(vhds.baothanhhoa.vn) - Với 98% dân số là đồng bào dân tộc Mường, đến nay xã Thạch Lâm (Thạch Thành) vẫn còn bảo tồn được nhiều ngôi nhà sàn cổ, không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa đặc sắc, mà còn đóng góp quan trọng trong việc phát triển du lịch của địa phương.
OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6oznhu4zDtcSCw6Phu43hu5Hhu6PDo+G7o+G7j8SC4buj4buNw6Phu6Ns4buvw6Phu6Phu49iw6N4YuG7o8Oj4buxw6PhurbEkcOjWeG7j2No4buPw6Phu5rhur/hu504L+G7j+G6rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buv4buOw6zhuqlp4bqjOT/GsMO1w6Phuq3huqddw6Np4bq/4bujw6N4dcOj4bubYsOjw63DuuG7o+G7jcOjZ2Lhu5/Do2nhur/hu6PDo3nDuWjDo+G7nMOB4bup4buj4buNM8Ojw61s4bujw6Phu6PhuqnhurLDo+G6tsSRw6NZ4buPY2jhu4/Do+G7muG6v+G7ncOjNlnhu49jaOG7j8OjWeG7j2Lhu6Phu483w6Phuq5m4bujw6NocOG7o8OjZ2Thu5/Do3nDuuG7o8Ojw63DgeG7q2jDo+G7o+G7j8O1bcO9w6Phu6Phu410w7XDo+G7o+G7j2LDo3hi4bujw6No4bulM8OjxqHhu4904buj4buNw6No4buP4buZw6Phu43hu6Hhu6/Do+G7r+G7j+G7h+G7o8OjZ2Thu5/Do3nDuuG7o8Oj4buNw7XhuqvDo3l34buTw6Phuq5l4bujw6Phu4/hu6HhuqnDo8Ot4bq7aMOjeMOpaDPDo+G7nWLDo2hw4bujw6PDreG7oeG7o+G7jcOj4buN4buh4buvw6N2w73huqnhu6PDo3l3ceG7o+G7jcOjeXfhu5/hu6Phu43Do+G6rsO1bmjDo+G7r+G7j+G6q3nDo3l3w7Vv4bujw6Npw73Do+G7m+G7k2jhu4/Do2jhu7nhuqnDo8Ot4buT4bqpw6Phu6/hu4/DgcWp4buj4buNNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozk4w7Xhu53hu43Do2jhu5vhuql4eH3huqPDtUjDrOG7o3nDrHfhuqPDo3h54bqy4bubw6x94bqj4bqww7VpeeG7jzHDo+G6p8SDxIPhu6/hurYyw6Phu4/DrMO14buN4buPeTHDo+G6teG6t+G6r+G7r+G6tjLhuqPDo3h3aH3huqMvL2hp4bujNGfhuqnhu5954buP4bqp4buj4buP4buP4buf4bqpNOG6ruG7oy9pw6x4xqF54buf4buvL+G7o8Os4bqweC/hurHhurHhuq/huq0v4bqxxIPhuqVp4bq14bqv4bq1xIPhurHhurHhuq154bqtw6LhuqfhurHhurfhu5vEgzThu5fhu6/hu40wd33huq3huqfhurPhuqPDo+G6qeG7m3l94bqj4buMw7XEgsOj4buN4buR4bujw6Phu6Phu4/EguG7o+G7jcOj4bujbOG7r8Oj4buj4buPYsOjeGLhu6PDo+G7scOj4bq2xJHDo1nhu49jaOG7j8Oj4bua4bq/4bud4bqjw6PhurDDtWl54buPfeG6o+G6p8SDxIPhuqPDo+G7j8Osw7Xhu43hu495feG6o+G6teG6t+G6r+G6o8OjLzk4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvSOG6qeG7r3nDteG7n+G7o+G6oznhu6Lhu49iw6Phuq5l4bujw6Phu4/hu6HhuqnDo+G7scOjeeG7j3Thu6PDo8ONZeG7o+G7jcOjWeG7j8OB4bur4buj4buNw6PDrcOB4buraMOj4bq24bq/4bqyw6Np4bqi4buj4buNw6N54buPw6zhu5/Do