Tục “bắt vợ” hay “kéo vợ” là một phong tục tốt đẹp và nhân văn của dân tộc Mông. Tuy nhiên do không hiểu về nét văn hóa truyền thống, cùng với lối sống đua đòi của một số ít thanh niên nam nữ mà tục lệ này đã bị biến tướng, lạm dụng, gây mất trật tự xã hội. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

WOG6pT1AN2Uubm7DmuG7uGtP4bqnb2Vh4bu4WU/hu483QOKAnDZ9b0Dhu5vhu4nigJ1AN8O1LkA5ZuG6ucOiQDYo4bq7QMOJ4buD4bq5w6Lhu6hA4bu54buZ4bq5w6JAOeG6t0Bv4buPN0DigJw2fW9A4bub4buJ4oCdQG7hurvhurnDokDhuqUo4bq54bqlQOG7m8Os4bqnQG884bq7QOG6peG7g+G6uVgv4bqlPVlYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G6pGEuOOG7uFlP4buPN0DigJw2fW9A4bub4buJ4oCdQOG6pS7hu59A4oCcxJHDoeG6u0Dhu5vhu4nigJ1AZShAw6lnb0Br4bql4bq74bq5w6JAb+G7jzdAb+G7hW9AOcOga0Dhu5soQOG6ueG6pTDhurlA4bube+G6uUA3w7UuQDgw4bq5QG9nN0DDieG7g+G6ucOi4busQE/Ds+G7n0DhurnhuqXhuqfDo+G6uUA44bq7QMSR4bql4buD4bq5w6JA4bql4bqn4bq3w7NA4bub4bqvQOG6ucOhb0Dhu5t74bq5QOG6peG6vS5Ab23Ds+G7n+G6r+G6uUBv4bql4buF4bq5w6Lhu7BAN+G7jeG6ucOiQOG7m8Os4bqnQGXhu4XhuqdAbuG7heG6ucOiQDnDsy5AOcOq4bqnQDfDtS5Aw6lnb0Bu4buFQOG6rW9Ab+G6pS7hurnhuqVA4bq54bqnw6PhurlA4bq5LsOpQOG6ucahQMOpKEBv4buPN0Bl4bqxQOG6uSjhu59AOT5ANuG6q0A24bqnxIPhurlAb+G7kcOs4bq5w6Lhu7BAZSnDqUA44buP4bq5w6Lhu7BAw6Iw4bufQMOpMW9Ab20zb0Bv4buVQOG7oz5A4bqlZ+G6p+G7rEDhu7kw4bufQDfDtOG6ucOiQGUoQOG6ucOiw7Phu5/Do+G6uUDhurnhuqUw4bq5QDg14bq5QDnEg+G6uUBv4bqp4bq54bqlQG9tKeG6ucOiQG884bq7QOG6peG7g+G6ueG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7tS5rb+G6p+G6u+G6ueG7uFlY4bqnw6nDokA3ZS5ubsOa4bu4OG/huqXDs8OpNkDhuqfhu7Vh4bq5b2Ft4bu4QG5v4bufZWHDmuG7uOG7neG6pzhv4bql4buoQDojI2vhu6Phu6pA4bqlYeG6p8Oi4bqlb+G7qEAlLCpr4buj4buq4bu4QG5tN8Oa4bu4Ly83OOG6ueG7rDYu4bq7b+G6pS7hurnhuqXhuqXhursu4bus4bub4bq5LzhhbsSRb+G6u2sv4bq5YeG7nW4vJCQqIy89Ojo4JiMsIz0lP28mLD0sJmUj4busZGvDosavbcOaOiMk4bu4QC5lb8Oa4bu4T+G7jzdA4oCcNn1vQOG7m+G7ieKAnUA3w7UuQDlm4bq5w6JANijhurtAw4nhu4PhurnDouG7qEDhu7nhu5nhurnDokA54bq3QG/hu483QOKAnDZ9b0Dhu5vhu4nigJ1AbuG6u+G6ucOiQOG6pSjhurnhuqVA4bubw6zhuqdAbzzhurtA4bql4buD4bq54bu4QOG7neG6pzhv4bqlw5rhu7g6IyPhu7hA4bqlYeG6p8Oi4bqlb8Oa4bu4JSwq4bu4QC9ZT+G6qeG6ueG6pUBvbSnhurnDokBvPOG6u0DhuqXhu4PhurlA4bubNeG6uUA3w6rhurlA4bujPOG7n0BtLkBvbeG6u+G6ucOiQDlm4bq5w6JANijhurtAODDhurlAb2c3QMOJ4buD4bq5w6JA4bqlw7Phu5/hurHhurlAw4nhu5Hhu4vhurnDokBFIW/hu6xYL2tZWDjhuqfhu5tAN2Uubm7DmuG7uDhtYWUub2E44bu4WVhub23hurvhurnDollP4bqn4bq5QGXhuqfDo+G6uUBsw7Mu4bq54buoWC9ub23hurvhurnDollYw7NlQDdlLm5uw5rhu7hv4bqnb2VhLW/huqXDs8OpNi0u4bq5OC1uLmvhurvhu7hZWGXhuqdZWC5Ab+G6p29lYcOa4bu4T+G7jzdA4oCcNn1vQOG7m+G7ieKAnUA3w7UuQDlm4bq5w6JANijhurtAw4nhu4PhurnDouG7qEDhurjDoW9AOcOga0Dhu5t74bq5QOG6peG6vS5AOWc3QDkh4bq7QDfDtS5AOWbhurnDokDhu6zhu6zhu6zhu7hA4bqlbWHhurXDmuG7uC9vw7M3LTYuby3hu5vhurst4bq5Nm5rLTfDsy4tOOG6u+G6ucOiLTYu4bq7LcOp4bq74bq5w6It4bq5Nm5rLeG6uWFvLThhay3hu5su4bq5LeG6peG6uy4tOOG6uzctOC7hurst4bq5Nm5rLTfDsy4tOOG6u+G6ucOiLTYu4bq7LTgu4bq5LW/hurs3LW/huqXhuqdhw7MtbuG6uy0kJiU9O+G7rOG6pW/DqeG7uFlY4bqnw6nDokBubTfDmuG7uC/DqWE44bqnLi89JCMv4bq5YeG7nW4vJCQqIy89Ojo4JiM7JjsjI286Oio/OmUj4busZGvDouG7uEAuZW/DmuG7uE/hu483QOKAnDZ9b0Dhu5vhu4nigJ1AN8O1LkA5ZuG6ucOiQDYo4bq7QMOJ4buD4bq5w6Lhu6hA4bu54buZ4bq5w6JAOeG6t0Bv4buPN0DigJw2fW9A4bub4buJ4oCdQG7hurvhurnDokDhuqUo4bq54bqlQOG7m8Os4bqnQG884bq7QOG6peG7g+G6ueG7uEAvWVgvLllYOOG6p+G7m1lYbm9t4bq74bq5w6JZWC5Ab+G6p29lYcOa4bu4T+G7jzdA4oCcNn1vQOG7m+G7ieKAnUA3w7UuQDlm4bq5w6JANijhurtAw4nhu4PhurnDouG7qEDhurjDoW9AOcOga0Dhu5t74bq5QOG6peG6vS5AOWc3QDkh4bq7QDfDtS5AOWbhurnDokDhu6zhu6zhu6zhu7hA4bqlbWHhurXDmuG7uC9vw7M3LTYuby3hu5vhurst4bq5Nm5rLTfDsy4tOOG6u+G6ucOiLTYu4bq7LcOp4bq74bq5w6It4bq5Nm5rLeG6uWFvLThhay3hu5su4bq5LeG6peG6uy4tOOG6uzctOC7hurst4bq5Nm5rLTfDsy4tOOG6u+G6ucOiLTYu4bq7LTgu4bq5LW/hurs3LW/huqXhuqdhw7MtbuG6uy0kJiU9O+G7rOG6pW/DqeG7uFlP4buPN0DigJw2fW9A4bub4buJ4oCdQDfDtS5AOWbhurnDokA2KOG6u0DDieG7g+G6ucOi4buoQOG6uMOhb0A5w6BrQOG7m3vhurlA4bql4bq9LkA5ZzdAOSHhurtAN8O1LkA5ZuG6ucOiQOG7rOG7rOG7rFgvLllYL25vbeG6u+G6ucOiWVhrQDdlLm5uw5rhu7jhuqVhLjjhu7hZw4lp4bqnQDgw4bq5QG9nN0A34bq9QGvhuqXhurvhurnDokBv4buPN+G7sEBvM2tAbMOzIeG6ueG7sEDhu5t74bq5QOG6peG6vS5AOWc3QDkh4bq7QMOi4bq9a0Br4bqlMuG6uUBlKMOpQGvhuqXhurvhurnDokBr4bqlw7Lhu7BAOS5AOCnhurnDokDEkeG6peG6u0BvKOG6ucOiQOG7m3vhurlA4bql4bq9LkA3w7UuQDdn4bq5w6JAOWbhurnDokA3ITdAODDhurlAb2c3QOG7muG6p+G6sW9A4bq4LsOpQOG6ueG6veG6p0A34bqlw7PhurnDouG7sEBvYuG6ueG6pUBP4bqlLuG6ueG6pUDhuqThur0uQOG6ueG6veG6p0Bt4bqnw6PhurnDouG7rEBPbeG6u+G6ucOiQDnhur3hu7BAb+G7jzdA4oCcNn1vQOG7m+G7iUAtQMSRw6HhurtA4bub4buJQC1Ab21nw6lA4bub4buJ4oCdQDfDtS5AOWbhurnDokA2KOG6u0A3ITdAODDhurlAb2c3QOG7ty7hurvhu7BAw4nhu4PhurnDouG7sEBP4bqlIeG6p+G7sEA5XTdANuG6p+G6sW9Aa+G6pWhANuG6p8SD4bq5QOG6ueG6pTFvQMSpQDlm4bq5w6JANijhurtAODDhurlAb2c3QMOJ4buD4bq5w6JAZShAw6lnb0Br4bql4bq74bq5w6JAb+G7jzdA4bqlLuG7n+G7sEA34bq9QOG7oUDhurnDouG6pWMuQOG6ueG6pTDhurlA4bube+G6ueG7rFgva1lYLzjhuqfhu5tZWC9l4bqnWVgvw7NlWVg44bqn4bubQDdlLm5uw5rhu7g3ZW3hu7hZWC844bqn4bubWVgvOOG6p+G7m1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZWG5vbeG6u+G6ucOiWUXhu4nhuqdAOOG7j+G6ucOiQGvhuqXhurvhurnDokBv4buPN0A54bq3QOKAnDfhu5HDrGvigJ3hu7BA4oCcNn1v4oCdQDchN0A34buDQMOiIeG6p1gvbm9t4bq74bq5w6JZWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFnhu5oo4bq7QDjhuqtrQG4uw7NAT8SDb0DhurjDosOz4bufw6PhurlAOSHhurlA4bq44bqlMMOpQOG7tzLhurlAJCMkJOG7sEBvbcOj4bq5QMOpKeG6ucOiQOG7oz5A4bqlZ+G6p0A5e+G6ucOiQG884bqnQMOpZ29AOeG6uynhurlA4bub4bqnOGHhurtAN2XhuqdrQMOi4bql4bqnQGUp4bqnQDc84bq54bqlQMOpZ29Ab+G6peG6p8SDw7NA4bq5xqFAPT9Ab8OzaOG6p0A4MOG6uUBvZzdAw4nhu4PhurnDokDEqUDhuqQoQMOC4bqnLuG6ucOiQDbhuqtA4bq54bql4bq9w6lA4bq5LsOpQG/huqUu4bq54bqlQOG6ueG6p8Oj4bq5QDZ9b0Dhu5vhuq9AZSjDqUDhu5vhu4lAbynhuqdAw6lnb0A34bq74bq5QDnhu5Hhu4vhurnDokDhu5t94bq5w6Lhu6xA4buz4bqrQMSRw6HhurtAOeG6p0A2MW9A4bq5w6Lhu4vhu7BAN+G7g0DDoiHhuqdA4bq5KOG7n0A5PkDhurnhuqVdb0A5IUA2w6PhurlAOeG7keG7i+G6ucOiQOG6ucOhw6lA4bubKEA34bql4buF4bq5w6JAN+G7lUBtMW9AbMOz4bufxINvQGXhuqfhurFv4busQE4uw7NAOeG6veG7sEDDqWdvQDdl4bqna0A2fW9A4bub4buJQMSR4bqlITdAw6LhuqXhuqdAZSnhuqdANzzhurnhuqVAw6lnb0DDouG6py5AOeG6qeG6ueG6pUDEqUBOLkBLLkBWRSjhurtA4bu1LuG6p1dAOeG6p0A2fW9A4bub4buJQOG7m+G6r0A34bql4bq7QDfhurvhurlAb20u4bqn4busQOG6pOG6qeG6ueG6pUA84bq54bqlQDfhu4NANsOhQOG6uVvDqUDhu5szb0Dhu5s+QDjhu5HDrOG6p0A5MW/hu7BAxJHhuqXhur03QGXhur03QOG7my7hurlA4buj4bqn4bq5QMSR4bql4bqnxIPhurlAOOG7kUBlw7Mz4bq5QG0xb0A2MW9ANuG6qeG6ueG6peG7rEDDiV03QDfhuqXhurtA4bq54bql4bqn4bqvw7NAOMOzQMSR4bqlITfhuqVAN8O04bq5w6JA4bq54bql4buRQMOi4bqnIeG6u0Dhu5vhuqfDo+G6uUA3w7UuQOG6ucahQG7huqfhurnhuqVA4bq5KOG7n0BtLkBu4buTN0DEkeG6pcOz4bufw6PhurlAw6Lhuqc84bqnQOG6ueG6peG7keG6ucOiQGvhuqXhuq0uQMOi4bqnLkA54bqp4bq54bqlQOG6ueG6pShAb20u4bqnQOG7mzXhurlAxJHhuqfDo+G6uUBsw7Phu5/Eg29AxJHDoeG6u0A34buDQDbDoUDhu5vhuq9A4bq54bqlKEA2W+G6ucOiQDnhu5Hhu4k34busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlP4buZQOG6ueG6pcah4bq5w6JA4bub4bqnOGHhurtAN2XhuqdrQOG6ueG6veG6p0BvbcOj4bq5QOG7myhAw6lnb0Bu4buFQOG7m+G7j0Dhu5vhuqfhurE3QDjhuqfhurPhurlAbS5Ab23hurvhurnDokBv4bql4buL4bqnQMOi4bqnLuG6uUBsw7Mu4buwQOG6pTLDs0DhuqXEg29AOOG7kUBlw7Mz4bq5QDnhuq/Ds0Bv4bql4bq3QOG6peG6p+G6seG6uUBu4buVQDYxb0A24bqp4bq54bqlQDnhu4XhuqdA4bubw6zhuqdA4bqlKOG6ueG6pUDhu5vhuqdA4oCcNn1vQOG7m+G7ieKAnUBv4bqlYeG6u0DEkeG6p+G6t8OzQDfhu5Fq4bq5w6JAw6Fr4buwQMSR4bql4buD4bq5w6JAOeG7keG7iTdAbuG7lUA5ZuG6ucOiQG/huqXDszPhurlAN8O1LkDhurnDouG7keG7i+G6p0Br4bql4buPQOG6ucah4buwQDfhur1AODHDs0DhuqXhuqfhurHDs0A24bqnxIPhurlAb+G7kcOs4bq5w6JAN8O1LkBv4buPN0DigJw2fW9A4bub4buJ4oCdQOG7myhA4bql4bq7KOG6uUBv4bq7KOG6uUA54bqnQOG6ucOi4buR4buJN0BlKeG6p0Dhu5vDrOG6p0Br4bql4bq74bq5w6JAb+G7jzdAb+G7hW9AOcOga0Dhu5vhu4XhurlAN+G6vUBv4buZQOG6ucOiKOG6uUA54buL4bqnQOG6uS7hu59AN8O1LkA5ZuG6ucOiQDYo4bq7QDgw4bq5QG9nN0DDieG7g+G6ucOi4busQOG7teG6peG6u0A44buNQG/hu483QOKAnDZ9b0Dhu5vhu4nigJ1AxJHhuqXhu4PhurnDokA3w6rhurlAa+G6pWhANuG6p8SD4bq54buwQOG6ueG6peG7keG6ucOiQMOpZ29ANmdAa+G6pTPhurlAb+G6pS7hurnhuqXhu7BAb+G6peG6p8SDw7NA4bq54bqnw6PhurlAN+G6peG7kS5A4bq54bqlM+G6uUBv4bql4buTN0A5MuG7n0A5w7VA4bub4bqvQGvhuqXhurvhurnDokBv4buPN+G7sEBvM2tAbMOzIeG6uUA3w7UuQDgw4bq5QG9nN+G7sEA44bq7QDzhurnhuqVA4bql4buRxKnhurnDokBv4buZQOG6ueG6pcah4bq5w6JAZcOzZuG6ucOiQOG7m3vhurlA4bql4bq9LkDhu6Mxw7NA4bq5w6PhurlAxJHhuqXhuqdA4bq5w6Lhu5Hhu4vhuqdAN+G6u+G6uUBvbS7huqdAb+G6peG6rTfhuqVAw6lnb0DhurnDouG7keG7i+G6p0A34bq74bq5QMOiIeG6p+G7sEBl4bqn4bqv4bq5QG3DtUA2KeG6uUA2w6hANn1vQOG7m+G6r0BlKMOpQOG7m+G7ieG7rEDhu7nhur1AZShANuG6p8SD4bq5QG/hu5HDrOG6ucOiQDfDtS5AbzNrQG/hu483QOKAnDZ9b0Dhu5vhu4nigJ1AODXhurlAOcSD4bq5QOG7m+G6p0Br4bqlKcOpQGvhuqUha0Blw7Mzb+G7sEBvPOG6u0DhuqXhu4Phurnhu6zhu6zhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WVhub23hurvhurnDollF4buL4bqnQG3Ds0A2w7Nm4bq5QG9tw6PhurlA4oCc4bu1aOG6ucOiQE9t4buL4bqn4oCdQMOJ4buR4buL4bq5w6JARSFvWC9ub23hurvhurnDollYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WU9tw6PhurlA4oCc4bu1aOG6ucOiQE9t4buL4bqn4oCdQG/huqXDs2c3QOG7oz5AT23Ds+G6ucOiQEXhu6Hhu7BA4bqlw7Phu5/hurHhurlAw4nhu5Hhu4vhurnDokBFIW9Ab+G7g+G6p0A2fW9Aw6Jda0DDqWdvQDfhu4NAw6Ih4bqnQDfDquG6uUDEkeG6pSFAb23huqFA4bq5w6Jm4bqnQDbDo+G6uUDhu5vhurFAOeG7keG7i+G6ucOi4buwQG9t4bq74bq5w6JAZcOq4bq5w6JA4buDw6lAw6lnb0A2w6FAb20u4bqnQDfhuqXhu5nhurnDokDDqWdvQG/Ds2jhuqfhu6xAT+G7g+G6p0A44buZ4bq5w6JA4bujYUBvbcOqQDfhuqXDs+G7n+G6seG6uUA34buN4bq5w6JAYcOp4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFktQOG6uOG6pShAYcOpQMSpQDkww7PGr0BBw6lAxKlANjzhurlAxJDhuqVbw6lAPeG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZLUDhu7kw4bufQGUoQDfhurvhurlAYcOpQCjGr0Dhu5ow4bq5w6Lhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WS1AQcOpQDYu4bq7QOG6ueG6peG6p8Ojw7NAb8OzaOG6p0BtZuG6p8avQEHDqUA9JkBvw7No4bqn4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFktQOG7muG6qUBuLuG6u0BlMeG7n0A34bqlZuG6ucOiQG7DrMOpQG/huqXEg8avQOG7teG7g0A2w6FA4bq54bql4bqp4bq5QG/hu4PhuqdAbWbhuqdANuG6o+G6uUBl4bqj4bq5QDfhu5Hhu4vhuqdA4bq5w6Lhurs84bq54bqlQMOpXW9AOeG6p+G7rEDhu7Xhu4NANsOhQGFAb+G6pcOg4bq5QDfhu5Hhu4vhuqdAN8Oq4bq5QGXDquG6ucOiQG/hu4PhuqdAb+G6peG6qUA34bql4buN4bq5w6JA4bujw7Phu4XhurnDouG7rEDhurjDreG6p0DDqTzhurnhuqVAOTFvQDbhuqfDo+G6uUA34buRw63hurnDokDDieG7keG7i+G6ucOiQEUhb+G7sEDEkeG6peG7g+G6ucOiQDfhuqViQG3huqfDo+G6ucOiQDfhu4NANsOhQG/hu4PhuqdAw6Jda0DEqUDigJzhu7Vo4bq5w6JAT23hu4vhuqfigJ1Aw6koQDfDquG6uUDhurnhuqXhuqfhuq/Ds0Bhw6lANsOhQMOiIeG6p0DhurnGoS5AN8O04bq5w6JAOWdAb8OzaOG6p0DhurnhuqXhu5FAYcOpQDk+QOG7myhAOS7hurnDokBlKMOpQOG7m+G7ieG7sEBlKMOpQMOpw6BAxJHhuqXhuqdAb8OzaOG6p0A54buL4bqnQDfDquG6uUBsw7MhQG9t4bqh4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlPbcOqQDfhuqXDs+G7n+G6seG6uUA34buN4bq5w6JA4buD4bq5w6JARcOqQOG7mnvhurlAT8OzMeG6ueG7sEBPbeG7kcSp4bq5w6JAS+G6pcOq4bq5w6JAw4Lhuqch4bq7QDjhu483QOG7myhA4bu5KOG6u0BvKeG6u0DhuqXDs+G7n+G6seG6uUDDieG7keG7i+G6ucOiQEUhb+G7sEDhu4PhurnDokA3w7ThurnDokBvbXvhurlAb23EqUDhu5vhuq9A4bubMeG6uUA54bqvQG884bq7QOG6peG7g+G6ueG7sEDhurnhuqUxb0BlKEDhu5vDrOG6p0A3ITdAYcOpQOG6peG6vzdAbuG6p+G6ueG6pUA4MOG6uUBvZzdAw4nhu4PhurnDokDEqUA2MzdAT+G6pOG7tU7hu7BAT+G6pEtP4busQEzDsy5AbShAbuG6uyFv4buwQG9o4bq5w6JAbuG7hUBvbeG7keG7i+G6ucOiQOG6peG7iWtA4bql4bq/N0Bu4bqn4bq54bqlQOG6ucahQGUx4bufQDfhuqVm4bq5w6JAbsOsw6lAVm884bq7QOG6peG7g+G6uVdAb23Do+G6uUA54bqrLkA2KOG6uUBuLsOzQDjhuqtrQE/Eg29A4bq4w6LDs+G7n8Oj4bq5QDkh4bq5QOG6uOG6pTDDqUDhu7cy4bq5QCQjJCRAZShALEBvbeG7keG7i+G6ucOiQOG6peG7iWvhu7BAb23hurvhurnDokA54bq9QDfhur1AJEDhuqXhur83QG7huqfhurnhuqVAT+G6pEtPQOG7tzDhurlAb2c3QOG6uWfhuqdAb23DskDhurjDouG6vzdARV034buqQDpA4bql4bq/N0Bu4bqn4bq54bqlQDchN0BvbeG7keG7i+G6ucOiQE/huqThu7VO4buwQMOiZsOp4buoQEvhu41A4bq44bql4bqn4buwQOG6uOG6peG6p0BOw63hurnhu7BAa+G6pWhAb+G6peG7g+G6ucOiQDgw4bq5QG9nN0A2IeG6uUBvbcOyQOKAk0BP4bqk4bu1TkBPLsOpQOG7teG6pcOz4bq5w6Lhu6xA4bqk4bqn4bqx4bq5QG8p4bqnQDchN0DigJzhu4PhurnDokA34bqlZuG6ucOi4oCdQOG7mzXhurlAOS7hurnDokBv4bqlYeG6u0DhuqXhur83QG8p4bqnQDchN0BvbeG7keG7i+G6ucOiQE/huqRLT+G7sEA5KeG6p0DhuqXhur834buwQDfDquG6uUA3ITdA4oCcNihA4bub4buJ4oCdQG/huqXhuqlANuG7gUDhuqXhur83QOG7m+G6r0DhurnhuqUoQDfhuqVm4bq5w6JAN+G6pXvhurlA4bq5w7Phu4Phuqfhu7BAb21m4bq5w6JAb23hur9v4busQMOJXTdAOOG7jUDhurnDoijhurnhuqVAw6Lhuqch4bq7QDjhu4834buwQOG6ueG6pShAb23hu5Hhu4vhurnDokBv4bql4buR4buL4bq5w6JA4bujw7Phu5/Do+G6uUBvaEA34bql4buTN0Bvw7Phu5/Do+G6uUBvbcOz4buf4bqv4bq5QDZb4bq5w6JA4bq54bql4bqn4bqvw7NA4bql4bq7KW9AOWfhurnDokBu4bqn4bq54bqlQOG6peG6uylvQOG6ucOi4bq7KeG6p0DEkeG6peG6vS7hu7BAZWbhurnDokDDouG6pcOha0A3ITdAN+G6peG7kcOt4bq5w6JAb23huqnhurnhuqVAOCnhu59A4bql4bq/N0Dhu5vhuq9Aw6Lhuqch4bq7QDjhu483QMOi4bqnw6zhuqdAb+G6reG6ueG6peG7sEDhu5vhuq9AbzzhurtA4bql4buD4bq54oCmQOG6ueG6peG7keG6ucOiQDjhurtA4bq54bql4bqn4bqvw7NA4bufxIPDs0Bv4buFQMOpKEBv4bqp4bq54bqlQG9tKeG6ucOiQG884bq7QOG6peG7g+G6uUDhu5s14bq5QOG7ozzhu59AbS7hu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WUHDqUDhuqThu6xP4busw4nhu6xP4bus4buwQG7huqfhurnhuqVA4bq5e8OpQCQjIybhu7BANjzhurlAS+G7jUDhurjDouG7jS7hu7BA4bujPkBL4buNQOG6uOG6peG6p0A5LuG6ucOiQGUoQOG6peG6vzdAbuG6p+G6ueG6pUBPbeG7keG7i+G6ucOiQE/huqRLT0Dhu7cw4bq5QG9nN0Dhurln4bqnQG9tw7JA4bq4w6Lhur83QEVdN0Bv4bql4bqpQG4uw7NAT8SDb0DhurjDosOz4bufw6PhurlAOSHhurlA4bq44bqlMMOpQOG7tzLhurlAJCMkJOG7sEBhw6lAbMOz4bufxINvQDnhuqvhurnhuqVA4bq5w6LhuqViQOG6peG6vzdAOeG6t0Dhu5vhuq9A4bq54bqlKEBlMeG7n0A34bqlZuG6ucOiQDbEqeG6p0BP4busQDk+QMOpLuG6ucOiQG/huqUu4bqn4busQOG7teG6pWbhurnDokA3w7UuQE/hu6xAZShA4bqk4bus4bu14bus4bu34bus4buwQG7huqfhurnhuqVA4bq5e8OpQCQjIz3hu7BANjzhurlA4bu1IUDhurjhur/huqfhu7BA4bujPkBL4buNQOG6uOG6peG6p+G7sEDhuqXhuqfhurHhurlAOS7hurnDokDhuqXhur83QDkp4bqnQOG6peG6vzdAxKlAT0tAT+G6pS7hurnhuqVA4bqk4bq9LuG7rEDhurjhuqXhuqfhuq/Ds0DhurnDouG7keG7i+G6p0A4MOG6uUBvbeG6u+G6ucOiQDY84bq5QG/huqfEgzdAN+G6peG6u0