(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước tình trạng phương tiện vận tải chở hàng quá khổ, quá tải, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, lực lượng chức năng huyện Cẩm Thủy đồng loạt tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/DmuG7pyjhurfhu6hGOcOsw7Lhu57hu6jDk2zhu6jhurHhu43hu6hXV+G7qGbhu4Phu4nhurvhurM44buoOeG6veG7geG7qG5h4buo4buBOUDhurfhu6hm4buD4bqn4bqzOOG7qGYjYVDhu6jhuq/DoT454buoZjnhu4nhurk+4buoZjnhu7jhurM54buoZjlp4bqzOOG7qMOzW1UvOeG7sMOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7uVvhu7R7xq/Dmkbhu4Phu4nhurk+4buoZsOg4bqzOeG7qGbhu4NA4bqzOOG7qOG7gTnhu4nDqeG6szjhu6hmYTThurPhu6huIeG6s+G7qGYjYeG7qD45w6rhu6g54bu44bqzOOG7qOG7h2fhu7bhu6jhuq85xJFQ4buo4buHZ+G7tuG7qGYjYVDhu6hmYTPhurfhu6go4bqz4buo4bqzOGfDsuG7qD7DqeG7qDg7w7Lhu6hm4bu0YeG7qOG6s0DhurPhu6g4YeG7tOG6teG7qGY54bqr4bqzOFDhu6jhurFrPuG7qOG6seG7ieG6veG6szjhu6g+OcSpPuG7qOG6syThurM44buoOWfDsjThurPhu6jhu6co4bq34buoRjnDrMOy4buofWPhurM44buo4bqx4bq1QGbhu6hmJOG6szjhu6g+4buJ4bq74bqzOOG7qGZnLuG6s+G7qGbhu4Phu7RQ4buo4bqvYTXhurfhu6jhu4XhurXhu7ZmUOG7qMOzbOG7qOG6seG7jeG7qOG6szg5YTHhurfhu6g+4bu2PuG7qGbhu4Phu4nhurvhurM44buoOeG6veG7geG7qG5h4buo4buBOUDhurdRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaVeG7hWbhu4PhurXhurM4w5pVYeG6tzjhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq9h4bunW+G6s2Zb4buDxq/hu6jhu4Vmw7LhurFb4buUxq9vYXtmOeG7nuG7qMOd4buq4buq4buBw7Phu6Dhu6g5W2E4OWbhu57hu6hYWFjhu4HDs+G7oMav4buo4buF4buDPuG7lMavLy9hblE84bu04bq1Zjnhu7ThurM5OeG6teG7tFFu4bqzL+G6s1tv4buFL+G7rOG7rOG7ruG7sC/hu6zhu7BWe+G7rOG7sFjhu7BWVuG7qmbhu7BZw53hu6rhu6zhurHhu6pRxIPhu4E44bui4buD4buU4bus4busWMav4buo4bu04bqxZuG7lMav4bunKOG6t+G7qEY5w6zDsuG7nuG7qMOTbOG7qOG6seG7jeG7qFdX4buoZuG7g+G7ieG6u+G6szjhu6g54bq94buB4buobmHhu6jhu4E5QOG6t+G7qGbhu4PhuqfhurM44buoZiNhUOG7qOG6r8OhPjnhu6hmOeG7ieG6uT7hu6hmOeG7uOG6sznhu6hmOWnhurM44buow7Nbxq/hu6hvYXtmOeG7lMavw53hu6rhu6rGr+G7qDlbYTg5ZuG7lMavWFhYxq/hu6gvw5pVL+G7hWbhu4PhurXhurM4w5pVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7p+G7tOG7gWZh4bq14bqzxq/DmuG7p+G6q+G6szjhu6jhu7ThurPhu6g5Z8OyNOG6s+G7qOG7pyjhurfhu6hGOcOsw7Lhu6jhuq9hNeG6t+G7qGbhu4Phu7Thu6jhuq/DoT454buoZjnhu4nhurk+4buoZjnhu7jhurM54buoZjlp4bqzOOG7qMOzW+G7qOG6q+G7qGbhuqtRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaxrA14buoOUDhurPhu6g+OTLhu6hmOSzhu4Hhu6jhurM5LGbhu6hmw6DhurM54buoZuG7g0DhurM44buow7Nb4buo4bqr4buoZuG6q+G7qD45w6rhu6jhu4dn4bu24buoZiNh4buo4bqx4buJZ+G7qGY54bqr4bqzOOG7qGbhu4Mx4bqz4buoPuG7tj7hu6hmZ8OyMuG6s+G7qH3hu4nhurvhurM4UOG7qOG7p+G6q+G6szjhu6jhu7ThurPhu6g5Z8OyNOG6s+G7qOG7pyjhurfhu6hGOcOsw7Lhu6h9PeG7qGY54bu04bq34buo4bq34buJZ+G7qD454bq14buo4bu5Z8OyNOG6s+G7qMOsw7JQ4buoR+G7peG6ssWpUOG7qOG7peG7tOG6s+G7qOG7k+G6s+G7qGbhurXhu7jhurPhu6g4YeG7tOG6teG7qGY54bqr4bqzOOG7qDlnw7I04bqz4buo4bunKOG6t+G7qEY5w6zDsuG7qD7DouG7qG4k4bqz4buoPCPhurPhu6g+OeG6o+G7qH1A4bq14buoPuG7tj7hu6g+LOG7gVDhu6jhurM44bu44bqzOeG7qGbhu4NhNeG6s+G7qOG6rznhu7Rh4buofWPhurM44buoPGThu6g+4bu2PuG7qDxhNOG6s+G7qOG7gTnhu7bhu4Hhu6jhu4E54bql4bqzOOG7qOG6szhq4bu0UOG7qMOzbOG7qOG6seG7jeG7qOG6szg5YTHhurfhu6g+4bu2PuG7qGbhu4Phu4nhurvhurM44buoOeG6veG7geG7qG5h4buo4buBOUDhurfhu6hmI2Hhu6hm4buD4bqn4bqzOFDhu6g+w6lh4buo4bqz4bq5YeG7qOG6r8OhPjnhu6hmOeG7ieG6uT7hu6hmOWnhurM44buow7NbUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG7pTHhurPhu6g+QOG6sznhu6h9w6JQ4buo4bun4bqr4bqzOOG7qOG7tOG6s+G7qDlnw7I04bqz4buo4bunKOG6t+G7qEY5w6zDsuG7qH094buoPjnhuqPhu6h9QOG6teG7qD7hu7Y+4buoZsSR4buoZmcu4bqz4buoZuG7g+G7tOG7qD5p4bqzOOG7qG7hurlh4buobmE0PuG7qGZnLuG6s+G7qGbhu4Phu7RQ4buoZmEy4bqz4buoOeG7uOG6sznhu6jhuq85I+G6teG7qOG7heG7tmZQ4buoZjli4bqzOOG7qOG6rzHhu6g+4bu2PuG7qOG6t+G6reG7qD7hu7ZmUOG7qH3hu7bhu6hm4buDMeG6s+G7qH3huqHhu7Thu6g84bu44bqz4bug4buoZmfDsjHhurPhu6hm4buDZ8OyM+G6s+G7qG7hu7jhu6jDsjFn4buoPi5n4buoPuG7tj7hu6h74bq14bu04bqzOeG7qOG6szg5YTThu4Hhu6jhuq/hu43hu6g+4bu04bq34buo4bqvMmbhu6hmOWs+4buoOWE04bqz4buofWjhurM44buoZiNh4buoZuG7g+G6p+G6szhQ4buo4bqvOeG6q+G6szjhu6g+w6lh4buo4bqz4bq5YeG7qGY5aeG6szjhu6jDs1tV4buFZuG7g+G6teG6szjDmlFVL+G7hWbhu4PhurXhurM4w5pVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pG4buDZ+G6szjhu6hm4bu24buo4bqwMeG7qOG6tmHhurM54buo4buGZ+G7jVDhu6jGsGRh4buoZuG7g+G7icOq4bqzOOG7qMawZGHhu6jhu6cj4bqzOeG7qOG7heG7tmbhu6g4YeG7tOG6teG7qGY54bqr4bqzOOG7qC3hu6hG4buDIWbhu6hma1Dhu6jhu6fhuqvhurM44buo4bu04bqz4buoOWfDsjThurPhu6jhu6co4bq34buoRjnDrMOy4buoPjnhurXhu6g8YTJm4bue4buo4bqyOSrhurfhu6g+OcOs4buofWThurM44buo4buBOeG7tmbhu6g5YTThurNQ4buo4bqzOCThurPhu6g+OSbhurPhu6hu4bu44buow7Ns4buo4bqx4buN4buo4bqzODlhMeG6t+G7qGbDoOG6sznhu6hm4buDQOG6szjhu6jhu4E54buJw6nhurM44buoZmE04bqz4buobiHhurPhu6hmI2Hhu6g+OcOq4buoOeG7uOG6szjhu6jhu4dn4bu24buoZiNhUOG7qOG7h2fhu7bhu6jhuq85xJFQ4buoZjnhu7TDsuG7qH3EkWHhu6jhuq/DoT454buoZjnhu4nhurk+4buoZjnhu7jhurM5UOG7qGY5aeG6szjhu6jDs1tQ4buoODvDsuG7qOG6szhnw7Lhu6g5YTXhurfhu6g+OeG6teG7qOG6szjhu4nhurth4buoZjnhu7Thurfhu6g4YeG7tOG7qDhh4bu04bq14buoZjnhuqvhurM4UOG7qGY54bq7YeG7qDhh4bu04bqz4buo4buHZ+G7tFDhu6jhurFrPuG7qOG6seG7ieG6veG6szjhu6jhu6cj4bqzOeG7qOG7heG7tmbhu6g4YeG7tOG6teG7qGY54bqr4bqzOOG7qDlnw7I04bqz4buofT3hu6hmJOG6szjhu6g+4buJ4bq74bqzOOG7qD7huqvhurM44buoZuG7tj7hu6hmZy7hurPhu6hm4buD4bu0UOG7qOG6r2E14bq34buo4buF4bq14bu2ZlFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pGauG7qH0uZ+G7qOG6syThurfhu6jhu6zhu6rhu6zhu6zhu6h9MuG6s+G7qOG6s+G7tMOyUOG7qOG7h2fhu7Thu6hmZy7hurPhu6hm4buD4bu0UOG7qOG6sWs+4buo4bqx4buJ4bq94bqzOOG7qD45xKk+4buo4bqzJOG6szjhu6jhu6fhuqvhurM44buo4bu04bqz4buoOWfDsjThurPhu6jhu6co4bq34buoRjnDrMOy4buofT3hu6jhu4E54bu2ZuG7qDlhNOG6s1Dhu6jhurEh4buB4buoPGEx4bqz4buoPCPhurPhu6hu4bu44buow7Ns4buo4bqx4buN4buoV1fhu6hm4buD4buJ4bq74bqzOOG7qDnhur3hu4Hhu6g+OcOq4buoOeG7uOG6szjhu6jhu4dn4bu24buoZiNh4buoZuG7g+G6p+G6szhQ4buo4bqvw6E+OeG7qGY54buJ4bq5PuG7qGY54bu44bqzOeG7qGY5aeG6szhQ4buow7Ns4buo4buBOUBm4buoOcOp4bqz4buo4busV+G7quG7qGbhu4NhNGfhu6h9Y+G6szhQ4buo4bqzZOG7geG7qOG6rjnhurXhu6g8QD7hu6jhurI54bu44buo4bqz4buJ4bq5PlFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pVYeG6tzjhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq9h4bunW+G6s2Zb4buDxq/hu6jhu4Vmw7LhurFb4buUxq9vYXtmOeG7nuG7qMOd4buq4buq4buBw7Phu6Dhu6g5W2E4OWbhu57hu6hY4buq4buq4buBw7Phu6DGr+G7qOG7heG7gz7hu5TGry8vYW5RPOG7tOG6tWY54bu04bqzOTnhurXhu7RRbuG6sy/hurNbb+G7hS/hu6zhu6zhu67hu7Av4bus4buwVnvhu6zhu7BY4bus4buuVuG7rGbDneG7qsOdWeG7quG6seG7qlHEg+G7gTjhu6Lhu4Phu5TDneG7ssav4buo4bu04bqxZuG7lMav4bunKOG6t+G7qEY5w6zDsuG7nuG7qMOTbOG7qOG6seG7jeG7qFdX4buoZuG7g+G7ieG6u+G6szjhu6g54bq94buB4buobmHhu6jhu4E5QOG6t+G7qGbhu4PhuqfhurM44buoZiNhUOG