(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Như Xuân luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự ủng hộ của người dân. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu6HDlcOUVOG6vsSCbOG7n8OUxIJTw5Qtxanhur5EQuG7huG7jeG7oeG6vOG7kMOVw5RE4bqqVOG7j+G7n+G7l+G7lcOVw5Thu47hu4Lhu4ZC4buX4buhW0Thuqbhu5Dhu6Hhu4zhu5Dhu7Hhu6HDlOG7ouG7ocOUQ+G7nuG6oOG7oUNE4bqm4buG4buhQ+G7mkvhu4ZC4buh4buaTOG6oMO14buh4buM4buQVOG7oeG7mkzhuqDhu6HDlOG7juG6tOG7huG7ocODw4nFqeG7ocOA4bup4buG4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6E3Q+G7muG7oWjhu5Dhu7Phu4bhu5Uvw5XDlOG7juG7guG7hkLhu5fhu5UvQ3Hhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DklvEgsWp4bqi4buf4buXZENNROG7oUJExanhu4bhu6Hhu4zhu5DFqcO14buh4bqgw43hu4ZC4buhw5TGsOG6oOG7oVPhu7NU4buh4bqi4bue4buGQuG7oVHhu6nhu6HDlEPhu57huqDhu6FDROG6puG7huG7oUPhu5pL4buGQuG7oeG7mkzhuqDDteG7oeG7jOG7kFThu6Hhu5pM4bqg4buhw5Thu47hurThu4bhu6HDg8OJxanhu6HDgOG7qeG7huG7oUPhu5BU4bqm4buG4buhN0Phu5rhu6Fo4buQ4buz4buG4buh4bq+4buQw43hu4bhu6Hhu4ZD4bu54buG4buhw4Phu5pO4bqg4buhw5Xhu57hu6Hhu4zhu5DFqeG7huG7ocOU4buz4buA4buh4bqg4buWxanhu6HhuqDhu7XDkuG7oeG7llTDteG7oeG6oEPEkOG7hkPhu6Hhu4zhu5BU4bqk4buG4buhUeG7qeG7ocOV4bue4buh4buW4buGQuG7oUPhu4jhu6HhuqDhu5bFqeG7oeG7hkLhu5pNROG7oeG6ouG7s+G7hsO04buh4bqr4buQxanhu6HDg+G7hMO14buhQuG7hMOS4buhw5JD4bu34buG4buh4buM4buQxanhu4bhu6HDlOG7jkfhu4ZC4buhUeG7qeG7guG7oVFE4bqm4bqg4buhw5RD4buS4bqg4buhw4NBVOG7ocOSQ+G7guG7hkLhu6HDlOG7juG7qeG7guG7oeKAnGThu4Lhu6nhu4bhu6HhuqLhu7Phu4bhu6HDg+G7guG7qeG7huG7ocOKw4LDlOG7oVPhu7NU4buh4bqi4bue4buGQuG7ocODTUThu6HDlcOM4buGQuG7oVHhu6/hu4bhu6FD4buExanigJ3hu6Hhu5NkJSo0aCUqY2Zb4buZw7Xhu6FR4bup4buhw5JDxrDDlOG7ocOU4buOROG6rOG7huG7ocOKROG7hkPhu6HDlMOC4buhLeG7oVPhu63hu6FD4buIROG7oU/hu6HDg8OJxanhu6HDkkPhu5pL4buGQsO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l+G7lUThu4BC4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n0QkxILhu4bDlMSC4buO4buf4buhw5XDlFThur7Egmzhu59SROG6osOUQ+G7jeG7oXFwcMO5w5JT4buP4buhQ8SCREJDw5Thu43hu6F1dcO5w5JT4buP4buf4buhw5Xhu47huqBs4bufLy/huqDhuqLhu4bDtMOAxanhu4LDlEPFqeG7hkND4buCxanDtFHhu4Yv4bqixILDlcOKw5Thu4LDki/hu4bEglLDlS9ycnRyL3Jww7nhuqJxcXBzw7pydMOUw7nDunNzcuG6vnDDtOG6vMOSQsOy4buObHJzdeG7n+G7ocWp4bq+w5Rs4bufW0Thuqbhu5Dhu6Hhu4zhu5Dhu7Hhu6HDlOG7ouG7ocOUQ+G7nuG6oOG7oUNE4bqm4buG4buhQ+G7mkvhu4ZC4buh4buaTOG6oMO14buh4buM4buQVOG7oeG7mkzhuqDhu6HDlOG7juG6tOG7huG7ocODw4nFqeG7ocOA4bup4buG4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6E3Q+G7muG7oWjhu5Dhu7Phu4bhu5/hu6FSROG6osOUQ2zhu59xcHDDueG7n+G7oUPEgkRCQ8OUbOG7n3V1w7nhu5/hu6Ev4buX4buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5IkxanDksOUROG7guG7huG7n+G7l2jhu63hu6E9ReG7hkPhu6E14buaS+G7hkLhu6Hhu4zhu5DFqeG7huG7ocOU4buz4buA4buh4bqgQ+G6uOG7hkPhu6HDlOG7jsWp4buGQuG7oeG6oOG7seG7hkPhu6Hhu4zhu5DFqeG7huG7oeG7gMONROG7ocOU4buO4buaTeG7hkLhu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXZOG7q0Thu6FT4but4buhPUXhu4ZD4buhNeG7mkvhu4ZCw7Xhu6FRxalE4buhw5Thu45G4buh4bqg4buWxanhu6FD4buaS+G7hkLhu6Hhu5pM4bqgw7Xhu6Hhu4zhu5BU4buh4buaTOG6oOG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oVPhu7NU4buh4bqi4bue4buGQuG7ocODTUThu6HDlcOM4buGQuG7oVHhu6/hu4bhu6FD4buExanhu6Hhu4ZC4bupVOG7oeG6oOG7qeG7hkLhu6HDg+G7mk7huqDhu6HDkkPGsMOU4buhQ+G7kFTDtOG7oVvhu6nhu4ZC4buh4buG4buv4buAw7Xhu6HEkT03JeG7oVPhu63hu6HDg+G7reG7oeG6oEPhurjhu6HDg+G7q+G7guG7oeG6oMaw4bqg4buhw4pD4buQ4buh4bqi4buz4buG4buh4bqg4bua4buh4buO4bup4buhw5Xhu4LGsMOU4buhw5Xhu6DFqeG7ocODxKhEw7Xhu6HDgMSo4buhw5Xhu5Dhu4ZC4buh4buM4buQVOG7oeG7mkzhuqDDteG7oUPhu5pL4buGQuG7oeG7mkzhuqDhu6HhuqBD4buC4buhw5JD4buY4buhQ07DkuG7oVFMROG7oeG7jOG7kFThu6HDg8OJ4buGQ+G7oeG6oEPhu5Dhu4ZC4buhUeG7qeG7ocOUReG7hkPhu6FDReG7hkPhu6HDlEPhu57huqDhu6HDlMOCw7Thu6Hhuqvhu5DGsOG7ocOU4buOReG7hkPhu6HDleG7oMWp4buhw4PEqETDteG7ocOAxKjhu6HDleG7kOG7hkLhu6HDg+G6pOG7kOG7ocOD4buaTuG6oOG7ocOUxKjhu6HDlENB4buA4buhw4PDieG7hkPhu6HhuqDhu5bFqeG7oVPhu63hu6FTxILhu4Dhu6FT4bquw5TDteG7ocOU4bua4buhUeG7teG7huG7ocOK4bum4buh4bq+4buaw5Phu4ZCw7Xhu6FR4buixanhu6HDgOG7seG7guG7ocOD4bux4buA4buhw5TEkOG7hkPhu6HDisOC4buhw5RD4buixanDteG7oVHhu6LFqeG7oeG6oOG7hOG7ocOV4bue4buhw4DEqOG7ocOV4buQ4buGQsO14buhw4NE4bqk4buQ4buh4bqgQ+G6uOG7hkPDteG7oeG6vuG7guG7q0Thu6HDgEjhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6Hhu4bhu4hE4buh4bqi4buQ4buGQuG7ocOKQ8ON4buGQuG7ocOSQ+G7mOG7oUNOw5LDtOG7oeG6q+G7kMaw4buhw5Thu45F4buGQ+G7ocOU4buOROG6rOG7huG7ocOKQ8WpROG7oVPhu7NU4buh4bqi4bue4buGQuG7oVHhu6nhu6HDlEPhu57huqDhu6FDROG6puG7huG7oeG7jOG7kFThu6Hhu5pM4bqgw7Xhu6FD4buaS+G7hkLhu6Hhu5pM4bqg4buh4bqgRuG7huG7ocOD4buaTuG6oOG7ocODw4nFqeG7ocOSQ+G7mkvhu4ZC4buh4bq+4buK4buGQuG7oUJD4bquw5Lhu6HhuqDhu5jhu4ZC4buhUUxE4buh4bqgxrDhuqDhu6HDkkPhu4Lhu4ZC4buhw5Thu47hu6nhu4LDteG7oeG6oOG7kOG7iOG6oOG7oVHhu7nhu4bhu6HDg+G7iOG7hkLhu6HDikPGsOG6oOG7oeG7hkPhu5rhu43hu6FkJSo0aCUqY2Zbw7Xhu6HigJzhuqBD4buQ4buGQuG7ocOV4buc4bqg4buhU+G7s1Thu6HhuqLhu57hu4ZC4buh4buGw43hu4ZC4buhw5RDw43hu4bhu6Hhu4BMROKAneKApuG7oWThu6Lhu6HDg+G7hMO14buhQkThu5LDkuG7oeG7hkLhu5pNROG7oeG6ouG7s+G7huG7oeG7huG7s+G7hkLhu6HhuqDFqeG7guG7oVXhu6HDlEPhu5zhuqDDteG7ocOU4buOxrDhuqBD4buh4buGQ0Thuqbhu4Dhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6Hhu4BHROG7oUPhu4Lhu6vDlOG7ocOD4buI4buGQsO14buh4buGQ+G7tcOU4buh4bq+4bup4buhw5TEkOG6oEPhu6HhuqDhu57huqDhu6HDlEPFqeG7gOG7oUJExanhu6HDg+G7hOG7hkLhu6FC4buEw5Lhu6HDleG7nOG6oOG7oeG7hkLhu5pNRMO14buhw5Xhu5zhuqDhu6HhuqDhu5bFqeG7ocOD4bqs4buhU+G7s1Thu6HhuqLhu57hu4ZC4buh4buGQ+G7qeG7oVHhu6/hu4bhu6FD4buExanDteG7ocOD4buaTeG7hkLhu6FCRMWp4buC4buhw5RDw43hu4ZCw7Xhu6HDg+G7mk3hu4ZC4buhw4NE4bqm4buG4buh4bqgQ0TDguG7kOG7ocOVxrDhu4ZCw7Xhu6HDlOG7juG7iuG7hkLhu6HhuqDhu7NU4buhw5Thu6vhu4Lhu6HhuqDhu7Hhu4ZD4buh4buM4buQxanhu4bhu6Hhu4DDjUThu6HDlOG7juG7mk3hu4ZCw7Xhu6FT4buzVOG7oeG6ouG7nuG7hkLhu6FCRMWp4buhw4NF4buGQ+G7oVHhu6/hu4bhu6FD4buExanDteG7ocOKQ+G7kOG7oeG6ouG7s+G7huG7oeG6oOG7muG7oVHhu6/hu4bhu6FD4buExanigKbhu6Eq4buK4buGQuG7ocOUQ01Ew7Xhu6HDg+G7msWp4buhw5Thu6Thu6Hhur7huqbhu6FCRMWp4buhw4NF4buGQ+G7oVHhu6/hu4bhu6FD4buExanhu6FD4bup4buGQuG7oeG7huG7r+G7gOG7oeG6oOG7lsWp4buhU+G7reG7ocOD4burw5Thu6HDlOG7juG6tOG7huG7ocO5cG7DtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5dkQ01E4buhQkTFqeG7huG7oeG7jOG7kMWpw7Xhu6HDlEPhu57huqDhu6FDROG6puG7huG7oeG6oMaw4bqg4buhUeG7r+G7huG7ocOA4bux4buG4buh4bqgQ+G6uOG7ocOD4bur4buC4buh4bqg4buWxanhu6Fk4buO4buQ4buGQuG7oeG7mkvhu4ZC4buhUeG7qeG7oeG6oOG7lsWp4buhw5Thurjhu4ZDw7Xhu6HEkT03JeG7oUPhu5BU4bqm4buG4buhN0Phu5rhu6Fo4buQ4