(vhds.baothanhhoa.vn) - Thuộc thế hệ nghệ nhân trẻ “tiếp lửa” văn hóa Mường của quê hương, chị Lê Thị Hương, xã Minh Sơn (Ngọc Lặc) được nhiều người yêu mến bởi những đóng góp để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Không chỉ vậy, chị còn là nữ trưởng thôn hết lòng với công việc được giao.
WOG6pT1AN2Uubm7DmuG7uGtP4bqnb2Vh4bu4WeG6uMahQG9t4buRxKnhurnDokBv4bql4buD4bq5QMOi4bqnxqFAZeG7ly5A4bube+G6uUDhuqXhur0uQMOJ4buR4buL4bq5w6JYL+G6pT1ZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhuqRhLjjhu7hZT+G6pcOzZzdAb+G6pcSDQOG6peG6sUDhurnDouG6peG6sUDhurnhuqUw4bq5QG9t4bqhQOKAnG/huqfEg2tAZeG7ly7igJ1A4bube+G6uUDhuqXhur0uQMOJ4buR4buL4bq5w6JAN8O1LkBsw7PDo0DhuqXhu5HDreG6ucOi4buwQDfhuqXhuqtARcOjQE/huqXhuqtA4bqk4buRw63hurnDouG7sEDhu6M+QMOJ4bqn4bq54bqlQE7DreG6uUBW4bq4w6Lhur83QEVdN1dAOeG7keG7iTdA4bq54bql4bqn4bqvw7NA4bq5w6Lhu5Hhu4vhuqdA4bufw6PDs0DDqcSD4bq5QDbEqeG6p0DhurnhuqXGoeG6ucOiQDnhur3hurnDokDDouG6vWtAOeG6t0A2POG6u0BvZuG6ueG7sEBr4bqlIW9A4bqlw7Phu59ANyE3QMOi4bqnIUBvbeG6q0Dhu5t74bq5QOG6peG6vS5Ab23Ds+G7n+G6r+G6uUBv4bql4buF4bq5w6Lhu6xAxJDhuqXhu4PhurnDokA34bqlYkDhu5sz4buf4buwQDfhuqXhuqtAN8Oq4bq5QGUoQOG6ucahQG9t4buRxKnhurnDokBv4bql4buD4bq5QOG6pcSDb0Blw6rhurnDokDhu5vDrOG6p0A34buD4bq5w6JA4bub4bqn4bqxN0A54buR4buJN0DDouG6py7hurvhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4QG5v4bufZWHDmuG7uG9h4bujby0uZeG6p8Oi4bq54buoQDdh4bq5b2Ft4buq4bu4WVjhuqfDqcOiQDdlLm5uw5rhu7jhuqfhu7Vh4bq5b2Ft4bu4QG5v4bufZWHDmuG7uOG7neG6pzhv4bql4buoQDsjI2vhu6Phu6pA4bqlYeG6p8Oi4bqlb+G7qEAqOj1r4buj4buq4bu4QG5tN8Oa4bu4Ly/huqfhu5vhu6w2LuG6u2/huqUu4bq54bql4bql4bq7LuG7rOG7m+G6uS/hurlh4budbi8kJD0/LyQ9OjgmJCM9LCUjbz06JCQ/ZSPhu6xka8Oixq9tw5o/LCXhu7hALmVvw5rhu7jhurjGoUBvbeG7kcSp4bq5w6JAb+G6peG7g+G6uUDDouG6p8ahQGXhu5cuQOG7m3vhurlA4bql4bq9LkDDieG7keG7i+G6ucOi4bu4QOG7neG6pzhv4bqlw5rhu7g7IyPhu7hA4bqlYeG6p8Oi4bqlb8Oa4bu4Kjo94bu4QC9ZWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4bu1Lmtv4bqn4bq74bq54bu4WeG7teG6peG6q0BFw6NAT+G6peG6q0DhuqThu5HDreG6ucOiQGUoQMOi4buRw63hurnDokDDqV1vQGzDs2HhurlAb+G6pcOzZzdA4bubw6zhuqdA4bq54bqlxqHhurnDokDhurnDouG7keG7i+G6p0Dhu5/Do8OzQOG7m3vhurlA4bql4bq9LkDDieG7keG7i+G6ucOi4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlYYcOpWVhub23hurvhurnDollPbeG7kcSp4bq5w6JAb+G6peG7g+G6uUDEkeG6p8Ojw6lAN+G7g+G6ucOiQC7hurlA4bub4bqnw6PhurlYL25vbeG6u+G6ucOiWVgvYcOpWVgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZTuG6p+G6ueG6pUDhurl7w6lAPSw6JkDEqUBlKOG6ucOiQMOJ4bqn4bq54bqlQOG6uMOiw7Phu5/Do+G6ueG7sEDhurku4bufQGUoQG/huqXhu4PhurlAw4nhuqfhurnhuqVA4bq4w6LDs+G7n8Oj4bq54buwQOG7oz5Aw4nhuqfhurnhuqVATsOt4bq54buwQOG6uXvDqUAkIyQ9QDfhuqXhuqtARcOjQE/huqXhuqtA4bqk4buRw63hurnDokA54buR4buJN0DhurnDouG7keG7i+G6p0A4MOG6uUBv4bqn4bq5QG/hu5HEqeG6ucOiQDYyw7NAZSjDqUBvbeG7kcSp4bq5w6JAb+G6peG7g+G6ueG7rEBP4bql4buD4bq5QMOJ4bqn4bq54bqlQOG6uMOiw7Phu5/Do+G6uUA34bq9QOG6pcOt4bq5QCYjI0DhurnhuqUw4bq5QMSR4bqlNMOz4buwQG9t4bq74bq5w6JAOeG6vUA34bq9QDnEg+G6uUAsLOG7pEA4MOG6uUBu4buFQGUoQOG6ucOi4buR4buL4bqnQDgw4bq5QG9nN0DDieG7keG7i+G6ucOi4busQMSQ4bql4bqnQG/hu4PhuqdAb+G6qcOpQDnEg+G6uUDhurnhuqUoQG9t4buRxKnhurnDokBv4bql4buD4bq5QEXDo0BP4bql4bqrQOG6pOG7kcOt4bq5w6JAN8O04bq5w6JA4bub4buZLkBlw7I3QDfhuqXhuqtAOeG6p0DDouG6pzzhuqdAbMOz4bufxINvQOG7m+G6p+G6sTdAb23hurvhurnDokBv4bql4buD4bq5QMOpw6zhuqdA4bub4bqv4busQCo6QG/Ds2jhuqfhu7BAb23Do+G6uUDDouG7kcOt4bq5w6JAw6ldb0DhurnDouG7keG7i+G6p0Br4bql4buPQOG6ucahQMOJ4buR4buL4bq5w6JANOG6uUDhuqXhuqfhurHhurlAOD7huqdAODLDs0Dhurl94bq5w6JAw6nhu5Eu4buwQOG6ueG6peG7keG6ucOiQMSR4bql4bq9YUDDqeG6p+G6seG6ucOiQGXDs+G7g+G6uUBv4bql4buR4buL4bq5w6JAb23hu5U3QOG6ueG7j0A34buR4buL4bqnQG/hu5HDreG6p0Dhu5vDs+G6p+G7rEDEqEA34bql4bqr4buwQOG7m+G7mS5AN+G6vUBu4buVQGzDs+G7n8SDb0A54bq7IeG6ueG7sEBlKeG6p0A54bqn4bqvw6lAOSnDqUDEqUDhurnDouG7keG7i+G6p0Br4bql4buPQOG6ucahQG/hu5nhurnDokBvbTzhuqfhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WUvhuqXhu49A4bq5xqFAZSjDqUBvbeG7kcSp4bq5w6JAb+G6peG7g+G6uUDhu5vhu4XhurlAxJHhuqXhu4PhurnDokDhurnhuqXhuqfhuq/Ds+G7sEBlKMOpQG9t4buRxKnhurnDokBv4bql4buD4bq5QMSR4bqnw6PDqUA34buD4bq5w6JALuG6uUDhu5vhuqfDo+G6uUDhurnhuqXhu5FAN+G6peG6q0BFw6NAT+G6peG6q0DhuqThu5HDreG6ucOiQGUp4bqnQDco4bq5w6JA4bqtb+G7rEDhurjhur3huqdA4bub4bqvQDfhu4PhurnDokDhu5vhuqfhurE3QOG6peG6p+G6seG6uUBvKeG6p0A3w7UuQMOp4bqp4bq54bql4buwQDfhuqXhuqtA4bqk4buRw63hurnDokA34bql4bq7QDbhuqfEg2/hu6hA4oCcRSjDqUA34buD4bq5w6JA4bub4bqn4bqxN0Dhurko4buf4buwQOG6ueG6veG6p0A44bqzQMSR4bql4buD4bq5w6JAOOG6s+G7sEA2POG6u0DEkeG6peG6vUA3w7ThurnDokA34bqlIuG6ucOiQC7huqdAb+G6p+G6ueG7sEA34bqlYkDhurnDouG7keG7i+G6p0A5LuG6ucOiQGUow6lAw6nDrOG6p0DhuqXhuqfhurfDs0DhuqXEg2/hu6xAT23hurvhurnDokBv4bql4buVN0DhuqXhuqfhurHhurlANyE3QGvhuqXhurvhurnDokBvbSjhurvhu7BAw6nDs+G7heG6uUDhurnDouG7keG7i+G6p0A4MOG6uUDhurnDouG6pWFAb+G6pWHhurtAb+G6peG6qUDDqeG6qeG6ueG6pUBr4bqlPOG6p0DDouG7kcOt4bq5w6JAw6k1w7NAZSjDqUBvbeG7kcOsN+G7uOG7rOG7rOG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZ4oCc4bu14buD4bq5w6JA4bub4bqn4bqxN0A2LuG6uUDhurnDoijhu59A4bq54bql4buRQDfhurvhurlAb+G6peG6u+G6p+G7sEDhurnhuqXhuqfhuq/Ds0DEkeG6peG6p0A5w6PDqUDEkeG6pcOz4bufLkBvbeG6u+G6ucOiQG/huqXhu4PhurlAN+G6vUBu4buVQOG7m+G7j0A5Z29A4bujw7Mxb+G7sEDhurnDouG7keG7i+G6p0A4MOG6uUA2IeG6u0Bv4bqn4bq5QMOp4bqp4bq54bqlQDfDtOG6ucOiQMSR4bql4buD4bq5w6JAb+G6peG6t0BvbeG7heG6uUBvbSHhurnhuqVAb20hN+G6pUDhurnhuqXhuqfhurHDqeG7rEBPbeG6u+G6ucOiQG/huqXhu4PhurlAN+G6vUDhu5vhuqfhurE3QOG7ozzhu59AbS5Ab+G6peG6qUDhurnDouG7keG7i+G6p0A5MsOzQG/huqfDo+G6uUDDqShA4bq5w6Lhu5Hhu4vhuqdAODDhurlAw6Lhur/huqdAN+G6peG6reG6ueG6pUBlKEBvbeG7kcSp4bq5w6JAb+G6peG7g+G6ueG7rEDEqEDDieG6p+G6ueG6pUDhurjDosOz4bufw6PhurlA4bubNeG6uUA3w6rhurlAb+G6qeG6ueG6pUBvbSnhurnDokA2KeG6u0Bl4buVN0DDouG6py5AOeG6qeG6ueG6pUDhu6M84bufQG0u4busQOG7teG6peG6q0Bhw6lAa+G6peG7j0DhurnGoUBvbeG6u+G6ucOiQG/huqXhu4PhurlAN+G6pcO1QOG7n8SDw7NAZSjDqUDhurnhu4PhurnDokBWb21m4bq5w6JAZcOyLuG7sEBvbWbhurnDokDEkWHhurtX4buwQG/huqXhu5Hhu4vhurnDokA34bql4bqrw7NAOeG7leG6ucOiQOG7myhAw6ku4bq5w6JAbzDDqUBl4buhQOKAnOG7ozHDs0A34bqlKOG6ucOiQOG6pWhALuG6p+KAnUDEkeG6peG6p0A34bqlZuG6ucOiQG3hu5Hhu4nDs0A34bqlw6jhu7BAbi7hu59A4bujYuG6ueG7sEA34bqlYkDEkeG6peG6p0Dhu6M84bufQG0uQDc+4bqnQOG7mz5AODXhurlAOcSD4bq5QDYp4bq7QGXhu5U3QG/huqXhuqlAw6nDrOG6p0A2IeG6u0A34bql4bqt4bq54bqlQGzDs+G7n+G6r+G6ueG7rOG7rOG7rEDhurjhuqXGoeG6ucOiQGXDsjdA4bq54bql4buRQOG7mzPhu5/hu7BA4bub4buZLkBlKEBvbSE34bqlQOG6ueG6peG6p+G6scOpQDfDtS5Ab23hu5HEqeG6ucOiQG/huqXhu4PhurlA4bq54bql4buR4bq5w6JAOWbhurnDokBv4bql4buL4bqnQGUoQGvhuqXhu49A4bq5xqFAOWbhurnDokA3PMOpQOG7myhAN+G6peG6py5AbuG6oeG7sEBv4buD4bqnQGXDs+G7g+G6uUA5xIPhurlAOWfhurnDokDhu5vhuqfDo+G6uUA34bql4bqrQGHDqeKAneG7sEA34bql4bqrQOG6pOG7kcOt4bq5w6JAN+G6peG6py5AbuG6oUBv4bqlw6PDqeG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZWGHDqVlYbm9t4bq74bq5w6JZ4bu4T+G6p8SDa0Bl4buXLuG7uEDhu5soQOG7uG9tw7Phu5/huq/hurlAZeG7ly7hu7hA4bube+G6uUDhuqXhur0uQMOJ4buR4buL4bq5w6JYL25vbeG6u+G6ucOiWVgvYcOpWVgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZxJDhuqXhu4PhurnDokA34bqlYkBlKEBvbeG7kcSp4bq5w6JAb+G6peG7g+G6uUBvbSE34bqlQOG6ueG6peG6p+G6scOp4buwQDfhuqXhuqtARcOjQE/huqXhuqtA4bqk4buRw63hurnDokA3w6rhurlAZShAw6Lhu5HDreG6ucOiQMOpXW9Aa+G6peG7j0DhurnGoUDDieG7keG7i+G6ucOiQDnhuqfhurfhurlA4bql4bqp4bq54bqlQG9t4bq74bq5w6JA4bq54bqlxqHhurnDokDhuqXhurspb0A5Z+G6ucOiQMOi4bqp4bq5QMOi4bqnxqHhu7BANjzhurtAb2bhurlA4bubKEBr4bqlIW9A4bqlw7Phu59A4bube+G6uUDhuqXhur0uQMOJ4buR4buL4bq5w6JAb23Ds+G7n+G6r+G6uUBv4bql4buF4bq5w6Lhu6xA4bq4xIPDs0DhurnhuqXhu5FA4bq4w6LhuqXhurFA4bq54bqlMOG6uUDhu5DDs0Bvw7JAS+G6pSnDqUBP4bql4bqrQE994bq5w6JAZShAZcOsa0DhurnDouG7keG7i+G6p0DigJxvbcOz4buf4bqv4bq5QGXhu5cu4oCdQG/huqXhuqlA4bq5w6LhuqXhurFA4bq54bqlMOG6uUBFw6NAT+G6peG6q0DhuqThu5HDreG6ucOiQDfhuqXhuq3hurnhuqVAZShAZcOsa0DhurnDouG7keG7i+G6p0BuLuG7n0DDqcOjQOKAnG/huqfEg2tAZeG7ly7igJ3hu6xA4bq4w6Lhu5Hhu4vhuqdAby5ANuG6p8SDb0A5xIPhurlAN+G6peG6q0Bsw7MuQDchN0DhuqXhurspb0A5Z+G6ucOiQMOi4bqnLuG6u0Bl4buRw7Phu7BAZeG6p8Oj4bq5QOG6peG6uy7hurlA4bube+G6uUDhuqXhur0uQDchN0A4MOG6uUBvZzdAb23hurvhurnDokDhu5soQOG6ucOi4bq7KOG6p0BvYuG6ueG6peG7sEBv4buZQMSR4bql4bqnQDfDquG6uUBlKEA34buDQMOiIeG6p0Bvw7No4bqnQDfhuqXhu5EuQG9tw6rhurlAOeG7g+G6p0DDqeG7kcOt4bqnQDnEg+G6uUDhuqXhu4PDqUDhurku4buf4busQOG7teG6peG6q0A3w7ThurnDokDhurnhuqXhuqfhuq/Ds0BlMuG6uUA5KW9Aw6Lhuqc84bqnQG8p4bqnQDchN0Bl4bqnw6PhurlA4bql4bq7LuG6uUDhu5t74bq5QOG6peG6vS5ANyE3QDgw4bq5QG9nN0BvbcOj4bq5QDnhuqsuQDYo4bq5QG9i4bq54bql4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlOLsOzQOG6ueG6pcah4bq5w6JAN+G6peG6py5AbuG6oUDhu5vhuq9AN+G7g+G6ucOiQOG7m+G6p+G6sTdAN8O1LkBvbeG7kcSp4bq5w6JAb+G6peG7g+G6ueG7sEA34bql4bqrQOKAnDfhuqUo4bq74oCdQDfhuqXDsuG6ucOiQG/hu4PhuqdANlvhurnDokA3MMOzQOG7o+G7keG7i+G6ucOiQDfhuqXhurtAZTLhurlAOTLDs0DDol1rQMOpXW/hu6xAReG7i+G6p0Dhu6Phu5Hhu4vhurnDokBv4buVQOG6ueG6peG6p8Oj4bq54buwQDfhuqUw4bq5QG/huqUo4bq54bqlQOG7myhAN8Oz4buF4bq5QOG6pcOyb+G7rEDhu7XhuqXhuqtA4bq54bq94bqn4buwQMOp4bqp4bq54bqlQGUoQOG6ucOi4buR4buL4bqnQMOJ4buR4buL4bq5w6JA4bq5w6PhurlA4bub4bqn4bqxN0Bv4bqnxINrQOG6ueG6pTPhurlA4bube+G6uUDhuqXhur0uQG9tw7Phu5/huq/hurlAb+G6peG7heG6ucOiQDfDtS5AN+G6pS5A4buD4bq5w6JAb+G7lUDhurnhuqXhuqfDo+G6uUDhurnhuqXhu5FA4oCcN8Otw6lAe+G6ueG7sEDhurnhu5HDrDdAw7Phu4XhurnDouKAnUDhu5sz4buf4busQOG6uMOi4bqlYUDhurnhuqXhuqfhuq/Ds0Bv4bqlKOG6ueG6pUBsw7Nh4bq54buwQOG7n8Ojw7NAZcOyN0Dhurko4bq7QMSR4bql4buD4bq5w6JANuG6p8SDb+G7rEDhu7XhuqXhuqtAb+G7lUDhuqUo4bq74buoQOKAnE/hu4PhuqdAw6ku4bufQMOpfeG6uUDEkeG6peG6p0Dhu4PhurnDokA2KEDhurln4bqnQDnhuq/Ds0BlKEDhurnhuqXGoeG6ucOiQOKAnG/huqXhu4nigJ1A4bqlIW9A4bui4buR4buL4bq5w6JA4bu5LuG6ucOiQDfhur1Ab+G6p8SD4bq5w6JAb23hurvhurnDokDhu5vhu43hurnDouG7rEDhu7PDo+G6uUA2xINrQGXhu5cuQOG6ueG6pShAbijhurnhu7BA4bq54bqlxqHhurnDokBvMMOpQG/huqnhurnhuqVAOOG6p+G6s+G6uUDDouG6pzzhuqfhu7BAbWbhuqdAZeG7i+G6p0DhuqUhb0Dhu6Phu5Hhu4vhurnDokDhurnDouG6v29A4bq5w6Io4bq7QG4ww7NAZX3hurnDokA3w7UuQOG7g+G6ucOiQDYoQDk+QG/huqV9a0Blw6PhurlAb+G6qeG6ueG6pUDhu5/Do8OzQOG7m3vhurlA4bql4bq9LkBvbcOz4buf4bqv4bq5QG/huqXhu4XhurnDokBvbeG6u+G6ucOiQG/hu4PhuqdAb+G7mUBv4bqlw7PEqUA3w6rhurlAb+G6pcOt4busQEXDrOG6uUBlw6Phurnhu7BAb+G7g+G6p0Bv4bql4buR4buL4bq5w6JA4bujw7Phu5/Do+G6uUBv4bqlLsOpQMOi4bqnLkBu4bqn4bq54bqlQOG6peG6uylvQOG7m3vhurlA4bql4bq9LkA3Z+G6ucOiQDlm4bq5w6Lhu7BAN+G7g+G6ucOiQG8hN0A54bq7KOG6ueG7sEDhuqXhurspb0A5Z+G6ucOiQGvhuqXhu49A4bq5xqHhu6zhu6zhu6xA4bube+G6uUDhuqXhur0uQG9tw7Phu5/huq/hurlAb+G6peG7heG6ucOiQOG6ucOiMcOpQG4ww7Phu7BAZcOs4bq5QDgy4bq54oCd4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlP4bqlYeG6u0A34bql4bqrQEXDo0BP4bql4bqrQOG6pOG7kcOt4bq5w6Lhu7BA4bql4bq/N0DhuqUhb0Dhu6Lhu5Hhu4vhurnDokDhu7ku4bq5w6JAxJHhuqXhu4PhurnDokDEkeG6peG6veG7sEDhurnhuqXhu5HhurnDokA54bq3QOG6pSFvQOG6pS7hu59Ab+G6peG6qUA3MuG6uUBr4bqlPOG6p0BuLuG7n0DDqcOj4busQOG6uMSDw7NA4bq54bql4buRQOG6pSFvQOKAnDku4bq5w6LigJ1AZShAxJHhurdAZSnhuqdA4bq54bqlxqHhurnDokA3MMOzQDfhuqXDs+G7n+G6seG6uUA2W+G6ucOiQGXhu4vhuqdA4bqlIW/hu6pAb+G6peG6qUDhuqUhb0DigJzhu6Phu5Hhu4vhurnDouKAnUA34bql4bqt4bq54bqlQGUoQDbhuqfEg+G6uUBl4buL4bqnQHvhurnhu7BAb+G6p8SD4bq5w6JA4bq54bq94bqnQG/huqUo4bq54bqlQDcww7NA4bqlIW/hu6xA4bq4w6Lhu5Hhu4vhuqdAw4nhu5Hhu4vhurnDokA34bq9QG/huqXhurdA4bqlIW9A4buj4buR4buL4bq5w6JAxKlA4bq54bql4bqn4bqvw7NAbuG7lUDEkeG6p+G6seG6ueG7sEDhurnhuqXhu5Hhu6hAw6nhu5nhurnDokDhurnhuqUoQMOpw6zhuqfhu6pAw6nhu5nhurnDokA5IcOpQDfhu5HDrOG6p+G7qkDhurnDoijhu59A4bqlZ+G6p0A5KeG6p0A54bq7KOG6uUDEkcSDb+G7rOG7rOG7rEDhu5vDrOG6p0DhurnhuqXhuqfhuq/Ds0Bl4bq7KeG6p0Dhu6Phu5Hhu4vhurnDouG7sEBvbeG6u+G6ucOiQDnhur1A4buj4buR4buL4bq5w6JAw6Lhuqcu4bq7QDjDs+G7n8Oj4bq5QGUoQGvhuqVoQDbhuqfEg+G6uUDhurnhuqUxb+G7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZxJDhuqXhu4PhurnDokA34bqlYkBv4bqlKOG6ueG6pUBv4bqlKeG6u0A3ITdAZSjhurlAOeG6p+G6scOzQOG7o+G7keG7i+G6ucOiQOG7m8Os4bqnQD0kQDYzN+G7sEBvbcOj4bq5QD8mI0A2KOG6p0DhuqUhb+G7sEDhurnDouG6peG6sUDhurnhuqUw4bq5QEXDo0BP4bql4bqrQOG6pOG7kcOt4bq5w6JAN8Oq4bq5QG/hu5VAb+G6p+G6uUA24bqn4bq3w7NAOOG6p+G6s+G6uUBvbeG7heG6ucOi4buwQDfhuqXhuqfDo+G6ucOiQG9t4bq74bq5w6JA4bq54bqlxqHhurnDokBu4buVQMSR4bqn4bqx4bq5QDfDtS5AN2fhurnDokA5ZuG6ucOi4busQOG7uV03QDbhuqfhurFv4buwQOG6ueG6peG6p+G6r8OzQOG6uXvDqUBsw7MuQDfhuqXhuqtAZShAw6lnb0BvbeG6u+G6ucOiQOG6ueG6pcah4bq5w6JA4bq5w6Lhu5Hhu4vhuqdA4bq54bql4bqn4bqxb0BvMMOpQOKAnG/huqfEg2tAZeG7ly7igJ1Ab23DqkA44bqn4bqz4bq5QEtm4bq5QEvhu4Phu4PhurnDokA44bq7QOG6uMOi4bql4bqxQOG6ueG6pTDhurlA4buQw7NAb8OyQEvhuqUpw6lAT+G6peG6q0BPfeG6ucOiQG9tw7Phu5/huq/hurlAOCnhu5/hu6xA4bq44bq94bqnQOG7m+G6r0A44bqnQG484bq5QOG7m3vhurlA4bql4bq9LkBr4bql4bqnQOG7mzNvQG/huqXhurdAb23DqkA44bqn4bqz4bq5QEtm4bq5QEvhu4Phu4PhurnDouG7sEA34bql4bqrQEXDo0BP4bql4bqrQOG6pOG7kcOt4bq5w6JAb+G7lUDhuqUo4bq74buoQOKAnOG6uOG6pX03QDnEg+G6uUDhu5t74bq5QOG6peG6vS5Ab23Ds+G7n+G6r+G6uUBv4bql4buF4bq5w6JAN8O1LkDhurnDouG7keG7i+G6p0DDieG7keG7i+G6ucOi4buwQMSR4bql4buD4bq5w6JAb+G6peG6t0DEkeG6peG7g+G6ucOiQOG6ueG6pX03QDnEg+G6uUDhuqUhb0Btw7NAw4nhu5Hhu4vhurnDouG7sEDhuqUhb0Dhu6Phu5Hhu4vhurnDouG7sEA5XTdANuG6p+G6sW9AZShAb23DqkA44bqn4bqz4bq5QEtm4bq5QEvhu4Phu4PhurnDouG7rEDhu7nhu5Hhu4k3QG/huqVh4bq7QOG6peG6vzdA4bubw6zhuqdA4bq54bqlxqHhurnDokDhurnDouG7keG7i+G6p0DhurnhuqXhu5FA4bq5w6LhuqXhurFA4bq54bqlMOG6uUBL4bqlKcOpQE/huqXhuqtAT33hurnDokDDqcOs4bqnQDc8w6lA4bq54bqlM+G6uUA54buR4buJN0BvMMOpQOG6pcOz4bufxINv4buwQOG6ueG6peG6p+G6sW9Ab+G6qeG6ueG6pUA3w7UuQDchN0A34buPQOG7m8Os4bqnQOG7m3vhurlA4bql4bq9LkBvbcOz4buf4bqv4bq5QG/huqXhu4XhurnDouG7rEDhuqThuqfhurfDs0A54buR4buJN0A54bqn4bqvw7NAOeG6veG7sEDDqeG6qeG6ueG6pUBlKEBv4bqlxINA4bql4bqxQDfhurvhurlAN+G6pSHDs0A3KOG6ucOiQGvhuqU84bqnQDfhur1Ab20hN+G6pUDhurnhuqXhuqfhurHDqUBvbeG6u+G6ucOiQOG7m+G6p+G6sTdANjzhurtAb2bhurnhu7BAw6LhuqnhurlAw6LhuqfGoUDhu5t74bq5QOG6peG6vS5Aw4nhu5Hhu4vhurnDouKAneG