8ahw7Vs4bujw6N5d+G7s2jDo+G7o+G7j2LDo3hi4bujNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlZd2TDtcOjdsO94bqpw6Nn4bqp4bufw6Nnw7Vs4bujw6PDreG7pcO1w6No4bu54bqpw6Phu5vhu5No4buPw6N4w4Mzw6N54buPbMOj4buj4buPw4Hhu6Phu43Do+G7j8O1buG7o8Oj4buj4bqp4bqyw6NoZMOjw6Ivw6LDo3nhu4904bujw6N5d+G7n+G7o+G7jcOj4bq2xJEzw6Phu6Phu43DgeG7qcO1w6Np4bq/4bujw6Phuq5m4bujw6Phu43DtcSCw6Phu43hu5Hhu6PDo+G6ruG7ieG7o8Oj4buj4buNw73hurJr4bujw6Phu6Phu4/EguG7o+G7jcOj4buNw7XhuqvDo3l34buTw6Phuq5l4bujw6Phu4/hu6HhuqnDo8Ot4bq7aMOjeMOpaMOj4bquYsOjw63DuWjDo8Ot4bqr4bufw6No4bu54bqpw6PDrcO64buj4buNw6NnYuG7n8OjaeG6v+G7o8OjecO5aMOj4bucw4Hhu6nhu6Phu40zw6PDreG6u2jDo2fDtW55w6Phu5tiw6N4w7Xhu6Phu4/Do3h14buj4buNw6N5d+G7n+G7o+G7jcOj4buj4buPxILhu6Phu43Do+G7o+G7jXTDtcOj4buj4buPYsOjeGLhu6M0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOcONbOG7o8Oj4buj4bqp4bqyw6PGoeG7j+G7n2Thu6Phu43Do+G6p+G6tV3Do3h1w6Phu4/DucOjeXfhu5/hu6Phu43Do+G6tsSRw6NocOG7o8Oj4bubw4HDvcOj4buNw7XEgsOjw63DgeG7q2jDo+G7o+G7jXTDtcOj4buj4buPYsOjeGLhu6M0w6Phu6Lhu4/EguG7o+G7jcOj4buj4buNdMO1w6Phu6Phu49iw6N4YuG7o8OjxqHhu4904buj4buNw6PDrcWp4bujw6Phu43DtWThu6PDo2jhu4/hu5nDo+G7m2LDo2jhu4/hu6fDo+G7sTPDo+G7nWLDo2hw4bujw6Nnw7Vvw73Do+G7j8O1buG7o8OjaOG7ueG6qcOj4bubdcO1w6N4deG7o+G7jTPDo+G7r+G7j+G7n+G7o+G7jcOjeeG7t2jDo3nhu4Phu6/Do3bDveG6q+G7ozPDo3nDtOG7o8Oj4buj4buNw4Hhu63hu6Phu400OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOTjDteG7neG7jcOjaOG7m+G6qXh4feG6o8O1SMOs4bujecOsd+G6o8OjeHnhurLhu5vDrH3huqPhurDDtWl54buPMcOj4bqnxIPEg+G7r+G6tjLDo+G7j8Osw7Xhu43hu495McOj4bq14bq34bqv4buv4bq2MuG6o8OjeHdofeG6oy8vaGnhu6M0Z+G6qeG7n3nhu4/huqnhu6Phu4/hu4/hu5/huqk04bqu4bujL2nDrHjGoXnhu5/hu68v4bujw6zhurB4L+G6seG6seG6r+G6rS/hurHEg+G6pWnhurXhuq/hurXEg+G6t+G6teG6rXnhuqfEg+G6r+G6teG6s+G7m8SDNOG7l+G7r+G7jTB3feG6r+G6t+G6peG6o8Oj4bqp4bubeX3huqPhu4zDtcSCw6Phu43hu5Hhu6PDo+G7o+G7j8SC4buj4buNw6Phu6Ns4buvw6Phu6Phu49iw6N4YuG7o8Oj4buxw6PhurbEkcOjWeG7j2No4buPw6Phu5rhur/hu53huqPDo+G6sMO1aXnhu4994bqj4bqnxIPEg+G6o8Oj4buPw6zDteG7jeG7j3l94bqj4bq14bq34bqv4bqjw6MvOTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69I4bqp4buvecO14buf4buj4bqjOVl3a+G7o8Ojw63hu5PhuqnDo2di4bujw6PhurbEkcOj4buPw7Vu4bujw6NocOG7o8Oj4bqn4bq1XcOj4buNw7XhuqnDo8Ot4buR