(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hoa Lộc (Hậu Lộc) đang dồn sức, phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu trong năm 2022.
Uzfhu6jFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rhu4I44buDxIN74bumVFPhu4fhu4Phu4HhurfhurE2VOG7teG7tOG6sTfFqOG7g+G7gWHhurE3xahuP2/FqDzEqeG6sTbFqOG6sOG6reG6sTbFqOG7gzfhuq3hurHFqOG6r2U4xajDozgz4buFxajhuq8h4buFxajhurvFqG5Axajhu7XhurfDncWoxIJiKVMv4buH4buD4buB4bq34bqxNlRTLzfhu6hUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOq4bu1e8OdPOG7plThu4I3xKkpxag3ODLhurHFqMO5N8OsxJHhurE2xajhu4Phu4Fh4bqxN8Wo4bquaCnFqOG7gzgg4buFxajhur/hu4Xhuqkpxag2OMOdxahsMcWobj9vxag8xKnhurE2xajhurDhuq3hurE2xajhu4M34bqt4bqxxajhuq9lOMWoUeG6sOG7guG6rlLhu57FqOG7p+G7uOG6sTbFqChi4buexagpNznhurE3xajhur/hu4VvMeG6scWobOG7tMWo4bqwNz/hurHFqDw/4bqxxahuQMWo4bu14bq3w53FqMSCYinFqFHhu7Us4buFxajEgmIpUsWoPsOd4bqxNsWoPOG6q+G6scWo4buH4buLKeG7nsWow6o3OuG6scWoPjrhu4XFqGwxxag+OSk3xajhurDhu4Lhuq7FqMOjODPhu4XFqOG6ryHhu4XFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqOG6sSPhuq/FqOG7qsav4buq4buq4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFM44bqvNsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6Y4w7l74bqx4buDe+G7geG7psWo4buH4buDb8SDe+G7kuG7pm04POG7gzfhu5zFqFjGr+G7qMOqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqOG7ruG7qFbDqm7hu6Lhu6bFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLyk84bqx4bugKMOd4bq34buDN8Od4bqxNzfhurfDneG7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7quG7sOG7qC/hu6rGr8avPOG7sOG7quG7qOG7ruG7quG7rsav4buD4bus4buw4buqxq/hu6rEg8av4bug4bqjw6o24bua4buB4buSV1dZ4bumxajDncSD4buD4buS4bum4bu14bu04bqxN8Wo4buD4buBYeG6sTfFqG4/b8WoPMSp4bqxNsWo4bqw4bqt4bqxNsWo4buDN+G6reG6scWo4bqvZTjFqMOjODPhu4XFqOG6ryHhu4XFqOG6u8WobkDFqOG7teG6t8OdxajEgmIp4bumxahtODzhu4M34buS4bumWMav4buo4bumxag3ezg2N+G7g+G7kuG7puG7ruG7qFbhu6bFqC9UUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVOG7guG7hW8w4bqxxag+w6zDqeG6sTbFqOG7g+G7gWgpxagpNznhurE3xahuQMWo4bu14bq3w53FqMSCYinFqD7DrOG6uSnFqD474buFxajhu4PDrMWobj9vxag8xKnhurE2xajDozfDneG6sTbFqOG7g+G7gcOd4bqxNuG