(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngay sau khi du lịch cả nước chính thức mở cửa trở lại (15-3), thì việc nắm bắt thời cơ, bắt kịp nhu cầu để phục hồi hoạt động lữ hành, dịch vụ khách sạn, nhà hàng sau những tổn thất do đại dịch gây ra đang là vấn đề đặt ra với ngành chuyên môn, chính quyền các cấp và bản thân mỗi doanh nghiệp.
4buu4bqz4bu44bu0NGM6a2tT4buy4buJTOG6tWxjN+G7slbDvW3hu7Rj4bqnNOG6s+G7tOKAnDbDtcSR4bq34bu0NTDhu5vigJ3hu7RrOm3hu7Q2LuG6teG7tDXhuqc04bqz4bum4bu0xJBm4bu0Y+G7kTThu7Thu4nhurPDszThu7ThurPhu4fhurXhu64v4bqz4bu4VuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7ieG6sjc6NeG7slbEkOG6tzrhu5vhu7RrOm3hu7Ri4bqz4bq14bu0NW3hu7Rj4bqnNOG6s+G7tDQh4bu0xJHhu49oNOG7tDThurPDosSR4bqz4bu0bOG6s8O1NOG7tGTDrOG7tDThu5M64bu0bGrDrOG7tGMu4bq14bu04buw4bu4JC0j4busxq/hu7Rs4bqz4bql4bu04buV4bq1w6M04bu0xJE8ZOG7tDM8bOG7tGzhurNp4bq14bu0NGfGr+G7tDM8bOG7tGLhuqfhu4nhu7TEkeG6s23hu7Q0IG3hu7Q2xIPhu7Thu4nhurPDszThu7ThurPhu4fhurXhu7ThurNlLmzhu7Q24buDxJHhurfhu7Rj4buZ4bu04bqzLMSR4bqzxq/hu7Q14bqnNOG6s+G7tOG7lcOz4bu0YuG6szs04bqz4bu0ay7Ekcav4bu0xJHhurMs4bu04bqzLMSR4bq34bu0azpt4bu0xJHhurPhu5nEkeG6t+G7tGzhu4XEkeG7tGzhurMibOG7tDVl4bu0Ni7hurXhu7Q14bqnNOG6s+G7tOG6t13hu5vhu7RqOuG7tDY6xJHhurfhu7RjLOG7tOG7lSLEkeG7tDbhuqPhu7Q2e2zhu7RqOuG7tOG7lWjhurXhu7TEkeG6tyzEkeG6s+G7tDThurNt4bubw6DEkeG7tGThur/Ekcav4bu0NOG6s8OixJHhurPhu7TEqW3hu5vhuqPEkeG7tDQ7NOG7tDQi4buJ4bu04buVLOG7tDMhxJHhu7Rs4bqzXcSR4bu0ZGbhurXhu7Q1ZTrEkeG6s+G7tMSR4bq34bqz4bq1w6Phu4nhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7suG7tGts4bubYzdT4buybDfGoWwtOmPhurXhurfEkeG7puG7tDQ3xJFsN2rFqOG7slbhu67hurVk4bq34bu0NGM6a2tT4buy4bq1eTfEkWw3auG7suG7tGts4bubYzdT4buy4buX4bq1NWzhurPhu6bhu7Qm4bu24bu24buJxqHFqOG7tOG6szfhurXhurfhurNs4bum4bu0PSThu7bhu4nGocWo4buy4bu0a2o0U+G7si8v4bq14buV4buoMzplbOG6szrEkeG6s+G6s2U64buo4buVxJEvxJE34buXay9AQOG7uCUvQOG7uCo1JEDhu7bhu7gjI+G7uGwkQD0j4bu4Y+G7tuG7qOG6q+G7ieG6t+G7pGpTPUAq4buy4bu0OmNsU+G7ssO9beG7tGPhuqc04bqz4bu04oCcNsO1xJHhurfhu7Q1MOG7m+KAneG7tGs6beG7tDYu4bq14bu0NeG6pzThurPhu6bhu7TEkGbhu7Rj4buRNOG7tOG7ieG6s8OzNOG7tOG6s+G7h+G6teG7suG7tOG7l+G6tTVs4bqzU+G7sibhu7bhu7bhu7Lhu7ThurM34bq14bq34bqzbFPhu7I9JOG7tuG7suG7tC9W4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l5OuG7iWzhurVlxJHhu7JWQuG6s23hu7Q1beG7tGPhuqc04bqz4bu0M+G6tcSDxJHhu7ThurIh4bq14bu0TOG6teG6ocSR4bu04buw4bqyZT7EkeG6t+G7tOG6ssOpOuG7rOG7tDThurNtMcSR4bu0M+G6p+G7tDbhurXhuqNt4bu0YuG6tcOjxJHhu7Qz4buPaDThu7Thu5UsZeG7tOKAnDbhu49pxJHhurfhu7Q2bTrigJ3hu7Thu4nhurPDszThu7ThurPhu4fhurXhu7RrOm3hu7Q2LuG6teG7tDXhuqc04bqz4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JW4buuN2RW4buua2xqZcSR4bq3VkLhu6Phu7Thu5XhurvEkeG6t+G7tDVt4bu0Y+G6pzThurPhu7TigJwzb8SR4bq34bu0xJHhu4XigJ3hu7RsasOs4bu0Yy7hurXhu64va2xqZcSR4bq3VuG7ri83ZFbhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slZLOm3hu7RA4bu0xJEpZOG7tGwuZOG7tGM8xJHhurfhu7Thu5XhuqXhu7Q04bqz4bqnbeG7tGzhu4XEkeG7tGzhurMibOG7tMSRe8SR4bq34bu0xJHhuqPhu7Q1ZeG7tDYu4bq14bu0NeG6pzThurPhu7R5ReG7lOG6tMO9LeG7uD/Gr+G7tDVt4bu0Y+G6pzThurPhu7RLIGThu7RLZ8SR4bu0NjrEkeG6t+G7tMSR4bqzOsSR4bqz4bu0NOG6s8OpxJHhurfhu7Qz4buPaDThu7Thu5UsZeG7tOKAnDbhu49pxJHhurfhu7Q2bTrigJ3hu7Thu4nhurPDszThu7ThurPhu4fhurXGr+G7tDY7xJHhurPhu7Q1Im3hu7QzPsSR4bq34bu0a+G7keG7tGLhurXDo8SR4bu0Q+G6r+G7tOG6s+G7g+G6teG7tEzhuqXEkeG6s+G7tOG7m8OgbeG7tC3hu7ThurLhurnEkeG7tExq4buBxJHhurfhu7REO+G6tcav4bu0bOG6s23hu7ThurNubOG7tOG6syzEkeG6t+G7tOG7lS7EkeG7tGPhu4/DrWzhu7Q1beG7tGLhurM7NOG6s+G7tOG7leG6o+G7tGzhurM6ZOG7tDXhu5Hhu6jhu7RMamXEkeG6t+G7tDThurNtZuG6teG7tOG7uD/hu7ThurNlLmzhu7Q24buDxJHhurfhu7Thu5UpxJHhu7ThurPDqTrGr+G7tDVt4bu0Y+G6pzThurPGr+G7tGzhurPEg+G7tGzhurM6ZeG7tMSRKWThu7RA4bu2QEDhu7RsasOgxJHhu7Q24bqnOuG7tDMsxJHhu7RM4buI4bu0SyBk4bu0S2fEkeG7tDYo4bu04buVLOG7tGvDoeG7tDbhu4/DrTThu7Rs4buF4bu0NOG6s8O1NMav4bu0NMOp4bu0xJHhurPhurXhuqNt4bu0a+G7keG7tGLhurXDo8SR4bu0NuG7j8OtNOG7tGLhu6Phu7Thu5XhurvEkeG6t+G7tDYx4bub4bu0xJHhurM6xJHhurPhu7Q2LOG7tOG7ieG6s8OzNOG7tOG6s+G7h+G6teG7tDTDsjrhu7TEkeG6tyzEkeG6s+G7tDThur/EkeG6t+G7tMSR4bq34bqz4bq1w6Phu4nhu7Ri4bqz4bq/xJHhurfhu7Ri4bqzw6nhurXGr+G7tMSR4bqz4buP4bum4bu0eeG6s+G7j2fEkeG6t+G7tGxq4bqlxJHhurPhu7Rj4bqv4bu0YuG7oeG7tMSR4bq1w6Nk4bu04bu44bu4JOG7tMSRKWThu7Q1beG7tGPhuqc04bqz4bu0SyBk4bu0S2fEkeG7tOG7lSzhu7Ri4bqzOuG6teG7tGQuNOG7tGPhuq/hu7ThurPhu4PhurXhu7Q1beG7tGPhuqc04bqz4bu0M+G6tcSDxJHhu7RLIGThu7RLZ8SR4bu0xJEpZOG7tEDhu7ZAQMWo4bu0Y+G6r+G7tOG6s+G7g+G6teG7tHk6asSR4bq14buVOmPhu7Q24buPacSR4bq34bu04buJ4bqz4buBxajhu6jhu6jhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slZ4LOG7tOG7syxk4bu0TOG6s+G6p+G7tEzhurM74bq1xq/hu7RMauG7j8OsxJHhurfhu7Thu4nhurPhurnEkeG6t+G7tOG7lCnEkeG7tOG6s8OpOuG7tC3hu7RM4bqz4bq/xJHhurfhu7Rs4bq1xJHhu7RM4buI4bu0SyBk4bu0S2fEkcav4bu0xJHhurPhuqXEkeG7tMSR4bqzMMSR4bum4bu04oCcTGplxJHhurfhu7Ri4bqz4bq14bu0xJHhurPhurXhuqNt4bu0NuG6pzrhu7Thu4nhurPhu49nxJHhurfhu7RsamXEkeG6t+G7tGzhuq3EkeG6s+G7tDY6xJHhurfhu7RsamXEkeG6t+G7tOG6t+G6tTrhurXhu7Q2ZS7EkeG7tMahXeG7m+G7tDXhu5HEkeG6t+G7tDRn4bu0a8Os4bu04buVMGzhu7Q04bqzImzhu7Thu4nhurPDszThu7Thu5XDs+G7tOG7ieG6szts4bu0bGrhurXEg8SR4bu0NW3hu7Rj4bqnNOG6s+G7tGzhurPhuqXhu7ThurPDo+G7tGzhurPhu4HEkeG6t+G7tOG6sy7hu7RsIMSR4bq3xq/hu7ThurfhurU6ZeG7tGzhurPhur/EkeG6t8av4bu0NGfhu7Rrw6zhu7Rj4buPbeG7tGxqbsav4buo4buo4buo4bu0bGrDoMSR4bu0NuG6pzrhu7QzLMSR4bu0TOG7iOG7tEsgZOG7tEtnxJHhu7Q2KOG7tDRn4bu0MyHEkeG7tDbhu4/DrTThu7ThurNlLMSR4bu0bOG6s+G6tcOjxJHGr+G7tOG6s+G6tcOjxJHhu7Q2LuG6tcav4bu0Njvhu4nhu7TDtcSR4bq34bu0ZOG6u+G6teG7tMSR4bqzbeG7tDQgbeG7tDTDsjrhu7Ri4bqzOzThurPhu7Q1beG7tGPhuqc04bqz4buo4bu04buzezThu7Qz4bq1w6Nsxq/hu7Rsw7Thu7TEkeG6s+G7mcSR4bq34bu0bOG6szvEkeG6t+G7tDYgbeG7tMSRKWTGr+G7tMSR4bq34buPaeG6teG7tDVdxJHhu7Thu5Us4bu0NWU6xJHhurPhu7TEkeG6t+G6s+G6tcOj4buJ4bu04bqzZS5s4bu0NuG7g8SR4bq34bu0bGplxJHhurfhu7Rj4bqpxJHhurPhu7Thu5Xhu5E04bu0NW3hu7Rj4bqnNOG6s+G7tC3hu7Q14bqnNOG6s+G7tOG7lcOz4bu0bC7hurXhu7RLIGThu7RLZ8SR4bu0Nijhu7Q04bqzw7Lhu7Q24buDxJHhurfhu7Q04bqz4bqtxJHhurPhu7RsajrEkeG6t8av4bu0xJFdxJHhurfhu7Q0IuG7ieG7tDRn4bu0a8Os4bu04buVMGzhu7Q04bqzImzhu7TEkeG6sz5k4bu0a1vEkeG7tGssxJHhurfhu7Q2w6nEkeG7tGLhurM7NOG6s+G7qOG7tMO9beG7tGPhuqc04bqz4bu0SyBk4bu0S2fEkeG7tDY6xJHhurfhu7ThurPDtTrhu7ThurM5xJHhu7Rk4buDbOG7tMSRKWThu7Qzb8SR4bq34bu0xJHhu4XigJ3hu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slZM4bqzN2Xhu7Rs4bqz4bq/xJHhurfhu7Rs4bq1xJHhu7Rsw7Thu7RLw6zhu7Thu5QpxJHhu7ThurPDqTrGr+G7tEzhurPEg+G7tGzhurM6ZeG7tOG7lSzhu7TDvW3hu7Rj4bqnNOG6s+G7tOG7sOG7lOG6ssavTEzDmcO9Q+G7rMav4bu0bGplxJHhurfhu7TEkeG6s+G7mcSR4bq34bu0xJHhurcs4bub4bu0xJHhurfhurPhuq3hu7Q14bqn4buJ4bu04bq24bq1ZuG7tGzhu4Xhu7ThurJvxJHhurfhu7Thu5Thu49nxJHhurfGr+G7tMSR4bq3LMSR4bqz4bu0NW3hu7Rj4bqnNOG6s+G7tEzhurM6xJHhurPhu7ThurLDqTrhu7Q2w6nEkeG7tOG6s2fEkeG7tD0l4bu24buo4bu24bu24bu24bu0Y+G7j8OtbOG7tGLhurM7NOG6s+G7tOG7lWjhurXhu7Rs4buFxJHhurfhu7Q1ZTrEkeG6s+G7tGzhurNt4bu04buPaDThu7Q2Lmzhu7QkQOG7tuG7tGzhu6Hhu7Q24buHxJHhurfhu6jhu7Thu7Nd4bub4bu0bOG6s+G7kTThu7Rr4buR4bu0Yyzhu7Rsw6LEkeG7tOG6s+G6tcOjbeG7tGLhurPDrOG6teG7tGs8NOG7tDM7ZeG7tOG6s+G6tcOjbeG7tGThu4Ns4bu0xJEpZOG7tDVt4bu0Y+G6pzThurPhu7Rr4bq/4bq14bu0NuG7g8SR4bq34buo4bu04buUaOG6teG7tGzhurPhur/EkeG6t+G7tDbhurXDo+G7ieG7tOKAnMO9beG7tGPhuqc04bqz4bu0TOG6szrEkeG6s+G7tOG6ssOpOuG7tC3hu7ThurLhu49nxJHhurfhu7RrPDThu7Qz4buBxJHhu7RkbzrigJ3hu7Thu5Us4bu04oCcw71t4bu0Y+G6pzThurPhu7RM4bqzOsSR4bqz4bu04bqyw6k6xq/hu7Q24bq1xINk4bu0NuG6ocSR4bu0OsSR4bu0bGUsxJHhu7Thu5Us4bu04bqzIuG7ieG7tDUyxJHigJ3Gr+G7tMSRKWThu7RA4bu2QEDhu7Rs4bqtxJHhurPhu7Thu4nhurMixJHhu7Q2Im3hu7Q2w6nEkeG7tOG6s2fEkeG7tOG7uOG7tuG7tGxq4bq1w6Nt4bu0Y+G7j8OtbOG7tGLhurM7NOG6s+G7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVuG7rjdkVuG7rmtsamXEkeG6t1bhurbhurUh4bq14bu04buyMyzhurXhu7RsZTvEkeG7suG7tOG7leG6o+G7tMSR4bqzXcSR4bu0Y+G7kTThu64va2xqZcSR4bq3VuG7ri83ZFbhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slbhu7Mu4bq14bu0NeG6pzThurPhu7R5ReG7lOG6tMO9LeG7uD/hu7Thurdd4bub4bu0bOG6s+G6tcOjbOG7tOG6sy7hurXhu7TEkXvEkeG6