(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản Na Chừa, xã Mường Chanh (Mường Lát) là bản tái định cư với đa số người dân tộc Thái sinh sống. Trải qua nhiều thế hệ, nơi đây vẫn lưu giữ được nghề dệt thổ cẩm truyền thống mang đậm nét văn hóa địa phương.
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7leG7l05P4bueRUHDrOG7lU9B4buiTy10ReG6psOC4bq4bOG7l0TDk05P4bqm4bq04buebeG7lcO1IeG6psag4buXw4Lhuqjhurhu4buXS+G6pHVP4buXT03huqbhurbhurjhu5fhurjDguG6pOG6ruG7l+G7t+G6sE/hu5dP4bqkSOG7l+G7tXnDieG7l8So4buX4buz4bul4bq44buXMXThu5fhu7ThuqThu5h04buPL+G6pOG7m8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUsoQXThu7fhu5XDteG7suG7peG6uOG7lzF04buX4bu04bqk4buYdG7hu5fhu6Lhu6fhu5cw4buQ4buK4bq4w4Lhu5fhu7ThuqR04bq44bqk4buXw7Iw4buQ4buK4bq4w4Lhu5cgdU/hu43hu5dFw7rhu5fhu7Phu6Xhurjhu5dPdeG6puG7l+G7ueG6quG6uOG6pOG7l+G7teG7kOG7l+G7msOM4bqm4buX4bu5dOG7l07hu4Thu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l+G7t+G7r+G6uOG7l09H4bu14buX4bqn4bqkdeG6puG7l07huqbhurjhuqThu5dO4buE4bq4w4Jv4buX4bqnTeG7peG6puG7l0zDk3Thu5fhurjhuqThuqbhuq7Dk+G7l0/huqTEguG7l+G6pOG6sG7hu5fhurjDjeG6puG7l+G7ueG7r+G7nuG7l+G7msO94bq44buXReG7kMOT4buXw4LhuqbGoOG7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l+G6uMOC4bqk4bqu4buX4bu34bqwT+G7l0/huqRI4buX4bu1ecOJ4buXT03Dk+G7nuG6ruG6uOG7l0/huqThu4ThurjDguG7l8OJdOG6uMOC4buX4bu5eMOJ4buX4bq4w4FP4buX4buaxanhurjhu5fhuqThurx04buX4bu54bqqdOG7l0vhuqThu5DDjeG6uMOCb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14buP4bqmw4nDguG7l+G7tUV0Tk7DrOG7leG6puG7tEHhurhPQU3hu5Xhu5dOT+G7nkVBw6zhu5Xhu5zhuqbhu7dP4bqkbOG7l3LGocahS+G7om3hu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPbOG7l+G7oeG7o+G7nUvhu6Jt4buV4buXTk3hu7XDrOG7lS8v4bu14bu34bq4b+G7s3ThurpP4bqkdOG6uOG6pOG6pOG6unRv4bua4bq4L+G7t0FOxJBP4bq6Sy/hurhB4bucTi/hu53hu53hu53GoS/hu5tzceG7t8ah4bub4bud4buhxqHhu59xT+G7oXLhu5/hu51xRcahb0RLw4JrTcOsc+G7n+G7m+G7leG7l3RFT8Os4buVIeG6psag4buXw4Lhuqjhurhu4buXS+G6pHVP4buXT03huqbhurbhurjhu5fhurjDguG6pOG6ruG7l+G7t+G6sE/hu5dP4bqkSOG7l+G7tXnDieG7l8So4buX4buz4bul4bq44buXMXThu5fhu7ThuqThu5h04buV4buX4buc4bqm4bu3T+G6pMOs4buVcsahxqHhu5Xhu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPw6zhu5Xhu6Hhu6Phu53hu5Xhu5cvw7Xhu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7R0S0/huqbhurrhurjhu5XDteG7suG7peG6uOG7lzF04buX4bu04bqk4buYdG7hu5fhu6Lhu6fhu5cw4buQ4buK4bq4w4Lhu5fhu7ThuqR04bq44bqk4buX4bu54buQ4buI4bu14buXT03huqbhurbhurjhu5fEkOG6pHThuqbhu5fhu6Lhu6/hu57hu5fhu7fhu5ThurjDguG7l0jhurjhu5fhu7nhuqrhurjhuqThu5fhu7XhuqRI4buXxKjhu5fhu7XhuqThurrhu5dwc+G7l+G6pEfhu5fhu7fhu6/hurjhu5dOdMOT4buXxJDhuqThuqbhu5fhu7Phuqrhu5dOw7lP4buXRcSo4buXT03hurrhurjDguG7l+G7ueG7iE/hu5dFw5Thu5fhu7XDk+G7hOG6puG7l0/huqR14bq4w4Lhu5dyLeG7ncah4bubcm/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7j+G6psOJw4Lhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5Xhuqbhu7RB4bq4T0FN4buX4bu3T+G6pMOTw4nhu7Phu5Xhu5dOT+G7nkVBw6zhu5Xhu5zhuqbhu7dP4bqkbOG7l3LGocahS+G7om3hu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPbOG7l+G7oeG7o+G7o0vhu6Jt4buV4buXTk3hu7XDrOG7lS8v4bu14bu34bq4b+G7s3ThurpP4bqkdOG6uOG6pOG6pOG6unRv4bua4bq4L+G7t0FOxJBP4bq6Sy/hurhB4bucTi/hu53hu53hu53GoS/hu5vhu6Fx4bu34buh4bubxqHhu59y4buhxqFP4budxqHhu5vhu6Phu6NFxqFvREvDgmtNw6xy4bub4buV4buXdEVPw6zhu5Uh4bqmxqDhu5fDguG6qOG6uG7hu5dL4bqkdU/hu5dPTeG6puG6tuG6uOG7l+G6uMOC4bqk4bqu4buX4bu34bqwT+G7l0/huqRI4buX4bu1ecOJ4buXxKjhu5fhu7Phu6Xhurjhu5cxdOG7l+G7tOG6pOG7mHThu5Xhu5fhu5zhuqbhu7dP4bqkw6zhu5VyxqHGoeG7leG7l+G6pEHhuqbDguG6pE/DrOG7leG7oeG7o+G7o+G7leG7ly/DteG7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7tHRLT+G6puG6uuG6uOG7lcO1w6rhuq7hu5fEkOG6pMOT4buXT3Xhuqbhu5fhu7nhuqrhurjhuqThu5fhu7Xhu5Dhu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l+G7t+G7r+G6uOG7l+G7s+G7peG6uOG7lzF04buX4bu04bqk4buYdOG7l0jhurjhu5fhu7nhuqrhurjhuqThu5dO4bul4bq44buX4buiw5N2T27hu5dL4bqkdU/hu5dPTeG6puG6tuG6uOG7l8SQ4bqm4bq44bqk4buXT8SC4buX4buaw7rhu5fEkOG6pOG7guG6puG7l0vhuqThu47hu7Xhu5fhurjDguG6pOG6ruG7l+G7t+G6sE/hu5dPTcOT4bue4bqu4bq44buXT+G6pOG7hOG6uMOCb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14buP4bqmw4nDguG7l+G7tUV0Tk7DrOG7leG6puG7tEHhurhPQU3hu5Xhu5dOT+G7nkVBw6zhu5Xhu5zhuqbhu7dP4bqkbOG7l3LGocahS+G7om3hu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPbOG7l+G7oeG7neG7m0vhu6Jt4buV4buXTk3hu7XDrOG7lS8v4bu14bu34bq4b+G7s3ThurpP4bqkdOG6uOG6pOG6pOG6unRv4bua4bq4L+G7t0FOxJBP4bq6Sy/hurhB4bucTi/hu53hu53hu53GoS/hu5vhu6Fx4bu34buh4bub4bubxqHhu6Phu5tzT+G7n8ah4buh4buhc0XGoW9ES8OCa03DrHPhu5ty4buV4buXdEVPw6zhu5Uh4bqmxqDhu5fDguG6qOG6uG7hu5dL4bqkdU/hu5dPTeG6puG6tuG6uOG7l+G6uMOC4bqk4bqu4buX4bu34bqwT+G7l0/huqRI4buX4bu1ecOJ4buXxKjhu5fhu7Phu6Xhurjhu5cxdOG7l+G7tOG6pOG7mHThu5Xhu5fhu5zhuqbhu7dP4bqkw6zhu5VyxqHGoeG7leG7l+G6pEHhuqbDguG6pE/DrOG7leG7oeG7neG7m+G7leG7ly/DteG7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7tHRLT+G6puG6uuG6uOG7lcO14bqz4bqk4buO