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu6fDrOG6uSnFqDfhu4VvMuG6scWo4bu1LOG7hcWoxIJiKcWoKTfDouG6scWoxIPhu7TFqOG6r2Lhu4PFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqDfDnTjFqG5AxahuP2/FqDzEqeG6sTbFqOG6sOG7guG6rsWow6M4M+G7hcWo4bqvIeG7hcWo4buD4buB4bq34bqxNsWo4bqxI+G6r8Wo4buqxq/hu6rhu6rhu57FqOG7g+G7icWo4bqxI+G6r8Wo4buqxq/hu6rGr+G7nsWo4buHw53hu4XFqMOjNzjFqD7hu7bhu4PFqCk34buFLuG6scWo4bqw4buC4bquxajhurE/4bqxNsWoKcOd4bq34buexajhu6fhu7jhurE2xagoYuG7nsWoKTc54bqxN8Wo4bq/4buFbzHhurHFqG5Axajhu7XhurfDncWoxIJiKcWoPkDFqOG7gyzDqsWo4buD4buB4buF4bqxNsWoxINA4bqxN8WoPuG7tuG6t+G7nsWoKTfDoMWoPuG7tuG6t8Wo4buD4buBODPhurHFqMOjN8OdOMWo4buDN8SpKcWoNzgy4bqxxag+4bqr4bqxNsWoKGLFqCnhu7Ipxag2OOG7uDjFqMOqN+G7ssOqxahuP2/FqDzEqeG6sTbFqOG6sOG7guG6rsWow6M4M+G7hcWo4bqvIeG7heG7oMWo4buCN3vhurfFqD7hurPhu57FqG5Axag+QMWo4buDN+G7hcWoN2bhu4Phu57FqOG7h2rFqDxo4bqxNsWoNzgy4buFxajhur/hu4Xhu7jFqOG6sTbhu4XhuqvhurHFqMSDxKkpxag+O+G7hcWo4buDw6zFqG4/b8WoPMSp4bqxNsWow6Mw4buDxagpOuG7hcWoN+G7tsWo4buDO+G6sTbhu6LFqCjDneG6scWoN+G7tOG6sTfFqCnhu7IpxagpxJHFqCk3MOG7nsWoKTc54bqxN8Wo4buH4buyKTfFqDdkxajhu4Phu4HhurnFqOG6sDc/4bqxxag8P+G6scWow6o34buy4buDxajhu4Phu4E4M+G6scWoKeG7sinFqOG6r+G6rcWoN2HhurE3xajhu4fhu7jhurHFqG7hu4U64buD4buexajhu4Mj4bqxNsWo4buDN+G7hcWo4bqxNyzDquG7nsWoY+G6scWoPsOh4bqxN8WoKeG7hWIpxajhu4fhuqnhurE24bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOG7pzDhurHFqOG6scOdb+G7nsWo4bu14bq3w53FqMSCYinFqCnhurPFqOG7rC/hu67FqOG7gzfhuq3hurHFqD7hu7bhu4PFqOG7gzfhuq3hurHFqOG6sOG7guG6rsWow6M4M+G7hcWo4bqvIeG7heG7nsWo4buDN+G6reG6scWoKeG6teG6scWoxIPhu7Y4xag+w53hurE2xajhu4Phu4HhurfhurE2xajhur/hu4Xhu7LFqOG7g+G7gWHhurE3xag34bq34bu04bqxxajhu4M3ODLhurHFqCnhu7Ipxajhu4M4IOG7hcWoKTc5xahs4bu0xajhu4M3acWo4buDaCnFqD4zxag+w6zhurkpxajhu4M3LuG6r8WoPsOh4bqxN+G7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahYxq/Gr8OqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqOG7ruG7qFfDqm7hu6Lhu6bFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLyk84bqx4bugKMOd4bq34buDN8Od4bqxNzfhurfDneG7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7quG7sOG7qC/hu6rGr8avPOG7sOG7quG7qOG7