(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm giúp hội viên Hội LHPN xã có điều kiện phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, thời gian qua mô hình Tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản tại xã Ái Thượng (Bá Thước) đã ra đời và đang phát huy hiệu quả.
TCbDlOG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4bquP+G6rzxY4buMTeG7oT8j4bqx4buO4bqj4bqxUeG7juG6rzXhu44mYeG6oeG7juG6r+G7nuG7ruG7juG7riZTe+G7jnvhurExP+G7juG7rF3hu47Egz97JuG7jsSDUXvhu47DoeG7jmVS4buO4buHP+G7juG6ribhuqdheypMLybDlE1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHhu6FY4buiVuG7jE3FqSZVPuG7jio/4bq34bqh4buOJjQ/4buOZD/hu7Z74buO4buhND/hu47hu6Xhu6HhuqDFqeG7jmVS4buO4buuW+G7jlc/QOG6seG7jik/I3vhu47huqEm4bue4bqv4buO4bqvw6M/PXvhu44pP3sm4buO4bqv4bu44buK4buOKlvhuqHhu47huqEmxq974buOZVvhu6Lhu45XWz/hu44qP1E+4buOeyomw6h94buK4buO4bqvJjk/4buOKj/hu6J74buO4bqj4bqx4bui4buOPjHhu44mO3sm4buO4bquNeG7jiZh4bqh4buO4bqv4bue4buu4buO4buuJlN74buOe+G6sTE/4buO4busXeG7jsSDP3sm4buOxINRe+G7juG6r1A/4buOZVLhu47hu4c/4buO4bquJuG6p2F7KuG7jkpv4bue4buO4bquJuG6pzjhu65L4buOV1Lhu47Do+G7ouG7jlc5P+G7jmThu6Dhu45X4buieyrhu47huqEm4bue4bqv4buOJuG6scOp4buOJj8j4bqx4buO4bqj4bqxUeG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUw/Pirhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jD/Ds1h74bqvWMOj4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buMxJE/VuG6rybDjeG7juG7msOVw5ThuqFlw4zhu44mWD8qJuG6r8ON4buO4buUw5TGoOG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvL+G7rlZ74buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsvVljEgynhuq994bqhL3tYxJHEgy/hu5Dhu5Dhu5Dhu5gv4buQw5XDlVbhu5Dhu5DDleG7lOG7muG7kOG7kOG6r+G7mOG7kOG7ksOVw5U8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7muG7mOG7jOG7juG7ojzhuq/hu4Lhu4zhu6E/I+G6seG7juG6o+G6sVHhu47huq814buOJmHhuqHhu47huq/hu57hu67hu47hu64mU3vhu4574bqxMT/hu47hu6xd4buOxIM/eybhu47Eg1F74buOw6Hhu45lUuG7juG7hz/hu47huq4m4bqnYXsq4buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOU4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5TDlMag4buM4buOL01ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHDs+G7ouG6oeG6rz99e+G7jOG7jsSD4bqvw6k8WOG7guG7jOG6r1hl4bqvLeG7ojw/KnvDjeG7juG7rlh74bqvWMOjw4zhu4xN4bunMeG7jiY7eybhu47huq414buOJmHhuqHhu47huq/hu57hu67hu4574bqxMT/hu47hu6xd4buOxIM/eybhu47Eg1F74buOV+G7onsq4buOPuG7onsq4buOPFA/4buO4bqvOnvhu44mPyPhurHhu448UOG7ruG7juG6o+G6seG7onvhu47hu64mfeG7jnsq4bqnOT/hu45W4bume+G7jlcs4bui4buO4bqhJuG6pzd7KuG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buM4bqvWGXhuq8t4buiPD8qe8ON4buOKOG6scSD4bqvPyXDqcOM4buMTeG7jT3hu44+MeG7jiY7eybhu47huq8m4bqr4buu4buOxIPhuqvhu