(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua, Hội Phụ nữ xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua. Trong đó, mô hình “Nhà sạch - Vườn đẹp” đã tạo được sức lan tỏa trong chị em hội viên, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
w4Phu5bhuqbDgkpSw4lAQHfhurThu7TGocagI1JN4bq0xILhurvGoMOUPcOC4bu2PcOKw4JTxq/DguG7luG7nFThu5bDguKAnGnhu5bhurrDgkDhurxK4buWw4Itw4LDuTpYVMOCTE/hu7TigJ3DgsOdw4I+4bq+w4Lhu6c9SFTDgmfDicagw4Mv4buW4bqmxILDg+G7tMOCSlLDiUBAd+G6tOG7tOG6u03DiUvhurTEgmnhu5YoVOG7lMOCVOG7gFPDguG7tj3DiUHDguG6u+G7sMagw4Lhu5Phu5Yqw4JUKMOCPuG6vsOC4bunPUhUw4Jnw4nGoEHDguG7lj17w5RUw4LGoeG7luG7pMOC4bunPUhUw4JM4bq+w4JKw5rDglThu5bGoMOVPcOCSuG6uErhu5bDglLhurpTw4Lhu5bDiXtBw4JA4bq4VOG7lMOCI+G6vFVBw4Ij4bu4VVThu5TDgiPhu7jGoOG7kFTDglHhu5bDicagw4Ij4buWLkrDguG7lsagw5RUw4JK4bq4SsOC4bu04buWVVThu5TDgiPhu7jhurpVw4Ij4buWxqDDgkw9w4nDgcOCxqHhu7hVVOG7lMOCTMOaQcOCU8avw4Lhu5bhu5xU4buWw4LigJxp4buW4bq6w4JA4bq8SuG7lsOCLcOCw7k6WFTDgkxP4bu04oCdw4JM4bq+w4Ij4bq8VcOCTDpZSsOCQDtKw4JSw4lUw4Ij4bumw4nDgiPhu7hVVOG7lMOCSuG7luG7osOCTVPDguG7luG7sMagw4IpxqDhu4xUQcOC4buUw5rhu7TDguG7tOG7lsONVMOC4bu2PcOJVMOCI+G7uOG7pFThu5TDginhurpVw4JU4buWxqDDlFPDgikqw4I+SHvDgksuVOG7lMOCVMavVOG7lMOCI+G7lsavVMOCU1fGoMOBw4Mv4bu0xILDg+G7tMOCSlLDiUBAd+G6tOG7tOG6sVVLe+G6tMSCw4PGoFPhu5TDgkpSw4lAQHfhurTGoOG6t01UI03hu7jDgksj4buWPVPEqOG6tMOCQCN7Uk134bq0PMagSyPhu5bhu7fDgsSQ4bqk4bqk4bu0PuG7ucOC4buWTcag4buU4buWI+G7t8OCQuG6qOG6qOG7tD7hu7nhurTDgkDhu7hKd+G6tC8vSktUw4HEqMOJVSPhu5bDiVThu5bhu5ZVw4nDgSlUL0tNQFEjVeG7tC9UTTxAL+G6rOG6rOG6qOG6qC/huqzhuqRCS+G6quG6puG6quG6quG6puG6quG6rCPhuqZCRUXhuqpS4bqkw4FQ4bu04buU4bu14bu4d0PEkEXhurTDgsOJUiN34bq04bq7xqDDlD3DguG7tj3DisOCU8avw4Lhu5bhu5xU4buWw4LigJxp4buW4bq6w4JA4bq8SuG7lsOCLcOCw7k6WFTDgkxP4bu04oCdw4LDncOCPuG6vsOC4bunPUhUw4Jnw4nGoOG6tMOCPMagSyPhu5Z34bq0xJDhuqThuqThurTDguG7lk3GoOG7lOG7liN34bq