(vhds.baothanhhoa.vn) - Mặc dù là tuyến đường lưu thông qua nhiều thôn, xã, địa bàn huyện Đông Sơn, nhưng nhiều năm qua tình trạng xuống cấp của tuyến tỉnh lộ này đã gây bức xúc cho người dân mỗi khi lưu thông.
MGs5N8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhu6hs4bupw7Xhu4c2MTDhur0xS+G6s+G7kWo3w7Xhu5PhurXhu6k34oCccDfhu7nhu5NsfTdwN2rhurPigJ034bupxalo4buRN+G7gXh04buRajfhu6nDs+G7kWs34bqhOcOjMC/hur0xMC9rOTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6VL4buH4bqx4bq/NjHDlOG6q8OqN+G6v+G7rTfDteG6szfhu6nhu6vDgGnhu5E34buBeHThu5FqN8O1eOG7qzfhu6lr4bud4buRajfhu6fhu6vhurE34buRa2zDreG7qzfhu6lr4bud4buRfTfDgeG6pX034buBb+G6sTfhur3hurPhu5E3a+G7q8OAw6zhu5E34buA4bud4buRajfGr3Lhu5F9N+G7kWt44buRajfhu5FrbMOt4burN+G7keG6p8O0N+G7p+G7q+G6sTfhu6lu4buRazfhu6nFqeG6teG7kWo3w4Hhu6vhu6Phu5FqN8OqxJHhu6U3w6p24bqxN+G7qeG7q8OAaeG7kTfhu6nDs+G7kWs3w7Xhu6E34buR4bqzw4A34buB4bqlN2pkw4A34bq9ecOqN8OB4buxw6o3w6pr4buTN+G7kWp4dGw34bq/ZOG7kTfDtHFsN+G7j2tsN8O1eOG7qzfhu6lr4bud4buRalswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMOG6vTEwbMO0ajfDqsO14bqxxrDGsCw24bq/4bupa+G7q8O04bq9N2zDiuG7h+G7keG7qeG7h8WpNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43OTg4OOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfhuqHhuqPDoeG7pcOBezY3xrDFqcOqLDYvL8Oq4bq/4buRW+G6veG6seG7k+G7qWvhurHhu5Fra+G7k+G6sVvhu7nhu5Ev4bq/4buHxrDhu4/hu6nhu5Phu6Uv4buR4buHQcawL2FhOOG6oy9hOGHhur/huqE54bqhw6DEg2HEg+G7qeG6oTk5xIPEg8O1OFvhu43hu6VqPMWpLGHDozY34bqxw7Xhu6ksNkvhurPhu5FqN8O14buT4bq14bupN+KAnHA34bu54buTbH03cDdq4bqz4oCdN+G7qcWpaOG7kTfhu4F4dOG7kWo34bupw7Phu5FrN+G6oTnDozY3QWzhur/hu6lrLDY5ODg4Njdr4buHbGpr4bupLDbhuqHhuqPDoTY3LzEwL+G6vTEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6XDiuG6seG7peG7qWzhu5Phu5E2MeG7qMOz4buRazfDteG7oTfhuqE5w6M3w4Hhu6vhu6Phu5FqN8OqxJHhu6U34buRamtsaMO0N+G7qcWp4buX4buRalswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buOa+G7neG7kWo34bq/4bq3w7Q34bupbOG7kTfhu5Fp4burN+G7kWt4N+G7j2vhu53hu5FqN+KAnOG7qWvhu7PDqjfDtOG7r8OqN8aww7o34bupa2/igJ034bup4burw4Bp4buRN+G7qcOz4buRazfDteG7oTfhuqE5w6M34bun4bur4bqxN8Oq4bq3w6o3w4HhuqU34buA4bud4buRajfhu5DhurHDtH034buA4bud4buRajfhu6Rr4buxW1tbNyJr4burw4DDrOG7kTfhu4Dhu53hu5FqN8avcuG7kSBbN+G7qMWpeHPDqjfDtOG6reG7qTfDqmvhu7Hhu5FqN+G7qeG7nWw3w7XhurM3a+G6s+G7kWo3w7Xhu5PhurXhu6k34oCccDfhu7nhu5NsfTdwN2rhurPigJ034bq9duG6sTfhu7lkw4A3w7o34buRa2zDreG7qzfhu4Fs4buLw7Q34bup4burw4Bp4buRN+G7qcOz4buRazfDteG7oVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