(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua Hạt kiểm lâm huyện Quan Sơn đã tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, thường xuyên tổ chức kiểm tra an ninh rừng tại các khu vực trọng điểm, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác, phá rừng trên địa bàn.
4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u+G7qG1E4buDeeG7q+G7peG7s+G7g8O94buR4buz4buD4bupxJBJw7nhu7Xhu4N7xJBq4bu14buDW+G6suG7teG7g0jhu4Lhu4Phuqjhu6ltROG7g2hp4buDRELDisOC4bu1xrDhu4Phu6nhuqThuqjhu4NG4bur4buD4bqo4bupbeG7s+G6uS/hu6lm4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu6jhu6Fq4buj4buH4bq7XeG7qcOC4bur4buDxrDhu6tq4bu14buD4bqqxJBq4buD4buobUThu4N54bur4bul4buz4buDw73hu5Hhu7Phu4Phu6nEkEnDueG7teG7g3vEkGrhu7Xhu4Nb4bqy4bu14buD4bufb+G7g0TDs+G7tcaw4buD4budw4rDguG7tcaw4buD4bqo4bupw4Phu6vhu4Phu6nhuqThuqjhu4NG4bq04bur4buD4bud4bup4bux4bu14bup4buD4bqqxJBJw7rhu7Xhu4Phu5/hu69q4buD4bqo4bupw4rhurLhu7XGsGPhu4PDveG7huG7neG7g8O9w4rhuqThu7XGsOG7g+G7neG7qeG6vuG7neG7g+G7tcOz4bu1xrBj4buDROG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g0jEkEl04bu14buDROG6sOG7g+G7neG7qeG6vuG7neG7g3nhu6vhu6Xhu7Phu4NEQmrhu4Nq4bu14buD4bu14bur4bu14bup4buDQuG7gOG7tcaw4buDRG3hu6vhu4Phu51r4bud4buDeeG7qcSQ4buDRuG7huG7neG7g0RCw4Hhu7XGsOG7g+G7n+G7q+G7peG7s2Phu4N54buv4bqo4buDROG7qcOC4bur4buD4bu1xrDDs+G7teG7g+G7neG7qeG7j+G7tWPhu4NI4buC4buDw73DjeG7g+G7nWvhu53hu4Phu6ls4bu14bup4buDRuG7q+G7g3nhu6lq4bur4buDROG7qWvhu51j4buD4bqo4bupa+G7g0Lhu4Dhu7XGsOG7g0RCdOG7teG7g+G7n+G7r2rhu4Phu5ts4bu1ZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhurnhu6vhu7PGsOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bujROG7qcSQ4buz4bub4buD4bur4buc4buh4bu1ROG7oULhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0fhu6vhu6NE4bup4bqr4buD4buJ4buF4buF4bqoSGLhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThuqvhu4PDrWZp4bqoSGLhu4fhu4NDQuG7neG6teG7hy8v4bud4buj4bu1ZOG7m2rhu7dE4bupauG7teG7qeG7qeG7t2pkRuG7tS/hu6Phu6FDeUThu7fhuqgv4bu14buhR0MvZ2fhu4VmL2fhu4Xhu4Xhu6NnZ2hpaWdnROG7ieG7i8Otw63EqcO94buFZHjhuqjGsOG6qULhurVoaMSp4buH4buDasO9ROG6teG7h+G7qG1E4buDeeG7q+G7peG7s+G7g8O94buR4buz4buD4bupxJBJw7nhu7Xhu4N7xJBq4bu14buDW+G6suG7teG7g0jhu4Lhu4Phuqjhu6ltROG7g2hp4buDRELDisOC4bu1xrDhu4Phu6nhuqThuqjhu4NG4bur4buD4bqo4bupbeG7s+G7h+G7g0fhu6vhu6NE4bup4bq14buH4buJ4buF4buF4buH4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bq14buHw61maeG7h+G7gy/hurvhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5xq4bqoROG7q+G7t+G7teG7h+G6u8Od4buG4bud4buDw73DiuG6pOG7tcaw4buDeeG7q+G7peG7s+G7g8O94buR4buz4buD4bupxJBJw7nhu7Xhu4N7xJBq4bu14buDW+G6suG7teG7g0TEkOG7meG7teG7g0RCauG7g0Lhu4Dhu7XGsGThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bu0w7Phu7Phu4Nn4buFZ2Zj4buD4bqqxJBq4buDeeG7q+G7peG7s+G7g0RCauG7g+G7qG1E4buDeeG7r+G6qOG7g0Thu6nDguG7q+G7g+G6qOG7qWtE4buD4bup4burw7nhu7Vj4buDSOG7guG7g8O9w