buz4buG4buhw4Phu63hu6HDgMWp4buG4buhQ+G7qeG7hkPhu6HhuqDGsOG6oOG7oVHhu6/hu4bhu6HDgOG7seG7huG7oeG6oEPhurjhu6HDg+G7q+G7gsO14buhw4rDguG7oUPhu4Lhu6vhuqBDw7Xhu6FD4buaTOG7hkLhu6HhuqLDgeG7huG7oVHhuqThu6HhuqDDjeG7hkLhu6HDlMaw4bqg4buhU+G7s1Thu6HhuqLhu57hu4ZCw7Xhu6HDlEPhu57huqDhu6FDROG6puG7huG7oUPhu5pL4buGQuG7oeG7mkzhuqDDteG7oeG7jOG7kFThu6Hhu5pM4bqgw7Thu6EkxrDhuqDhu6FT4butw7Xhu6HDlEPDieG7ocOU4buO4bu14buG4buhw5RD4bue4bqg4buhQ0Thuqbhu4bhu6FRROG6puG6oOG7oeG6vuG7iuG7hkLhu6FCQ+G6rsOS4buhw5RD4bue4bqg4buhQ0Thuqbhu4bhu6FD4buaS+G7hkLhu6Hhu5pM4bqgw7Xhu6Hhu4zhu5BU4buh4buaTOG6oOG7oUJ24buG4buhUUxE4buhw5JD4buC4buGQuG7ocOU4buO4bup4buC4buh4oCcZCUqNGglKmNmW+KAncO04buhW+G7qeG7hkLhu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6HEkT03JeG7oUPhu5BU4bqm4buG4buhw5TEqOG7oeG6oEPhu5zhuqDhu6HhuqDGsOG6oOG7oeG6vkzDkuG7ocOU4bu5w5Lhu6FD4buQ4bu14buGw7Xhu6HDgOG7ikThu6HhuqLhu5rDk+G7hkLhu6HhuqBD4buQVOG6tOG7huG7oeG7gMON4buG4buh4buGQkNE4bqmw5Lhu6FR4buU4buh4bqgQ+G7guG7oeG6oMaw4buG4buhw4Dhu4jDteG7oeG6oMON4buGQuG7oeG6oEPhu5zhuqDhu6HhuqDGsOG6oOG7oVPhu63DteG7ocOUQ8OJ4buhw5Thu47hu7Xhu4bhu6FR4bqk4buhU+G7s1Thu6HhuqLhu57hu4ZC4buhUeG7qeG7ocOAxKjhu6HDleG7kOG7hkLhu6FD4buaS+G7hkLhu6Hhu5pM4bqg4buh4bqgQ+G7guG7ocOSQ+G7mOG7oUNOw5Lhu6FRTEThu6HDlEXhu4ZD4buhQ0Xhu4ZD4buhw5RD4bue4bqg4buhw5TDgsO04buhKuG7iuG7hkLhu6HDlENNRMO14buhw5TEqOG7oeG6oEPhu5zhuqDhu6FD4buIROG7oeG7hkJDw4nhu6HDg8aw4buGQ+G7oUJExrDhu6HDlEXhu4ZD4buhQ0Xhu4ZD4buhw5RD4bue4bqg4buhQ0Thuqbhu4bhu6FD4buaS+G7hkLhu6Hhu5pM4bqg4buh4bqg4buWxanhu6HhuqDGsOG6oOG7ocOUQ8ON4buGw7Xhu6HDikPhu5Dhu6HDkkPDjMO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l+G7lUThu4BC4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n0QkxILhu4bDlMSC4buO4buf4buhw5XDlFThur7Egmzhu59SROG6osOUQ+G7jeG7oXFxcMO6w5JT4buP4buhQ8SCREJDw5Thu43hu6F04bul4bulw5JT4buP4buf4buhw5Xhu47huqBs4bufLy/huqDhuqLhu4bDtMOAxanhu4LDlEPFqeG7hkND4buCxanDtFHhu4Yv4bqixILDlcOKw5Thu4LDki/hu4bEglLDlS9ycnRyL3Jww7nhuqJxcXBzw7lxcsOUdOG7pXFwc+G6vnDDtOG6vMOSQsOy4buObHLhu6V14buf4buhxanhur7DlGzhu59bROG6puG7kOG7oeG7jOG7kOG7seG7ocOU4bui4buhw5RD4bue4bqg4buhQ0Thuqbhu4bhu6FD4buaS+G7hkLhu6Hhu5pM4bqgw7Xhu6