t+G7tMSR4bqj4bu0NOG6s2Xhu7TEkeG6tyzEkeG6s+G7tDVt4bu0Y+G6pzThurPhu7RkLOG7tDTDqeG7tGPDoeG7tOG6s8Oj4bu0Y8Oz4bub4bu0NTrhurXhu7Q1fcSR4bq34bu0xJHhurMibOG7tDThurPDosSR4bqz4bu0Yyzhu7TigJxi4bqzZSHEkeG6t+G7tGxq4buBxJHhurfigJ3hu7Thu5XhuqPhu7TEkeG6t23hu4fEkeG7tMSR4bqzXcSR4bu0Y+G7kTThu6jhu7RMamXEkeG6t+G7tGzhurNp4bq14bu0NuG6tcSDZOG7tDXhuqc04bqz4bu0M2/EkeG6t+G7tOG7ieG6sztsxq/hu7Q2xIPhu7Rk4buPbeG7tGvhurXEkeG6s8av4bu04bqzLMSR4bq34bu0NOG6s8OzNOG7tMSR4bq34bqz4bqlxJHhu7RjOmXhu7Q24buDxJHhurfhu7QzbeG7gzThu7Thu4nhurMh4bq14bu0NOG6s23hu5vEg8SR4bu0xJHhurfhurPhuqPGr+G7tGzhuqVk4bu0YuG6teG6oWThu7Q04bq/xJHhurfhu7Thu5XhurXDozThu7RkaOG6teG7qOG7tOG7lCzhu7TDrOG7tGzhurNp4bq14bu0NuG6tcSDZOG7tOG6s+G6tcOjxJHhu7RsLuG6tcav4bu0xJHhurM+ZOG7tDY74buJ4bu0w7XEkeG6t+G7tMSR4bqzbeG7tDQgbeG7tOG7ieG6s8OzNOG7tOG6s+G7h+G6teG7tDVt4bu0Y+G6pzThurPGr+G7tMSR4bqz4bq14bqjbeG7tDVlOsSR4bqz4bu0xJHhurfhurPhurXDo+G7ieG7tDY6xJHhurfhu7Thu4nhurMh4bq14bu0NuG7geG6teG7tGR7bOG7tOG7lWjhurXhu7Ri4bqzw6nhu7Ri4bqzKcSR4bu04buV4bqj4bu0xJHhurdt4buHxJHhu7TEkeG6s13EkeG7tGPhu5E04buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JWecOp4bu0a+G7geG7tGPhu4/DrcSR4bq34bu0bGrDoMSR4bu0JOG7tuG7tuG7tOG7ieG6s+G6ucSR4bq34bu0xJHhurfhurPhuq3hu7Q2Lmzhu7Rs4bq1w6Bt4bu0NOG6s20xxJHhu7Qj4bu0azpl4bu04buVLOG7tOG6s8Oj4bu0bOG6s+G7gcSR4bq34bu0xJHhurMs4bu04bqzLMSR4bq34bu04buJ4bqzw7M04bu04buVw7Phu7QpxJHhu7Rt4buBxJHhurfhu7Thu5UsZeG7tMSR4bqz4buZxJHhurfhu7Q14bqn4buJ4bu0NDpl4bu0NuG6tcSDZOG7tDTDsjrhu7Q1beG7tGPhuqc04bqz4bu0M+G6tcSDxJHhu7ThurIh4bq14bu0TOG6teG6ocSRxq/hu7R54bq/xJHhurfhu7Rs4bub4bu0TMSQ4bqy4bqy4bu0NiBt4bu0bOG7j+G7tOG7lSzhu7Q1beG7tGPhuqc04bqz4bu04bqyIeG6teG7tEzhurXhuqHEkeG7tDQgxJHhu7Q24bqhxJHhu7RsasOgxJHhu7Qj4bu24bu24bu0Yzpl4bu0NuG7g8SR4bq34buo4bu0TG3hu5vhu7TEkeG6s+G6tcOgxJHGr+G7tDVl4bu0IcSR4bqz4bu04bqz4buPw6zEkeG6t+G7tDTDsjrhu7Q2LuG6teG7tDXhuqc04bqz4bu0Yjhl4bu0NSzhurXhu7Ri4bqz4bq14bqhxJHhu7Q04bqzZeG7tMSR4bqz4bq14bqjbeG7tMSR4bq34buPaeG6teG7tGM6ZeG7tDbhu4PEkeG6t+G7tDYo4bu04buJ4bqzIeG6teG7tDThurNt4bubxIPEkeG7tMSR4bq34bqz4bqj4buo4bu04bq24bq1O2Thu7Q24buBNOG7tDThur/EkeG6t+G7tGzhu5vGr+G7tOG6v8SR4bq34bu0Q8Og4bu0xqBtXcSR4bu0TOG6syFl4bu0Y2Xhu7RjPMSR4bq34bum4bu04oCc4buUaOG6teG7tDUibeG7tOG6s+G6tcOjbeG7tGLhurPDrOG6teG7tGs8NOG7tDTDsjrhu7Q1beG7tGPhuqc04bqz4bu0xJHhurPhu5nEkeG6t+G7tMSR4bq3LOG7m+G7tOG6tyDEkeG7tDZd4bub4bu0Yyzhu7Rsw6LEkeG7tOG6s+G6tcOjbeG7tOG7lW3hurXhu7Thu5Vo4bq14bu0xJHhurfhu49p4bq14bu0Yyxk4bu0xJHhurfhurPhuqPhu6jhu7RMbeG7m+G7tMSR4bqz4bq1w6DEkcav4bu0NG/EkeG6t+G7tOG7lWjhurXhu7Thu5XhurXDozThu7Q2MeG7m+G7tMSR4bqzOsSR4bqz4bu0bOG6teG6ocSR4bu0NuG7g+G7tGvhu5M64bu0NOG6s+G7mTrGr+G7tMSRXcSR4bq34bu0NCLhu4nhu7Q0Z+G7tGvDrOG7tOG7lTBs4bu0NOG6syJs4bu0bOG6s+G6peG7tOG7lSLEkeG7tDbhuqPhu7Q2Om3hu7Q2IG3hu7TEkeG6syJs4bu0NMOyOuG7tDVlOsSR4bqz4bu0xJHhurfhurPhurXDo+G7ieG7tOG6s+G6tcOjxJHhu7TEkTrhu5vhu7Q04bqzw6LEkeG6s+G7tGMs4bu0bG3hu5vEg8SR4bu0NuG7j8OtNOG7tMSR4bq3beG7h8SR4bu0Yzpl4bu0NuG7g8SR4bq34bu04buwM23hu4fEkeG6t8av4bu0MyzEkcav4bu0Y+G6r+G7tGxdxJHhu6jhu6jhu6jhu6zhu7Rq4buH4bq14bu0azpt4bu0NsOp4bu04buJ4bqzIeG6teG7tGww4buJ4bu04bqzbSLEkcav4bu0M+G7h+G6teG7tDXhu4/hu4vEkeG6t+G7tGJw4bu0xJEpxJHhurfhu7Thu4nhurPDszThu7Thu5XDs+G7tDVt4bu0YuG6szs04bqz4bu0ZOG7g2zhu7Q0OzThurPhu7Q04bqzbeG7m8OgxJHhu7TEkeG6t+G6s+G6tcOj4buJ4buo4bu04buzxIPhu7RsbeG7m8SDxJHhu7Q0b8SR4bq34bu0Y2404bu04bqzLMSR4bq34bu0bGopZOG7tMSR4bqzXcSR4bu0a+G7keG7tGMs4bu0NuG6teG6o23hu7Ri4bqz4bq/xJHhurfhu7Q2Z8SR4bu04bq34bq1IcSRxq/hu7RsamXEkeG6t+G7tGLhurPhurXhu7Q2w6nhu7Rs4bqzaeG6teG7tDbhurXEg2Thu7Ri4bqzOuG6teG7tGxq4buPZ8SR4bq34bu0NW3hu7Rj4bqnNOG6s+G7tDPhurXEg8SR4bu04bqyIeG6teG7tEzhurXhuqHEkeG7tDYo4bu0NuG6ocSR4bu0aiJs4bu04bq3IMSR4oCd4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7Lhu7RrbOG7m2M3U+G7smw3xqFsLTpj4bq14bq3xJHhu6bhu7Q0N8SRbDdqxajhu7JW4buu4bq1ZOG6t+G7tDRjOmtrU+G7suG6tXk3xJFsN2rhu7Lhu7RrbOG7m2M3U+G7suG7l+G6tTVs4bqz4bum4bu0JuG7tuG7tuG7icahxajhu7ThurM34bq14bq34bqzbOG7puG7tCQ9PeG7icahxajhu7Lhu7RrajRT4buyLy/hurXhu5Xhu6gzOmVs4bqzOsSR4bqz4bqzZTrhu6jhu5XEkS/EkTfhu5drL0BA4bu4JS9A4bu4KjUkQOG7tuG7uD3hu7YlbEAmJiY/Y+G7tuG7qOG6q+G7ieG6t+G7pGpTJio/4buy4bu0OmNsU+G7ssO9beG7tGPhuqc04bqz4bu04oCcNsO1xJHhurfhu7Q1MOG7m+KAneG7tGs6beG7tDYu4bq14bu0NeG6pzThurPhu6bhu7TEkGbhu7Rj4buRNOG7tOG7ieG6s8OzNOG7tOG6s+G7h+G6teG7suG7tOG7l+G6tTVs4bqzU+G7sibhu7bhu7bhu7Lhu7ThurM34bq14bq34bqzbFPhu7IkPT3hu7Lhu7QvVuG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeTrhu4ls4bq1ZcSR4buyVkzhuqVk4bu0YuG6teG6oWThu7TEkeG6t23hu4fEkeG7tMSR4bqzXcSR4bu0Y+G7kTThu7Q1beG7tGPhuqc04bqz4bu0NOG6syJs4bu0Y+G7j8OtxJHhurfhu7Q2OsSR4bq34bu0Yyzhu7TigJwzLOG6teG7tGxlO8SR4oCd4bu04buVaOG6teG7tMSR4bqz4bq14bqjbeG7tDVlOsSR4bqz4bu0xJHhurfhurPhurXDo+G7ieG7tDVt4bu0Y+G6pzThurPhu7Qt4bu0NeG6pzThurPhu7Thu5XDs+G7tOG6s+G6tcOjxJHhu7TEkTrhu5vhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slZ5b8SR4bq34bu0ZOG7geG6teG7tDMwxJHhu7RsXWTGr+G7tOG6v8SR4bq34bu0TOG7gcSR4bq34bu04buI4bqzbjThu7Thu5QpxJHGr+G7tOG6tuG6tTtk4bu0NuG7gTThu7RMam3EkeG6t+G7tGxdZOG7tMSR4bq34bqz4bqt4bu0NeG7j+G7i8SR4bq34bu0YuG6szs04bqz4bu0ay7EkeG7tHjhu4Phu7TGoF3hu5vhu7Q14buRxJHhurfhu7Q04bqzZeG7tOG6szrhu5vhu6bhu7TigJzhu7PEg+G7tGtbxJHhu7RrLMSR4bq34bu0NOG6s2Xhu7Rkbzrhu7Q0OmXhu7Q24bq1xINk4bu0NW3hu7Rj4bqnNOG6s+G7tEsgZOG7tEtnxJHGr+G7tDVlOsSR4bqz4bu0xJHhurfhurPhurXDo+G7ieG7tDThurNuxJHhurfhu7Rs4bq/4bq14bu0NjrEkeG6t+G7tDQgxJHhu7RsbeG7m8SDxJHhu7Rs4bqzw6Bk4bu0QOG7tuG7tGM6ZeG7tDbhu4PEkeG6t+G7tOG7sDNt4buHxJHhurfGr+G7tDMsxJHhu6zhu6jhu7TEkOG6s+G7j8SR4bq34bu0bGplxJHhurfhu7Rs4bqzaeG6teG7tDbhurXEg2Thu7TEkSzhu5vGr+G7tDbEg+G7tGxt4bubxIPEkeG7tDbhu4/DrTThu7TEkeG6t+G7j2nhurXhu7RjLOG7tGLhurPhur/EkeG6t+G7tDXhuq/hu6jhu7RMamXEkeG6t+G7tGLhurPhurXGr+G7tDVv4bu0Yyzhu7RjOmXhu7Q24buDxJHhurfhu7Q2KOG7tMSpbTrhu7Q2LGXhu7RsLmXhu7ThurM64bub4bu0NOG6s+G7jzrhu7Rs4bqz4bql4bu0azpt4bu0bOG6s2nhurXhu7ThurfhurU6xJHhu7TEkeG6t+G6s+G6reG7tDUs4bq14bu04buV4bql4bu0Ni7hurXhu7Q14bqnNOG6s8av4bu04buV4bq1w6M04bu0M+G7h+G6teG7tDXhu4/hu4vEkeG6t8av4bu0xJFdxJHhurfhu7Q0OmXhu7RsauG6pcSR4bqz4bu0NuG7g+G7tGw64bub4bu0xJHhurfhurPhuqPGr+G7tGJw4bu0xJEpxJHhurfhu7Q04bqzZeG7tMSR4bqzXcSR4bu04buV4bq1w6DEkeG7tOG7ieG6s8OzNOG7tOG7lcOz4bu04buVMsSR4bu0Yyzhu7Q24bq14bqjbeG7tDM8bOG7tDNt4buDNOKAneG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVuG7lOG6o+G7tOG7lSLEkeG7tDbhuqPhu7TEkSzhu5vGr+G7tGzhurM3ZeG7tGzhurPhur/EkeG6t+G7tGzhurXEkeG7tGzDtOG7tEvDrOG7tOG7lOG6ssavTEzDmcO9Q+G7puG7tEvDrOG7tDY6xJHhurfhu7Thu4nhurPhu4HhurXhu7ThurPDreG7ieG7tOG7lWjhurXhu7ThurLhurXDo+G7ieG7tOG6s+G7g+G6teG7tMO9beG7tGPhuqc04bqz4bu04buVLOG7tE14xJDDveG7tDQ7NOG7tOG6s23hu5vDo8SRxq/hu7Rs4bqz4bqn4bu0xqEoxq/hu7Rs4bqzLMSR4bqz4bu04buJ4bqz4buB4bu0bOG7heG7tDThurPDtTThu7Q2LGXhu7RsLmXGr+G7tDYsZeG7tGwuZeG7tGMu4bq14bu0Yzpl4bu0NuG7g8SR4bq34bu04buJ4bqzw7M04bu04buVw7Phu7ThurNlLmzhu7Q24buDxJHhurfhu7Ri4bq1xJHhurPhu7Q1ZTrEkeG6s+G7tGPhu49t4bu0bGpuxq/hu7Rj4buZ4bu04bqzLMSR4bqzxq/hu7ThurPhu49oxJHhurfhu7Q1MsSR4bu04buV4bq1w6DEkcWo4bu0bOG7heG7tDThurPDtTThu7TGoW404bu0bOG6teG6ocSR4bu0xKltIcSR4bq34bu0Mzvhu7Q1beG7tGPhuqc04bqz4buo4buo4buo4bu0xJHhurM+ZOG7tOG6s2bhu7RsasOt4bu0NDs04bu0NWU6xJHhurPhu7TEkeG6t+G6s+G6tcOj4buJ4bu0NiFk4bu0MyFl4bu0xJHhurdt4buHxJHhu7TEkeG6s13EkeG7tGPhu5E04bu0azpt4bu0Ni7hurXhu7Q14bqnNOG6s+G7tHlF4buU4bq0w70t4bu4P8Wo4bu0NuG6p8SR4bqz4bu04bqz4buPaMSR4bq34bu0NOG6s2Xhu7Q1ZTrEkeG6s+G7tMSR4bq34bqz4bq1w6Phu4nhu7Q1beG7tGPhuqc04bqz4bu0NMOp4bu0NOG6s8OixJHhurPhu7RrOzThurPhu7Rs4bqzbeG7tOG6s25s4bu04buVLOG7tOG6t+G6teG7meG7tMSR4bqzXcSR4bu0Y+G7kTThu7Q04bqzImzhu7Rj4buPw63EkeG6t+G7tDQ6ZeG7qOG7tExq4bq1xIPEkeG7tGLhurM64bq14bu0w7XEkeG6t+G7tDXDs8SR4bq34bu0NOG6v8SR4bq34bu0xJHhurfhurPDo+G7tGzhurPhur/EkeG6t+G7tGzhurXEkeG7tGxqZcSR4bq34bu0xKltIcSR4bu0Y+G7neG7tOG7lSzhu7Ri4bq1xJHhurPhu7Q1ZTrEkeG6s+G7tMSR4bqzPmThu7ThurfhurUhZOG7tGwh4bq14bu0xJHhurdt4buHxJHhu7TEkeG6s13EkeG7tGPhu5E04buo4buo4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JW4buuN2RW4buua2xqZcSR4bq3VsagbeG7tOG6s+G7j2jEkeG6t+G7tGs6beG7tDYu4bq14bu0NeG