(vhds.baothanhhoa.vn) - Là tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Công Thương, Công đoàn Công ty TNHH liên doanh phân bón Hữu Nghị đã luôn nỗ lực, tích cực thực hiện tốt vai trò chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống.
YsO6w6rhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurIpw7nhuqbhu63hu5fhurlj4buSw7pq4buv4bq74butd+G6u+G7k8O6d+G6u+G7lcSCw7nhurvhuqThu7l2deG6u+G7k8O6d+G6u+G7lXfDrHbhurvDisO54bufduG6peG6u3Z1xJDEgsO54bq74butaXfhurvhu5XDgXZ1Yi/DusOqY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLDmuG7l2nhu5nhurlj4busw6zhurvhuqbDgOG6u+G7k8O6ReG7k+G6u+G7k+G7t3Z14bq74buVd8OsduG6u+G7k+G6ouG6u+G6pOG6sOG6u+G6psOC4bq44buT4bq74bqmw7rhuqzDgeG7k+G6u+G7kuG7t3Z14bq74buVd8OsduG6u3Z1w6x2w7rhurvhu5Lhu7d2deG6uynDusSQ4bqidnXhuqXhurvhu5Lhu7d2deG6u+G7lXfDrHbhurvhu5Lhu7d2deG6u+G6puG7huG6uylWw5rDmuG6u+G7rcO54bufduG6u+G7mXdpdsO64bq74bqyw7rDs3bhurvhu5F4duG6u8Oa4bq84bqs4bq7VnXDusWp4bq74buVxKnhurvhu63huqzhu7d24bq7duG6oOG6u+G7reG6uOG7k+G6peG6u+G6puG7peG7k8O64bq74buT4bq44buT4bq74bqmw7rhurjhu5PhurvDusO5cXbhurvhuqbhu7nhuqbhurvDimnDueG6u+G6psOCeeG6u+G7k8O6auG7r+G6u+G7rXfhurvhu5XEgsO54bq74bqk4bu5dnXhurvhu5PDunfhurvhu5V3w6x24bq7w4rDueG7n3bhuqXhurt2dcSQxILDueG6u+G7rWl34bq74buVw4F2deG6u+G6qVbhu6zhu5ThuqvhuqXhurt1eOG6suG6u+G6ssO64buNduG6u+G6psO64bqo4buT4bq74buVw7Xhu4bhurvhuqThu4l24bq74buA4bqsw7LhuqbhuqXhurt2w7N2deG6u+G7k2l34bq74buTw7rDsuG6puG6u+G7rcSQ4bqudnXhurvhu5PhuqzDgeG7k+G6u+G6pOG7uXZ14bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljYsO54buvdeG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG7meG6psO64bqs4buv4buR4bq7w7nhu5Lhu5d24bqm4buXw4LhurnhurvhuqThuqbhu4bhu63hu5fDo+G6ueG6vsO54buZ4bqmw7rhurXhurtn4bq94bq94bqy4buAw6LhurvDuuG7l8O5dcO64bqm4bq14bq74buH4bq/Z+G6suG7gMOi4bq54bq74bqkw4Lhu5PDo+G6uS8v4buT4buZduG6p+G7kWl34bqmw7ppdsO6w7p3aeG6p8OKdi/hu5nhu5fhuqThu7HhuqZ34bqyL3bhu5fhur7huqQv4bq/4bq/4bq9w6ovw6rhu4do4buZ4bq/w6rhu4XDqsOq4bq/4buB4bqmw6rhu4Nnw6rhur/hu63hur3huqfhu6vhurJ14bqzw4LDo+G7h2bhur3hurnhurtp4but4bqmw6Phurnhu5LDumrhu6/