(vhds.baothanhhoa.vn) - Không thể làm những chương trình marketing lớn, rầm rộ do năng lực tài chính có hạn, nhiều doanh nghiệp nhỏ vẫn luôn có cách làm riêng, sáng tạo, nhằm mang sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.
dkxB4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumbU3hu6rDlOG7guG7tXfEkeG6tuG7kkvhu7fhu6jhuqThu5Lhu7fhu6ZM4bq64buQ4bu34buGw43hu5Lhu7dLw4nhu5Lhu7dMU+G7kuG7t0BUTeG7t+G7kktZVU3hu7fhu6pNSeG7sOG7t+G7gOG7ruG7kkvFqeG7tzXhurLhur5M4bu3w5ThurThu5Dhu7fhur5X4bq24bu34buSTOG7uOG7kkvhu7fhu4Dhu5jhurbhu5JM4bu34buSS0xN4buK4bum4bu34buqxq9Hdi9MQXd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bum4bq14buC4bq24buA4bu1d2NM4bui4buSS+G7t+G7qkzhu4jhu7fDlOG6tOG7kOG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu34bq+TFlT4buSS+G7t+G7qsavT+G7kkzhu7fhu5DhurbGr8OV4buC4buqTeG7kkvhu7fDlFThu5Lhu6nhu7fGr8OJ4buQ4bu3xq9Q4bu34buA4buY4bu34buS4bqs4buSS+G7t8OU4bu04bq+4bu34buq4bq0TeG7t+G6vkxO4buSTOG7t+G6vuG7lOG7t0zDguG7kuG7qeG7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7fhu4Dhu5jhurbhu5JM4bu34buSS0xN4buK4bum4bu34buSTOG7muG7t0Dhurzhu5Lhu7fDlOG7sOG7ouG7kuG7t+G6vuG7lOG7t+G6vuG6suG6vkzhu7fDlOG6tOG7kOG7t8avTUnhu5JL4bup4bu34buo4bqy4buSS+G7t+G7qsOC4buY4bup4bu34buSTOG6quG7kOG7t+G7kOG6tuG7kkvhu7fhu6jhuqThu5Lhu7fhu6ZM4bq64buQ4bu34buGw43hu5Lhu7dLw4nhu5Lhu7dMU+G7kuG7t0BUTeG7t+G7kktZVU3hu7fhu6pNSeG7sOG7t+G7gOG7ruG7kkvhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNeG6tuG7puG7qk3hu5jhu5Lhu7V3dk3hu5BL4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14buA4buqTOG7sOG7kMOK4bu3TTXhu4Lhu5Lhu6rhu4LGr+G7teG7t+G7qOG7qiTDlOG7gnThu7UjTeG7gOG7qkzFqeG7t8SC4bu54bu54bumPcaw4bu3TOG7gk1LTOG7qsWp4bu3w4Dhuq7huq7hu6Y9xrDhu7Xhu7fhu6jGr+G6vnThu7UvL01A4burw4rhurbhu5jhu6pM4bq24buSTEzhu5jhurbhu6tA4buSL+G7kuG7giPhu6gvw4HDgcOB4bu5L0HEgsSC4buAw4PDgUHDgeG6sMOAxILhu6rhuqLEguG6oEHhu7nDlOG7ueG7q+G7juG7pkvhu6fGr3RB4bqiw4Dhu7Xhu7fhurbDlOG7qnThu7XEkeG6tuG7kkvhu7fhu6jhuqThu5Lhu7fhu6ZM4bq64buQ4bu34buGw43hu5Lhu7dLw4nhu5Lhu7dMU+G7kuG7t0BUTeG7t+G7kktZVU3hu7fhu6pNSeG7sOG7t+G7gOG7ruG7kkvFqeG7tzXhurLhur5M4bu3w5ThurThu5Dhu7fhur5X4bq24bu34buSTOG7uOG7kkvhu7fhu4Dhu5jhurbhu5JM4bu34buSS0xN4buK4bum4bu34buqxq9H4bu14bu3I03hu4Dhu6pMdOG7tcSC4bu54bu54bu14bu3TOG7gk1LTOG7qnThu7XDgOG6ruG6ruG7teG7ty93O+G7kkzhu7fhurXhu5jhurThu5JL4bu3NuG7sOG7qeG7t+G6s03hurLhu5Dhu7fhu4bhu57hur7hu7c14bui4buSS+G7t+G7qiThu7fFqOG7sOG7nuG6vuG7t+G7qsON4bu3N+G6qOG6vuG7t8SpTOG7rOG7t+G7rcOKSeG7kuG7t+G7pkzhuqRN4buv4bu34buG4bq24buSS+G7t0tNVE3hu7fhu6pMTeG7iuG7sOG7t+G7qOG6pOG7kuG7t+G7pkzhurrhu5Dhu7dAVE3hu7fDlUzhurLhur5M4bu3TOG6tOG7kkvhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3bUxVTeG7t0tN4bq24buS4bu3xajhu7Dhurbhu6nhu7fhu5JLWVVN4bu34buqTUnhu7Dhu7fhu4Dhu67hu5JL4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq24bu34buG4bqm4bu3w5VM4bui4buSS+G7t+G6vuG7luG7kuG7tz3hurbhu7fDlMOC4bu3QFRN4bu3NUzDmuG7t+G7kkzhu5rhu7fhurbhu5Lhu7fDlOG6tOG7kkzhu7fhu601ZTtk4buv4bur4bu3N+G7lOG7t8OU4bq04bu34buQUOG7quG7t+G7hk3hu4jhu5Dhu7fhu5Dhu7Dhurbhu7fhu6jhuqjhu5Dhu7fhur7hurLhur7hu7fhu6jhuqThu5Lhu7fhu6ZM4bq64buQ4bu3PeG6tuG7kkzhu6nhu7fhu6jDguG6vkzhu6nhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhu5JMTcOM4buw4bu34buSS1lVTeG7t+G7qk1J4buw4bu34buA4buu4buSS+G7tyRJ4buw4bu34buqTE7hur5M4bur4bu3NWU7ZOG7t+G7hlnDmuG6vuG7t+G7qkzhurThu5JM4bu3w5Thurjhu6bhu7dA4bq04buY4bu34buqTOG6suG7kkvhu7dB4bu5LcOB4bu5w4Hhu7nhu6nhu7fDisOZTeG7t2VM4buU4buQ4bu34buo4bqk4buS4bu3PeG7sEXhu6rhu7c94bq24buSTOG7qeG7t+G7qMOC4bq+TOG7t21M4bq24buSTOG7t+G6teG7lOG6tuG7t0BUTeG7t0HDgeG7t0tN4bq24buS4bu3TOG6tOG7kkvhu6nhu7fhu5Dhurbhu5JL4bu34buQVuG6vuG7t+G7qk1J4buw4bu3w5XDjeG7quG7t+G7kuG7nk3hu6nhu7dLTeG6tuG7mOG7t8OUWeG7sOG7t+G7qkxZU+G7kkvhu7fhu5DDgk3hu7dA4bq04bu3TMag4bq+4bu3TOG7mk3hu7fDlOG6vOG7kuG7t+G7kkzhurbhu7Dhu7dLTeG7uOG6tuG7t+G7gOG7mOG6tuG7kkzhu7fhu5JLTE3hu4rhu6bhu7fhu6jhuqThu5Lhu7c94buwReG7quG7t+G7qOG6pOG7kuG7t+G7pkzhurrhu5Dhu7fhur7hu5Thu7fhu5JL4buw4bug4buS4bu3S+G7nuG6vuG7t+G7quG7tOG7t+G7kkxNSeG7kuG7qeG7t+G7kktMw4zhu7fhu6rGr+G7sCTDjOG7kuG7t+G7qkzhu57hu5JL4bur4bur4bur4bu3N03hu4jhu5Dhu7fhu5JRTeG7t8OK4bq44buq4bu34bq+WOG7kkvhu7fDlOG6tOG7t+G7qkzDjeG7t+G7kMOC4buSTOG7t+G6vlfhurbhu7c1ZTtk4bu34bq+TE7hu5JM4bu3w5ThurThu7fhu6jhuqThu5Lhu7fhu6ZM4bq64buQ4bu34buGWcOa4bq+4bu34buqxq9Z4buSS+G7t8OK4bq0JOG7qeG7t0tNVE3hu7fhu6pMTeG7iuG7sOG7t+G7hsOM4buw4bu3w5ThurThu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G7qOG6pOG7kuG7t+G7pkzhurrhu5Dhu7c94bq24buSTOG7qeG7t8OVTOG7ouG7kkvhu7fhu6jhu7bhu7fhu4BW4buSS+G7t0zhu5Thurbhu7fhur5MReG7quG7qeG7t+G6vkxF4buq4bu3w4rhuqThu5jhu7fFqOG7sOG6pOG7kuG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t8Wo4buw4bqy4bu34buqxq9P4buSTOG7t+G7qOG6pOG7kuG7tz3hu7BF4buq4bup4bu34bq+TMON4bu3w4pNw43hu5Lhu6vhu7dtTUnhu7Dhu7fDik3hu4jhu7Dhu7fhu5JMWeG7t+G7qOG6pOG7kuG7t+G7pkzhurrhu5Dhu7fhu6rhurok4bu3xq/hu7bhurbhu7fhur5X4bq24bu3NeG7ouG7kkvhu7fhu6ok4bu3bWXhurXhurXhu7fhur7hu6Lhu5JL4bu34buSS0zhu4rhu7fhu6hN4buSTOG7t0zGoOG6vuG7t+G6t27GoTvhu7c0TeG7mOG7quG7guG6vkzhu6nhu7fhu6pZU+G7kkvhu7dU4buq4bu34buqxq/hu7Akw4zhu5Lhu7fhu6pM4bue4buSS+G7t2zhu6ZN4bq+4buY4bup4bu34buQ4bq44buq4bu34buY4buSS+G7t8OUSeG