(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 14-6, cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm 50 năm ngày các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã (14-6-1972 - 14-6-2022).
TCbDlOG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4bquP+G6rzxY4buMTUzEg+G6r8OjfXsqTeG6rsOj4bqnOXsq4buOw7Phu6J94buOV8OZeyrhu47DieG7juG6r+G7uOG7juG6ribhu6J7JuG7juG7oVvhu6Lhu45W4bumeyrhu44m4bqnN3sq4buO4bqv4bqnw6F7KuG7jns/Iz7hu47hu5TDleG7jntTPuG7jnsq4bugw6nhu47hu67hu57hu67hu44qP+G7nn3hu45kP+G7tnvhu45k4bug4buOJiLhu67hu47Egz97JuG7jibDqeG7jsSDP3sm4buO4bqvw6Phu7Z74buO4buuMXsq4buO4bqvw6Phuqc5eyrhu45XVOG6oeG7jlfhu7bhu47EgzF7KuG7juG7p1Lhu45ML8SD4bqvw6N9eypNTC8mw5RNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4buhWOG7olbhu4xNxILhu557KuG7jsOU4buYLeG7luG7iuG7juG7ruG7nnvhu47hu6w04buK4buOKj9Reyrhu45kP+G7tnvhu47huq7Do+G6pzl7KuG7jsOz4buifeG7jlfDmXsq4buOw4nhu47huq/hu7jhu47huq4m4buieybhu47hu6Fb4bui4buOV1Lhu45X4bu4e+G7jlfDmuG6r+G7jmRdeyrhu44mfeG7ouG7iuG7jlbhu6Z7KuG7jibhuqc3eyrhu47huq/huqfDoXsq4buOez8jPuG7juG7lMOV4buOe1M+4buOeyrhu6DDqeG7juG7ruG7nuG7ruG7jio/4buefeG7jmQ/4bu2e+G7jmThu6Dhu44mIuG7ruG7jsSDP3sm4buOJsOp4buOxIM/eybhu47huq/Do+G7tnvhu47hu64xeyrhu47huq/Do+G6pzl7KuG7jldU4bqh4buOV+G7tuG7jsSDMXsq4buO4bunUuG7jkrDlOG7mC3hu5Ytw5Thu5zGoOG7kOG7ji3hu47DlOG7mC3hu5Yt4buQw5Xhu5Dhu5BL4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5Thu5Lhu5LhuqFlw4zhu4zhu47Eg8Oj4buu4buC4buMLy/hu65We+G7iOG7rOG7on3huq8m4buieyYmfeG7ouG7iGR7L1ZYxIMp4bqvfeG6oS97WMSRxIMv4buQ4buQ4buQ4buYL8OU4buc4buaVuG7kMOUxqDDlOG7ksOVxqDhuq/hu5bhu5rhu5bhu5Lhu5Q8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7kuG7mMOV4buM4buO4buiPOG6r+G7guG7jOG6rsOj4bqnOXsq4buOw7Phu6J94buOV8OZeyrhu47DieG7juG6r+G7uOG7juG6ribhu6J7JuG7juG7oVvhu6Lhu45W4bumeyrhu44m4bqnN3sq4buO4bqv4bqnw6F7KuG7jns/Iz7hu47hu5TDleG7jntTPuG7jnsq4bugw6nhu47hu67hu57hu67hu44qP+G7nn3hu45kP+G7tnvhu45k4bug4buOJiLhu67hu47Egz97JuG7jibDqeG7jsSDP3sm4buO4bqvw6Phu7Z74buO4buuMXsq4buO4bqvw6Phuqc5eyrhu45XVOG6oeG7jlfhu7bhu47EgzF7KuG7juG7p1Lhu4zhu47EkT9W4bqvJuG7guG7jOG7msOVw5Xhu4zhu44mWD8qJuG6r+G7guG7jOG7lOG7kuG7kuG7jOG7ji9NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNxalTPuG7jsOU4buc4buW4buU4buK4buOKSY/4buO4bqj4bqxw6nhu7jhuq/hu45XLHsm4buOPsOh4buO4buu4bqxNOG7ruG7juG7riY/4bu4e+G7juG6r8Oj4buieybhu47huqEm4bue4buOJn1QP+G7juG7rFV7KuG7jikmMXsq4buO4bqj4bqx4bume+G7jmThu6Dhu44mUT/hu47huqPhurHhu6Z74buOw6Phu6Lhu44+P0B74buOb1Thu67hu4rhu47hu6fhur/hu45XUuG7juG7rn0/4buO4buuxq/hurHhu47hu6Hhu6A+4buOw4Mzeyrhu4484bug4buOVz89PuG7juG6r8Woe+G7juG7rjF7KuG7jjzhurnhu47huq/huqfDoXsq4buOeyZVPuG7juG7rlThuq/hu45X4bqt4bqv4buO4bqv4bqxw6nhu7h74buOV+G6pzl7KuG7jio/4buifeG7juG6ryYxeyrhu44m4bqxw6nhu7jhuq/hu44+UOG7ribhu47hu64mP+G7jmQ/I3vhu47hu67DouG7ouG7jj4/QHvhu45vVOG7ruG7juG7riZ94buOPj9Ae+G7jsWp4buiPuG7iOG7jsOzJi7hu47huq/Do317KuG7juG7kOG7jnsq4bugw6nhu44+4bqzeyrhu47hu5Lhu45k4bug4buOPuG6s3sq4buO4buY4buO4bqvJuG7nnsq4buO4buY4buOe1M+4buOw5Thu5zhu5bhu5Thu4rhu47hu6fhur/hu45XUuG7jibhurHDqeG7jlc0eyrhu47hu5jhu5Thu5jhu4484bqnYeG6r+G7jj7hu57DqeG7juG7rOG7osOp4buOe1k+4buO4busfT7hu47Do1E/4buO4bqvJlE+4buOZeG6sTJ7KuG7jj5Reybhu45Xxajhuq/hu47hu6xZ4buOeyYg4buOe+G7oMOp4buI4buOROG7oOG7juG7ruG6pXsq4buO4bqvw6N9eyrhu47hu67hurE04buu4buO4buuJj/hu7h74buOV1vhu4rhu47huqPhurHhu6Z74buOZOG7oOG7jlbhu6Z74buO4buh4bugPuG7jsODM3sq4buOV1Lhu4484bugPuG7jnvhu7Z74buO4buuJj/hu7h74buO4buuMXsq4buOPCzhu64m4buOxINi4buOKSY/4buO4busVHvhu44mUOG7juG7mMag4buO4buuJj/hu7jhu67hu44+4buew6nhu47hu6zhu6LDqeG7jirGrz7hu47Do+G6t+G7juG6r8Oj4bu2e+G7juG7rMav4bqx4buO4bqvw6M5P+G7juG7rFV7KuG7jjzhuqc4P+G7jjxi4bui4buO4bqhJl17KuG7jikmMXsq4buOV+G7onsm4buO4bqvJlnhuqHhu4jhu47Ds+G6sTThu67hu47hu64mP+G7uHvhu47hu6xRfeG7jmQj4buO4buuxq/hurHhu47hu6Hhu6A+4buOw4Mzeyrhu44pWX3hu45W4bugP+G7jlfhu7h74buOe1M+4buOw5Thu5zGoOG7kOG7iuG7juG6o+G6seG7pnvhu45k4bug4buOVuG7pnvhu47huq4m4buieybhu47hu6Fb4bui4buOV1Lhu47huq8/4bu24bqx4buOVj8j4bqv4buOw5TDlMag4buOPuG7nsOp4buO4bus4buiw6nhu45XLOG7ribhