(vhds.baothanhhoa.vn) - Gần một năm nay, mô hình “Tiếng kẻng an ninh vì bình yên cuộc sống” đã trở nên quen thuộc đối với người dân xã Thái Hoà, huyện Triệu Sơn. Thông qua mô hình này đã khơi dậy nét đẹp trong đời sống văn hoá xóm làng, góp phần sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Tiếng kẻng đã dần trở thành người bạn đồng hành vì sự bình yên của người dân nơi đây...
OcO14bqxxINp4bud4bqreXlbw6N2w53DtMO94bud4buLw6Nhw5XDtG/hu7PEg3fhu7PEkcSD4bujdcSDw7Xhu5Phu5/DtcSD4oCcw53DtG3hu5/hu4/Eg+G7m2rhu5/hu4/Eg+G6q+G7n8SD4bufw7Thu5/DtcSD4bqw4buTxINo4buT4bufw7XEg+G6tGzhu5/Eg2nhu7Phu6VpxIN5w7rhu5/hu4/igJ05L8O14bqxYTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2w5Xhu4vhuqvDrcOjYeG7juG7g+G7n8SD4buj4bulw73Eg+G7n8Op4bujxIPhu5/huqvhurQ0xIPhu6N1xIPDteG7k+G7n8O1xIPigJzDncO0beG7n+G7j8SD4bubauG7n+G7j8SD4bqr4bufxIPhu5/DtOG7n8O1xIPhurDhu5PEg2jhu5Phu5/DtcSD4bq0bOG7n8SDaeG7s+G7pWnEg3nDuuG7n+G7j+KAncSDw6xlxIPDvXjhu63Eg+G7n2zhu5/Eg3fhu7Phu4vhu5/Eg8O9w7Xhu7Phu6VpxIPDrMO6w7TEg+G6sOG7qcO0xIPhu5/hu4/DgOG7q8O0xIPDreG7geG7n8SD4bqyZcSDw53DtWLDtMSDw5Xhu6FjNMSDw7Xhu7PhurRv4bufxIPDnXjDtG/hu7PEg1nGsOG7nzXEg8Odw7V14buf4buPxIN34buz4bqrxIPhu6N1xIPDteG7k+G7n8O1xIPhu59j4bq0xIPDrGXEg+G7m8O1xrDDtMSDw63hu4XhurTEg+G7n+G7icO9xIPDrMSpdsSDw7144buh4buf4buPxIPDrOG7q8O0xIN5w7rhu5/hu4/Eg+G6sMOp4bufxIPDteG7oWLEg+G6snDhu6PEg+G7nWPhu5/hu480xIPhu49wdsSDdsO14buD4bufxIN5w4PEg8Os4buhY+G7n8SD4bubbcO9NMSDw73DgMaw4buf4buPxIPDvXjhu7HEg+G7nWfhu5/Eg+G7n8O14bqr4buzNcSDw53DtG3hu5/hu4/Eg+G7m2rhu5/hu4/Eg8OsZcSDw63hu4Phu5/Eg8O9eOG7rcSDw73DtWPhu5/DtcSD4buf4buPw4Dhu6vDtMSDaGThu5/Eg8Osw7nhu5/hu4/Eg8O1Y+G7n8O1xIPhurDhu5PEg3nDg8SDaOG7k+G7n8O1xIPhurRs4bufxINpQeG6q8SD4buf4buPw4Dhu6vDtMSDw63hu4Hhu5/Eg+G7n8aww7TEg8Os4buB4bq0NTU1OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6NhOcO04buj4buPxINp4bud4bqreXlbw6PDtEnhu4vhu5/DveG7i3jDo8SDecO94bq04bud4buLW8Oj4bq2w7TDrcO9w7UyxIPhuq3huq/huq924bqyM8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w70yxIPhuqXhuq3hurd24bqyM8OjxIN5eGlbw6MvL8O04bqwNWjhuqvhu6HDvcO14bqr4bufw7XDteG7oeG6qzXhurDhu58v4buf4buL4bq2eS/hurfhurfhurHhuqkv4bqxw6Lhuq/DrcOi4bqx4bqz4bqv4bqp4bq34bqnw73huqXhuq/hurHhurfhuqfhu53huq81xqF24buPMXhb4bqx4bqz4bqnw6PEg+G6q+G