A34bq74bq5QDnhu5Hhu4vhurnDokDhuqXhur83QG8za0A4LuG6ucOiQDjEqUA3w7UuQE/hu6xANsSp4bqnQG/hu5lAZTDDs0BP4busQGUoQDfhu4NAw6Ih4bqnQDfhur1Ab+G6pSjhurnhuqVAb+G6rTfhuqVA4bql4bq/N0BvM2tAb+G7hW/hu6xA4bu1w7ThurnDokDhurnhuqXhu5FA4bqk4busT+G7rMOJ4busT+G7rOG7sEBuLsOzQE/Eg29A4bq4w6LDs+G7n8Oj4bq5QDkh4bq5QOG6uOG6pTDDqUDhu7cy4bq5QCQjJCThu7BAYcOpQEXhu6xP4busxJDhu6xF4busQDY84bq5QEvhu41AT+G6u+G6u+G6ucOi4buwQOG7oz5AS+G7jUDhurjhuqXhuqdAN8O04bq5w6JAbMOz4bufxINvQDnhuqvhurnhuqVA4bq5w6LhuqViQOG6peG6vzdAOeG6t0Dhu5vhuq9A4bq54bqlKEA54bqnQGUx4bufQDfhuqVm4bq5w6Lhu6xAxJDhu6xF4busQMOpw6zhuqdAN+G6pWJA4bql4bq/N0Blw6xrQCzhu7BAN8Oq4bq5QDfhuqVm4bq5w6JAN8O1LkDEkOG7rEXhu6xAxKlANjzhurlA4bu14bql4bqnw6nhu7BA4bujPkDhurjhuqXhuqdATsOt4bq5QDku4bq5w6JA4bql4bq/N0Blw6xrQD0kQE9t4buR4buL4bq5w6JAT+G6pEtPQMOJ4buR4buL4bq5w6JARSFv4busQOG7ueG6p+G6r8OzQDkh4bq5w6JA4bq54bq94bqn4buwQDbhu4VAN8O1LkDEkOG7rEXhu6xA4bql4bqn4bqx4bq5QDku4bq5w6JAZShAw6Lhuqch4bq7QOG7m+G6p8Oj4bq5QDfDtS5Aw6lnb0BvbeG7keG7i+G6ucOiQOG6peG6vzdAb23Do+G6uUA54bqrLkA2KOG6uUDhuqXDs+G7n+G6seG6uUDDieG7keG7i+G6ucOiQEUhb+G7sEBu4buVQOG7m+G6p+G6sTdAN+G6u+G6uUDDoiHhuqdAOS7hurnDokDhuqXhur83QG1m4bqnQOG6ucOi4bqlYkDhuqXhur83QDnhurdAZTHhu59AN+G6pWbhurnDokBlKEA54bqn4bqvw7NANjFvQOG6ucOi4buLQDnhu4XhuqdA4bubw6zhuqdAw6LhuqcuQDnhuqnhurnhuqXhu7BA4bq54bql4buR4bq5w6JAxJHhuqXhu4PhurnDokA3w6rhurlANyE34bqlQOG6uSjhurtAxJHhuqUhN0A5KOG6ueG6pUA34bqlMWtA4bq54bqlM+G6uUDDqV03QDjhu41ANuG6p8SDb0Bvw7No4bqnQDnhu4vhuqdAN8O1LkA34bq74bq5QDfDquG6uUBsw7MhQG9t4bqhQDnhurdAZSjDqUDhu5vhu4nhu7BAZSjDqUDDqcOg4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlP4bqlYeG6u0A2IeG6u0A3IeG6u0A3w7UuQMOT4buz4bq44bu3QOG6pcOz4buf4bqx4bq5QMOJ4buR4buL4bq5w6JARSFv4buwQG/hu5lA4bq5e8OpQCQjJCNAOcSD4bq5QG/huqUh4bq5w6JAKi0kIyQk4buwQG9o4bq5w6JAbuG7hUA34bq9QCw/I0A3XWtAxJHEg29A4bql4buD4bq54busQE9t4bq74bq5w6JAOeG6veG7sEBu4buFQDdda0BvPOG6u0DhuqXhu4PhurlAZShAPSY94buqQG7hu4VAN11rQOG6peG7g+G6uUDhurnhuqUw4bq5QDcz4bq5QOG6pcOz4bufxINvQG/huqXhu4XhurnDokBlKEA94buqQG7hu4VA4bub4buPQOG7o+G7l0Bl4buhQOG7m+G6p0Br4bqlKcOpQOG7m+G6r0BvPOG6u0DhuqXhu4PhurlA4bubKEDhuqXhu4PhurlA4bq54bqlMOG6uUA3M+G6uUDhuqXDs+G7n8SDb0Bv4bql4buF4bq5w6JAb23Do+G6uUA54bqrLkA2KOG6uUBlKEAsJS89Jj1A4bub4buP4busQOG7teG6pcO1QOG7n8SDw7NAZShA4buj4buXQGvhuqUpb0DhuqUo4bq54bqlQDfhuqXhuq3hurnhuqVA4bubKEDhu5vhuqfhurE3QOG7o+G7l0Br4bqlKW9Aw6nDrOG6p0A34bqlYkA54buR4buJN0Bv4bql4buVN0DhuqXhuqfhurHhurlAxKlAJEDhu6M+QGUoQEvhu41A4bq44bql4bqnQOG7myhA4bq44bql4bqnQE7DreG6ueG7rEBMw7MuQG/huqXhu4XhurnDokDEkcOj4buwQDkh4bq54bqlQMOi4bqnIeG7sEBv4bqp4bq54bqlQG9tKeG6ucOiQG884bq7QOG6peG7g+G6uUBvbcOj4bq5QDnhuqsuQDYo4bq5QOG6pcOz4buf4bqx4bq5QMOJ4buR4buL4bq5w6JARSFvQDku4bq5w6JAN+G6vUDhu6PDs0DhuqXhu5HDrOG6ucOiQG974bq5w6JAZcOj4bq54buwQDfhu49Ab+G6peG6t0Dhurl7w6lAJCMkI0A34bq9QCU9QDdda0BvPOG6u0DhuqXhu4Phurnhu6pA4bq5e8OpQCQjJD1AN+G6vUA6O0A3XWtAbzzhurtA4bql4buD4bq54buqQCxAb+G6pSHhurnDokDhurl7w6lAJCMkJOG7sEBvbeG6u+G6ucOiQG7hu4VAOjtAN11rQMSRxINvQOG6peG7g+G6uUA34bq9QCUsQDdda0BvPOG6u0DhuqXhu4Phurnhu6xA4bq4w6LDs+G7n8Oj4bq5QOG6ueG6pTDhurlAOeG7keG7iTdAN+G6pWJAbS5AN+G6vUBv4buPN0DigJw2fW9A4bub4buJ4oCdQDfDtS5AOWbhurnDokA2KOG6u0DDieG7g+G6ucOi4buwQOG6ueG6peG6p+G6r8OzQDdda0A4NeG6uUDhurnhuqUuw7NA4bub4bqvQOG6ueG6pShA4bubKEA5w6rhuqdAZTHhu5/hu7BA4bq5xIPDs0DEkeG6peG7g+G6ucOiQDfhuqXhurtAZTHhu59AZShAN+G6u+G6uUA44bq/LkBu4bqjQG/hu5VAb+G7l0BWOT5AN+G6vUDhurnhuqXhuqfhuq/Ds0BvbeG7keG7i+G6ucOiQOG6peG7iWtAb+G7lUBv4buXQOG7m+G6qUDhurnDosOz4bufw6PhurlA4bq54bqlMOG6uUDhurko4bufV+G7rEDhu5rhuqlA4bubM+G7n0A34bqlLkDDqcOgQDko4bq54bqlQGvhuqU84bqnQG9oQDfhuqXhu5M3QDfhu5HDrOG6p0A34bql4bq7QDfhurvhurlAw6ldN0A44buNQDbhuqfEg29AZShA4bub4bqnQGvhuqUpw6lARcOzM29A4bqk4buD4bq5QOG6ueG6pTDhurlA4bubKEDDguG6py5AOeG6qeG6ueG6peG7rEDhu7PDo+G6uUA3KeG6ueG6pUA54bq94buwQOG6ueG6pTPhurlAb+G6peG7kzdAN8O1LkDhurnhuqXhuqfhuq/Ds0DDouG6py5AOeG6qeG6ueG6pUDhu5s14bq5QGUoQGUx4bufQOG7m+G7ieG7sEBlMeG7n0A34bqlZuG6ucOiQDfhuqXhurtANyE3QDfhurvhurlAOeG6t0A34bq9QG/huqXDo8OpQOG6ueG6pTDhurlAZeG7lTdAZSjDqUA34buD4bq5w6JA4bub4bqn4bqxN0Dhurnhu5HDreG6ucOiQG014buf4buqQDjhurtAw6ldb0BvbSHhuqdAN8O1LkBu4buVQGvhuqUhb0BvbeG6p+G6t+G6uUA3w7UuQDfhu4PhurnDokDhurnDouG6peG6sUBv4bql4buD4bq5w6JAb+G6p+G6ueG7sEBsw7MuQDchN0BvbS7hurnDokDDqSnhurnDokDhu6M+QOG6pWfhuqdAZcOsa0Bv4bqlLuG6ueG6peG7sEBv4bql4bqnxIPDs0DhurnhuqfDo+G6ueG7sEA5XTdANuG6p+G6sW9AZShAZeG7ky5Ab8OzaOG6p0DhuqXhur83QG7huqfhurnhuqVAOT5AxJHEg29ANinhurlA4bubKEDhu5/Do8OzQDnhu5HDreG6ucOiQGzDsyFAw6LhuqfDrOG6p0DhuqUp4bq5QDg14bq5QDnEg+G6uUDhuqUzw7NAbMOzPEDDqS7hurnDokBv4bqlLuG6p0DhurnDouG6uyjhuqdA4buhQMOpw7Phu4XhurlA4bubKEA2w7NnN0Br4bqlPOG6p0A34buRw6zhuqfhu6xA4bqk4bqn4bqx4bq5QOG6uS7hu5/hu7BANyE3QG9t4buR4buL4bq5w6JA4bql4buJa0Dhu5vhuqdAa+G6pSnDqUDhu5vhuq9AbzzhurtA4bql4buD4bq5QMOpw6zhuqdAN+G6pWJAOOG7meG6ucOiQGUp4bqnQMSpQMOp4buTN0Dhu6Phu5dAa+G6pSlvQOG6pSjhurnhuqVAN+G6peG6reG6ueG6pUDhurnDo+G6uUA34bql4buRLkA5w7VAbuG7kzdAbXvhurlAOWHigKZYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WVhub23hurvhurnDolnhu7Xhu4NAw6Ih4bqnQDgw4bq5QG9nN0DDieG7g+G6ucOiQMSR4bql4buD4bq5w6JAbuG7iUDigJzEg0A34bqlZuG6ucOi4oCdWC9ub23hurvhurnDollYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WU/huqUu4bq7QE/huqXhuqtA4bu3w7MuQFZu4bqn4bq54bqlQOG6uXvDqUA9LCwqV+G7sEBL4bql4bq9QOG7teG6pcO1QG/huqs34bqlQOG6pGfhuqdAReG6p8Oj4bq5QOG6peG6p+G6sWtAS+G6peG7j0DhurnGoUBWReG6pEvhurhXQOG7oz5AS+G7jUDhurjhuqXhuqdAVsOJ4buR4buL4bq5w6JARSFvV0BlKEDDqWdvQG9t4bq74bq5w6JA4bq54bqlxqHhurnDokDhurnDouG7keG7i+G6p0Dhu5vhu5Hhu4lvQGzDsy5AbSjhurtANzzhurlAb+G7kUBv4buRxKnhurnDokBlKTdA4bqlM8OzQDnhurdA4bql4buRw6zhurnDokA5xIPhurlAb+G7kcOt4bq5w6JAZS7huqdAb+G7hW9AOcOga0DhuqXDreG6ueG7rEBMw7PDo0A3w7UuQOG7t8OzLkDEqUA2POG6uUDhu7XhuqXDoUBFMsOz4buwQOG7oz5A4bq4LkDDicOo4bq7QFZMw7Mu4bq5QE7DreG6uVfhu7BANinhurlANsOoQDfDtS5A4bu3w7MuQOG6ueG6peG6p+G6r8OzQOG6ucOi4buR4buL4bqnQDku4bq5w6JA4bql4bq/N0BP4bqk4bu1TkBv4bql4bqpQOG6ucOi4bqlYkDhuqXhur83QGUx4bufQDfhuqVm4bq5w6JA4bub4bqpQGXhu6FAOOG6u0A24buFQMOpw6BAbuG7iUA34bq74bq5QOKAnMSD4oCd4busQOG7t8OzLkBv4bql4bqpQMSR4bqlITfhu7BAb+G7mUDhurnhuqXhu4FAYcOpQDk+QG/huqXhuq034bqlQDnhuqdA4bql4bq/N0Dhu5soQMOp4bq74bq5w6JAN+G6vUDDqWdvQG/hu5HDreG6ucOiQGUu4bqnQG/hu5HDreG6p0BuIeG6ucOi4busQOG7muG7mS5Ab23DqkA34bqlw7Phu5/hurHhurlA4bubw6zhuqdAb+G7g+G6p+G7sEDhu7fDsy5A4bub4buZLkA34buR4buL4bqnQDY84bq74buoQEHDqUBv4bqlw7NnN0A44bqn4bqx4bq5QOKAnMSDQOG6ueG6pTFvQGUo4bq5w6LigJ3hu6xAPTtAb8OzaOG6p0DhuqXhur83QOG7o+G6u+G6ucOiQGXDrGtAPSRAYcOpQMOpw6zhuqdAZTHhu59AN+G6pWbhurnDokDhu5soQMOpLuG7n0DDqX3hurlA4bqlw63hurnhu7BAYcOpQOG7mzXhurlAb+G6p8SDa0Bv4buPN0A54buR4buJN0DDouG6py5AOeG6qeG6ueG6pUA34bqlZuG6ucOiQG8p4bq7QDnhuqfhuq/Ds0DEkeG6p+G6seG6uUA54bq3QDnhu5Hhu4k3QOG6peG6vzdANy7hurtAOSLhurnDouG7sEBu4bqn4bq54bqlQDfhurvhurlA4buj4bq74bq5w6JAbWbhuqdAb+G6p8SDa0Bv4buPN0DhuqXhur83QGXDo+G6uUA5KeG6p0DhuqXhur834busQOG7synhurlANsOoQDfDtS5AYcOpQMSpQGzDs8OjQMOi4bqn4buLQDfhur1A4bq5w6Lhu5Hhu4vhuqdAOT5AbuG6p+G6ueG6pUAqQC1AJkA34bq74bq54buwQDfhur1ANinhurlAN+G6u+G6uUA5PkDhuqXhur83QGXDrGtAOuG7sEDDol1rQGUp4bqnQGHDqUDhu5soQOG6ueG6veG6p0BtMW9A4bql4buF4bqnQOG6pTPhurlA4bub4bqpQDk+QGUx4bufQDfhuqVm4bq5w6JAbsOsw6nhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WeG7szzhurlAb+G6pTDhurlAZShA4bq5w6Lhu5Hhu4vhuqdAN+G6u+G6uUA5ZuG6ucOiQDYo4bq7QDgw4bq5QG9nN0DDieG7g+G6ucOi4buwQOG7m+G7keG7iW9AbMOzLkA54buR4buJN0DhurnhuqXGoeG6ucOiQGzDsy7hurlA4bq54bqn4bqxw6lAN8O04buwQGUoQDch4bq5QDZnQGvhuqXhu49A4bq5xqHhu7BA4bu3w7MuQDco4bq5w6JA4bql4bqn4bq3w7NANzLhurlAa+G6pTzhuqdAOTThu59Aw6kp4bq54bqlQG/Ds+G7n8Oj4bq5QG9tw7Phu5/huq/hurlAOeG6t0Dhu6Phur0uQDbhu4FAb+G6qeG6ueG6pUBvbSnhurnDokBvPOG6u0DhuqXhu4Phurnhu6xA4bua4bqpQOG7mzPhu59Ab+G6peG7i+G6p0DDouG6py7hurlAbMOzLuG7sEBP4bqlLuG6u0BP4bql4bqrQOG7t8OzLkA34buN4bq5w6JA4bqkZ+G6p0BF4bqkS+G6uEDhu6M+QEvhu41A4bq44bql4bqnQGvhuqXhu4XhuqdA4bql4buJa0A3ITdAOeG6uyjhurlAb+G6peG6t+G7sEA34buD4bq5w6JALuG6ueG7sEA24bqnw6PhurlAa+G6pcOq4bq5w6JAb8Oz4bufw6PhurlAb23Ds+G7n+G6r+G6uUA54bq3QDfhuqXhuqtAYcOpQGvhuqXhu49A4bq5xqHhu7BANyE3QGHDqUA2w6FAw6Ih4bqnQOG6peG6p+G6t8OzQDnhu5Hhu4k3QOG7m+G6r0DhurnDosOz4bufw6PhurlA4bq54bqlMOG6ueG7sEDhuqXhurFAZeG7j+G7n0A3w7UuQG884bq7QOG6peG7g+G6ueG7rEBPw7Phu59A4bq54bql4bqnw6PhurlAOeG6t0Bv4bqlLuG7n0A5aOG6p0A54buR4buJN0DhurnhuqUz4bq5QG/huqXhu5M3QDfDtS5Aw6lnb0Bu4buFQDfhuqXhuqtAYcOpQGvhuqXhu49A4bq5xqHhu7BA4bub4bqn4bqxN0Bvw7Phu5/Do+G6uUBvbcOz4buf4bqv4bq5QMSR4bql4buD4bq5w6JAb+G6peG6t0DDqWdvQG7DrMOpQMOpZ29AN+G6peG6p+G6r8OzQMOpKEA3MuG6uUDigJzDqeG7kS5AODLDqUBv4bqlMcOpQG4ww7PigJ3hu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WeG7guG6ucOiQEUyw7NAT+G6pS7hurnhuqVA4buaLuG7sEBPbeG7kcSp4bq5w6JA4buzLuG6uUBPw7Phu5/Do+G6uUDDouG6pyHhurtA4bqkw7Phu5/hurHhurlAw7Xhu5/hu7BAw4Lhuqchw6lAOeG7hTdAT23Ds+G6ucOiQG8ww6lA4bu14bql4bqt4bq54bqlQG9t4bqrQOG6pcOz4buf4bqx4bq5QMOJ4buR4buL4bq5w6JARSFvQDfhuqXhuqcuQG7huqHhu6hA4bu54bq3QOG7o+G6vS5ANuG7gUA54buR4buJN0Dhu5sx4bq5QDnhuq9AbzzhurtA4bql4buD4bq54buwQMSR4bql4buD4bq5w6JAOeG6t0BvPOG6u0DhuqXhu4PhurlAbuG6u+G6ucOiQOG6pSjhurnhuqVA4bubw6zhuqdAb+G7jzdA4oCcNn1vQOG7m+G7ieKAneG7sEDigJzEkcOh4bq7QOG7m+G7ieKAnUBv4bql4bqpQG9t4buRw6w3QOG6pcSDb0A3MuG6uUDhurkw4bq5w6JANy7hurtA4bq54bqlM+G6uUBv4bql4buTN+G7sEBvbSE34bqlQOG6ueG6peG6p+G6scOpQDfDtS5ANyE3QDcxa0DDteG7n0A5POG6ucOi4buwQDfhuqXhuq3hurnhuqVAbMOz4buf4bqv4bq54buwQDchN0A3MWvhu7BANyE3QOG6ucOiKOG6ueG6pUDhu5soQDch4bq5QDZn4buwQDk84bq5w6JA4bub4bqnw6Phurnhu7BAb20u4bq54bqlQG/huqXDtUBu4buVQOG7myjhurtAN8OzZzdAN8O1LkA3ITdAw6LhuqcoQGUo4bq5w6Lhu7BAb23hu5HEqeG6ucOiQDY84bq54buwQOG6ucOi4buR4buL4bqnQDfhur1Aw7Phu59Ab+G6reG6ueG7sEBvbeG7kcSp4bq5w6JAOMOq4bq5w6JA4bql4bq/QG9t4bq74bq5w6JA4bub4bqn4bqxN0Bv4bql4buVN0DhuqXhuqfhurHhurlAN+G7g+G6ucOiQG8hN0Bvw7Phu5/Do+G6uUBvbcOz4buf4bqv4bq54buwQMOi4bqnIeG6u0A44buPN+G7sEDhurnDonvhurlA4bq5w6Lhu5ku4buwQMOi4bqnPMOpQG/huqXhuqfhurfDs0BvPOG6u0DhuqXhu4Phurnhu6xA4bui4buXQGXhu6FA4bq5w6LhuqXhuqfDo8OpQDchN0BvbeG7keG7i+G6ucOiQOG6peG7iWtA4bub4bqnQGvhuqUpw6lAa+G6pSFrQGXDszNvQOG7m+G6r0DhuqXhu4PhurlA4bq54bqlMOG6uUDhu5soQMOi4bqnLkA54bqp4bq54bql4buwQOG6ueG6pTFvQGUoQDch4bq5QDZn4buwQDk84bq5w6JA4bub4bqnw6Phurnhu6xA4buiMOG7n0A44buV4bq5w6JA4bubKEDhurnhuqUw4bq5QG1n4bq5w6JANyE3QMOp4buDQOG6peG6qeG6ueG6pUA54bqn4bq34bq5QOG6peG6qeG6ueG6pUDhuqUu4bufQG9t4bq74bq5w6JAb8Oz4bufw6PhurlAb23Ds+G7n+G6r+G6ueG7sEDhu5sz4bq5QDln4bq5w6JAb+G6peG7lTdA4bql4bqn4bqx4bq5QG/hu4VvQDfhu4PhurnDokBvITdAa+G6pcOq4bq5w6Lhu7BAN+G6peG7heG6ucOiQG884bq7QOG6peG7g+G6ueG7sEA5ZuG6ucOiQG/huqXhu4vhuqdAb+G6peG7lTdA4bql4bqn4bqx4bq5QG/hu4VvQDfhu4PhurnDokBvITdAb+G6peG6p0A5w7MuQMSR4bqlYeG6uUBv4bql4buRxKnhurnDouG7sEA24bqn4bq3w7NAOOG7kcOt4bq5w6JAxJHhuqtrQG/huqXhu4vhuqdA4bq54bqlxqHhurnDokA5w63hurlA4bub4bqr4buwQDchQOG6ueG6pTDhurlAN+G6vUBv4bqlKOG6ueG6pUBv4bqtN+G6pUBvbeG6u+G6ucOiQDfhu4PhurnDokBvITdA4bq5w6J74bq5QDfhuqVd4bq54buwQGvhuqXDquG6ucOi4buwQDfhuqXhu4XhurnDokBvPOG6u0DhuqXhu4Phurnhu7BA4bql4buD4bq5QOG6ueG6pTDhurlANzPhurlA4bqlw7Phu5/Eg29Ab+G6peG7heG6ucOi4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFnhu7XDquG6uUDhu4PhurnDokBFMMOzQMOJ4bqn4bq54bqlQEvhur3hu7BA4bq5w6LDs+G7n8Oj4bq5QEvhuqXhur1A4buz4bqtQG/huqXhu5FA4bqkw7Phu5/hurHhurlAw7Xhu59Aw4nhu5Hhu4vhurnDokBFIW9AN+G6peG6u0BtW+G6ucOi4buoQOG7ueG6t0DEkeG6peG7g+G6ucOiQDfDquG6uUBvPOG6u0DhuqXhu4PhurlAb+G6peG6qUA3MuG6uUBr4bqlPOG6p0Br4bql4buPN0A44buV4bq5w6Lhu7BANjzhurtAb2bhurlA4bubKEBr4bqlIW9A4bqlw7Phu59ANyE3QMOi4bqnIUBvbeG6q0Dhu5t74bq5QOG6peG6vS5Ab23Ds+G7n+G6r+G6uUBv4bql4buF4bq5w6JAb+G7hW9AOcOga0A3w7UuQDlm4bq5w6JANijhurtAOeG6t0DEkeG6pcOt4bqnQDgz4bufQGXDquG6ucOiQG/hu5VA4bqlKOG6u0A4MOG6uUBvZzfhu7BA4bqlKeG6uUA34bqlxINANyE3QGXDs2bhurnDokDhu5t74bq5QOG6peG6vS5A4bq5w6Lhursp4bqnQGUu4bqnQDlnN0DhuqUp4bqnQOG7ozDDqUDhurnhuqUza0Dhu5so4bq7QDnhuqsuQDYo4bq54busQOG7ueG7kS5ANyE3QGzDs+G7n0A54bqr4bq54bqlQDfDtS5Aa+G6pSFrQGXDszNvQOG7m+G6r0Bvw7No4bqnQMSRxINvQOG6peG7g+G6ueG7sEA5e+G6ucOiQMSR4buhQMSRxINvQOG6peG7g+G6ueG7sEA3LsOpQMSRxINvQMSR4bql4buD4bq5w6JAbzzhurtA4bql4buD4bq54buwQG/huqXhu5U3QOG6peG6p+G6seG6uUA5e+G6ucOiQMSR4buhQMSRxINvQOG6peG7g+G6ueG7sEA5e+G6ucOiQMSR4buhQMSR4bqlLuG6p0Bu4bqn4bq54bqlQG/huqVh4bq7QDnDsuG6ucOiQGzDs+G7n0A54bqr4bq54bql4oCmQOG7myjhurtA4bql4buRw63hurnDokDhu5HDrDfhu7BAbMOz4bufQOG7kcOsN0Bv4bql4buD4bq54buwQDY84bq54buwQG/huqfDo8OzQDfhuqXDszThurlA4bujxINrQGXhursp4bqnQMOi4bqnLkA54bqp4bq54bqlQOG7m3vhurlA4bql4bq9LuG7sEBv4bql4buD4bq54buwQDY84bq5QOG7m3vhurlA4bql4bq9LuG7rEDhu7fhu5NvQMSR4bql4bq7IW9AxJHhuqXhuqdAN+G6u+G6uUA3IeG6p0A54buRLkA2KeG6uUDhu5vhuq9A4bq54bqlKEBtLkDDqX1vQOG7myhAw6nDs+G7heG6uUBlMeG7n0BlKMOpQOG7m+G7iUDhurnhuqXhu5HhurnDokA34bql4buRLkA5w7VAb8OzaOG6p0Bv4bql4bqpQDbhu4VAw6nDoEA3MuG6uUDEkeG6p8Oj4bq5QGzDs+G7n8SDb0Dhu5soQMSR4bql4buD4bq5w6JAZSjDqUA3ITdAb+G6pcO1QG/hu483QOKAnDZ9b0Dhu5vhu4nigJ1AOeG6t0DEkeG6peG7g+G6ucOiQDfhur1AbuG7lUBtKOG6ucOiQDbDs2c3QDfhuqXhurtANyE3QDfhuqUhw7Phu6xA4bqk4bqn4bqx4bq5QOG6uS7hu59Aa+G6pSFrQGXDszNvQDk+QDfhur1A4buj4buXQGvhuqUpb0DhurnhuqXhu5HhurnDokBr4bqlKW9A4buj4bq74bq5w6JA4bubNeG6uUA34bql4bq7QGUx4bufQOG6ueG6pS7Ds0Bv4bql4bqpQMSR4bql4buD4bq5w6JA4bq5w6LhuqXhuqfDo8Op4busQOG6uMOj4bq5QDfhuqV74bq5w6JA4buj4buXQGvhuqUpb0A5ZuG6ucOiQG/huqXhu4vhuqdAN+G6peG6u0DhuqUu4bqnQMOi4bqnLkA54bqp4bq54bqlQMSR4buhQDcuw6lAxJHEg29ANi7hurtAw6Lhuqfhu4tAN+G6u+G6uUA5w7VAb8OzaOG6p0Bv4bql4bqpQMOpw6zhuqdAOeG7keG7iTdAxJHEg29A4bql4buD4bq5xq/hu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4QG5v4bufZWHDmuG7uG9h4bujby0uZeG6p8Oi4bq54buoQG3huqfDouG6pW/hu6rhu7hZWG5vbeG6u+G6ucOiWeG7syjhuqdA4bubKEA84bq54bql4buoQE/huqU84bq7QOG6uMOiw7Phu5/Do+G6uVgvbm9t4bq74bq5w6JZWC9rWQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]