Hhu4zhu5BU4buh4buaTOG6oOG7ocOU4buO4bq04buG4buhw4PDicWp4buhw4Dhu6nhu4bhu6FD4buQVOG6puG7huG7oTdD4bua4buhaOG7kOG7s+G7huG7n+G7oVJE4bqiw5RDbOG7n3FxcMO64buf4buhQ8SCREJDw5Rs4bufdOG7peG7peG7n+G7oS/hu5fhu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DkiTFqcOSw5RE4buC4buG4buf4buX4bqpQ+G7guG7hkLhu6HDlOG7juG7qeG7guG7ocOUQ+G6rOG7oeG6ouG7lOG6oMO14buhw5RD4bqs4buhw5RDxanhu4Lhu6FP4buhU+G7reG7oT1F4buGQ+G7oTXhu5pL4buGQuG7oeG7hkLhu6lU4buh4bqg4bup4buGQuG7ocOSQ8aww5Thu6HDlOG7jkThuqzhu4bDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5dk4buO4bq04buG4buhw4PDicWp4buhw4Dhu6nhu4bhu6FD4buQVOG6puG7huG7oTdD4bua4buhaOG7kOG7s+G7huG7oeG6oOG7hOG7oXPhu6HhuqDhu4jhu4ZC4buhw4Phu4rhu4ZC4buh4buGQuG7mk1E4buh4bqi4buz4buG4buhw5Thu4jhuqDhu6HDlENE4bqs4buQ4buhw5XDjOG7oeG6oOG7mOG7hkLhu6HDlUThu4ZD4buhw5XDjOG7hkLhu6Hhur7hu6nhu6FkQ8awRMO14buhZEPEqMO14buhNuG7mk3hu4ZCw7Thu6Eq4bqs4buhQkRQ4buhQkXhu4bhu6HDkkPGsMOU4buhQ+G7kFThu6HDgOG7seG7huG7ocOVduG6oOG7oVHhu6/hu4bhu6FD4buExanhu6HhuqDhu5bFqeG7ocOD4buK4buGQuG7ocOA4bup4buCw7Xhu6FD4buQVOG6puG7huG7ocOD4but4buhw5RDw4zhu4ZC4buhw4rhurThu6HDg+G6rOG7ocOD4buaxanhu6Hhu4ZDROG6pOG7kOG7oeG6okThu6HDleG7seG7huG7oVHhu6/hu4bhu6FD4buExanhu6HDkkNE4buhUeG7ucOU4buhw5RD4bqs4buhUeG7qeG7guG7oUPhu5pL4buGQuG7oeG7mkzhuqDhu6HDg+G6rOG7ocOA4bux4buC4buhw5Thu4rhu4bhu6Hhu4ZD4buaw7Xhu6FDxrDDlOG7ocOU4buOw4zhu4ZC4buh4bqgQ0ThurThu4ZCw7Xhu6FDxrDDlOG7oUJExanhu4Lhu6HhuqLhu5BU4bq04buGw7Xhu6FDxrDDlOG7oeG7juG7kMO14buhUcOo4buh4bqgQ3jhu4Dhu6EqRuG7oVvhu4LDteG7oeG7gOG7ksWp4buhw4B2w5Thu6E3Q8awRMO14buhQ8aww5Thu6HEguG7gOG7ocONROG7oeG6oOG7lsWp4buh4bqi4buz4buG4buhw5Thu4jhuqDhu6FkQ8So4buP4buhw4pD4buQxanhu6E14buQw4zhu4ZCw7Xhu6Hhu4Dhu5LFqeG7oUJE4but4buhQuG7q+G7gsO14buhZOG7hOG7oeG6vuG6sMO14buhNEPDqOG7huG7oeG6vsaww7Xhu6FkRuG7oTbhu5pM4buGQsO14buhZEbhu6HhuqlD4burw5TDteG7ocOAduG7huG7oTdIw7Xhu6FkRuG7oSThu6lUw7Xhu6HhuqJE4bqo4buG4buhw5Thu7Xhu5Dhu6HhuqDhu4rhu4ZC4buh4bqgQ0ThurThu4ZCw7Xhu6Hhu4ZD4buxVOG7ocOV4burw5LigKbhu6HhuqDhu5bFqeG7oeG6ouG7s+G7huG7ocOU4buI4bqg4buhZEPGsEThu4/hu6FDxrDDlOG7oWN24bqg4buhPeG7mMWp4buh4bqg4buWxanhu6HhuqLhu7Phu4bhu6HDlOG7iOG6oOG7oTbhu5pN4buGQsO