(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua Câu lạc bộ Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Như Thanh đã tạo sân chơi cho các em phát huy năng khiếu, giữ gìn bản sắc văn hóa.
4buFecSp4buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurg1w73hur7huqDDucOsZlnDveG7reG7gOG7i+G6uuG7gOG7keG7i+G6vsON4buLVCRT4buLc+G7kcSC4buL4bq+4bqmw4Phu4vEqMO14buL4bq4eeG7j+G6vuG7i3nhu4BM4buLeMO94buP4buL4bq+4bq84bu34buLxKjhu5nDg+G7i3nhuq7hu43hu4vhur7hurzhu4BM4buxw4Phu4vhur554bqkw4N44buLdeG7o8OD4buL4bq+4bqsdOG7i+G6vuG6vMSCw4N44buLw4N5w7Xhu4vhur7hurxIRMODeOG7hS95xKlm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhZw7nhu411w6xmNXlEw73hu4t4w73hu43Dg+G7i+G6uuG7gOG7jeG7i1Thu6Phu4Dhu4vhuqDDtHThu4tz4bqs4buLU+G7kcSC4buL4bq+4bqmw4Phu4vEqMO14buL4bq4eeG7j+G6vuG7i3nhu4BM4buLeMO94buP4buL4bq+4bq84bu34buLxKjhu5nDg+G7i3nhuq7hu43hu4vhur7hurzhu4BM4buxw4Phu4vhur554bqkw4N44buLdOG7j3Thu4t14bujw4Phu4vhur7huqx04buLNeG6vEhEw4N44buLNVlUNOG7i1Xhu6PDg+G7i+G6vuG6rHThu4vDg+G6rMO94buL4bq+4bq84buG4buLeeG7gEzhu63Dg+G7iyp5SOG7izV54buNw4N54buLw7rhu5Phu4vhur7DtMSC4buLw4rhu6PDg+G7i3R5QsO94buLdHnEguG7i3Thu4904buLw7nhuqLhu4vhurh54buP4bq+4buLeeG7gEzhu4vDg+G7mcODeOG7i8OAecO94bur4buAw6rhu4t4w73hu4jhu4t44bu1w4Phu4tz4buRw4Phu4vDiuG7lXThu4vEqOG7mcOD4buLeeG6ruG7jeG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZuG7hcO94bqieOG7i3ThuqDhu43DisOKY8OsdeG6vnnhu4DhuqJz4buLw71Uw7nDg+G6vsO54bq8w6zhu4vDiuG6vkzhuqDDuWPDrErDvXXhur554bq74buLw7Phu4nhu4nhurhL4bq94buLecO5w714eeG6vuG6u+G7i23EqW7hurhL4bq9w6zhu4vDiuG6vHRjw6wvL8O9xKjhur9z4buNxILhur554buNw4N5ecSC4buN4bq/xKjDgy/Dg8O5SsOKL2pqxKlvL2rhu4nhu4l1beG7ieG7iWxsasSp4bq+w7LEqWtsw7PhuqDhu4nhur/DgeG6uHjhurnhurxjbWpvw6zhu4vhu43huqDhur5jw6xZw73hu63hu4Dhu4vhurrhu4Dhu5Hhu4vhur7DjeG7i1QkU+G7i3Phu5HEguG7i+G6vuG6psOD4buLxKjDteG7i+G6uHnhu4/hur7hu4t54buATOG7i3jDveG7j+G7i+G6vuG6vOG7t+G7i8So4buZw4Phu4t54bqu4buN4buL4bq+4bq84buATOG7scOD4buL4bq+eeG6pMODeOG7i3Xhu6PDg+G7i+G6vuG6rHThu4vhur7hurzEgsODeOG7i8ODecO14buL4bq+4bq8SETDg3jDrOG7i0rDvXXhur55Y8Osw7Phu4nhu4nDrOG7i3nDucO9eHnhur5jw6xtxKluw6zhu4svZuG7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhU4buN4bq44bq+w73EgsODw6xmWcSCw7Thur7hu4vDuuG6rMODeOG7i8So4buZw4Phu4t54bqu4buNw6rhu4vEqOG7mcOD4buLw4N4eeG7rcOq4buL4bq+4bq84bqw4buLdHlCw73hu4t14bujw4Phu4t4w73hu43Dg+G7i3RG4buN4buLdOG7j3Thu4t14bujw4Phu4vhur7huqx04buL4bq+eUhEw4N44buLS+G7gEzhu6nDg+G7i3XDvXbDg+G7i+G6vOG7jeG7i+G6vuG6vMSCw4N44buLw4N5w7Xhu4vhur7hurxIRMODeOG7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZjXhurxIRMODeOG7izVZVDThu4tV4bujw4Phu4vhur7huqx04buLw4PhuqzDveG7i+G6vuG6vOG7huG7i3nhu4BM4butw4Phu4sqeUjhu4s1eeG7jcODeeG7i3Thuq7hu4tqxKnDs+G7i3nhurZ04buLw4rDvcODeeG7i+G6vnnhu4Dhuqx04buLdOG7j3Thu4t14bujw4Phu4vhur7huqx04buL4bq+4bq84bupw4Phu4vDuuG7t+G7jeG7i3PDtcOD4buLw4N5SOG6u+G7iyVIRMODeMOq4buLNXnhu4/DvcOq4buLPcO9w4N5w6rhu4vhur7hurzEgsODeOG7i8O64bqu4buLdHlG4buLTOG7q+G7gOG7i+G6oMO14buLdeG7o8OD4buL4bq+4bqsdOG7iyVIRMODeMOq4buLNXnhu4/DveG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZjTEgsODeOG7i8OKxILDg3jhu4vEqEPDveG7i8Sow73hu6104buLw4Phu6PDg3jhu4t04buNxILhu4t0eeG7n+G6vuG7i+G6oEjEkMODeOG7i3XDtEzhu4vEqMO14buLeeG6tnTDquG7i+G6vnlEw73hu4t4w73hu43Dg+G7i+G6uuG7gOG7jeG7i1NYWeG7i8ODecO14buL4bq+4bq8SETDg3jhu4vhuqDhu4DDgsOD4buL4bq64buA4buNw4Phu4vhur7hu6PhuqLhu4vDuuG7q8OD4buLdMOCw4N44buL4bq+4buPdOG7i3Phu5HEguG7i+G6vuG6psOD4buLxKjDteG7i+G6uHnhu4/hur7hu4t54buATOG7i3Thu4904buLeMO94buP4buL4bq+4bq84bu34buLxKjhu5nDg+G7i3nhuq7hu43hu4vhur7hurzhu4BM4buxw4Phu4vhur554bqkw4N44buLdEbhu43hu4t04buPdOG7i3Xhu6PDg+G7i+G6vuG6rHTDquG7i3jDveG7j8SC4buLdeG7hHThu4t04buPdOG7i8O54bqi4buLw4N54buIw4N44buLw4Phu6Xhur7hu4vDuuG7p+G6uOG7i3Phu5HDg+G7i8OK4buVdOG7i3RG4buN4buLdeG7o8OD4buL4bq+4bqsdOG7i+G6ouG7tcODeeG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZsOa4buh4buA4buLw4Phu5nhuqLhu4tq4buJasSp4buLVOG7o+G7gOG7i+G6oMO0dOG7i3Phuqzhu4tT4buRxILhu4vhur7huqbDg+G7i8Sow7Xhu4vhurh54buP4bq+4buLeeG7gEzhu4t4w73hu4/hu4vhur7hurzhu7fhu4vEqOG7mcOD4buLeeG6ruG7jeG7i+G6vuG6vOG7gEzhu7HDg+G7i+G6vnnhuqTDg3jhu4t04buPdOG7i3Xhu6PDg+G7i+G6vuG6rHThu4vDukjEkHThu4vhur55w7XDg3nhu4vhuqBw4bq4w6rhu4tz4buNw4Phu4vDuuG7oeG7gOG7i3R54bu54buLdOG6ruG7i2zhu4nhu4vhur55w7XDg3nhu4vEqMO94bupw4PDquG7i3nDveG7rcOD4buLw4Phu41M4buL4bq4eeG7j+G6vuG7i+G6vuG6vMO94buvw4Phu4vhuqDhu6nDg+G7i8Oz4buJ4buL4bq+ecO1w4N54buLxKjDveG7qcODw6rhu4t0eUbhu4tM4bur4buA4buL4bqgw7Xhu4t54bq2dOG7i8OKw73Dg3nhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGZUeeG7ueG7i+G6vuG6vMSCw4N44buL4bq+eUTDveG7i3jDveG7jcOD4buLw4N44buVw4Phu4vDusO94buLxKjDtcSC4buLecSCw7Thur7hu4vDuuG6rMODeMOq4buLU1hZ4buLw4N5w7Xhu4vhur7hurxIRMODeOG7i8O64buT4buL4bq+4bq8w73hu6/Dg+G7i8OAeeG7jcO94buLw4N5w73hu7Hhu4Dhu4t5xILDtOG6vuG7i8O64bqsw4N44buLw4pI4buA4buL4bq+4buh4bqiw6rhu4tz4buRxILhu4vhurrhu4Dhu5HDg+G7i8So4buZw4Phu4t54bqu4buN4buLxKhw4bq+4buL4bq+eeG7r+G7i8Sow7Xhu4vhurh5w73hu4vEqHDhur7hu4vhur554buvw6rhu4vhur554buA4buLeeG7huG6vuG7i8OKw4zhu4vhur554buN4bqi4buLeMO94buN4buLw4N5w73hu63hur7hu4vhur7hu7XDg3nhu4t0RuG7jeG7i+G6vnnhu6FMw6rhu4t0w4Lhu4t4w73hu4/EguG7i8Sow7Xhu4t04buPdOG7i8O54bqi4buLeeG6tnThu4vDisO9w4N54buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vhur7hurxIRMODeOG6v+G7i8Oa4burw4Phu4vDg+G7jUzDquG7i1Thu6Phu4Dhu4vhuqDDtHThu4tz4bqs4buLw7rhu5Phu4vDikjhu4Dhu4vhur7hu6HhuqLDquG7i+G6vsO0xILhu4t1w4zDg3jDquG7i+G6vnDhurjhu4t0ecSC4buLdOG7j3Thu4vDueG6ouG7i3nhurZ04buLw4rDvcODeeG7i+G6ouG6rOG6vuG7i8OK4bqk4buL4bq+w73hu6vhur7hu4vhuqLhu4R04buLdeG7o8OD4buLdOG7jcOq4buLdOG7j3Thu4vhur7hurzhurDhu4t0eULDveG7i3Xhu6PDg+G7i3jDveG7jcODw6rhu4vhur5w4bq44buLw4B54buA4buN4buL4bqg4buA4bqkw4N4w6rhu4vDuuG7j8ODeeG7i3ThuqbDg3jhu4t0ecO94bupw4N4w6rhu4t4w71Dw73hu4vhur55w73hu63hu4Dhu4vDg+G7peG6vuG7i8So4buZw4Phu4t54bqu4buN4buLceG6ouG7i+G6vnnDjHTDquG7i+G6vuG6vOG7jcODeOG7i+G6uHnhu4R0w6rhu4t1w73hu4vDiuG7kcOD4buLxKjhu5nDg+G7i3nhuq7hu43hu4vDusO94buvw4Phu4t54bu1w4N54buLdEbhu43hu4t04buPdOG7i3Xhu6PDg+G7i+G6vuG6rHTigKbhu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhu4XDveG6onjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrMO9VMO5w4Phur7DueG6vMOs4buLw4rhur5M4bqgw7ljw6xKw7114bq+eeG6u+G7i8Oz4buJ4buJ4bq4S+G6veG7i3nDucO9eHnhur7hurvhu4ttxKlu4bq4S+G6vcOs4buLw4rhurx0Y8OsLy/DvcSo4bq/c+G7jcSC4bq+eeG7jcODeXnEguG7jeG6v8Sow4Mvw4PDuUrDii9qasSpby9q4buJ4buJdW3hu4nhu4lsbmzDs+G6vsSpw7PDssOybuG6oOG7ieG6v8OB4bq4eOG6ueG6vGNt4buJw7PDrOG7i+G7jeG6oOG6vmPDrFnDveG7reG7gOG7i+G6uuG7gOG7keG7i+G6vsON4buLVCRT4buLc+G7kcSC4buL4bq+4bqmw4Phu4vEqMO14buL4bq4eeG7j+G6vuG7i3nhu4BM4buLeMO94buP4buL4bq+4bq84bu34buLxKjhu5nDg+G7i3nhuq7hu43hu4vhur7hurzhu4BM4buxw4Phu4vhur554bqkw4N44buLdeG7o8OD4buL4bq+4bqsdOG7i+G6vuG6vMSCw4N44buLw4N5w7Xhu4vhur7hurxIRMODeMOs4buLSsO9deG6vnljw6zDs+G7ieG7icOs4buLecO5w714eeG6vmPDrG3EqW7DrOG7iy9m4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFThu43hurjhur7DvcSCw4PDrGZU4buPdOG7i8O6w73hu63hu4Dhu4vDgHnhu4Dhu43hu4vhuqDhu4DhuqTDg3jDquG7i3ThuqbDg3jhu4t0ecO94bupw4N44buLw7pIxJB04buLdOG7j3Thu4vDueG6ouG7i+G6vnnhu6/hu4t5w73hu63Dg+G7i+G6vnnhu4Dhu6HDg+G7i+G6vnnhu4R04buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmw5rhu6/hu4vDuuG6qMO94buL4bqiQ8O94buL4bq4eUhCw4N44buL4bq+eUl04buLecSCw7Thur7hu4vDuuG6rMODeMOq4buL4bq+4buZw4N44buL4bq+eeG7qeG6ouG7i8OKw4zhu4vhurh5xILDg3jhu4vhurh54buGw6rhu4t54buf4bq44buLdXLDg8Oq4buL4bq+4bq84buAw4N44buLc+G7tcODeeG7i+G6ouG6qsO94buL4bq+4buA4buhw4Phu4vhuqLhuqzhur7hu4vhuqDhu6HDg+G7i8ODeMSCw7XDveG7i3jDvUThu4vhuqDhu6nDg+G7i+G6oEPhurjDquG7i1Thu6Phu4Dhu4vhuqDDtHThu4tz4bqs4buLw4rGsOG7i+G6vnDhurjhu4t5xJDhurjhu4t04buPdOG7i+G6vnnDtcODeeG7i8Sow73hu6nDg+G7i8O64buv4buLw4rDvcODeeG7i3nEgsO04bq+4buLxKjDteG7i+G6vuG6vMO94buvw4Phu4vDgHnhu43DveG7i3Thu4904buLecSCw7Thur7hu4vDuuG6rMODeOG6v+G7iyp4xILDtcO94buL4bq84buNw6rhu4vhur55w4LDg3jhu4vhurrhu4Dhu43hu4t04buPdOG7i3Xhu7fhurjhu4vhuqB2w6rhu4vhur7hu6vhur7DquG7i8ODecO14buL4bq+4bq8SETDg3jhu4t04bqww4Phu4vhur7huqjhu4t0eUl04buLdOG7j3Thu4t5xILDtOG6vuG7i8O64bqsw4N44buLw4Dhu6XEguG7i3TEgsOq4buLw7pxTOG7i3hwTMOq4buLw7rhu4/Dg3nhu4vhuqLhu5HDg3jDquG7i8O64bup4bqi4buL4