4bum4bur4bqxN+G7p+G7q+G6seG7kTfGsOG6t+G7qX034bq/4butN8O14bqzN+G7qeG7q8OAaeG7kTfhu6nDs+G7kWs3w7Xhu6E34buRa3jhu5FqN+G7gXh04buRajfhu5FrxqF9N8Oq4but4buRajfDteG7scOqN+G7kWtsw63hu6s34bula3hy4buRajfhu6lsw6zhu5E3w6p24bqxN+G7kWp4dGw34bq/ZOG7kX03a+G7l8OqN8awbOG7kWs3w7V44burN+G7qWvhu53hu5FqN8Oq4but4buRajfDgeG7hzfhu6nDomw34bupxanhu5fhu5FqN8O1c+G7kTciw4Hhu4c3w6prw7o34buBxJHhu6l9N+G7geG6t3034bu5w6nhu6k3w7Vsw6zhu6s3w4Fkw4A34bq/4buz4buRaiA3w6pr4bq1w4A3w7VsaOG7kTfhu6nhu6/DqlswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buQanh0bDfhur9k4buRN+G7kXJsN+G7gWTDgDfDqmvhu5M34bq9bGnhu6k3xrDhu7M34bun4bur4bq3N+G7qcOibDfhur/hurvhu5E34bupc2w34bup4burw4Bp4buRN+G7gXh04buRajfDgeG7q+G7o+G7kWo3w6rEkeG7pTfhu6nDvTfhu5FrbMOt4burN+G7keG6p8O0N+G7keG6scOAWzfDlOG7reG6sTfDtHjhurE34bupa243w7Vlw4A3w7Xhu6FsfTfDtOG7reG6sTfhu5Hhuq3hu5FqN+G7qWtuN+G6veG7r2w34bq94bqrw7RbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7kGtsw63hu6s3a+G7oTfhur9k4buRN8awbOG7kWs3xrDhu6Phu5FqN+G6v+G7l8OqN2vhurFsN+G6vWjhu5E34buBeHThu5FqN+G7pWvDomw3w4Hhu5PhurHDgDfhu6nFqeG6p8O0N+G7pWt4cuG7kWo34buRamtu4buRN8Oq4bq3w6prN+G7geG7izfDqmvhu6Phu5FqN+G6veG7r2xbN8OK4buZN+G7kWvhu7fhu5FqN2vhu6E34buBZeG7qzfhu6l4N8O0w7o3a+G6s+G7kWo34bun4bur4bq34buRN+G7kWt44buRajfFqeG7n2w34buRasOpw7Q34buRauG7rWw34buB4buZ4buRajfDquG7teG6sTfhu7luN+G6veG7r2w34bq94bqrw7Q34buPa+G7neG7kWo34bupa+G7izfhu49s4buRazfhur/hu5PhurHhu5FrWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEwbMO0ajfDqsO14bqxxrDGsCw2bMOK4buH4buR4bup4buHxak2N8aw4bupw4DDteG7hyw2QWzhur/hu6lrPjc5ODg44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N+G6ocOj4bqj4bulw4F7NjfGsMWpw6osNi8vw6rhur/hu5Fb4bq94bqx4buT4bupa+G6seG7kWtr4buT4bqxW+G7ueG7kS/hur/hu4fGsOG7j+G7qeG7k+G7pS/hu5Hhu4dBxrAvYWE44bqjL2E4YeG6v+G6oTnhuqHDoOG6rznDoOG7qeG6o8Og4bqvOTjDtThb4buN4bulajzFqSzDoDg5NjfhurHDteG7qSw2S+G6s+G7kWo3w7Xhu5PhurXhu6k34oCccDfhu7nhu5NsfTdwN2rhurPigJ034bupxalo4buRN+G7gXh04buRajfhu6nDs+G7kWs34bqhOcOjNjdBbOG6v+G7qWssNjk4ODg2N2vhu4dsamvhu6ksNuG6ocOj4bqjNjcvMTAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7pcOK4bqx4bul4bupbOG7k+G7kTYx4buQa2zDreG7qzfhu7l34buRajfhu5F4c8OqN+G7qeG7n+G7kTfhu4Hhu5fhu5FqN+G6v+G7kzfhu4F4dOG7kWo3w4Hhu6vhu6Phu5FqN8OqxJHhu6VbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2McOU4buh4bupN2vhu6E34bq/ZOG7kTfDujfhu6lr4bud4buRN+G7qGvhurPhu5FrN+G7uGzhu5FrNyLDgeG6pTfhu4Dhu53hu5FqN+G7kOG6scO0IDfDqmvhu5M34bq9bGnhu6k+N+G7kGp4dGw34bq/