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lyTDjeG7hkLhu6HDlMaw4bqg4buhw5Thu45E4bqs4buG4buhw4pDxalEw7Xhu6FT4buzVOG7oeG6ouG7nuG7hkLhu6FR4bup4buhw5RD4bue4bqg4buhQ0Thuqbhu4bhu6FD4buaS+G7hkLhu6Hhu5pM4bqg4buhw4Phu5pO4bqg4buh4bqg4bu1w5Lhu6Hhu5ZU4buhKuG7seG7hkLDteG7oeG6oEPEkOG7hkPhu6Hhu4zhu5BU4bqk4buG4buh4buM4buQxanhu4bhu6HDlOG7s+G7gOG7oVHhu6nhu6HDlOG7jkThuqzhu4bhu6HDikPFqUThu6HDg+G7iuG7hkLhu6HDgOG7iOG7ocOU4bui4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6HDg8OC4buG4buh4bqgS+G7ocOVT8O14buhw4Phu5pO4bqg4buhw4Phu4rhu4ZC4buhw4Dhu6nhu4Lhu6HDlMSQ4bqgQ+G7oeG6oOG7nuG6oOG7ocOUQ8Wp4buA4buhQkTFqeG7oUPhu5pP4buGQuG7oeG7nOG7hkLDtOG7oSXFqeG7hkPhu6FDROG6puG7kOG7oeG6vuG7qeG7hkLhu6FR4buv4buG4buhQ+G7hMWpw7Xhu6FCRMWp4buhw4NF4buGQ+G7oVHhu6/hu4bhu6FD4buExanhu6HDlOG7juG6tOG7huG7ocODw4nFqeG7ocOA4bup4buG4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6Hhu4ZC4bupVOG7oeG6oOG7qeG7hkLhu6HDg+G7mk7huqDhu6Hhu4bhu7Phu4ZC4buh4bqgxanhu4Lhu6HhuqDhu7Hhu6FR4bqk4buhw5XDjOG7oeG6vuG7mk7hu4ZC4buhUeG7qeG7oeG6oEPhu7XDlOG7oeG6vuG7mk7hu4ZCw7Thu6FkQ8SC4buC4buhw5RDw4zhu4ZC4buhw4rhurTDteG7ocOVw4zhu6Hhur7hu5pO4buGQuG7oUJExanhu6HDg0Xhu4ZD4buhw5RD4bqs4buhw5RDxanhu4Lhu6HDuuG7ocOUQ8aw4buGQuG7oeG7huG7r+G7gOG7oXJwcnLhu6HDlOG7juG6tOG7huG7ocOU4buC4bup4buG4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6Hhur7hu6nhu6Fzw7R0cnMvccO6w7TDucO5deG7j+G7ocOVw4zhu6Hhu4ZC4buaTUThu6HDlEPFqeG7gOG7oUJExanhu6Hhur7hu5BU4bqm4buG4buhw5Thu7nDkuG7ocOUQ+G7mk3hu4ZC4buhU+G7kFThurThu4bhu6Hhur7hu6nhu6FxcMO0dMO6dS/DuXHDtOG7pXXDueG7oeG7hkLhu5pNRMO04buhZOG7juG7guG7hkLhu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6FycHJyw7Xhu6HDlOG7guG7qeG7huG7oUPhu5BU4bqm4buG4buh4bqg4buE4buhcXLDtMO6dXAvccO6w7TDueG7pXPhu6FCRMWp4buhw4NF4buGQ+G7ocOD4buv4buGQuG7ocOKVeG7oeG6osWp4buGQ+G7oUNE4bqm4buQ4buhQkTFqeG7ocODReG7hkPhu6FR4buv4buG4buhQ+G7gsaw4buh4buT4bqgQ0TDguG7gOG7ocO5dcO1c8O5buG7meG7j+G7oeG6oOG7hOG7oXFwcS9xcsO54buhw5RDw43hu4bDteG7ocOKQ+G7kOG7ocOSQ8OM4buhw4Phu6/hu4ZC4buhw4pV4buh4bqixanhu4ZD4buhQ0Thuqbhu5Dhu6HDlEPDjeG7hsO14buhw4pD4buQ4buhw5JDw4zhu6FR4buv4buG4buhQ+G7hMWp4buh4buT4bqgQ0TDguG7gOG7ocO54bunbuG7mcO