(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm gần đây mô hình trồng dưa vàng đã được người dân trên địa bàn xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân mạnh dạn thực hiện và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là sản phẩm đang được người dân hướng tới xây dựng thương hiệu theo chuẩn OCOP.
w7lH4buv4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugaEhTS8SQ4bur4buxUlNYS8SQxqHhu6tTxJBXUy3hu7lLSEZNcOG7scSoVFJTSOG7hFhx4bur4bulW8Wo4bu54bux4buuw4FNRuG7sWhHw5Lhu7FoR+G7uU1H4buxR8WoxqBNRuG7sVPGoEjhu7FX4bq0WOG7sUPhu6pNRuG7sVLhuqBN4bux4bugR+G6rEzhu7FEw4BT4buxQkdU4bqsTeG7seG6pX3huqXhu4PDuS9H4buv4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6DDocSQ4bu5Q+G7q+G7pWhRTk1G4buxTUfhu6xNRuG7sU3Dg0zhu7FG4bqkTeG7sUThurRY4buxTMOV4buxR8ONTUfhu7FTUeG7kE1G4buxQ8Wo4bu54bux4buuw4FNRuG7sUThuqLhu7FExajhu5xC4buxTUbFqOG7mkjhu7FD4bq0TeG7sVNR4bq8TeG7sUTDjOG7ueG7seG6qsOBTeG7sVfhuqLhu7FoR8OS4buxaEfhu7lNR3Lhu7FHVFjhu4BN4buxaEfFqOG7mk1G4bux4buNVOG6tE3hu7FMw4BNR+G7sUPDgE3hu7FTR+G7qkLhu7FHSOG7gE3hu7Hhu67DgeG7sUzhu7lNRuG7sUvDgEjhu7FHSOG7gFThu7FQVOG6oOG7sUpITUfhu7FTw4rhu7FC4bu5TnPhu7Fd4bq0WOG7sUvDgeG7sVLhuqBN4bux4bugR+G6rEzhu7FE4bu5TUbhu7FExajhu5xC4buxTUbFqOG7mkjhu7FD4bq0TeG7sUfFqMagTUbhu7FTxqBI4buxV+G6tFjhu7FD4buqTUbhu7FTR8Wo4buWTUbhu7FHSOG7gFThu7FTR8SQTuG7sUJHVOG6rE3hu7HhuqV94bql4buDc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugfeG7ueG7oFNITk3hu6vhu6XDuUhMRuG7sUJL4bu5UlLGoeG7q0h9xJBNU8SQUeG7q+G7sVJTWEvEkMah4burVkhDU0dw4bux4bu14but4but4bugV3Hhu7FHxJBIRkdTcOG7sXh54buv4bugV3Hhu6vhu7FSUULGoeG7qy8vQkNNc+G6quG7uU5TR+G7uU1HR07hu7lz4buuTS9DxJBSSlNO4bugL03EkFZSL3Z2duG7rS924butd0PDvXZ24buv4buteOG7tVPhu7Xhu63hu6/hu7V2S+G7rXPEqOG7oEbhu6FRxqHhu6944buv4bur4bux4bu5S1PGoeG7q1vFqOG7ueG7seG7rsOBTUbhu7FoR8OS4buxaEfhu7lNR+G7sUfFqMagTUbhu7FTxqBI4buxV+G6tFjhu7FD4buqTUbhu7FS4bqgTeG7seG7oEfhuqxM4buxRMOAU+G7sUJHVOG6rE3hu7HhuqV94bql4buD4bur4buxVkhDU0fGoeG7q+G7teG7reG7reG7q+G7sUfEkEhGR1PGoeG7q3h54buv4bur4buxL+G7pcO5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugfeG7ueG7oFNITk3hu6vhu6XDosODTOG7sXbhu63hu6/hu7dy4buxRMWo4bucQuG7scOhaOG7jeG7sVvDjEJH4bux4buuw5nhu7FT4buYTUbhu7FH4buc4bug4buxaEfDkuG7sWhH4bu5TUfhu7FTVFjhurxN4buxU1FUWOG6vk1y4bux4buu4bqmTeG7sUThu5JNRnLhu7FNR0jhur5U4buxTUbFqOG7mkjhu7FD4bq0TeG7sUThuqLhu7FCR1RY4buGTeG7sUThu5hI4buxU+G7qOG7sUNI4buATeG7sVNJQkfhu7FTUeG7kE1G4buxTEnhu7ly4buxUsSCTXLhu7FNRsOVcuG7sUdI4buAVOG7sVBU4bqg4buxSkVM4buxUuG7uU1G4buxU1Hhu5BNRuG7sUPFqOG7ueG7sUpITOG7sUdOw4FNRuG7sUfhuqZU4bux4buuw4Hhu7FM4bu5TUbhu7FLw4BI4buxR0jhu4BU4buxUFThuqDhu7FKSE1H4buxU8OK4buxQuG7uU5zw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B94bu54bugU0hOTeG7q+G7pcO5SExG4buxQkvhu7lSUsah4burSH3EkE1TxJBR4bur4buxUlNYS8SQxqHhu6tWSENTR3Dhu7Hhu7Xhu63hu63hu6BXceG7sUfEkEhGR1Nw4buxeHnhu6/hu6BXceG7q+G7sVJRQsah4burLy9CQ01z4bqq4bu5TlNH4bu5TUdHTuG7uXPhu65NL0PEkFJKU07hu6AvTcSQVlIvdnZ24butL3bhu613Q8O9dnbhu6934buvw71TeHl2eXZL4butc8So4bugRuG7oVHGoeG7s+G7reG7reG7q+G7seG7uUtTxqHhu6tbxajhu7nhu7Hhu67DgU1G4buxaEfDkuG7sWhH4bu5TUfhu7FHxajGoE1G4buxU8agSOG7sVfhurRY4buxQ+G7qk1G4buxUuG6oE3hu7Hhu6BH4bqsTOG7sUTDgFPhu7FCR1ThuqxN4bux4bqlfeG6peG7g+G7q+G7sVZIQ1NHxqHhu6vhu7Xhu63hu63hu6vhu7FHxJBIRkdTxqHhu6t4eeG7r+G7q+G7sS/hu6XDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oH3hu7nhu6BTSE5N4bur4bulXeG7huG7sUfhu5Thu7FTUeG7nOG7seG6qsOB4buxQk5N4buxTcOVTUbhu7FD4bq0TXLhu7HDoeG7nOG7oOG7sVNBQuG7sVfhuqLhu7FDw4xCR+G7seG7rsOZ4buxU+G7mE1G4buxR+G7nOG7oOG7sWhHw5Lhu7FoR+G7uU1H4bux4bugR8OUSOG7sUfhu5zhu6Dhu7Hhu67GoEjhu7F9w5VNRuG7sVNY4buxTEnhu7nhu7FExajhu5pNRuG7seG6s+G7uUzhu7Fn4buWTeG7sUJHVFjhu4ZN4buxRkjhu7lO4buxSkdO4bu54buxR8OSQuG7sS3hu7FK4bu24buxU0dU4bqmU+G7seG7rsOB4bux4bqq4bu5TuG7sVNI4bq8VOG7sVLhuqBN4bux4bugR+G6rExzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B94bu54bugU0hOTeG7q+G7pcO5SExG4buxQkvhu7lSUsah4burSH3EkE1TxJBR4bur4buxUlNYS8SQxqHhu6tWSENTR3Dhu7Hhu7Xhu63hu63hu6BXceG7sUfEkEhGR1Nw4buxeHnhu6/hu6BXceG7q+G7sVJRQsah4burLy9CQ01z4bqq4bu5TlNH4bu5TUdHTuG7uXPhu65NL0PEkFJKU07hu6AvTcSQVlIvdnZ24buvL3bhu613Q3bhu63hu7d54bu1duG7tVPhu7Phu7d3eeG7tUvhu61zxKjhu6BG4buhUcah4buz4butd+G7q+G7seG7uUtTxqHhu6tbxajhu7nhu7Hhu67DgU1G4buxaEfDkuG7sWhH4bu5TUfhu7FHxajGoE1G4buxU8agSOG7sVfhurRY4buxQ+G7qk1G4buxUuG6oE3hu7Hhu6BH4bqsTOG7sUTDgFPhu7FCR1ThuqxN4bux4bqlfeG6peG7g+G7q+G7sVZIQ1NHxqHhu6vhu7Xhu63hu63hu6vhu7FHxJBIRkdTxqHhu6t4eeG7r+G7q+G7sS/hu6XDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oH3hu7nhu6BTSE5N4bur4bulY01G4bux4bqz4bq84buxw7PDg03hu7HDs0jhurxN4buxdVNHw5VN4buxXcOVTUbhu7Hhu41U4bq0TXLhu7FX4bqi4buxaEfDkuG7sWhH4bu5TUfDuuG7sUJHTuG7seG6qkjDilNw4buxfcOaTUbhu7Hhu67GoEjhu7FS4buq4buxR+G7lOG7sVNR4buc4buxQuG7pOG7ueG7sVPhu4pNR3Lhu7FC4buk4bu54buxR1RY4buATXLhu7FNw4NM4buxduG7rXbhu6/hu7FGSOG7ueG7sUTDjU1H4buxU8OVSOG7sUThuqLhu7FMw4BNR+G7sUPDgE3hu7FE4bqkVOG7sVPFqOG7sVNI4bq+TeG7sUThu4bhu7FTUeG7kE1G4buxQ8Wo4bu54bux4buuw4FNRnPhu7HDokfhu5rhu7FTVOG6tE3hu7FTR+G7pOG7sU1GR0jhurxM4buxTUbhurBT4buxQkFC4buxR8WoxqBNRuG7sUPhuqhN4buxU+G7qOG7sUrhu7bhu7FTR1ThuqZTcuG7sVBUWOG7sVNRw41NR+G7sUvDgUzhu7FEw4JTcuG7sVPFqMagSOG7sUTDglPhu7FEw4pN4buxQkfDg0zhu7FST0Lhu7FN4bq8TeG7seG7rsWo4buaTeG7sUPFqOG7ueG7sUJHTuG7sVNHVOG7sUdOw4BCR+G7sULhu7lOc+G7scOhSOG7gE3hu7FN4bu5WOG7sUZI4bu54buxRMONTUfhu7FCT+G7sXhz4but4but4but4buxTHbhu7FNR8OB4buxTMOBTUbhu7FTUeG7kE1G4buxQ8Wo4bu5cuG7sVLhu7lU4buxSkdI4buxU1Hhu6jhu7FCR0jhu7Hhu6BHSeG7sUJHTuG7sVNHVOG7sU1H4bqm4bug4buxU+G7qOG7sXjhu63hu63hu7Et4buxeHnhu63hu7FTUUjhu4BU4buxROG7kE1Gc+G7sV3hu5BNRuG7sVNH4buaSOG7sUZI4bu54buxRMONTUfhu7FC4bumTUbhu7FTw4BO4buxRMWo4bucQuG7seG7rkjhu4BC4buxS8OBTOG7sVNHxajhu5pNRuG7sVdUWOG6vE3hu7FCR07hu7F44buxS+G7uU7hu7FE4buSTUbhu7Hhu67GoEjhu7FTR1Thu7FNR+G6puG7oOG7seG7r3nhu61z4but4but4but4buxLeG7seG7r+G7s+G7rXPhu63hu63hu63hu7FE4buQTUYvTUbFqOG7mkgvTUbDgVhzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B94bu54bugU0hOTeG7q+G7pcO5SExG4buxQkvhu7lSUsah4burSH3EkE1TxJBR4bur4buxUlNYS8SQxqHhu6tWSENTR3Dhu7Hhu7Xhu63hu63hu6BXceG7sUfEkEhGR1Nw4buxeHnhu6/hu6BXceG7q+G7sVJRQsah4burLy9CQ01z4bqq4bu5TlNH4bu5TUdHTuG7uXPhu65NL0PEkFJKU07hu6AvTcSQVlIvdnZ24butL3bhu613Q8O9dnbhu695d+G7t1N54buz4butd3hL4butc8So4bugRuG7oVHGoeG7teG7s+G7reG7q+G7seG7uUtTxqHhu6tbxajhu7nhu7Hhu67DgU1G4buxaEfDkuG7sWhH4bu5TUfhu7FHxajGoE1G4buxU8agSOG7sVfhurRY4buxQ+G7qk1G4buxUuG6oE3hu7Hhu6BH4bqsTOG7sUTDgFPhu7FCR1ThuqxN4bux4bqlfeG6peG7g+G7q+G7sVZIQ1NHxqHhu6vhu7Xhu63hu63hu6vhu7FHxJBIRkdTxqHhu6t4eeG7r+G7q+G7sS/hu6XDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oH3hu7nhu6BTSE5N4bur4bulw7NI4buAQuG7sVNR4buQTUbhu7FDxajhu7nhu7Hhu67DgU1G4buxRMWo4bucQuG7sUJBQuG7sUfhu5Lhu7FD4bq0TeG7sUHhu6Dhu7FDw5lNRuG7sVNHxJBO4buxTOG7klPhu7FQVFjhu7FTUcONTUfhu7FCR1ThuqxNcuG7sUpI4buGTOG7sVJOQVPhu7FCR+G6sFPhu7FCR+G6uuG7sVPhu6jhu7FKR+G6tFThu7FCR8OSTeG7sUZIw5RNRnLhu7FTR8SQTuG7sUPhu45I4buxUFRB4buxU1HDjU1H4buxUkhNR+G7sVNRxajhu6JNRnLhu7FNxajGoELhu7FTxajGoEjhu7FCR07hu7FEw4pN4buxSkdI4buxQ8Wo4bu54buxRMWo4bucQuG7sVNHVOG7sUdOw4BCR3PDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oH3hu7nhu6BTSE5N4bur4bulw7lITEbhu7FCS+G7uVJSxqHhu6tIfcSQTVPEkFHhu6vhu7FSU1hLxJDGoeG7q1ZIQ1NHcOG7seG7teG7reG7reG7oFdx4buxR8SQSEZHU3Dhu7F4eeG7r+G7oFdx4bur4buxUlFCxqHhu6svL0JDTXPhuqrhu7lOU0fhu7lNR0dO4bu5c+G7rk0vQ8SQUkpTTuG7oC9NxJBWUi92dnbhu60vduG7rXdDw712duG7r3Z44buzU3jDvXnhu613S+G7rXPEqOG7oEbhu6FRxqHhu7V3d+G7q+G7seG7uUtTxqHhu6tbxajhu7nhu7Hhu67DgU1G4buxaEfDkuG7sWhH4bu5TUfhu7FHxajGoE1G4buxU8agSOG7sVfhurRY4buxQ+G7qk1G4buxUuG6oE3hu7Hhu6BH4bqsTOG7sUTDgFPhu7FCR1ThuqxN4bux4bqlfeG6peG7g+G7q+G7sVZIQ1NHxqHhu6vhu7Xhu63hu63hu6vhu7FHxJBIRkdTxqHhu6t4eeG7r+G7q+G7sS/hu6XDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oH3hu7nhu6BTSE5N4bur4bulW8Wo4bu54buxSkhM4buxR07DgU1G4buxR+G6plThu7FKR0jhu7FCR0lN4buxQkdO4buxU1FBSOG7sVNRw5NN4buxRMOJ4bugcuG7sVHDglPhu7FGSMOTTXLhu7FNRsOSU+G7seG7rsagSOG7seG7rsOM4buxTUbDklPhu7FE4bqwQuG7sVNRxahNRnPhu7Hhu4VU4bqg4buxQ8Wo4bu54buxQk/hu7FMw4FU4bux4buuw4FNRuG7sVJBTUZy4buxU1HDk03hu7FE4bq+VOG7seG7rsOB4buxQk/hu7FTUcOSTUbhu7FLxajhu5xNRuG7sVPhu6jhu7Hhu69yduG7sS3hu7F2cnbhu7FKRnPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oH3hu7nhu6BTSE5N4bur4bulw7lITEbhu7FCS+G7uVJSxqHhu6tIfcSQTVPEkFHhu6vhu7FSU1hLxJDGoeG7q1ZIQ1NHcOG7seG7teG7reG7reG7oFdx4buxR8SQSEZHU3Dhu7F4eeG7r+G7oFdx4bur4buxUlFCxqHhu6svL0JDTXPhuqrhu7lOU0fhu7lNR0dO4bu5c+G7rk0vQ8