7kuG7t+G7kOG7guG7kuG7tzThuqThu5Lhu7dtTFHhu6nhu7fhu5Dhuqjhu5Dhu7fhu6rGr+G7sCTDjOG7kuG7t+G7qkzhu57hu5JL4bu34bq14buY4bq04buSS+G7tzbDk+G7sOG7qeG7t+G7qkxJ4buw4bu3Y03hu5DigJnhu6jhu7dM4bq24buS4buA4buQ4bq24buA4buC4bup4bu34buSWVThur7hu7dM4buY4bq24bu3TOG7oOG7kkvhu7c44bq+4buYSuG6tsav4buQ4bur4bur4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1dzfDjeG7kuG7t+G7kuG6tiThu6nhu7fhur5Mw5rhu7fhu4bhuqbhu7fhu6ZM4bqy4buq4bu34buqxq9N4buI4buS4bu3w5RJ4buS4bu34bqi4bu54bu3S03hurbhu5Lhu7dM4bq04buSS+G7qeG7t8OVTOG7ouG7kkvhu7fhur5Mw5Lhu7fhur7hu5Thu7fhu4Dhu5jhurbhu5JM4bu34buSS0xN4buK4bum4bu3w4rhuqThu5Lhu7fhu4bDk+G6tuG7t+G7kOG6tOG7t+G6vuG7luG7kuG7t+G6vuG7lOG7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7fhu4Dhu5jhurbhu5JM4bu34buSS0xN4buK4bum4bu34buqxq9H4bu3w5nhu7fhu5JMTcOM4buw4bu34buqw5Lhu5JM4bup4bu34buqTOG6tOG7kkzhu7fhu6ZM4bue4bu34buqTOG6tuG7kOG7t0tN4bq24bur4bu3bcav4buY4buSS+G7tzVlO2Thu7fhu6ZMTUnhu5Lhu7fhu6pMw53hu7fEguG7t0Dhu7Lhurbhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhu6pR4bu34bq+TMOd4bq+4bu34buQVE3hu7fhu4bEkCThu7fhu6rDgk3hu7dtxKnhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu7fhu4bhuqbhu7fhur7hu5Thu7fhu6jhu7Thu7fhu6pM4bq24buQ4bu3S03hurbhu7fhur5X4bq24bu34buSTE3DjOG7sOG7t+G7qknhu5Lhu7fhu6rhu7BRTeG7t+G7klFN4bu34buqTcON4buSS+G7t+G7quG7mOG6tOG7kuG7t8Wo4buw4bue4bq+4bup4bu34buSTFnFqeG7tzXhu6Lhu5JL4bu34buqJOG7t21l4bq14bq14bu34buqTOG7tOG6vuG7t+G7pkzhurrhu5Dhu7dlTMSQ4buS4bu34bq14bq44buw4bu34but4bq14bq04bu3ZeG6tuG7kOG7r+G7t0BUTeG7t+G6vuG6suG7t+G7qsav4bqo4buQ4bu3w5VM4buY4bu3w5ThurThu5JL4bu34buXWOG7tzfDgk3hu6nhu7c14bui4buSS+G7t+G7qiThu7dtZeG6teG6teG7t+G7qOG6pOG7kuG7tz3hu7BF4buq4bu3QOG6tOG7t8OVTeG7kkzhu7fhu4Dhu5jhurbhu5JM4bu3xajhu7Dhu57hur7hu7fhu6rDjeG7tzfhuqjhur7hu7fEqUzhu6zhu7fhu63EqUzhu6zhu7fhu51J4buS4buv4bu3QFRN4bu34bq+4bqy4bq+4bu34buo4bqk4buS4bu34bumTOG6uuG7kOG7t8OU4bq04buQ4bu34buq4buy4bu34buo4buC4buS4bup4bu3NeG7ouG7kkvhu7fhu6ok4bu3bWXhurXhurXhu7fEkW3hu5fhu7fhu6jhuqThu5Lhu7c94buwReG7quG7t0DhurThu7fhu6pMWVPhu5JL4bu34buQw4JN4bu3beG7sCRJ4buS4bu3auG7sOG6tuG7kkvhu7dAVE3hu7fhu6jhuqThu5Lhu7fhu6ZM4bq64buQ4bu34bq+4bqy4bu3w5Thuqzhu5JL4bu3w5Thu5bhu5JL4bu3TOG7oOG7q+G7q+G7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXc74buSTOG7t2RJ4bu3xJFN4buSTOG7tzVZU+G7kkvhu6nhu7fhurNN4bqy4buQ4bu34buG4bue4bq+4bu3NeG7ouG7kkvhu7fhu6ok4bu3bWXhurXhurXhu7ds4bumTeG6vuG7mOG7qeG7t+G7kktZVU3hu7fhu4bhu6Dhu5JL4bu34buo4bqy4buSS+G7t8OU4bq44bum4bu3NWU7ZOG7qeG7t+G6vkzhu5jhu7fDik3DjeG7qsWp4bu34oCcxJFP4buSTOG7t+G7qkxFJOG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