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3FqVM+4buOw5Thu5zGoOG7kOG7iuG7juG6r8OjfXsq4buO4buu4bqxNOG7ruG7juG7riY/4bu4e+G7juG6r8Oj4buieybhu47huqEm4bue4buOJn1QP+G7jjzGr3vhu47huq8m4bqt4buOJuG7oj/hu4rhu47hu6fhur/hu45k4buwe+G7jlc/4bu2e+G7juG7ruG6sTN7KuG7juG6r8Oj4bq34bqv4buOZeG6sTJ7KuG7juG7rsav4bqx4buO4buh4bugPuG7jsODM3sq4buOZOG7oOG7jikm4bqx4buOZOG6q+G7ruG7jmXhurF7KuG7juG6o+G6seG7onsm4buOJuG7oHsq4buO4bqvw6NTPuG7jnsqJjt74buO4bqvxah74buO4busfT7hu45XUHvhu4jhu47hu6fhurPhu6Lhu44+4bqn4bui4buOe1M+4buOw5Thu5zGoOG7kOG7iuG7jnvhuqc44buu4buOxIMxeyrhu47hu6dS4buOVuG7pnsq4buO4buu4buifeG7iuG7juG6r8OjfXsq4buOKSY/4buO4bqvw6Phuqc44buu4buOV1vhu44+xajDqeG7juG6rybhu557KuG7iuG7juG7p+G6v+G7jldS4buO4busVHvhu47huqEm4bue4buO4buuxq/hurHhu47hu6Hhu6A+4buOw4Mzeyrhu4rhu4484bugPuG7jlfhu7bhu47EgzF7KuG7juG7p1Lhu47hu6ws4buO4bqv4buge+G7juG6oSbhu57hu457KiY/4bu2PuG7juG6r8OjInsq4buI4buOxakq4bqxw6nhu47hu6434buOKuG7psOp4buOZMOg4buOV+G7tuG7iuG7jnsq4buo4bqh4buOPOG6teG6r+G7jikmVOG6oeG7juG6ribhu6J7JuG7juG7oVvhu6Lhu45k4bug4buOZOG6s3sq4buO4bqhJuG6teG7juG7ruG7qHvhu47Do8Wo4bqv4buOPDh74buI4buO4buNPeG7juG7rFF94buOV1E+4buO4bqv4bqxw6nhu7h74buOKj/hu6J94buO4bqvJjF7KuG7jibhurHDqeG7uOG6r+G7jj5Q4buuJuG7juG6oSbhurXhu67hu45k4bq14buO4buuJj/hu7h74buO4bqvw6Phuqc5eyrhu44+P0B74buOxanhu6I+4buOZOG7oOG7juG6oSZdeyrhu4rhu47hu64mMnsq4buOPOG6peG7jjzhurXhuq/hu4rhu457KuG7osOp4buO4bqvw6N9eyrhu47huq8mOT/hu45XPz0+4buOPuG7nsOp4buO4bus4buiw6nhu47hu6fhur/hu45X4bueeybhu47huqEm4bue4buOVmPhu45WND/hu4rhu47hu64mOnsm4buO4bqj4bqxw6lAe+G7juG6ry57JuG7juG6ribhu6J7JuG7juG7oVvhu6Lhu44m4bqxw6nhu45XNHsq4buOPOG6q+G7ruG7jjzhuqdheyrhu44pJuG7qnvhu47hu67FqOG6oeG7juG7rDM/4buOV1ThuqHhu45XfVB74buOV+G7tuG7jsSDMXsq4buO4bunUuG7jmXhurF7KuG7jsOp4bu44bqx4buO4bqv4bqp4buOxanhu6I+4buOxakqUHvhu45X4bu4e+G7juG7oeG7oD7hu47DgzN7KuG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG7peG6q+G7ruG7jjzhuqdheyrhu47huq8m4buiPuG7jio/4bui4buOV1ThuqHhu45X4bu24buOxIMxeyrhu47hu6dS4buO4buuW+G7jiY3e+G7juG7kOG7iMOVw5XDleG7jnsq4bqnOT/hu4rhu47huq/Do317