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l2Thu6Lhu6HDg+G7hOG7oeG6oOG7hOG7ocOUQ+G6rOG7ocOUQ+G7tVTDteG7oVFE4bqm4bqg4buhw5RD4bue4bqg4buhQ0Thuqbhu4bhu6FD4buaS+G7hkLhu6Hhu5pM4bqgw7Xhu6Hhu4zhu5BU4buh4buaTOG6oOG7ocOD4but4buh4bqg4buE4buhw4Phu4Thu4ZC4buhQuG7hMOS4buhw5TEkOG6oEPhu6HhuqDhu57huqDhu6FR4bup4buC4buhUUThuqbhuqDhu6Hhur7hu4Lhu6tE4buhw4BI4buh4bqgxrDhuqDhu6FD4buW4buhw5Thu5ThuqDhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6HDg01E4buhw5XDjOG7hkLhu6FT4but4buhQ+G7iETDteG7ocOSQ8aww5Thu6FD4buQVOG7oeG7hkNQ4buGQuG7oUJExrDhu6HDlOG7jsOJ4buhUeG7r+G7huG7oUPhu4TFqeG7ocOU4buO4buQVOG6pOG7huG7ocOUQ8OM4buGQuG7ocOUw4zDlOG7ocOD4bqww5Lhu6FR4bup4buhQ0Xhu4ZD4buhw5RD4bup4buGQ+G7oeG6oMaw4bqg4buhQkTGsOG7ocOU4buOw4nhu6FR4buv4buG4buhQ+G7hMWp4buh4buATETDteG7ocOURMOC4buG4buhw4Dhu4jDtOG7oeG6q+G7kMaw4buhw5Thu45F4buGQ+G7ocOUQ+G7nuG6oOG7oUNE4bqm4buG4buhw4Phu63hu6FT4buzVOG7oeG6ouG7nuG7hkLhu6HDlEXhu4ZD4buhw4Phu4Lhu6nhu4bhu6HDisOCw5TDteG7ocOU4buaS+G7hkLhu6HDlEPhu7Phu4bDteG7ocOU4buaS+G7hkLhu6HGsEThu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6HhuqDhu4jhu4ZC4buhw4Phu4rhu4ZCw7Xhu6FR4bu54buG4buhw4Phu4jhu4ZC4buh4bqgxrDhuqDhu6HDlEPhu6nhu4ZD4buhUUThurThu4bhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6HhuqDhu4jhu4ZC4buhw4Phu4rhu4ZC4buhw4Phu4Lhu6nhu4bhu6HDisOCw5Thu6FCROG7ksOS4buh4buGQ8Wp4buQ4buhw5JDxrDDlOG7ocOU4buOROG6rOG7huG7ocOV4bux4buG4buhU+G7kOG7tcOUw7Xhu6Hhu4bhu7Phu4ZC4buh4bqgxanhu4Lhu6HDg01E4buhw5XDjOG7hkLDteG7oULhu4TDkuG7ocOSQ+G7t+G7huG7ocOUQ+G7nuG6oOG7oUNE4bqm4buG4buhw5RDduG7hkLhu6Hhur5OROG7oeG6oMaw4bqg4buh4buA4buU4bqg4buhw5RE4bq04buQw7Xhu6Hhu4ZDROG6puG7gOG7oVHhu5Thu6HDkkPGsMOU4buhw5Thu45E4bqs4buG4buhw4pE4buGQ+G7ocOUw4Lhu6Et4buhU+G7reG7oUPhu4hEw7Xhu6FCRFDhu6FRUOG7hkLhu6HFqeG7huG7oeG7hkThu4ZD4buh4bqgQ8SQ4buGQ+G7ocOU4buOw4nhu6FR4bup4buhw5Thu47hu7nDlOG7ocOU4bue4buhxanhu4bhu6HDlOG7guG7qeG7huG7oVPhu63hu6FD4buIROG7ocOU4buO4bq04buG4buhw4PDicWp4buhw4Dhu6nhu4bDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSxajhu5DDlEPhu4Lhu47hu5/hu5c3QuG7kFThuqjhu4bhu6Eq4burw5Thu5Uvw5Lhu5c=

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]