6pzThurPhu64va2xqZcSR4bq3VuG7ri83ZFbhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slZxxJHhurPhu7RD4bud4bu0TG0ixJHhu7RC4bqzIeG6tcav4bu04bq24bq1O2Thu7Q24buBNOG7tHnhur/EkeG6t+G7tGzhu5vhu7Q1beG7tGPhuqc04bqz4bu04bqyLMSR4bqz4bu0bGrhuqXEkeG6s+G7tMahOsSR4bqz4bu0TOG6szrEkeG6s+G7tOG6ssOpOuG7tMSR4bqz4bqlxJHhu7TEkeG6szDEkeG7tMahbeG7tOG6s+G7j2jEkeG6t+G7tDVt4bu0Y+G6pzThurPhu7RsamXEkeG6t+G7tGzhurNp4bq14bu04bq34bq1OsSR4bu0bGjhurXhu6bhu7TigJzDvW3hu7Rj4bqnNOG6s+G7tMSR4bq34bqz4bqt4bu0NeG7j+G7i8SR4bq34bu0xJHhurc8xJHhu7TEkeG6tyzhu5vhu7Rrw6Hhu7Rjw6DEkeG7tMSR4bq34bq/4bq14buo4bu0TC7hurXhu7RM4bqzOsSR4bqz4bu04bqyw6k6xq/hu7TEkeG6t2Us4bq14bu0NW3hu7Rj4bqnNOG6s+G7tDPhurXEg8SRxq/hu7Rk4buDbOG7tGvhu4Hhu7Q24bq1xINk4bu0NuG6ocSR4bu04bqzIuG7ieG7tDUyxJHhu7Q2OsSR4bq34bu0NuG7j8OtNOG7tMSR4bqz4bq14bqjbeG7tDVt4bu0YuG6szs04bqz4bu0bOG6pWThu7Ri4bq14bqhZOG7tMSR4bqz4buP4bu0NW3hu7Rj4bqnNOG6s+G7tOG7iG/hu7RDbeG6v8SR4bq34bu04buweDvhu7RM4bqz4buPaDThu6zFqOG7tDVt4bu0Y+G6pzThurPhu7R4IcSR4bu0RC7hu7Thu7BM4bqz4buPacSR4bq34bu0xqBtXcSR4bus4oCd4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JW4buz4buHxJHhurfhu7TEqW06xJHhu7Q24bq1xINkxq/hu7Thur/EkeG6t+G7tOG7s2bhu7ThurJlLMSR4bq34bu04bqy4buZbcav4bu04bq24bq1O2Thu7Q24buBNOG7tHnhur/EkeG6t+G7tGzhu5vhu7R54buI4bu0NW3hu7Rj4bqnNOG6s+G7tMSpbeG7gTThu7Rs4bqh4bu04bqy4buZbeG7tMSQ4bq34bqz4bqnxq/hu7Q04bqzZeG7tDPhurXhuqFs4bum4bu04oCcRGbhurXhu7RjZS7hurXhu7ThurPhuqXEkeG6s+G7tDVt4bu0Y+G6pzThurPhu7Rrw6Hhu7Q0w6nhu7TEkeG6s+G7mcSR4bq34bu04buJ4bqzXcSR4bu0YuG6s240xq/hu7Q24buB4bq14bu0bOG7j8OtxJHhurfhu7Ri4bqzOzThurPhu7ThurMsxJHhurfhu7Rq4bq1w6DEkeG6t+G7qOG7tExt4bub4bu0xJHhurPhurXDoMSRxq/hu7Q0KcSR4bu0NMO14bu04buVLGXhu7Rj4buPw63EkeG6t+G7tGxlbWrhu7RkLOG7tGLhurM7NOG6s+G7tDZ7bOG7tGwu4bq14bu0NOG6v8SR4bq34bu0bOG7m+G7tDThurNuxJHhurfhu7Rs4bq/4bq14bu0bOG6s2nhurXhu7ThurfhurU6xJHhu7TEqW064bu0NMOp4bu0bOG6s8SD4bu0bOG6syLhu5vGr+G7tGs84buJ4bu0bGjhurXhu7Q1beG7tGPhuqc04bqz4bu0xJHhurfhurPhuq3hu7Q14buP4buLxJHhurfhu7ThurcgxJHGr+G7tMSR4bq3PMSR4bu0xJHhurcs4bub4bu0a8Oh4bu0NOG6s+G6teG6oWThu7Thu49t4bu0bOG6s+G6oeKAneG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVngs4bu04buU4buPZ8SR4bq34bu0TOG6s+G6p+G7tOG6siHhurXhu7Thu5rhuqHEkcav4bu04buI4bqzw6nhu7ThurbhurU7ZOG7tDbhu4E04bu0S8Os4bu04buU4bqyxq9MTMOZw71Dxq/hu7Q2O8SR4bqz4bu04bq34bq1O+G7puG7tOKAnMO9ZeG7tOG7m+G6oW3hu7Rs4buB4bu0OsSR4bu0bGUsxJHhu7Q24buPw6004bu0Nnts4bu0Y8OgxJHhu7ThurMsxJHhurfhu7Q2IG3Gr+G7tOG7leG6peG7tOG7lTDhu5vhu7Rs4bqzaeG6teG7tOG6t+G6tTrEkeG7tGxo4bq14bu0xJHhurcsxJHhurPhu7Q1beG7tGPhuqc04bqz4bu0LeG7tDXhuqc04bqz4bu04buVw7Phu7RM4bqzOsSR4bqz4bu04bqyw6k64bu0bDDhu4nhu7Rsam3EkeG6t+G7tMahXeG7