KuG7jldb4buOw6M/4bu2eyrhu44m4bqxw6kje+G7juG7jTF7KuG7jsSCN3vhu44pJn1Reyrhu47DlOG7iMOVw5XDleG7jnsq4bqnOT/hu4rhu47hu65de+G7jjxQP+G7jjzhu6Dhu44qP+G7nn3hu45kP+G7tnvhu4rhu47Egz97JuG7jmQ/4bu2e+G7iuG7jiYi4buu4buOxIM/eybhu47hu67DouG7ouG7juG7ruG7nuG7ruG7juG6r8Oj4bqnOXsq4buOw6Hhu47huq8mLOG7jmVS4buO4bquJuG7onsm4buO4buhW+G7ouG7jnsm4bqn4buO4bqvw6Phuqc5eyrhu47DqeG7jsSDIeG7jkp74buiw6nhu4484bug4buO4bquw6Phuqc5eyrhu47Ds+G7on3hu45Xw5l7KuG7jsOJ4buO4bqv4bu44buO4bquJuG7onsm4buO4buhW+G7ouG7jkvhu4rhu47huq/Do+G6pzl7KuG7jsSD4bqn4buO4bqhJlA+4buOxqAr4buS4buO4bquJuG7onsm4buO4buhW+G7ouG7iuG7jio/4buefeG7jmQ/4bu2e+G7juG7ruG7nuG7ruG7juG7rsWo4bqh4buOw6Hhu47huq8mLOG7jmVS4buOPOG6t+G7ruG7juG7rMWow6nhu44qPznhu45k4bug4buOVuG7pnvhu47hu64xeyrhu47hu67DouG7ouG7jj404bqv4buOxIMy4buOJuG6scOpI3vhu4484bume+G7juG7ruG7qHvhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3DuSZ9UXsq4buO4bua4buOKj854buOeyrhu6DDqeG7jsOU4buYLeG7li3DlOG7nMag4buQ4buK4buOPuG7nsOp4buO4bus4buiw6nhu47hu6fhur/hu45WM3vhu45W4buo4bqh4buO4bqv4bqp4buO4buuYuG7ouG7juG7rD89e+G7jjzhu6J94buO4bqvJsOZeyrhu45kQOG7juG6oSY64bui4buO4buuxq/hurHhu47hu6Hhu6A+4buOw4Mzeyrhu4rhu45WND/hu47hu6x9PuG7jmXhurEyeyrhu44qxq974buO4buQ4buIw5XDlcOV4buOKj/hu5594buOZD/hu7Z74buK4buOJiLhu67hu47Egz97JuG7juG6r8Oj4bqnOXsq4buOw4nhu47Eg+G6v+G7iuG7juG6r8Oj4bqnOXsq4buOxILhuqfhu47huqEmUD7hu47GoCvhu5Lhu47huq8mLOG7jmVS4buO4bquJuG7onsm4buO4buhW+G7ouG7jmThu6Dhu45W4bume+G7juG7rjF7KuG7juG7ruG7nuG7ruG7jibhurHDqSN74buO4buNMXsq4buOxII3e+G7iuG7juG7oX1Veyrhu47hu6Fb4bui4buOV+G7onsq4buOV1ThuqHhu45X4bu24buO4buu4bue4buuJuG7juG7ribhu6Z74buO4buuxq/hurHhu47hu6Hhu6A+4buOw4Mzeyrhu47hu64m4bqpeyrhu47DlCk+4buI4buO4buW4buY4buO4bqvJsavw6nhu44qP+G7nn3hu4rhu47hu64x4buOKj/hu5594buK4buO4buu4bue4buu4buO4buieybhu4rhu47hu67hu57hu67hu47hu64mLOG7jiYi4buu4buOxIM/eybhu47hu67DouG7ouG7juG6r8Oj4bqnOXsq4buOw4nhu47Eg+G6v+G7jmThu6Dhu47huq/Do+G6pzl7KuG7jsSC4bqn4buO4bqhJlA+4buOxqAr4buS4buO4bquJuG7onsm4buO4buhW+G7ouG7jldS4buOJsOp4buOxIM/eybhu47hu6J7JuG7jlbhuqV7KuG7