7ncO9W8Ojw5XDtG/hu7PEg3fhu7PEkcSD4bujdcSDw7Xhu5Phu5/DtcSD4oCcw53DtG3hu5/hu4/Eg+G7m2rhu5/hu4/Eg+G6q+G7n8SD4bufw7Thu5/DtcSD4bqw4buTxINo4buT4bufw7XEg+G6tGzhu5/Eg2nhu7Phu6VpxIN5w7rhu5/hu4/igJ3Do8SD4bq2w7TDrcO9w7Vbw6Phuq3huq/huq/Do8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w71bw6PhuqXhuq3hurfDo8SDL2E5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZJ4bqrdsO9w7Thu6Hhu5/Do2FJdeG7n+G7j8SD4bqr4bufxIPhurJlxIPDncO1YsO0xIPDleG7oWPEg8O94buz4bq0bOG7n8SDw7144buz4bq0buG7n8SDacSR4bufw7XEg2hi4buhxINpYmnEg3bDtcOAxrDhu5/hu4/Eg8O9w7XhuqBpxIPDvcO1QcSDw6zhu6Fk4bufxIPDteG7oWTDvcSDw6zhu6Xhu5/hu4/Eg2lB4bqrxIPDveG7pcO0xIN2w7Vk4bujxIPDrMOzxIPhu5/hu4/DgOG7q8O0xIPDreG7geG7n8SDacSR4bufw7XEg+G7j8O0Ymk0xIN2w7Vx4buf4buPxIPhu5/hu4/huqLhuqs1OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6Nh4buidcSDw7Xhu5Phu5/DtcSD4oCcw53DtG3hu5/hu4/Eg+G7m2rhu5/hu4/Eg+G6q+G7n8SD4bufw7Thu5/DtcSD4bqw4buTxINo4buT4bufw7XEg+G6tGzhu5/Eg2nhu7Phu6VpxIN5w7rhu5/hu4/igJ3Eg+G7rcSD4bqyZcSDw53DtWLDtMSDw5Xhu6FjxIPDrMOA4buxacSD4bqy4buB4bq0xIPDrcOD4buf4buPxIPDveG6osSDw73DtWLhu5/hu4/Eg+G6qS3hurfhuq/hurfhurHEg8Ot4buhxINJdeG7n+G7j8SD4bqr4bufxIPhurJlxIPDncO1YsO0xIPDleG7oWPEg2nDtUHEg8O9eOG7kzTEg3bDtcO6w7TEg8O14buxdsSDw73DteG6q+G7o8SD4bujw4Dhu7PEg8O9w7XDg2nEg8O1w7Rv4bufNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYcOdw7Xhu4vhu6HEg8OscDTEg8O9eGzhu5/Eg8Os4buZ4bqrxINoY+G7n8SD4bqyZcSDw6xlxIPhu53hurl2xIPDrOG6vcO9xIPhurHhurHEg+G7m2rhu5/hu480xIPDvXjhu6Hhu5/hu4/Eg8OscMSD4bubauG7n+G7j8SDacO14buR4bufw7XEg8Osw4Dhu7FpxIPDrOG6vcO9xIPhu63Eg8O9eMOA4bupacSDw7144bu5xIN54butxIPhu7JI4buew43Eg+G6smU0xIPhurHhuq/Eg+G7m2rhu5/hu4/Eg2lx4bufxIPhu51kw7TEg8Osw4Dhu7FpxIPDrOG6vcO9xIPDvWTDtMSD4bufw7VjxIPDveG7p8SDw714w4Dhu63hu5/hu4/Eg2liacSDw73hu6fEg+G6quG7nsOdw501xIM6Y+G7ocSD4bq34bq3xIPhu4/DtOG7q8SDw7Vj4buf4buPxIPhu5/hu49j4bq0NMSDw73DtG3hu5/hu4/Eg+G7m2rhu5/hu4/Eg2hi4buhxIPhurRs4bufxIN5a8SD4bqw4bqr4buf4buPxIPhu51s4bufxIPDrMOzxINoYuG7ocSDw7XDtG/hu7M0xIPhu5/DteG6uWnEg+G7n8O14butxIPhu5/hu4/DgOG7q8O0xIPDreG7geG7n8SDw7Vk4bufxINpw7VtxIPDrMO0xIN44bqrxIPDrMOA4bur4buf4buPNMSD4bubw7V14buf4buPxIPDveG7hXbEg8O9eOG7s+G7n+G7j8SDw6x14buf4buPxIPhu5/hu4/DgOG7q8O0xIPhurBj4buhxIPhu53hu7VpxIPDrGzhu6PEg+G7m8O14buz4bq04bqrNMSDw6zDueG7n+G7j8SDw73DteG7q8O0xIPhu5/hu4Hhu5/hu4/Eg2nhuqvhu6HEg8OCxIPDvcO14bqgacSD4bqwY8SD4bufw7XhurlpxIPhu5/DteG7rcSDw73DtcODacSDw7XDtG/hu5/Eg2liacSDaMO0b+G7n8SDdsO1YnbEg3bDtXHhu5/hu4/Eg+G7j8O04bqr4bufxIPhu5/DtcOAxIPhu5vDtGzhu6PEg8O9eOG6q8SDw71jw7TEg3nEkeG7nzTEg+G7m8O14buhYsSDacSC4bqrxINpZuG7n8SDw73DteG7heG7n8SDw714w4Dhu6lpxIPhu5vDtcO0xIPhu5/hu49BNcSDWeG6q+G7s8SDw73DtG3hu5/hu4/Eg+G7m2rhu5/hu480xINpYmnEg8O94bunxIPhuqrhu54sw5XEg3lrxIPDrMO0xIPDveG7s+G7g+G7n8SDw7144bqrxIPhuqrhu57DncOdNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYcOdw7Xhu4vhu6HEg3fhu7PhurTEg8OA4bupaTTEg+G7m8O1w7TEg8O9w7Rt4buf4buPxIPhu5tq4buf4buPxIPhurDhuqvhu5/hu4/Eg+G7nWzhu5/Eg+G7n8O1w7Ru4buzxIPDtcO5w7TEg8Otw7nhu5/Eg8Ot4buFdsSD4budY8SDw73DtXXhu5/hu4/Eg2hi4buhxINpcMSD4bqw4buH4bufxIPDrG7Eg3bDteG6oGnEg8O9ZHbEg+G6sG7Eg+G6quG7nsOdw53Eg+G7n8O1w4DEg3bDtWLDvcSDw7XDtG/hu5/Eg8Osw7rDtMSDw73DgOG7seG7n+G7j8SDw7144bul4bujxINp4bq5djTEg8OsYuG7n8O1xIPhu5/DteG6q+G7szTEg2hi4buhxINpw7Vi4bq0xIPhu5/hu6c0xINoYuG7ocSDaeG6oOG7s8SD4bufZOG7n8SDaeG6oOG7s8SDw7Xhu6U1NTXEg+G7nOG7tWnEg+G7n2PhurQ0xINpYmnEg8O94bunxIPDvcODxIN34buzxJHhu5/Eg2nhu7fhu5/hu4/Eg+G7n+G7j8OA4burw7TEg8Ot4buB4bufxIN5a8SDw73hu4V2xIPDvXjhu7Phu5/hu4/Eg8O9ZMO0xIPhu5vDteG7s8SD4bqww4NpxINpcMSD4bqw4bu5xIPhurDDtG9pxIPhurLEkeG6tMSDeOG6q8SDw6zDs8SD4bub4buZdsSDw73DteG7q8O0xIPhuqDhu5/hu4/Eg3bDtXA1OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6Nhw4xkw7TEg+G7s8OCxIPDnXjhu4Phu5/Egyzhu7Phu4Hhu5/Eg8OV4buz4bq0NMSDw514w4Dhu63hu5/hu4/Eg0l14buf4buPxIPhuqvhu5/Eg+G6smXEg8Odw7Viw7TEg8OV4buhY8SDacO14buhxINow7Rtw70yxIPigJzDncO0beG7n+G7j8SD4bubauG7n+G7j8SD4bqr4bufxIPhu5/DtOG7n8O1xIPhurDhu5PEg2jhu5Phu5/DtcSD4bq0bOG7n8SDaeG7s+G7pWnEg3nDuuG7n+G7j+KAncSD4budY8SD4bujdcSDw7Xhu5Phu5/DtcSDw73Dg8SDdsO1ceG7n+G7jzTEg8O9w4PEg3fhu7PEkeG7nzTEg8O9w4PEg2jEkeG7ocSD4bqwb8SD4bqwbsSD4bqq4buew53DncSDw7Xhu6Fkw73Eg8Os4bul4buf4buPxIPDrcOD4bqrxIPDvXhs4bufxIPDvcO04bufw7XEg8O9w7Xhu4Phu5/Eg8O9w4PEg+G7n+G7j+G7s+G6tG/hu5/Eg2lB4bqrxIPhu5/hu4/DgOG7q8O0xIPDreG7geG7nzXEg0jhuqvhu5/Eg8Os4buD4buzxIPhu5vDtcO0xIPhu6Phu6nDtMSDw714w7TDs+G7n8SD4bubw7XhuqvDtMSD4bujdcSDw7Xhu5Phu5/DtTTEg+G7n+G7j8OA4burw7TEg8Ot4buB4bufxINpw7XDgOG6q8SDd+G7s+G7i+G7n8SD4bqw4bupw7TEg8O9w7Rt4buf4buPxIPhu5tq4buf4buPxIPhu5/DtcOA4buf4buPxIPDrG3hu5/Eg+G7n+G6q+G6tMSD4bubw7XDtMSDw73DtG3hu5/hu4/Eg+G7m2rhu5/hu4/Eg+G6sOG6q+G7n+G7j8SD4budbOG7n8SD4budY8SD4buf4buPw4Dhu6vDtMSDw63hu4Hhu5/Eg+G6tGzhu5/Eg8O94buB4bujNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYTnDtOG7o+G7j8SDaeG7neG6q3l5W8Ojw7RJ4buL4bufw73hu4t4w6PEg3nDveG6tOG7neG7i1vDo+G6tsO0w63DvcO1MsSD4bqt4bqv4bqvduG6sjPEg8O14buLw7Thu4/DtcO9MsSDw6LhurPhurN24bqyM8OjxIN5eGlbw6MvL8O04bqwNWjhuqvhu6HDvcO14bqr4bufw7XDteG7oeG6qzXhurDhu58v4buf4buL4bq2eS/hurfhurfhurHhuqkv4bqx4bqp4bqnw63huqXhurHhurfhurHhurHDouG6rcO94bq14bqt4bqt4bq14bqp4bud4bqvNcahduG7jzF4W+G6reG6p8OjxIPhuqvhu53DvVvDo8OVw7Rv4buzxIN34buzxJHEg+G7o3XEg8O14buT4bufw7XEg+KAnMOdw7Rt4buf4buPxIPhu5tq4buf4buPxIPhuqvhu5/Eg+G7n8O04bufw7XEg+G6sOG7k8SDaOG7k+G7n8O1xIPhurRs4bufxINp4buz4bulacSDecO64buf4buP4oCdw6PEg+G6tsO0w63DvcO1W8Oj4bqt4bqv4bqvw6PEg8O14buLw7Thu4/DtcO9W8Ojw6LhurPhurPDo8SDL2E5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZJ4bqrdsO9w7Thu6Hhu5/Do2FJdeG7n+G7j8SD4bqr4bufxIPhurJlxIPDncO1YsO0xIPDleG7oWPEg+G6sOG7heG7n8SDw6zhu6Xhu5/hu4/Eg+G7nsO14buB4bufxIPDreG7geG7n8SDw73DteG6q+G7o8SD4buPw7ThuqvEg8Os4buH4buzxIPDvXjhuqvhu5/DtTTEg8O9w7rEg+G7j8O0YmnEg8O94bulw7TEg3bDtWThu6M1OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6Nhw53huqLEg+G7m8O1w7TEg8O9eMO0w7Phu5/Eg+G7m8O14bqrw7TEg+G7o3XEg8O14buT4bufw7U0xIN5w7rEg+G6sOG7ucSDw7144bul4bujxINp4bq5djTEg8OsYuG7n8O1xIPhu5/DteG6q+G7s8SDw6xlxIPhu4/DtMSR4bujxIPhuqnhuq8iNcSDw4zhur1pxINow7Rvw73Eg8O9w7V14buf4buPxIN34buz4bqrxIPhu6N1xIPDteG7k+G7n8O1xIPhu59j4bq0xIN2w7Xhu6Hhu5/hu4/Eg8O9eGPhu6HEg8O94buhY+G7n8SDw63hu4Hhu5/Eg2jEkeG7ocSD4bqwb8SD4bqq4buew51XxIPhu63Eg+G6smXEg8Odw7Viw7TEg8OV4buhY8SDw6xlxIPhu5/hu49j4bq0xINpY+G7n+G7j8SDdsO1YsO9xIPDvXjDtMOz4bufNcSDw53DtOG7n8O1xIPDvcO14buD4bufNMSDw714YmnDtcSD4bufw7XDtG/hu6PEg+G6sGPEg8OCxIPDvcO14bqgacSDw73Dg8SDdsO1ceG7n+G7jzTEg8O9w4PEg3fhu7PEkeG7nzTEg8O9w4PEg2jEkeG7ocSD4bqwb8SD4bqq4buew53DncSDaUHhuqvEg+G7n+G7j8OA4burw7TEg8Ot4buB4bufxIPDrGXEg8Osw4Dhu7FpxIPhu5/hu4Hhu5/hu4/Eg+G7nWzhu5/Eg3h0xIN4b8O9NTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYeG7nuG7j+G7oWPDtMSD4bujdcSDw7Xhu5Phu5/DtcSD4bufY+G6tDTEg8O1w7Rv4bufxIPhu5/huqvhurTEg+G6smXEg8Odw