(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau thời gian nghiên cứu thị trường, anh Phạm Văn Lĩnh, sinh năm 1991 ở thôn Hạc Sơn, xã Cẩm Bình (Cẩm Thủy) đã lựa chọn sản xuất rau, củ, quả an toàn làm sinh kế và hướng phát triển kinh tế gia đình.
4buFecSp4buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurg1w73hur7huqDDucOsZuG7hcOK4bq+4bq8xILDg3hmVHnDtcODeOG7i+G6vuG6vOG7jcO94buLw7JL4buLw7rhu4/Dg3nhu4vhur55SXThu4vEqOG7gsODeOG7i8O64buf4bq+4buLWcO0dOG7izRCw4Phu4Uvw4rhur7hurzEgsODeGbhu4UvecSpZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4WcO54buNdcOsZjThu43hu4Dhu4vhur55RMO94buLeMO94buNw4Phu4vDg3h5w73hu6nDg+G7i3RJ4buA4buL4bq+eeG7t+G7i+G6vuG6vEhEw4N4w6rhu4vhu43Dg3nhu4sxecO04bqi4buL4bqx4buZw4Phu4skQcODecOq4buLw4rDvcODeeG7i8OD4buZ4bqi4buLxKnDssOyxKnhu4tF4buL4bq+ecOCw4Phu4tZw7R04buLNELDg8Oq4buLS+G7k+G7i1Rx4bqi4buLU+G7tcODeeG7i+G7h1Rx4bqi4buLNXlGTOG7g+G7i8O64buT4buL4bqgw4zhu43hu4t0eeG6tsOD4buLw4rhu5HDg+G7i0vhu4Dhu5/hur7hu4vhurzhu43hu4DDquG7i3RGw6rhu4vhurrhu4Dhu5Hhu4vhu43Dg+G7i+G6vsSCw7XDg+G7i+G6oMO14bqi4buLw4rDvcODeeG7i8OA4bur4buLxKjDteG7i3lIQ8ODeOG7i+G6uHnhu4/hur7hu4vhur7hurzDveG7r8OD4buLw4DDvcODeeG7i+G6vuG7q+G7i3jDveG7jeG7i8O64bu1w4N54bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xm4buFw73huqJ44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zDvVTDucOD4bq+w7nhurzDrOG7i8OK4bq+TOG6oMO5Y8OsSsO9deG6vnnhurvhu4vDs+G7ieG7ieG6uEvhur3hu4t5w7nDvXh54bq+4bq74buLbWtr4bq4S+G6vcOs4buLw4rhurx0Y8OsLy90dcOD4bq/c+G7jcSC4bq+eeG7jcODeXnEguG7jeG6v8Sow4MvdcO5w4rDgOG6vsSC4bq4L8ODw7lKw4ovamrEqWovxKluxKl1a2pq4buJ4buJbWvhur7EqeG7iW9qbeG6oOG7ieG6v8OB4bq4eOG6ueG6vGNtw7LDs8Os4buL4buN4bqg4bq+Y8OsVHnDtcODeOG7i+G6vuG6vOG7jcO94buLw7JL4buLw7rhu4/Dg3nhu4vhur55SXThu4vEqOG7gsODeOG7i8O64buf4bq+4buLWcO0dOG7izRCw4PDrOG7i0rDvXXhur55Y8Osw7Phu4nhu4nDrOG7i3nDucO9eHnhur5jw6xta2vDrOG7iy9m4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFThu43hurjhur7DvcSCw4PDrGbhu4zDg3nhu4sxecO04bqi4buL4bqx4buZw4Phu4skQcODeeG7i0Xhu4vhur55w4LDg+G7i1nDtHThu4s0QsODw6rhu4tL4buT4buLVHHhuqLhu4tT4bu1w4N54buL4buHVHHhuqLhu4s1eUZM4buD4buLw4DDveG7r+G6ouG7i+G6vuG6vOG7jeG7i+G6vOG7jeG7gOG7i+G6osO14buA4buL4bq+4bq8SEN04buLw4B5w73hu4tL4buA4buf4bq+4buLc+G7j8OD4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xm4bqxQ8O94buLw4rDjOG7i+G6vuG7o+G6ouG7i3nhu4BM4bur4bq+w6rhu4vDuuG7oeG7gOG7i+G6vkjhu4tzw7XDveG7i3Phu5HDg8Oq4buLScODeOG7i3Xhu4TDg3jhu4vDgHnEguG7jeG7i3nhurZ04buLLeG7i8OAw5Lhu4vhur554buAcOG6vsOq4buLxKjhu4LDg3jhu4vDuuG7n+G6vuG7i3Phu5PDveG7i8Sow7nDg+G7i8OKw4LDg3jhu4sl4buT4buL4bq+eeG7gOG6rHThu4vhur55w4LDg+G7i1nDtHThu4s0QsOD4buLw4N5SOG7i8O6SMSQdOG7i+G6vuG6vOG7gEzhu7HDg+G7i8OKSXThu4vDiuG6pMODeOG7i+G6okPDvcOq4buL4bq64buA4buNw4N54buLw4Phu5nhuqLhu4tL4buNw4N54buL4bqiSEPhur7DquG7i+G6vuG6vEXhu4vhur55w7XDg3nhu4vEqOG7gsODeOG7i8OK4buRw4Phu4tL4buA4buf4bq+4buL4bq64buATOG7i+G6osOC4buL4bqgQ8OD4buLw7rhu6Hhu4Dhu4vhur7DveG7qcOD4buLdEbhu43hu4vDuuG7t+G7jeG7i+G6uHlIQsODeOG7i8Sow7Xhu4vhuqLhu43Dg3jhu4vhuqDDtMO94buLecO94but4buA4buL4bq64buA4buR4buLw4DDvcODeeG7i+G6vuG7q+G7i3Thu43EguG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZjV5w7nEguG7i+G6oETDveG7i3jDvUPDveG7i+G6vnnDveG7reG7gOG7i3RG4buN4buLNlMqVeG7i0vhu5Phu4tUceG6ouG7i1Phu7XDg3nDquG7i3R54buGw4N44buL4bq+w4LDveG7i+G6vuG7teG6ouG7i8O64burw4Phu4vDgHnhu4Dhu4vDiuG7kcOD4buLS+G7gOG7n+G6vuG7i+G6vOG6rMODeOG7i3lCw4Phu4tu4buLeeG7jeG7i+G6vsO0w73hu4vhur55w4LDg+G7i1nDtHThu4s0QsOD4buLdEbhu43hu4t4w73hu43hu4vDuuG7tcODeeG7i+G7jcODeeG7izF5w7ThuqLhu4vhurHhu5nDg+G7iyRBw4N54bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmNeG6vETDveG7i8O64buT4buLxKjhu7Hhu4vhur7hurxI4buN4buLw4N5SMODeOG7i+G7jcODeeG7i8SocsOD4buL4bqi4buRw73hu4vhuqLDveG7q+G6vuG7i8OAw73hu6/huqLhu4vhur7hurzhu43hu4vhuqDDtMO94buLxKhIRMOD4buL4bq84buN4buA4buLdHnhu4Bxw4Phu4tz4bu34buLS+G7gOG7n+G6vuG7i3Phu4/Dg+G6v+G7i8OaSMSQdOG7i3PDveG7q+G6vsOq4buLdcO94butw4Phu4vhur7hu7N0eeG7i8So4buCw4N44buLw7rhu5/hur7hu4tz4buTw73hu4vEqMO5w4Phu4vDisOCw4N44buLJeG7k+G7i+G6vuG6vEhDdOG7i8O64bujTOG7i8O6SMSQdOG7i8ODeEhEw73hu4t14bujw4Phu4vDiuG7kcOD4buLS+G7gOG7n+G6vuG7i+G6ouG7s+G7jcOq4buLecO94but4buA4buL4bq64buA4buR4buLw4DDvcODeeG7i+G6vuG7q+G7i8OAecOCw4N44buLdOG7jcSC4bq/4buLKuG7meG6ouG7i2rhu4nEqcOzw6rhu4t4w73hu43hu4vDuuG7tcODeeG7i+G7jcODeeG7izF5w7ThuqLhu4vhurHhu5nDg+G7iyRBw4N54buLw7rhu5Phu4vhur7DveG7qcOD4buL4bq4ecSCw4N44buL4bq+ecOMdOG7i3nDveG7rcOD4buLdHnhu4BM4buvw4Phu4vDuuG6qMO94buLdELhu4t04buf4buA4buLdOG7o0zhu4vhur7hurzhuqbDg3jDquG7i+G6oMOM4buN4buLdHnhurbDg+G7i+G6vOG7jeG7gOG7i+G6osO14buA4buL4bqgw7XhuqLhu4vDiuG7kcOD4buL4bq4eXHhuqLhu4vhurh54buP4bq+4buL4bq+4bq8w73hu6/Dg+G6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZuG6sUPDveG7i3