SQUkpTTuG7oC9NxJBWUi92dnbhu60vduG7rXdDw712duG7r3d54bu3U3d5eeG7t3dL4butc8So4bugRuG7oVHGoeG7teG7s+G7teG7q+G7seG7uUtTxqHhu6tbxajhu7nhu7Hhu67DgU1G4buxaEfDkuG7sWhH4bu5TUfhu7FHxajGoE1G4buxU8agSOG7sVfhurRY4buxQ+G7qk1G4buxUuG6oE3hu7Hhu6BH4bqsTOG7sUTDgFPhu7FCR1ThuqxN4bux4bqlfeG6peG7g+G7q+G7sVZIQ1NHxqHhu6vhu7Xhu63hu63hu6vhu7FHxJBIRkdTxqHhu6t4eeG7r+G7q+G7sS/hu6XDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oH3hu7nhu6BTSE5N4bur4bule8OB4bux4bqz4bq84buxaEfDjOG7seG6s8Wo4buaTUbhu7Hhu6Lhu7FTR8OVTeG7sV3hu5BNRuG7seG7jVThurRNcuG7sVfhuqLhu7FoR8OS4buxaEfhu7lNR+G7sUJHTuG7seG6qkjDilNw4buxaOG7qOG7sUpHSOG7sUJP4buxTMOV4buxR8ONTUfhu7FTUeG7kE1G4buxQ8Wo4bu54bux4buuw4FNRnLhu7FTw5VI4buxROG6ouG7sUJP4buxQsOVTUbhu7Hhu65I4buAQuG7seG7mE3hu7FEw4xNR+G7sUfhu5ZN4bux4buuxqBI4buxTMavQuG7sVNHVOG7sU1H4bqm4bug4buxU+G7qOG7seG7r3nhu61z4but4but4butLeG7sXbhu63hu61z4but4but4but4buxROG7kE1GL01Gxajhu5pIL01Gw4FYc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugfeG7ueG7oFNITk3hu6vhu6XDuUhMRuG7sUJL4bu5UlLGoeG7q0h9xJBNU8SQUeG7q+G7sVJTWEvEkMah4burVkhDU0dw4bux4bu14but4but4bugV3Hhu7FHxJBIRkdTcOG7sXnDveG7t+G7oFdx4bur4buxUlFCxqHhu6svL0JDTXPhuqrhu7lOU0fhu7lNR0dO4bu5c+G7rk0vQ8SQUkpTTuG7oC9NxJBWUi92dnbhu68vduG7rXdDduG7r+G7reG7rXbhu6/hu7VT4bu14bu1d8O9w71L4butc8So4bugRuG7oVHGoeG7s8O94but4bur4bux4bu5S1PGoeG7q1vFqOG7ueG7seG7rsOBTUbhu7FoR8OS4buxaEfhu7lNR+G7sUfFqMagTUbhu7FTxqBI4buxV+G6tFjhu7FD4buqTUbhu7FS4bqgTeG7seG7oEfhuqxM4buxRMOAU+G7sUJHVOG6rE3hu7HhuqV94bql4buD4bur4buxVkhDU0fGoeG7q+G7teG7reG7reG7q+G7sUfEkEhGR1PGoeG7q3nDveG7t+G7q+G7sS/hu6XDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oH3hu7nhu6BTSE5N4bur4bulY01G4bux4bqz4bq84buxXcONTUfhu7FoR8Wo4bucTUZy4buxYUhBTOG7sUTDlELhu7HDoWjhu43hu7Fbw4xCR+G7seG7rsOZ4buxU+G7mE1G4buxR+G7nOG7oOG7sWhHw5Lhu7FoR+G7uU1H4buxQkdO4bux4bqqSMOKU3Dhu7HDoUjhu4BN4buxTeG7uVjhu7FTUeG6vE3hu7FEw4zhu7nhu7HhuqrDgU3hu7FX4bqi4buxQk/hu7Hhu6944buxR+G7kuG7sVNR4buQTUbhu7FDxajhu7nhu7Hhu67DgU1G4bux4buuxqBI4buxQ0jhu4BN4buxU0lCR+G7sXZyeHnhu7FH4bu5c+G7scOzSOG7gELhu7FTUeG7kE1G4buxQ8Wo4bu54bux4buuw4FNRuG7sUThuqLhu7FM