ruG7sOG7sOG7ruG7g1nhu6xZ4buo4buoxIPGr+G7oOG6o8OqNuG7muG7geG7kuG7sOG7sMav4bumxajDncSD4buD4buS4bum4bu14bu04bqxN8Wo4buD4buBYeG6sTfFqG4/b8WoPMSp4bqxNsWo4bqw4bqt4bqxNsWo4buDN+G6reG6scWo4bqvZTjFqMOjODPhu4XFqOG6ryHhu4XFqOG6u8WobkDFqOG7teG6t8OdxajEgmIp4bumxahtODzhu4M34buS4bumWMavxq/hu6bFqDd7ODY34buD4buS4bum4buu4buoV+G7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZUTkDFqOG7teG6t8OdxajEgmIpxag+Lm/FqOG6r+G7tuG6sTfFqG4/b8WoPMSp4bqxNsWo4buH4bu44bqxxajDqjcu4bqvxajhurbDueG6tsOKxag2PeG6scWow6o34buy4buDxajhu4Phu4E4M+G6scWow6M44bqxN8Wo4buDMOG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu6czxag84buFb8Wo4buD4buBYcWobkDFqOG6sOG7guG6rsWo4bqxP+G6sTbFqCnDneG6t8Wo4buDN3vhurfFqOG6vuG7hW8w4buDxag+w6HhurE3xajhu4fhuqnFqOG7sOG7qFgv4bq+4bunLeG7guG7gjbhu57FqOG6sTbhu7RvxahYLeG7sC3hu6rGr+G7quG7qsWoKWnDncWo4buCN2nFqOG7g8OsZeG6sTbFqMO5NznhurE3xajDqjdpxagow53hurHFqDfhu7ThurE3xajDumLFqOG7gzgg4buFxagpNznFqOG6v+G7heG6qSnFqDY4w53FqGwxxahuQMWo4bqx4bqt4bqxNsWo4buDN+G6reG6scWo4bqvZTjFqGzhu7TFqMO6YsWo4buDOCDhu4XFqCk3OcWo4bq/4buF4bqpKcWoNjjDncWobDHFqG5AxajhurHhuq3hurE2xajhu4M34bqt4bqxxajhuq9lOMWo4bqxP+G6sTbFqCnDneG6t8WoNjjDnTjFqD7hurfhu7bhurHFqOG7qsav4buq4buoxagtxajhu6rGr+G7quG7ruG7nsWoPjDhurHFqOG6scOdb+G7nsWo4bu14bq3w53FqMSCYinFqD5Axag+4bu24buDxajhu6hWL+G7qFnFqOG7gzgg4buFxagpNznhu6DFqOG6rmLhu4PFqOG7h+G6qcWoKTfDoMWo4buDOCDhu4XFqCnhurXhurHFqMSD4bu2OMWo4bqxN8Os4bucxajEgz3DqsWoPiXhu4PFqCnhu7Ipxag8aOG6sTbFqCloxajhu4Lhu6Xhu4Lhu4LFqOG6sTbhurfhu7Q4xajhu4Phu4HDqTjFqOG6u8WoPjgz4bqvxagp4bqt4bqxNsWoKWLhurE24buexagp4buyKcWoxIPhurfhu7Y4xag3YeG6sTfFqDfhurfhu7bhu4PFqD5i4bqxNsWobCPhurHFqDfhurPDneG7nsWobCPhurHFqOG6sTY3MuG7nsWo4buC4bul4buC4buCxag+w6zhurkpxajhu4NjxagpN+G7iynFqDfhurfhu7bhu4PFqD5i4bqxNsWo4buDN8Osw6nhurE2xahu4buFbyDhurHhu6LFqOG7i+G6sTbFqDxo4bqxNsWoKeG6reG6sTbFqOG6sTY3MsWo4buDN+G6reG6sTbFqOG7gzjhurHFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqOG6v+G7heG7uOG6scWoxIPDs+G7nsWoPjgx4buFxag34bu04bqxN8Wow6o3aCnFqGxoxajDozjhurE3xajhu4MwxagtxahuQMWoN2I4xahs4bu0xajhu4NjxagpN+G7iynFqMSDOm/FqMOzxajDozgw4bqxxajhu4fEqcWoN+G7tDjFqMSD4bq14bqxNsWoKWnDncWo4bqxNsOsw6k4xag8P+G6scWobDHFqMOjMOG7g8Wo4bq/4buF4bu4xahuP2/FqDzEqeG6sTbFqOG6sOG7guG6ruG7osWo4buDY8WoKTfhu4spxajhu4fhu7jhurHFqG7hu4U64buDxahs4bu0xajDqjfhu7Lhu4PFqOG7g+G7gTgz4bqxxajDozjhurE3xajhu4MwxajhurHhuq3hurE2xajhu4M34bqt4bqx4oCmxag+w6HDncWow6o3w6zEkeG6sTbFqMOqNzrhurHFqD464buFxag34bq34bu04bqxxajhu4M34bu04bqxN8Wo4buD4buB4bq34bqxNsWo4bqxI+G6r8Wo4buqxq/hu6rhu6rhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUUzjhuq82xagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7pjjDuXvhurHhu4N74buB4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bumbTg84buDN+G7nMWoWMav4buow6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWo4buu4buo4buuw6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6rhu7Dhu6gv4buqxq/Grzzhu7Dhu6rhu6jhu67hu67hu6hW4buD4buuxq/hu6jhu6jGr8SDxq/hu6DhuqPDqjbhu5rhu4Hhu5Lhu6rhu7Dhu6zhu6bFqMOdxIPhu4Phu5Lhu6bhu7Xhu7ThurE3xajhu4Phu4Fh4bqxN8Wobj9vxag8xKnhurE2xajhurDhuq3hurE2xajhu4M34bqt4bqxxajhuq9lOMWow6M4M+G7hcWo4bqvIeG7hcWo4bq7xahuQMWo4bu14bq3w53FqMSCYinhu6bFqG04POG7gzfhu5Lhu6ZYxq/hu6jhu6bFqDd7ODY34buD4buS4bum4buu4buo4buu4bumxagvVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plThu6fDqTjFqOG7h+G6qeG6sTbFqOG6sTbDrMOpOMWoPD/hurHFqMOjN+G6reG6sTbFqOG6sTbhu4nhurE2xajhurE/4bqxNsWoKcOd4bq34bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOG7gjfDqTjFqDY4w53hurHFqOG7g2U44buexag+M8Wobj9vxag8xKnhurE2xajhurDhu4Lhuq7FqMOjODPhu4XFqOG6ryHhu4Xhu57FqOG7teG6t8OdxajEgmIpxajDqjc64bqxxag+OuG7hcWoPOG7hW/FqOG7g+G7gWHFqGzhu7TFqDfhurfhu7ThurHFqOG7gzc4MuG6scWo4buoWS/hu6hZxajhu4M4IOG7hcWoKTc5xahuQMWo4bqw4buC4bquxajhurE/4bqxNsWoKcOd4bq3xag2OMOdOMWoPuG6t+G7tuG6scWo4buqxq/hu6rhu6jFqOKAk8Wo4buqxq/hu6rhu67hu57FqD7huqvhurE2xajhu4M3w6k4xag34bq34bu04bqxxajhu4M34bu04bqxN8WoKeG7sinFqOG7gzgg4buFxagpNznFqCnhurXhurHFqMSD4bu2OMWobDHFqOG7gzfhu4XFqOG6sTcsw6rhu57FqOG6r+G6rcWoN2HhurE3xajhu4M34bqt4bqxxajhu4M34bqt4bqxNsWo4bqvOOG6sTfhu57FqOG7gzgg4buFxagpNznFqOG6sWM4xajhu4Phu4FiOMWobDHFqDfhu7bFqOG7gzvhurE24buexagp4bu44bqxN8Wo4bq/4buFw53hurHFqDY4w53hurfFqOG7gzfhuq3hurE2xajhurHhuq3hurE2xajhu4M34bqt4bqxxajhu7XhurfDncWo4buC4buB4buF4bqxNuG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu4Lhu4HhurfhurE2xahXxajhu4M34buy4bqxNsWoPjvhu4XFqOG6sSPhuq/FqOG7qsav4buq4buq4buexajhu6fhu7jhurE2xahpb8WobkDFqOG7teG6t8OdxajEgmIpxag+QMWo4buDLMOqxajhu4Phu4Hhu4XhurE2xajEg0DhurE3xag+4bu24bq34buexagpN8Ogxag+4bu24bq3xagpNznhurE3xajhur/hu4VvMeG6seG7nsWo4bqu4buC4buC4bq+xahs4bu0xagp4buyKcWoPuG6t+G7tOG6scWo4buDNzPFqOG7g+G7hW8g4bqxxajhu4Phu4Hhu4VvMeG6seG7nsWobCzhurHFqD5i4bqxNsWoKeG7suG6scWoKGLhu57FqD7hu7jhurE2xahsOCDhurHFqGzhu7TFqCnhu7Ipxajhu4M74bqxNsWoxINlw6rFqOG6sDc/4bqxxag8P+G6scWow6o34buy4buDxag34buFb8Wo4buH4buLKcWo4bqv4bu24bqxN8Wo4buDY+G6sTbFqDfhurnDquG7nsWo4buDN8SpKcWoNzgy4bqxxagp4buyKcWoKTfDoMWo4buDOCDhu4Xhu57FqOG6sTc4MuG6r8WobGjFqOG7g+G7gSDhurHFqOG6r8OiOMWoxIPhuqHhurE3xahsxKkp4buexajhurE3OuG7g8WoxIPhu7TFqMOqN+G7suG7g8WoN+G7hW/FqGzDnTjFqOG7g+G7geG6tcWoKTdpxajhu4M3M8WoKWnDncWo4bqxNsOsw6k4xag8P+G6scWo4buD4buB4bq34bqxNsWobj9vxag8xKnhurE2xajhurDhu4Lhuq7hu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZU4bqwNuG6t+G7tDjFqOG7gcOd4buexag+w6HDncWow6o3w6zEkeG6sTbFqOG6v+G7hcOd4bqxxajhu4M/4bqvxag+Lm/FqOG6r+G7tuG6sTfFqOG7i+G6sTbFqDxo4bqxNsWoKeG6reG6sTbFqOG6sTY3MsWoKcOd4bq3xahs4bu04bq3xajhu4fhu7jhurHFqG7hu4U64buD4buexahuP2/FqDzEqeG6sTbFqGzhu7TFqOG6sTc/4bqxxajhu4Fi4bqxNsWoKeG7sinFqOG6r+G6rcWoN2HhurE3xajhu4fhu7jhurHFqG7hu4U64buDxajhu4M3e+G6t8WoN8OsZeG6sTbFqDdr4buFxagpxJHhu57FqMOqN+G7suG7g8Wo4buD4buBODPhurHFqOG7h+G7uOG6scWow6o3LuG6r8Wo4bq2w7nhurbDiuG7oOG7oOG7oFM44bqvNsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6Y84buDN+G7heG6ryjFqDjDuXvhurHhu4N74buB4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bumbTg84buDN+G7nMWoWMav4buow6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWo4buu4buoWMOqbuG7ouG7psWo4buH4buBKeG7kuG7pi8vKTzhurHhu6Aow53hurfhu4M3w53hurE3N+G6t8Od4bugbOG6sS88e+G7h8Oj4buD4bq3w6ov4bqxe23hu4cv4buq4buq4buw4buoL+G7qsavxq884buw4buq4buo4buu4buu4buuxq/hu4Phu65X4buq4buo4busxIPGr+G7oOG6o8OqNuG7muG7geG7kllX4buo4bumxajDncSD4buD4buS4bum4bu14bu04bqxN8Wo4buD4buBYeG6sTfFqG4/b8WoPMSp4bqxNsWo4bqw4bqt4bqxNsWo4buDN+G6reG6scWo4bqvZTjFqMOjODPhu4