hurvhu6134bq74buTw7p34bq74buVxILDueG6u+G6pOG7uXZ14bq74buTw7p34bq74buVd8OsduG6u8OKw7nhu5924bql4bq7dnXEkMSCw7nhurvhu61pd+G6u+G7lcOBdnXhurnhurvhur7DueG7meG6psO6w6Phurln4bq94bq94bq54bq7w7rhu5fDuXXDuuG6psOj4bq54buH4bq/Z+G6ueG6uy9jYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kmnhurLhuqbDuXd24bq5Y+G7lEF2deG6u+G7k8O64bul4bq74bus4buf4bq7w5rhuqp2deG6u+G7ruG7i3bDuuG6peG6uynDgHZ14bq7VcO5w63hu6/hurvhu5Xhu7nhu5Phurvhu5Phu7d2deG6u+G6puG7huG6u8OKw6zhurvhu5BpduG6u+G7ksO6w7LhurLhurvDusOsdsO64bq74buT4bu3dnXhurvhu5V3w6x24bq74bqmbXZ14bq74bq04bqsw6zhurvhuqTDuXbDuuG6u3bDuuG7j+G6puG6u+G7k8O6d+G6u+G7lXfDrHbhurvDisO54bufduG6peG6u1bhu6zhu5RiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWNWauG7r+G6u+G6v+G6veG6v8Oq4bql4bq74buvbeG7k+G6u+G7meG6quG6u3Vt4bqy4bq7dsO6w7lw4bqs4bq74buxw7p44bq74buxw7pqduG6u+G7mXfhurvhu4l2w7rhurvDusSQ4bqwdnXhurvhu5NDaeG6u+G7leG7i8O54bq74buZxanhu5PDuuG6u+G7klc0w5nhu5gtw6po4bql4bq74bqk4bq44bq74buTaXbDuuG6u+G6psOCaXbDuuG6u8O6w6x2deG6u8O6eGnhurvhu5NDaeG6u+G6psO6xanhurvhuqbDgsSQxIJ2deG6peG6u3bDusSQdnXhurvhuqbhu4/hurLhurvhuqbDunLhurvhu63EqXbDuuG6u+G7leG7i3fhurvDmuG7lC4p4bql4bq74buQaXbhurtVw7nDreG7r+G6u+G7leG7ueG7k+G6u+G7k+G7t3Z14bq74bqm4buG4bql4bq74buT4bqqdnXhurvhuqZ3w6x24bq74bqmw7py4bq74buTw6124bq74buRw4HhuqXhurvhu5V3w6x24bq7w4rDueG7n3bhuqXhurvhu5Phu7d2deG6u3bDusOzduG6u+G7rWl34bq74buVw4F2deG6u+G7lcSp4bq74buVd8OsduG6u+G7seG7oeG6puG6peG6u+G6psO64bu5dnXhurt2w7rDsuG6puG6peG6u+G6puG7p+G7r+G6u8O6xJDDg3Z14bq74buxw7pr4buT4bq74bqyw7pC4buT4bq74buZ4bqs4buG4bq74bqmw4Lhu6fhurvDgHbhurvhu5XFqXbDuuG6u+G6pOG7iXbhurvhu4DhuqzDsuG6puG6u+G7rcO54bufduG6u+G6pkLhu5Phuqfhurspw7rhuqzhurt2w7rhu4/hurLhurvhu5Hhu6d2w7rhurvhurThuqzDs3bhurtW4bus4buU4bq74bqmw4J3dnXhurt2auG7r+G6u+G7leG7i+G6puG6u8Oqw6rhuqXhu4fhurvhuqbDgsO5ceG6rOG6u+G7lUF2dS/huqbDusOtdnXhuqfhurvhu5LDreG7k+G6u+G7k8O64buh4bq74buVw4Hhurvhu5PDuuG7pXbDuuG6u+G6pMOt4buTw7rhurvDinDhurvhuqbDuXB24bq74butxJDhuqJ2deG6peG6u+G6psO5cHbhurvhuqbDusSQ4bqwdnXhuqXhurvhu5DDmjbDmuG6peG6u+G7kMOaNynhuqXhurvhu5DDmilW4bq7w4rDrOG6u+G7k8Ot4buT4bq74buTw7rhu6Hhurvhu5XDgeG6u+G7ueG7r+G6u+G7lWnhuqzhuqXhurvhuqbDumnDueG6u+G6pOG7iXbhuqXhurvhu7HDusOt4buv4bq74bqkReG7k+G6u+G7scO64buz4buX4bq74buVxal2w7rhurvhu7Hhu4ThuqXhurt2dcO6xrDhurvhu5nEkOG6tnZ14bq74bqkReG7k+G6u+G7k8O6d+G6u+G7k+G7t3Z14bq7dsO6w7N24bq74butaXfhurvhu5XDgXZ14bql4bq74bqmw7pq4buv4bq7w7rhu7PDueG6u8O64bqg4bq74bqmw4Lhuq7hurvhu5V3w6x24bq7w4rDueG7n3bhuqXhurtW4bus4buU4bq74buxw7p44bq74buxw7pqduG6p+G6p+G6p+G6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq74bqmw7rhurjhu5PhurvDusO5cXbhurvhu5Xhu43hu4bhurvhu5VD4bql4bq74buV4bqodnXhurvhurThuqzhu4bhurvhu5XFqXbDuuG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7kuG6qnZ14bq7w4rDg8O54bq74buVeOG6peG6u8OKw7lx4buT4bq74bqmw7pp4buv4bq74buvxJDhuqzhurvhu5PDunfhurvhu5PDsuG6suG6u0Phu4bhurvhu5Thu4l2deG6u+G7rcSpdsO64bq74buV4buLd+G6u+G6psO64bq44buT4bq7w7rDuXF24bq74bqm4bu54bqm4bq74bq04bqs4buG4bq74buTw7rhu6Hhurvhu5nDs3bhurvhu5PDukPhurvhu5PhuqLhurvhuqThurDhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u+G7kGl24bq74buSw7rDsuG6suG6u8O6w6x2w7rhurvhu5Lhu7d2deG6u+G7lXfDrHbhurvhu5PDuuG6qOG6u+G6psOCw712deG6p+G6u+G7lG3hu5Phurvhu5HDuXHhuqbhurvhu63DrOG6u+G6psO64bu3dnXhurvhurThuqxp4bq7w7rDgcO54bq7dnXDusWp4bq7VuG7rOG7lOG6u8OKw6zhurvDusOBw7nhurt2dcO6xanhurvhu5Xhu7nDueG6u+G6psO6d+G7i8O54bq7w4rDg8O54bq74buTw7pD4bq74bqk4bq64bq74buZQnZ14bq74butaXfhurvhu5XDgXZ14bql4bq7dsO6bOG7r+G6u+G6ssO6w63huqbhurvDuuG6rOG7huG6u+G6tOG6rOG7hnB24bq74buZw7N24bq74buTw7pD4bq74bqmw4J3dnXhurvhu5V3w6x24bq7w4rDueG7n3bhurvDisOs4bq7VuG7rOG7lOG6u+G6puG7i8O54bq74buZd2l2w7rhurt2dcO6w7lx4bqy4bqn4bq74buUcuG6u+G6psO64bq44buT4bq7w7rDuXF24bq74buV4buL4bqm4bq7w7rDuXHhuqzhurvhurThuqzhu4nhuqXhurvhu5BpduG6u+G7ksO6w7LhurLhurvDusOsdsO64bq74buT4bu3dnXhurvhu5V3w6x24bq74buVxKnhurvhu5PDukPhurvhu5XDgXZ14bq74buAw7Phu4bhurvhu5nhurh2deG6u+G7seG7oeG6u8O6d+G7i+G7k8O64bql4bq7dsOBw7nhurvhu5nhuqx2deG6u+G7leG7ucO54bq74bqmw7p34buLw7nhuqXhurvhurLDusOzduG6u+G7rXfhu4vDueG6u3bDgcO54bq74buZ4bqsdnXhurvEkOG6rOG6u+G6psO54bufduG6u+G7leG7ucO54bq74bqmw7p34buLw7nhurvDisOs4bq74buVcOG