4buj4buPw6N4w7Xhu6Phu4/Do3h14buj4buNw6N5d2vhu6PDo+G7o+G7j8SC4buj4buNw6Phu6Phu410w7XDo+G7o+G7j2LDo3hi4bujNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6oznhu6Lhu49iw6N4YuG7o8OjaOG7ueG6qcOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOj4bucw4Hhu6nhu6Phu43Do8Otw4Hhu6tow6N54buPw7VsecOjxqFsw6N54buPw6zhu5/Do+G7j+G7keG7o+G7j8OjaOG7n+G7o8Ojd+G7teG6qcOjeeG7j8Os4bufw6N5d8O94bqybeG7o8OjeeG7j8O94bqybHnDo3nhuqDDo3nhu4/DveG7scOj4bq2w4HhuqnDo8Otb8OjeWPhu5/Do3jhuqLDo2jhu4/DqWjDo2jhu4/DqeG7o8OjaOG7j+G7n8Oj4buj4buNdMO1w6Phu6Phu49iNMOjWeG7j8Os4bufw6PGocO1bOG7o8OjeXfhu7NoM8Oj4buj4buPYsOjeGLhu6PDo8Otw4Hhu6tow6Phurbhur/hurLDo2nhuqLhu6Phu43Do+G7jcO64budw6No4buhw6Phu4/huqnDtcOjaOG7h8O9w6N54buP4bqp4buj4buNNMOjSOG7h8O9w6N54buP4bqp4buj4buNw6Phu6Phu43hu59iw7XDo+G7jeG7h+G7o8Oj4buj4buNczPDo+G7jeG7h+G7o8Oj4bubdcO1w6PDrcO1w6NpYuG7o+G7j8OjaOG7j+G7n8Ojw61i4bujw6N04buj4buNw6Phuq5iw6PGoeG7j+G6q2jhu480w6NIcOG7o8OjaOG7h8O9w6N54buP4bqp4buj4buNw6N5d+G7n+G7o+G7jcOjaWLhu6Phu4/Do2jhu4/hu5/Do+G7r+G7j+G7t8Oj4bujxILDo+G7jcOp4bujw6Phu5vDtW3hu6PDo+G6rsaww7XDo+G6rsO1bmjDo2ds4buvw6Phu6Phu7NoM8OjxqHhu4/hur/DvcOj4bqu4bqrNDQ0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOeG7ouG7j2LDo3hi4bujw6No4bu54bqpw6Phu6Phu43DgeG7qcO1w6Phu5zDgeG7qeG7o+G7jcOjeeG7j8OB4bup4buj4buNw6No4buBw73Do3l34buzaMOj4budw7l5w6Phu43DteG6qeG7o8Oj4buP4bqpw7XDo2jhu4/huqvDtTPDo+G7j+G6qcO1w6Phu43DteG6qeG7o8Oj4buP4bqpw7XDo2jhu4/huqvDtTPDo2fhuqnDo+G7jcO14bqp4bujw6Phu4/huqnDtcOjaOG7j+G6q8O1NMOj4buMw7XEguG6qcOjaOG6q2jDo+G7jcO14bqp4bujw6N54buPw4Hhu6nhu6Phu43Do8ah4buPdOG7o+G7jcOjaOG7ocOjaMOD4bqpw6Phu53DuXnDo2jhuqto4buPw6No4buPw6low6No4buPw6nhu6Mzw6No4buP4buZw6No4buhw6N44bqiw6Phu6/hu4/hur/hu6PDo2fDtW55w6Phu53huqnhu6Phu43Do3nDtOG7o+G7j8OjecOB4bur4buj4buNw6N5d8OB4buj4buNNMOjSMO9w7low6N4deG7o+G7jcOjw63hu6XDtcOjeeG7j+G6qeG6ssOj4buj4buPw4Hhu6Phu43Do+G7o+G7j2LDo3hi4bujw6No4bu54bqpw6PDrcO64buj4buNw6NnYuG7n8OjaeG6v+G7o8OjecO5aMOj4bucw4Hhu6nhu6Phu43Do+G7scOjw63hur/hurLDo+G6rmbhu6PDo+G7jcO1xILDo8Otw4Hhu6tow6PDreG7h+G6ssOjw63hu7nDo+G7o+G7j8SC4buj4buNw6PDreG6u2jDo8Otw7Vv4budw6PGocO1bOG7o8OjeXfhu7Now6No4bulw6PhurbDgeG6qcOj4bquYsOj4bubw7104bujw6PDrcOB4buraMOjaOG7n8O1w6Phu5tiw6Phu53DteG7o+G7j8