(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 6/2, trao đổi với phóng viên Báo Văn hóa và Đời sống, đại diện lãnh đạo Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đã có kết luận nguyên nhân ngao chết trắng tại xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqk4buFR1FD4bqpUEo7Q+G6snHDmsavUEPhu4NR4buG4bq0w4NDa+G7oDsx4buUxq9Dxq9QSsavQ8av4bug4buG4buoQ8OSUOG7ljpD4buM4buoQ1dDxq9QUeG7osWoQyLhu4RDw5JQ4buUxq9QQ+G7puG7msOSUEPGr1BR4buaOkPhu47DncOCL1DEkOG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhu4XDleG7huG7jELhuqRr4bug4buEMUPhurwvReG6rkM6JuG7huG7qEPhu47hu7JRQyLhu7hRQyVQ4buqxq/hu6BDIlHhu5TGr0Phuq3hu4Lhu6hD4buxScavQ1Dhu6rhu4ZDIuG7hENiQFFDP1jGr+G7oOG6rkPhu45GUUPhu4xR4buaxq9D4bumSMavUEPhu45G4buoQ+G6qVBRQ8OSIcOSQ3FQLEMxQzpVxq9QQ3FQ4buGxq9QQ+G7heG7quG7hkPDklDhu6hDw5NR4buWOsODQ2JIQ8OS4buqQ+G7pOG7ljpD4bumO03Gr0PGr+G7oDsx4buUxq9Dxq9QSsavQ8av4bug4buG4buoQ8OSUOG7ljpDOibDjcav4bugQzpGUUMwSEPhu4VHUUPhuqlQSjvhuq5DUDsx4buaxq9DccOaxq9QQ+G7g1Hhu4bhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqk4bqpIUM6UOG7nOG6rkM6UMOV4buoQ+G7pOG7ljpDKjtHQyVQSsavQzpSw5JQQ8WoTzvhuq5DUFHhu5rGr0M6PCPGr+G7oEPGr+G7oOG7huG7qEPDklDhu5Y6QzBHMUMm4buGQz1DOks6Q8OSR0PDkuG7gsOSQ+G7puG7qEZRQ8av4bug4buG4buoQ+G6ssav4bug4buG4buoQ+G7oFFYxq/hu6Dhuq5Dxq/hu6Dhu4bhu6hDOlA84bu2xq/hu6BDJVBOxajhurThurBD4buJ4buWOkMqO0dD4bukUeG7nMWoQzom4buGQ0UvRUPFqE87Q8av4bug4buG4buoQ+G7jsagO0NKxahDOlLGr1BDIuG7uFFDw5Phu5rGr1BD4buM4buoQ+G7pDJDP1HGr1BDOiYuxq/hu6BD4bujw5Um4bukUcavPzs/4bqwQ2JUxq9QQ+G7pjwjxq/hu6BDIlFD4bukUDtOxq9D4buxUcOTJlHhu6jhuq5DOuG7ssav4bugQz9YQ8OS4buG4buoQ1Dhu7bGr0Phu6RQOzHhu5bGr0PDkuG7guG7qEPhurLhu4zhu6hDMOG7gsOSQ8av4bug4buG4buoQ8OSUOG7ljpDJVBKxq9DUCgx4bquQ+G7jkoxQ+G7puG7hEPGr+G7oDsx4buUxq9Dxq9QSsavQ+G7puG7hMWoQ8OSUOG7qEPGr+G7oOG7huG7qEPDklDhu5Y6Q+G7puG7hsavQzomOzHGoMav4bq04bqwQ+G6qeG7gsOSQ8OSUFVDOlHhu5Q7QyLGoEPFqFdRQzomPEDGr+G7oEPGrzzhu7jDkkPGr1A8Q2sta+G7hcOJ4bquQ2sta2xF4bquQ+G7hUVw4bquQ+G6qWzhuqtDw5Io4buGQ+G6uEPFqE87Q+G7jsagO0PDkuG7qkPhu6BR4buCQzomVEM6JuG7qMav4bugQ8av4bugPCTGr+G7oEPDklDhu6hDJVDDlCXhurBDceG7ssav4bugQ8OSUEs6QybDjcavQ+G7puG7tkPhu6Zbxq/hu6BD4bqycXBw4bq0Qzom4buoxq/hu6BD4bq4Q8WoTztD4bukUeG7nMWoQzom4buGQ+G7jsagO0PDkuG7qkPhu6BR4buCQzomVEPDkuG7huG7qEMiPCM6Q8av4bugPCTGr+G7oEPDklDhu6hDJVDDlCXhuq5DOuG7gsOSQ+G7jsOdxq/hu6BD4buO4buWxq9Dw5Lhu4LDkkPDklBVQzpR4buUO0Phu6RQ4buCw5JDxq9QPEPhu6bhu4TFqEPhu6BRR8WoQ+G7pjwjxq/hu6BD4buoMFFDOibhu6jGr+G7oEPGrzzhu7jDkuG6rkNHxq9QQ1A8Pcav4bugQ+G7juG7lsavQ+G7pFBHQ8avScav4bugQ1BXQ1BLJUPDkijhu4ZDIlFDP1HGr1BDIk064bquQ+G7puG7hMWoQz87MUPhu6BRR8WoQ+G7pFBHQ8avScav4bugQ0nGr0Phu6bhu6zDkkPDkijhu4ZDxq/hu6Dhu4bhu6jhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqka1A8QyJNMeG6rkPGr+G7oDsx4buUxq9Dxq9QSsavQzBHMUMm4buGQzpTxq9QQzomRsav4bugQ8av4bug4buG4buoQ8OSUOG7ljpDOkZRQzBIQ+G7hUdRQ+G6qVBKO0PhurJQOzHhu5rGr0Nxw5rGr1BD4buDUeG7huG6tEPhu6bhu4RD4buM4buoQ1dDxq9QUeG7osWoQ+G7juG7gjHhurBD4bqr4buoQzDhu4LDkkPGr+G7oOG7huG7qEPDklDhu5Y6QyVQSsavQ1AoMeG6rkM64buyxq/hu6BDw5JQSzpDJsONxq9D4bum4bu2Q+G7plvGr+G7oEMiPCM6Q8av4bugPCTGr+G7oEPDklDhu6hDJVDDlCXhuq5D4buk4buWOkNQIyVDIuG7uFFDP31Dw5JQ4buUxq9QQ+G7puG7msOSUEPGr1BR4buaOkPhu47DnUPGr+G7oOG7hDFDIuG7hEPhu47hu5TFqEPhu6bhu7jGr0Phu6bhu4TFqEPDklDhu6hDxq/hu6Dhu4bhu6hDw5NUQz9Yw5Lhuq5D4buMT8avQ+G7juG7lsavQ8OSUOG7ljpDUOG7hMav4bugQ+G7puG7qEY64bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pHEmPOG7uMOSQ+G7juG7quG6rkNQUeG7msavQzo8I8av4bugQ8av4bug4buG4buoQ8OSUOG7ljpDUOG7hMav4bugQ+G7puG7qEY6QzpGUUMwSEPhu4VHUUPhuqlQSjtD4buMUeG7osavQybhu4ZDOntDxq/hu6Dhu4QxQ0VEL8SQRS9FRMSQ4buA4bquQz/hu4Y7Q+G7juG7qkPGr1Dhu4bGr1BDw5JQ4buqxq/hu6BD4bum4buGxq9DJsOdxq/hu6DhurBDYuG7lsavQ8av4bug4buEMUPDiUQvxJBFL0VExJDhu4Dhuq5DOuG7qOG7hMavQ8OTw51D4buMUeG7msavQzpSw5JQQ8av4bug4buG4buoQ8OSKOG7hkNQ4bu2xq9D4bq8w4pDUMOdQ+G7jErGr0M6JuG7qMav4bugQzBIQ+G7jkhDw5JQ4buWOkM6JsONxq/hu6Dhuq5D4bukUFfGr+G7oEPDkuG7sMavQ+G7jFHhu5rGr0M6UsOSUEPGr+G7hOG7qEPDklDhu6hDOlA7Q1Dhu6hGw5JQ4bquQ+G7pOG7nEPDkkdDxq/hu6Dhu4bhu6hDOlA84bu2xq/hu6BDJVBOxahDIuG7hEPGr+G7oOG7huG7qEPhu6BRWMav4bug4bqwQ+G7peG7uMOSQzpSxq9QQzpQUeG7mjpDUEZRQ+G7puG7lMavQ+G7juG7lsavQ8OJ4bq6Qzo1Q+G7jlnGr+G7oOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlNzs6UOG7qCZC4bqkYlPGr1BD4buDUeG7hsav4bugw4IvJeG6pA==

Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]