(vhds.baothanhhoa.vn) - Hiện nay, huyện Thọ Xuân có 3 cầu phao dân sinh bắc qua sông Chu. Trong đó, Hợp tác xã cầu phao Minh Hương là đơn vị quản lý, khai thác và vận hành tuyến cầu phao trên địa bàn xã Thọ Hải, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn.
w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7DgFtQ4bqw4bu0UcSQUOG7s+G6sOG7iMOJ4bug4bqww43DiVHhurDhu57EkOG6sOG7tOG7kk7hu7bhurDDjOG7kOG7mOG6sMOMPUPhurDEkeG7rljhurDhu7REw4zhurAh4bq44bqww4xG4bu24bqwWOG7kENR4bqw4buD4buSUOG7kOG6sMSRJeG7qlDDlMOBL+G7kOG6ssOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWMSRxKhD4buK4bquw4DEkeG7ksOSUOG6sFBDKOG7s+G6sOG7kOG7tijDklDhurDhu5Phu5BU4bqwdeG7tuG7glDhurDDjFLhurDDguG6sMOMRuG7tuG6sFjhu5BDUeG6sOG7iuG7glDhurDhu7Lhu5JQ4buQ4bqww43hurzDjOG6sFnhu7ZD4bqw4buyw5lQw5ThurDDo+G7kOG7tuG7teG6sOG7k8OdUVDDlOG6sOG7iFLhu7PhurDEkeG7rljhurDhu7REw4zhurAh4bq44bqww4xG4bu24bqwWOG7kENR4bqw4buD4buSUOG7kOG6sMSRJeG7qlDDlOG6sOG7nsSQ4bqw4buI4buqUOG6sCzhu5bhurBZ4bu2w4lQ4bqw4bueKeG7s+G6sOG7ouG7kEPhu5LhurDhu7Thu5BEw4zhurAsxJDhurAsR1DhurDhu5DEkFDhu5DhurDhu7Thu7YoT1DhurDDjEbhu7bhurBY4buQQ1HhurDhu7TDnU5Q4bqw4buI4buWQ+G6sMONxJBQ4bqwIeG6uOG6sOG7k+G7kFThurDEkcOJ4buS4buz4bqw4buIRFjhurAqUMOU4bqwUOG7kOG7tuG6sMOMRuG7tuG6sOG7iOG7kuG6sOG7nkXhu5LhurDDjD1D4bqwUMOUJeG7rOG7kuG6sOG7iuG7glDhurDhu7TDnU5Q4bqw4buI4buWQ+G6sMONxJBQ4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgeG7kuG7oMOU4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bqu4buSw6PEqFDhu7TEqMOd4bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bquLuG7kuG7iuG7tOG7kHnhurDhuqZC4bqoWCHDveG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7R54bqww4JC4bqqWCHDveG6ruG6sOG7ssOdw4zhu7Hhuq4vL8OM4buKUOG7tcONQ1Hhu7Thu5BDUOG7kOG7kFFD4bu1LFAv4buKxKjhu7Lhu6Lhu7RRWC9QxKgu4buyL+G6tOG6tMOCw4Iv4bq04bq24bqm4buK4bqk4bqy4bqkw4LhuqzhuqThuqrhu7TDguG6suG6tuG6tuG6qOG7nuG6tuG7teG7nFjDlHjDneG7scOC4bqm4bqs4bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6rltQ4bqw4bu0UcSQUOG7s+G6sOG7iMOJ4bug4bqww43DiVHhurDhu57EkOG6sOG7tOG7kk7hu7bhurDDjOG7kOG7mOG6sMOMPUPhurDEkeG7rljhurDhu7REw4zhurAh4bq44bqww4xG4bu24bqwWOG7kENR4bqw4buD4buSUOG7kOG6sMSRJeG7qlDDlOG6ruG6sC7hu5Lhu4rhu7Thu5Dhu7Hhuq