(vhds.baothanhhoa.vn) - Vào 19 giờ 00 phút ngày 16-11-2021 đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với tuyển Ả Rập Xê Út mở màn cho lượt về của bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chưa có điểm số và đối đầu với đội bóng đang đứng đầu bảng, để mong có được điểm vào lúc này tuyển Việt Nam sẽ phải chiến đấu với tinh thần cao nhất có thể.
w6xBb23FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsOhw4FH4bq24burbOG7i0Dhu53hu4xtT+G7l8OCbcWpSMSQxaltT+G6usOBbUfDgeG6tEFtR0F14bq0bcWp4buZw4Jt4bq0QXRHbcWp4bqkbUdB4buzw6wvQW/hu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hkDhu6vhu5nGsGzhu4vhuqfhu5fDgm1v4buTbeG7ucOB4bq8bW5ubeG7hkFJR23hurThu7nhu5fhu4xtb8O1LW9vLcOzbsOzb23hu6nEkMOBbUdI4buM4buz4bq0beG6p8OBw71HbS7hu5nhurJtRnZt4bupQ8OBbeG7qXVIbU/hurrDgW1HSOG7jOG7s+G6tG3hu5ptOcO64buGbeG6qXdt4bqhR23hurLhur5t4bqy4buX4bq0bcWpQcOCbeG6tsSow4pHbU95bcWp4buK4buZbeG7p+G7m+G6tOG7uW3hu6ZtT+G6puG6tOG7uW3hurbDgsahw4FtR0FKbcOybeG6rcOC4buE4bq2xrBtxahI4buGbcOzbsOzw7NnbcWoQcSo4buZbcWp4bqkbeG7qcOB4buz4bqybUZDbU/hu5dt4bupQ8OBbeG7qXVIbU/hurrDgW3hu6nEkMOBbeG7p+G6pOG6tOG7uW3hu6nhu5nhurThu7lt4bupSuG6tOG7uW3hu6l1SG3hu6fhu5vhurThu7lmbeG7qeG7s23hurLDguG6tOG7uW3FqeG6pG3hu6nEqMOKxalt4bupw4Hhu7PhurJtT+G7l8OCbeG6tknFqW3hurThu5fhu4xtR0jhu4zhu7PhurRt4bqnw4HDvUdtLuG7meG6sm1Gdm3hu4ZB4bubw4FtxalBw4F44bq0beG7qXRIbU/hurrDgW1Hw4HhurRBbUdBdeG6tG3FqeG7mcOCbeG6tEF0R23FqeG6pG1HQeG7s2fDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsWo4bur4bq0R+G7q+G7hGzhu4vDrMOB4bqy4bu5bcWp4bq24buZRkbhurtsxrBHQUjhurLhu6dtw4HFqOG7q+G6tEfhu6vhu4RsbUZH4buM4bq24bur4bq7bMOTw4HGsEdB4buDbcO0bm7hu4bDkuG7hW1B4burw4Hhu7lBR+G7g23hu43hu5Hhu43hu4bDkuG7hW3GsMOBRuG7huG6tuG7meG7jOG7g23hu6fhurbDgsWp4bqw4buFbeG6suG7meG7hOG7ucOB4bq0LeG6tuG7q+G7t0fhu4Nt4buZSEfDguG7hW3hurLhu5nhu4Thu7nDgeG6tC3hu4TDgeG7uUFH4buDbeG7mUhHw4Lhu4VsbUbhu4TFqeG6u2wvL8WpxrDhurRn4bun4buZw4JHQeG7meG6tEFBw4Lhu5lnT+G6tC/GsOG7q0bhurBHw4Lhu4Yv4bq04burw5NGL8Ozb+G7jcO1L8Ozb8O1xrBvw7PDsuG7j+G7k+G7jeG7kUfDssO04buPw7Xhurbhu5Etw7Nu4buZw7Mtb+G7j8Oz4buNZ+G6ruG7huG7uWxt4buZ4bq2R+G6u2xA4bud4buMbU/hu5fDgm3FqUjEkMWpbU/hurrDgW1Hw4HhurRBbUdBdeG6tG3FqeG7mcOCbeG6tEF0R23FqeG6pG1HQeG7s2xtw5PDgcawR0Hhurtsw7RubmxtQeG7q8OB4bu5QUfhurts4buN4buR4buNbG0v4buLw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bFqOG7meG7hkfDgcOC4bq0bOG7izVtR+G7hMO64bq0beG6tsSow4pHbeG7qcOBZm1HSOG7jOG7s+G6tG3huqfDgcO9R20u4buZ4bqybcWpQeG6okhtR0HDgcO9R23hu4JIc+G6tG3GsMOCbcavSOG7jG0sxqHhurRBbeG7hkHhu5vDgW3hurRBw7rhurRtR0Hhu69tT+G7l+G6tOG7uW1HQUptw7NtT+G7l23FqUF04buGbeG6tEHDuuG6tG1HQUjhu5lt4bq04bu5xKjDisWpbUfhu4TEqOG6usWpbeG7mm05w7rhu4Zt4bqpd23huqFHbeG6snDFqW3GsMONbeG7qeG7nW3FqeG6pG3hu6fhu5fhurRt4bqy4bq+bUfhu5BtRkNtR+G7hMSo4bq6xaltxanhu4rhu5ltOEjhu5nhurThu7ltQOG7m8OBZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4th4buZSG3hu49tR+G7hMO64bq0beG6vm3hurbEqMOKR23hu6nDgWZt4buabTnDuuG7hm3huql3beG6oUdtT+G7peG6tG1PTuG6tOG7uW1P4buX4bq04bu5beG6tOG7uULDgW3hu6l1SG3hu6fhu5vhurThu7lt4bumbU/hurrDgW1vw7Jt4bupw4Hhu7PhurJnbeG7qEPDgW3hu6l1SG1P4bq6w4FtR0jhu4zhu7PhurRt4bqnw4HDvUdtLuG7meG6sm3hurLDjMWpbUfDgXdIbcWp4buK4buZbUHhuqxtT+G7peG6tG3hurbhu5dt4bu5w4Hhu5fhurRBbeG7qcSow4rFqW3Dsm3hu6nDgeG7s+G6sm3hu6nhu7Ntxanhu4rhurThu7ltxalDbeG6tOG7uULDgW3hu6l1SG3hu6fhu5vhurThu7lnbcWo4bqm4bq0bUdI4buM4buz4bq0beG6p8OBw71HbS7hu5nhurJtQcOBw73hurRt4bq+bU/huqJtR+G7hMOAbeG7p+G7sUdt4bun4bub4bq04bu5bU/hu5dt4bup4buZ4bq04bu5beG7gkjhu4x4R21Hc+G6sm3FqUHhu59HbcWpQcOBSG1Hw7rhurRtxrDDjOG6tOG7uW3hurLhuqzDgW3FqeG6uG1BxJDDgW3hu6nhu7Nt4bqyw4LhurThu7ltxanhuqRt4bupxKjDisWpbeG6tEFO4bq04bu5beG7qcOB4buz4bqybUZDbeG7qXVIbUfDgXfhurRnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8OhSOG7jOG7s+G6tG3hu5ptOcO64buGbeG6qXdt4bqhR21P4bq6w4FtR0Hhu5nhurJtT+G6rOG6tOG7uW3hu4Thuqpt4buE4buX4bq04bu5beG7p+G6vsOBbUZMbcWpQUjDueG6tG3hu6fhuqJt4bqw4buSbcWp4buX4bq04bu5bUfhu4TEqOG6usWpbUfhu4TDuuG6tG3hu6l0SG1P4bq6w4FtR0jhu4zhu7PhurRt4bqnw4HDvUdtLuG7meG6smdtxq/hu6XhurRt4bupw4Lhu5fhurRt4bun4bq+w4FtxalB4buKbUfhuqLFqUFt4bqr4buZRkbhu6vhu4Rt4bunw4HhurRtQOG7mUZG4buZ4bq0beG7mOG6ti0sw4FG4burQeG7meG6tmZtR0PDgW3hurThu7nhu5fhu4xtb8OzLW9vbeG7qcSQw4Ft4bun4bqk4bq04bu5bcOhc+G7jG3hu5Rt4bup4budbcWp4bqkbeG6snBHbUfGocOBbUDhu5dtLsSQw4FnbUDhuqxtR8O64buGbUfhu4RI4bq04bu5beG6sEHhu5VtRuG6uuG6smZtxalB4buKbeG7qcSQ4bq04bu5beG6suG7meG6tOG7uW1HQeG7q8OCbeG7hHRHbeG6tEHDgXlIbUHhu5fhurThu7ltQcOC4buVbUdBw4F4R23hu4x4SG3hu6fhu5nDgm3hu7lE4bqybcWp4bubbcWp4buVxaltT8O6R23GsMOM4bq04bu5beG7hkHDjMWpbU/DjG1H4buEw4LhurThu7ltQUh04bq0beG6tkjhu4zDveG6tGZtT+G7l23hurThu7nhu5nhu4xt4bq04bu54buX4buMbUFC4bqybUbhu5lIbUdI4buM4buz4bq0beG7mm05w7rhu4Zt4bqpd23huqFHbeG7qeG7nW3FqeG6pG3hu6dIRcOBbUfDuuG7hm3hurDDgOG6tG3hu6l1SG1Hw4F34bq0bUfhu4R34bq0bUZz4bq0bUDhu5fhurThu7lt4buo4bul4buMZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGxtRkfhu4zhurbhu6vhurtsR+G7q8OSRy3hu5nhurbDgeG7ueG6tOG7g23huq5IRkfDgeG7t+G7jOG7hWzhu4s1bUfhu4TDuuG6tG3hurbEqMOKR23hu6nDgWZtxalBSeG6tOG7uW1H4buZbeG7qeG7nW3hu6lDw4Ft4bupdUhtT+G7l23DgEdt4bq0QcOBeUhtQcOB4buzSG3hu6nEqMOKxalt4buGQXXhurRt4bq04buXw4JtT3ltxalBw4F44bq0bUdBSMO6R2Ztxanhu5XFqUFtxalB4bq4w4Ft4bun4bqk4bq04bu5bcWp4buK4buZbUdI4buM4buz4bq0beG7mm05w7rhu4Zt4bqpd23huqFHZ23hu6jDgXlIbcaw4bu1beG6tEHDuuG6tG1HQXThu4xt4bq24buXbUHhuqxt4buEdEdt4bqyxqHhurRBbeG6tEHEqOG6tOG7uW3FqUHhurjDgW1HxKjhurjhurThu7lt4bupQ8OBbUdBTMWpbcaww4zhurThu7lmbeG7leG7hm1G4buVR23hurRB4buZ4bq0QWZt4bqw4buSbUdBSMO6R2Zt4bupxJDDgW1B4bqg4bq0QW3FqUF0R23hurbEqMOK4bq04bu5beG7qUThurThu7lt4bupeUht4bq+bcWp4buVxaltR0jhu4x44bq0Zm3hurRBw4F5SG3FqeG7lW3hurRBc+G6tG1GSHRHbUbhu5/FqWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xsbUZH4buM4bq24bur4bq7bEfhu6vDkkct4buZ4bq2w4Hhu7nhurThu4Nt4bquSEZHw4Hhu7fhu4zhu4Vs4buLQOG7jG1P4bqs4bq04bu5bUfhu4TEqOG6usWpbeG6sEHDgW3GsMOB4bu14bq0beG7hOG7mW1H4buEw7rhurRt4bq2xKjDikdtT3ltR0HhuqBtR0F14buMbUfhu4ThuqZtQDvhuqdtN+G7meG7hOG6sG1A4buZ4bq04bu5LUbhu6vDgm3FqeG7iOG6tOG7uW3hu6nhu51t4bqw4bqi4buGbeG7qcOBeUhtxalBw4PhurRBbeG6tEFO4bq04bu5bUHGoeG6tG3FqUF4bUfhu4TEqOG6usWpbeG7qeG6pGfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6FI4buMbeG6tEHDgXfhurRmbeG6tHhIbeG6tEHhuqDhurRtT+G7l8OCbUHhu5fhurRBbUfhu4ThuqDhurRBbUdBw4Ft4bupdEhtxanhu4rhu5lt4bupxJDDgW3hu6fhuqThurThu7ltw6Fz4buMbeG7lGZt4bq04bu5w4Lhu5fDgW1HQeG7n+G6tOG7uW3hurThu7nEqMOKxaltR0jhu4zhu7PhurRt4bqnw4HDvUdtLuG7meG6sm1P4bq6w4FtR8ODbUZDbcWp4buVxalBbeG7p8OBw71HbcOzbeG7p+G7l+G6tGZtxanhuqbhurRt4bq2xqHDgW1B4bqsbcWpQcODbUdB4buf4bq04bu5bSHhurLhu5nhurRmbS5Bw7pHbeG7puG7m+G6tGZtw6Hhu4RI4bq04bu5bThIQ8WpbU/hurrDgW3FqeG7lcWpQW3hu6fDgcO9R21vbeG7p+G7l+G6tGZtT+G7l23hurLhurrDgW3hu6lz4buMbeG7qeG7nW3FqUHhuqJIbcWpQcOB4buZbeG7qcOB4buz4bqybU/hurrDgW1HSOG7jOG7s+G6tG3huqHFqW3hurBBQuG6tOG7uW3hu6fhu5fhurRtR0Hhu5/hurThu7lnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i+G6p+G6usOBbeG6tsOKw4FtR0F4bUZz4bq0beG6tEHhu5dmbcWpQUjDueG6tG3hu6fhuqJtR0NHbUfhu4TEqOG6usWpbeG7qUPDgW1HQeG7imZtRkxtxalFbU/hu4htxanhu4rhu5ltb8OzbeG6tOG7ueG6oOG6tG3hurBB4buV4bq0beG7ucOB4bubbeG6tEHhu5dmbcWpQUnhurThu7ltR+G7mW3FqeG6pG1HQeG7s21B4buMbU/huqzhurThu7ltR0F14buMbUfhu4ThuqZtQDvhuqdtN+G7meG7hOG6sG1A4buZ4bq04bu5LUbhu6vDgm3hurBBQuG6tOG7uW1Gdm3FqUHhurjDgW1vbUfhu4TDuuG6tG1G4bqm4bq04bu5beG7hkFx4bq04bu5bU/hurrDgW1Hw4HhurRBbUdBdeG6tG3FqeG7mcOCbeG6tEF0R2fDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7mEhHQcOC4buEbOG7i0Dhu5dtQMOBeEjDrC/hu4bhu4s=

Hà Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]