6u3Z1w7rFqeG6u3Z1xJDEgsO54bq74bqk4bq64bq74buZQnZ14bq74butaXfhurvhu5XDgXZ14bq74bqmw4Lhu4nhurvhu63EgsO54bq74bqmw7rhu7Np4bq74buVw612deG6u3bDuuG6vHZ14bq7w4rDsnbhurvhu5Vw4bq74butw7nhu5924bq74bq04bqsaXbhurvhu5Xhu6F24bq74buVxILDueG6u+G6pOG7uXZ14bql4bq74bq04bqs4buGcHbhurvhu63huq7DueG6u+G7k0Np4bq74buVd8OsduG6u8OKw7nhu5924bq7w4rDrOG6u1bhu6zhu5ThurvhurThuqxpduG6u+G6psOz4buv4bqn4bq7LuG6rGnhurvhu5V44bq74buT4bu3dnXhurvhu5V3w6x24bq74buta3Z14bq7dnXDuuG7l+G6peG6u3XDusO54bq7dsO64buPduG6u+G6psOz4buv4bq74bqmxJDhuqXhurt2deG6rOG7hnF24bq7w4rDvXZ14bq74buTQ2nhurvhu5V3w6x24bq7w4rDueG7n3bhurvDisOs4bq7VuG7rOG7lOG6u+G7lXLhurvhuqbDuuG6uOG7k+G6u8O6w7lxduG6u+G6puG7ueG6puG6u+G7k8O6ReG7k+G6u3ZqdnXhurvhu5Hhu4l34bq7w4px4bq74bq04bqs4buGcHbhurvDisOs4bq74but4bquw7nhurvhu6Xhu5PDuuG6u8O64bqu4bqy4bq74bqyw7rDreG6suG6u+G7k8O64buldsO64bq74buVw612deG6u+G7k8O6d+G6u+G7lXfDrHbhurvDisO54bufduG6peG6u+G6puG7i3fhurvhu5XDgXZ14bq74but4bq44buT4bq74bqmw7rhuqjhu5Phurvhu5XDteG7huG6u+G6pOG7iXbhurvhu4DhuqzDsuG6puG6peG6u+G7scO5dsO64bq74buZd2l2w7rhurvhurLDusOt4bqm4bq74bqmw4LDuXJ24bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljYsO54buvdeG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ucO54buS4buXduG6puG7l8OC4bq54bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhur7DueG7meG6psO64bq14bq7Z+G6veG6veG6suG7gMOi4bq7w7rhu5fDuXXDuuG6puG6teG6u+G7h8Oq4buB4bqy4buAw6LhurnhurvhuqTDguG7k8Oj4bq5Ly/hu5Phu5l24bqn4buRaXfhuqbDuml2w7rDundp4bqnw4p2L+G7meG7l+G6pOG7seG6pnfhurIvduG7l+G6vuG6pC/hur/hur/hur3Dqi/DquG7h2jhu5nhur/DquG7hcOq4bq/4buBw6rhuqbhu4fhu4Nn4buB4buH4but4bq94bqn4bur4bqydeG6s8OCw6Phu4FoZ+G6ueG6u2nhu63huqbDo+G6ueG7ksO6auG7r+G6u+G7rXfhurvhu5PDunfhurvhu5XEgsO54bq74bqk4bu5dnXhurvhu5PDunfhurvhu5V3w6x24bq7w4rDueG7n3bhuqXhurt2dcSQxILDueG6u+G7rWl34bq74buVw4F2deG6ueG6u+G6vsO54buZ4bqmw7rDo+G6uWfhur3hur3hurnhurvDuuG7l8O5dcO64bqmw6Phurnhu4fDquG7geG6ueG6uy9jYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kmnhurLhuqbDuXd24bq5Y+G7sMO64bqs4bq7w4rhurjhu5PhurvhurLDunl2deG6u2p24bq74but4bqs4bu3duG6u+G7keG7iXfhurvhu5Xhu4nhu6/hurvhuqThu4vhu5PDuuG6u+G6pOG7o+G6peG6u+G6psO6d8OtdnXhurvhu6/DreG6puG6peG6u3XDucSpduG6u+G7k8Ot4buTw7rhurvhu5Hhu4l34bq74buV4buJ4buv4bq74buT4bu3dnXhurvhuqbDreG7k+G6u+G6ssO6eXZ14bql4bq74buTw7rhu7l2deG6u+G7mcWp4buTw7rhurvhu5JXNMOZ4buYLcOqaGIv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y1bDgMO54bq74buR4buP4bqm4bq74bqmw4J3dnXhurvhuqbDuuG6uOG7k+G6u8O6w7lxduG6u+G7k8O6auG7r+G6u+G7rXfhurvhu5XEgsO54bq74bqk4bu5dnXhurvhu5V3w6x24bq7w4rDueG7n3bhuqXhurt2w7rhurx2deG6u3Zq4buv4bq74bq04bqsaeG6u+G7kGl24bq74buSw7rDsuG6suG6u8O6w6x2w7rhurvhu5Lhu7d2deG6u+G7lXfDrHbhurvhu5Lhu7d2deG6u+G6puG7huG6u+G7lcSp4bq74bqm4bul4buTw7rhurvhu5Phurjhu5PhurvhuqbDumnhu6/hurt1w7lp4bq74buAw7Phu4bhurvhu5nhurh2deG6u3bDgcO54bq74bq04bqs4buG4bql4bq74bq04bqs4buG4bq74buTw7rhu6Hhurvhu5NDaeG6u+G7mXdpdsO64bq7dnXDusO5ceG6suG6peG6u3bDusOy4bqm4bq74butw6zhurt2w7rhurx2deG6u+G6tOG6rOG7huG6u+G7k8O64buh4bq74bqmw4Lhurjhu5PhurvhuqbDueG7oeG6suG6u+G7rcO54bufduG6u+G6tOG6rGl24bq74buV4buhduG6u+G6tOG6rOG7hnB24bq7w4rDrOG6u+G7reG6rsO54bq74bul4buTw7rhurvhu5NDaeG6u+G7lXfDrHbhurvDisO54bufduG6u1bhu6zhu5ThuqXhurt2w7rEkOG6teG6uynDuuG7s2nhurvEkMOD4buT4bq74butaXfhurvhu5XDgXZ14bq74bqm4buP4bqy4bq74bqmw7py4bql4bq74bq04bqs4buG4bq74buTw7rhu6Hhurvhu5nDs3bhurvhu5PDukPhurvhurDhurvhu5PhuqLhurvhuqThurDhurvhuqbhu4vDueG6u3bhuqLDueG6u+G7rcOs4buv4bq7w4rDuXHhu5PhuqXhurt2w4HDueG6u+G6tOG6rOG7huG6u+G7rWl34bq74buVw4F2deG6peG6u+G6tOG6rOG7huG6u+G7k8O64buh4bq74bqmw7lwduG6u+G7rcSQ4bqidnXhuqXhurvhuqbDuXB24bq74bqmw7rEkOG6sHZ1w6LhurvhuqbDusO54bq74buV4bqsaeG6peG6u+G7scO64buXduG6u+G6psO6xJDhurB2dcOi4bq74bqk4bq64bq74buZQnZ14bq74bq04bqsSOG6u+G6ssO64bqo4buT4bq74but4bquw7nigKbhurt2w7ps4buv4bq74buR4buJd+G6u+G7leG7ieG7r+G6u+G6tOG6rOG7hnB24bql4bq74but4bquw7nhurvhu6Xhu5PDuuG6u+G7k8O6d+G6u+G7lXfDrHbhurvDisO54bufduG6peG6u1bhu6zhu5TDouG6u8Oaw6x2deG6u+G6psO6w612deG6u+G6psOA4bq74buTw7pF4buT4bq74bqkw7l2w7rhurt2w7rhu4/huqbhurvhu5PDunfhurvhu5V3w6x24bq7w4rDueG7n3bhuqXhurvhu5nhuqzhu4bhurvhuqbDguG7p+G6u+G7k8Ot4buT4bq74buR4bq8aeG6u2p24bq74buTaeG6u+G7keG7iXfhurvhu5Xhu4nhu6/hurvhu5nDuXbDuuG6u+G7mcSQ4bq2dnXhurvDisOs4bq7aXbhurvhuqZ3w6x24bq74bqmw7rhurjhu5PhurvhurLDusO14buv4bq7w4rDrOG6u+G6psOA4bq74buTw7pF4buT4bq74bqmw7rhu5/hu6/hurvhu6/DgeG6puG6u+G6pOG7ueG6u+G7keG6vGnhurvigJxqduG6u+G6psSQ4bqiw7nigJ3hurvhu5PDunfhurvhu5V3w6x24bq7w4rDueG7n3bhurt2w7ps4buv4bq74bqmw63DueG6u+G6puG7i3fhurvhuqRF4buT4bq74butaXfhurvhu5XDgXZ1w6LhurvhuqbDuuG6uOG7k+G6u8O6w7lxduG6u8OKw7lx4buT4bq74buxw7rhu5d24bq74bqmw7rEkOG6sHZ14bql4bq74bqmbXZ14bq74bq04bqsw6zhurvhu5PDreG7k+G6u3Z1w6zhu4bhurvhu61z4bql4bq74bqm4buh4bqm4bq74bqmw4Lhuqzhu4ZwduG6u+G6psO64bu5dnXhurvhu5NDaeG6u+G7mcOzduG6u+G6psOB4buT4bql4bq74bqmw4J3dnXhurvhu5V44bq7KeG7oeG6puG6u1Z14bqs4buG4bufduG6u+G7lcOtduG6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq74bqmw7rEkOG6sHZ14bq74bqmw7rDrXZ14bq74butxJDhuqJ2deG6u+G6psO6ReG6u8Oq4buB4bq74bqpdnXEkMSCw7nhurvhu5Npd+G6u3bDusOy4bqm4bq74bq/4bq94bq74bqmw4LDuXHhuqzhurvhu5VBdnXhuqXhurvhuqbDusOy4bqy4bq7dsO6w7Lhuqbhurtm4bql4buD4bq74bqmw4LDuXHhuqzhurvhu5VBdnXhuqvDouG6u+G7mcWp4bqy4bq74buT4bqs4bu5w7nhurt2auG7r+G6peG6u+G7kuG7t3Z14bq74buVd8OsduG6u+G7k+G7t3Z14bq74bqm4buG4bq74bqmw4Dhurvhu5PDukXhu5Phurvhu5XDrXbDuuG6u+G7k8Ot4bq7w4rDrOG6u+G6ssO6w63huqbhurvhu5PDreG6u+G7k8O6d+G6u+G7r+G6oMO54bq74buTw6124bq74buRw4HhuqXhurvhu5V3w6x24bq7w4rDueG7n3bhurtW4bus4buU4bq74bqmw4nhurvhu4ct4buD4bq74buxdeG6u+G7k8Ot4bq74buZd+G6u+G7k+G7t3Z14bq74bqm4buG4bq7duG6rOG7t8O54oCmYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljYsO54buvdeG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ucO54buS4buXduG6puG7l8OC4bq54bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhur7DueG7meG6psO64bq14bq7Z+G6veG6veG6suG7gMOi4bq7w7rhu5fDuXXDuuG6puG6teG6u+G7heG7h+G6veG6suG7gMOi4bq54bq74bqkw4Lhu5PDo+G6uS8v4buT4buZduG6p+G7kWl34bqmw7ppdsO6w7p3aeG6p8OKdi/hu5nhu5fhuqThu7HhuqZ34bqyL3bhu5fhur7huqQv4bq/4bq/4bq9w6ovw6rhu4do4buZ4bq/w6rhu4XDquG7geG7geG7heG6pmbhur/Dqmfhu4Phu63hur3huqfhu6vhurJ14bqzw4LDo2fDquG7heG6ueG6u2nhu63huqbDo+G6ueG7ksO6auG7r+G6u+G7rXfhurvhu5PDunfhurvhu5XEgsO54bq74bqk4bu5dnXhurvhu5PDunfhurvhu5V3w6x24bq7w4rDueG7n3bhuqXhurt2dcSQxILDueG6u+G7rWl34bq74buVw4F2deG6ueG6u+G6vsO54buZ4bqmw7rDo+G6uWfhur3hur3hurnhurvDuuG7l8O5dcO64bqmw6Phurnhu4Xhu4fhur3hurnhursvY2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5Jp4bqy4bqmw7l3duG6uWPhu5R3w6x24bq7w4rDueG7n3bhuqXhurtW4bus4buU4bq74buT4bu3dnXhurvhuqbhu4bhurvhu5V4duG6u+G6puG6rMOAw7nhurvhu6/Dg8O54bq74bqmw7py4bq7w7rDuXF24bq74bqk4bq44bq74bqyw7rDsnbhurvhu7HDuuG6sMO54bql4bq74bq04bqs4buG4buh4bqm4bq74bqmw7Phu6/hurvhu5Npd+G6u+G6psO6w7nhurvhu5Xhuqxp4bq74butaXfhurvhu5XDgXZ14bq74bqk4buJduG6u+G7gOG6rMOy4bqmYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljVsO64bq8dnXhurvDisO5ceG7k+G6u+G7rcOs4buv4bq74bqmw4Lhu5924bq74buVxKnhurvhuqbDunLhurvDusO5cXbhurvhuqThurjhurvhu5PDumrhu6/hurvhu6134bql4bq74bq04bqsaXbhurvhuqbDs+G7r+G6peG6u+G7lUF2deG6u8O6w6x2w7rhuqXhurvhuqTDreG6puG6u+G7k8OtdsO64bql4bq74buTw7rDuWnhurvhuqThu53hurvhu7HDunjhurvhu7HDump24bq74buTQ2nhurvhuqbDgOG6u+G7k8O6ReG7k+G6u+G7k8O6ReG7k+G6u+G7k+G7t3Z14bq74buVd8OsduG6u+G7leG7ucO54bq7w4rDg8O54bq74buVd8OsduG6u8OKw7nhu5924bql4bq7VuG7rOG7lOG6u8OKw6zhurvhu5Phu7d2deG6u+G6puG7huG6peG6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq74buVd8OsduG6u8OKw7nhu5924bql4bq7VuG7rOG7lOG6u3XDusO54bq7dsO64buPduG6peG6u3V44bqy4bq74bqyw7rhu4124bq74buAw7Phu4bhurvhu5nhurh2deG6u+G7r+G7ucO54bq74bq04bqsaXbhurvDunHhurvhu61pd+G6u+G7lcOBdnXhurvDusOsw7nhurvDunlp4bql4bq74bqmw7nhu6F24bq74buRw4HhurvhuqbDgnd2deG6u+G7mXdpdsO64bq7dnXDusO5ceG6suG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurJJ4bqs4bqmw7p3w4LhurnhurvhuqThuqbhu4bhu63hu5fDo+G6ueG6puG7l+G7gOG6pi1p4butw7l1duG6teG6u8OCw7l1w7rhuqbDouG6uWMsw7rhu4vhu6/hurtWdcO94buT4bq74buUw7lx4bqyYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurnhurvhuqThuqbhu4bhu63hu5fDo+G6ueG6puG7l+G7gOG6pi1p4butw7l1duG6teG6u8OCw7l1w7rhuqbDouG6uWNi4buX4buvY+G7ksO6Q+G6u+G6psWp4buTw7rhurvhu5Lhu7d2deG6u+G7lXfDrHbhurtWdcOsdsO64bq74buS4bu3dnXhurvhuqbDusSQ4bqidnViL+G7l+G7r2NiL+G6smM=

Phạm Ngọc Điệp

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]