(vhds.baothanhhoa.vn) - Bằng sự cần cù, chịu thương chịu khó, gia đình ông Nguyễn Quang Tới và bà Hoàng Thị Được tại thôn Đồng Quốc, xã Xuân Phúc (Như Thanh) đã mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi lợn rừng để phát triển kinh tế. Sau 5 năm, mô hình đã mang lại cho gia đình ông nguồn thu nhập ổn định.
4bugM+G7pMOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqcOKNMOqw6AoVcOa4bq9w6prw6Ao4buOVcOqKGrDqi1Ww6A0MuG6o+G7lMOaYeG6v+G6vcOqNDFr4buWVVB4NCLhur/DmuG6ueG6v8Odw5rDqmnDmuG6oeG6tcOaMzbhuqMzw5osM+G7tOG6o8Oa4bqj4bq/4bq1NMOaw6Bk4bqjw5rhurtp4bqjMuG7oC8z4bukUOG7oMOpw5osw6BW4bq94bq94buOVcOpeChWLlVQcuG7uOG6ozLDmuG6vcOtw5osKuG6o8OaLOG7h8agw5osMzfhur/DmsOqM2fhuqvhuqMyw5osMzfhur/DmsOhM8SDxqDDmjI0VsOaITbhuqMzw5rhurXhuqMyw5rhuqIy4bq/azDhuqPDmuG6uOG6v1bhuqMyw5rDimI0w5rhu4lYw5o7WMOaeMOjWOG6ozLDmsOKMzfDmnVnZCzDmsOqWTTDmsOqM+G6teG6o8OadeG6peG6ozLDmuG6uOG6v8OiLMagw5pq4buyw5pK4bq/JOG6o8Oaw4kz4buBLMOa4bui4bqiM2fDmsOKM1bhuqMz4buew5oh4buyw5rhuqFZ4bqjM8OaLlnhuqPDmiEq4bq/w5rDqmfDmuG6oeG6tcOaMzbhuqMzw5rhuqPhur/hurU0w5rDoGThuqPDmuG6u2nhuqMyw5ohIMOaw6kzV8Oqw5rDquG6uzQg4bqjw5rDoTThuqMzw5rDqlvhu5rDmuG6vFbhur/DmuG7qMOa4bqj4bu04bqhxqDDmuG6oeG6tcOaMzbhuqMzw5oh4buyw5rhuqFW4bqjMsOaw6BZNMOaLDPDo8OaMjRWw5ohNuG6ozPDmuG6teG6ozLDmuG6ozLhur/huqXhuqPDmsOqM+G6v8Oa4bqjMybDqcOa4bqt4bqjw5ohN+G6ozPhu5rhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6lyw6Mua1VQ4bugNOG6oTLDmizDoFbhur3hur3hu45VNHMo4bqjw6oo4bq7w5ouw6oz4bq/4bqhO1XDmuG6vcOqa8OgKOG7jlXEqTQuw6oz4buUw5rhu6zDmcOZw6lq4buWw5ozKDQyM8Oq4buUw5rhu6jFqOG7psOpauG7llXDmuG6veG6uyzhu45VLy8sLuG6o+G7mjtWw6PDqjNW4bqjMzPDo1bhu5rhu4nhuqMvLijhur3DocOqw6PDqS/huqMoxKnhur0v4bum4bumxq/FqC/hu6bDmeG7qC7FqOG7pMav4buoxajhu6bhu6bDquG7rOG7rOG7ruG7quG7qsOgw5nhu5phw6ky4buY4bq74buOxajhu6ZVw5pWw6DDquG7jlV4NCLhur/DmuG6ueG6v8Odw5rDqmnDmuG6oeG6tcOaMzbhuqMzw5osM+G7tOG6o8Oa4bqj4bq/4bq1NMOaw6Bk4bqjw5rhurtp4bqjMlXDmsSpNC7DqjPhu45V4busw5nDmVXDmjMoNDIzw6rhu45V4buoxajhu6ZVw5ovUOG7oC/DqVDhu6DDqcOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqXNWw6nDqjTDo+G6o1VQ4bqg4bq1w5ozNuG6ozPDmuG6o+G6v+G6tTTDmsOgZOG6o8Oa4bq7aeG6ozLDmjI04buBw6nDmjI0VsOaITbhuqMzw5rhurXhuqMyw5rhuqIy4bq/azDhuqPDmuG6uOG6v1bhuqMyw5rDimI0xqDDmjtYw5p4w6NY4bqjMsOaw4ozN8OadWdkLMOaLMSDw5rhuqMy4bq/4bql4bqjw5rDqjPhur/DmuG6ozMmw6nDmixWw6Phu5rhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6lyw6Mua1VQ4bqi4bu04bqhw5rhu6bDmeG7pOG7sMagw5rDqmnDmuG7iTQiLMOa4bqj4bq/4bq1NMOa4bqh4bqnw6rDmiHhurU0w5rDoGThuqPDmuG6u2nhuqMyw5o7VuG6o8OaISrhur/GoMOa4bqjMybhuqPDmsOqMyVrw5oyNMOi4bqjMsOaw6Bk4bqjw5rhuqNYa8OaLMSDw5rhuqMzNF3hur/Dmmfhur/DmiE0IOG6ocOa4bq9w6PDmuG7iWI0w5oyNMOi4bqjMsOaw6Bk4bqjw5rDqjM3w6rDmuG6oVjDmuG6ozJnYzTDmi4k4bqjw5ohVuG6ozLDmuG6o+G6v+G6tTTGoMOa4bq14bqjMsOaw4piNMOa4bqhWeG6ozPDmi5Z4bqjw5rhuqMzJOG6o8Oa4bq74bqn4bqjMsOaIVjhuqPDmuG7iVjDmiwz4bqx4bqjw5ohJGvDmsOgWMOaM2di4bqjMsOaw6kzV8Oqw5rDquG6uzQg4bqjw5rDoTThuqMzw5rDqlvDmuG6oWI0w5os4buFVsOaMjRWw5ohNuG6ozPhu5rhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6lyw6Mua1VQw4rhurvDo+G6ozLDmuG6ueG6v1fDmsOq4bq7NuG6ozPDmsOgWOG6ocagw5rhurXhuqMyw5rDqjUsM8OaLMOtLMOaM+G6sSzDmjPhurc0w5rDqjN94bqhw5rDoTThuqMzw5rhuqMyMzQi4bqhw5rDqjPhurXhuqMyw5rhurnhur9Ww5rDqlg0w5rDoDQi4bq/xqDDmuG6vVcsM8OaO1fDo8Oa4buJWMOaV8Opw5ou4buD4bqjMsOaw6pp4bqjMsOaO2diLMOa4buJWMOjw5rDqjPDrSzDmsOqW8OaLDPhu7ThuqPDmuG6o+G6v+G6tTTGoMOa4bqjM2PDmiHEg8OaIVjhuqPDmsOgZOG6o8Oa4bq9NOG6ozPDmsOq4bq7Z8SR4bqjMsagw5rDqTNXw6rDmsOq4bq7NCDhuqPDmsOqw6LDquG7muG7oC/DqVDhu6DDqcOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqXLDoy5rVVDhurThuqMyw5rDimI0w5osMzRWw5rhur0+xqDDmuG7iTQiLMOa4bqj4bq/4bq1NMOaw6Bk4bqjw5rhurtp4bqjMsOaLMSDw5rhurslw6rDmuG6ozM0XeG6v8OaZ+G6v8OaITQg4bqhxqDDmuG7iTbDmiEka8Oaw6BYw5rhu4kmw6rDmuG6o+G6v+G6tTTDmizEg8Oa4bq9aCzDmiFdw5rDoTNX4bqjMsOaLFbDo8agw5osxIPDmsOhM8Odw5rhuqPhu7ThuqMyw5osM8Oi4bqjMsOaLDPhurE0w5rhu4liNMOaw6ozYzTDmsOqNFvDqsOaw6Ez4bu2LMOa4bqjMjM0IsOq4buaw5p14bql4bqjMsOaw6ozYzTGoMOaw6Bk4bqjw5rhurtp4bqjMsOaw6Ez4bq14bqjMsOaw6Ep4bqjw5rDqjNoLMOa4bu04bqjw5rhuqN94bqjw5rDoTM0w5rhuqPhur/hurU0w5osxIPDmsOqMyDDmsOqJuG6o8OaLuG7g+G6ozLDmiFnZCzDmuG6ozLhur/huqXhuqPDmsOqM2gsw5rhu7ThuqPDmuG6vT3huqPDmizEg