(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua, Hội LHPN xã Định Hòa, huyện Yên Định đã triển khai và thực hiện nhiều mô hình hay góp phần xây dựng đời sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong đó, Mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” được phụ nữ trong xã phát huy nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, để xã sớm về đích xã NTM kiểu mẫu.
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDfGoHLhuqHDssO14bubw7LhuqHigJzhu5rDsuG6qeG6oXbhuqtmw7LhuqEt4bqhw4Phu7nFqeG7m+G6oWjDrOG7seKAneG6oWbhu7XhuqfhuqHhu7HDsuG7s+G6oeG7m+G6ouG6oUjDtOG7m8Oy4bqhw5Lhu5/huqc2L8Oyw6M3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7scOSaeG6p2fDoDfhu5rDsuG6ouG7m8Oz4bqh4bubZMah4bqh4buteOG6pzHhuqHDknXhu43huqHhu5bDkuG7sOG7muG6oeG6rmPhuqFIw7Thu5vDsuG6ocOS4buf4bqnMeG6ocOyeOG6sGzhu5vhuqE6xKnhu5vhuqFIw7Thu5vDsuG6oWhj4bqhd+G7r+G7jW3hu5vhuqHhu5XDsuG6p+G7jeG6ocOD4bqp4bqhd8Oyw4Bm4bqhw7Lhu41s4bub4bqh4bubw7Lhu41reOG6ocahcuG6ocOyw7Xhu5vDsuG6ocOy4bqn4bqw4bqhw7Phu6Phu7HhuqHhu7HDsuG6v+G7m+G6oeG6ruG6veG6sOG6oWfDgOG7m8Oz4bqhaMWp4buN4bqhdnPhu5vDs+G6ocODZOG7m+G6ocah4buN4bubw7Ix4bqh4bub4bq94bubw7PhuqFm4bqn4bud4bqhZsOyw6p34bqh4buX4bu5xrDhu5vDs+G6oWZ4dWbhuqF2c+G7m8OzMuG6oVfhu6/hu53hu5vDs+G6oWjhu6Mx4bqhxqBy4bqhw7LDteG7m8Oy4bqh4oCc4bubw7LhuqnhuqF24bqrZsOy4bqhLeG6ocOD4bu5xanhu5vhuqFow6zhu7HigJ3huqFo4bu5xrBm4bqh4buxw7Lhu7PhuqHhu5vhuqLhuqF34buv4bud4bubw7PhuqHhuq5j4bqh4buxw7Lhuq134bqhw7J44bqw4bqh4bubw7JlxqHhuqF34bqr4bud4bqhdsOA4bqh4buX4bqn4bub4bqhd3DhuqfhuqHGoeG6q+G7m8Oy4bqhxqHhu4kx4bqhw7Phu6Phu7HhuqHhu7HDsuG6v+G7m+G6oeG6ruG6veG6sOG6oWfDgOG7m8Oz4bqhxqFy4buN4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqHhuq7huqfhu5vDsuG6oS3huqF24bqrZsOy4bqhLeG6oWjDrOG7sTHhuqFobeG6oeG6rmPhuqF24bunxqHhuqHDg2vhuqFo4buPZsOy4bqh4bquY+G6oeG7mlfGoOG6oeG7leG7jW144bqhxqHhu4N4MjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3NuG7jcahw7PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu41GaeG7m3dp4buvw6DhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DEguG7jWd3w7Ig4bqhw6LhuqPhurXhu7Hhuq4w4bqhw7Jp4buNw7PDsncg4bqh4bqz4bqj4bq34bux4bquMMOg4bqhduG7r2Y+w6AvL2Zn4bubMuG7heG6p+G7nXfDsuG6p+G7m8Oyw7Lhu53huqcyw4Phu5svZ2l24buVd+G7neG7sS/hu5tpxIJ2L8SDxIPDo+G6pS/Do+G6peG6tWfhurPDo8Oj4bq34bqjxIPDonfEg+G6tcSD4bql4bqv4buX4bqjMuG7meG7scOzIuG7rz7hurHhurXhurHDoOG6oeG6p+G7l3c+w6DGoHLhuqHDssO14bubw7LhuqHigJzhu5rDsuG6qeG6oXbhuqtmw7LhuqEt4bqhw4Phu7nFqeG7m+G6oWjDrOG7seKAneG6oWbhu7XhuqfhuqHhu7HDsuG7s+G6oeG7m+G6ouG6oUjDtOG7m8Oy4bqhw5Lhu5/huqfDoOG6ocSC4buNZ3fDsj7DoMOi4bqj4bq1w6DhuqHDsmnhu43Ds8Oydz7DoOG6s+G6o+G6t8Og4bqhLzc2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxRuG6p+G7sXfhu43hu53hu5vDoDfGoHLhuqHDssO14bubw7LhuqHhu5vDsuG6qeG6oXbhuqtmw7LhuqEt4bqhw4Phu7nFqeG7m+G6oWjDrOG7seG6oWbhu7XhuqfhuqHDs+G7jeG6p+G6oWjDteG7m8Oy4bqh4buF4bqp4bqh4buaw7N44bqwbuG7m+G6oVfDssO04bqhV8Oy4bul4bubMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3RsOy4bu14bqhd8O0ZsOy4bqhw5J14buN4bqh4buWw5Lhu7Dhu5rhuqHhuq5j4bqhKuG7t+G6oVfDssO04bqhKuG6veG7m+G6oWbDsuG7neG6oeG7heG7jWp3IOG6oUZ4dWbhuqHDg+G7geG7m+G6oWh14bubw7PhuqHhuq7hur3hurDhuqFnw4Dhu5vDs+G6ocagcuG6ocOyw7Xhu5vDsuG6oeG7m8Oy4bqp4bqhduG6q2bDsuG6oS3huqHDg+G7ucWp4bub4bqhaMOs4bux4bqhaOG7ucawZuG6oVcm4bqhw5J14buN4bqh4buWw5Lhu7Dhu5rhuqEq4buNbHfhuqHhu5rhuqfGoeG6oeG7scOy4bqtd+G6oWh14bubw7PhuqF34buvxKnhu5vhuqHhu7HDsuG6q8ah4bqhw4PDtOG6oXfhu53huqnhu5vhuqHhu614c2Yy4bqhSG3huqF3w7LDgGbhuqF3c3fhuqHDg+G6qeG6oXfhu6/hu41t4bub4bqh4buVw7Lhuqfhu43huqHDsuG7jWx44bqh4buteGLhuqHGoXLhuqHDssO14bubw7LhuqHhu5vhuqnhurAx4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4bubZMah4bqh4buteOG6p+G6oWfhu7nhu6fhu43huqF2w4DhuqHhu5dj4bubw7LhuqFmw7Lhu5HhuqFo4bqr4bud4bqhZuG7teG6p+G6oWbDquG7seG6oeG7teG6sOG6oUhi4bubw7Mx4bqhZsOy4buP4bubw7LhuqHhu6144bqwa+G7mzHhuqHGoFdX4busMeG6oWbhuq1m4bqhaOG7neG6qeG7m+G6oXfDsm0x4bqhw5J14buN4bqh4buWw5Lhu7Dhu5rhuqHhuq5j4bqhSMO04bubw7LhuqHDkuG7n+G6p+G6oWhj4bqhZuG7o+G6oeG7lWrhuqHDsuG7neG6q2bDsjHhuqHDsuG7oeG7seG6oWbhuq1m4bqhZsOy4buN4bqhw7J14buNMeG6oXfhu6/hu41t4bub4bqh4buVw7Lhuqfhu43huqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5vhuqHDg+G7p+G7jeG6oXfhu43hu5vDsuG6oXfDsuG6v+G7m+G6oeG7m8Ozw7Lhu43Eqcah4bqhd3lmMeG6oWbhu53hu43huqFo4bq94bqw4bqh4buX4bqp4bqh4bubw7Lhu41sxqHhuqHDg+G7s+G6oeG7rXjhuqfhu5vhuqF34buv4buh4bubw7PhuqHhu7HDsmLhu43huqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5vhuqHDg+G6qeG6oXfhu6/hu41t4bub4bqh4buVw7Lhuqfhu43huqHhu5XDsuG7h+G7m+G6oXfhu6/hu7nhu6Xhu5vDszI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNzbhu43GocOz4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buNRmnhu5t3aeG7r8Og4bqhdnfhurDhu5dpPsOgxILhu41nd8OyIOG6oeG6teG6pcOi4bux4bquMOG6ocOyaeG7jcOzw7J3IOG6oeG6t+G6r8SD4bux4bquMMOg4bqhduG7r2Y+w6AvL2Zn4bubMuG7heG6p+G7nXfDsuG6p+G7m8Oyw7Lhu53huqcyw4Phu5svZ2l24buVd+G7neG7sS/hu5tpxIJ2L8SDxIPDo+G6pS/Do+G6peG6tWfhurPDo8Oj4bq3w6PhuqPhurN34bqzw6Lhuq/DouG6r+G7l+G6ozLhu5nhu7HDsyLhu68+4bq34bqj4bqlw6DhuqHhuqfhu5d3PsOgxqBy4bqhw7LDteG7m8Oy4bqh4oCc4buaw7LhuqnhuqF24bqrZsOy4bqhLeG6ocOD4bu5xanhu5vhuqFow6zhu7HigJ3huqFm4bu14bqn4bqh4buxw7Lhu7PhuqHhu5vhuqLhuqFIw7Thu5vDsuG6ocOS4buf4bqnw6DhuqHEguG7jWd3w7I+w6DhurXhuqXDosOg4bqhw7Jp4buNw7PDsnc+w6Dhurfhuq/Eg8Og4bqhLzc2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxRuG6p+G7sXfhu43hu53hu5vDoDfhu4ThuqnhuqEq4bu34bqhV8Oyw7ThuqEq4bq94bubMeG6oUbDsuG7teG6oXfDtGbDsuG6ocOSdeG7jeG6oeG7lsOS4buw4bua4bqh4bquY+G6oXfDsmTGoeG6oWjhu7nFqeG7m8Oz4bqhw7Lhu53huqfhuqF34buvxKnhu5vhuqFow7ThuqfhuqHhu4Xhuqnhu5syNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDc/Y+G6oUjDtOG7m8Oy4bqhw5Lhu5/huqfhuqHDsuG7jWzhu5vhuqFm4buj4bqhw6MyxIPhuq/hurXhuqHDsnXhu43huqHDg+G7jcSp4bub4bqh4buxw7Lhu7PhuqHhu5vhuqIx4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhaOG7o+G6ocOi4bqx4bqv4bqhw7J14buN4bqhw4Phu43EqeG7m+G6oXbhu43hu5vDsuG6ocOy4bud4bqrd+G6oXfhu6/DgGbhuqF34buNauG7seG6oXfhuqvhu43huqFm4bul4bqhduG7qeG6oXfDsnh1ZuG6oeG6s+G6oWbDsuG7jeG6ocOydeG7jTLhuqHDknXhu43huqFoY+G6oeG7l+G7geG7seG6oeG7lWrhuqHDsuG7neG6q2bDsuG6ocOD4bqp4bqhd+G7r+G7jW3hu5vhuqHhu5XDsuG6p+G7jeG6oeG6rnhz4bubw7PhuqF3w4Hhu5vDs+G6oWbDsuG7jeG6ocOydeG7jeG6oWht4bqhw7J14buN4bqhw4Phu43EqeG7m+G6oeG7m8SRxqHhuqHhu69x4bqhZuG7s+G6oXfDsm3huqF3w4Hhu5vDs+G6oeG7scOy4bq/4bub4bqhw4Phu41sZuG6oWbhu7XhuqfhuqHGocO14bubw7Iy4bqh4buaw7PhuqfhurDhuqF3w4HhuqFo4bq/eOG6oeG7m2TGoeG6ocOSdeG7jeG6oXfhu41q4bub4bqhw7Lhuqnhu5vDsuG6oeG7r+G6qeG6oXbhu53huq134bqhZuG6rWbhuqHDsnXhuqFoY+G6oWhk4bubw7PhuqHhu5XhurYx4bqhZsOy4bu54bqn4bqhaGThu5vDs+G6oeG7leG6tuG6ocOD4bqp4bqhaGPhuqFo4bqrd+G6ocah4buzZuG6oXfhu43EqXgy4bqhSGrhu5vhuqHhu5vhuqfhurDhuqF2c+G6oWjhuqt34bqhd+G7jcSpeOG6oWbDsuG7j+G6ocOydeG6oeG7m8Oy4bqp4bqhduG6q2bDsuG6oS3huqHDg+G7ucWp4bub4bqhaMOs4bux4bqh4buX4bqp4bqhxIPhurHhuq/huqHDsnUx4bqhZuG7o+G6oeG6t+G6ocOydeG6oXfDgeG6ocOD4bu5xanhu5vhuqF34bqr4bux4bqhaGThu5vDs+G6oeG7leG6tuG6oXbhuqfhu5vDs+G6ocOD4bu5xanhu5vhuqHGoeG7g3jhuqF34buv4bud4bubw7PhuqHhu5tkxqHhuqHEg+G6o8SDxIMyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhu7DDsuG6rXfhuqHDsnjhurDhuqF34buN4bubw7LhuqF3w7Lhur/hu5vhuqFm4bu14bqn4bqhZsOyw7ThuqFpxqHhuqHhu7HDsuG7s+G6oeG7m+G6ojHhuqFobuG6oeG6rmPhuqFIw7Thu5vDsuG6ocOS4buf4bqn4bqhduG7p8ah4bqhw4Nr4bqhaOG7j2bDsuG6oeG7mlfGoOG6oeG7leG7jW144bqhxqHhu4N44bqhw4Phuqnhu53huqFmeHPhu43huqHhu5tkxqHhuqHEg+G6o8SDxIMx4bqhw5J14buN4bqhaGPhuqHhu7HDsuG6veG7m+G6oWZy4bubw7PhuqFm4buz4bqhd8OybeG6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqHhu7HDsuG6v+G7m+G6ocOD4buNbGbhuqHhu5vDsuG7ueG6oXfDuuG7m8Oz4bqhZ+G7oeG7m+G6ocODbOG6oXbhu43hu5vDsuG6oWjhu7nFqeG7m8Oz4bqh4buX4bqp4bubw7Mx4bqh4bubw7Nx4bqh4bqu4bujxqEx4bqhd+G7geG7seG6oeG7lWp34bqh4buv4bqtZuG6oXfDsmLhu43huqFoeeG7m8Oz4bqh4bub4bul4buN4bqh4buteOG6sOG6oWjDtOG7m8OyMeG6oWbhuqfGoeG6oeG7lWp34bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqHDg0F34bqh4buv4bqtZuG6oeG7hcOB4bqn4bqh4buFY+G7jTHhuqHGocO54buN4bqhw7Phu43huqfhuqFow7Xhu5vDsuG6oWbhur/hu5vhuqFm4buj4bqh4bq24bqhd8OyQWbhuqHhu7HDsuG6veG7m+G6oeG7l+G7neG6q+G7jeG6oeG7r+G6rWbhuqF3w7Ji4buN4bqhduG7jeG7m8Oy4bqhw7Lhu53huqt34bqh4bubw7PhuqfhurDhuqF34bqr4buN4bqh4bubw7LhuqkyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDc24buNxqHDs+G6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7jUZp4bubd2nhu6/DoOG6oXZ34bqw4buXaT7DoMSC4buNZ3fDsiDhuqHDouG6o+G6teG7seG6rjDhuqHDsmnhu43Ds8OydyDhuqHhurfhuq/DouG7seG6rjDDoOG6oXbhu69mPsOgLy9mZ+G7mzLhu4Xhuqfhu513w7Lhuqfhu5vDssOy4bud4bqnMsOD4bubL2dpduG7lXfhu53hu7Ev4bubacSCdi/Eg8SDw6PhuqUvw6PhuqXhurVn4bqzw6PDo+G6seG6r+G6t+G6r3fhurXhurHhurfDosSD4buX4bqjMuG7meG7scOzIuG7rz7hurPDouG6s8Og4bqh4bqn4buXdz7DoMagcuG6ocOyw7Xhu5vDsuG6oeKAnOG7msOy4bqp4bqhduG6q2bDsuG6oS3huqHDg+G7ucWp4bub4bqhaMOs4bux4oCd4bqhZuG7teG6p+G6oeG7scOy4buz4bqh4bub4bqi4bqhSMO04bubw7LhuqHDkuG7n+G6p8Og4bqhxILhu41nd8OyPsOgw6LhuqPhurXDoOG6ocOyaeG7jcOzw7J3PsOg4bq34bqvw6LDoOG6oS83Ni/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7sUbhuqfhu7F34buN4bud4bubw6A3RsOy4bu14bqhd8O0ZsOy4bqhw5J14buN4bqh4buWw5Lhu7Dhu5rhuqHhuq5j4bqhd8OyZMah4bqhxqFy4bqhw7LDteG7m8Oy4bqh4bubw7LhuqnhuqHhu4XhuqnhuqFXw7Lhu6Xhu5syNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdXeOG6sGrhu5vhuqFo4bu5xanhu5vDs+G6ocOy4bud4bqn4bqhd+G7geG7seG6oXfhu6944bubw7PhuqF34buvxKnhu5vhuqFow7ThuqfhuqHhu4Xhuqnhu5vhuqHhuq5j4bqhaOG7ucawZuG6oXfhu6904bubw7PhuqFm4bqtZuG6oeG7l+G7neG6q+G7jeG6ocOy4bud4bqn4bqh4bubw7Lhu7nhuqFmw7Lhu41reOG6oXfhu4/GoTHhuqHDsuG7neG6p+G6oWfDgeG6pzHhuqHDsuG7neG6p+G6ocOz4buNw6rhurDhuqHDg+G6qeG6ocahdXfhuqF2c+G6oeG7l+G7neG6q+G7jeG6oWbhur3hurDhuqHDsuG7neG6p+G6oeG7lcOy4bqtZuG6oeG7qeG6oeG6s+G6oXd44bqwauG7m+G6oWjhu7nFqeG7m8Oz4bqhd8OycuG7mzLhuqFX4buNxKl44bqh4buF4buNbXjhuqHhu5fhuqnhuqF3w7Jy4bub4bqhV8OyeOG7m8Oz4bqhV8OycuG7m+G6oWjDqXfhuqFo4bu5xrBm4bqhd+G7r8Sp4bub4bqh4bqv4bq34bqj4bqhZsOy4buBeOG6ocOy4bud4bqn4bqhw7Phu43DquG6sDLhuqHhu6jhuqFm4bqtZuG6oXd44bqwauG7m+G6oWjhu7nFqeG7m8Oz4bqhw7LDrOG7seG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhd+G7r3Thu5vDs+G6oWjhu7nGsGbhuqHDsuG7neG6p+G6oXbhu4nhuqFmw7J44bqwbeG7m+G6oXbhuqfhu5vDs+G6oWjDqXfhuqFmw7Lhu4F44bqhw7Lhu53huqcy4bqhxqB1d+G6oXZz4bqhd3jhurBq4bub4bqhaOG7ucWp4bubw7Mx4bqh4bubw7Nx4bqh4bqu4bujxqHhuqFm4bu34bubw7PhuqFo4bu5xrBm4bqh4buVw7Lhu53huq1m4bqhd+G7r8Sp4bub4bqhxqHDteG7m8Oy4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oeG7hUFm4bqhd+G7r+G6p+G7m8Oy4bqh4buF4buPZsOy4bqhw7Lhu6HhuqfhuqF24buN4bubw7LhuqFodeG7m8Oz4bqh4bubw7Lhu41reOG6ocah4bqpeOG6oXbEkWbhuqF34bqr4bud4bqhZsOy4bud4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oWbhu53hu5vhuqHhu5vDs3HhuqF3w7LEqcah4bqhduG7jeG7m8Oy4bqhaHXhu5vDs+G6oTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNzbhu43GocOz4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buNRmnhu5t3aeG7r8Og4bqhdnfhurDhu5dpPsOgxILhu41nd8OyIOG6ocOi4bqj4bq14bux4bquMOG6ocOyaeG7jcOzw7J3IOG6oeG6t+G6r8Oi4bux4bquMMOg4bqhduG7r2Y+w6AvL2Zn4bubMuG7heG6p+G7nXfDsuG6p+G7m8Oyw7Lhu53huqcyw4Phu5svZ2l24buVd+G7neG7sS/hu5tpxIJ2L8SDxIPDo+G6pS/Do+G6peG6tWfhurPDo8Oj4bq3xIPhurfDonfhuq/hurPhuqXhurXhuqXhu5fhuqMy4buZ4buxw7Mi4buvPsOi4bqjw6LDoOG6oeG6p+G7l3c+w6DGoHLhuqHDssO14bubw7LhuqHigJzhu5rDsuG6qeG6oXbhuqtmw7LhuqEt4bqhw4Phu7nFqeG7m+G6oWjDrOG7seKAneG6oWbhu7XhuqfhuqHhu7HDsuG7s+G6oeG7m+G6ouG6oUjDtOG7m8Oy4bqhw5Lhu5/huqfDoOG6ocSC4buNZ3fDsj7DoMOi4bqj4bq1w6DhuqHDsmnhu43Ds8Oydz7DoOG6t+G6r8Oiw6DhuqEvNzYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FG4bqn4buxd+G7jeG7neG7m8OgNyrhu7nFqeG7m+G6oeG7r+G6p3jhuqF24bqrZsOy4bqhZuG7teG6p+G6ocOz4buN4bqn4bqhaMO14bubw7LhuqHhu4XhuqnhuqFXw7Lhu6Xhu5syNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhu4ThuqnhuqHhu5rDs3jhurBu4bub4bqhV8Oyw7ThuqFXw7Lhu6Xhu5vhuqHhu6nhuqF3w7Jy4bub4bqhV3PhuqHhu5bhuqfhu43huqFmw7Lhu53huqHhu4Xhu41qdyDhuqHGoHLhuqHDssO14bubw7LhuqHhu5vDsuG6qeG6oXbhuqtmw7LhuqEt4bqhw4Phu7nFqeG7m+G6oWjDrOG7seG6oWjhu7nGsGbhuqFmw7LDtOG6oWnGoeG6oeG7scOy4buz4bqh4bub4bqi4bqh4bquY+G6oXfhu6/hu41t4bub4bqh4buVw7Lhuqfhu43huqHhu6/DqnfhuqHhu5vDsuG6p+G7m8Oy4bqhw4PhuqnhuqHDsuG7jWx44bqh4buteGIy4bqhSOG6veG6sOG6oeG7l+G6qeG6ocahcuG6ocOyw7Xhu5vDsuG6ocOy4bqieOG6oeG7j2bDsjHhuqHDs+G7jXnhu7HhuqHhu4Vi4bud4bqhw4Ns4bqhxqFy4buN4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7Mx4bqhZmLhu5vDsuG6