OjaOG7j8OA4buj4buNw6N3c8Oj4buj4buLecOj4buj4buP4buBecOj4bqubcOjaMO9w7low6N4deG7o+G7jcOj4bquYsOj4buj4buPxILhu6Phu43Do+G7r+G7j+G7n+G7o+G7jcOjeeG7t2gzw6N54buD4buvw6N2w73huqvhu6PDo8Ot4buJ4buvw6PDrWrDo2jhu7nhuqnDo+G7o+G7jcOB4bupw7XDo+G7nMOB4bup4buj4buNNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozk4w7Xhu53hu43Do2jhu5vhuql4eH3huqPDtUjDrOG7o3nDrHfhuqPDo3h54bqy4bubw6x94bqj4bqww7VpeeG7jzHDo+G6p8SDxIPhu6/hurYyw6Phu4/DrMO14buN4buPeTHDo+G6teG6t+G6r+G7r+G6tjLhuqPDo3h3aH3huqMvL2hp4bujNGfhuqnhu5954buP4bqp4buj4buP4buP4buf4bqpNOG6ruG7oy9pw6x4xqF54buf4buvL+G7o8Os4bqweC/hurHhurHhuq/huq0v4bqxxIPhuqVp4bq14bqv4bq1xIPhurPhurPhurd54bqt4bqv4bq14bqv4bql4bubxIM04buX4buv4buNMHd94bq34bql4bq34bqjw6Phuqnhu5t5feG6o+G7jMO1xILDo+G7jeG7keG7o8Oj4buj4buPxILhu6Phu43Do+G7o2zhu6/Do+G7o+G7j2LDo3hi4bujw6Phu7HDo+G6tsSRw6NZ4buPY2jhu4/Do+G7muG6v+G7neG6o8Oj4bqww7VpeeG7j33huqPhuqfEg8SD4bqjw6Phu4/DrMO14buN4buPeX3huqPhurXhurfhuq/huqPDoy85OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0jhuqnhu695w7Xhu5/hu6PhuqM54bui4buPYsOjeGLhu6PDo8Otw4Hhu6tow6PhurbDrOG7ncOj4bubYsOj4bubw7Xhu6Phu4/Do+G7j8O64bujM8OjZ+G6q8O9w6Phuq7hu4N5w6No4bu54bqpw6NnYsOjaOG7n+G7o8OjaeG6v+G7o8OjecO5aMOj4bucw4Hhu6nhu6Phu43Do+G7o8Wpw7XDo8Ot4bq/4bqyNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlU4buj4buNw6Phu6Lhu43DveG6ssOz4bujw6M/ZeG7o8OjWeG7j3LhuqnDo+G7scOjeeG7j3Thu6PDo8ONZeG7o+G7jcOjWeG7j8OB4bur4buj4buNw6Phu5vDgcO9w6Phu43DtcSCw6Phu6Phu410w7XDo+G7o+G7j2LDo3hi4bujw6Phuq7huqDhuqnDo+G7m2Lhu53Do+G7o8Wpw7XDo3jDteG7o+G7j8Oj4buP4bufY3nDo2jhu4/hu5/Do+G7jcO14bqpw6PDreG7keG7o+G7jzPDo+G6ruG6oOG6qcOjw61vw6Phu6/hu4/hu7dow6Phuq7hu7fDo2nDvcOj4bub4buTaOG7j8OjaMO54buj4buNw6PDrcO64buj4buNw6N5Y8O1w6N54buP4bqraMOj4buc4bq/4bqyM8OjaOG7j+G7n8OjZ8O1bHkxw6NZd+G7n+G7o+G7jcOjeeG6v+G7ncOjeeG7j8OAaMOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOj4bucw4Hhu6nhu6Phu40zw6Phu6Phu49iw6N4YuG7o8OjxqHhu4904buj4buNw6No4buP4buZw6Phu5tiw6No4buP4bunw6Phu7Ezw6Phu51iw6NocOG7o8Oj4bubYsOjZ8O1b8O9w6Phu4/DtW7hu6PDo2jhu7nhuqnDo+G7m3XDtcOjeHXhu6Phu40zw6Phu6/hu4/hu5/hu6Phu43Do3nhu7doM8OjeeG7g+G7r8OjdsO94bqr4bujM8OjecO04bujw6Phu6Phu43DgeG7reG7o+G7jTTDo+G7nOG6u2jDo2nhu7XDo+G7o+G7jXTDtcOj4buj4buPYsOjeGLhu6PDo8Otxanhu6PDo+G7jcO1ZOG7o8Oj4buj4buPw4Hhu6Phu43Do2jhu4/DgOG6qcOjw63huqLhu6Phu43Do2hkw6Phu53DuXnDo8ah4buP4bufw6N5YuG7o+G7jcOj4bquZeG7o8Oj4buP4buh4bqpM8Oj4bub4buTaOG7j8OjeMODw6Phuq50w6No4bu14buj4buNw6PDreG6u2jDo3jDqWg0w6NH4buxw7XDo+G6ruG7g+G6sjPDo+G7jcO14bqpw6PDreG7keG7o+G7j8OjeXTDtcOjw63EkcOjw63hu4fDvcOjecOBw6Phurbhur/hurLDo2nhuqLhu6Phu43Do+G7o+G7j2LDo3hi4bujw6Phu5ti4budw6PDrcO1b+G7ncOjacO9w6Phu5vhu5No4buPw6Now7nhu6Phu43Do8Otw7rhu6Phu43Do+G7r+G7j+G7t2jDo+G6ruG7t8OjxqHhu4/huqto4buPw6Npw73Do+G7m+G7k2jhu4/Do8OtbOG7o8OjeeG7j+G6q2jDo+G7nOG6v+G6ssOjeeG7j+G6qeG7ncOjdsO94bqp4bujM8Oj4buj4buN4buP4buZw6Npw4Hhu63hu6Phu400w6NI4bu14buj4buNw6Phuq7GsMO1w6PDreG7oTPDo+G7jcO14bqpw6PDreG7keG7o+G7j8OjeXTDtcOjaEHhu6Phu43Do2jhu4/hu7PDo3l3ceG7o+G7jcOjw61s4bujw6Phuq7DtW5ow6N5Y+G7n8OjeeG7j2vhu53Do2jhuqtow6Phu5vhu59jw7XDo+G7j+G7keG7o+G7j8OjaeG7k2jhu4/Do+G6ruG7t8Oj4buP4buB4buvw6NpZuG7o8Oj4buNw6nhu6PDo+G7m8O1beG7o8Oj4bquxrDDtcOjZ2Thu6PDo3jDqWjDo+G6rmXhu6PDo+G7j+G7oeG6qcOjaOG7ueG6qcOjw63DuuG7o+G7jcOjZ2Lhu5/Do2nhur/hu6PDo3nDuWjDo+G7nMOB4bup4buj4buNw6Phu6Phu4/DgcOjeXfDgeG7o+G7jcOjZ2LhurLDo+G6rmLDo2fhuqvhu6PDo2jhuqtow6N4ZOG7o8Oj4buv4buP4buF4budw6N5d8O94bqybeG7o8OjeeG7j3Xhu6Phu40zw6No4buP4bufw6N54buPw71rw6Phuq5iw6Nn4bqr4bujw6N5d+G6qeG7o+G7jcOj4buv4buP4bu3aMOjaeG6v+G7o8OjecO5aDQ0NDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlHa+G7o8OjaGPhu6Phu4/Do+G7o+G7j8SC4buj4buNw6Phu6Ns4buvw6Phu6Phu49iw6N4YuG7o8OjaHDhu6PDo+G7jcO1xILDo8ah4buP4bqrw6Phu6Phu43DveG6smvhu6PDo+G6ruG7ieG7o8OjeeG7j+G7kcOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjaeG6v+G7o8Oj4buxw6PDreG6v+G6ssOjaHDhu6PDo+G7m8OBw73Do3l3w73hurJt4bujw6PDrcOB4buraMOj4buj4buN4buPbcOjeXfDveG6sm3hu6PDo3nhu4914buj4buNw6PDreG7ocOj4bubYsOjaW55w6N54buP4bulw6No4buF4budM8OjaOG7teG7o+G7jcOjaOG6q2jDo+G7m2Lhu6PDo8Otw7Vuw73Do2nhur/hu6PDo2jhuqnDo2nhur/hu6PDo+G6rkHDo2jhu7nhuqnDo8Otw7rhu6Phu43Do2di4bufw6Np4bq/4bujw6N5w7low6Phu5zDgeG7qeG7o+G7jcOj4buj4buPw4HDo8Ot4bqr4buj4buPw6Now7rhu6Phu43Do2jhu4/DtWvhu6Phu40zw6Phu6Phu49k4bqyw6N4Y+G7rzQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buv4bqow7154buP4bufd+G6oznhu6Lhu43DveG6ssOz4bujw6PDjWN5OC/hu685

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]