueG7k+G6suG7ueG7ueG6tOG7k2ZO4bqyL8Wp4bup4buE4bquRuG6tOG7gC/hurLhu6lP4buEL29vw7JuL27hu4/hu4/FqeG7jW7DtW5tw7Lhu41G4buNw7Jv4buPw7PhurBtZsSC4buA4bu34buB4buC4bq5buG7jW1rbOG7k+G6sEbhurlr4bu4REFs4bqy4bu34buI4bq6QWzhurZJbEbhuqLhurLhu7lsYeG7ueG7k+G6suG7uWzhu7jDguG7k2xG4bu54bud4bq24buFbEbhu6HhurLhu7ds4buGR+G7lWzhu6fhu7nhurRs4bu5REFsTkF24bqybOG7peG6oGzGoeG6suG7uWzhu7nhu4jDiuG6suG7t2zhu6XDikFs4bq24buI4buTbOG6sOG7imtsT0HFqUbhu7nhurlrw7RtbWts4bu54bupQeG7t+G7uUbhurlr4buN4buNbWtsL8Osw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4bum4buT4buARkHhurThurJrw6w24bu5w4Js4bum4bu5w4xsRuG6oOG7p+G7uWzhu7hEQWzhurLhu7fhu4jhurpBbOG6tklsRuG6ouG6suG7uWxh4bu54buT4bqy4bu5bOG7uMOC4buTbCzhu7dHw5Lhu7PhurJsYeG7ueG6oGw74buX4bq0bEbhu4Lhu5PhurRs4buGR+G7lWzhu6fhu7nhurRs4bu4REFs4bqy4bu34buI4bq6QWzhurZJbOG7uUfDknnhurJsYeG7gkF5R2w5w4nhurJmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrMavd+G6smxG4bu54bud4bq2bOG7ueG6rEHhu4VsRuG7oeG6suG7t2zhu4ZH4buVbOG7p+G7ueG6tGzhu7hHw5J54bqybOG7uURBbE7hu5Vs4bun4buZ4bunbOG7uURBbE5BduG6suG7hWzGsOG7l0FsxalBeeG6smzhurDhu5vhurLhu7lsxrDhu5fhurRs4bu4REFs4bqy4bu34buI4bq6QWzhurZJbEbhuqLhurLhu7lsxrDhu5tsxrBE4bqy4bu3bE5BduG6smzhu6fhu5nhu6ds4bu5REFsTkF24bqy4buFbOG7t0Hhu5NsxrDDgOG6suG7uWzhu7lEQWxOQXbhurJsTuG7iOG6vEZs4buGR+G7k2zhuq7hu7nDgmzhuq7hu7nhu53hurLhu4Vs4bqyRWzhurBL4bunbE7hu4jDieG6smzhurB24bqybEbhu4LhurThurLhu7ds4bunR0Thu6ds4buEQuG6suG7t2bDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu5JHRuG7ueG6tOG7gmvDrDbhu7nhurThurLhu7dsOeG7o+G7p8OtL+G7gMOs

Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]