iOG7juG6rsOjfXsq4buOV1vhu47hu65b4buO4buS4buQ4buOJiLhu67hu47Egz97JuG7iuG7jsSDP3sm4buOZD/hu7Z74buO4bqvw6Phuqc5eyrhu47Ds+G7on3hu45Xw5l7KuG7jsOJ4buO4bqv4bu44buO4bquJuG7onsm4buO4buhW+G7ouG7iuG7juG6rz9Ae+G7juG6rybhu6Z74buOPOG7oOG7juG6rsOj4bqnOXsq4buO4bquw6PhurF7KuG7juG7rsWo4bqh4buOw4nhu47EgyHhu47huq4m4buieybhu47hu6Fb4bui4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xN4bquw6N9eyrhu44pJjF7KuG7jikmOuG7juG6r8Oj4buieyrhu457KiY/4bu2PuG7iuG7jmXhurfhu67hu45XNHsq4buK4buOPFJ7JuG7jldQfeG7jnsm4bug4buO4bqvw6Phuqc5eyrhu47hu67hurN7KuG7juG7ruG7nuG7ruG7juG6rybGr8Op4buO4buuMeG7jio/4buefeG7iuG7juG7ruG7nuG7ruG7jlg+4buOxIM/eybhu45kP+G7tnvhu45XUuG7juG6rybhu6B7JuG7jik6eybhu45W4bumeyrhu44m4bqnN3sq4buK4buOVuG7pnsq4buOJn3hu6Lhu47huq/huqfDoXsq4buOeyY44buOZOG7oOG7juG6r8OjP+G7juG7pnvhu457JmN7KuG7jnsq4bqnOT/hu47hu659e+G7juG7rsOi4bui4buO4bqj4bqx4bu24buOJuG6pzd7KuG7iuG7jlfFqOG6r+G7jnvhuqc44buu4buOV1Lhu47hu6J7JuG7jlbhuqV7KuG7jibDqeG7jsSDP3sm4buOZDvhu47Eg+G6q+G7jnsqJj8j4bqh4buOKj9RP+G7juG6oSZbeyrhu45W4bume+G7juG6rzThu67hu4rhu47huq8mMnsq4buOeybFqOG6r+G7jlfFqOG6r+G7jnvhuqc44buu4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNxILhuqvhu44mw6nhu47Egz97JuG7juG7rsOi4bui4buO4buS4buQ4buOJiLhu67hu47Egz97JuG7iuG7jsSDP3sm4buOZD/hu7Z74buOeyrhu6DDqeG7jsOU4buY4buOLeG7luG7ji3DlOG7nMag4buQ4buOPOG7oOG7jnsmY3sq4buO4bqvxag+4buOKuG6pzd7KuG7jsSD4bueeyrhu45XPeG7jj42P+G7juG7ruG7nnvhu47hu6w04buK4buOKj/hu5594buOZD/hu7Z74buK4buOJiLhu67hu47Egz97JuG7jsSDP3sm4buOZD/hu7Z74buOeybhu6Dhu47huq/Do+G6pzl7KuG7jnt9P+G7juG6ryZYfeG7iuG7jmQ/4bu44bqv4buO4bqvP+G7uOG6oeG7juG6r8Oj4buieyrhu47Eg2Lhu44m4bugfeG7jibhurN7KuG7iuG7juG6rz/hu7jhuqHhu47huq/hurXhu67hu47hu64yeyrhu44mP+G7uHvhu47hu64mfeG7jsSD4bqr4buOeyomPyPhuqHhu47hu6xRfeG7jmQj4buK4buO4buuJlM+4buOxINb4buu4buOxIPhuq3hu67hu44pJiBY4buOxakm4bume+G7jlbhu6Z74buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4buB4bqx4bqvJn3Do+G7jE3huq4mUX3hu47FqSrhurHDqeG7tntML+G6oU0=

Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]