(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau nhiều năm bám trụ với mấy sào ruộng, lăn lội vào Nam ra Bắc làm mọi công việc để mưu sinh, ông Lê Quang Toan (thôn Ốc Thôn, xã Thăng Long, huyện Nông Cống) quyết định về quê lập nghiệp, ban đầu là nuôi chim cút, sau đó xây dựng mô hình trồng rau sạch theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.
xJHhu6fhu4fhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqR7xanhuqp34budw6pl4buk4bq44bqueeG7peG6v3nDgXnhu6Xhur/GoeG7j3nhur/huqThu6fhu4nhuqrhur/huqrhuqzFqXV54bq/dsWpeeG7p+G6v+G6qnLhur/huqrDg3nhu6Xhur/hu6fhurLhuqTEkS/hu6fhu4dlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu6bhu53hu4vGocOqZT7hu4tC4bq/eeG7p8Wpc0Lhur95bXjhur/hu5Xhu4l44bq/4bqq4bqsxJDhur/hu4bhurDFqeG6v3jDtUbhur/huqjEqcO94bq/4bqsQuG6onnhu6Xhuqnhur93bXnhur934bqixanhur/hu4bEqcO94bq/WeG7i3jhur/huqzhu4vhur/hu5Ru4buX4bq/d8SpeOG6v3jhu7fFqeG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G7m3Xhur944bq4QuG6v+G6qMWpeeG7p+G6qeG6v8OBeeG7peG6v1dx4bq/KULhu4t54bul4bq/e8O94buLeeG6v2Phuqrhu6fDgXnhur894buX4bq/e+G7p8OBeeG6qeG6v+G7hGzhur974bunbXnhu6Xhur9Xw7154bul4bqp4bq/4bunQkZ0eeG6v1nDgXnhu6Xhur/hu5bDgHnhu6Vk4bq/4bqmQkZy4bqq4bq/4bub4bureeG7p+G6v+G7hnPhur/huqZCceG6v3fhu5HhuqThur954bul4bunxal04bqk4bqp4bq/4buV4buLeeG6v+G7m8O0QuG6v3fEqeG6v3lCw4HFqeG6v+G7l+G7p8WpeOG6v+G7l0Phuqrhuqnhur/huqjhu4tC4bq/4bub4buz4bq/4buE4buPRuG6v8ahw4p54bul4bq/eMOB4bq/4bun4bupeeG7p+G6v+G6quG6rOG6oHnhu6Xhur/huqzhu4tC4bq/4bqoauG7l+G7p+G6v+G6quG7p+G7ncO94bq/4bun4bq44bqweeG7peG6v3nDgXnhu6Xhur954bul4bunxal04bqk4bq/4buXw4F54bul4bq/eeG7peG7p3Thur/hu5fhu4vDveG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plxJHFqXjhu6Xhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rFqeG7luG7nXnhuqrhu53huqzDquG6v+G6qOG6qkZ34bud4bqxw6rhu4LFqcah4bqq4bun4bqn4bq/w63hu4Hhu4fhuqThu4Thuq3hur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6p+G6v2fhu4dp4bqk4buE4bqtw6rhur/huqjhuqzhu5fhurHDqi8v4buXxqF54bqr4buV4buLw73huqrhu6fhu4t54bun4bunw73hu4vhuqvhu4Z5L8ah4bud4bqoduG6qsO94bqkL3nhu53hu4Lhuqgv4buD4buD4buHZy/hu4Phu4Hhu4HGoeG7h+G7g+G7h2bhu4Vm4buB4bqqZ2ln4buD4buFd+G7geG6q+G7r+G6pOG7peG6peG6rOG6scOs4buB4buBw6rhur/hu4t34bqq4bqxw6rhu6Thurjhuq554bul4bq/ecOBeeG7peG6v8ah4buPeeG6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G6quG6rMWpdXnhur92xal54bun4bq/4bqqcuG6v+G6qsODeeG7peG6v+G7p+G6suG6pMOq4bq/4buCxanGoeG6quG7p+G6scOqw63hu4Hhu4fDquG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqxw6pn4buHacOq4bq