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZ4bq4w6LhuqVjQGUoQGUow6nhu7BA4bq5w6Lhurso4bqnQOG7m+G6p+G6sTdAb+G6peG7keG7i+G6ucOiQOG7o8Oz4bufw6PhurlAb+G6pS7DqUDDouG6py5ANyE3QG7hu5VAxJHhuqfhurHhurnhu7BAZeG6p8Oj4bq5QOG6peG6uy7hurlA4bube+G6uUDhuqXhur0uQOG6ueG6pVvDqUBv4buD4bq5QOG7m+G6p+G6ueG6pUDhu5t74bq5QOG6peG6vS5Aw4nhu5Hhu4vhurnDokBvbeG6u+G6ucOiQDdn4bq5w6JAOWbhurnDouG7sEA34bql4bqrQEXDo0BP4bql4bqrQOG6pOG7kcOt4bq5w6JA4bq54bql4bqn4bqxb0Bv4bqp4bq54bqlQG9tw7Phu5/huq/hurlAOCnhu59AN+G6peG6u0A3ITdANinhurlA4bq54bql4buB4busQOG7teG6peG6q0A34buN4bq5w6JA4bubw6zhuqdANyE3QOG7g+G6ucOiQDYoQOG7myhA4bq5w6Lhu5Hhu4vhuqdA4bufw6PDs0Dhu5t74bq5QOG6peG6vS5Aw4nhu5Hhu4vhurnDokBv4bql4buR4buL4bq5w6JA4bujw7Phu5/Do+G6uUBvaEA34bql4buTN0A3ITdANsOzaOG6p0BvbcOz4buf4bqv4bq5QDgp4bufQOG6pSFvQOG7ouG7keG7i+G6ucOiQOG7uS7hurnDouG7sEA5IeG6ueG6pUBvbeG7heG6ucOi4buwQDfhuqXhuqfDo+G6ucOi4buwQDgp4bufQOG6ueG6pTzhu59AS2bhurlAS+G7g+G7g+G6ucOiQDfhuqXhurtANyE3QDfhuqUhw7NA4bq54bql4buBQG9t4bq74bq5w6JAb+G6peG7g+G6ueG7rEDhu7XhuqXhuqtAN+G6peG6py5AbuG6oeG7qEDigJzhu5rhuqfhurE3QDfDtS5A4bq5w6Lhu5Hhu4vhuqdAZcOs4bq5QDfhuqXhuq3hurnhuqVAZShAOeG6q+G6ueG6pUDhuqXhu5HDrOG6ucOi4buwQG9tw7Phu5/huq/hurlAOCnhu59AOeG6t0A34bq74bq5QDfhuqUhw7NAw6nhuqnhurnhuqVAxJHhuqXhu4PhurnDokDhu6MuQGUpQOG7m8Os4bqnQOG7m3vhurlA4bql4bq9LkBvbcOz4buf4bqv4bq5QG/huqXhu4XhurnDouG7rEBP4bqp4bq54bqlQOG7n8Ojw7NA4bubKEBu4buVQG4u4bufQMOpw6NAxJHhuqXhu4PhurnDokBv4buVQOG6ueG6peG6p8Oj4bq5QMOpKEA34bq94buwQDfDtOG6ucOiQMSR4bql4buD4bq5w6JANmnhurnDokDhurnhuqXhuqfDo+G6uUDDqTFvQDnhuqfhu6xAT+G7g+G6p0Bv4bqn4bq54buwQOG7m3vhurlA4bql4bq9LkBvbcOz4buf4bqv4bq5QG/huqXhu4XhurnDokDhurnhuqXhu5FAw6kpN+G6pUDhurnDosOzZuG6uUAww6lAb+G6pTLDqUA34bqlPOG7n0BvbeG6u+G6ucOiQDnhu4vhuqdAbuG7heG6ucOiQDdn4bq5w6JAOWbhurnDouG7sEA34bqlYkA3MuG6uUBv4bql4buVN0BvMMOpQMSR4bqnw6PhurlAb23huqlAxJHhuqXDreG6p0A4M+G7n0Bu4bqjQDkpb0DEkcSDb0Bsw7M84oCd4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlFfeG6ucOiQOG6ucOi4bqlYUDhurnhuqXGoeG6ucOiQG8ww6lAb+G6qeG6ueG6pUA3w7UuQDfhuqXhuqtARcOjQE/huqXhuqtA4bqk4buRw63hurnDokDhu5vhuq9Ab+G6qeG6ueG6pUDhu5/Do8Oz4buwQG9tITfhuqVA4bq54bql4bqn4bqxw6lAOeG7heG6p0Dhu5vDrOG6p0Dhu5vhuqfhurE3QDY84bq7QG9m4bq54buwQMOi4bqp4bq5QMOi4bqnxqFA4bube+G6uUDhuqXhur0uQG9tw7Phu5/huq/hurlAb+G6peG7heG6ucOiQDfDtS5A4bq5w6Lhu5Hhu4vhuqdAw4nhu5Hhu4vhurnDouG7sEBv4buD4bqnQOG6peG6p+G6t8Oz4buwQDfhuqViQDfhur1Abi7hu59Aw6nDo0A34bqlMOG6uUBv4bqlKOG6ueG6pUDDqcOs4bqnQMSR4bql4bqnxIPhurlA4bq5w6Lhu5Hhu4vhuqdAby5Ab2174bq5QG9txKlA4bq54bql4bqn4bqvw7NA4bq54bql4buRQOG7mzPhu5/hu6xA4bu54bq9QOG6peG6uyjhurlAb+G6uyjhurlAxJHhuqXhu4PhurnDokBr4bqlPOG6p0BvbSE34bqlQOG6ueG6peG6p+G6scOpQDfDtS5Aw6lnb0DhurnDouG7keG7i+G6p0A54buR4buJN0DhuqXhu5HEqeG6ucOiQGXhu5HDreG6ucOi4busQE4ww7NA4bujLkDhuqXDreG6ueG7sEBlKEBvbSE34bqlQOG6ueG6peG6p+G6scOpQDfDtS5Aw6lnb0DhurnDouG6peG6sUDhurnhuqUw4bq5QG/huqfEg2tAZeG7ly5ALUDDouG6p8ahQGXhu5cuQOG7myhAb23Ds+G7n+G6r+G6uUBl4buXLkDhu5t74bq5QOG6peG6vS5Ab23Ds+G7n+G6r+G6uUBv4bql4buF4bq5w6Lhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WeG7syhA4buz4buN4bqnQE/huqXhuqtATMOz4bufw6Phurnhu7BAT23hu5HEqeG6ucOiQGvhuqXDquG6ucOiQOG7mnvhurlA4bql4bq9LkAtQE/huqXhu4PhurnDokBv4bqn4bq5QOG6pcOz4buf4bqx4bq5QOG6uMOi4bq/N0BFXTfhu7BA4bq54bql4bqp4bq5QOG6ueG6pTPhurnhu6hA4oCc4bu14bql4bqrQEXDo0BP4bql4bqrQOG6pOG7kcOt4bq5w6JAZShAw6Lhu5HDreG6ucOiQMOpXW9A4bq5w6LhuqXhurFA4bq54bqlMOG6uUBv4bqnw6PDs0A24bqn4bq3w7NAN+G6vUDhurnhuqXhuqfhuq/Ds0A54bq94bq5w6JAw6Lhur1rQDfhuqXhurtANjzhurtAb2bhurnhu7BAw6LhuqnhurlAw6LhuqfGoUDhu5soQG9tw7Phu5/huq/hurlAOCnhu59AOOG6p0BuPOG6uUDhu5t74bq5QOG6peG6vS5Aa+G6peG6p0Dhu5szb0Bv4bql4bq3QDfDtS5AODDhurlAb2c3QMOJ4buR4buL4bq5w6JA4bqlw7Phu5/hurHhurlA4bq4w6Lhur83QEVdN+G7rEDhurjhuqVbw6lAOWfhurnDokDhu5vhuqfDo+G6ueG7sEDEkeG6peG6rTfhuqVAZeG6sUDhurnhuqXGoeG6ucOiQDnhur3hurnDokDDouG6vWtAN8O1LkA34bql4bqr4buwQGvhuqXDquG6ucOiQDk+QDkxw7NAw6nhu4XhuqdA4bubw6zhuqdAN8OtQGzDsy7hurlAN+G6pcOz4bufw6PhurlAw6nhu4PhurlAZSjDqUDhuqVmQG7DrUBvbeG6qeG6ueG6pUA3MWtAN+G6vUBv4bqlNMOpQGzDs+G7n+G6r+G6uUA54bqvQOG6ucOi4bql4bqrQOG7o8Ohb0BvXeG6ucOiQOG7ty7hurnhuqVA4bql4bqn4bqxw7NA4bq4w6LhuqXhurFA4bq54bqlMOG6uUDhu5DDs0Bvw7JAb23hurvhurnDokBlY+G6ueG6pUDhu5vhu5U3QDjhuqdAbjzhurlA4bube+G6uUDhuqXhur0uQGvhuqXhuqdA4bubM29Ab+G6peG6t0A34bql4bq7QOG6ucOi4bql4bqxQOG6ueG6pTDhurlARcOjQE/huqXhuqtA4bqk4buRw63hurnDouKAneG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a3TDs2/huqXhurtt4bu4WeG7syjhuqdA4bubKEA84bq54bql4buoQMSQ4bqlIeG6ueG6pUBFZzdYL2tZ

Bài và ảnh: Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]