4484bug4buO4oCc4buuxq974buO4buu4bum4bqx4oCd4buOKj/hurfhuqHhu44mND/hu45kP+G7tnvhu47huqEm4bue4bqv4buO4bqvw6M/PXvhu44pP3sm4buO4bqv4bu44buK4buOe1M+4buO4buQw5XDlOG7muG7juG7oTQ/4buO4bul4buh4bqgxanhu45lUuG7jldS4buOPOG6q+G7ouG7juG7riYie+G7juG7kOG7li/GoOG7muG7lOG7jiY0P+G7jmQ/4bu2e+G7juG6rybhurE04buu4buOVzI/4buO4bqv4bqnYXsq4buOJjThu457KibDqH3hu4rhu47hu67hu6h74buOeyomw6h94buO4buuW+G7jj59eyrhu44+4bqxMnvhu47huq8mfeG7nuG6r+G7jnsqJsOofeG7juG6rybhu6I+4buOKj/hu6Lhu44+MeG7jiY7eybhu4jhu47hu6c2P+G7jiY04buOeybhu6h74buOPjThuq/hu47hu6xd4buO4buu4bueP+G7jsSDP3sm4buOxINRe+G7jlc94buOe+G6sTE/4buK4buOV+G6p2Hhu67hu44m4bqnOHsq4buOVuG7sHvhu44p4bq/4buO4bqvJuG6seG7qOG6r+G7jjzhu6A+4buO4buuJuG6sTN7KuG7juG6r8OjUD/hu4rhu47huq/hu6jhuqHhu44m4bqxxah74buO4buu4bue4buuJuG7juG7riZTPuG7jsSDW+G7ruG7iuG7juG6oSZdeyrhu45WLOG7ribhu47hu64mfeG7juG7rF3hu4jhu47hu43hu7h74buOe+G7osOp4buO4bqvNeG7jiZh4bqh4buO4bqv4bue4buu4buO4buuW+G7juG6rzV7KuG7jlfhu6B74buOPOG7oOG7juG7kuG7kOG7juG7rn174buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zhuq9YZeG6ry3hu6I8Pyp7w43hu44o4bqxxIPhuq8/JcOpw4zhu4xN4bul4bug4buOw5Thu47huq/Do317KuG7juG7kOG7luG7jiY0P+G7jmQ/4bu2e+G7jlfhuqdh4buu4buOJuG6p8Oheyrhu448YT/hu47huq/huqnhu45kPyPhu67hu47huq8m4buiPuG7jio/4bui4buOPjHhu44mO3sm4buO4bquNeG7jiZh4bqh4buO4bqv4bue4buu4buO4buuJlN74buOe+G6sTE/4buO4busXeG7jsSDP3sm4buOxINRe+G7iuG7jsSD4bui4bqx4buOKSY/4buOeybhu6h74buOV+G6p2Hhu67hu47hu6xd4buOJjbhu47huq/Do2Hhu4rhu47hu6xd4buO4buuw6Lhu6Lhu44qP+G7ouG7jlc7eybhu47hu64mLOG7jm/hurM/4buO4bquJizhu47hu6HhurEj4buOw6Hhu47huq8mMXvhu47DuSbhu6Dhu45XUuG7jlfhu7Lhu47hu6zhu7bhu47hu659e+G7iuG7jio/4bui4buOVzt7JuG7juG7rOG7onvhu44qP+G7on3hu47hu64mfeG7jj404bqv4buOJjQ/4buOZD/hu7Z74buO4bqvJuG6sTThu67hu44mNOG7jnsqJsOofeG7jikm4bue4buu4buO4bqvw6N9eyrhu47huq8mMXvhu45XPeG7jnvhurExP+G7iuG7juG6rz/hu7jhuqHhu45XW+G7juG7rF3hu448UD/hu45X4buy4buO4bqvJuG7tj7hu47hu6zhu7bhu47hu659e+G7iuG7jlfhu7h74buOe+G7osOp4buOKj/hu6Lhu45XO3sm4buO4buuJizhu45XUuG7juG7rlvhu47hu6xd4buOPsOd4buOZOG7oOG7jsOU4buO4bus4bu24buO4buufXvhu4jhu45MPz4q4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4xW4bqvJuG6sT7hu6zhu44/w7NYe+G6r1jDo+G7jOG7jsSD4bqvw6k8WOG7guG7jMSRP1bhuq8mw43hu47hu5rDlcOU4bqhZcOM4buOJlg/Kibhuq/DjeG7juG7lMOU4buW4bqhZcOM4buM4buOxIPDo+G7ruG7guG7jC8v4buuVnvhu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey9WWMSDKeG6r33huqEve1jEkcSDL+G7kOG7kOG7kOG7mC/hu5DDlcOVVuG7kOG7kMOV4buU4buc4buU4bua4bqv4buc4buUxqDhu5jhu5o8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7nOG7nOG7lOG7jOG7juG7ojzhuq/hu4Lhu4zhu6E/I+G6seG7juG6o+G6sVHhu47huq814buOJmHhuqHhu47huq/hu57hu67hu47hu64mU3vhu4574bqxMT/hu47hu6xd4buOxIM/eybhu47