7pkxNSeG7kuG7t+G6vkzDmuG7t+G7qsavSeG7kuG7t0Dhu67hu5JL4bu34bq+4bq24buY4bup4bu34buSS1lVTeG7t+G7gMSQ4buS4bu34buq4bu04bu34buQ4bq24buSS+G7t+G7qOG6pOG7kuG7t+G7pkzhurrhu5Dhu7fhur5X4bq24bu34buQT+G7kkzhu7fhu4bDjeG7kuG7t8OK4bqy4buS4bup4bu34buSS1lVTeG7t+G7kOG7sOG6tuG7t+G7qkzhu5rhurbhu7fhu6pMTuG6vkzhu7fDlOG7tOG6tuG7t+G6vkzGoOG7kuG7q+G7tzfEkCThu7fDlOG6tOG7t+G7kFDhu6rhu7dMT+G7kkzhu7fhu6pMw53hur7hu7fhu6pMWVPhu5JL4bu34buQw4JN4bu34buGU+G7kuG7t0tN4bqk4buS4bu34buSTFnhu5JL4bu3xq9F4buq4bu3TE3hu4rhu7Dhu7fFqOG7sOG6pOG7qeG7t+G7kknhu5Lhu7fhu5BP4buSTOG7t+G7huG6puG7t0zGoOG6vuG7t0DhurThu7fDlOG6tOG7kOG7t+G7qkzhu4Lhu5jhu6vhu7c04bqq4buSS+G7t+G6vuG6suG6vkzhu7fDlOG6tOG7kOG7t+G7kuG6tCThu6nhu7fhur5MTeG7t+G7pkxO4bu34bq+4bqy4bq+4bu3S03hurbhu5Lhu7dM4bq04buSS+G7t8OK4bua4bu3xq/hurbhu7dO4buq4bup4bu34buSTFnhu5JL4bu3w5TDgk3hu7dMWVThu5JL4bu34buGWcOa4bq+4bu34buGw43hu5Lhu7fhu4bhu6zhu5JL4bu34buG4bueTeG7t+G7qlnDmuG7kkvhu7fDlUzhurLhur5M4bu3TOG6tOG7kkvhu6nhu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G7kktZVU3hu7fhu6pM4bu04bq+4bu34buo4bu04bu34bq+w4nhu5Lhu7dA4bq04bu34buoSOG7t+G7kOG7sOG6tuG7t+G7qOG6pOG7kuG7t+G7pkzhurrhu5DigJ3hu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3N+G7iOG7t+G7kOG6tuG7kkvhu7fhu4bDjeG7kuG7t+G6vkzhu5jhu7fDlUzhurLhur5M4bu3TOG6tOG7kkvhu7fhu6jhu7Thu7figJzhurbhu5Lhu7fDlOG6tOG7kkzigJ3hu7fhu4bhu6zhu5JL4bu34buSTFnhu7fhu6pJ4buS4bu3S8agTeG7qeG7tzVlO2Thu7fhur7hu5Thu7fhu5JM4bu44buSS+G7t8Wo4buwJOG7t+G7hsOT4buSTOG7t+KAnOG7kkvDieG7kOKAneG7q+G7tzfhu5Thu7fDlOG6tOG7qeG7t+G7kktZVU3hu7fhu6jhuqThu5Lhu7c94buwReG7quG7t+G7pkzhuqRN4bu34buqxq/hu7Thur7hu7fhu6pNw43hu6bhu7fhu4bDneG7kkvhu7fFqOG7sMOJJOG7qeG7t0BP4bu34bq+TMOS4bu34bq+4buU4bu34buSS1lVTeG7t+G6vkxX4bu34buQVE3hu7fDleG7iOG7t+G6vsSQ4buw4bu34bq+TOG7sCThu4rhu5Lhu7fDlUzDmU3hu7fhu5JLTE3hu4rhu6bhu7dM4bq2JOG7t+G7kkxF4buq4bup4bu34buSS1lVTeG7t0xN4buI4buw4bu34buoxJDhu7Dhu7fhu5JMReG7quG7t0DDjOG7t+G7qOG6pOG7kuG7t+G7pkzhurrhu5Dhu6vhu7c14bqy4bq+4bu3xajhu7DDiSThu7dM4bq04buSS+G7t+G6vkzDkuG7t8OK4bqy4buS4bu34buo4bqk4buS4bu34bumTOG6uuG7kOG7t+G6vkxO4buSTOG7t+G7kE/hu5JM4bu34buo4bqk4buS4bu3PeG7sEXhu6rhu6nhu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu3w4rhurLhu5Lhu7dM4bq04buSS+G7t0zhu5Thurbhu7fDlUzhurLhur7hu6vhu7c04bqy4buS4bu34buo4bqk4buS4bu34bumTOG6uuG7kOG7t8OK4bqq4buSS+G7t+G7qOG7tOG7t+G7quG7tuG7t+G7qsON4bu34bqo4buq4bu34buoSOG7t+G6vuG7lOG7t+G7kktZVU3hu7fhu6pN4buS4bu34buQ4buw4bq24bur4bu3xJHGoE3hu7fhu5JM4bq04bu34buo4bqk4buS4bu3PeG7sEXhu6rhu7fhu4bDjeG7kuG7t0BUTeG7tzVlO2Thu7fDiuG6quG7kkvhu7fhu6pN4buSTOG7t+G7qkzDieG7kuG7t8OVTMOZTeG7t+G7kktMTeG7iuG7puG7tz3hurbhu5JM4bup4bu3QE/hu7dA4bq4JOG7t+G7qkXhu6rhu7fhur7huqThu7fhur7hurLhur7hu7dLTeG6tuG7kuG7t0zhurThu5JL4bu34buGw4zhu7Dhu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu34buA4buu4buSS+G7t+G7quG7rE3hu7fhu5JNw5Thu5jhu5Lhu7dM4buYQuG6vuG7t+G6vuG6suG6vuG7t0Xhu5Lhu7fhu6ZM4bq64buQ4bu3xajhu7DhuqThu5JL4bu3w4rhurLhu7fhur7hu5Thu7fDlE1J4buS4bu3xajhu7Dhurbhu5Lhu7fhu4bDjeG7kuG7t+G7kkzhu7Thurbhu7fhu5JMWeG7t8OK4bqk4buSS+G7qeG7t8OKTeG7iOG7kuG7q+G7q+G7q+G7t8SRUk3hu7dLTeG6tuG7kuG7t0zhurThu5JL4bu34bq+WOG7kkvhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhu6pMTcON4buq4bu3w5XDjeG7t8OVTOG6suG6vuG7t8OKTeG7iuG7quG7t+G7kkzhurbhu7Dhu6vhu7c1ZTtk4bu34buq4bui4buS4bu34buqxq/GoOG7kkvhu7fhu6jhu7Thu7fDlUzhurLhur7hu7fDik3hu4rhu6rhu7dA4bq04bu34buGw5Phu5JM4bu3TFlU4buSS+G7t+G7kkzhurThu7fhu6jhuqThu5Lhu7c94buwReG7quG7t0zhuqYk4bu3w5Thu7Dhu6Lhu5Lhu7fDlOG6tOG7t+G6vkxO4buSTOG7t+G7kE/hu5JM4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d2Xhu5RN4bu3QMOM4bu34bq+4bqy4bq+4bu3xajhu7Ak4bu34buGw5Phu5JM4bu34bq+V+G6tuG7tzVlO2Thu6nhu7fhur5Mw5Phu7fEqUzDguG7kOG7tyzhu5JM4bu3ZUvGoOG6vuG7qeG7t+G6s03hurLhu5Dhu7fhu4bhu57hur7hu7c14bui4buSS+G7t+G7qiThu7dtZeG6teG6teG7t+G7qkzhu7Thur7hu7fhu6ZM4bq64buQ4bu3ZUzEkOG7kuG7t+G6teG6uOG7sOG7qeG7t+G6vkzhu5jhu7fDik3DjeG7qsWp4bu34oCcbeG7ok3hu7fhu4bhu6Dhu5JL4bu3JeG7t0BUTeG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu3xajhu7Ak4bu34buGw5Phu5JM4bu34buS4bq0JOG7qeG7t+G7gOG7ruG7t8Wo4buwJOG7t+G7kOG7ouG7tzVlO2Thu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu3w5RU4buS4bup4bu34buSTFnhu5JL4bu34buSS+G6tiThu7fhu6rhu7Lhu7fhu4bDieG7sOG7qeG7t+G7kktZVU3hu7fhu6jhurLhu5JL4bu3w5Thurjhu6bhu7fhu4bhuqbhu7fhu6rDguG7mOG7t+G6vkzhu5jhu7fhu5Lhu5Thu7fhur7hu5jhu5Lhu7fhu4ZZVeG7kkvhu7fhu6ZM4bqy4buq4bu34buqxq9N4buI4buS4bu3xq9NSeG7kkvhu6vhu7c1TMOa4bu34bq+TMOS4bu34buA4bq04buSTOG7t8avTUnhu5JL4bu34bq+TOG7mOG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu34buSTOG6tOG7t+G7qOG6pOG7kuG7tz3hu7BF4buq4bu3PeG6tuG7kkzhu7dA4bq04bu3w5nhu7fhu4bEkCThu7fhur7hu5jhu5Lhu7fhu5JLWVVN4bu3S+G6qOG7kuG7t8OUTcOM4buS4bu3QFRN4bu34buSTOG7uOG7kkvhu7fhur7EkOG7sOG7t+G6vkzhu7Ak4buK4buS4bu3w4rhuqjhu6rhu7fhu5JL4buw4bug4buS4bu34buq4buy4bu34buo4bu04bu34buqxJDhu5Dhu7dM4buwJMON4buq4bup4bu34buo4bu04bu34buq4bu24bu34buqw43hu7fhur5X4bq24bu34buq4buwUU3hu7fhu6rGr0fhu7fhu4DhurThu5JM4bu34bq+TOG7mOG7t+G6vuG7sFDhur7hu7fhu6jhu57hu5JL4oCd4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1dzdZw5rhur7hu7fhu6pM4bq04buSTOG7t8OU4bq44bum4bu3QOG6tOG7mOG7t+G6vuG7sOG7nk3hu7fhu6pM4