0QuG6qOG6qOG6tMOCL8SCw4Mv4bu0xILDg+G7tMOCSlLDiUBAd+G6tOG7tOG6t8OJ4bu0I8agVVThurTEguG7p+G6vsOC4bunPUhUw4Jnw4nGoMOC4buWxqDDlFTDgkrDmsOCRMOC4buW4buww4JMOllKw4JKxq9U4buUw4JU4buWw4xUw4LigJxp4buW4bq6w4JA4bq8SuG7lsOC4oCTw4LDuTpYVMOCU+G7iD3hurRBw4LhuqzhuqTDguG7luG7sMOCTDpZSsOCSsavVOG7lMOCVOG7lsOMVMOC4oCcaeG7luG6usOCQOG6vErhu5bDgi3DgsO5OlhUw4JMT+G7tOKAncOBw4Mv4bu0xILDg+G7tMOCSlLDiUBAd+G6tOG7tOG6sVVLe+G6tMSC4buXw4k9w4JT4buwI8OCI+G7lljGoMOC4buUxqDDiVTDguG7tOG7luG6uCPDgkzhu7BU4buUQcOCU8avw4Lhu5bhu5xU4buWw4LigJxp4buW4bq6w4JA4bq8SuG7lsOCLcOCw7k6WFTDgkxP4bu04oCdw4Ij4buWPcOC4buWJCPDgkzGr1Thu5TDgkzDilXDguG7luG7sMagw4IpxqDhu4xUQcOC4bu04buWKsOCVCjDgj7hur7DguG7pz1IVMOCZ8OJxqDDgiPhu5bDiVPDguG7lMagw4nDgcOC4bq74buwxqDDgkzhur7DgiPhu5pK4buWw4JKLkrDgiM9e+G7jFTDgiPhu7g9e8OVVEHDguG7lj17w4JM4buwVOG7lMOCQC7DginhurpVw4JKPeG7sErDgkomw4nDguG7luG7sMagw4IpxqDhu4xUw4Ip4bq6w4Jp4buWSFTDgktIVOG7ucOCI+G7nFPDguG7uMOJw4JU4buWxqDDlT3DgkrhurhK4buWw4JS4bq6U8OC4buWw4l7QcOCQOG6uFThu5TDgiPhurxVw4JM4buQw4JTxq/DguG7luG7nFThu5bDgiPhu5YuSsOCQC7DgkxNU8OCUuG6vMagw4Lhu5bGoMOUPcOC4bu2PcOKw4Ij4buWxqDhu44jw4Ij4buWLkrDgiPhu7hVVOG7lMOCTFjGoMOCQOG7qFThu5TDgcODL+G7tMSCw4Phu7TDgkpSw4lAQHfhurThu7ThurFVS3vhurTEguG6teG7olThu5bDglFbw4Lhu5bhu4JU4buUw4IjPcONVEHDgkrhurhKw4JK4buWxqDDguG7luG7sMagw4IjxqDhu45Uw4Lhu5bhurpU4buWw4Lhu7jDicOC4bu2PUhUw4Ij4busVOG7lMOCKcOUw4JAxqBU4buWw4JTxq/GoMOCI+G7uDpYVOG7lMOCTDpYVOG7lMOCUuG6ulThu5RBw4JU4buUxajDgj7DmlNBw4JU4buW4buGSsOCVOG7lsOdw4JU4buUOljGoMOCS0hUw4JR4buWxq9U4buUw4IpJCPDguG7uOG6uErDgsSoLMOJw4LEqOG6vsagQcOC4buW4bq8VMOCSuG7luG7jsOCQCHDgksqVOG7lMOCIyTGoMOCVMagw4JSxq9U4buUQcOCUz3DicOCQOG7hlPDgiPhu5bhu4xTw4Ij4buWJVThu5TDguG7uOG6uEpBw4I+SHvDgksuVOG7lMOC4buW4buow4Lhu7jhurhKw4Ip4bq6w4Ij4buWLkrDguG7lsagw5RUw4Lhu7Thu5ZIVMOCUlXhurzGoMOC4bu44bq4SsOCI+G7lsOKxqDDgiPhu5ZNVcOCVOG7lsOaU8OCI+G7uDpXSsOCUeG7lsagw4I+IcOCUn3DgcODL