7huqZC4bqo4bqu4bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tOG7seG6rsOCQuG6quG6ruG6sC/DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljDo0NY4bu04buSUVDhuq7DgOG7i1DDlOG6sOG7hcOU4bu2KOG7jlDhurBz4bq6UOG6sMSRRVDhu5Dhu7PhurDhu4/hu5BS4bqwZOG7kkThu6DhurDhu4jhu6TDjOG6sMSR4buTdeG6sMOMRuG7tuG6sFjhu5BDUeG6sOG7g+G7klDhu5DhurDEkSXhu6pQw5ThurDhu6Lhu5Lhu4zhu6DhurDhu7TDnUPhurDhu4jFqOG6sENQ4bqw4bu0UcSQUOG6sMOMPUPhurDhu7Thu5DEkFDhu5DhurDDjEbhu7bhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMSR4buuWOG6sOG7tETDjOG6sCHhurjhurDhu7nEkeG7k3VB4bqww4xG4bu24bqwWOG7kENR4bqw4buD4buSUOG7kOG6sMSRJeG7qlDDlOG6sOG7tOG7kMSQUOG7kOG6sOG7nkdY4bqwUOG6uuG7oOG6sOG6skLhuqjhuqbhu7PhurDDjUNQ4bqw4buIRuG7tuG6sMOMUuG6sOG7tE5Q4bqwxJHhu5N14bqww4xG4bu24bqwWOG7kENR4bqw4buP4buQ4bu4w4zhurDEkcOJ4buS4buz4bqw4buIT1DhurBQ4bq64bug4bqw4bqyQuG6quG6qOG6sOG7iCXhu67DjOG6sOG7iMav4buS4bqw4bu04buQxJBQ4buQ4bqwxJHhu5N14bqww4xG4bu24bqwWOG7kENR4bqw4buD4buSUOG7kOG6sMSRJeG7qlDDlOG6sCzEkOG6sOG7kFFF4bu04bqw4buIxahQw5ThurDhu7Qm4bqw4buIUuG6sOG7iE9Q4bqwUEMo4bu14bqwxJHhu5N14bqww4xS4bqww4LDguG6sCHhurjhurAs4buSTlDhu7PhurDDjETDjOG6sCHhurjhurAs4buSTlDhurDhu5BRReG7tOG6sOG7iMWoUMOU4bqwLMSQ4bqwWOG7kOG7glDhurDDjOG7kOG7kkPhurDhu7Thu5DEqFHhurBQ4buQUuG7oOG7s+G6sOG7tMav4bqw4buI4buM4bqw4bu0w50/w4zhurDDjOG7kOG7pOG7tOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAxJHhu5LDklDhurBQQyjhu7PhurDEkeG7k3XhurDDjEbhu7bhurBY4buQQ1HhurDhu4Phu5JQ4buQ4bqwxJEl4buqUMOU4bqww4zhu5A94bqwKE/hu7bhurBY4buQI8OM4bqwLCPhurBQ4buQ4bu24bqww4xG4bu24bqw4buI4buS4bqw4bueReG7kuG7s+G6sMOU4buSQ1HhurDhu7Thu5Al4buqUMOU4bqw4buQxJBQ4buQ4bqw4buQUkPhurDDjD1D4bqw4buF4buQ4buCUOG6sOG7iuG7glDhurDhurThurAh4bq4eeG6sOG7k+G7kFThurDEkcOJ4buS4bqwLMSQ4bqw4buT4buQ4bu2R1DhurDhu4Phu5JQ4buQ4buz4bqw4bueJeG7rlDDlOG6sOG7ouG7kETDjOG7kOG6sMONTlDhurBQw5RRxJDhu5LhurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sOG7iERQw5ThurDhu6Lhu4zhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOB4buS4bugw5ThurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq7hu5LDo8SoUOG7tMSow53hurDhu4rhu7Thu5Dhu7bhu6DDjeG6ruG6sOG7suG7tCjhu57EqOG7seG6ri7hu5Lhu4rhu7Thu5B54bqw4bqmw4LDglghw73hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu0eeG6sMOC4bqm4bqmWCHDveG6ruG6sOG7ssOdw4zhu7Hhuq4vL8OM4buKUOG7tcONQ1Hhu7Thu5BDUOG7kOG7kFFD4bu1LFAv4buKxKjhu7Lhu6Lhu7RRWC9QxKgu4buyL+G6tOG6tMOCw4Iv4bq04bq24bqm4buK4bqk4bqy4bqkw4LhuqzDguG6tOG7tOG6rMOC4bqs4bqy4bq24bue4bq24bu14bucWMOUeMOd4bux4bqm4bqm4bqy4bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6rltQ4bqw4bu0UcSQUOG7s+G6sOG7iMOJ4bug4bqww43DiVHhurDhu57EkOG6sOG7tOG7kk7hu7bhurDDjOG7kOG7mOG6sMOMPUPhurDEkeG7rljhurDhu7REw4zhurAh4bq44bqww4xG4bu24bqwWOG7kENR4bqw4buD4buSUOG7kOG6sMSRJeG7qlDDlOG6ruG6sC7hu5Lhu4rhu7Thu5Dhu7Hhuq7huqbDgsOC4bqu4bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tOG7seG6rsOC4bqm4bqm4bqu4bqwL8OAw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWMOjQ1jhu7Thu5JRUOG6rsOA4buFw5Ql4bus4buS4bqw4buK4buCUOG6sOG7tOG7kEPhu6DhurDDlOG7kkPhurDhu54l4bu24bqw4bu04buQw5lQw5ThurDhu7TDnU5Q4bqww4xG4bu24bqwWOG7kENR4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu5PDnVFQw5ThurBQ4buQO1DDlOG6sFDhurrhu6DhurBZ4bu2Q+G7s+G6sMSR4buTdeG6sMOMRuG7tuG6sFjhu5BDUeG6sOG7g+G7klDhu5DhurDEkSXhu6pQw5ThurDhu4jhurjhurAsxJDhurDhu4hDUMOU4bqw4buexJDhu6DhurDhu7Thu6Thu7ThurAs4buSw5LDjOG6sOG7iMOJ4bug4bqww43DiVHhurBDUOG6sOG7tFHEkFDhurDDjOG7kFHhurBQw5Ql4bus4buS4bqw4buK4buCUOG6sOG7ouG7kOG7kuG6sOG7niXhu7bhurDhu7Thu5DDmVDDlOG6sFnhu7ZD4bqww4xG4bu24bqwWOG7kENR4bu14bqw4buLUMOU4bqw4buFw5Thu7Yo4buOUOG6sHPhurpQ4bqwxJFFUOG7kOG7s+G6sOG7j+G7kFLhurBk4buSROG7oOG6sOG7iOG7pMOM4bqwxJHhu5N14bqww4xG4bu24bqwWOG7kENR4bqw4buD4buSUOG7kOG6sMSRJeG7qlDDlOG6sMOM4buQUeG6sMON4buST+G7tHnhurDigJzEkcSQUMOU4bqwUOG6uuG7oOG7s+G6sMOM4buQ4bu4UMOU4bqw4bu0w5nhu5LhurDhu4jDk+G7tuG6sCHhu4Io4bqw4buKP1DDlOG6sOG7ok/hurDhu5BRRcOM4buQ4buz4bqwWOG7kCXhu6pQw5ThurBEUOG6sMOMI+G6sOG7tOG7kOG7jOG7s+G6sOG7tMOd4buS4buMUOG6sOG7ouG7kEPhu5Lhu7PhurDhu7I6Q+G6sMOM4buQO0Phu7PhurBQ4buCUMOU4bqww4zhu4RY4bqww4xG4bu24buz4bqwUOG7kMOK4bug4bqw4buIw4nhu6DhurDDjcOJUeG6sENQ4bqw4bu0UcSQUOG6sMOM4buQUeG6sOG7heG7kOG7glDhurDhu4rhu4JQ4bqw4buI4buS4bqw4bueReG7kuG7teG6sOG6r+G6vsOM4bqww43hu5LDkuG7tOG7s+G6sOG7iOG7jOG6sOG7iMOJ4bug4bqww43DiVHhurBDUOG6sOG7tFHEkFDhurDhu7TDnVFQw5ThurDhu6BAQ+G6sOG7oCVD4bqww43hurhR4buz4bqwUOG6uuG7oOG6sOG6tOG6tuG6tOG6suG6sMSR4buTdeG6