bqy4buSS+G7t0Hhu7ktw4Hhu7nDgeG7ueG7qeG7t+G7hk3hu7fFqOG7sOG6tuG7t8OB4bu34buS4bqs4buQ4bu34buAw5Phur5M4bu3NcOp4buXw6I2LUHhurDhu7fDiuG7ruG7kkvhu7fhu6ZM4bqy4buq4bu34bumTMOd4bq+4bu34buqw4Lhu6bhu7fhu4bDjeG7kuG7t+G7kuG6tiThu7c1ZTtk4bu34buG4bqm4bu34buqUeG7t+G6vkzDneG6vuG7t+G7hlnDmuG6vuG7t8SC4bu34bumTE1J4buS4bur4bu34buX4bq04bu34buGTcOM4buw4bu34buqReG7quG7tyTDjeG7sOG7qeG7t8OUWcOa4buSS+G7t8OVTOG6suG6vkzhu7fhu4bDjeG7kuG7t+G6vkzDmuG7t+G7kkvhurQk4bu34bq+4bq04buSS+G7t+G7huG7ouG7kkvhu7dMU+G7kuG7q+G7t23Gr+G7mOG7kkvhu7fhu6ZMTUnhu5Lhu7fhu6pMw53hu7fEguG7t0Dhu7Lhurbhu7fFqOG7sOG6tuG7t+G7huG6puG7t+G6vuG7lOG7t0zhurThu5JL4bu34buSS0xP4buS4bu3w5RZw5rhu6rhu7fhu5JLWVVN4bu34buGw43hu5Lhu7fhu6pM4bq24buQ4bu3xajhu7Dhurbhu5Lhu6nhu7fhu5Dhu7Dhurbhu7fhu6jhuqjhu5Dhu6vhu7c1TMOT4bu3ZUvhu7AkxKjhu5Lhu7fhurXhu6Dhu5JL4bu3N03hu4rhu6bhu7fhu61txKnhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu6/hu6nhu7fhur5M4buY4bu3w4pNw43hu6rFqeG7t+KAnG3hu6JN4bu34buG4bqm4bu34buGw43hu5Lhu7fhur5Mw5rhu7fhu5JMTcOM4buw4bu3w5TDieG7kuG7qeG7t8OUw4nhu5Lhu7fhu5LhurThu5jhu7fhur5Y4buSS+G7t+G7kOG7sOG6tuG7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7fhu6jhuqThu5Lhu7fhu6ZM4bq64buQ4bu3QMOM4bu34bq+TOG7mOG7t0tN4bq24bu34buGT+G7kkzhu7fhu4Dhu67hu5JL4bu34buAw4nhu5Lhu6vhu7c14bqy4bq+4bu34buo4bqk4buS4bu34bumTOG6uuG7kOG7t8OZ4bu34buGxJAk4bu34buqTOG7tOG6vuG7t+G7qOG7tOG7t+G7quG7nuG7quG7qeG7t8OV4buI4bu34bq+4bqk4bu3QMOM4bu3TE/hu5JM4bu34buqTMOd4bq+4bu34buQ4bq84buw4bu34buQ4bqm4bu3w5Thurzhu5Lhu7fhur5MReG7quG7t8OUWcOa4buSS+G7q+G7tzdC4bq+4bu3w4pN4buK4buq4bu34bq+4bqy4bq+4bu34buo4bqk4buS4bu34bumTOG6uuG7kOG7t8OZ4bu34bq+TMOa4bu3WeG7sOG7t+G7qk1J4buS4bu34buow53hur7hu7fDlUzhu5rhu4Lhu6nhu7fDiuG6pOG7mOG7t0Dhu4rhu7fhu5Dhu6JN4bu34buqxq9ZVeG7kkvhu7dA4bq04bu34buQxqBN4bu34buSS1lVTeG7t+G6vuG7lOG7t+G7qkzhu4jhu7fhu6rGr+G6tuG7mOG7t+G7hlFN4bu3QFRN4bu34bq+TFfhu7fhu6jhuqThu5Lhu7c94buwReG7quG7t0DDjOG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu34buGTcOM4buw4bu34buQT+G7kkzhu7fhur7DieG7kuG7t8OKTcON4buq4bu3QMOM4bu34buo4bqk4buS4bu34bumTOG6uuG7kOG7t+G7hsOT4buSTOG7t+G7gOG7ruG7kkvhu6vhu7c3xJAk4bu34buGTcOM4buw4bu34buq4buiTeG7t+G7qkxO4bq+TOG7t+G7kkxF4buq4bu3w5VMTeG7t+G7quG7ok3hu7fhu4bDjeG7kuG7tzVlO2TigJ3hu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V34buXVE3hu7fhur7hurLhur5M4bu3w5ThurThu5Dhu7fhu5LhurQk4bup4bu34buQUk3hu7dLTeG6tuG7kuG7t0zhurThu5JL4bu34buo4bqk4buS4bu34bumTOG6uuG7kOG7tz3hurbhu5JM4bu3w5nhu7fhur5Mw5rhu7fhu4bDjOG7sOG7t+G7qMOZ4bu3TOG7uOG7sOG7t+KAnOG7quG7iuG7puKAneG7t8OVTOG6suG6vkzhu7dM4bq04buSS+G7t8avTUnhu5JL4bup4bu3