XFqOG6ryHhu4XFqOG6u8WobkDFqOG7teG6t8OdxajEgmIp4bumxahtODzhu4M34buS4bumWMav4buo4bumxag3ezg2N+G7g+G7kuG7puG7ruG7qFjhu6bFqC9UUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVMO54bqt4bqxNsWo4buD4buBYeG6sTfFqDdiOMWo4buD4buBw6zDqeG6sTbFqGzhu7TFqCnhu7Ipxag34bu24bqxNsWo4bqvaCnFqMOqN2jFqOG7g+G7geG6ucWoKWnDncWobkDFqD7DneG6sTbFqD7DrOG6uSnFqD4ub8Wo4bqv4bu24bqxN8Wobj9vxag8xKnhurE24bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOG7p+G6q+G6sTbFqCk3OcWo4buC4buBw6HhurE3xajhur7hu4XhuqkpxajDijfDrOG6ueG6sTbhu57FqMO5N2nFqOG7g8OhKTfFqOG7hMO64bqw4bulxahuQMWo4bu14bq3w53FqMSCYinhu57FqCk34bq3xagoODDhu4Phu5zFqOG7pzPFqDfhurfhu7ThurHFqOG7gzfhu7ThurE3xajhuq9oKcWo4buDOCDhu4XFqG5Axag+4bu24buDxagpN+G7hS7hurHFqOG6sOG7guG6rsWow6M4M+G7hcWo4bqvIeG7hcWo4buD4buB4bq34bqxNsWo4bqxI+G6r8Wo4buqxq/hu6rhu6rhu57FqMO5NznhurE3xajhur/hu4VvMeG6scWobOG7tMWo4bqwNz/hurHFqDw/4bqxxahuQMWo4bu14bq3w53FqMSCYinFqOG7hyLFqOG7gzgww6rFqOG7g2gpxag34buFb8WoPmLhurE2xajhu4Phuqk4xag+w53FqCnhu7IpxajhurE24buF4bqr4bqxxajEg8SpKcWoPjvhu4XFqOG7g8OsxahuP2/FqDzEqeG6sTbFqOG6sOG7guG6ruG7nsWo4buD4buB4bq34bqxNsWoPuG6s+G7nsWo4buHIsWo4buDLMOqxajhu4Phu4Hhu4XhurE2xahs4bu04bq3xagp4bqt4bqxNsWo4buD4buyKcWoNjjhu7g4xajDqjfhurPhurE2xajhuq8l4buDxagoJOG6sTbFqMOqN2gpxahsaMWo4buDNzjFqCnhuq3hurE2xagp4buyKcWoPMSpxajhu7LhurHhu57FqCnhuq3hurE2xajhu4Phu4Fh4bqxN8Wo4buD4buBw6LhurE2xag+ODPhuq/hu6LFqDY4a8WoNmHhurHFqOG6r+G6rTjFqOG7g+G7gcOsw6nhurE2xajhurHhuq3hurE2xajhu4M34bqt4bqxxahuw53hurE3xagtxajhu4fhu7YpN8WoLcWoPlvDquG7osWoPi5vxajhuq/hu7bhurE3xagpN+G7hW8z4bqxxag8w6EpN8WoKcSRxagpOuG7hcWo4bqxNuG7tOG6sTfFqOG6seG6reG6sTbFqOG6sTY3ODLDquG7nsWow6o34buy4buDxajhu4Phu4E4M+G6scWow6M44bqxN8Wo4buDMMWobOG7tMWo4bqxP+G6sTbFqCnDneG6t8WoPsOpOMWo4buH4bqp4bqxNsWobCzhu4PFqCk3OuG7g+G7nsWo4buDOOG6sTfFqOG7gzc74bqxxagpN+G6t8Wo4bqxNsOsw6k4xag8P+G6seG7osWoPuG7uOG6r8WoKOG7uOG6t8Wow53hurHFqOG6sTjhurE34buexagpNznhurE3xajhu4Phu4HDocWoPsOs4bq5KcWoNjhrxahsa+G6sTbhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO04buF4buDN+G6t+G7geG7plThu4Lhu4Dhu4ThurDhu7PFqMSC4butUy/DqlQ=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]