(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bá Thước ngày 1-7-2021 về “Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch huyện Bá Thước giai đoạn 2021-2025”, huyện Bá Thước đã tổ chức xây dựng kế hoạch kết nối cung, cầu, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, làng nghề truyền thống tại các cơ sở nghỉ dưỡng, lưu trú trong Khu du lịch Pù Luông.
NG/huqHDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu67Ds+G7r+G7mWdhNTThu63hu6/hu7HGoeG7l2414buG4bqlw6Hhu65v4bu1w7nhu4PDoeG7k+G7ieG7r8Oh4buXccOzw6Fuw7PDucOzw6Hhu69vw7NqdsOh4but4bqp4buXw6Hhu6lv4bq/4buVw6Hhu5dw4buXbsOh4buXbm/Ds2rhu6kgw6Hhu5nhuqfhu5duw6Hhu5dub8Spw6Hhu6/hu7F2xILEqeG7l8Oh4buvb3Hhu5duw6Hhu6/huq3Ds8Oh4buD4bql4buDw6Fmw7Nr4buVw6Hhu4V2w6Hhu5nhu4/hu4NvNC/hu63hu6/hu7HGoeG7l241NC9v4bqhNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6lPZ8Oi4buFYTXhu65vQeG7g8Ohb8OzauG7l8Oh4buWbm/hu4/DoeG7q3bEguG7ieG7r8Oh4butccOhw6DEg8Oh4buDw73DosOh4buGw6Lhu5fDoeG7gm/hurvhu6nDoW/huqfhu5dvw6FG4bqp4buXbsOh4buHc8Ohb3bEgmrhu5fDoeG7huG6pcOh4buub+G7tcO54buDw6Hhu5du4bqnxILDoeG6oS3hurct4bqjw6DhuqPhuqHDoeG6oMSpw6HigJzhu6hv4bql4buvw6Hhu6/hu7HDs2vhu5fDoeG7l3Dhu5duw6Hhu5dub8OzauG7qcOhbmPhu5fDoeG6oMO5w7PDocOD4bq5xILDoeG7hUHhu5duw6Hhu5dw4buXbsOh4buvb3Dhu5fDoeG7lcO5w7PDoeG6oOG6p8Oh4bupb+G6peG7r8Oh4buv4buxw7Nr4buXw6Hhu4V2w6Hhu5nhu4/hu4Nvw6FvdsSCauG7l8Oh4buG4bqlw6Hhu65v4bu1w7nhu4PDoW7Ds8Oiw7PDoWbGoeG6reG7l8Oh4bqjw6DhuqPhuqEt4bqjw6DhuqPhuq/igJ0gw6FvdsSCauG7l8Oh4buG4bqlw6Hhu65v4bu1w7nhu4PDoWbhuqvDoeG7r3TDoeG7g2/hu7fhu4PDocOD4bq5xILDoeG7hUHhu5duw6Hhu5Phu4nDoW/GoeG6reG7g2/DoeG7k+G7ieG7r8Oh4buXccOzw6Hhu4N24buXbiDDoeG7g+G6vXYgw6Fuw7PDucOzw6Hhu69vw7NqdsOh4but4bqp4buXw6Hhu6lv4bq/4buVw6Hhu5dw4buXbsOh4buXbm/Ds2rhu6kgw6Hhu5nhuqfhu5duw6Hhu5dub8Spw6Hhu6/hu7F2xILEqeG7l8Oh4buvb3Hhu5duw6Hhu6/huq3Ds8Oh4buD4bql4buDw6Hhu4PDusOh4butxanDoeG7l25vw7XDoeG7heG7tcaw4buXbiDDoeG7meG7tXbDoeG7r+G7sXfDoeG7r+G7scah4buXbsOh4buSb3bDoeG7hXbDoeG7meG7j+G7g2/DoeG7qHjDoeG7mHZw4buXbjA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1NMOz4buVbsOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7heG7r2924buV4buHw6HDs+G7gmfhu5fhu69n4buxYcOh4but4buvxILhu5lnKWHhuqLDs+G7heG7r29dw6HhurPDoMOg4bupw4Miw6FvZ8Ozbm/hu69dw6Hhuq/Do8Oj4bupw4MiYcOh4but4bux4buDKWEvL+G7g+G7heG7lzDhu4fDosah4buvb8Oi4buXb2/GocOiMOG6oOG7ly/hu4Vn4but4buT4buvxqHhu6kv4buXZ+G6ouG7rS/huqPhuqPEg+G6oS/huqHhurfEg+G7heG6oeG6ocOg4bqh4bqzxIPhurXhu6/Do+G6seG6seG6oeG6o+G7mcOgMOG7keG7qW5b4buxKcOjxIPhurNhw6HDouG7meG7rylh4buG4bqlw6Hhu65v4bu1w7nhu4PDoeG7k+G7ieG7r8Oh4buXccOzw6Fuw7PDucOzw6Hhu69vw7NqdsOh4but4bqp4buXw6Hhu6lv4bq/4buVw6Hhu5dw4buXbsOh4buXbm/Ds2rhu6kgw6Hhu5nhuqfhu5duw6Hhu5dub8Spw6Hhu6/hu7F2xILEqeG7l8Oh4buvb3Hhu5duw6Hhu6/huq3Ds8Oh4buD4bql4buDw6Fmw7Nr4buVw6Hhu4V2w6Hhu5nhu4/hu4NvYcOh4bqiw7Phu4Xhu69vKWHhurPDoMOgYcOhb2fDs25v4buvKWHhuq/Do8OjYcOhLzU0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1NMOz4buVbsOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYcOz4buCZ+G7l+G7r2fhu7Fhw6Hhu63hu6/EguG7mWcpYeG6osOz4buF4buvb13DoeG6s8Ogw6Dhu6nDgyLDoW9nw7Nub+G7r13DoeG6r8Ojw6Phu6nDgyJhw6Hhu63hu7Hhu4MpYS8v4buD4buF4buXMOG7h8OixqHhu69vw6Lhu5dvb8ahw6Iw4bqg4buXL+G7hWfhu63hu5Phu6/GoeG7qS/hu5dn4bqi4butL+G6o+G6o8SD4bqhL+G6oeG6t8SD4buF4bqh4bqhw6DhuqHhurXDoOG6teG7r+G6tcOg4bqh4bq34bqh4buZw6Aw4buR4bupblvhu7Ep4bq14bq14bqvYcOhw6Lhu5nhu68pYeG7huG6pcOh4buub+G7tcO54buDw6Hhu5Phu4nhu6/DoeG7l3HDs8OhbsOzw7nDs8Oh4buvb8OzanbDoeG7reG6qeG7l8Oh4bupb+G6v+G7lcOh4buXcOG7l27DoeG7l25vw7Nq4bupIMOh4buZ4bqn4buXbsOh4buXbm/EqcOh4buv4buxdsSCxKnhu5fDoeG7r29x4buXbsOh4buv4bqtw7PDoeG7g+G6peG7g8OhZsOza+G7lcOh4buFdsOh4buZ4buP4buDb2HDoeG6osOz4buF4buvbylh4bqzw6DDoGHDoW9nw7Nub+G7rylh4bqvw6PDo2HDoS81NC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7gsOi4bup4buvw7PGoeG7l2E14bus4bqp4buXw6Hhu6lv4bq/4buVw6Hhu5nhuq3hu6nDoeG7reG7teG7peG7l8Ohb+G7o8OhT8ah4bqn4buXbsOhxanDoeG7r2/hu4/DoeG7r+G7seG6u+G7l8Oh4buG4bqlw6Hhu65v4bu1w7nhu4PDoWbhu7Xhu6fhu4PDoeG7g3Dhu5duw6Hhu5dvw6rhu5fDoeG7reG6qeG7l8Oh4bupb+G6v+G7lcOhxqDhu4LGoOG7qMOhw6PDoeG7rcOixqHDoeG7g+G6u+G7qcOh4buvw7Xhu5dvMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTVPw7Nq4buXw6Fm4bqrw6Hhu4Phu5vDoeG6oMO5w7PDoeG6o8SDw6Hhu63huqnhu5fDoeG7qW/hur/hu5XDoeG7l3Dhu5duw6Hhu5dub8OzauG7qSDDoeG7meG6p+G7l27DoeG7l25vxKnDoeG7r+G7sXbEgsSp4buXw6Hhu69vceG7l27DoWZi4buXbsOh4buT4bquw6Hhu6/hu7Hhu7Xhu5duw6Hhu4fhuqfEgsOh4buv4bqtw7PDoeG6ocOgw6Hhu4PDusOh4butxanDoeG7meG7tXbDoeG7r+G7sXfDoeG7r+G7scah4buXbsOh4buSb3bDoeG7hXbDoeG7meG7j+G7g2/DoeG7qHjDoeG7mHZw4buXbiDDoW5y4buVXcOh4buUw6rhu6/Docah4buXbsOh4bux4bu54buXbsOh4buoeMOh4