w5VMTeG7t0tN4bq24buS4bu3TOG6tOG7kkvhu7fhu4bhu5Thu7fhu4bDjeG7kuG7t0BUTeG7t+G6vkzDmuG7t+G7huG7oOG7kkvhu7fhu5JLTOG7jOG6tuG7t0BUTeG7t0BN4buK4bq+4bu3w5Xhu4Thu5jhu7fDlUzhurLhur5M4bu3TOG6tOG7kkvhu7fhur5X4bq24bu34buQT+G7kkzhu7fhu4bDjeG7kuG7q+G7tzXDneG7t+G7kkxZ4bu34buqTMON4bup4bu34bq+4bqy4bq+4bu3S03hurbhu5Lhu7dM4bq04buSS+G7t+G7hlnDmuG6vuG7t+G7qk3DjeG7puG7t+G6vuG6uOG7kuG7t0BUTeG7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7fhu4bhu55N4bu34buqWcOa4buSS+G7t8OVTOG6suG6vkzhu7dM4bq04buSS+G7t8OVTOG6suG6vuG7t+G7kkzhurbhu7Dhu6nhu7fhur7hu5bhu5Lhu7fhu5JLWVVN4bu34buQ4buw4bq24bu34buGWcOa4bq+4bu34buqTcON4bum4bu34bq+4bq44buS4bu3QFRN4bu34buSTE3DjOG7sOG7t8OU4buYw4JN4bu3TE/hu5JM4bu34buo4bqk4buS4bu34bumTOG6uuG7kOG7t+G7huG6tuG7t+G7gMOC4buSS+G7q+G7t8SRQuG7quG7t8OVTOG6suG6vuG7qeG7t8OVTOG6suG6vkzhu7dM4bq04buSS+G7t+G7hsON4buS4bu3QFRN4bu34bq+TMOa4bu3w5ThurThu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G7kktZVU3hu7fhu6pNSeG7sOG7t+G7gOG7ruG7kkvhu7c94bq24buSTOG7t+G6vuG7lOG7t8OVTOG6pOG7t+G7kuG6rOG7kkvhu7fhu6rhurRN4bu34bq+TE7hu5JM4bup4bu34buG4buWTeG7t0zhu5pN4bu3JEnhu7Dhu7fhur7DieG7sOG7t+G6vuG6tuG7mOG7t0DDjOG7t+G6vkxF4buq4bu3w5RZw5rhu5JL4bu34buo4bqk4buS4bu34bumTOG6uuG7kOG7qeG7t+G7huG7oOG7kkvhu7fhu5JLTOG7jOG6tuG7t0BUTeG7t0BN4buK4bq+4bu3TMag4bu3w5ThurThu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G7kktZVU3hu7fhu6pNSeG7sOG7t+G7gOG7ruG7kkvhu7fDisOM4buS4bu3QOG7uOG7kkvhu6nhu7fhu4DhurRN4bu3w5TEkOG7sOG7q+G7tzfEkCThu7fhur5Y4buSS+G7t+G6vkxO4buSTOG7t8OU4bq04bu34buGTcOM4buw4bu34buQ4bq04bu3NWU7ZOG7t0xZVOG7kkvhu7fhu4bDjeG7kuG7t8OUWcOa4buSS+G7t8OVTOG6suG6vkzhu7dM4bq04buSS+G7t+KAnOG7kkvhurLhur5M4oCd4bu34buSTFnhu5JL4bu34bq+TEXhu6rhu7fDlFnDmuG7kkvhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3NeG7ruG7kkvhu7dAVE3hu7figJzEqUxNSeG7kuG7t+G6vkzDmuG7tz3hurbhu5JM4bu34buq4bu24bu34buqw43igJ3hu7fDmeG7t23EqeG7t+G6teG7oOG7tzVMTuG7t8SRTeG7kkzhu6nhu7c1ZTtk4bu3w5nhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu7fhu4bhuqbhu7dA4bq04bu34buG4bq24buSS+G7t+G7qsavw5nhu7fhu6pM4bq04buSTOG7t+G7hk3hu4jhu5Dhu7dLTeG6tuG7mOG7t8OUWeG7sOG7t+G7qkxZU+G7kkvhu7fhu5DDgk3hu7dMTeG7iuG7sOG7t8Wo4buw4bqk4bu34bq+V+G6tuG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7gOG7mOG6tuG7kkzhu7fhu5JLTE3hu4rhu6bhu7fhu6rGr0fhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhu6rDkuG7kkzhu7dA4bq04bu34buqxq9J4buS4bu34buq4buY4bq04buS4bu3xajhu7Dhu57hur7hu6vhu7c3xJAk4bu34buqTOG7tOG6vuG7t+G7qOG7tOG7t8OU4bq04bu34buSUuG7t8OU4bu04bq+4bu34buG4bqy4buSS+G7t8OVTuG6vkzhu7fDlOG7iuG7t+G7kOG6tOG