(vhds.baothanhhoa.vn) - Sử gia Ngô Sĩ Liên trong “Đại Việt sử ký toàn thư” từng bàn rằng: Tô Hiến Thành (...) hết sức trung thành, khéo xử trí khi biến cố, như cột đá giữa dòng, tuy bị sóng gió lay động mà vẫn đứng vững không chuyển, khiến trên dưới thuận, không thẹn với phong độ của đại thần đời xưa”. Sau này, “Lịch triều hiến chương loại chí” sử gia Phan Huy Chú liệt ông vào “bậc phò tá hiền tài có công lao lớn”... Tất cả những lời ngợi ca ấy để khẳng định Tô Hiến Thành, người có công rất lớn trong việc xây dựng và phát triển vương triều Lý.
WOG6pT1AN2Uubm7DmuG7uGtP4bqnb2Vh4bu4WU/huqUh4bqnQMOy4bufQE/hu4NA4bqk4bqnxIPhurlAT+G6pSjhurnhuqXhu6hAw4lnb0A54buL4bqnQOG6peG6p8SDw7NAb23Ds+G6ucOiWC/huqU9WVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4bqkYS444bu4WU7hu5dAw6LhuqcuQOG6uMOi4buDQE5jQEXhuqfDo+G6uUBvbeG6u+G6ucOiQOKAnOG7uSnhuqdA4bua4bqn4bqxb0Bu4buXQMSR4buhQG/hurso4bq5QG/huqXhu5HigJ1Ab+G7meG6ucOiQDYo4bq5QG1b4bq5w6Lhu6hAT+G7g0DhuqThuqfEg+G6uUBP4bqlKOG6ueG6pUBW4bus4bus4busV0DhuqXEg29AbuG7kzdAb23Ds+G6ucOiQG/huqUo4bq54bql4buwQMSR4bqlw6HhurtA4buj4buXQG9t4bqtQMSR4bql4bqnQDbhuqfEg+G6uUA34buF4buwQOG6ueG6peG7kUA3Z29AOSFAw6LhuqfGoS5AOMOq4bq5w6Lhu7BAb8Oz4bufQDbhuqtAbuG6veG6ucOiQMOi4bqn4bq9QGUu4bufQDln4bq5w6JAw6koQOG7mzXhurlAOeG7k+G6ucOiQOG7m8ah4bq5w6JAxJHhuqXhu4PhurnDokA34bqlw7Phu5/hurfhurnhu7BAxJHhuqXhuqfEg+G6uUBvbcOj4bq5QDjhu5HDrOG6p0Bv4bqlw7Mz4bq54buwQMSR4bql4buD4bq5w6JAb+G6pcOg4bq5QOG7m8Os4bqnQGvhuqXhurvhurnDokA5Z0A3w7UuQDkp4bqnQG/huqUy4bq5QDnhu4vhuqdA4buj4buRLuKAneG7rEBOLsOzQOG6uSjhu5/hu7BA4oCcReG6qzfhuqVAb23huqfhuq/Ds0DhuqXhuqfEg+G6uUA34bql4buRw63hurnDokBl4bq7KeG6p0A34bql4bqt4oCdQG7hu5dAw6LhuqcuQEvhuqUu4bq5QOG6pMOz4bufQOG7teG6pcOyQGXhuqfhurFvQOG7g+G6ucOiQOG7myjhurtA4oCcNjM3QGvhuqXDqkBvIUDhuqXhuqfhuq/hurlAbyjhuqdAN+G6vUA34buD4bq5w6JAZS7hurtAZcOs4bq54oCd4bus4bus4busQE8xb0A3PEDhurnhuqXGoeG6ucOiQGXhu4vhuqdA4bq5w6Lhu4nhuqdANy5AMeG7n0A54bq3QMSR4bqlIuG6ucOiQDnhuqvhurnhuqVAT+G7g0DhuqThuqfEg+G6uUBP4bqlKOG6ueG6peG7sEDhurnDouG7keG7i+G6p0A34bq9QDfhu4PhurnDokBtMW9AZcOs4bq5QG9t4bq74bq5w6JA4bub4bqn4bqxN0Dhu6Mw4bufQDjhu5XhurnDokDhu5soQGvhuqUhb0BvbeG6p+G6t+G6uUDhu5vhu5HDreG6ucOiQG9t4bqn4bqvw7NAReG7oeG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7tS5rb+G6p+G6u+G6ueG7uFlY4bqnw6nDokA3ZS5ubsOa4bu4OG/huqXDs8OpNkDhuqfhu7Vh4bq5b2Ft4bu4QG5v4bufZWHDmuG7uOG7neG6pzhv4bql4buoQDojI2vhu6Phu6pA4bqlYeG6p8Oi4bqlb+G7qEAlJT1r4buj4buq4bu4QG5tN8Oa4bu4Ly83OOG6ueG7rDYu4bq7b+G6pS7hurnhuqXhuqXhursu4bus4bub4bq5LzhhbsSRb+G6u2sv4bq5YeG7nW4vJCQqIy89Ojo4JiMsIyojPW8/OiwkP2Uj4busZGvDosavbcOaOz8s4bu4QC5lb8Oa4bu4T+G6pSHhuqdAw7Lhu59AT+G7g0DhuqThuqfEg+G6uUBP4bqlKOG6ueG6peG7qEDDiWdvQDnhu4vhuqdA4bql4bqnxIPDs0BvbcOz4bq5w6Lhu7hA4bud4bqnOG/huqXDmuG7uDojI+G7uEDhuqVh4bqnw6LhuqVvw5rhu7glJT3hu7hAL1nhurh7w6lAJCMkPeG7sEBuLsOzQMSR4bql4bqnQDnhu5Hhu4k3QG9t4buN4bq5w6JAb8Oz4buwQDnhuq/hurlAb+G6peG7i0BP4buDQOG6pOG6p8SD4bq5QE/huqUo4bq54bqlQMSpQOG7oz5A4bqkKEDDguG6py7hurnDokBW4bqkKEBPbcOz4bq5w6JXQMSR4bqlLuG6ucOiQG9tLuG6ucOiQOG6pcOt4bq54buwQDkha0Dhu5PhurnDokDhurnhuqXDs0A3MsOzQG/huq3hurlA4bq5w6Lhu5Fq4bq5w6JAN8O1LkDhurjhuqUw4bq5QDgw4bq54busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlYbm9t4bq74bq5w6JZT+G7mUDhu5vhuqtAb+G7kcOs4bq5w6JAbyjhuqdYL25vbeG6u+G6ucOiWVgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZT+G7g0DhuqThuqfEg+G6uUBP4bqlKOG6ueG6pUBWPT0jJC09PTosV0Bu4bqn4bq54bqlQG0uQMSpQGUo4bq5w6JA4bu1NMOpQOG7ucOs4bqnQFbhurku4bufQGUoQGUo4bq5w6JA4bu14bqlIeG6ueG6pUBFZzdX4buwQOG7oz5A4bqkKEDDguG6py7hurnDouG7sEDhuqXDs+G7n+G6seG6uUDhuqQoQE9tw7PhurnDouG7rEDhurh7w6lAPTtAb8OzaOG6p0Dhu4PhurnDokA5aUA5MsOzQDY84bq5w6JAxJHhuqXhursuQG9tKeG6ucOiQOG6ucOiw7Phu5/Do+G6uUBv4bql4buL4bqnQOG7msOzLkBF4buhQOG6uOG6pTDhurlAb+G7g+G6ucOi4busQOG7mihAZSjDqUBsw7Mu4bq5QDnEg+G6uUA34bql4buTN0Bv4bqlLsOpQG9t4bqnQDfhuqXhuq3hurnhuqVAbuG7lUBv4bql4buL4bqnQEXhu6FAT+G6pTLhurlAb+G7g+G6ucOi4busQOG6uHvDqUA9PSoj4buwQMSR4bql4bqnQMSR4bqhQGXhursp4bq5QOG6ucOi4bql4bqrN+G6pUBP4bqlMOG6uUBF4buJ4bqn4buwQOG6ucOiw7Phu5/Do+G6uUBlKEDDqWdvQG/huqUy4bufQDbhur3huqfhu7BAb+G7lUDhurnhuqUz4bq5QGUoQDfhurvhurlAb20u4bqnQDfDtS5A4buaw7MuQEXhu6FA4bq44bqlMOG6uUBv4buD4bq5w6JA4oCcb+G7j0BvM2tA4bq54bqlxqHhurnDokDEkeG6oUDhu5vhurvhurnDokDDqSnhurnDouG7sEA34bql4bqnw6PDs0DDqWdAb+G6pWhANuG6p+G6ueG6peKAneG7sEDEkeG6peG6p8SD4bq5QOKAnOG6ucOi4buR4buL4bqnQDchN0DEkeG6pWFAOWfhurnDokA44bq/N0A24bqnw6PhurlAw6LhuqfDrOG6p0DEkeG6peG6p8SDa0Bu4buJ4buwQMSR4bql4buD4bq5w6JAOCHDqUA34bql4buF4bq5w6JAZSnhuqfigJ1AVuG7uSnhuqdA4bua4bqn4bqxb0Bu4buXQMSR4buhQG/hurso4bq5QG/huqXhu5FX4busQEXDsjdAOeG6veG7sEDhu5rDsy5AReG7oUB04bq54bqlQG/hu4PhurnDokBWPT0lPy09PTomV+G7sEDhu5vhuqtA4bubw7MuQG/huqXhu5NAbiHDs0A3w7UuQOG6ueG6pShAReG7oeG7sEBlw6PhurlA4bq5w6Lhu4PhuqdAxJHhuqXhuqdA4bub4buZLkA54buR4buJN0AlQG/Ds2jhuqdAVuG6uXvDqUA9PSU7V+G7sEDDqeG6v+G6p0Dhu5vhuqfhurE3QG9t4bqn4bqvw7NAN+G6peG6reG6ueG6pUA54bqvw7NAOOG7lS5A4bubKOG6u0Dhu7XDs+G6ucOiQDnhuqfhurHhurlAZeG6seG6ueG6pUA34bql4bqnQOG6uWfhuqdA4bq5w6Lhursp4bqnQG7hu5FA4bu5aUB04bq54bqlQOG7msO04busQOG7mihA4buD4bq5w6JAN+G6peG6reG6ueG6pUBlKEDhurnDouG7keG7i+G6p0A5PkA5IeG6ueG6pUBvLuG6uUBsw7Mw4bq5QE/huqUw4bq5QEXhu4nhuqfhu7BANsOzZzdA4bufQGvhuqU84bqnQDbhu4FAZeG6reG6ueG6pUA34bqlKeG7n0BlMeG7n0Bv4bqlMOG6ueG7rEBFw7I3QOG6uSjhu5/hu7BAT+G7g0DhuqThuqfEg+G6uUBP4bqlKOG6ueG6pUDDqcOs4bqnQGUoQE/huqUh4bqnQGvhuqXhur1AOT5Aa+G6peG7j+G6ucOiQMOp4bqx4bq54bqlQOG7m8OzLkA54bqnQDZ9b0BP4bqlMOG6uUBF4buJ4bqnQG