+G7tMSCw4Phu7TDgkpSw4lAQHfhurThu7ThurFVS3vhurTEgmjhu4Qjw4JR4buW4bq4SkHDgkw6WUrDgkAuw4Lhu5Y6V1Thu5TDgkvhu4hUw4JKJsOJw4JK4bq4VMOCxKjhu7DDguG6u+G7sMagQcOCSuG6uErDguG7luG7sMOC4buUxqDDicOCTOG7nFThu5bDgkzhur7Dgkrhu5Ymw4JM4buwVOG7lMOCQCHDgksqVOG7lMOCSuG7luG7jsOC4bu04buW4buKU8OCQMagVOG7lsOC4buW4bukSsOCI+G7uFVU4buUw4I+IcOCUn3DguG7tOG7lkhUQcOC4bu44bq4SsOCI+G7lsOKxqDDguG7lig9w4JKVsOCVOG7luG7glPDgsSow4pVw4Ipw5TDglPGr8agw4Ij4bu4OlhU4buUw4JA4buoVOG7lMOCSibDicOCxKjDilTDgiPhu5ZIVMOCKeG6usOCU+G7pMagw4JU4buUOljGoMOCPj1U4buUw4Lhu7Y9w4lU4buWw4HDguG6t+G6uErDgkpJ4bu0w4Lhurvhu7DGoMOC4bu04buW4bq4I8OCTOG7sFThu5TDginhurrDgiPhu6zDgkrhu5Y7SsOCSuG7llXDguG7luG7sMagw4IpxqDhu4xUQcOCaeG7lkhUw4JLSFTDgiPhu7jhu6pU4buUw4JKSHvDgsSow5pU4buUw4JT4bq4I0HDgkpIe8OC4buW4bq6VOG7lMOC4bu44bq6VUHDguG7llXDicOCSuG6uErDglJV4bq8xqBBw4Lhu5TDmuG7tMOC4bu04buWw41Uw4Ij4bq8VcOCSsOKVOG7lsOC4bu2PcOJVMOCU8avxqDDgiPhu7g6WFThu5TDgj7DiVThu5bDgi3DgkDhurxK4buWw4Itw4JMT+G7tMOCSuG7llXDglLhurpU4buUw4Lhu7Y94buMw4HDgy/hu7TEgsOD4bu0w4JKUsOJQEB34bq04bu04bqxVUt74bq0xILhurfhu5bhu6LDguG6u+G6usOCxqHhu5bhu6LDguG6u+G7qlThu5TDguG6oCPhu5bGr1TDguG6qkHDgj7hur7DguG7pz1IVMOCZ8OJxqDhuqLDgkrhu5bGoMOJw4JAw5Phu7fDguG6ucagw4nDgkzhu5xU4buWw4JK4buW4buiw4JKw5rDgkvGoMOUVMOCI+G7mkrhu5bDgiPhu7jhu4xUw4LhuqrhuqTDglPDgik6WFRBw4Ij4bu4OldKw4JMSHvDgiPhu7jhu6pU4buUw4JU4buWxqDDlT3DglJV4bq8xqDDgkpIe8OCUeG7luG6uErDglThu5bDiT3DglThu5Y6VOG7lMOC4buWxqDDlD3DguG7tj3DisOCUeG7lsavVOG7lMOCSsOJVcOBw4Lhu5fDiT3DglHhu5bGoMOCTDpZSsOCSuG6uFTDgsSo4buww4Lhurvhu7DGoMOC4buT4buWKsOCVCjDgj7hur7DgiM9e+G7jFTDgiPhu7g9e8OVVEHDguG7ljpXVOG7lMOCS+G7iFTDginhurrDgiPhu7jDiVXDgkzhu6zGoMOCUcagVOG7lsOCVOG7lOG7lsagw5RTw4Ij4bu4VVThu5TDginGoMOUSsOCSuG7luG7pFTDguG7lMag4buoVOG7lMOCSkh7QcOCSuG6uErhu5bDgkrhu5bhu4BTw4JAw5pKQcOCUeG7lj3Dgik6WFTDglThu5bhu6bDgkw6WUrDguG7tOG7libDglPhuro9w4I+w4lU4buWQcOC4buUw5rhu7TDguG7tOG7lsONVMOCTE1Tw4JS4bq8xqDDglThu5Q94buqVMOCI+G7lj3DglHGoFThu5bDgiPhu47Dgkrhu5ZVw4Lhu5TGoMOJw4JM4bucVOG7lsOBw4Mv4bu0xILDg+G7tMOCSlLDiUBAd+G6tOG7tOG6sVVLe+G6tMSC4bq34buW4buiw4LhurvhurrDgsah4buW4buiw4JnPcOMVEHDguG6t+G7libDgiPhu6JK4buWw4Lhurvhu7DGoMOC4buT4buWKsOCVCjDgj7hur7DguG7pz1IVMOCZ8OJxqDDgkrhu5ZVw4LEqMag4buOI+G7t8OC4bq7xqDDlFTDglTDiXtBw4Ij4bu44buMVMOCTOG7osOJw4LEqOG6ulTDgj7hur7DguG7pz1IVMOCZ8OJxqDDgkrDmsOC4bqmw4HhuqjhuqzEkMOC4buW4buwxqDDginGoOG7jFTDguG7tOG7lirDglQow4JAxqBU4buWw4Lhu5ZV4bq8I8OCw53DgkTDgkrhu5bGoMOC4buW4buwxqDDgcOCxqHhu5bGr1Thu5TDguG7tj3DicOCVOG7lsagw5U9w4JTxq/DguG7luG7nFThu5bDgkzhur7Dgkw6WUrDgiPhu7jGoOG7kFTDglHhu5bDicagQcOC4bu04buW4bq4I8OCTOG7sFThu5RBw4Ij4bu4VVThu5TDgkzDmsOCSsOaw4JTxq/DguG7luG7nFThu5bDguKAnGnhu5bhurrDgkDhurxK4buWw4Itw4LDuTpYVMOCU+G7iD3igJ1Bw4LigJxp4buW4bq6w4JA4bq8SuG7lsOCLcOCw7k6WFTDgkxP4bu04oCdw4JM4bq+w4Lhu5TDmuG7tMOC4bu04buWw41Uw4JKw4rGoMOCI+G7lsagw5RUw4JKw4pU4buWw4Lhu7Y9w4lUw4JTxq/GoMOCI+G7uDpYVOG7lMOCw53Dgkzhu6LDicOC4bu04buWOlZU4buUQcOCTOG7qlThu5TDgiPhu5ZYxqDDguG7lMagJOG7tMOCSuG7luG7osOCTVPDgiPhu5xTw4Lhu7jDicOC4buWOldU4buUw4Lhu7Thu5bhurgjw4Ij4bu4xqDhu5BUw4JRxqBU4buWw4Ij4buOw4HDgy/hu7TEgsOD4bu0w4JKUsOJQEB34bq04bu04bqxVUt74bq0xILhurXhu45Uw4JUw4l7QcOC4bunPUhUw4Jnw4nGoMOCSsOaw4JEw4Lhu5bhu7DDgkzhur7Dgkw6WUrDgkrGr1Thu5TDglThu5bDjFTDguKAnGnhu5bhurrDgkDhurxK4buWw4LigJPDgsO5OlhUw4JT4buIPeG6tEHDguG6rOG6pMOC4buW4buww4LDncOCI+G7lsavVMOCQsOCKeG6usOCI+G7lsavVMOCRMOCTDpZSsOCSsavVOG7lMOCVOG7lsOMVMOC4oCcaeG7luG6usOCQOG6vErhu5bDgi3DgsO5OlhUw4JMT+G7tOKAncOBw4LGoeG7uFVU4buUw4Ij4buWWMagw4Lhu5TGoMOJVMOCI1fGoEHDguG6u+G7sMagw4JAw5LDgiPGoOG7juG7tMOCIypKw4IjPXvhu4xUw4Ij4bu4PXvDlVRBw4JUSFThu5TDgkrDiVXDglThu5bDjFTDgiPhu5Y7SkHDgiPhu7jhurhK4buWw4JU4buWxqDDlFPDgkomw4nDguG7luG7sMagw4IpxqDhu4xUQcOC4bu04buWKsOCVCjDginhurrDgmnhu5ZIVMOCS0hUQcOC4buWPXvDgkzhu7BU4buUw4JU4buUPeG7qlTDglIuSsOCI+