7qOG6r8OhPjnhu6hmOeG7ieG6uT7hu6hmOeG7uOG6sznhu6hmOWnhurM44buow7Nbxq/hu6hvYXtmOeG7lMavw53hu6rhu6rGr+G7qDlbYTg5ZuG7lMavWOG7quG7qsav4buoL8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6fhu7Thu4FmYeG6teG6s8avw5rhurBrPuG7qOG6seG7ieG6veG6szjhu6g+OcSpPuG7qOG6syThurM44buo4bun4bqr4bqzOOG7qOG7tOG6s+G7qDlnw7I04bqz4buo4bunKOG6t+G7qEY5w6zDsuG7qOG6sSHhu4Hhu6g+OWJm4buo4bqvYTXhurfhu6hm4buD4bu04buoZuG7g+G6p+G6szjhu6hmI2Hhu6jDs1tRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8Oa4oCcRuG7g+G6teG6szjhu6hmOeG6u2Hhu6g4YeG7tOG6s+G7qGbhurlhUOG7qOG7p+G6q+G6szjhu6jhu7ThurPhu6g5Z8OyNOG6s+G7qOG7pyjhurfhu6hGOcOsw7Lhu6hmYTLhu4Hhu6hmw60+4buo4buBOWJh4buoOeG6veG7geG7qG7hurlh4buo4bqxaz7hu6jhurHhu4nhur3hurM44buoPjnEqT7hu6jhurMk4bqzOFDhu6g+4bu2PuG7qGbEkeG7qD45xKk+4buofeG6teG7uOG6s+G7qGY5NVDhu6hmYTLhu4Hhu6hmw60+4buofSjDsuG7qOG6t0DhurM54buoPuG6q+G6szjhu6hm4bu2PuG7qGZnw7Ix4bqz4buoZuG7g2fDsjPhurNQ4buobiHhurPhu6h9ZOG6szjhu6g+4bu2PuG7qD45w6zhu6jhurfhuq3hu6g+4bu2ZlDhu6h94bu24buobuG7uOG7qD45w6zhu6jDs1vhu6g+OSzhu4Hhu6g54bu44bqzOeG7qOG6szg5YTHhurfhu6g+4bu2PuG7qOG7h2fDsuG7qH3huqHhurM54buobjPhu6g+OcOq4buofWjhurM44buoZiNh4buoZuG7g+G6p+G6szhQ4buo4bqvOeG6q+G6szjhu6g+w6lh4buo4bqz4bq5YeG7qOG6r8OhPjnhu6hmOeG7ieG6uT7hu6hmOeG7uOG6sznhu6hmOWnhurM4UeG7qMawY+G6szjhu6hmOeG6u2FQ4buoZiThurM44buoPuG7ieG6u+G6szjhu6hmZy7hurPhu6hm4buD4bu0UOG7qOG6r2E14bq34buo4buF4bq14bu2ZlDhu6jhurEh4buB4buoPjliZuG7qD474bqz4buo4bqx4buJZ+G7qH1k4bqzOOG7qG7hu7jhu6jDs2zhu6jhurHhu43hu6jhurM4OWEx4bq34buo4bqzOW3hurM44buoOeG7uOG6sznhu6huYeG7qG5h4buo4buBOUDhurfhu6hmOVvhurXhu6jhu4dnw7Lhu6h94bqh4bqzOeG7qD7DrOG7tOG7qOG7gTnhu7bhu4Hhu6jhurFnIWZR4buo4buGZ+G7tOG7qH3DolDhu6g4w6Lhu4Hhu6jhu4E5LuG6s+G7qMSR4bqz4buofeG6oeG6sznhu6hmw6DhurM54buoOcOg4bqzOeG7qGbhu4MhZuG7qGZr4buo4bu04bqz4buoZuG6teG7uOG6s+G7qDhh4bu04bq14buoZjnhuqvhurM44buoZuG7gzHhurPhu6h94bqh4bu04buoPOG7uOG6s+G7qDlnw7I04bqz4oCdUOG7qEbhu4Nn4bqzOOG7qGbhu7bhu6jhurAx4buo4bq2YeG6sznhu6jhu4Zn4buN4buoPjnhurXhu6g8YTJm4buoZjkx4bq3UVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4buTZ2Y54bq14buDxq/DmsOTZzvhurPhu6jhu6fhu4nhurvhurM4VS/hu4HDmg==

Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]