XDveG7rcOD4buL4bq+4buzdHnhu4vDgHnEguG7kcODeOG7i2rhu4t54buNw6rhu4t4w73hu43hu4vDuuG7tcODeeG7i+G7jcODeeG7i8O64buh4buA4buL4bq+SOG7i3lCw4Phu4vEqeG7ieG7ieG7i+G6vuG6vMO94but4buA4buLw7rhuqbDg3jhu4vhuqDhu5Xhurjhu4vDusah4bq+4buLeeG7reG7i+G6vnnhuqTDg3jhu4vhuqTDg3jhu4t1csOD4buLw4NIQ3Thu4vDuuG7r+G7i+G6vnnhu4Bww4Phu4vhur7DveG7rcOD4buLdHnEguG7i8Sow73hu6104buLdHnhu5nhuqLhu4vDiuG6rnThu4t04bujTOG7i+G6vuG6vOG6psODeOG7i8Sow7Xhu4vhuqLhu4Dhu43hu4t4w73huqTDg3jhu4t0eeG7n+G6vuG7i+G6oEjEkMODeOG7i3Thu43EguG6v+G7izXhu4BM4buLw4N5w73hu6nDg8Oq4buLw7rEkOG6vuG7i+G6oEfhu4vhuqDhu4Thur7hu4t04buA4bqkw73hu4vDg+G7meG6ouG7i2rhu4nEqcOzw6rhu4t04buPw4N54buLw7rhuqbDg3jhu4vhur55w4LDg+G7i1nDtHThu4s0QsOD4buLc+G7t+G7i8So4buCw73hu4vhuqDhu5/hurjDquG7i+G6vsSCw7XDg+G7i3Phuqzhu4t1w73hu63Dg+G7i+G6vuG7s3R54buLw7rhu5Phu4vDuuG7oeG7gOG7i+G6vkjhu4t0RuG7jeG7i3jDveG7jeG7i8O64bu1w4N54buL4buNw4N54buLc+G7t+G7i+G6ouG7n+G6vuG7i+G6vuG6vOG7lcODeOG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZip54buIw4N44buLecO94buLxKjhurbDg3jhu4vDuuG7oeG7gOG7i+G6vsO94bupw4Phu4vEqOG7seG7i8OK4buRw4Phu4tL4buA4buf4bq+4buL4bq+cOG6uOG7i+G6vuG6vOG7gMODeMOq4buLScODeOG7i3Xhu4TDg3jhu4t0w4LDg3jhu4vDg3h54but4buLecO94butw4Phu4vDusO0w73hu4t0RuG7jeG7i+G6vnnhu43Dg3nhu4vDg8O94bupw4Phu4sxecO04bqi4buL4bqx4buZw4Phu4skQcODeeG7i8O64buT4buL4bq+eeG7n+G6vuG7i3PDtMO94bq/4buL4buMw4N54buLJEHDg3nhu4t0ecSC4buLc8O94bur4bq+4bq74buL4bqx4bqkw4Phu4tL4buA4buf4bq+4buL4bq+eeG7o8OD4buL4bq+w43hu4vDg8OCw4N44buLw4N4ecO94but4bq44buLw4Phu6nDg+G7i+G6vsOCw73hu4vhuqLEgsODeOG7i+G6ouG7gOG6pMOD4buL4bq4eeG7j+G6vuG7i+G6vuG6vMO94buvw4Phu4vDgMO9w4N54buL4bq+4bur4buL4bq+w43hu4vDuuG6psODeOG7i8O64buf4bq+4buL4bq64buA4bup4buLeUhCw4N44bq/4buLNOG7jeG7gOG7i8ODecO94bux4buA4buLw4Phu5nhuqLhu4vhuqDhu43EguG7i8O64bqsw4N44buL4bq+w4LDveG7i8O64buT4buL4bq+4buzdHnhu4t04bqu4bq44buLw7pIxJB04buLw4rhuqThu4vEqOG6pMOD4buL4buz4bq+4buL4bqyw73hu4vDuuG7r+G7i+G6uHnhu4/hur7hu4vhur7hurzDveG7r8OD4buLw4rhu5HDg+G7i0vhu4Dhu5/hur7hur/hu4vDmuG7r+G7i0vhu6NM4buLdcOMw4N44buLw7pIxJB04buLxKjhu4LDg3jhu4vhurzhu43hu4Dhu4t5QsOD4buLauG7i3nhu43DquG7i8ODeMSCw7XDveG7i3XDveG7rcOD4buL4bq+4buzdHnhu4vDuuG7n+G6vuG7i+G6vOG7gOG6rMODeOG7i3RG4buN4buLeMO94buN4buLw7rhu7XDg3nDquG7i3ThurDDg+G7i+G6vnnhu4Dhu6nDquG7i+G6vnnhu6Hhu4Dhu4t0RuG7jeG7i8ODeeG7iMODeOG7i3nhuqzhu4t14bujw4Phu4tL4buAw4N44buL4bq64buA4buNw4N54bq/4buLNOG7jeG7gOG7i8OAecO94buLc+G7t+G7i+G6vnnDveG7qcOD4buL4bq+4buNw73DquG7i+G6vsSCw7XDg+G7i3Phuqzhu4t1w73hu63Dg+G7i+G6vuG7s3R54buLw4rhu5HDg+G7i0vhu4Dhu5/hur7DquG7i8So4bqkw4Phu4vhuqDDveG7q8ODeOG7i+G6ouG7n+G6vuG7i+G6vuG6vOG7lcODeMOq4buLeMO94buN4buLw7rhu7XDg3nhu4vDuuG7k+G7i3jGoeG6uOG7i8ODecO94bux4buA4buLw4B54bqu4buLw4B54buZw4Phur/hu4s14buATOG7i8ODecO94bupw4PDquG7i8SoQ8O94buL4bq64buATOG7q+G6vuG7i+G6vuG7o+G6ouG7i+G6oEPDg8Oq4buL4bq+w4LDveG7i8O64buT4buL4bq+w73hu6vhurjhu4vhur7hu4R04buLeeG7gEzhu4vDuuG6rMODeOG7i8So4bqkw4Phu4vhur7DjeG7i8ODeEhEw73hu4vhur554bujw4PDquG7i+G6uuG7gMOS4buL4bq+4buzw4Phu4t14buEw4N44buLS+G7k+G7i8O64buv4buL4bq+w73hu6vhurjhu4vhur7hu4R04buLw7rhu6Hhu4Dhu4vhur5I4buLw4rhu5HDg+G7i0vhu4Dhu5/hur7hur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhu4XDveG6onjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrMO9VMO5w4Phur7DueG6vMOs4buLw4rhur5M4bqgw7ljw6xKw7114bq+eeG6u+G7i8Oz4buJ4buJ4bq4S+G6veG7i3nDucO9eHnhur7hurvhu4tta2vhurhL4bq9w6zhu4vDiuG6vHRjw6wvL3R1w4Phur9z4buNxILhur554buNw4N5ecSC4buN4bq/xKjDgy91w7nDisOA4bq+xILhurgvw4PDuUrDii9qasSpai/EqW7EqXVramrhu4nEqWxt4bq+am1ua2rhuqDhu4nhur/DgeG6uHjhurnhurxjbcOyb8Os4buL4buN4bqg4bq+Y8OsVHnDtcODeOG7i+G6vuG6vOG7jcO94buLw7JL4buLw7rhu4/Dg3nhu4vhur55SXThu4vEqOG7gsODeOG7i8O64buf4bq+4buLWcO0dOG7izRCw4PDrOG7i0rDvXXhur55Y8Osw7Phu4nhu4nDrOG7i3nDucO9eHnhur5jw6xta2vDrOG7iy9m4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFThu43hurjhur7DvcSCw4PDrGZYw73hu43hu4vDuuG7tcODeeG7i+G7jcODeeG7iyRBw4N54buLw7rhu6Hhu4Dhu4vhur5I4buLeeG7reG7i+G6vnnhuqTDg3jhu4vDukhEw4N44buL4bqkw4N44buLdXLDg+G7i8ODSEN04bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xm4bqxQ8O94buLw4Phuqrhu4vhuqDDjHThu4vDgHnDgsODeOG7i8ODeHnhu7nhu4vEqMO14buL4bq64buATOG7q+G6vuG7i+G6vuG7o+G6ouG7i+G6oMO14bqi4buLeMO9w7Xhu4Dhu4vhur7hurzhu6nDg+G7i+G6ouG7kcODeeG7i8O64buf4bq+4buL4bq64buA4bup4buLeUhCw4N4w6rhu4vDuuG7oeG7gOG7i8OD4buZ4bqi4buLauG7icSpw7Lhu4vDiuG7jeG7gOG7i8OAecO94buL4oCcdOG7kcO94buLeeG6ruG7jeKAneG7i8So4buCw4N44buLw7rhu5/hur7hu4vhuqBHw6rhu4vhu43Dg3nhu4sxecO04bqi4buL4bqx4buZw4Phu4skQcODeeG7i8Sow7Xhu4t4w73hu43hu4vDuuG7tcODeeG7i+G6vsO94bur4bq44buL4bq+4buEdOG7i8O64buh4buA4buL4bq+SOG7i3lCw4Phu4tr4buJ4buJ4buL4bq+4bq8w73hu63hu4Dhu4vDuuG6psODeOG7i8O64buv4buL4bqiReG7i+G6vOG6rMODeOG7i3XDveG7rcOD4buL4bq+4buzdHnhu4vDuuG7n+G6vuG7i8OK4buRw4Phu4tL4buA4buf4bq+4buLdOG7o0zhu4vhurzhu43hu4Dhu4vhuqLDteG7gOG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZuG7jMODeeG7i8O64buT4buL4bq+cOG6uOG7i+G6vuG6vOG7gMODeOG7i8O64buh4buA4buL4bq+SOG7i3Thu5HDveG7i+G6vsO0xILhu4vDuuG7n+G6vsOq4buL4bqi4buA4buN4buLeMO94bqkw4N44buLdHnhu5/hur7hu4vhuqBIxJDDg3jhu4t04buNxILhu4vEqMO14buL4bqg4buV4bq44buLw7rGoeG6vuG7i3nhu63hu4vhur554bqkw4N44buL4bq+SEPDvcOq4buLeMO9w7XDg+G7i+G6oMO5xILhu4vDuuG7r+G7i3R54buATOG7qcOD4buLdOG7jcODeeG7i8OK4buRw4Phu4tL4buA4buf4bq+4buL4bq84buN4buAw6rhu4t0RsOq4buL4bq64buA4buR4buL4bq+ecO5xILhu4t5SEPDg3jhu4vhurHDvcO54bq+WOG7jDHhur/hu4vhu4zDg3nhu4vhur7DveG7q+G6uOG7i+G6vuG7hHThu4vhur554buA4bup4buLdcO94butw4Phu4vhur7hu7N0eeG7i3Thu43Dg3nhu4vhur7hu4904buLdEbhu43hu4vDg3hIRMO94buLdeG7o8OD4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vEqOG7gsODeOG7i8O64buv4buL4bqiReG7i+G6vOG6rMODeOG7i8So4buCw4N44buLw4rhu5HDg+G7i0vhu4Dhu5/hur7hu4vhuqDhu6nDg+G7i27hu4t54buN4buLw4rhu5HDg+G7i0vhu4Dhu5/hur7hu4tz4buz4buLS+G7jcODecOq4buLdMO14buLdHnhu4Dhu43DquG7i+G6vOG7jeG7gOG7i+G6vnnDucSC4buL4bqi4buC4buN4buLxKjhu4Thu4vDuuG7r+G7i3Thu4DDg3jhu4tJw4N44buLdHnEguG7i+G6vnnhu7fhu4vhur7hurxIRMODeOG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZuG7jMODeeG7iyRBw4N54buLdHnEguG7i3PDveG7q+G6vuG6u+G7i+G6ouG7n+G7gOG7i3R54bqk4bq+4buLdEbhu43hu4vDiuG7kcOD4buLS+G7gOG7n+G6vuG7i+G6uuG7gEzhu4vhuqLDguG7i+G6oEPDg8Oq4buLdHnhu7PDg3nhu4vhuqDDteG7i8OA4bur4bq+4buLw4PhuqTDveG7i8O6SMSQdOG7i+G6vnnhu7fhu4vhur7hurxIRMODeOG7i+G6vsO94bup4buA4buL4bq+eeG7hOG7i+G6qMOD4buLw7rhu7fDg3nDquG7i3Phu7HDg+G7i8So4buIw4N44buLdHnEguG7i8OK4buRw4Phu4vhurh5ceG6ouG6v+G7i+G6seG7teG7i8SocEzDquG7i3Thu4LDg3jhu4vEqEPDveG7i8Sow73hu6104buLw4N4ecO94bupw4Phu4t0SeG7gOG7i3lIQ8ODeOG7i8OK4buRw4Phu4tL4buA4buf4bq+w6rhu4t0eeG7meG6ouG7i8OK4bqudOG7i3R5xILhu4t04bujTOG7i+G6vuG6vOG6psODeOG7i+G6vsOCw73hu4vDuuG7k+G7i+G6oMO94bupw4Phu4vDgOG7q+G6vsOq4buL4bq+4bu14bqi4buLw4DDveG7q+G6ouG7i+G6ouG6rOG6vuG7i8OK4bqk4buLw7rhu6Hhu4Dhu4vhuqLhuqTDveG7i+G6vsO94bup4buA4buL4bq+eeG7hOG7i8OK4buRw4Phu4vhurh5ceG6ouG7i+G6vsO0w73hu4t04buPdOG7i3R5xJDhu4vhuqBDw4Phu4vhur554buA4bqsdOG7i3Thu4904buLeeG7gEzhu63Dg+G7i+G6osO94buxw4Phu4vDg+G7hsO94buLdEbhu43hu4vhur7hu7nDg3nDquG7i3R5xJDhu4vDuuG7oeG7gOG7i+G6ouG6pMO94buL4bq84buN4buAw6rhu4t0RuG7i+G6uuG7gOG7keG7i8Oaw4LDg3jhu4tZSELDg3jhu4vhu4c1MeG7izV54buNw4N54buLWeG6ruG7jeG7g8Oq4buLdHnEkOG7i8O64buh4buA4buL4bqi4bqkw73hu4vhur554buA4bqsdOG7i+G6vuG7ucODeeG7i1nhu5HDveG7i1VIQsODeMOq4buLKsO9w4N54buLU+G7tcODeeG7i8Sow7Xhu4tq4buLc+G7q+G6uOG7i+G7mcOD4buL4bq+cOG6uOG7i+G6vnnhu6/hu4t0RuG7jeG7i2rhu4vDg3nDteG7i+G6ouG7j0zhu4vhuqLhu41M4buL4bq+4bq84bupw4Phu4vDuuG7t+G7jeG7i3PDtcOD4buLeeG7gEzhu63Dg+G6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZjThu5HDg+G7i+G6oEjEkMODeOG7i+G6vuG6vOG7gMODeOG7i3Phu7XDg3nhu4t0RuG7jeG7i8So4buCw4N44buLw4rhu5HDg+G7i0vhu4Dhu5/hur7hu4t04bqu4buL4bq+eeG7r+G7i8O6w7Thur7hu4trLW3hu4vhur7DtC/Dg3jDtUzDquG7i3Phu7XDg3nhu4vhurrhu4Dhu6PDg+G7i3XEguG7jcODeeG7i+G6vnnhu4Dhu4vDusO04bq+4buLw4B5xILhu5HDg3jhu4vEqcOqbuG7i+G6vsOT4buLw7rhuqbDg3gvw4Phu5nhuqLhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhu4XDveG6onjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrMO9VMO5w4Phur7DueG6vMOs4buLw4rhur5M4bqgw7ljw6xKw7114bq+eeG6u+G7i8Oz4buJ4buJ4bq4S+G6veG7i3nDucO9eHnhur7hurvhu4tta2vhurhL4bq9w6zhu4vDiuG6vHRjw6wvL3R1w4Phur9z4buNxILhur554buNw4N5ecSC4buN4bq/xKjDgy91w7nDisOA4bq+xILhurgvw4PDuUrDii9qasSpai/EqW7EqXVramrhu4lqbGvhur5ra8OzbcOz4bqg4buJ4bq/w4Hhurh44bq54bq8Y27EqcSpw6zhu4vhu43huqDhur5jw6xUecO1w4N44buL4bq+4bq84buNw73hu4vDskvhu4vDuuG7j8ODeeG7i+G6vnlJdOG7i8So4buCw4N44buLw7rhu5/hur7hu4tZw7R04buLNELDg8Os4buLSsO9deG6vnljw6zDs+G7ieG7icOs4buLecO5w714eeG6vmPDrG1ra8Os4buLL2bhu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4VOG7jeG6uOG6vsO9xILDg8OsZljDvcO1w4Phu4vhuqDDucSC4buL4bq+w7TDveG7i8So4buCw4N44buLw4rhu5HDg+G7i0vhu4Dhu5/hur7hu4vDuuG7r+G7i8OD4bujw4N44buLdOG7jcSC4buLecO94but4buA4buL4bq64buA4buR4buLw4DDvcODeeG7i+G6vuG7q+G6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZj15w4LDg3jhu4vDg3nhu4jDg3jhu4vhuqjDg+G7i8O64bu3w4N54buLw4rhu5HDg+G7i0vhu4Dhu5/hur7DquG7i+G6uHnhu4/hur7hu4vhur7hurzDveG7r8OD4buLw4DDvcODeeG7i+G6vuG7q+G7i3jDveG7jeG7i8O64bu1w4N5w6rhu4vDgHnhu4Dhu4vDiuG7kcOD4buLS+G7gOG7n+G6vuG7i3RG4buN4buLeMO94buN4buLw7rhu7XDg3nhu4vhu43Dg3nhu4sxecO04bqi4buL4bqx4buZw4Phu4skQcODeeG7i3ThurDDg+G7i+G6vsO0xILhu4vEqMO94butdOG7i+G6oMO14bqi4buL4bqow4Phu4vDuuG7t8ODeeG7i3R5xILhu4tt4buL4bqg4buNxILhu4vDuuG6rMODeMOq4buL4bq+eeG7gOG7i8ODeXDhurjhu4tz4bu1w4N54buL4bq64buA4bujw4Phu4vDusO04bq+4buLb+G7i+G6vuG6vMO94but4buA4buLw7rhuqbDg3gv4bq+eeG7j8ODeOG7i8Sow7Xhu4t5w7XDg3jhu4t0eeG7hHThu4vhuqDhu43EguG7i8O64bqsw4N44buL4bq+eUTDveG7i8So4buE4bq/4buLKnjEgsO1w73hu4vEqMO94butdOG7i8OK4buRw4Phu4tL4buA4buf4bq+4buL4bq64buATOG7i+G6osOC4buL4bqgQ8OD4buL4bq+ecO5xILhu4t5SEPDg3jhu4vhurHDvcO54bq+WOG7jDHDquG7i3jDveG7jeG7i8O64bu1w4N54buL4buNw4N54buLdOG6sMOD4buLdOG7gMODeOG7i3Thu5/hurjhu4t4w73huqTDg3jhu4vhurzhu43hu4Dhu4vhuqLDteG7gOG7i3R54buf4bq+4buL4bqgSMSQw4N44buLdOG7jcSC4buLxKjDteG7i8O64buh4buA4buL4bq+SOG7i0vDueG7i+G6vuG7kcO94buLw7rhu6/hu4vhur554buA4buL4bqi4buA4buN4buLw4rhu5HDg+G7i+G6uHlx4bqi4buL4bq84buN4buA4buLdEbhu4vhurrhu4Dhu5Hhu4t0ecSC4buLw4N4SETDveG7i3Xhu6PDg+G7i+G6vuG6vOG7qcOD4buLw7rhu7fhu43hu4tzw7XDg+G7i3nhu4BM4butw4Phur/hu4sqeUThu4vDuuG6rsOq4buLdELhu4vDikXhu4t0RuG7jeG7i+G7jcODeeG7i8O64buT4buL4bqgw73hu6nDg+G7i8OA4bur4bq+4buL4bq+eeG7gOG7i+G6ouG7gOG7jeG7i8OK4buRw4Phu4vhurh5ceG6ouG7i8SoQ8O94buLw4N4SETDveG7i+G6vuG6vOG6psODeOG7i3Phu7Phu4tL4buNw4N54buLS+G7k+G7i1Rx4bqi4buLMuG7gE3DquG7i8So4buCw4N44buL4bq84buN4buA4buL4buNw4Phu4vhur7EgsO1w4Phu4vhur554bu34buL4bq+4bq84bufw4Phu4sxecSCw4N44buLNELDg8Oq4buLVHHhuqLhu4sqeOG6tnThu4vigKbhu4vDuuG7r+G7i3Thu4DDg3jhu4tJw4N44buLdHnEguG7i+G6vnnhu7fhu4vhur7hurxIRMODeOG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZuG7hcO94bqieOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Osw71Uw7nDg+G6vsO54bq8w6zhu4vDiuG6vkzhuqDDuWPDrErDvXXhur554bq74buLw7Phu4nhu4nhurhL4bq94buLecO5w714eeG6vuG6u+G7i21ra+G6uEvhur3DrOG7i8OK4bq8dGPDrC8vdHXDg+G6v3Phu43EguG6vnnhu43Dg3l5xILhu43hur/EqMODL3XDucOKw4Dhur7EguG6uC/Dg8O5SsOKL2pqxKlqL8SpbsSpdWtqauG7iWtrbuG6vmxt4buJw7Nv4bqg4buJ4bq/w4Hhurh44bq54bq8Y29tw6zhu4vhu43huqDhur5jw6xUecO1w4N44buL4bq+4bq84buNw73hu4vDskvhu4vDuuG7j8ODeeG7i+G6vnlJdOG7i8So4buCw4N44buLw7rhu5/hur7hu4tZw7R04buLNELDg8Os4buLSsO9deG6vnljw6zDs+G7ieG7icOs4buLecO5w714eeG6vmPDrG1ra8Os4buLL2bhu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4VOG7jeG6uOG6vsO9xILDg8OsZiXDguG7i3nhu7XDg3nhu4vDiuG7kcOD4buLS+G7gOG7n+G6vuG7i+G6vOG7jeG7gOG7i+G7jcOD4buL4bq+xILDtcOD4buLdEbhu43hu4t54bqs4buLeMO94buN4buLw7rhu7XDg3nhu4vhu43Dg3nhu4sxecO04bqi4buL4bqx4buZw4Phu4skQcODeeG7i8O6SMSQdOG7i0vDueG6ouG7i+G6oMO14buL4bqiw4Lhu4t54bu1w4N54buLw7rDveG7r+G6ouG7i3RG4buN4buLw7rhu7fhu43hu4vhurh5SELDg3jhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbDmuG7j8ODeeG7i3jDveG7j+G7i8So4bux4buL4bqiw4Lhu4t54bu1w4N54buLw4rhu5HDg+G7i0vhu4Dhu5/hur7hu4t0RuG7jeG7i3nhuqzhu4vhu43Dg3nhu4sxecO04bqi4buL4bqx4buZw4Phu4skQcODecOq4buLw4LDg3jhu4vDmuG6quG7i+G6seG7mcOD4buLJMO94bupw4PDquG7i1R5RuG7i+G6vuG7t3R54buLNlMqVeG7i0vhu5Phu4tUceG6ouG7i1Phu7XDg3nhu4t0ecSC4buLc8O94bur4bq+4bq74buLJcOC4buLeeG7tcODeeG7i+G6vuG6vOG6psODeOG7i+G6vOG7jeG7gOG7i+G7jcOD4buL4bq+xILDtcOD4buL4bq+ecO5xILhu4vhur7DveG7qeG7gOG7i3R54buAccOD4buL4bqxw73DueG6vljhu4wx4buLdEbhu43hu4t54bqs4buL4buNw4N54buLJEHDg3nhu4vDukjEkHThu4vDuuG7j8ODeeG7i3jDveG7j+G7i+G6oMO14buL4bqi4bqs4bq+4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vDg3nhu4jDg3jhu4vhuqLDguG7i3nhu7XDg3nhu4vhurh54buP4bq+4buL4bq+4bq8w73hu6/Dg+G7i8OK4buRw4Phu4tL4buA4buf4bq+4buLecO94but4buA4buL4bq64buA4buR4buLw4N54buf4bq+4buL4bq+w7TDveG7i8O64bu34buN4buL4bq4eUhCw4N44bq/4buLPXnDgsODeOG7i3R54bu54buL4bq4eeG7j+G6vuG7i+G6vuG6vMO94buvw4Phu4vDgMO9w4N54buL4bq+4bur4buLeeG6rOG7i3jDveG7jeG7i8O64bu1w4N54buL4bqiw7Xhu4t04bqww4Phu4vhurh54buP4bq+4buLeeG7gEzhu4t5w73hu63hu4Dhu4vhurrhu4Dhu5Hhu4t0RuG7jeG7i8O64bqmw4N44buLw7rhu5/hur7hu4vEqOG7gsODeOG7i3Phu5PDveG7i8Sow7nDg+G7i8OKw4LDg3jDquG7i3jhuq7hurjhu4vhurh54buhw4Phu4vhuqDhu43Dg+G7i+G6vuG6suG7jcOq4buLw4N54bujw4Phu4vhurzhuqzDg3jhu4vhuqLDguG7i3nhu7XDg3nhu4vDiuG7kcOD4buLS+G7gOG7n+G6vuG7i+G6vnDhurjhu4vhur7hurzhu4DDg3jhu4vhurrhu4BM4buL4bqiw4Lhu4vhuqBDw4Phu4vhur7DtMO94buLw7rhu7fhu43hu4vhurh5SELDg3jhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbDmuG7r+G7i3nhuqrhu4vhur7hurzEkOG7i3R5RuG7i+G6vnnhu6/hu4vhurh54buP4bq+4buL4bq+4bq8w73hu6/Dg+G7i8OK4buRw4Phu4tL4buA4buf4bq+w6rhu4s2UypV4buLS+G7k+G7i8O64buT4buLxKjDteG7i8O64buNw4N44buL4bq8w7Xhu4vDisSC4buP4bq+4buL4bqi4bqs4bq+4buLw4rhuqThu4t0QuG7i3R54burw6rhu4t0eeG7s8ODeeG7i8OK4buPdHnhu4vDuuG7r+G7i8O64bux4buLS+G7gOG7n+G6vuG7izZTKlXhu4t54buATOG7rcOD4buLS+G7peG6vsOq4buLeeG6quG7i+G6vuG6vMSQ4buL4bqiw4Lhu4t54bu1w4N54buL4bqiReG7i+G6vOG6rMODeOG7i+G6uuG7gEzhu4vhuqLDgsOq4buLw4Phu6PDg3jhu4t04buNxILhu4t0eeG7n+G6vuG7i+G6oEjEkMODeOG7i8OK4buRw4Phu4vhurh5ceG6ouG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurjhu4zhu4Dhur55xILhurzDrGZT4bu1w4N54buLKnjhu4BM4bupw4Phu4Uv4bq4Zg==

Bình Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

1 bình luận

 Nguyễn Hữu Ngôn - 05:57 03/04/22

 Trả lời

Một mô hình tốt. Bài viết khá tường tận và thuyết phuc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]