1m4bqnQDfhuqXhurtAOeG6veG6ucOiQDfDtOG6p0A34bqlxKlA4bub4bqvQMSR4bqn4bq54bqlQG/huqUo4bq54bqlQE/huqV74bq5w6JAReG6u+G6ucOi4busQE4hN+G6pUDigJzEkOG6pTDDqUDhu7nhuqvhurnhuqVA4bua4bqn4bqxb0Bu4buXQE/huqXhu4PhurnDokDDouG6pyHDqUA34buRw63hurnDokDDqeG7jzfigJ1AN+G6vUDDouG6peG6p+G7qEDigJzhurjhuqUoQOG7m8OzLkDhurnDouG7lUA54bqn4bqx4bq5QMSQ4bqnw6lAxJDhuqUh4bq54bql4buwQG9tLkDhuqXhu4Hhuqfhu7BAOT5AOWHDqUA34bqlw6HDqUAkI0DEkeG6oUA5ZuG6ucOiQMOp4buRw7NA4bubKEBv4bqlLkA34bql4bq7QOG6ueG6pcah4bq5w6JA4bq5w6Lhu5Hhu4vhuqdANuG6q0Dhu5M3QOG6peG6p8SDa0DDqShAa+G6pTzhuqdAb+G6pWHhurvhu6xA4bu5xIPhurlAOTDhu5/hu7BAT+G7g0DhuqThuqfEg+G6uUBP4bqlKOG6ueG6pUDhurnhur3huqdA4bubw6zhuqdA4bq54bqlKEDhu5vDsy5AbVvhurnDouG7qEDigJzhu7k84bq5w6JAT+G6pTDhurlAReG7ieG6p0Dhurlo4bqnQGXhursp4bq54buwQMOi4bqnxINvQOG6ueG6peG6p+G6r8OzQGzDsy7hurlAbMOzMOG6ueG7sEA24bqxQOG6pSlAN+G6pWJA4bqlKOG6ueG6pUDhuqXhuqnhurnhuqVAN+G6vUAkI0DhurnDouG7keG7i+G6p+G7sEBv4bql4buVN0A34bq9QGXDquG6ucOiQOG6ueG6pTDhurlAOeG7kzfhu6xA4bq44bql4buR4bq5w6Lhu7BA4buj4buRLkDEkeG6py7hu7BA4bubw7MuQOG6uMOi4bql4bqnw6PDs+G7sEDhu5vDsy5AT+G6pcOzMeG6uUBvbcOz4buf4bqv4bq5QOG6ueG7heG6p0BvbeG6u+G6ucOiQOG7m8Oq4bq5w6JA4bqlw63hurlAb217w6lA4bq5e8Op4buwQG/huqXEg0DDqShAbuG7hUDhurnDouG7keG7i+G6p0A24bqrQG9n4bqnQDfhuqXEg29A4bubKEBvZ+G6p0Bl4buRw7NAN+G6pWJAN+G6vUAqQG/Do+G6uUA5MsOzQG7hu4FAw6Lhuqcu4bq5QCE34buqQOG6ucOiKOG7n0Dhurku4bufQGvhuqUhb0Bl4buRw7NAOcSD4bq5QOG6pSjhurnDokDhuqXDreG6uUBvbXvDqUDhurnDouG7keG7i+G6p+G7sEA34bq9QGvhuqU84bqnQGUoQDY84bq5QG8ww6lANuG6sUDhuqUpQDkww7PGr0BP4bqlMuG6uUDhu6PhuqfhurlAb+G6pS5Ab2fhuqdAN+G6peG6u0A34bqlw7LhurnDouG7sEA54bq3QMOp4bq/4bqnQOG6ucOi4buR4buL4bqnQDnhu5Hhu4k3QG/huqUxw6lA4bq54bqlw7My4bq5QMOt4bq5QOG7m8OzLuG7sEBv4bql4bqpQGXDquG6ucOiQOG6ueG6pTDhurlAOeG7kzdAN8O1LkA24bqxQOG6pSlAxJHhuqXhu4PhurnDokDEkeG6pSE3QMOi4bqpQOG6uMOi4bql4bqnw6PDs0BP4bqlw7Mx4bq54oCd4oCmQOG6uOG6pShA4bubw7MuQOG7n0Bv4bqlYeG6u0Bl4buL4bqn4buwQOG7o8Oz4buF4bq5w6JAN+G6peG6p8SDw7PigKbigJ3hu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WeG7tcO04bq5w6JAN+G6vUBv4bql4bq3QOG7m+G6qUA3ITfhuqVA4bqlKOG6ueG6pUDhu6Phu5dAMeG7n0DDqShAT+G7g0DhuqThuqfEg+G6uUBP4bqlKOG6ueG6pUBlw7Phu4PhurlAOeG7keG7iTdA4bubw7MuQG/huqfhurlAb+G7kcSp4bq5w6JA4bubKEA34bql4bq7QDnhuqdAa+G6pcOqQG8hQG9t4bq74bq5w6JANyE3QDfhuqXhuqfEg+G6uUA44bqrN+G6pUA4w6BrQGXhursp4bq54buwQMOpxKlAw6ku4bq5w6JANuG7i0A34buH4bqnQOG7myhAOeG7keG7iTdAa+G6peG6u+G6ucOiQGUow6lAT+G6pSHhuqdAw7Lhu5/hu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WeG6uMOi4bq7KOG6p0BtLuG7sEA34buD4bq5w6JAZS7hurtAN8O1LkDhu4PhurnDokA3w6rhurlAb+G6peG6t0DhuqXhuqfhurHhurlAb+G6p+G6ueG6pUBv4bqlMuG6uUA4MOG6uUBvZzdAbTFvQGXDrOG6ueG7rEDigJzhu5rhuqfhurFvQG7hu5dAb+G6peG7g+G6ucOiQMOi4bqnIcOpQDfhu5HDreG6ucOiQMOp4buPN+KAnUA3w6rhurlAw6LhuqXhuqfhu6hA4bqkZuG6p0A5MsOzQDnhu4vhuqdAReG7oeG7sEDhu5p74bq5QMOp4bqnxIPDs0Bv4bql4buLQDfhuqXDs+G6ucOiQDc8QOG7teG6pcOzQOG7teG7g+G6ucOiQOG7myhAxJDhuqVo4bq5w6JAT+G7l+G7rEDhu7nEg+G6uUDhurl7w6lAPT0mP+G7sEBP4buDQOG6pOG6p8SD4bq5QE/huqUo4bq54bqlQOG7o+G6p+G6uUBlM2tAw6nhuqfEg8OzQG3huqfDo+G6ucOiQDnhurdAb+G6peG7i0DEkOG6pWjhurnDokBP4buX4busQOG6uOG6pShA4bubw7MuQOG7n0Bv4bqlYeG6u0Bl4buL4bqn4buoQGUza0DDqeG6p8SDw7NAxJDhuqVo4bq5w6JAT+G7l0DEqUBr4bql4bqtLkDhurguw6lAb+G6pSjhurnhuqVAT+G6pXvhurnDokBF4bq74bq5w6Lhu6xA4bua4bqn4bqxN0BlM2tAbeG6p8Oj4bq5w6JA4buae+G6uUDDieG6p8SDw7NAb+G6peG7i0Bt4bqnw6PhurnDokDEkOG6pWjhurnDokBP4buX4buwQMSR4bql4buD4bq5w6JAb+G6peG7i0A34bqlw7PhurnDokDhu5vDrOG6p0Dhu7XhuqXDs0Dhu7Xhu4PhurnDokDhu7kh4bq5QC1AN+G7g+G6ucOiQG/huqUy4bq5QGvhuqXDqkBvIUDhu5rDtEDhu5rhu5HDreG6ucOiQOG6ueG6pShA4bu14bqlw7NAOT5Ab+G6peG6t0DhuqXhuqfhurHhurlAOeG7keG7iTdAb+G6p+G6ueG6pUBv4bqlMuG6uUBv4buVQDfhu5Hhu4vhurnDokA3w7UuQDgw4bq5QG9nN+G7rEBP4buZQDkw4bufQOG6uOG6peG6u0DhuqXhur83QDgy4bq5QDnhu5Hhu4k3QMOpxKlAw6ku4bq5w6Lhu7BA4bq54bqlMOG6uUBvKOG6p0A34bq9QOG6ucOt4bqnQG/huqXhurdA4bql4bqn4bqx4bq54buwQOG6ueG6r+G6uUDhu5t74bq5QOG6peG6p8SD4bq5QOG7uSnhuqdA4bua4bqn4bqxb0A54buR4buJN0Dhu6Mw4bufQDjhu5XhurnDokDhu5soQGvhuqUhb0BvbeG6p+G6t+G6ueG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZ4bq44bqlxqHhurnDokA54bq94bq5w6JAw6Lhur1rQDfDtS5AT+G7g0DhuqThuqfEg+G6uUBP4bqlKOG6ueG6pUA44buRw6zhuqdAb+G6peG7i+G6p0Dhu5rDsy5AReG7oUB04bq54bqlQG/hu4PhurnDokBlKEDEkeG6peG7g+G6ucOiQOG6ueG6peG7geG7sEA5xIPhurlAw6nhu5M3QG9t4bqn4bqvw7NAT+G7heG6ucOiQOG6uXvDqUA9PT8qQDfDtOG6ucOiQDbDs2c3QGvhuqU84bqnQDfhu4PhurnDokDhurnhuqUz4bq5QOG7uSnhuqdA4bua4bqn4bqxb0BvLkBlKEDDqWdvQGzDs+G7hTdAw6Lhuqcu4oCmWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlYbm9t4bq74bq5w6JZ4bu5xIPhurlAw6lnb0A2MzdAb23Ds+G6ucOiQG/huqUy4bq5QOG6ucOi4bqlYy5AbmNYL25vbeG6u+G6ucOiWVgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZTuG7lUBvbcOz4bq5w6JAbMOzMOG6uUBlKEBl4buhQDjhurtAOeG6t0Dhu5rDsy5AReG7oUB04bq54bqlQG/hu4PhurnDokDDouG6py5Aa+G6peG6u+G6ucOiQG/hu5HDrDdA4bub4buRw63hurnDokA34bql4bq7QE/hu4NA4bqk4bqnxIPhurlAT+G6pSjhurnhuqVA4bubKEA54buRLkDhu5so4bq7QDfhuqXhu5M3QOG6uOG6pTNrQOG6uWfhuqdAxJHhuqfhurfDqUDhuqXhuqfhurHDs0BP4bqlIeG6p0Br4bql4bq9QOG7s+G6qeG6ueG6pUA34bql4buRw63hurnDokBsw7Mw4bq5QGzDs+G7hTdAb23hur/hurnDokBu4buV4buwQG/hu5M3QGUoQDfhuqXhu5M3QE/hurdAb+G7kcOs4bq5w6Lhu7BAbMOzLuG6uUA54buT4bq5w6JAOTLDs0BvbeG6p+G6r8Oz4busQMSoQG9tw6PhurlAN+G7kcOt4bq5w6JA4bub4bqrQOG6uSjhu5/hu7BAbyjhuqdA4bq5e+G6ucOiQOG7myhAOeG7kzdAOWdAN8O1LkBP4buDQOG6pOG6p8SD4bq5QE/huqUo4bq54bqlQGUp4bqnQDco4bq5w6JAb+G7gS5AbiHhurnDouG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZT+G6pSHhurnDokAqLT09Oibhu7BA4buaw7MuQEXhu6FAdOG6ueG6pUBv4buD4bq5w6JAb23EqUA24bqx4bq54bql4busQE/hu4NA4bqk4bqnxIPhurlAT+G6pSjhurnhuqVAOeG7keG7iTdAb+G6p+G6uUA3M+G7n0DDouG6py7hurtAw6LhuqfDsmtAT+G6pSHhuqdAb+G7l0BF4bq74bq5w6JA4bu1IeG6uUBWZcOyN0Dhurko4bufQMOpw6zhuqdANi5Ab8OzaOG6p1dAbynDqUBsw7Phu5/huq/hurlAN+G6u+G6p0DDouG6p8ahQDfhuqXhuq3hurnhuqVAbuG7leG7rEBP4bqlIeG6ucOiQDotPT06JuG7sEDhurnhuqUoQOG7m8OzLkBsw7MuQDnhu4vhuqfhu7BAOeG6t0BlKeG6p0A44bqnQDfhuqXhuqfEg8OzQDfhuqXhurtAT+G7g0DhuqThuqfEg+G6uUBP4bqlKOG6ueG6pUBlKMOpQEvhuqXhu49AN+G6peG6reG6ueG6peG7rEDhu7XhuqXhuqfDo8OzQEXhuqfhurnhuqVAT+G6pSHhuqdA4bqlM8Oz4buwQDfhuqXhuq3hurnhuqVAb+G6pTFvQDfDtS5A4buaw7MuQEXhu6FAdOG6ueG6pUBv4buD4bq5w6Lhu7BAb+G6qcOpQDnDtUDDqeG6v+G6p0A3ITfhuqVAOeG6t0A34bq74bq5QG9tLuG6p0BlKEBF4buhQEXhurvhurnDokBO4buRxKnhurnDokA54buR4buJN0Blw6PhurlA4bq5w6Lhu4Phuqfhu7BAxJHhurdANzxA4bub4bqn4bqxN0A5YcOpQMOpZ29Aw6kww6lA4bubKOG6ucOiQG/DrOG6p0A54buRLkA34bql4bq7QOG7m+G7iUBP4buDQOG6pOG6p8SD4bq5QE/huqUo4bq54bqlQGUoQEXGoUBv4bql4bqrQDnhurdAb+G6pcOz4bufxINvQGvhuqXhu483QOG7g+G6ucOiQMSR4bql4buD4bq5w6JAb+G6pWHhurtAOOG6p0A34bql4bqnxIPDs+G7rEDhu4LhurnDokDEkeG6pTzhurnDokDEkeG6pSHhuqdA4bq54bq94bqn4buoQOKAnEUow6lAOeG6p+G6r8OzQDYxb0DhurnDouG6pWMuQMOpKEA54buR4buJN0DDouG6pyjDs0BuLuG6ucOi4buwQDfhur1AZeG6o0Dhurko4bq7QOG6pSnhurnDokBvbcOz4bq5w6JAb+G6pTLhurlA4bq5w6LhuqVjLkBuY0BlKeG6p0Dhu5vDs+G6p0Blw6rhurnDokDDqShAZSjDqUA54buR4buJN+G7sEDhuqXDs+G7heG6ucOiQDfhuqXhuqdAZeG7i+G6p0Bv4bqnw6PhurlAOcSDQOG6pT7hu59AN8Oq4bq5QOG7m3vhurnDokDhu5si4bq5w6JANsOj4bq5QG8u4bqn4buu4oCd4oCmQOG7teG6peG6reG6ueG6pUDhurnhuqXhu4tAb+G6pSHhuqdAOWdA4bq54bqlMW9AbMOzIeG6uUDhu5soQG9tw7PhurnDokDhurnDouG6pWMuQDfDtS5AT+G6t0Bv4buRw6zhurnDokBP4buDQOG6pOG6p8SD4bq5QE/huqUo4bq54bqlQMOpKEBP4bqlIeG6p0Bv4buXQEXhurvhurnDokDhu7Uh4bq5QMOpw6zhuqdAZcOj4bq5QOG6ucOi4buD4bqnQGUx4bufQOG6peG6p+G6scOzQGUoQEXhu6FA4bu1LuG6u0Bv4buD4bq5w6LigKZYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WU8xw6lAZcOq4bq5w6JAb23Ds+G6ucOiQOG6peG6p8SDw7NAN8O1LkBP4buDQOG6pOG6p8SD4bq5QE/huqUo4bq54bqlQG/DrOG6p0Br4bqlw7JvQGUww6lAN+G6pcOz4bq5w6JA4bubNeG6uUDEkeG6peG7g+G6ucOiQG/huqUu4bufQDlo4bqn4busQOKAnOG7uSnhuqdA4bua4bqn4bqxb0Bu4buXQMSR4buhQG/hurso4bq5QG/huqXhu5HigJ1AN+G6vUA34bqlw6FrQDfhuqXDs+G7n+G6seG6ueG7qEDigJzEkOG6peG6p0BP4buDQOG6pOG6p8SD4bq5QE/huqUo4bq54bqlQOG6uVvDqUA24bqx4bq54bql4buwQE/huqUuw6lAb23huqdAN+G6peG6reG6ueG6pUBu4buVQOG7msO0QE8h4bq5QOG7ueG7keG7i+G6ucOiQOG6ucOiKOG7n0A5w6PDqUDhuqUyw7NANsOj4bq5QDcp4bq54bql4busQMOC4bqnIeG6uUDhurnDouG6peG6q0Dhu7kp4bqnQGvhuqXDs0BPbTLhurlAT23Ds+G6ucOiQE8hQOG7m+G6qUA2M+G6uUDhu5vhuqfhurE3QMSR4bql4buD4bq5w6JAZcOyN0Dhurko4bq7QG1p4bqnQDnhurdAb8Os4bqnQG/huqV7w6lA4bql4buB4bqn4busQOG7ucSD4bq5QMSR4bql4bqnQOG7g+G6ucOiQDbhurHhurnhuqVA4bq5XeG6ucOi4buwQE/huqUh4bqnQOG6pTPDs0A5xIPhurlAb+G6pXvDqeG7sEDhuqXhu4HhuqdAbVvhurnDouG7sEDhurnEg8OzQDfhur1Aw6nhurHhurnhuqVA4bql4bqxQOG6uSjhurtAb+G6peG6qUAu4bqnQGUoQOG6ucOi4buR4buL4bqnQDfhur1Ab+G6peG6t0Bv4bqlLuG7n0Dhu4PhurnDosav4oCd4busQOG6pOG6p8SD4bq5QE/huqUo4bq54bqlQG9tPEBl4buL4bqn4buoQOKAnE9tw7PhurnDokBPIUA34bq9QG/huqXhurdAb+G6pS7hu59AOeG7keG7iTfigJ3hu6xAT+G6pSHhuqdA4bqlM8OzQOG6ueG6veG6p+G7qEDigJxPIeG6uUDhu7nhu5Hhu4vhurnDokDhuqUo4bq5w6JA4bq5w6Io4bufQOG6pTLDs0Bv4bqlw7Phu4U3QG/huqUu4bq5w6Lhu7BAbi7hurtAxJHhuqXhu4PhurnDokBv4bqlMeG7n0Dhu4PhurnDokDhurnhuqV9N0A5xIPhurnGr+KAneG7rEDhuqThuqfEg+G6uUBP4bqlKOG6ueG6pUBvbTxAZeG7i+G6p+G7qEDigJzhu5rhuqlAT+G6pSHhuqdA4bqlM8OzQOG6peG7geG6p0DhurnDouG7keG7i+G6p0Dhurko4bq7QDfhur1Ab+G6peG6t0Bv4bqlLuG7n0Bv4bqlMuG6uUDhurnDo+G6uUBv4bqlMuG6uUDhurnhur3huqdAOcSD4bq5QE9tw7PhurnDokBPIeG7sEA3w6rhurlA4bq54bql4buRQOG6peG7geG6p0DhurnDouG7keG7i+G6p0DhuqUyw7NAOOG7kWrhurnDokBv4bql4bqpQGvhuqXhuqdATyHhurlA4bu54buR4buL4bq5w6JAN8Oq4bq5QC7huqdA4bq5xqEuxq/igJ3hu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WeG6pDPDs0Bv4bqlxINA4bq5w6Io4bufQOG6uS7hu59AxJHhuqXhuqdAb+G6qcOpQOG6peG6p+G6t8OzQDfDs2c3QDnhu4vhuqdA4bubKEBvMcOpQGXDquG6ucOiQE/huqUh4bqnQMOy4bufQE/hu4NA4bqk4bqnxIPhurlAT+G6pSjhurnhuqVAOT5AN+G6vUBv4bql4bq3QGXhu6FAw6Lhuqc84bqnQG8p4bqnQG4u4bq7QOG7g+G6ucOiQGUp4bqnQDnhu5Hhu4k3QDchN0DhurnhuqUoQG7hu5dA4bql4bq/N0Bv4buZQOG6uMOi4buDQE5jQEXhuqfDo+G6ueG7sEBL4bqlLuG6uUDhuqTDs+G7n0Dhu7XhuqXDsuG7sEDhurjDouG7g0BP4bql4bqpQE5j4bus4bus4busQDkh4bq54bqlQMOi4bqnIUBtMW9ANy7hurtAb23hurvhurnDokBu4buXQG4hN+G6peG7rEBP4bqlM8OpQDfhuqXhuq3hu7BAxJHhuqXhuqdAT+G7g0DhuqThuqfEg+G6uUBP4bqlKOG6ueG6pUDDqTFv4buwQOG7msOzLkBF4buhQOG7tS7hurtAb+G7g+G6ucOiQDk+QMOi4bqnPMOpQHvhurlAJUDhurnDoijhu5/hu7BA4bq5w6LhuqViQG/huqXhuqfEg29Ab23huqfhuq/Ds0A/QOG6ucOiKOG7n0A54bq3QG/hu4FAZcOq4bq5w6JAb+G6peG7kcOt4bq5w6JAb+G6p8SDN+G7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZTi7Ds0DEkeG6peG6p0DDqTFv4buwQE/hu4NA4bqk4bqnxIPhurlAT+G6pSjhurnhuqVAOeG7keG7iTdAb+G6peG7i0DEqUBtMW9A4bq54bql4bqn4bqvw7NA4bq5w63huqdAbynhuqdAw6nhuqfhuq/hurlA4buzfTfhu7BAOV03QDbhuqfhurFvQDchN0BvYuG6ueG6pUA4w7Phu5/Do+G6uUDhuqU84bqnQOG7m2HhurlANuG6p+G6t+G6ueG7sEDhu5vhuqlA4buD4bq5w6JAxJHhuqXhu4PhurnDokA34bqlYkDDouG6p+G7geG6p0A3MsOpQGzDszDhurlAOMOga0DDouG6p1034buwQMOpKEA3w6rhurlAw6Lhuqfhu4HhuqdAbMOzPOG6uUBl4buh4buwQG/huqXhu4XhurnDokBlY+G6ueG6pUBsw7Mw4bq5QG5j4buwQMOi4bqnw7JrQDgw4bq5QMSR4bqlNOG6uUDhuqXhursu4bq5w6Lhu6xATeG6p8Oj4bq5w6JAxKlAT+G6pS7hurnhuqVA4bqk4bq9LuG7sEA34bq9QG0xb0DhurnhuqXhuqfhuq/Ds0A54bqv4bq5QG/huqXhu4tAT+G6pSHhuqdAw7Lhu59AT+G7g0DhuqThuqfEg+G6uUBP4bqlKOG6ueG6peG