8Oaw6pZNMOaITdWw5rDqTNn4bqr4bqjMuG7msOadeG6peG6ozLDmsOqM2M0xqDDmiEgw5ohWOG6o8Oaw6Bk4bqjw5rDqTNXw6rDmsOq4bq7NCDhuqPDmsOqw6LDqsagw5oyNFbDmiE24bqjM8Oa4bq14bqjMsOaw6Dhur/hurXhuqPDmiwz4buBw5psw5ohW+G6o8Oa4buJNCIsw5rhu4kiw5rhur004bqjM8OaLDPhur/huqXhuqMyw5rDquG6u1k0xqDDmuG6vcOsw5ou4buD4bqjMsOa4bqjMuG6v+G6peG6o8Oaw6ozaCzDmuG7tOG6o8agw5rhuqNnYizDmuG6v8Oi4bqjMsOa4bq9WSwzw5rhur174buWw5rDqjPDrSzDmjM0IuG6o8OaIeG7geG6ozLDmuG6ueG6v2vDmsOq4bq7NuG6ozPDmsOhw7PDmsOqM+G6vybDqsOaw6rhurvDo+G6ozLDmiwz4bu04bqhw5rhur3Egyzhu5rhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6lyw6Mua1VQ4bugNOG6oTLDmizDoFbhur3hur3hu45VNHMo4bqjw6oo4bq7VcOa4bq9w6prw6Ao4buOVcSpNC7DqjPhu5TDmuG7rMOZw5nDqWrhu5bDmjMoNDIzw6rhu5TDmuG7qMWo4bumw6lq4buWVcOa4bq94bq7LOG7jlUvLywu4bqj4buaO1bDo8OqM1bhuqMzM8OjVuG7muG7ieG6oy8uKOG6vcOhw6rDo8OpL+G6oyjEqeG6vS/hu6bhu6bGr8WoL+G7psOZ4buoLsWo4bukxq/hu6jFqOG7puG7sMOq4buo4buwxq/hu6Thu6rDoMOZ4buaYcOpMuG7mOG6u+G7juG7quG7ruG7qlXDmlbDoMOq4buOVXg0IuG6v8Oa4bq54bq/w53DmsOqacOa4bqh4bq1w5ozNuG6ozPDmiwz4bu04bqjw5rhuqPhur/hurU0w5rDoGThuqPDmuG6u2nhuqMyVcOaxKk0LsOqM+G7jlXhu6zDmcOZVcOaMyg0MjPDquG7jlXhu6jFqOG7plXDmi9Q4bugL8OpUOG7oMOpw5osw6BW4bq94bq94buOVcOpc1bDqcOqNMOj4bqjVVDDiuG6u1bhuqMyw5rDquG6u1k0w5rDqlnDo8Oa4buJNCIsw5rDoFjhuqHDmiwzw6PDmuG6oeG6p8Oqw5rhur3DosOaw6BWw6PDmiHhuqfhuqMyw5ohN1bDmsOpM2fhuqvhuqMy4bua4bugL8OpUOG7oMOpw5osw6BW4bq94bq94buOVcOpcsOjLmtVUHVb4bqjw5rhuqNWa8agw5ohWOG6o8Oaw6Bk4bqjw5os4buFVsOaMjRWw5ohNuG6ozPDmuG6teG6ozLDmsOKYjTDmiHhu7LDmsOpM1fDqsOaw6rhurs0IOG6o8Oaw6B94bqjw5rhu6zDmcOaLeG7pMOZw5nDmizDo+G6o8Oa4buJYjTDmsOhM8Ojw53huqMyw5rhu6Thu6jDmizDo+G6o8Oaw6Bk4bqjw5rhuqE84buaw5rhuqDhuqk0w5rhuqPhu7ThuqHGoMOaw6Bk4bqjw5rhuqE8w5rhur004bqjM8Oa4bq9w53huqPDmuG7psOaw6BoVsagw5rhuqHhuqk0w5rDoGhWw5rDqmnDmuG7rC3hu6TDmcOaLMOj4bqj4buaw5rDgGThuqPDmiFnZCzDmuG6o+G6v+G6tTTDmuG7pMOa4bqj4bu04bqhw5rhuqFiNMOaauG6vyXDqsOaO1fhuqPGoMOaw6rhurvhurHhuqMyw5rDoGdk4bqjMsOa4bqh4bqpNMOaLMOj4bqjw5ohWcOqw5rDoTPDo8Od4bqjMsOaxq/DmcOaLcOaxq/hu6jDmsOhMuG7msOa4buIYjTDmjI0V8Oaw6Bk4bqjw5rDqjNn4bqr4bqjMsOaw6kzP+G6ocOaMzQi4bqjw5rhuqNWa8Oaw6BYw