buYdnDhu5duIMOh4buZ4bqt4bupw6Hhu63hu7Xhu6Xhu5cgw6Hhu5Nv4bq5dsOh4buXb3nhu4PDoW/hu6PDoU/GoeG6p+G7l24gw6Hhu6/hu7Hhuqcgw6Hhu63Ds+G7scahIMOhZ+G7l3rEguG7lWcgw6Hhu5V2ccOzw6Hhu6t24bqu4buvw6FvxqHDsyDDoeG7r2/hu4/hu6/DoeG7r+G7seG6uXbDoW7huqXhu4PDoeG7h+G7ieG7qSDDoeG7r3fDs8Oh4buvb8O64buVw6Fv4bqt4buvw6Hhu4V0w7Mgw6Fv4bqt4buvw6Hhu5Nvw63hu5cgw6HhuqDhu4/hu6/DoeG7gnTDoeG7mOG7s+G7l24gw6Hhu69vdMOh4buD4bq/4buVIMOh4bux4bu14bundsOh4buD4bq94buXIMOhZuG7s8Oiw6Hhu6/hu7FnIMOh4buH4bql4buXb8Oh4buXb+G6q+G7lyDDoW7huq3GocOh4buX4buJ4bupw6Fv4bqt4buvw6Hhu4PDonYgw6Hhu4PhuqXDoeG7r+G7sWPhu5XDoeG7rXDhu5duw6Hhu5ThuqswNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNUZrw6Hhu63huqnhu5fDoeG7qW/hur/hu5XDoeG7l3Dhu5duw6Hhu5dub8OzauG7qcOh4buDw73DosOhb3bEgmrhu5fDoeG7huG6pcOh4buub+G7tcO54buDw6Hhu5XFqcOh4buxc+G7l27DoeG7r2/hu4/DoeG7r+G7seG7teG7peG7l24gw6Hhu5fhurnhu5duw6Hhu4PDosahw6Hhu69vdsOh4buXb8Oq4bupw6Hhu4NvxqHDoeG7l27hu7Xhu6XDs8Oh4buF4bq54buXIMOhZsOiw6Hhu4Xhuq3hu5duw6Fv4bubw6LDoeG7g+G6peG7g8Oh4buZxqHhuq3Ds8Oh4but4bqp4buXw6Hhu6lv4bq/4buVw6Hhu6lveeG7g8Oh4bqgecOh4bupb+G6peG7r8Oh4buv4buxw7Nr4buXw6Hhu4V2w6Hhu5nhu4/hu4Nvw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7km92w6Hhu4V2w6Hhu5nhu4/hu4Nvw6Hhu6h4w6Hhu5h2cOG7l24gw6FvdsSCauG7l8Oh4buG4bqlw6Hhu65v4bu1w7nhu4PDoeG7g2/DtcOhZuG6rcahw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7g8O6w6Hhu63FqcOh4buZ4bu1dsOh4buv4buxd8Ohw4PhurnEgsOh4buFQeG7l27DoeG7g+G6peG7g8OhbsOzw6Lhu5fDoW/huqfhu5duw6Fuw7PDucOzw6Hhu69vw7NqdsOh4but4bqp4buXw6Hhu6lv4bq/4buVIMOh4bqgw7nDs8Oh4buTb3Dhu5duw6Fuw7PDouG7l8Oh4butw4HDoeG7hXnhu5duw6HhurXhu5U04butduG7qTXhuqMiw6E0L+G7rXbhu6k1ZnLhu5duw6Hhu69v4bulw7PDoW/hu43hu5dvw6Hhu69v4bqn4buXb8Oh4buD4bql4buDw6Hhu6t2xIJr4buXw6Hhu4PDouG7r8Oi4buZxqFudmfDoWbhu7XDosOh4buD4bql4buDw6Hhu63huqnhu5fDoeG7qW/hur/hu5XDoeG6oOG6p8ahw6Hhu6/hu7nhu5duw6Hhu4PDusOh4butxanDoeG7meG7tXbDoeG7r+G7sXfDoWZrw6Hhu5Nv4bql4buDb8Oh4buvb8Oi4buVw6Hhu5Nv4bqpxqEgw6Hhu5lBw6LDoeG7g2/hu6Phu5fDoeG7lXbDosOh4bqg4bqnw6Hhu63DgcOh4buFeeG7l27DoeG7reG6qeG7l8Oh4bupb+G6v+G7lcOh4buvb2fGocOh4buXb3bDoeG7g+G6vXYwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qcOCduG7r2/GoeG7sWE1NOG7reG7r+G7scah4buXbjXhu5JvY+G7g8Oh4buCcOG7l240L+G7reG7r+G7scah4buXbjU0L+G7qTU=

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]