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZT+G6pTLhurlAb+G6rTfhuqVAOeG6r+G6uUBv4bql4buLQE/hu4NA4bqk4bqnxIPhurlAT+G6pSjhurnhuqVA4bqlLuG7n0A3w6rhurlAw6Lhur/huqdAZShA4oCc4bu54bqxQOG6ueG6pTFvQDfhuqXhuq3hurnhuqVA4bu1NMOpQOG7ucOs4bqn4oCdQMSpQOG7tTTDqUDhu7nDrOG6p+G7sEDhu6M+QOG6pChAw4Lhuqcu4bq5w6JAVuG6pChAT23Ds+G6ucOiV0A34bqlw6FrQDfhuqUuQE/hu4NA4bqk4bqnxIPhurlAT+G6pSjhurnhuqVAZShAT+G7g0DhuqThuqfEg+G6uUBP4bqt4bq5QG/huqXhuqdAOWlAxJHhuqXhursuQOG6pOG6p+G6r+G6uUBl4buRw63hurnDouG7sEA54buR4buJN0A2aEBlKMOpQGzDsy7hurlAxKlA4bqlw7Phu5/hurHhurlAT+G7heG6ucOiQE7DreG6ueG7sEBr4bqlw7VA4bqkKEBPbcOz4bq5w6Lhu7BAdeG6p0Dhu7XhuqUww7NAVm/hu5M3QE/huqUu4bq54bqlQOG6pOG6vS5A4bq5w6Io4bufQOG6uS7hu59X4buwQOG7m+G7iUBlKEBFw6NAT+G6peG6q0Dhu5rhuqdAT+G7heG7rEBPKeG6p0A5MOG7n0A2KEA5PkBu4bqn4bq54bqlQG0uQE/hu4NA4bqk4bqnxIPhurlAT+G6pSjhurnhuqVALUDDqWdvQDczw7NANsOhQDfhur1AOOG6p+G6seG6uUDDqSnhurtAxJHhuqXhu4PhuqdA4bq5w6Lhu4Phu7BAOCHhurnDokA54bqn4bqxw7NAa+G6peG6u+G6ucOiQOG6ueG6pT7hu7BAb+G6pTDhurlA4bql4bqp4bq54bqlQDfhuqV9N0DEkeG6peG7gWFAw6Lhuqfhu4XhurnDokDhurnhuqXhu5FAb+G6p8Oj4bq5QDlm4bq5w6JAb23hurvhurnDokDDqWfhurnDouG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZxJDhuqXhuqdAN8Oq4bq5QGUow6lAbMOzLuG6ueG7sEDhurnhuqXhuqfhuq/Ds0Dhurl7w6lAZeG6p+G6r+G6uUAkQOG6pcOz4buf4bqx4bq5QE/hu4XhurnDokBOw63hurlA4bubKEDhurjDoi5ATsOt4bq5QMOpMW9Aw6nhu40u4buwQOG7g+G6ucOiQG8ww7NAZcOj4bq5QOG7m8OzLkDhu6PhuqfhurlAN+G6peG6u0AqQG9o4bq5w6JAb+G6pcOzZzdA4bqlw7Phu5/hurHhurlAT+G7heG6ucOiQE7DreG6uUDhu5soQCYjQGUo4bq5w6JAb+G6pcOzZzdA4bqlw7Phu5/hurHhurlA4bq4w6IuQE7DreG6uUA54buR4buJN0DDqeG6p+G6s+G6uUBv4bqlw7PEg+G7sEDEkeG6peG7geG6p0Br4bql4bqnw6PDs0BvIeG6ueG7rEDhu7U8w6lAN+G7g+G6ucOiQDnhu5M3QDHhu59A4bq5w6PhurlAxJHhuqV9a0DhurnDreG6p0Bv4buVQGUza0A54bqv4bq54buwQG/huqXhu4tAbuG7heG6ucOiQOG7g+G6ucOiQOG7myhAN8O04bq5w6JAZShAOeG6r+G6uUBv4bql4buLQG4uw7NAxJHhuqXhuqdA4buD4bq5w6JA4bql4bq9LkBv4bqlMuG6ueG7rEDhu5ooQDfhuqXhuq3hurnhuqVAT+G7g0DhuqThuqfEg+G6uUBP4bqlKOG6ueG6pUA5PkBlMeG7n0BlKOG6ucOiQOG7tTTDqUDhu7nDrOG6p0BW4bujPkDhuqQoQMOC4bqnLuG6ucOiV0BlKEDhurnDreG6p0DEqUA3w7UuQG/huqUw4bq5QGvhuqXhu49Ab23hu5HDrDdAOTDhu59AZSjDqUDhu7nhurFA4bq54bqlMW9AN+G6peG6reG6ueG6pUBv4buZ4buwQGUx4bufQGUo4bq5w6JA4buzZkDhuqTDquG6uUBW4bujPkDhuqQoQEXhurvhurnDoldAZSjDqUA54bqxQOG6ueG6peG6q+G7sEBlMeG7n0BP4bqlLuG6ueG6pUDhu7nDrOG6uUBW4bujPkDhuqQoQE/huqUu4bq54bql4buwQOG6uS7hu59AZShA4bujPkDhuqThurspb0DDguG6py7hurnDoldAZSjDqUA54bqxQG8uw6lAN+G6peG6reG6ueG6pUBv4buZ4busQOG7guG6ucOiQMOJLuG6p0BOc0Dhu7kp4bqn4buwQDfhu4PhurnDokA34bql4buTN0Dhu5t74bq5QOG6peG6vS5A4bujPkDhuqQoQMOC4bqnLuG6ucOiQDfhuqXhurtANuG6p8SDb+G7qEDhu7nhuq/hurlAb+G6peG7i0BP4buDQOG6pOG6p8SD4bq5QE/huqUo4bq54bqlQOG7oz5A4bqkKEDDguG6py7hurnDokA54buR4buJN0A34buD4bq5w6JA4bq54bqlM+G6uUA44bqnQG/huq034bqlQGXhuqs34bqlQG7hu5dA4bube+G6uUDhuqXhur0uQDcxa0BvYuG6ueG6pUDhurl7w6lAJCM9PeG7rEBOLsOzQMSR4bql4bqnQDnhu5Hhu4k3QG9t4buN4bq5w6JAb8OzQMSR4bql4buD4bqnQGvhuqXhu483QGUp4bqnQOG7myjhurtA4bq5e8OpQCQjJD3hu7BAOcSD4bq5QOG6uS7hu59AOOG6p0Bv4bqtN+G6pUDEkeG6pS7hurnDokBvbS7hurnDokDhuqXDreG6uUBtMW9A4bq54bql4bqn4bqvw7NA4bubw6zhuqdA4bq54bqlKEBv4bqn4bqv4bq5QDnhu5Hhu4vhurnDokA2W+G6ucOiQMOiaeG7sEBl4buJa0DhurnDouG6veG6p0DDqcO04bqnQOG6pSjhuqfhu7BAN2dvQOG6uS7hurnhuqXhu7BAN2dvQG/hu5NAb23hu49A4bubKEBuMOG6uUBlIW9Abik34bqlQDnDoGvhu6zhu6zhu6xAOSFrQOG7k+G6ucOiQOG6ueG6pcOzQDcyw7NAb+G6reG6uUDhurnDouG7kWrhurnDokA3w7UuQOG6uOG6pTDhurlAODDhurlAb23hurvhurnDokBlKOG6ucOi4buwQG9t4bq74bq5w6JA4bujPuG7rOG7rOG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZ4bq4w6Lhurso4bqnQG0u4buwQMSpQDchN0A54bqrLkBr4bql4buRw63hurnDokDEkeG6pSE3QG9tw6PhurlAOeG6qy5ANijhurlAb2LhurnhuqVAT+G6pS7hurnhuqVA4bqk4bq9LkDhurnhuqXhu5FAxKlA4bujPkDhuqThurtb4bq5w6JAT+G6p8SD4bq5QFbhuqThurtb4bq5w6JA4bqk4bq9Llfhu7BA4bq44bqlMOG6uUA4MOG6uUA5PkBv4buD4bq5QOG7g+G6ucOiQGUow6lAT+G6pSjhurnhuqVA4bql4bq7KOG6ucOiQDfDtS5AZSjhurnDokDhu5soQMOi4bq/4bqnQOG7g+G6ucOiQGUoQOG7ueG7kzdAT+G6pSHhurnhuqVA4bu1PEDhuqUu4bufQGUoQE4hb0DhuqQ84bqnQOG7uSnhuqdA4bua4buRw63hurnDouG7qkDEqUBPS0BOMsOpQE7DreG6ueG7sEDhurlbw6lAb23hurvhurnDokDEkOG6pcOzQDjhuqdAb+G6rTfhuqVAZeG6qzfhuqVAbuG7l0Dhu5soQDgu4bq54bqlQGUuw6lAb+G6pX3hurnDokA3POG6ueG6pUDhurnDsuG6p0BPbeG7keG7i+G6ucOiQEXhurFAOT5AOeG7keG7iTdA4bujxINrQOG6pSnhurnDokA3MWtAbMOz4buFN0DDouG6py5AOV03QDbhuqfhurFv4buwQDnhuq/hurlAb+G6peG7i0BP4buDQOG6pOG6p8SD4bq5QE/huqUo4bq54bqlQGUoQOG6ucOt4bqnQGXhuqfhurnhuqVAb+G6peG6p8Oj4bq5w6JAOeG6t0DDqeG6v+G6p0DhurnDouG7keG7i+G6p0A5xIPhurlANzLDs0BvKOG6p0A3MsOzQGVnN+G7sEA3MsOzQDbhuqnhurnhuqVA4bufw6Phurnhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WeG7t+G7jUA34bql4buRLkA34bq9QG8o4bqnQGXhuqfhurHDs0Dhurko4bq7QG/huqXhu4XhurnDokDEkcOjQDfhuqXhuq3hurnhuqVA4bujITdA4bub4bqvQG7hu4VAZeG7keG7ieG6ucOiQDnhuq/hurlAb+G6peG7i0Dhu4PhurnDokDEqUDhu6Phu5NAT+G6pS7hurnhuqXhu7BAb8Oz4bufQOG6ueG6peG6p8Oj4bq54buwQG7huqfhurnhuqVAbS5A4bubKEBlw6zhurlAZcOj4bq5QMSpQE/huqUu4bq54bqlQOG6pOG6vS7hu7BAT+G6pSHhuqdAw7Lhu59AT+G7g0DhuqThuqfEg+G6uUBP4bqlKOG6ueG6pUBlKEDhurnhuqfhuq/DqUBv4buVQOG6pSjhurvhu7BAZShAbuG7lUDhurnDouG7kWrhurnDokDhu5vhur/hurnDokA54bq3QOG6uOG6pTDhurlAODDhurlAxJHhuqV9a0DhurnDreG6p0BlM2tAOeG6r+G6uUBv4bql4buL4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uEBub+G7n2Vhw5rhu7hvYeG7o28tLmXhuqfDouG6ueG7qEBt4bqnw6LhuqVv4buq4bu4WVhub23hurvhurnDolnhu7Mo4bqnQOG7myhAPOG6ueG6peG7qEDhu7XhuqThuqZAdOG6uOG6pFgvbm9t4bq74bq5w6JZWC9rWQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]