sMOMRuG7tuG6sFjhu5BDUeG6sOG7g+G7klDhu5DhurDEkSXhu6pQw5ThurDhu4jhurjhurDhu4hG4bu24bqw4bu0JeG6sOG6tOG6tuG6tuG6sOG7tMOd4buSw5Lhu7bhurDhu4jhu6ZQw5ThurDhu4jhu4zhurDhu7Thu7bhurDhu7I6Q+G7s+G6sFDhu4JQw5ThurDDjOG7hFjhurDDjOG7gijhurDDjEbhu7bhu7PhurBQ4buQ4bus4bqw4buIUuG6sCzhu5LDksOM4bqw4bueTlDhurAh4bu24bukUMOU4buz4bqw4buI4buS4bqw4bueReG7kuG6sMOMPUPhurDhu4Xhu5Dhu4JQ4bqw4buK4buCUOG6sOG7tMOdTlDhurDDjEbhu7bhurBY4buQQ1HhurDhu4rhu47hurDhu4rEkFDDlOG7s+G6sOG7tOG7kOG7tkdQ4bqw4bu04buSw5JQ4bqw4buQ4buqUOG7teG6sMSR4buTdeG6sOG7tOG7kD/DjOG6sOG7kOG7ksOSUOG6sFDDlOG7kOG7kk7hu6DhurDhu7Thu7jDjOG6sMOMRMOM4bqwWeG7tijhurDhu4jhu5ZQ4buQ4bqwLMOT4bqw4buIw4nhu6DhurDDjcOJUeG6sENQ4bqw4bu0UcSQUOG6sOG7oEBD4bqw4bugJUPhurDhu54k4buz4bqw4bu0w51EUOG7kOG6sMOMRMOM4bqw4bu0w50l4busUMOU4bqw4buQ4buuWOG6sOG7iERQw5ThurDhu7Thu5JPw4zhurAhw4ko4bqww51D4buz4bqw4bu0RVHhurDhu7I/4bqwKE5Q4bqw4bu04buC4bug4bqww4zhu5BR4bqwUMOUJeG7rOG7kuG6sOG7iuG7glDigJ3hu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOB4buS4bugw5ThurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq7hu5LDo8SoUOG7tMSow53huq7hurDhu7Lhu7Qo4buexKjhu7Hhuq4u4buS4buK4bu04buQeeG6sOG6psOCw4JYIcO94bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tHnhurDDguG6puG6plghw73huq7hurDhu7LDncOM4bux4bquLy/DjOG7ilDhu7XDjUNR4bu04buQQ1Dhu5Dhu5BRQ+G7tSxQL+G7isSo4buy4bui4bu0UVgvUMSoLuG7si/hurThurTDgsOCL+G6tOG6tuG6puG7iuG6pOG6suG6pMOC4bqs4bq24bqy4bu0w4LhurThuqThuqjhurThu57hurbhu7Xhu5xYw5R4w53hu7HhuqThurThuqThuq7hurBD4bue4bu04bux4bquW1DhurDhu7RRxJBQ4buz4bqw4buIw4nhu6DhurDDjcOJUeG6sOG7nsSQ4bqw4bu04buSTuG7tuG6sMOM4buQ4buY4bqww4w9Q+G6sMSR4buuWOG6sOG7tETDjOG6sCHhurjhurDDjEbhu7bhurBY4buQQ1HhurDhu4Phu5JQ4buQ4bqwxJEl4buqUMOU4bqu4bqwLuG7kuG7iuG7tOG7kOG7seG6ruG6psOCw4Lhuq7hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu04bux4bquw4Lhuqbhuqbhuq7hurAvw4DDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Yw6NDWOG7tOG7klFQ4bquw4Dhu4/hu5BDUeG6sMOMKuG7tuG6sOG7suG7klDhu5DhurDhu4gl4buuw4zhurDDjeG7pOG6sOG7tMOd4buY4bqw4buKVMOM4bqw4bu04buQxJBQ4buQ4bqww4xG4bu24bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhuq9EWOG6sCpQw5ThurAoTuG7tuG6sMOMRuG7tuG6sENQ4bqw4bu0UcSQUOG7s+G6sOG7on3hurDhu7Thu5Dhu7ZH4bu04bqww4zhu5BR4bqw4bugQEPhurDhu6AlQ+G6sMON4bq4UeG6sFDhurrhu6DhurDhurThurbhurThurThu7PhurDhu5Dhu5LDklDhurBQQyjhu7PhurDEkeG7k3XhurDDjEbhu7bhurBY4buQQ1HhurDhu4Phu5JQ4buQ4bqwxJEl4buqUMOU4bqw4buI4bq44bqw4buQUcSQUOG6sOG7tOG7hOG7tOG6sMOMw5lQw5ThurDhu7REw4zhurDDjOG7kOG7tkhQ4bqww43hu5bhu7PhurDhu7TDnUNQw5ThurDDjeG7luG6sOG7iEYo4bqw4buIPeG6sERR4bqwWOG7kENR4buz4bqw4buIw6hQ4bqwWOG7klDhu7PhurDDjCPDjOG6sFjhu5BDUeG6sFDGr+G7kuG7s+G6sOG7oMWo4bu04bqw4bu04buQ4bu2KMOTUOG6sOG7tMOdP8OM4bqw4buy4buGUOG6sOG6tOG6pC/hurThuqThu5DhurDhu7RF4buS4bqw4bui4buQ4bu24bqwLD/DjOG6sMOMRuG7tuG7s+G6sFjhu5Dhu4JQ4bqww4zDmVDDlOG6sOG7nuG7lsOM4buQ4bqw4bu0w50/w4zhurDDjCPhurDhu7Thu5Dhu4zhurDDjOG7kFHhurDDjETDjOG6sOG7tOG7kMSQUOG7kOG6sCzhu5JOUOG7teG6sOG6r+G6vsOM4bqww43hu5LDkuG7tOG7s+G6sMSR4buTdeG6sOG7iOG6uOG6sOG7tOG7kMSQUOG7kOG6sOG7nkdY4bqw4buIxajhu5LhurDDjCrhu7bhurBQRVDhurAs4buw4buS4bqw4bqy4bqo4bqw4bu04buQxJBQ4buQ4bqwLOG7kk5Q4bqw4buexJDhurBQQ+G7oOG6sMOMUuG6sOG7sirDjOG6sOG7ouG7kFXEqOG6sOG7tOG7pOG7tOG7s+G6sMON4buST+G7tOG6sMON4buq4buS4buz4bqww4xS4bqw4buifeG6sFDhurpQw5ThurAqUMOU4bqww4wq4bu24bqwUOG7kENQ4buQ4bqw4bui4buQ4buS4bqww4xS4bqw4bu04buUUOG7kOG6sOG7kCXhu6RQw5ThurAhw4ko4bqww51D4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgeG7kuG7oMOU4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bqu4buSw6PEqFDhu7TEqMOd4bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bquLuG7kuG7iuG7tOG7kHnhurDhuqzhuqzhurJYIcO94bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tHnhurDhuqThuqThurJYIcO94bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu4pQ4bu1w41DUeG7tOG7kENQ4buQ4buQUUPhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq04bq0w4LDgi/hurThurbhuqbhu4rhuqThurLhuqTDguG6rOG6tOG6tuG7tOG6pMOC4bqy4bq24bqk4bue4bq24bu14bucWMOUeMOd4bux4bqoQuG6suG6ruG6sEPhu57hu7Thu7Hhuq5bUOG6sOG7tFHEkFDhu7PhurDhu4jDieG7oOG6sMONw4lR4bqw4buexJDhurDhu7Thu5JO4bu24bqww4zhu5Dhu5jhurDDjD1D4bqwxJHhu65Y4bqw4bu0RMOM4bqwIeG6uOG6sMOMRuG7tuG6sFjhu5BDUeG6sOG7g+G7klDhu5DhurDEkSXhu6pQw5Thuq7hurAu4buS4buK4bu04buQ4bux4bqu4bqs4bqs4bqy4bqu4bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tOG7seG6ruG6pOG6pOG6suG6ruG6sC/DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljDo0NY4bu04buSUVDhuq7DgOG6r+G7jOG6sOG7iMOJ4bug4bqww43DiVHhurBDUOG6sOG7tFHEkFDhu7PhurDDjEbhu7bhurDhu4gl4buuw4zhurDhu4jhu6pQ4bqwLOG7luG6sFnhu7bDiVDhurDhu54p4bqw4bui4buS4buM4bug4bqw4bu0w51D4bqww4zhu5Dhu4Thu7ThurDhu54l4buuUMOU4bqw4bu04buQJeG7rFDDlOG6sCHhu7YoTlDhurDhu7Thu5DEqFHhurDhu4jhu5ZQ4buQ4bqw4buiPOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buLUMOU4bqw4bqjQOG7kuG6sMSRO+G7tuG6sMO14bu2KE/hu7Thu7PhurDDo+G7kD3hurDhu7Thu5bDjOG7kOG6sOG7meG6o+G7hcSD4bqwIeG6uOG6sOG7k+G7kFThurDEkcOJ4buS4bqww4zhu5BR4bqww43hu5JP4bu0eeG6sMOjRuG7tuG6sFjhu5BDUeG6sOG7g+G7klDhu5DhurDEkSXhu6pQw5ThurBY4buQI8OM4bqwLCPhurBQ4buQ4bu24bqww4xG4bu24bqw4buI4buS4bqw4bueReG7kuG7s+G6sOG7tOG7kEPhu6DhurDDlOG7kkPhurDDlOG7kkNR4bqw4bu04buQw5lQw5ThurDDjD1D4bqwUMOUJeG7rOG7kuG6sOG7iuG7glDhurDhu7TDnU5Q4bqw4buI4buWQ+G6sMONxJBQ4bqwIeG6uOG6sCzEkOG6sMOMRMOM4bqwIeG6uOG6sOG7nuG7glDhurDDjEdQ4bu14bqw4bqv4buM4bqw4buIw4nhu6DhurDDjcOJUeG6sENQ4bqw4bu0UcSQUOG6sMOM4buQUeG6sFDDlCXhu6zhu5LhurAsxJDhurBY4buQJeG7qlDDlOG6sOG7tOG7ksOSUOG6sOG7niXhu7bhurDhu7Thu5DDmVDDlOG6sOG7tMOdTlDhurDDjEbhu7bhu7PhurDhu7Thu5Dhu6zhu5LhurDDlOG7kkNQ4bqwWeG7tkPhu7PhurDDjOG7kOG7mFDhu5DhurBZ4bu2KMOTUOG6sCHhurjhurDhu4jhurjhurDhu7Thu5Al4busUMOU4bqwIeG7tihOUOG6sOG7tOG7kMSQUOG7kOG6sOG7nkdY4bqw4buIUcSQUOG6sOG7ouG7kuG7jOG7oOG6sOG7tMOdQ+G7s+G6sChO4bu24bqww4xG4bu24bqw4buI4buqUOG6sCzhu5bhurBZ4bu2w4lQ4bqw4bueKeG6sMONxq/hurDhu7Lhu7ZQw5Thu7PhurDhu7Thu7bhurDhu7I6Q+G6sFDhu5A7UMOU4bqw4buQRVDDlOG6sOG7oCPDjOG6sOG7ouG7kMOZUMOU4bqw4buIw4nhu6DhurDDjcOJUeG6sENQ4bqw4bu0UcSQUOG7s+G6sOG7iOG6uOG6sCHhu7bhu6RQw5ThurDDjOG7hFjhu7XhurDhuq/hur7DjOG6sMON4buSw5Lhu7Thu7PhurAoTuG7tuG6sMOMRuG7tuG6sOG7iOG7qlDhurAs4buW4bqwWeG7tsOJUOG6sOG7ninhu7PhurDhu6Lhu5BD4buS4bqw4bu04buQRMOM4bqww4xG4bu24bqwWOG7kOG7glDhurDDjMOZUMOU4bqww4wj4bqw4bu04buQ4buM4bqw4bue4buWw4zhu5DhurDhu7TDnT/DjOG6sOG6tOG6pC/hurThuqThu5DhurBQ4buQw4rhu6DhurAqUMOU4bqww4wq4bu24bqw4bui4buWWOG6sOG7tOG7kOG7rOG7kuG6sMOMRMOM4bqw4bu04buUUOG7kOG6sOG7kOG7tuG7pFDDlOG6sCHhu4Thu7bhurAhw4ko4bqww51D4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWFvhu7bhu7Thu5BRw53huq7DgOG6o8OJUeG6sOG7k+G7kENQ4buQw4EvWMOA

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]