5rhu6Thu6bDmeG7msOZw5nDmcOaIeG6peG6ozIv4bukw6EyxqDDmsOgZOG6o8OaMjTDouG6ozLDmuG7pOG7qMOZ4buaw5nDmcOZw5oh4bql4bqjMi/DoTLGoMOa4bq9VuG6v8Oaw6EzNMOaw6rhurtpw5osVyzDmsOhM8Ojw53huqPDmiwzNMOaw6kzNcagw5rDoGQ0w5rhuqMz4bq/JuG6o8OaMjRWw5ohNuG6ozPDmuG6teG6ozLDmsOqM+G6v8OaIWdkLMOaw6rhurt94bqjw5rhu6bDmcOZw5rDquG6uzQi4bq/w5oh4bql4bqjMi/huqPhu7ThuqHhu5rhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6lyw6Mua1VQ4bq8w53huqPDmsOpMz/huqHDmsOqMzfDqsOaw6Bk4bqjw5rhurtp4bqjMsOaLOG7hVbDmjI0VsOaITbhuqMzw5rhurXhuqMyw5rDimI0w5osxIPDmsOqMzfDmsOq4bq7Z2PhuqMyw5rDqjR94bq/w5rDqjPhu4PDmsOqZ+G6q+G6ozLDmiHDojTDmuG6reG6o8OaITfhuqMzxqDDmiFnZCzDmuG6ozM0XeG6v8Oa4bqjM1jDmjNY4bqjMsagw5rhurnhur9X4bqjw5rhu7ThuqPDmsOq4bq7w6PhuqMyw5rhu4lYw5rhuqMyw6NYNMOaw6o44bqjM8agw5o7VsOjw5oy4bql4bqhw5osw53DmnhYw5rhuqLhuqc0xqDDmnLhu7Ysw5p3NFbhuqMy4oCmw5rDoDR94bqjw5rDoVvDqsOaw6o0feG6v8Oaw6oz4buD4bua4bugL8OpUOG7oMOpw5osw6BW4bq94bq94buOVcOpcsOjLmtVUHJ94bqjw5osWeG6ozPDmiHEg8agw5oyNFbDmiE24bqjM8Oa4bq14bqjMsOaw4piNMOaLOG6r+G6o8Oaw6rhurvhuqXhuqMyw5rDoTPDo8Od4bqjMsOaxajDmTNWw5osJGvDmsOhKMOjw5ohVuG6ozLDmiFb4bqjw5rDqjNjNMOaw6Ftw5rDqjPhur/DmjPDo1ksM8agw5ohKOG6ocOaw6BZNMOaw6oz4bq/w5rhuqMzJsOpw5rDoTPDo8Od4bqjMsOa4buww5nDmsOq4bq7NCLhur8vM1bGoMOaw6ppw5ohxIPDmjI04buBw6nDmjI0VsOaITbhuqMzw5rDqTNXw6rDmsOq4bq7NCDhuqPDmsOhNOG6ozPDmsOqW8agw5rDqlnDo8Oa4buJNCIsw5rDoFjhuqHDmiwzw6PDmuG6oeG6p8Oqw5rhur3DosOaw6BWw6PDmiHhuqfhuqMyw5ohN1bDmsOpM2fhuqvhuqMy4bua4bugL8OpUOG7oMOpw5osw6BW4bq94bq94buOVcOpcsOjLmtVUOG7iGI0w5rhuqMz4buL4bqjMsOaIcSD4bqjMsOaMsSDw6nDmiwzw6PDmizhurXhuqMyw5rDqlcsw5pq4buyw5oz4bqnNMOaLGbhuqMyw5rhuqMzZ8Oaw6kzV8Oqw5rDquG6uzQg4bqjw5rDoTThuqMzw5rDqlvDmiE3VsOaw6kzZ+G6q+G6ozLGoMOaMjRWw5ohNuG6ozPDmuG6teG6ozLDmuG6ojLhur9rMOG6o8Oa4bq44bq/VuG6ozLDmsOKYjTDmiFnZCzDmiwlw6nDmuG7hWvGoMOaLDM14bqjM8Oa4bq54bq/a13huqPDmmrhu7LDmkrhur8k4bqjw5rDiTPhu4Esw5rhu4lYw5o7WMOaLMOj4bqjw5rhuqIzJOG6o8OaLiThuqPDmiFX4bqjM8OaMjRXw5osVsOj4bua4bugL8OpUOG7oMOpw5osw6BW4bq94bq94buOVcOpw7Lhur/DqjPDo+G6u1VQw4oz4bq/w5rDijPhu4Vr4bugL8OpUA==

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]