G7uMag4buQVMOCUeG7lsOJxqDDginhurrDglThu5ZIVMOC4bu44buwVOG7lMOCU8avw4Lhu5bhu5xU4buWw4Ij4bu44buMVMOCTOG7osOJw4LEqOG6ulTDgiNV4bq6VMOCPuG6vsOBw4Mv4bu0xILDg+G7tMOCSlLDiUBAd+G6tOG7tOG6sVVLe+G6tMSCa1Thu5TDgmfhu4zDgsO54buAVMOC4bq7w5rDiUHDguG6t+G7libDgiPhu6JK4buWw4Lhu5vhurFp4bqzw4I+4bq+w4Lhu6c9SFTDgmfDicagw4JK4buWVcOCxKjGoOG7jiPhu7fDguG6u+G7sMagw4Jn4bq74buTacOCPuG6vsOCTOG6vsOCSsOaw4JU4buWxqDDlT3DgkzDmlThu5TDguG7lMOa4bu0w4Ij4buaSuG7lsOCSi5Kw4Ij4bu4VVThu5TDginGoMOUSsOCPkh7w4JLLlThu5TDglTGr1Thu5TDgiPhu5bGr1TDglNXxqDDglRIVOG7lMOCSsOJVUHDglTGr1Thu5TDgiPhu5bGr1TDglNXxqDDglHGoOG7kD3DglPhu4g9w4LDncOCTOG7osOJw4Lhu7Thu5Y6VlThu5TDgcOC4bq34bq4SsOCU8avw4Lhu5bhu5xU4buWw4JLVcOCSibDicOC4bq74buwxqDDguG7tOG7luG6uCPDgkzhu7BU4buUQcOCI+G7uFVU4buUw4JMw5rDglPGr8OC4buW4bucVOG7lsOC4oCcaeG7luG6usOCQOG6vErhu5bDgi3DgsO5OlhUw4JMT+G7tOKAnUHDguKAnGnhu5bhurrDgkDhurxK4buWw4Itw4LDuTpYVMOCU+G7iD3igJ3Dgkzhur7DgkxNU8OCUuG6vMagw4Lhu5bGoMOUPcOC4bu2PcOKw4Ij4buWxqDhu44jw4Ij4buWLkpBw4Ij4bq8VcOCQC7DglLDiVTDgiPhu6bDicOCU+G6vFThu5bDglPDksOCI+G7uFVU4buUw4IjLFThu5TDguG7luG7sMagw4IpxqDhu4xUw4HDguG6t+G7luG7mlThu5bDginhu5zDginDjHtBw4Lhu5vhurFp4bqzw4I+4bq+w4Lhu6c9SFTDgmfDicagw4JM4buESsOCxKjGoMOUI8OC4bu2PcOJVMOCI0hTQcOCI+G6vFXDglPhu6TGoMOCTMagw5U9w4JRxqDDlFTDgkzhu5DDguG6u+G7sMagw4IjxqDhu47hu7TDgiMqSsOC4bu04buW4bq4I8OC4buWPXvDglThu5YoVOG7lMOCSuG6uErhu5bDglLhurpTw4Lhu5bDiXtBw4JTxq/DguG7luG7nFThu5bDgiPhu6gjQcOC4buUxqAk4bu0w4JM4buyw4Ij4buW4buMU8OCVOG7lsagw5U9w4JK4buW4buiw4JNU8OC4bu04buW4bq4I8OCI+G7uMag4buQVMOCUcagVOG7lsOCI+G7jkHDgkzhu6pU4buUw4Ij4buWWMagw4Lhu5TDmuG7tMOC4bu04buWw41Uw4Lhu7Thu5bhurgjw4Ij4bu4xqDhu5BUw4JRxqBU4buWw4Ij4buOw4Itw4I+4bq+w4Lhu5bhu7DGoMOCSibDicOCTOG7osOJw4Lhu7Thu5Y6VlThu5TDgcODL+G7tMSCw4Phu7TDgkpSw4lAQHfhurThu7QwPSPhu5ZV4bu44bq0xILhurHDilXDgsah4buWw4lU4buWw4Mv4bu0xII=

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]