ZOG7kTfhu5Fq4buT4bqzbDfhu7lsw6zDqjdreeG7kWo3w6prb+G7qzfhu5034buRa2zhu4nDtDfDtOG7nWw34bupxal4dOG7kWo34bupa2434buRauG7q8OAN8Oqcjfhu6nhurFsN+G7keG6teG7kTfDteG7q+G7neG7kTfhu6lreHThu5FqN+G7qcWp4buzw6pbN+G7gOG6pTfDquG7mTfhu5FrbMOt4burN+G7ueG7rzfhu6nhurFsN+G7keG6teG7kTfDgcOiw4A3xanhurE34bq/4buTN+G7gXh04buRajfDgeG7q+G7o+G7kWo3w6rEkeG7pTfhu5FreOG7kWo34buBaeG7kTfhu5HhurHDgDfhu6nhu6vDgGnhu5E34buBeHThu5FqN+G7ueG6u+G7kTfDqmt44bqxN+G7gXh1w6o3w7XhurPDtDfDtHNsWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHDinfhu5FqN+G7qWvhu4fhu5M3a+G7oTfhur9k4buRN+G7keG6s8OAfTfhu5Fq4burw4Bo4buRN+G7kWtk4buRN+G6v+G6u+G7kTfhu4Fp4buRN8aw4buzN8OB4bur4buj4buRajfDqsSR4bulN+G7ueG6szdreDdrxqHhu5FqN+G7keG6q+G7kWo34buRw603w6p24bqxN+G7qeG7q8OAaeG7kTfhu4F4dOG7kWo3w7XhurM34bq/4buTN+G7gW/hurE34bula3hy4buRajfDquG7mTfDtOG7oeG7qTfGsOG7ozfDtMahN+G7geG6tzdr4buT4bq14bupN+G7geG7oeG7kWo34bq/4bq74buRN+G7gWnhu5E3w7V44burN8O1eHXhu5FqN8OB4buHN+G7qcWp4buX4buRajfhu6nDomw3w7Vz4buRN8Oqa8O6N+G7gcSR4bupN8aw4bqx4buRN8O1xJHhu6U34bupw7034bula23hurE3a+G7q8OAw6zhu5E34buQ4bud4buRajfDiuG7o+G7kWo3w6pr4bq1w4A3w7VsaOG7kTfhu6nhu6/Dqjfhu7lzbDfhu6ll4buRN8aw4burxJHhu6k3w6rhurHhu5NbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7qMWp4buT4buRajfhu49rbDfhu4Hhu5l9N8O04buh4bupN2vhu6E34bq/ZOG7kTfhu49r4bq3w6o3w6p24bqxN+G7qWvhu53hu5E34buoa+G6seG7kWs34bu4bOG7kWs34buPbGnhu5E34buRamtvPjfigJzhu4Dhu4s34buBw6LDtDfhur3DouG7kzfDtXjhu6s34bupa+G7neG7kWp9N+G7qcWp4bq34buRazfhu5Fq4burw4A3w6pyN+G7qeG6sWw34buR4bq14buRfTfhu5FqeHRsN+G6v2Thu5E3w6pr4bux4buRajfhu6nhu51sN+G7j2xp4buRN+G7kWprbzfDqsSR4bulfTfhu5Fq4bqz4buRazfDqmt5w6o34buR4bqn4buRajfhu6Vrw6JsN8Oq4buZN+G7qcWp4bq3w6prN+G7kWtsw6zDtDfhu49r4bqtw6o34bula+G7r8OqN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7uW834bupxaltN+G7gXh04buRajdreDdrxqHhu5FqN+G7keG6q+G7kWp9N+G6v+G7rTfDteG6szfhu6nhurXDtDfhu6lrdGzigJ1bMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MTBsw7RqN8Oqw7XhurHGsMawLDZsw4rhu4fhu5Hhu6nhu4fFqTY3xrDhu6nDgMO14buHLDZBbOG6v+G7qWs+Nzk4ODjhu6XDgXs3a+G7h2xqa+G7qT434bqh4bqjw6Hhu6XDgXs2N8awxanDqiw2Ly/DquG6v+G7kVvhur3hurHhu5Phu6lr4bqx4buRa2vhu5PhurFb4bu54buRL+G6v+G7h8aw4buP4bup4buT4bulL+G7keG7h0HGsC9hYTjhuqMvYThh4bq/4bqhOeG6ocOg4bqv4bqh4bqj4bup4bqjOMOgw6A5w7U4W+G7jeG7pWo8xaksw6Hhuq/DozY34bqxw7Xhu6ksNkvhurPhu5FqN8O14buT4bq14bupN+KAnHA34bu54buTbH03cDdq4bqz4oCdN+G7qcWpaOG7kTfhu4F4dOG7kWo34bupw7Phu5FrN+G6oTnDozY3QWzhur/hu6lrLDY5ODg4Njdr4buHbGpr4bupLDbhuqHhuqPDoTY3LzEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6XDiuG6seG7peG7qWzhu5Phu5E2MeG6vuG7l8OqN2vhurFsN+G6vWjhu5E34buBeHThu5FqN+G6vW83w7Xhu7Hhu5E34buRamtsaMO0N+G7qcWp4buX4buRajAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu6jFqeG6seG7kzfhu4FwbDfhu7lzbDfDqmvhu7Hhu5FqN+G7qeG7nWx9N+G7neG7kWo3w5VoN8OK4bqx4buTN+G7qGvhuq3hu5FqfTfDimt2N+G7qW/Dqms3w4HhuqU34buq4bq84buQ4bq+N8OB4bqlN+G7gOG7neG7kWo34buQ4bqxw7Q3w6pr4buTN8Wp4bqp4buRaj434buo4burw4Bp4buRN+G7gXh04buRajfDgeG7q+G7o+G7kWo3w6rEkeG7pTfhu5FrbMOt4burN+G7keG6p8O0N+G7keG6scOAN+G7kWt4N+G7kWp4dGw34bq/ZOG7kTfhu6Vrw6Lhu5E34bq34buRazfDteG6szfhu4Hhu7Hhu5FqWzdLbMOs4buRN+G7qeG6tWw34bup4burw4Bp4buRN+G7qcOz4buRazfDteG7oTfhu4HhuqU3w6rhu5k34bq/4buzN+G6t+G7kVs34buo4burw4A34buRa2xo4buRfTfDquG7neG7kWo34bup4bq3w6o3amzDomw34bula+G7meG7kWo3w7Thuqvhu6k34bq94bqp4buRajdq4bqr4bulN+G7uXhz4buRajfDtOG6rcOqWzdLbMOs4buRN+G7qeG6tWw3w6rhu5Xhu5E3w6E4N2vhu6E34bq/ZOG7kTfDqmt44bqxN+G7qWvhu6Phu5FqN+G7kWvEkeG7qTfhu6VreHLhu5FqN+G6t+G7kTfhu4HDreG7kTfhur3hu619N+G7qcWp4buT4buRajfhu4Hhu5k3w6rhu5k3OcSDN2vhu6E34bu54bqt4buRajfDtOG6q+G7qTfhu6nhurVsN+G7gW/hurE34bula3hy4buRajdqZMOAN8Wp4bqxN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7j2vhu5k34buPa+G6p+G7kTfhu5FrxJHhu6k34buBb+G7kWtbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7gHh1w6o34bq9bGnhu6l9N+G7geG7izfDqsOibDfhu6nhurXhu5N9N+G7kWThu5FqN8OqxJHhu6U34bup4burw4Bp4buRN+G7qcOz4buRazfDteG7oTfhuqE5w6M3auG7meG7pTfhu6VrZeG7kTfhu6lr4buxw6o34buB4bq5w4A34buPbOG7kWs34bupaTctN8OB4bqlN2vhu6FsN8Oq4bq3w6o3w4HhuqU34bula23hurE34buB4bud4buRajfDqnbhurE3a+G7q8OAw6zhu5E34buA4bud4buRajfGr3Lhu5F9N+G7gWXhu6s34buR4bqnw7Q3YThhOTfhu6rhurzhu5Dhur434bupw7Phu5FrN+G7qGvhurHhu5FrN0vhu5nhurE34buB4bqlN+G7pWtoN+G6v+G7q8OAw6zhu6k34bq/4buzN+G6t+G7kTfhu6nDvTfhu5Fq4bur4buf4buRN+G7ueG7o+G7kTfhu6nFqeG7q+G7kWo3a+G6teG7kTciYThhOS1hOGHhuqEgN+G7ueG6szdqbOG6seG7kzfDqmvhu5M34buq4bq84buQ4bq+N2vhu6vDgMOs4buRN+G7gOG7neG7kWo3xq9y4buRN8O14bqzw7Q3w6prdjfhu4Fl4burN+G7qXhbN8av4buT4buRajfhu4Fp4buRN+G7keG6scOAN+G6v+G7szfhurfhu5E34bu54bq74buRN8Oqa3jhurE34bupa+G7izfhu6nFqWzhu4vhu5E34buPa+G6sWw34bq/4buTN+G7uXhz4buRajfDtOG6rcOqN+G7qcWp4buT4buRajfDquG7neG7kWo34bup4bq3w6o3amzDomw34bula+G7meG7kWo3w7Thuqvhu6k34bq94bqp4buRalswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6XhurDhu6vhu6lr4buTxak2MTDGsOG7qcWp4buT4buRajHGr3Lhu5E34buAbuG7kWswL8aw4bupxanhu5Phu5FqMTAv4bulMQ==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]