43hu4NoaeG7g0bhurjhu4NG4bur4buD4bqo4bupbeG7s+G7g8OdxJDhu5VE4buDw53hu5Hhu7Phu4Phu7XGsOG7qeG7q8O54bqoY+G7g0RC4bu34bu1xrDhu4Phu5/hu7nhu4Phuqjhu6lr4buDQuG7gOG7tcaw4buDZ+G7g0bhurjhu4NG4bq04bur4buD4buj4burw7nhu7Xhu4NE4bux4bud4bup4buDROG7qeG7q8O5ROG7g+G7qW3hu6vhu4NpZGbEqWjhu4Phu7PhurlDxJDhuqjhurtn4bq5L0PEkOG6qOG6u2Lhu4N54bupauG7q+G7g0Thu6lr4bud4buDQuG7gOG7tcaw4buDZmnhu4NG4bq44buDeeG7qcOD4bur4buDw73DiuG6pOG7tcaw4buDw73hu5Hhu7Phu4NDbuG7teG7g0Thu6nhu6vDuUThu4Phu6lt4bur4buDaGZjxKnDrWjhu4Phu7PhurlDxJDhuqjhurto4bq5L0PEkOG6qOG6u+G7g8aw4bq24buD4buda+G7neG7g8O94bu3beG7q2Lhu4NG4bq44buDROG7r+G7neG7qeG7g0Thu6nEkERC4bu34bu1xrDhu4PhuqrEkGvhu4NEQuG7reG7teG7qeG7g0bhu5Xhu7Xhu4Phu53hu6nEkEnhu6Xhu7Xhu4PDrGPhu4nhu4XEqeG7g+G7s+G6uUPEkOG6qOG6u2jhurkvQ8SQ4bqo4bq74buDxrDhurbhu4Phu51r4bud4buDw73hu7dt4burY+G7g2ZkaGZm4buDecaw4buDxrDDg+G7neG7g0Lhu6fhu4Phu53hu7nhu4Phu6nhu63hu7Xhu6nhu4NE4bupw4nhu4Phuqjhu6nhur7hu53hu4NEbeG6qGPhu4NnaOG7g3nGsOG7g+G7n+G6ruG7tcaw4buDRuG7lUThu4NC4buA4bu1xrDhu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4NE4bupw4rDguG7tcawYuG7g+G6qOG7qWtE4buD4bup4burw7nhu7Xhu4Phu7PEkGrhu4Phu5tr4bu1Y+G7g+G7neG7k0Thu4PGsOG7q+G7hMSQ4buDaOG7g0bhurjhu4NE4buv4bud4bup4buDROG7qcSQ4buDaGNp4buLaOG7g+G7s+G6uUPEkOG6qOG6u2jhurkvQ8SQ4bqo4bq74buDxrDhurbhu4Phu51r4bud4buDw73hu7dt4bur4buDRmzhu4PDreG7ieG7g3nGsOG7g+G7n+G6ruG7tcaw4buDRuG7lUThu4NC4buA4bu1xrDhu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4NE4bupw4rDguG7tcawZGRk4buDROG7qcSQ4buD4bu14bqu4bqo4buD4bu1xrDhu5Hhu7Xhu4NDa+G7neG7qeG7g2lm4buFY2fhu4tm4buDRELhu6vDucSQ4buD4bufxILhu7XGsGPhu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4buf4bu54buD4bud4bu54buDZuG7g0bhurjhu4Phu6htROG7g+G7neG7qcSQSeG7peG7teG7g+G7neG6suG7g+G6qsSQauG7teG7g+G7n+G7q8O6xJDhu4NEQmrhu4Phu5zhuqLhu7XGsOG7g2rhu7Xhu4Phu6nEkEnDueG7teG7g3nhu6nhuqbhu6vhu4NEw4Nk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7mnThu7Xhu4Phu51t4bu14bup4buD4buf4bu54buD4buobUThu4Phu51B4bu14buDRMOz4bu1xrDhu4Phu53DisOC4bu1xrDhu4PhuqrEkG7hu7Xhu4PDvcON4buD4budw4pq4buDSMOz4bu1xrBj4buDQ0Xhu7XGsOG7g0PDs+G7tWPhu4Phu5/Dimrhu4NGbOG7t+G7g+G6qsSQbuG7teG7g8O9w43hu4NEbeG7q+G7gyLhu5rhu7Thu6Lhu4NIb2Phu4Phu53huq7hu7XGsOG7g+G7n8SC4bu1xrDhu4NE4bup4bqi4bu1Y+G7g+G7m27hu7Xhu4NoZmjhu4Phu53hu6nhu6t14bud4buD4budw4pq4buDSMOz4bu1xrBj4buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G7n+G7ueG7g0Thu5Xhuqjhu4NEQsSQ4bu1xrDhu4NEbeG7q+G7gyLhu5rhu7Thu6Lhu4NGbOG7g+G7mmrhu7Xhu4PhuqrEkG7hu7Xhu4PDvcON4buD4bubbuG7teG7g2fDrMSp4buD4budw4pq4buDSMOz4bu1xrDhu4NGbOG7g2lp4buD4budw4pq4buDSMOz4bu1xrDhu4NEbeG7q+G7g+G7qeG6ruG7g8aw4burauG7g+G7n+G7reG7teG7qeG7g3nDjeG7g+G7nWrhu7Phu4N5dUThu4NE4buG4buD4bqqxJBu4bu14buDw73DjWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqhKxJBE4bup4bu3QuG7h+G6u119IuG7tMav4buDw51U4bq5L+G6qOG6uw==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]