(vhds.baothanhhoa.vn) - Ủy ban MTTQ huyện Quan Sơn vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Quan Sơn triển khai trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 100 hộ nghèo trên địa bàn huyện năm 2022, từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Agribank Việt Nam với số tiền 5 tỷ đồng. Đây cũng là đợt 2 mà Agribank triển khai hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Quan Sơn.
b+G6tuG7meG7kXhCcEpKZ8O04buK4bqz4bqyS0Lhu7PDtMOzb0pLxKjEkEThurDDs+G6s8SocMSQ4buRS+G6suG6oEThu5Hhurbhu4Thu5FLxKhJ4buR4buW4bupxqDhu5F5w5RE4bqw4buRROG6tnLhu5HDvXPhurLhu5HDvcSQckThu5HhuqrDgEvhu5F44bq2xJDhu5Hhu5nhu5Phu5Phu5Hhurbhu4bhu5FE4bqw4bq2w6jEkOG7kcON4buR4bq2TMag4bqiROG7keG6r0xwROG7keG6t0ZEby9KS8SoxJBE4bqww7NvL+G6tuG7mcOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKO+G7s3B5w7TDs+G6rcag4buRd3BE4buRW+G6s+G6s+G6r+G7keG6tkzGoOG6okThu5Hhuq9McEThu5HhurdGROG7keG7mMOVcOG7keG7iuG6tuG6vuG6suG7keG6tknhu4rhu5Hhu5hH4bqy4buRXeG6sOG7qUThu5HhurZyROG6sOG7kV3DikThurDhu5FE4bqw4bq24bqy4bqi4buK4buR4buYcuG7kcSD4bq2cUvhu5FLxKjhurLDg0Thu5FEw4pE4bqw4buRS+G6tsOKROG7kW1Q4bqwxKjhurJ3cEThuqpu4buRWOG6tuG6suG7kUThurZxROG6tuG7keG6r0xwROG7keG6t0ZE4buRS8So4bqyw4NE4buR4bqq4bq2cOG6suG7kUvEqHDEkOG7kUvhurLhuqBE4buR4bq24buE4buRS8SoSeG7keG7luG7qcag4buRecOUROG6sOG7kUThurZy4buRw71z4bqy4buRw73EkHJE4buR4bqqw4BL4buReOG6tsSQ4buR4buZ4buT4buT4buR4bq24buG4buRROG6sOG6tsOoxJDhu5FLxKjDgUThu5HDveG6pHDhu5F3ckThu5HhurZMxqDhuqJE4buRRMO6Q+G7keG7leG7k+G7leG7lWrhu5FLw5Xhu5FE4bqwTOG7gEThu5FLcuG6suG7kUvEqEnhu5F4w5Nw4buRXeG6sOG7qUThu5HhurZyROG6sOG7kVDhurDEqOG6sndwROG6quG7kcOp4bqy4bqiS+G7kV1wQ+G7keG7mEfhurLhu5FK4bq+4buRS+G6suG6oEThu5Hhu5vhu5FL4bue4buRw73hu4BE4bqwa+G7kcOd4bupxqDhu5F4w5JE4bqw4buRQnLhu5HDvUlL4buR4buV4buRQ3Lhu5FQ4bqwxKjhurJ3cEThuqrhu5FLxKjhurLDg0Thu5HhuqrhurZw4bqy4buR4bq24buE4buRS8SoSeG7keG7luG7qcag4buRecOUROG6sOG7kUThurZy4buRw71z4bqy4buRw73EkHJE4buR4bqqw4BL4buReOG6tsSQ4buR4bq24buG4buRROG6sOG6tsOoxJDhu5FLxKjDgUThu5HDveG6pHDhu5F3ckThu5HhurZMxqDhuqJE4buR4bqvTHBE4buR4bq3RkRrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7Nv4bqyQ+G6sOG7kXhCcEpKZ8O04bqyWOG7s0RL4buzxKjhu5F5S+G6tkxDd8O04buRSkvGoELhu7Nnw7Thu5ThurJ5S+G6tuG7ieG7keG7n+G7k+G7k+G7iuG7lsSp4buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S+G7ieG7keG7m+G7l+G7l+G7iuG7lsSpw7Thu5FKxKh4Z8O0Ly94eURrd3DEkEvhurZwROG6tuG6tsSQcGvhu5hEL3nhu7NK4bqqS8SQ4buKL0Thu7Phu5RKL+G7leG7lcah4buVL+G7meG7o8aheeG7meG7meG7m+G7k+G7o+G7l+G7lUvhu5nhu5/hu5Xhu6Phu5dC4buTa+G6qOG7iuG6sOG7i8SoZ8ah4buXxqHDtOG7kXBCS2fDtOG6s8SocMSQ4buRS+G6suG6oEThu5Hhurbhu4Thu5FLxKhJ4buR4buW4bupxqDhu5F5w5RE4bqw4buRROG6tnLhu5HDvXPhurLhu5HDvcSQckThu5HhuqrDgEvhu5F44bq2xJDhu5Hhu5nhu5Phu5Phu5Hhurbhu4bhu5FE4bqw4bq2w6jEkOG7kcON4buR4bq2TMag4bqiROG7keG6r0xwROG7keG6t0ZEw7Thu5Hhu5ThurJ5S+G6tmfDtOG7n+G7k+G7k8O04buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S2fDtOG7m+G7l+G7l8O04buRL8Ozby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilhw4buKS+G6ssSQRMO0w7PDnXPhurLhu5F54bqy4bqiROG7kUJ1ROG6tuG7kcO9c8SQ4buR4bq2TMag4bqiROG7keG7mHLhu5FQ4bqwxKjhurJ3cEThuqrhu5FY4bq24bqy4buRROG6tnFE4bq24buR4bqvTHBE4buR4bq3RkThu5Hhurbhu4Thu5FLxKhJ4buRS+G6suG6oEThu5Hhu5bhu6nGoOG7kUThurZy4buRw71z4bqy4buRw73EkHJE4buR4bqqw4BL4buReOG6tsSQ4buR4bq24bq44buRROG6sOG6tsOoxJDhu5HDjeG7keG6s+G6tuG6pOG7kUvEqOG7q0Thu5Hhuq9McEThu5HhurdGRGtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs+G6s+G6tuG7s8SQ4buRw71FauG7kXhxeOG7keG6tuG7huG7keG7luG7qcag4buRecOUROG6sOG7kUThurZy4buRw43hu5Hhu5hH4bqy4buR4buITMag4buRQ8OK4buRROG6tnLhu5FKckRq4buRROG6tnLhu5F44bur4buK4buRxqFq4buRw710Q+G7kXd0xJDhu5F4cXjhu5FL4bqyw4FM4buReOG6tuG6tOG7kUThuqBE4buReOG7jkThurBq4buR4bqq4bq2TEThurDhu5F44buOROG6sOG7keG7mHLhu5FDceG6suG7kXjhu45E4bqwauG7keG7mEfhurLhu5F54bqy4bqiROG7kUvhurR44bq24buRSuG7kOG7kXlPROG6sOG7kUvDleG7keG7m+G7ly3hu6Hhu5NDb0pM4buKw7Phu5VvL0pM4buKw7Nq4buRS+G7gkThurDhu5HhuqrhurJE4bq24buR4buK4bq24bq04buR4buW4bupxqDhu5F5w5RE4bqw4buRS8OV4buR4buf4buTLeG7meG7m+G7k+G7kUvEqOG6suG6okzhu5HDveG7gEThurDEqeG7kUvEqMSQROG6sOG7kcO9ReG7kVDhurDEqOG6sndwROG6quG7kVjhurbhurLhu5FE4bq2cUThurbhu5Hhuq9McEThu5HhurdGROG7keG6tuG7hOG7kUvEqEnhu5FD4buE4bqy4buR4bq24buG4buR4bqw4bqycOG7kcO9w4JE4bq24buR4bub4buT4buRS8So4bqy4bqiTOG7kcO94buAROG6sGvhu5Fd4bqwxJBy4bqy4buRSuG6vuG7kUvhurLhuqBE4buRw73hu4xJeOG7keG6tuG7hOG7kUvEqElq4buReHF44buR4bqw4bqycOG7kcO9w4JE4bq24buR4bq2TMag4buRw73hu4ZE4bqw4buRS+G6tsOBQ+G7keG6quG6skThurbhu5Hhu4rhurbhurThu5HDvcOD4buR4buW4bupxqDhu5F5w5RE4bqwa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzw53hu6nGoOG7kUJy4buR4bq2xJBzS+G7kcO94buGROG6sOG7keG7muG7kUThurDhurbhuqxwauG7kUNwROG6sOG7kUvhurRE4bq24buRROG6tuG7qUThu5Hhu5jDukThu5FK4bupTOG7kUrDuXjhu5F4w5Nw4buRUOG6sMSo4bqyd3BE4bqq4buReXJE4bq24buRS+G7p0ThurDhu5F44bq2xJDhu5F4cXjhu5Hhurbhu4bhu5FE4bqw4bq2w6jEkOG7keG6quG6tkXhu5HhuqrhurbDukThu5Hhu5jhuqDhu5FE4bq2cuG7kcONauG7keG7iExw4buRw71F4buR4bqw4bqyTeG7iuG7keG6tuG6uOG7keG7gkThu5HDveG6pEThurbhu5HDvUjhurLhu5FK4bq+ROG6sGrhu5Hhu5jhu4xGROG7kULDgUThu5Hhu4rhurZxS+G7kUvEqOG6ssODROG7keG6quG6skThurbhu5FLw4Bq4buR4bqw4bqydEPhu5FE4bqw4bq2w6jEkOG7kXfhuqBE4buR4buY4buSROG6sGtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKUExL4bq2xJDEqMO0w7NvSkvEqMSQROG6sMOze+G6tsO5eOG7kVjDikThurBvL0pLxKjEkEThurDDs28v4buKw7M=

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]