4bu5TUbhu7FLw4BI4buxR0jhu4BU4buxUFThuqDhu7FKSE1H4buxU8OK4buxQuG7uU7hu7FH4buWTeG7sU1HSOG6vlThu7FSTuG7seG7rsagSOG7sVNR4buQTUbhu7FMSeG7uXLhu7FSxIJNcuG7sU1Gw5Xhu7FTUcWoxqBC4buxSkjhu7lz4buxXeG7kE1G4buxU0fhu5pI4buxU+G7qOG7sUJBQuG7sUfhu5Lhu7FTUeG7kE1G4buxQ8Wo4bu54bux4buuw4FNRuG7sULhu6ZNRuG7sUThuqLhu7FTw4BO4bux4buuSOG7gELhu7FLw4FM4buxU0fFqOG7mk1G4buxV1RY4bq8TeG7sUJHTuG7sXbhu63hu7FL4bu5TuG7sUThu5JNRuG7seG7rsagSOG7sUzGr0Lhu7FLxajhu5ZNRuG7sUpHTuG6oE1G4buxeeG7sVNRSOG7gFThu7FE4buQTUYvTUbFqOG7mkgvU0dBTUZzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B94bu54bugU0hOTeG7q+G7pcO5SExG4buxQkvhu7lSUsah4burSH3EkE1TxJBR4bur4buxUlNYS8SQxqHhu6tWSENTR3Dhu7Hhu7Xhu63hu63hu6BXceG7sUfEkEhGR1Nw4buxeHnhu6/hu6BXceG7q+G7sVJRQsah4burLy9CQ01z4bqq4bu5TlNH4bu5TUdHTuG7uXPhu65NL0PEkFJKU07hu6AvTcSQVlIvdnZ24butL3bhu613Q8O9dnbhu695duG7rVN44bu14buzw73hu69L4butc8So4bugRuG7oVHGoeG7t8O9d+G7q+G7seG7uUtTxqHhu6tbxajhu7nhu7Hhu67DgU1G4buxaEfDkuG7sWhH4bu5TUfhu7FHxajGoE1G4buxU8agSOG7sVfhurRY4buxQ+G7qk1G4buxUuG6oE3hu7Hhu6BH4bqsTOG7sUTDgFPhu7FCR1ThuqxN4bux4bqlfeG6peG7g+G7q+G7sVZIQ1NHxqHhu6vhu7Xhu63hu63hu6vhu7FHxJBIRkdTxqHhu6t4eeG7r+G7q+G7sS/hu6XDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oH3hu7nhu6BTSE5N4bur4bulaMOATuG7sVRY4buxU0lNcuG7sVfhurRY4buxQ+G7qk1G4buxU0fFqOG7lk1G4buxR0jhu4BU4buxQkdO4buxUuG6oE3hu7Hhu6BH4bqsTOG7sUPFqOG7ueG7seG7ruG7uU1G4buxU0fEkE7hu7FCR1ThuqxN4bux4bqlfeG6peG7g+G7sUvDgeG7sUfFqMagTUbhu7FESOG7sURVTUbhu7FExIJN4buxQuG7pOG7ueG7sU1Gxajhu5pI4buxQ+G6tE3hu7FN4buWSOG7sUThurRYc+G7sWhITeG7sVHhuq5NRuG7sVPhu6jhu7FHxajGoE1G4buxREjhu7FNw4FY4buxUuG6uuG7sUzhu6Lhu7FR4bu54buxTUfhu6xNRuG7sVNRSOG7hk3hu7Hhu67Dkk1G4buxQkdO4buxUuG6oE3hu7Hhu6BH4bqsTOG7sUPFqOG7ueG7seG7rsOBTUbhu7FNT0jhu7FRSOG6vE1G4bux4buuw4Hhu7FS4bqgTeG7seG7oEfhuqxM4buxTcOVTUbhu7FNRkdI4buA4bug4buxQsOVTUbhu7FNRkfhu4Dhu7FC4bu5TuG7sU1PSOG7sUJHVE1G4bux4bui4buxV+G6ouG7sWhHw5Lhu7FoR+G7uU1Hc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4bug4bu4VFNHTlHhu6vhu6VoUVRNRuG7sWhH4bukWMO5L+G7oOG7pQ==

Trung Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]