7Viw7TEg8OV4buhY8SDw6zhuqvhu5/hu4/Eg8O94buFdsSDw7144buz4buf4buPxIPhu5/hu4Hhu5/hu4/Eg2nhu4d2xIPhu6N1xIPDteG7k+G7n8O1xIPigJxJ4bqr4buj4buLeOG6q8SD4bqwbsSD4bqq4buew53DneKAncSD4bqwY8SD4bqy4buB4bq0xIPDrcOD4buf4buPxIPhu6N1xIPDteG7k+G7n8O1xIPigJzDjXHhu5/hu4/Eg8O1csSDw73Dg8SDd+G7s8SR4bufxIPhurBuxIPhuqrhu57DncOd4oCdNTU1xIPDncO1deG7n+G7j8SDd+G7s+G6q8SDw6xwxIPDveG7hXbEg8O14buxdsSD4bqwY8SDdsO1YsO9xIPDteG7s+G6tMSDeeG6oGnEg+G7o2Thu5/DtcSDaUHhuqvEg3fhu7Phu4Phu5/Eg2nDteG7teG7n+G7j8SD4buew7Xhu4Hhu5/Eg8Ot4buB4bufxIPDvXjhu6Hhu5/hu4/Eg2l14buf4buPxIPDvWJpxIN2w7Vx4buf4buPxIPhu5/hu4/huqLhuqs0xIPDrOG7h+G7s8SDw7144bqr4bufw7U0xIPDvcO6xIPhu4/DtGJpxIPDveG7pcO0xIN2w7Vk4bujNMSDd+G7s8SR4bufxIPhu53DgjTEg+G7j8O0YuG7ocSDw63hu7lpNMSD4buPw7Thu7V2xIPDrOG7r8SD4buf4buPw4Dhu6vDtMSD4bud4buD4bujxIPhu53FqcO0xIPDvWLDtMSDw7Xhu6FjxIPhu5/DteG7hXbEg2nhu6Xhu5/hu4/Eg8Osw7nhu5/hu481xINX4buz4bqrxIPDrHA0xIN34buz4buD4bufxINpw7Xhu7Xhu5/hu4/Eg+G7nsO14buB4bufxIPDreG7geG7n8SDw6xlxINp4buz4buf4buPxINp4buHdsSD4bufw7XDtG7hu7PEg8O9w7Thu5/Eg8O9w7rEg+G7j8O0YmnEg8O94bulw7TEg3bDtWThu6PEg3fhu7Phuqvhu5/Eg8O9eHLhu5/hu480xIPhu4/DtOG7tXbEg+G7ncODacSD4budw4Dhu7Hhu5/hu4/Eg2l14buf4buPxIPhuqvhu5/Eg+G7m+G7mXbEg8O9w7Xhu6vDtMSD4buf4bq54bujxINo4bq5w73Eg8O94buT4bufw7XEg8O14buT4bufw7U0xIPhu4/DtMSRw7TEg3fhu7PhurRtw73Eg8Ot4bqgw73Eg8Osw7TDs+G7o8SD4bufw7XDtG7hu7PEg+G6sOG7ucSD4bqww7RvacSDdsO1YsO9xIN5w7Thu5/DtcSD4buf4buP4bqr4bq0xIPDveG6osSDacawxIN54butNMSD4bubw7V14buf4buPxIPDrMOzxINo4bu34buf4buPxIN2w7Viw73Eg8O9w7Vj4bufw7XEg+G6sOG7ucSD4bqww7RvacSD4bud4bup4bufNMSDxJHhu5/DtcSDw7XDgOG7reG7n+G7j8SDw6xt4bufxIPDveG7k+G7n8O1xIPDteG7k+G7n8O1xIPhuqrhu57DncOdxINpQeG6q8SDw6zhu5nhuqvEg3bDtcOAxrDhu5/hu481OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6Nhw4zDgOG7sWnEg2jDtG3DvTTEg8OsbeG7n8SD4buf4bqr4bq0xIPhurHhuq8v4bqx4bqvxIPhu5vDteG7s8SDw63hu4Hhu5/Eg2nDgMSDw714bOG7n8SDw6zhu5nhuqvEg2hj4bufxIPhurJlxIPDncO1YsO0xIPDleG7oWPEg8OsbuG7s8SDw6xlxIPDrGTDvcSDw73DtGzhu7PEg2nDteG7s2bhu5/Eg+G6q+G7n8SDw73hu6Fj4bufxIPhurBuxIPhuqrhu57DncOdNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8OjduG6quG7s8O9w7Xhu6F4w6NhV+G7s8O6acSDw5XDgMaw4buf4buPxIMtxINJw506OS92YQ==

Quốc Hương - CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]