bq+eULhu4vEqOG7seG7i+G6vuG7teG6ouG7i3nDveG7r+G7gOG7i+G6ouG6rOG6vuG7i8OK4bqk4buL4bq4ecSCw4N44buL4bq+4buEdMOq4buL4bq+cOG6uOG7i+G6uuG7gOG7j8ODw6rhu4vEqOG7mcOD4buLeeG6ruG7jeG7i3Thu4904buLdeG7o8OD4buL4bq+4bqsdOKApuG7izXDjeG7i8O64bquw6rhu4t54bq2dOG7i8OKw73Dg3nhu4t5w73hu6/hu4Dhu4t5QsOD4buLdOG7j3Thu4t4w73hu4/hu4vhur7hurzhu7fhu4vhur7hurzhu4BM4buxw4Phu4vhur554bqkw4N44buLdEbhu43hu4t14bujw4Phu4vhur7huqx04buL4bqi4bu1w4N5w6rhu4vDg+G7o8ODeOG7i3Thu43EguG7i03hu4vhur55SXThu4tz4buRxILhu4vEqOG7rcOq4buL4bq4eeG7j+G6vuG7i3nhu4BM4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmNXnhu6FM4buLMuG7gOG7j3R54buL4bqx4buZw4Phu4tZxILhu43DquG7izF54bqu4buLWcO94but4buA4buL4bq+4bq8SEXDg3jhu4vDg3nDteG7i+G6vuG6vEhEw4N44buLdHnDveG7jeG7i8OKxanDquG7i3nDtcODeOG7i8OD4buZ4bqi4buLw4N5w7Xhu4vhur7hurxIRMODeOG7i3ThurDDg+G7i+G6okTDveG7i+G6vnnhu6nhuqLhu4vDg3h54but4buLw4N54bujw4Phu4t14bujw4Phu4vhur7huqx04buLNXnhu4/DvcOq4buLJUhEw4N44buL4bq+4bq84bupw4Phu4vDuuG7t+G7jeG7i3PDtcOD4buLeeG7gEzhu63Dg+G7i+G7jeG6ouG7i3nDveG7r+G7gOG7i8OAeeG7gOG7jeG7i+G6oOG7gOG6pMODeMOq4buLdOG6psODeOG7i3R5w73hu6nDg3jDquG7i8ODeeG7kUzhu4vDisO04bq44oCm4buLw7rhu6vDg+G7i8OD4bquw73hu4t0eeG7gEzhu63Dg+G7i3nEgsahdOG7i3nEgsahdOG7i+G6vuG6vOG7gEzhu7HDg+G7i3XDtEzhu4vhuqDDtMO94buLdOG7j3Thu4vhuqDDtcOD4buLw7rDveG7reG7gOG7i+G6vuG6vOG7gEzhu7HDg+G7i+G6vnnhuqTDg3jDquG7i+G6vuG6vOG6sOG7i3R5QsO94buLdeG7o8OD4buLeMO94buNw4PDquG7i+G6vuG6vOG7jcODeOG7i+G6uHnhu4R04buLdEbhu43hu4vDuuG6psODeOG7i3PDtcSC4buLdOG7j3Thu4t14bujw4Phu4vhur7huqx04bq/4buLNXnDgsODeOG7i+G6uuG7gOG7jeG7i8O64bquw6rhu4vDg3nDteG7i+G6vuG6vEhEw4N44buLw4rGsOG7i+G6uHnhu4/hur7hu4t5w73hu63Dg8Oq4buLc+G6psO94buLdUjDicODeMOq4buLw7rDtcSC4buL4bq+w7TEguG7i3R5xILhu4t04buPdOG7i8O54bqi4buLdOG6ruG7i8OAeeG7keG7i8OD4buZw4N4w6rhu4vDg+G7mcODeOG7i8OAecO94bur4buA4buLReG7i+G6vsONw4N44buL4bqgQcODeeG7i8Sow4x04oCm4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uOG7jOG7gOG6vnnEguG6vMOsZjUzNipY4buLJOG7qOG7hS/hurhm

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]