/L2XEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5bhu4vhuqThuqrFqcO9ecOqZT7FqXnhu6fhur/huqzhu4vhur/huqpqxanhur944bqi4bqq4bq/eMWpc3nhur/huqZCceG6v3nhu6Xhu6fDqMO94bq/4buXReG7i+G6v+G7p0JGdHnhur9Zw4F54bul4bq/4buWw4B54bul4bqp4bq/4buE4buj4bqq4bq/4bqq4bunw7VG4bq/4bqqxalzeOG6v3lteeG7peG6qeG6v+G6quG7p3Lhur94annhu6fhur/hu5dF4buL4bq/4bub4bur4buL4bq/4bqk4bun4bq44bqueeG7peG6qeG6v3lteOG6v+G7h8Osw6xn4bq/w4F54bul4bq/e8O94buLeeG6v+G7m2zhur94annhu6fhur/GoWp54bq/4buG4buLRuG6v+G7hsOAeeG6v+G7m3Xhur/hu4Thu49G4bq/xqHDinnhu6Xhur/huqrhuqzhu4t54bul4bq/4bqq4bqsasWp4bq/4bqqw4N54bul4bq/4bun4bqy4bqk4bqp4bq/dnLhuqrhur/hu6fhu7fhuqThur/huqrhuqzhuqB54bul4bq/4bqs4buLQuG6v+G6qGrhu5fhu6fhuqvhur9Z4bun4buAeeG7peG6v3nhu6XEqUbhur/hu5vDtELhur/hu5Vu4bqq4bq/4bqq4buLRuG6v+G7hsSpw73hur93xKl44bq/dsWpeeG7p+G6v+G6qnLhur/hu6XDs+G6pOG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/GsOG6quG6v3bhu6fhu7Phur924bunbXnhur954bun4bq44bq/4bqq4bunxalyQuG6v+G7hsOAeeG6qeG6v+G6quG7p8WpckLhur92xal54bun4bq/eeG7peG7p8WpdHjhur95cXnhur/GocO94buLeeG7p+G6v+G6quG7p0Lhur944buLeeG7peG6v3dqxanhur/huqrhu6fDteG6pOG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plxJHFqXjhu6Xhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rFqeG7luG7nXnhuqrhu53huqzDquG6v+G6qOG6qkZ34bud4bqxw6rhu4LFqcah4bqq4bun4bqn4bq/w63hu4Hhu4HhuqThu4Thuq3hur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6p+G6v2fhu4do4bqk4buE4bqtw6rhur/huqjhuqzhu5fhurHDqi8v4buXxqF54bqr4buV4buLw73huqrhu6fhu4t54bun4bunw73hu4vhuqvhu4Z5L8ah4bud4bqoduG6qsO94bqkL3nhu53hu4Lhuqgv4buD4buD4buHZy/hu4Phu4Hhu4HGoeG7h+G7g+G7h2Zm4buB4buF4bqqZsOsZ8OsaHfhu4Hhuqvhu6/huqThu6XhuqXhuqzhurFm4buFZ8Oq4bq/4buLd+G6quG6scOq4buk4bq44bqueeG7peG6v3nDgXnhu6Xhur/GoeG7j3nhur/huqThu6fhu4nhuqrhur/huqrhuqzFqXV54bq/dsWpeeG7p+G6v+G6qnLhur/huqrDg3nhu6Xhur/hu6fhurLhuqTDquG6v+G7gsWpxqHhuqrhu6fhurHDqsOt4buB4buBw6rhur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6scOqZ+G7h2jDquG6vy9lxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buW4buL4bqk4bqqxanDvXnDqmU34bqwxanhur92xal54bun4bq/eeG7peG7p8WpdHjhur/hu5fhu7Phur/huqjhu4154bqp4bq/4buXRHnhu6Xhur/hu4bFqXThu5fhur/hu6fhu7fhu5fhur/hu6fhu7nFqeG6qeG6v+G6quG7qXjhur/huqrhu7XFqeG6qeG6v+G6qsOK4bq/eeG7peG7p8WpcXnhur/hu5fhurpC4bqp4bq/w4F54bul4bq/4bqqxalyeeG6v+G7p8SpeeG7p+G6v+G7hOG7j0bhur/GocOKeeG7peG6v+G6quG6rOG7i3nhu6Xhur/huqrhuqxqxanhur95QsOBxanhur/hu5fhu6fFqXjhur/hu5dD4bqq4bq/4bqq4bun4budw73hur/hu5fhu4nhu5fhu6fhur944bqwxanhur8t4bq/4buE4buPRuG6v8ahw4p54bul4bq/eMOB4bq/4bun4bupeeG7p+G6v+G7l+G7p0LhuqB54bul4bq/4bqq4bqsasWp4bq/4buX4bunbXnhur95QsOBxanhur92xal1QuG6v+G7l8OBeeG7peG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur924bun4buj4bqk4bq/dsaweeG6v+G7hsSp4bq/4bunxal0eeG6v+G7m2rFqeG6q+G6v+G7luG7p0LhuqB54bul4bq/eULDgcWp4bq/4buX4bunxal44bq/4buXQ+G6quG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v3fEqXjhur/huqrhurzhur92xal44bq/d8O9asWp4bq/4buGxKnhur/huqrhu6fFqXLhuqrhur92cuG6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v3nhu6fFqXNC4bq/4bqqw7R54bul4bq/4bubdeG6v+G6qsWpcuG6quG6v3bFqXR44bq/xqHFqXR54bq/4bqqxrDhu5fhu6fhuqnhur/hu5fhu7Phur924bunw71reeG7peG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/hu6XFqeG7i3nhur/hu4bhurzhu4vhur/hu5tF4bqp4bq/4bqq4bunQuG7kXnhur/huqrFqXR54bq/4buX4bunw73hur/hu4bFqXThu5fhur/hu4Z04bq/4bqoxal54bun4bq/4buX4bunQuG6oHnhu6Xhur/huqrhuqxqxanhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZcSRxal44bul4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOqxanhu5bhu5154bqq4bud4bqsw6rhur/huqjhuqpGd+G7neG6scOq4buCxanGoeG6quG7p+G6p+G6v8Ot4buB4buH4bqk4buE4bqt4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhuqfhur9n4buHw63huqThu4Thuq3DquG6v+G6qOG6rOG7l+G6scOqLy/hu5fGoXnhuqvhu5Xhu4vDveG6quG7p+G7i3nhu6fhu6fDveG7i+G6q+G7hnkvxqHhu53huqh24bqqw73huqQveeG7neG7guG6qC/hu4Phu4Phu4dnL+G7g+G7geG7gcah4buH4buD4buHZmbhu4fDrOG6qmbhu4Hhu4Phu4Vmd+G7geG6q+G7r+G6pOG7peG6peG6rOG6sWnDreG7hcOq4bq/4buLd+G6quG6scOq4buk4bq44bqueeG7peG6v3nDgXnhu6Xhur/GoeG7j3nhur/huqThu6fhu4nhuqrhur/huqrhuqzFqXV54bq/dsWpeeG7p+G6v+G6qnLhur/huqrDg3nhu6Xhur/hu6fhurLhuqTDquG6v+G7gsWpxqHhuqrhu6fhurHDqsOt4buB4buHw6rhur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6scOqZ+G7h8Otw6rhur8vZcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7luG7i+G6pOG6qsWpw715w6pl4buacnnhur954buLRuG6qeG6v+G6quG6rOG7i3nhu6Xhur/huqrhuqxqxanhur/hu5dF4buL4bq/4bulxanhu4vhur/hu5vhu6l54bun4bq/4buX4buz4bq/duG7p8O9a3nhu6Xhur9p4bqr4buB4buB4buB4bq/4buX4bunxal44bq/4buXQ+G6quG6qeG6v+G6quG6rEJ54bul4bq/4buV4bupeeG7p+G6v3jEgsWp4bq/eeG7pcSpRuG6v+G7l+G7p8O94bq/4bqs4buL4bq/4bun4bqueeG6v2bhuqvhu4Hhu4Hhu4Hhur/huqrhuqzhurp54bul4bqp4bq/4buXRHnhu6Xhur/hu4bhurDFqeG6v+G6quG6rOG6unnhu6Xhur/hu5fhu6fFqXjhur/hu5dD4bqq4bq/4buGxKnhur/hu5fhu6fFqXjhur/huqrhu6fhu6vhuqrhuqnhur94xILFqeG6v3lteOG6v+G7pcWp4buL4bq/4bub4bupeeG7p+G6v8OBeeG7peG6v+G6quG7p0Lhur/huqrhurzhur9n4buB4bq/4oCT4bq/aeG7geG6v+G6quG6rMWpdELhur/hu5vhuqB54bul4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXEkcWpeOG7peG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDqsWp4buW4budeeG6quG7neG6rMOq4bq/4bqo4bqqRnfhu53hurHDquG7gsWpxqHhuqrhu6fhuqfhur/DreG7geG7h+G6pOG7hOG6reG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqn4bq/Z+G7h2fhuqThu4Thuq3DquG6v+G6qOG6rOG7l+G6scOqLy/hu5fGoXnhuqvhu5Xhu4vDveG6quG7p+G7i3nhu6fhu6fDveG7i+G6q+G7hnkvxqHhu53huqh24bqqw73huqQveeG7neG7guG6qC/hu4Phu4Phu4dnL+G7g+G7geG7gcah4buH4buD4buHZmfhu4Fo4bqqw6zhu4Nmw63hu4d34buB4bqr4buv4bqk4bul4bql4bqs4bqxw63hu4Xhu4XDquG6v+G7i3fhuqrhurHDquG7pOG6uOG6rnnhu6Xhur95w4F54bul4bq/xqHhu4954bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v3bFqXnhu6fhur/huqpy4bq/4bqqw4N54bul4bq/4bun4bqy4bqkw6rhur/hu4LFqcah4bqq4bun4bqxw6rDreG7geG7h8Oq4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhurHDqmfhu4dnw6rhur8vZcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7luG7i+G6pOG6qsWpw715w6plI3nhu6Xhur97w73hu4t54bq/4buX4bunxanhu4vhur/huqjhu6Hhuqnhur/hu4bFqXThu5fhur95QsOBxanhur/hu5fhu6fFqXjhur/hu5dD4bqq4bq/d8O1RuG6v+G6quG6rOG6unnhu6Xhur/hu5fhu6fDveG6v+G7p8WpdELhur/huqZCa+G6v3bFqXnhu6fhur/huqpy4bq/4buX4buLw73hur/GocO94bq/4buX4bunxanhur/huqThu6fGsOG6v+G7m8O0QuG6v+G6quG6uOG6v+G6quG7p8O14bqk4bqp4bq/4bqqw4B54bq/xrDhuqrhur954bun4buPeeG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G7hsSp4bq/duG7p+G7iXnhu6Xhur/hu5V0eeG7p+G6v+G6qsOA4bqq4bqr4bq/WELDgHnhur/huqrhu6fEqXnhu6fhur/hu5fDgXnhu6Xhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu5fhu6dteeG6v3lCw4HFqeG6v+G7l+G7p8WpeOG6v+G7l0Phuqrhur93w7VG4bq/4bqq4bqs4bq6eeG7peG6v3fEqeG6v+G6pOG7p2vFqeG6v3fDiuG7i+G6v+G7l+G7p+G7t3nhur/hu5fDvXnhur/hu6XFqcOAeeG7peG6v+G6qsOA4bqq4bqp4bq/4buVa8O94bq/4buba3jhur/hu5vFqXNC4bq/dsWpdHnhur/hu5fhu6dteeG6v3lCw4HFqeG6v+G6quG7p+G7ncO94bq/4bun4bq44bqweeG7peG6v+G7i3nhur/huqrDvcSpeeG6v+G6qMWpeeG7p+G6v+G7p+G7t+G7l+G6qeG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/hu5t14bq/eMOBxanhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/4buTeOG6v+G6quG7p8O14bqk4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXEkcWpeOG7peG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDqsWp4buW4budeeG6quG7neG6rMOq4bq/4bqo4bqqRnfhu53hurHDquG7gsWpxqHhuqrhu6fhuqfhur/DreG7geG7h+G6pOG7hOG6reG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqn4bq/Z+G7h2nhuqThu4Thuq3DquG6v+G6qOG6rOG7l+G6scOqLy/hu5fGoXnhuqvhu5Xhu4vDveG6quG7p+G7i3nhu6fhu6fDveG7i+G6q+G7hnkvxqHhu53huqh24bqqw73huqQveeG7neG7guG6qC/hu4Phu4Phu4dnL+G7g+G7geG7gcah4buH4buD4buHZmfhu4Xhu4fhuqrDrMOsw6zhu4Nnd+G7geG6q+G7r+G6pOG7peG6peG6rOG6sWnDrOG7hcOq4bq/4buLd+G6quG6scOq4buk4bq44bqueeG7peG6v3nDgXnhu6Xhur/GoeG7j3nhur/huqThu6fhu4nhuqrhur/huqrhuqzFqXV54bq/dsWpeeG7p+G6v+G6qnLhur/huqrDg3nhu6Xhur/hu6fhurLhuqTDquG6v+G7gsWpxqHhuqrhu6fhurHDqsOt4buB4buHw6rhur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6scOqZ+G7h2nDquG6vy9lxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buW4buL4bqk4bqqxanDvXnDqmVW4bunw4F54bul4bq/4buVb3nhu6Xhur934bu1eeG7peG6v+G7huG6sMWp4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur/hu6Xhu6nhur/hu6fFqXR54bq/4buX4buz4bqp4bq/w4F54bul4bq/4bqqxaly4bqk4bq/4bqqxJDhu5fhur/huqrhu6dCceG6v+G7m8O14bqq4bq/4buXReG7i+G6v+G7hGzhur/huqhreeG6v+G7hELDteG6quG6v+G6quG7p+G7ncO94bq/4bqk4bun4bq44bqueeG7peG6v+G6pOG7p+G7ieG6pOG6v+G6quG6rOG6oHnhu6Xhur/huqzhu4tC4bq/4bqoauG7l+G7p+G6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v3nhu6fEqeG6v3jEqXnhu6Xhuqnhur954bunxKnhur934bq44bqwxanhuqvhur/hu5rDgMWp4bq/4buG4bqwxanhur954bunxKnhur94xKl54bul4bqp4bq/eeG7p8Sp4bq/d+G6uOG6sMWp4bq/4buX4buz4bq/dsWpeeG7p+G6v+G6pOG7p8aw4bq/4bubw7RC4bq/4bqq4bq44bq/4bubbuG6quG6v+G7p+G6rnnhuqnhur924bunw71reeG7peG6v+G7p+G6rnnhur/hu4fhur/huqrDjeG6qeG6v3nhu6fhurh54bul4bq/4bunxal0QuG6v+G6pkJr4bq/dsWpeeG7p+G6v+G6qnLhur/hu5fhu4vDveG6v+G7p+G6rnnhur/huqjDveG6v+G7huG6sMWp4bq/4bqoa3nhur/hu4RCw7Xhuqrhur/huqrhu6fhu53DveG6v+G7p+G6uOG6sHnhu6Xhur/huqrhuqxCRnN54bq/4bqq4bunw4B54bul4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXEkcWpeOG7peG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDqsWp4buW4budeeG6quG7neG6rMOq4bq/4bqo4bqqRnfhu53hurHDquG7gsWpxqHhuqrhu6fhuqfhur/DreG7geG7geG6pOG7hOG6reG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqn4bq/Z+G7h2fhuqThu4Thuq3DquG6v+G6qOG6rOG7l+G6scOqLy/hu5fGoXnhuqvhu5Xhu4vDveG6quG7p+G7i3nhu6fhu6fDveG7i+G6q+G7hnkvxqHhu53huqh24bqqw73huqQveeG7neG7guG6qC/hu4Phu4Phu4dnL+G7g+G7geG7gcah4buH4buD4buHZmdnZuG6qsOtaGbhu4PDrXfhu4Hhuqvhu6/huqThu6XhuqXhuqzhurFmZ8Osw6rhur/hu4t34bqq4bqxw6rhu6Thurjhuq554bul4bq/ecOBeeG7peG6v8ah4buPeeG6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G6quG6rMWpdXnhur92xal54bun4bq/4bqqcuG6v+G6qsODeeG7peG6v+G7p+G6suG6pMOq4bq/4buCxanGoeG6quG7p+G6scOqw63hu4Hhu4HDquG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqxw6pn4buHZ8Oq4bq/L2XEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5bhu4vhuqThuqrFqcO9ecOqZXvhuqxxeeG6v+G6qsODeeG7peG6v8ahxal0eeG6v+G6qsaw4buX4bun4bq/4buH4bqrZuG7geG7geG6v3nhu6fEqeG6v3jEqXnhu6Xhuqnhur954bunxKnhur934bq44bqwxanhuqnhur/DgXnhu6Xhur97w73hu4t54bq/4bqq4bqs4bqgeeG7peG6v+G7l+G7ieG7l+G6v3fDvWrFqeG6v+G6rOG7i0Lhur/hu5drxanhuqnhur/huqzhu4tC4bq/4buV4buz4bq/4buEw4HFqeG6qeG6v+G7hMSp4bq/d+G7ieG7l+G7p+G6qeG6v8ah4bq44buL4bq/4buX4bunQuG6ouG6quG6v+G7i8WpdsO94bqp4bq/xqHhurjhu4vhur/hu5fhu6dC4bqi4bqq4bq/4buV4buL4buVRuKApuG6v+G7leG7iXnhur/hu6fEqXnhu6Xhur954bulxKlG4bqp4bq/4bqqREbhur/huqrhu6fhu53DveG6v3hE4buL4bq/4buGxJDhur/hu4bEqeG6v+G6quG7p+G6tsWp4bq/4bqqxaly4bqq4bq/eMSp4bq/d8OK4buL4bq/4buX4bun4bu3eeG6v+G6quG6rOG6oHnhu6Xhur/hu5fhu4nhu5fhur93w71qxanhur/huqzhu4tC4bq/4buX4bunw73hur/huqThu6dE4bq/4bun4bqy4bqk4bqr4bq/4buaw4DFqeG6v+G7huG6sMWp4bq/4bqs4buLQuG6v+G6qGrhu5fhu6fhuqnhur/huqrhuqxCeeG7peG6v+G7leG7qXnhu6fhur94xILFqeG6v+G6quG7p+G7iXnhu6Xhur/hu5fhu6fDveG6v+G6quG7p0Lhur/hu6fDvWrhu5fhu6fhur/hu4fhur934bq64buLL+G6qmrhur/huqzhu4tC4bqp4bq/4bqsxalxeeG7peG6v8ah4bq44buL4bq/4buX4bunw73hur/huqrhu6dC4bq/4bunw71q4buX4bun4bq/4buF4bq/4bqq4bun4buJeeG7pS934bq64buLL+G7g+G6v+G6qsO1eeG6q+G6v3vhuqzhurzhur/hu5fhu6fFqeG6v+G6pOG7p8aw4bqp4bq/eMSCxanhur95bXjhur/hu6XFqeG7i+G6v+G7m+G7qXnhu6fhur/huqrhu6dC4bq/4bqq4bq84bq/4buF4buB4buB4bq/LeG6v2bhu4Hhu4Hhur/huqrhuqzFqXRC4bq/4bub4bqgeeG7peG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plxJHFqXjhu6Xhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rFqeG7luG7nXnhuqrhu53huqzDquG6v+G6qOG6qkZ34bud4bqxw6rhu4LFqcah4bqq4bun4bqn4bq/w63hu4Hhu4fhuqThu4Thuq3hur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6p+G6v2fhu4do4bqk4buE4bqtw6rhur/huqjhuqzhu5fhurHDqi8v4buXxqF54bqr4buV4buLw73huqrhu6fhu4t54bun4bunw73hu4vhuqvhu4Z5L8ah4bud4bqoduG6qsO94bqkL3nhu53hu4Lhuqgv4buD4buD4buHZy/hu4Phu4Hhu4HGoeG7h+G7g+G7h2Zo4buD4buH4bqqacOtaGdmd+G7geG6q+G7r+G6pOG7peG6peG6rOG6sWbDrGfDquG6v+G7i3fhuqrhurHDquG7pOG6uOG6rnnhu6Xhur95w4F54bul4bq/xqHhu4954bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v3bFqXnhu6fhur/huqpy4bq/4bqqw4N54bul4bq/4bun4bqy4bqkw6rhur/hu4LFqcah4bqq4bun4bqxw6rDreG7geG7h8Oq4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhurHDqmfhu4dow6rhur8vZcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7luG7i+G6pOG6qsWpw715w6pl4bukxanhu4vhur/hu5vhu6l54bun4bq/4buX4bu1eeG6v+G6quG6rOG6oHnhu6Xhur/huqrhu6dxeOG6v2fhur/huqjEqcO94bq/4bqw4bqq4bq/eeG7peG7t+G6quG6v+G7hELDteG6quG6v3bhu6fhu5NC4bqp4bq/4buD4bq/4bqoxKnDveG6v8ah4bq44buL4bq/d3Hhur954bulw73EqcWp4bq/4bqsQuG6onnhu6Xhuqvhur9Z4bun4bq24bq/4buX4bunbXjhur/huqjhu7Phu5fhur/hu5tDeeG7peG6v+G6quG7p+G7ncO94bq/4bqmQkbhur/huqrhuqzhu6l54bun4bq/dsOM4bq/4bqq4bunQuG7keG6quG6v3lxeeG6v+G7l+G7j0bhur/hurDhuqrhur/hu5fhu6fDveG6v+G6pkJr4bq/4bqqw73huqnhur/hu5tzQuG6qeG6v+G7m+G7ieG6pOG6v+G6unnhu6Xhur/hu5vhurjhurLhu5fhur954bunQuG6v+G7l8O0QuG6v+G6quG7p+G7q+G6v+G7p8WpckLhur/hu5dF4buL4bq/duG7p+G7ieG7l+G7p+G6v+G7p8SpeeG7peG6qeG6v3nhu6fDteG6quG6v3fEqeG6v+G7m8OAxanhur/hu4bhurDFqeG6v+G6quG7p+G7q+G6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/hu4RCw7Xhuqrhur924bun4buTQuG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plxJHFqXjhu6Xhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rFqeG7luG7nXnhuqrhu53huqzDquG6v+G6qOG6qkZ34bud4bqxw6rhu4LFqcah4bqq4bun4bqn4bq/w63hu4Hhu4HhuqThu4Thuq3hur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6p+G6v2fhu4dp4bqk4buE4bqtw6rhur/huqjhuqzhu5fhurHDqi8v4buXxqF54bqr4buV4buLw73huqrhu6fhu4t54bun4bunw73hu4vhuqvhu4Z5L8ah4bud4bqoduG6qsO94bqkL3nhu53hu4Lhuqgv4buD4buD4buHZy/hu4Phu4Hhu4HGoeG7h+G7g+G7h2Zo4buFw6zhuqppaOG7gcOsaXfhu4Hhuqvhu6/huqThu6XhuqXhuqzhurHDrGnDquG6v+G7i3fhuqrhurHDquG7pOG6uOG6rnnhu6Xhur95w4F54bul4bq/xqHhu4954bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v3bFqXnhu6fhur/huqpy4bq/4bqqw4N54bul4bq/4bun4bqy4bqkw6rhur/hu4LFqcah4bqq4bun4bqxw6rDreG7geG7gcOq4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhurHDqmfhu4dpw6rhur8vZcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7luG7i+G6pOG6qsWpw715w6ple+G7p+G7ncO94bq/w4F54bul4bq/e8O94buLeeG6qeG6v+G6quG7p+G6tsWp4bq/4bulxanhu4t54bq/4bqq4bunQuG6v+G7p8O9auG7l+G7p+G6v+G7l0Xhu4vhur/hu5fhu49G4bq/4bqw4bqq4bq/4bqq4bq84bq/4buF4bq/LeG6v2bhur/huqrhu6fhu4l54bul4bqp4bq/4buX4bunw73hur/huqrhu6dC4bq/eeG7p+G7keG6pOG6v+G6quG6rHF54bq/aOG7geG6v+G6quG6rMWpdELhur/hu5vhuqB54bulL+G7hsSQ4bqr4bq/4bua4buPRuG6v3fEqeG6v3fDvWrFqeG6v+G7l+G7j0bhur/GocO64bq/4bqq4bqs4bqgeeG7peG6qeG6v8ahw7rhur/hu5fhu6dteOG6v+G6qOG7s+G7l+G6qeG6v8aw4bqq4bq/4bqo4buPQuG6v+G7lXR54bun4bqp4bq/4bqk4bunROG6v+G7p+G6suG6pOG6v+G7huG6sMWp4bq/4bubxalzQuG6v3bFqXR54bq/4bqq4bunw4Phur954bun4bq4w4J54bul4bq/4buXReG7i+G6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G6pOG7p+G6uOG6rnnhu6XhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZcSRxal44bul4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOqxanhu5bhu5154bqq4bud4bqs4bq/xqHhuqrhu6dCeOG7lcOq4bq/4bqo4bqqRnfhu53hurHDquG7gsWpxqHhuqrhu6fhuqfhur/DreG7geG7h+G6pOG7hOG6reG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqn4bq/Z+G7h2jhuqThu4Thuq3DquG6v+G6qOG6rOG7l+G6scOqLy/hu5fGoXnhuqvhu5Xhu4vDveG6quG7p+G7i3nhu6fhu6fDveG7i+G6q+G7hnkvxqHhu