m+G7tDXhu5HEkeG6t+G7tDbhurXEg2Thu7Q24bqhxJHhu7Q6xJHhu7RsZSzEkcav4bu0bOG6s13EkeG7tGzhurPhurXDo8SRxajhu7ThurPhu49oxJHhurfhu7Q24bqhxJHhu7RrIcSR4bu04buJ4bqzMWThu7Q1beG7tGPhuqc04bqz4bu04oCcxqE6xJHhurPigJ3Gr+G7tDVt4bu0Y+G6pzThurPhu7ThurcgxJHGr+G7tMSR4bq3PMSR4bu0xJHhurcs4bubxq/hu7Rs4bqzN2Xhu7TEkeG6s8OpZOG7tMSR4bqz4bq94bu04bqzZXs04bu04bq34bq1OuG7tDbhuqXEkeG6s8av4bu0bGjhurXhu7Q0OzThu7Thu5VvxJHhurfhu7TEkeG6v8SR4bq34bu0bOG6s+G6v8SRxq/hu7Rk4bq14bqjxJHhu7TEkW7hurXGr+G7tDVt4bu0Y+G6pzThurPhu7Rr4bq1xJHhurPhu7Rs4bqzO+G6teG7tDThu4PEkeG6t+G7tDbhu4fEkeG6t8av4bu0YuG6s23hu7Thu5Xhu5E04bu0w6Js4bu0xJHhurfhu49p4bq14buo4buo4buo4bu04buzezThu7Qz4bq1w6Nsxq/hu7TEkeG6tyzEkeG6s+G7tDVt4bu0Y+G6pzThurPhu7Qt4bu0NeG6pzThurPhu7Thu5XDs+G7tEzhurM6xJHhurPhu7ThurLDqTrhu7Thu4nhurMh4bq14bu0NjHhu5vhu7RkLsSR4bqz4bu0NOG6s23hu5vEg8SR4bu0NuG7heG6teG7tGvhu4HGr+G7tMO1xJHhurfhu7Q1w7PEkeG6t+G7tDVt4bu0Y+G6pzThurPhu7Rs4bqz4bq/xJHhurfhu7Rk4bq1xJHhurPhu7RsamXEkeG6t+G7tMSpbSHEkeG7tGPhu53hu7Thu5Us4bu0NuG6teG6o23hu7ThurMsxJHhurPGr+G7tMSR4bqzPmThu7RsKcSR4bq34bu0bGoh4bq14bu0xJHhurfhurPhurXDo2Thu7Q0w7I64bu0YuG6szs04bqz4bu0NW3hu7Rj4bqnNOG6s+G7tDbhu4HhurXhu7Thu5Vo4bq14bu0NDs04bu0ayHEkeG7tOG7ieG6szFkxq/hu7Q14bqnNOG6s+G7tOG7lcOz4bu04buVLOG7tDbhurXEg2Thu7Q24bqhxJHhu7Q1beG7tGPhuqc04bqz4buo4bu0eMOgxJHhu7Q0LsSR4bqz4bu0NsOpxq/hu7Q0OzThu7Q1ZTrEkeG6s+G7tMSR4bq34bqz4bq1w6Phu4nhu7Qt4bu0xJHhurMs4bu0NiBt4bu0bOG7j+G7tDQgxJHhu7Q2MeG7m+G7tMSR4bqzOsSR4bqz4bu0bOG6teG6ocSR4bu0NuG7g+G7tGxq4bq1xIPEkeG7tGLhurM64bq14bu0bOG6s+G7kTThu7ThurPhurXDo8SR4bu0NDs04bu0NeG7keG7tDvEkeG7tGzhu4Xhu7ThurPDreG7ieG7tDVt4bu0Y+G6pzThurPhu7Q2xIPhu7ThurPhuqXEkeG6s+G7tGzhurMsxJHhurPhu7RrIcSR4bu04buJ4bqzMWThu7Q1beG7tGPhuqc04bqz4bu0NDpl4bu0NCLhu4nhu7Q0w6nhu7Rsw6LEkeG6s+G7tDQuxJHhurPhu7RsajrEkeG6s+G7tDQ6ZeG7tOG6tzzEkeG7tOG7lWjhurXhu7Thu4nhurM7bOG7tOG6s23hu5vhu7Rs4bqz4bqh4bu0ZC7EkeG6s8av4bu0Nns04bu0bGrhu4/EkeG6t+G7tDTDsjrhu7Rs4bqtxJHhurPhu7TEkeG6syzhu6jhu6jhu6jhu7Thu7N7NOG7tDPhurXDo2zGr+G7tDPhu49oNOG7tMSpbTrhu7Q2LuG6teG7tDXhuqc04bqzxq/hu7Q0XW3hu7Q04bqzbeG7m8OjxJHhu7TGoV3hu5vhu7Q14buRxJHhurfhu7TEqW1w4bu0NeG7keG7tOG7ieG6s+G6ucSR4bq34bu04buVLOG7tOG7ieG6s+G7j2fEkeG6t+G7tDvEkeG7tMah4buT4bu0Y+G7neG7tGLhurPDssSR4bq34bu04bqzZSHEkeG6t+G7tGMs4bu04buVIsSR4bu0NuG6o+G7tGQs4bu0ZGbhurXhu7Q1ZTrEkeG6s+G7tMSR4bq34bqz4bq1w6Phu4nhu7Thu4nhurMh4bq14bu0xJHhurfhurPhurXDoGThu7RsbjThu7TEkeG6s+G6pcSR4bu0xJHhurMwxJHigJ3hu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXFtbOG6s2Vq4buyVngs4bq14bu04buVLOG7tCHEkeG6s+G7puG7tExqOsSR4bq34bu0eG/hurXhu64v4buJVg==

Bài và ảnh: Trang Bùi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]