Eg1F74buOw6Hhu45lUuG7juG7hz/hu47huq4m4bqnYXsq4buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOU4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5TDlOG7luG7jOG7ji9NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhw7Phu6LhuqHhuq8/fXvhu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zhuq9YZeG6ry3hu6I8Pyp7w43hu47hu65Ye+G6r1jDo8OM4buMTcOz4buee+G7juG7rDThu47hu6E0P+G7juG7peG7oeG6oMWp4buOZVLhu47hu4c/4buO4bquJuG6p2F7KuG7juG6rybhu6I+4buO4bqj4bqx4buie+G7jj4x4buOJjt7JuG7jnvhurExP+G7juG7rF3hu47hu67DouG7ouG7jiY04buO4buuJizhu45v4bqzP+G7juG6riYs4buO4buh4bqxI+G7jsOh4buO4bqvJjF74buOw7km4bug4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zhuq9YZeG6ry3hu6I8Pyp7w43hu44o4bqxxIPhuq8/JcOpw4zhu4xNw7MmLOG7juG7oeG6sSPhu47hu64mfeG7juG7rD/hu7jhuq/hu4rhu44+MeG7jiY7eybhu47huq8m4buo4bqv4buOxIPhuqvhu47hu65b4buO4bq54buOeyomIeG7ouG7iuG7jikmMXsq4buO4buuJi7hu44qP+G6t+G6oeG7juG7riYs4buOWD7hu47huqEm4bq14buOe2Phu47hu65b4buOVz9A4bqx4buOKT8je+G7juG6oSbhu57huq/hu47huq/Doz89e+G7jik/eybhu47huq/hu7jhu4rhu45lW+G7ouG7jldbP+G7jio/UT7hu457KibDqH3hu4rhu47hu65de+G7jio/4bq34bqh4buOJjQ/4buOZD/hu7Z74buOKlR74buOKeG7uOG6r+G7iuG7juG7riY/4bui4buOxIPhu7Lhu4rhu44mNuG7juG6r8OjYeG7jnsm4bui4bqx4buOPOG7oD7hu45Te+G7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buM4bqvWGXhuq8t4buiPD8qe8ON4buOKOG6scSD4bqvPyXDqcOM4buMTUw/Pirhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jD/Ds1h74bqvWMOj4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buMxJE/VuG6rybDjeG7jsagxqDhu5ThuqFlw4zhu44mWD8qJuG6r8ON4buO4buUw5TGoOG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvL+G7rlZ74buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsvVljEgynhuq994bqhL3tYxJHEgy/hu5Dhu5Dhu5Dhu5gvw5Thu5zGoFbhu5jDlMOUw5TDlcOU4buc4bqv4buU4bucxqDhu5jDlTzDleG7iCjhuqEqScOj4buCxqDhu5Dhu5jhu4zhu47hu6I84bqv4buC4buM4buhPyPhurHhu47huqPhurFR4buO4bqvNeG7jiZh4bqh4buO4bqv4bue4buu4buO4buuJlN74buOe+G6sTE/4buO4busXeG7jsSDP3sm4buOxINRe+G7jsOh4buOZVLhu47hu4c/4buO4bquJuG6p2F7KuG7jOG7jsSRP1bhuq8m4buC4buMxqDGoOG7lOG7jOG7jiZYPyom4bqv4buC4buM4buUw5TGoOG7jOG7ji9NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhw7Phu6LhuqHhuq8/fXvhu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zhuq9YZeG6ry3hu6I8Pyp7w43hu47hu65Ye+G6r1jDo8OM4buMTW/hu6Dhu47huq7Do+G6pzd7KuG7juG6riYs4buO4bquJlN7KuG7jsOh4buO4bqvJjF74buOw7km4bug4buOw6PFqOG6r+G7jibhu6A/4buOPF17KuG7jmQ4P+G7juG7rF3hu45X4bqnYeG7ruG7jnsm4buoe+G7jlZ94buOxIM/eybhu47huq/Do+G6p8Oheyrhu457JuG7onsm4buK4buOOuG6r+G7juG7rCN7JuG7juG6r+G7qOG6r+G7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buM4bqvWGXhuq8t4buiPD8qe8ON4buOKOG6scSD4bqvPyXDqcOM4buMTeG6ruG6qXsq4buOPOG7oOG7jiY04buOeyomw6h94buO4buuw6Lhu6Lhu47huq8mMXvhu47DuSbhu6Dhu4rhu47Eg+G7ouG6seG7jikmP+G7jlfhuqdh4buu4buOJjbhu47huq/Do2Hhu47hu6xd4buK4buO4buu4bqzeyrhu45kOD/hu47hu64mU3vhu4574bqxMT/hu44qP+G7ouG7juG7rsavPuG7iuG7jlbhurPhu47hu6xd4buO4buuJuG6p+G7ouG7jsSDP3sm4buOxINRe+G7iuG7jnsm4bqneyrhu44qP+G7ouG7jlc7eybhu47hu6zhu6Dhu47huq7Do+G6pzd7KuG7juG6riYs4buO4bquJlN7KuG7jsOjxajhuq/hu45k4bqxP+G7jmQ74buOV+G6p2Hhu67hu47hu6E0P+G7juG6r1B94buOxIM/eybhu44p4bu44buOVz3hu47huq8mfeG7nuG6r+G7jnsqJsOofeG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buM4bqvWGXhuq8t4buiPD8qe8ON4buOKOG6scSD4bqvPyXDqcOM4buMTeG6riZYfeG7jlfhu557JuG7jio/4bue4buO4buuw6Lhu6Lhu457Jj9A4bqx4buOJjQ/4buOZD/hu7Z74buK4buOxIN94buOZDg/4buO4buuJlN74buOe+G6sTE/4buO4bqvw6PhurHDqUB74buO4bqvJjJ7KuG7iuG7jnvhurExP+G7juG7rF3hu47Egz97JuG7jsSDUXvhu44pJjF7KuG7jlc3e+G7jio/UXvhu4rhu47hu6434buO4busUXvhu47huqEmUT/hu47hu6w/4bu44bqv4buO4buu4bue4buuJuG7juG7riZTPuG7jsSDW+G7ruG7juG6ryZYfeG7juG6r+G6qXsq4buOKj/hu6I/4buOV31Qe+G7iuG7jldRPuG7juG7rFF94buO4busXeG7jjzhurExe+G7jlfDouG7jsSD4bqt4buu4buOKSYgWOG7jlc94buO4buuW+G7juG6ryY94buOxIM/eybhu47Eg1F74buO4bqvMuG6r+G7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buM4bqvWGXhuq8t4buiPD8qe8ON4buOKOG6scSD4bqvPyXDqcOM4buMTcOzJizhu45v4bqzP+G7juG6riYs4buO4bqi4bqx4bq7eybhu4rhu47DsybDouG7juG6ryzhu64m4buO4buhND/hu47hu6Xhu6HhuqDFqeG7jmVS4buO4buHP+G7juG6ribhuqdheyrhu47hu64mfeG7juG7rD/hu7jhuq/hu4rhu45X4bumw6nhu4484bug4buOPjThuq/hu47huq/Do317KuG7jnsmY3sq4buOPjHhu44mO3sm4buOJj8j4bqx4buO4bqj4bqxUeG7jiY24buO4bqvw6Nh4buO4bqhJuG6teG7jntj4buO4bqhJuG7nuG6r+G7juG6r8OjPz174buOKT97JuG7juG6r+G7uOG7iuG7juG6oSbhurPhu44mYeG6oeG7jmQ4P+G7jlc/QOG6seG7jik/I3vhu4rhu45XLOG7ouG7jiY7eybhu47hu67DouG7ouG7jlcs4bui4buO4bqhJuG6pzd7KuG7iOG7juG7oT8je+G7iuG7juG7rF3hu47Egz97JuG7jsSDUXvhu4484bqt4bui4buOV8av4bqx4buO4buuw6Lhu6Lhu47hu67hu57hu67hu44mNOG7jldS4buOV+G6p2Hhu67hu47hu64m4bqxw6k9e+G7jio/4buifeG7juG7riZ94buO4buY4buOJjThu457KibDqH3hu44pJuG7nuG7ruG7jlc94buOeybhu6Z74buOPOG7tnvhu47Egz97JuG7jinhu7jhu4jhu47hu4094buOPjHhu44mO3sm4buOV1Dhuq/hu44mPyPhurHhu47huqPhurFR4buO4buu4buifeG7jldA4buOeyomLOG7juG7ruG7nuG7ruG7juG7rsWo4bqh4buK4buOeyrhu6B7JuG7juG6rz/hu7jhuqHhu47huq/hurXhu67hu47huqPhurHhu6J74buO4bqv4bumPuG7jiY24buO4bqvw6Nh4buOZEDhu457KuG6sTN74buOZDJ74buOZOG7oOG7jinhur/hu47huq8m4bqx4buo4bqv4buOVz3hu44+MeG7jiY7eybhu45X4bqnYeG7ruG7jj7DoeG7jsOjNHsq4buOJjd74buOw6Phu6Lhu47huq994buge+G7jmVS4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4buB4bqx4bqvJn3Do+G7jE3huq7Dg+G6sMWp4buf4buO4bqu4buhw4LDiUwv4bqhTQ==

TRUNG THỦY

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]