53huqh24bqqw73huqQveeG7neG7guG6qC/hu4Phu4Phu4dnL+G7g+G7geG7gcah4buH4buD4buHZmhnw6zhuqrDreG7geG7gWfDrXfhu4Hhuqvhu6/huqThu6XhuqXhuqzhurFpw6zhu4XDquG6v+G7i3fhuqrhurHDquG7pOG6uOG6rnnhu6Xhur95w4F54bul4bq/xqHhu4954bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v3bFqXnhu6fhur/huqpy4bq/4bqqw4N54bul4bq/4bun4bqy4bqkw6rhur/hu4LFqcah4bqq4bun4bqxw6rDreG7geG7h8Oq4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhurHDqmfhu4dow6rhur8vZcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7luG7i+G6pOG6qsWpw715w6pl4buaxalzQuG6v+G7m+G7iXnhu6Xhur/hu6Xhu6fFqeG6v3nhu6fhu5F54bq/4bq04bq/w4F54bul4bq/V3Hhur8pQuG7i3nhu6Xhur97w73hu4t54bq/d8Sp4bq/4bub4bq64buX4bq/4bqqxrB54bun4bq/4buXw7R54bq/4buXROG6qeG6v+G7l+G7p+G7q0Lhur924bun4buz4bqp4bq/xqHhu4l44bq/eeG7peG7p+G7reG6qeG6v8ah4buJeOG6v3fEqXjhuqvhur8jeeG7peG6v3dCw4F54bq/4bqq4bupeOG6v+G6quG7tcWp4bq/4bun4bu34buX4bq/4bun4bu5xanhuqnhur/hu4nhuqThur/GocSQeeG7peG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/dsWpcnnhur/huqrhu6fhurrhu5fhur/hu5ts4bq/4bun4bu34buX4bq/4buGxKnhur95bnjhur/hu5Vu4bqq4bq/eeG7p0Lhur/hu5fDtELhur/hu5dF4buL4bq/4bqq4bun4bur4bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v+G7l0R54bul4bq/4bubxalzQuG6v3bFqXR54bq/4bq04bq/4bub4bur4buL4bq/4bqk4bun4bq44bqueeG7peG6v+G7m3Xhur93w4rhu4vhur/hu5fhu6fhu7d54bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur/hu5fhu49G4bqp4bq/4buXw7154bq/4bqk4bunROG6v+G7p+G6suG6pOG6v+G7hsSpw73hur/huqrhuqzhuqB54bul4bq/4bqq4bqs4bu34bqq4bqp4bq/4buX4bunbXnhur95QsOBxanhuqvhur9Z4bulw73EqcWp4bq/d8SpeOG6v3bFqXnhu6fhur/huqpy4bq/4bulxanhu7nFqeG6qeG6v8OBeeG7peG6v3vDveG7i3nhur93QsOBeeG6v+G7peG6uOG6rnnhu6Xhur944buZQuG6v+G7l+G7p8O14bqk4bq/4bunxKl54bun4bq/4buX4bunReG6v+G6quG6rOG6uOG6rnnhu6Xhuqnhur/hu5vhurjhurZ54bul4bq/d8OAxanhur/hu5dF4buL4bq/4buaa3nhu6Xhuqnhur/hu5fhu6fGsHnhu6fhur/huqjhu4nhu5fhu6fhur/huqThu6fhu4nhuqThur93QuG7keG6quG6v+G7l0Xhu4vhur9Z4bunxKnhur954bq44bqw4buX4bqt4bq/4bunw73EqXnhur/huqrhu6fEqXnhu6fhur954bunxal0eOG6v+G7hsSQ4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bulxanhu4vDveG6qeG6v3dCw4F54bq/4bul4bq44bqueeG7peG6v3jhu5lC4bq/4bubxanhur/hu5vDtELhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu5fhu4nhu5fhur/huqThu6fDvXnhu6Xhur/huqrhuqzEqcO94bq/4buXReG7i+G6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G6pOG7p+G6uOG6rnnhu6XhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu4pC4bqq4bunw73huqzDqmV7PH1Z4buk4bq/V1HEkS/huqRl

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]