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu34buSTOG6tOG7t+G7qOG6pOG7kuG7tz3hu7BF4buq4bu34buSTOG7muG7t0DhurThu7dA4buy4bq24bu3w5nhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu7fhu4bhuqbhu7fDlOG6tOG7kOG7t+G7hlnDmuG6vuG7q+G7tzdZw5rhur7hu7fDik3DjeG7quG7qeG7tzVlO2Thu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu34bq+TMOS4bu34buGWcOa4bq+4bu34buqUeG7t+G6vkzDneG6vuG7t8OZ4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq24bu34buQ4bq04bu34buqVE3hu7fhu4bEkCThu6nhu7fhu6ZMTUnhu5Lhu7fhu6pMw53hu7fhuq7hu7fhu63hu5JL4bq0JOG7t8OB4bqwLeG6ouG7r+G7t+G7qEjhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhu6pR4bu34bq+TMOd4bq+4bu34buqw4JN4bu3bcSp4bu34bq1UE3hu7c74buS4bu34butauG7sOG6pOG7kkvhu7dl4bq24buQ4buv4bu3QFRN4bu34buo4bu04bu34buqTOG6tuG7kOG7t0tN4bq24bu34bq+V+G6tuG7t0xT4buS4bu34bqi4bu54bu3S03hurbhu5Lhu7dM4bq04buSS+G7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7quG7mOG6tOG7kuG7t8Wo4buw4bue4bq+4bur4bu34oCcbVHhu7fhur5Mw53hur7hu7fDmeG7t+G7qsOS4buSTOG7qeG7t+G7qkzhurThu5JM4bu3w5VM4bqy4bq+4bu34bq+WOG7kkvhu7fDlOG6tOG7t+G6vlPhu7dMUE3hu7fhur5M4buY4bu34buA4buY4bq24buSTOG7t+G7kktMTeG7iuG7puG7t+G7qsavR+G7t+G6vlfhurbhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu7dMxqDhur7hu7dM4buaTeG7t8OVTeG7kkzhu7fhu5JLTE3hu4rhu5Dhu6vhu7c34bug4buSS+G7t+G7qkxVTeG7qeG7t+G7kuG6qOG7kOG7t8OK4bqo4buq4bu3PeG7sOG7t0xZVOG7kkvhu7fhu6pNSeG7sOG7t+G7gOG7ruG7kkvhu7fhur5X4bq24bu3w5VM4bqy4bq+TOG7t0zhurThu5JL4bu3PeG6tuG7kkzhu6nhu7fhu6rhu7Lhu7fhu4bhu5Thu7fhur7hu5Thu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G7hk3DjOG7sOG7t+G6vkzDkuG7kkzhu7fhu6ZM4buu4bu3TMOa4bum4bu34buG4buI4bu34buo4bqk4buS4bu34bumTOG6uuG7kOG7t+G7qk3DjeG7puG7t+G7qlbhur7hu7fhu4bDjeG7kuG7t0vDieG7kuG7t0xT4buS4bu3QFRN4bu34buSS1lVTeG7t+G7qk1J4buw4bu34buA4buu4buSS+G7t8OVTOG7ouG7kkvhu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7qsOS4buSTOG7t0DhurThu7fhur7hu5bhu5Lhu7fhu6rGr0nhu5Lhu7fhu6rhu5jhurThu5Lhu7fFqOG7sOG7nuG6vuKAneG7qeG7t+G6tuG7kkzhu7dkSeG7t8SRTeG7kkzhu7c1WVPhu5JL4bup4bu34bqzTeG6suG7kOG7t+G7huG7nuG6vuG7tzXhu6Lhu5JL4bu34buqJOG7t21l4bq14bq14bu3bOG7pk3hur7hu5jhu6nhu7fhu5JLWVVN4bu34buG4bug4buSS+G7t+G7qOG6suG7kkvhu7fDlOG6uOG7puG7tzVlO2Thu6nhu7fhur5MTeG6tuG7t+G7qEfhu7fhu6pMSeG7kOG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7teG7t+G7qOG7qiTDlOG7gnThu7Xhu6rhu4I94buqLeG6tsOUTUvhu5LFqeG7t8avTUtM4buqxrDhu7V3duG7qOG7qsav4buY4buSS3c04bq0TeG7t0DhurThu7fhuqThu5JMxanhu7fEqUzhu5jhu5JL4bu34buXxJDhu5J2L+G7qOG7qsav4buY4buSS3d2L+G7pnc=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]