oeG7rXjhuqfhu5vhuqHhuq544bubw7PhuqHhu6144bqn4bubw7Ix4bqhd+G6q+G7neG6oeG7m2rhu7HhuqF2c+G7m8Oz4bqhw4Nk4bub4bqhxqHhu43hu5vDsjHhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oeG7lcOy4buP4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4buX4bqp4bubw7IyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDc24buNxqHDs+G6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7jUZp4bubd2nhu6/DoOG6oXZ34bqw4buXaT7DoMSC4buNZ3fDsiDhuqHDouG6o+G6teG7seG6rjDhuqHDsmnhu43Ds8OydyDhuqHhurPhuqPhurfhu7Hhuq4ww6DhuqF24buvZj7DoC8vZmfhu5sy4buF4bqn4budd8Oy4bqn4bubw7LDsuG7neG6pzLDg+G7my9naXbhu5V34bud4buxL+G7m2nEgnYvxIPEg8Oj4bqlL8SDxIPhuqNn4bq3w6PhuqPEg+G6t+G6o8SDd8SD4bql4bqj4bqz4buXxIMt4buNxqHhuqfDs2kt4bq34bqj4bqx4bqv4bq14bqz4bqv4bqvMuG7meG7scOzw6DhuqHhuqfhu5d3PsOgxqBy4bqhw7LDteG7m8Oy4bqh4oCc4buaw7LhuqnhuqF24bqrZsOy4bqhLeG6ocOD4bu5xanhu5vhuqFow6zhu7HigJ3huqFm4bu14bqn4bqh4buxw7Lhu7PhuqHhu5vhuqLhuqFIw7Thu5vDsuG6ocOS4buf4bqnw6DhuqHEguG7jWd3w7I+w6DDouG6o+G6tcOg4bqhw7Jp4buNw7PDsnc+w6DhurPhuqPhurfDoOG6oS83Ni/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7sUbhuqfhu7F34buN4bud4bubw6A34buaw7LhuqnhuqFow6zhu7HhuqFm4bu14bqn4bqhw7J14bqhw7Phu43huqfhuqFow7Xhu5vDsuG6oeG7heG6qeG6oeG7msOzeOG6sG7hu5vhuqFXw7LDtOG6oVfDsuG7peG7mzI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN0hq4bub4bqh4bub4bqn4bqw4bqhZuG7o+G6oXfDsm3huqF3w7LDquG6sOG6ocagcuG6ocOyw7Xhu5vDsuG6oeG7m8Oy4bqp4bqhduG6q2bDsuG6oS3huqHDg+G7ucWp4bub4bqhaMOs4bux4bqhZuG7teG6p+G6oeG6rmPhuqFoY+G6oWhpxqHhuqHhu5fhuqvhu43huqHhu5Vqd+G6oeG7rXhi4bqh4buvceG6oeG7r2x3MuG6oVbDgOG6oWbDsnjhu5vDs+G6oXfhuqfhurDhuqHhuq7hur3hurDhuqFnw4Dhu5vDs+G6ocahcuG6ocOyw7Xhu5vDsuG6oWbhu7XhuqfhuqHhu7HDsuG7s+G6oeG7m+G6ouG6oeG6rmPhuqFo4bqn4bubw7PhuqHDs+G7jXnhu7HhuqFIw7Thu5vDsuG6ocOS4buf4bqn4bqhduG7p8ah4bqhw4Nr4bqhaOG7j2bDsuG6oeG7mlfGoOG6oeG7leG7jW144bqhxqHhu4N4MjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7HhuqZ4d8Oy4bud4buvw6A34buEYuG7neG6oVfDsuG6p+G7m8OyNi/hu7E3

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]