4buX4bq4xqDhu5dPTeG6uuG6uMOC4buX4buz4bul4bq44buXw4LGsOG6uOG7l+G7s+G6vOG7l+G7msOM4bqm4buX4bq4w4LhuqThuq7hu5fhu7fhurBP4buX4bua4bul4bqmb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14buP4bqmw4nDguG7l+G7tUV0Tk7DrOG7leG6puG7tEHhurhPQU3hu5Xhu5dOT+G7nkVBw6zhu5Xhu5zhuqbhu7dP4bqkbOG7l3LGocahS+G7om3hu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPbOG7l+G7oeG7o+G7o0vhu6Jt4buV4buXTk3hu7XDrOG7lS8v4bu14bu34bq4b+G7s3ThurpP4bqkdOG6uOG6pOG6pOG6unRv4bua4bq4L+G7t0FOxJBP4bq6Sy/hurhB4bucTi/hu53hu53hu53GoS/hu5vhu6Fx4bu34buh4bubxqHhu6Hhu53hu5vhu51PcnPhu6Phu5/hu6NFxqFvREvDgmtNw6xx4bub4bub4buV4buXdEVPw6zhu5Uh4bqmxqDhu5fDguG6qOG6uG7hu5dL4bqkdU/hu5dPTeG6puG6tuG6uOG7l+G6uMOC4bqk4bqu4buX4bu34bqwT+G7l0/huqRI4buX4bu1ecOJ4buXxKjhu5fhu7Phu6Xhurjhu5cxdOG7l+G7tOG6pOG7mHThu5Xhu5fhu5zhuqbhu7dP4bqkw6zhu5VyxqHGoeG7leG7l+G6pEHhuqbDguG6pE/DrOG7leG7oeG7o+G7o+G7leG7ly/DteG7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7tHRLT+G6puG6uuG6uOG7lcO14bu0deG7teG7l+G7tcOTR+G6uOG7l+G7teG6pELhu5fhu7l34bue4buXw4nDusOT4buXTsaw4bu14buX4bu34buQw4zhuqbhu5fhu7PDuuG6uOG7l0904bue4buXxJDhuqTDgeG6uuG7l0XDgeG6uuG7l+G7tcOVdOG7l+G7teG6pOG6quG7l0HDieG7l+G7ueG7p+G7l0/DueG6uuG7l0104buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l+G6pOG6vnThu5dP4bqmxIJP4buX4bu5R+G7teG7l+G7uXXhurrhu5dPTcOD4bq44buX4bu1deG7teG7l07hu6Xhurjhu5dL4bqkecOJb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14buP4bqmw4nDguG7l+G7tUV0Tk7DrOG7leG6puG7tEHhurhPQU3hu5Xhu5dOT+G7nkVBw6zhu5Xhu5zhuqbhu7dP4bqkbOG7l3LGocahS+G7om3hu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPbOG7l+G7oeG7o+G7o0vhu6Jt4buV4buXTk3hu7XDrOG7lS8v4bu14bu34bq4b+G7s3ThurpP4bqkdOG6uOG6pOG6pOG6unRv4bua4bq4L+G7t0FOxJBP4bq6Sy/hurhB4bucTi/hu53hu53hu53GoS/hu5vhu6Fx4bu34buh4bubxqHhu6Hhu53hu51yT+G7o+G7m+G7n3FxRcahb0RLw4JrTcOs4bub4bud4buh4buV4buXdEVPw6zhu5Uh4bqmxqDhu5fDguG6qOG6uG7hu5dL4bqkdU/hu5dPTeG6puG6tuG6uOG7l+G6uMOC4bqk4bqu4buX4bu34bqwT+G7l0/huqRI4buX4bu1ecOJ4buXxKjhu5fhu7Phu6Xhurjhu5cxdOG7l+G7tOG6pOG7mHThu5Xhu5fhu5zhuqbhu7dP4bqkw6zhu5VyxqHGoeG7leG7l+G6pEHhuqbDguG6pE/DrOG7leG7oeG7o+G7o+G7leG7ly/DteG7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7tHRLT+G6puG6uuG6uOG7lcO1KOG6puG6sOG6uOG7l+G7s+G7peG6uOG7lzF04buX4bu04bqk4buYdOG7l+G7ueG7p+G7l0vhuqR1T+G7l09N4bqm4bq24bq44buX4bu54buQ4buI4bu14buX4bqkw43hurjhu5fhu6PGoeG7l8SQ4bqkw5PhurjDguG7l+G7teG7luG6puG7l+G7t+G6sE/hu5fhu5rhu6XhuqZu4buXT8O54bq64buX4bua4bqm4bqw4bu14buXRcO6w4nhu5fhu7XhuqThurrhu5fhu7XhuqThuqrhu5dBw4nhu5dL4bqk4buO4buX4bq4xqDhu5dFw5Lhu7Xhu5fhurjhu4LhurjDguG7l+G6uOG6pMO64bq4b+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14buP4bqmw4nDguG7l+G7tUV0Tk7DrOG7leG6puG7tEHhurhPQU3hu5Xhu5dOT+G7nkVBw6zhu5Xhu5zhuqbhu7dP4bqkbOG7l3LGocahS+G7om3hu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPbOG7l+G7oeG7o+G7o0vhu6Jt4buV4buXTk3hu7XDrOG7lS8v4bu14bu34bq4b+G7s3ThurpP4bqkdOG6uOG6pOG6pOG6unRv4bua4bq4L+G7t0FOxJBP4bq6Sy/hurhB4bucTi/hu53hu53hu53GoS/hu5vhu6Fx4bu34buh4bubxqHhu6Hhu6Phu51zT+G7o+G7neG7o+G7neG7m0XGoW9ES8OCa03DrOG7o+G7n+G7m+G7leG7l3RFT8Os4buVIeG6psag4buXw4Lhuqjhurhu4buXS+G6pHVP4buXT03huqbhurbhurjhu5fhurjDguG6pOG6ruG7l+G7t+G6sE/hu5dP4bqkSOG7l+G7tXnDieG7l8So4buX4buz4bul4bq44buXMXThu5fhu7ThuqThu5h04buV4buX4buc4bqm4bu3T+G6pMOs4buVcsahxqHhu5Xhu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPw6zhu5Xhu6Hhu6Phu6Phu5Xhu5cvw7Xhu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7R0S0/huqbhurrhurjhu5XDtTHDguG6pOG6ruG7l+G7t+G6sE/hu5dP4bqkSOG7l+G7tXnDieG7l8So4buX4bu54buv4bue4buX4bu54buQ4buI4bu14buX4bu3w5Phu5fEkOG6pHXhu7XhuqThu5fhu5rhuq7hu5dP4bqkdMOJ4buXTMOTdOG6uG7hu5fDicOTdOG7l07GsMOJ4buX4bu1deG7teG7l07hu6Xhurjhu5dL4bqkecOJb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14buP4bqmw4nDguG7l+G7tUV0Tk7DrOG7leG6puG7tEHhurhPQU3hu5Xhu5dOT+G7nkVBw6zhu5Xhu5zhuqbhu7dP4bqkbOG7l3LGocahS+G7om3hu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPbOG7l+G7oeG7neG7nUvhu6Jt4buV4buXTk3hu7XDrOG7lS8v4bu14bu34bq4b+G7s3ThurpP4bqkdOG6uOG6pOG6pOG6unRv4bua4bq4L+G7t0FOxJBP4bq6Sy/hurhB4bucTi/hu53hu53hu53GoS/hu5vhu6Fx4bu34buh4bubxqHhu6Hhu53hu6Hhu6NP4bufcuG7o+G7m3JFxqFvREvDgmtNw6xy4budc+G7leG7l3RFT8Os4buVIeG6psag4buXw4Lhuqjhurhu4buXS+G6pHVP4buXT03huqbhurbhurjhu5fhurjDguG6pOG6ruG7l+G7t+G6sE/hu5dP4bqkSOG7l+G7tXnDieG7l8So4buX4buz4bul4bq44buXMXThu5fhu7ThuqThu5h04buV4buX4buc4bqm4bu3T+G6pMOs4buVcsahxqHhu5Xhu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPw6zhu5Xhu6Hhu53hu53hu5Xhu5cvw7Xhu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7R0S0/huqbhurrhurjhu5XDteG7tHXhu7Xhu5dO4bul4bq44buXS+G6pHnDieG7l+G7t+G6sE/hu5fhu7XDlXThu5fhu7Phu6Xhurjhu5cxdOG7l+G7tOG6pOG7mHThu5fhu5rDjOG6puG7l+G6pOG6unThu5fhu5rFqeG6uOG7l+G7uUfhu7Xhu5fhu7l14bq6b+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS1TDk0/huqThurpN4buVw7Ugw4Phu5co4buI4bqm4buPL0vDtQ==

Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]