(vhds.baothanhhoa.vn) - Xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa có hàng trăm tàu đánh bắt xa bờ và bè mảng khai thác gần bờ. Năm 2018, Hội LHPN xã đã thành lập Tổ liên kết (TLK) chế biến thủy hải sản do phụ nữ làm chủ, thu hút 17 thành viên tham gia, liên kết, hỗ trợ nhau phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, nâng cao thu nhập.
4buYfVDhu549NOG7pmJiS+G7ouG6rUNbYzQq4bui4buUxrBbKGThu57huqlk4buq4bueY+G6v+G7nmPhuq/hu540Wyw24bueMy5j4buePX0u4bueI1suNuG7nn3hu6pb4bueYuG7qjbhu54kN+G7nuG6rX3DqeG7njbhu4Phu540xq814buePX3hurnhu57huqXhu55n4buw4buexrA3VjZ74bue4bqsfcOp4buYL31Q4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GsCrhu6Yk4bui4buUR+G7sOG7nsawN1Y2e+G7nuG6rH3DqeG7juG7nn1kaCg24buexrA3VjZ74buexrA44bum4buePTjhu559xq82e+G7nmPhuqvhu6w14bueY8avZOG7niXFqDZ94bueI+G7rmPhu55n4bum4bueI+G6teG7nuG7hcav4bueI8Oo4bueNeG7qjZ74bueM33hu6Zb4bueY33FqD3hu5574bu0NuG7niPhurXDleG7nuG7s+G7rDXhu55R4bugUMOZ4buO4buexrDEg1vhu555xrDhuqzhu7Phu55n4buw4bueJeG7sOG7nmN9xq82feG7njThu7bhuq3hu55D4bqv4bueNFssNuG7njMuY+G7nuG7kEN5eOG7kuG7nj19LuG7niNbLjbhu55jfeG6uWjhu5594buqW+G7nmLhu6o24bueJDfhu57huq19w6nhu5424buD4bueNMavNeG7nj194bq54buO4bueY31k4buefcSRY+G7nlDDmuG7nmN9xq82feG7nuG7hVssNuG7nmN94bumNeG7nntb4bum4buO4bueNFssNuG7njMuY+G7juG7nn3hurHhu55j4bqrw6Lhu542feG7pmThu57huq19xahj4bueY+G6q1spNuG7niQgPX3hu57hu4XDqeG7nn3hu7Zk4buePeG7tDbhu542e30h4buePcWo4buO4bueNsOdNnvhu5494bumN+G7nmN9ZOG7njZ94bu24bqtw5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG7mFs1e+G7nj004bumYmJL4buiW+G7myo2Yyrhuqvhu6Lhu55iY2g0Kkvhu6JmWyRjfcOS4buew5nhu6Dhu6Dhuq1n4buM4buefSpbe31jw5Lhu55UUlLhuq1n4buM4bui4bueYuG6qz1L4buiLy89JDbDlSPhu6Y3Y33hu6Y2fX034bumw5Xhu4U2LyQqYjNjN+G6rS82KmZiL1FRUsOaL1BT4bukJFFQUVHDmuG7oFNjw5nDmVDhu6BRNOG7oMOVMuG6rXvDk+G6q0tVVFLhu6Lhu57hu6Y0Y0vhu6LGsFsoZOG7nuG6qWThu6rhu55j4bq/4bueY+G6r+G7njRbLDbhu54zLmPhu549fS7hu54jWy424buefeG7qlvhu55i4buqNuG7niQ34bue4bqtfcOp4bueNuG7g+G7njTGrzXhu549feG6ueG7nuG6peG7nmfhu7Dhu57GsDdWNnvhu57huqx9w6nhu6Lhu55mWyRjfUvhu6LDmeG7oOG7oOG7ouG7nn0qW3t9Y0vhu6JUUlLhu6Lhu54v4buU4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqt4bub4bum4bqtY1s3NuG7ouG7lELhu6Zk4buee+G7tDbhu55T4bueNuG7rDXhu559N+G7qGPhu54lxIM2e+G7juG7nkN5eOG7njZ7xq9o4buePcavNnvhu559N+G7qGPhu54lxIM2e+G7nn1bKGThu57huqlk4buq4buO4bueezjhuq3hu57huq194bu0NuG7nmN9xJE94bueJeG7uGjhu57huq19xahj4bueY+G6q1spNuG7njNbNn3hu55jLuG7juG7njbDnTZ74buePeG7pjfhu549feG7smPhu5404bq9w6I2e+G7nj1kxIM94bueYuG6ozZ74buePeG6ueG7puG7njZ74bq94bq1W+G7niTDnTbhu47hu54zfVg2e+G7niUgNn3hu5594bq94bqzNnvhu54lW+G7niXEkTZ74bueJeG7rjbhu55j4bqrNzZ74bue4bqtfcWoY+G7nmPhuqtbKTbhu54zWzZ94bueYy7hu54t4bueZ+G7sOG7nn3Eg1vhu5494bq54bum4bueJSDhu6bhu57huq194bq94bq3NnvDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4buYWzV74buePTThu6ZiYkvhu6Jb4bubKjZjKuG6q+G7ouG7nmJjaDQqS+G7omZbJGN9w5Lhu57DmeG7oOG7oOG6rWfhu4zhu559Klt7fWPDkuG7nlXhu6Dhu6Dhuq1n4buM4bui4bueYuG6qz1L4buiLy89JDbDlSPhu6Y3Y33hu6Y2fX034bumw5Xhu4U2LyQqYjNjN+G6rS82KmZiL1FRUsOaL1BT4bukJFFQUFJSU8OZY1FQVOG7oFQ04bugw5Uy4bqte8OT4bqrS1FQw5nhu6Lhu57hu6Y0Y0vhu6LGsFsoZOG7nuG6qWThu6rhu55j4bq/4bueY+G6r+G7njRbLDbhu54zLmPhu549fS7hu54jWy424buefeG7qlvhu55i4buqNuG7niQ34bue4bqtfcOp4bueNuG7g+G7njTGrzXhu549feG6ueG7nuG6peG7nmfhu7Dhu57GsDdWNnvhu57huqx9w6nhu6Lhu55mWyRjfUvhu6LDmeG7oOG7oOG7ouG7nn0qW3t9Y0vhu6JV4bug4bug4bui4bueL+G7lOG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6reG7m+G7puG6rWNbNzbhu6Lhu5RD4bq/4bueI+G7pjfhu54l4bq1W+G7njbhu6Zo4buO4bueNnvhur3hurVb4bueJMOdNuG7nmfhu7Dhu57GsDdWNnvhu57huqx9w6nhu54l4buw4bueI1suY+G7nmLhu4fhu54kw6k2e+G7nmLhu6o24bue4buF4bu2Y+G7nmPhur/hu54jWyk24buePeG7quG7niUp4bueNMavNeG7njYsNuG7njZ94buDNnvhu557W2Fj4bueNuG6veG6sz3hu5414buuNeG7nmN94bq3NeG7njZ7Nzbhu47hu55nw51o4bueJOG7gTZ74bueY33hur3hurc2e+G7nn1bKGThu5424bq94bqzPeG7njXhu6414bueeH3EkT3hu57huqx9w6nhu54l4bq9w6I94bueNnvhur3hurVb4bueY1ssZOG7niRlNnvhu55j4bqrNzZ74bue4buFxq/hu542ezfGr1vhu55jMDZ94bueY1s24bueJGU2e8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7olvhu5sqNmMq4bqr4bui4bueYmNoNCpL4buiZlskY33DkuG7nsOZ4bug4bug4bqtZ+G7jOG7nn0qW3t9Y8OS4bueVFJS4bqtZ+G7jOG7ouG7nmLhuqs9S+G7oi8vPSQ2w5Uj4bumN2N94bumNn19N+G7psOV4buFNi8kKmIzYzfhuq0vNipmYi9RUVLDmi9QU+G7pCRRUOG7oFRUUVFjVVVU4bugUTThu6DDlTLhuq17w5PhuqtLVVJT4bui4bue4bumNGNL4buixrBbKGThu57huqlk4buq4bueY+G6v+G7nmPhuq/hu540Wyw24bueMy5j4buePX0u4bueI1suNuG7nn3hu6pb4bueYuG7qjbhu54kN+G7nuG6rX3DqeG7njbhu4Phu540xq814buePX3hurnhu57huqXhu55n4buw4buexrA3VjZ74bue4bqsfcOp4bui4bueZlskY31L4buiw5nhu6Dhu6Dhu6Lhu559Klt7fWNL4buiVFJS4bui4bueL+G7lOG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6reG7m+G7puG6rWNbNzbhu6Lhu5TFqVvhu6bhu54lIjZ94buePX0g4bue4buze2RoPDbhu55DfSDhu55ILjbhu47hu55jfeG6oTbhu57GoeG7rj3hu55C4bq3NuG7nuG7kGN9xq82feG7nuG7hVssNuG7nkN5eOG7kuG7nj044bueY+G6q2RoITbhu55jfeG6ozZ74bueNMOdZOG7niXhurVb4bueNMavNeG7njZ7fSHhu549fS7hu54jWy424bueNuG6veG6sz3hu5414buuNeG7nuG7hcav4buePX0u4bueI1suNuG7nn3hu6pb4bueYuG7qjbhu54zfeG6oeG7juG7nmPhu6g34bue4buFWyg94bueNMavNeG7nmN94bq94bq1Nnvhu55nZGgsNuG7nj19N+G7nlXhu5404bumN+G7niXEgzZ74bueY33hur3hurU2e+G7nmdkaCw24bue4buFxq/hu55S4bug4bueNOG7pjfhu54lxIM2e+G7nmN94bq1W+G7nuG7hcOpw5Xhu57hu5t9IOG7nkguNuG7nj19N+G7niNbLmPDkuG7nuG7oynhu540xq814bueNiw24bueNn3hu4M2e+G7nntbYWPhu5424bq94bqzPeG7njXhu6414buePTjhu57hu4Ug4bueJeG7tjXhu54lxq/hu47hu5594bq94bq3Nnvhu55jfeG6tzXhu542w6M2e+G7juG7nj044bueNWVb4buePcWo4bueY+G6veG6t1vhu542ezc24buO4buePX0u4bueI1suNuG7niThu7Zo4bueNWVb4bueY33hurc14bueJVc94bueY+G6q+G6vTZ74bueY30i4buePeG7tDbhu55jZMOdNuG7nmN94bq54bue4bqpZGjhu55j4bqrIjZ94bueYuG7qjbhu55nZOG7smPhu542e31bLDXhu542e1djw5Xhu57hu7N7ZGgsNuG7njRbKGThu549feG6ueG7nmguZOG7njTGr+G7nj3FqOG7nmPhur3hurdb4buO4bueNn3hur3hu549xag94bueNDfhu6hb4buePcWo4bueNsOpPeG7juG7nj3FqOG7nj3hurc14buO4buePcWo4bueNMOdNcOVw5XDleG7nj3FqOG7nj3GrzZ74bueY+G6veG6t1vhu55jfSLhu57hu4Ug4bueNuG6veG6sz3hu5414buuNeG7nj3GrzZ74bueJeG7tjXDleG7nuG7hOG6s1vhu549xag9feG7njTGrzXhu55j4bqrZGghNuG7nmN94bqjNnvhu47hu57huqlkxajhu55j4bqrIjZ94bue4bqtfcOdNuG7nuG6q+G7sOG7nj3FqOG7nmPhu4Hhu542fVssNuG7njMmN+G7niTGr1vhu55j4bq/4bueUFHhu54t4bueUVPhu55jfcWoNnvhu47hu55jZWjhu55jfWTEgz3hu57hu4XGrzfhu55j4bq/Nnvhu540N+G7qFvhu549xajhu47hu55jfeG6tVvhu557W+G7pjbhu542e8OdNeG7nuG6ueG7nj3GrzZ74bueNMOdZOG7nmN9IuG7njbhur3hurM94bueNeG7rjXhu549xq82e+G7nmN94bq3NeG7njZ7Nzbhu47hu5424bq94bqzPeG7njXhu6414buePeG6o2Phu554fcSRPeG7nuG6rH3DqeG7niUp4buePcavNnvhu540w51k4buePcavNnvhu57huqlkacOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7olvhu5sqNmMq4bqr4bui4bueYmNoNCpL4buiZlskY33DkuG7nsOZ4bug4bug4bqtZ+G7jOG7nn0qW3t9Y8OS4bueVFJS4bqtZ+G7jOG7ouG7nmLhuqs9S+G7oi8vPSQ2w5Uj4bumN2N94bumNn19N+G7psOV4buFNi8kKmIzYzfhuq0vNipmYi9RUVLDmi9QU+G7pCRRUFBSUFBQY1JQ4bug4bugUDThu6DDlTLhuq17w5PhuqtLUVJQ4bui4bue4bumNGNL4buixrBbKGThu57huqlk4buq4bueY+G6v+G7nmPhuq/hu540Wyw24bueMy5j4buePX0u4bueI1suNuG7nn3hu6pb4bueYuG7qjbhu54kN+G7nuG6rX3DqeG7njbhu4Phu540xq814buePX3hurnhu57huqXhu55n4buw4buexrA3VjZ74bue4bqsfcOp4bui4bueZlskY31L4buiw5nhu6Dhu6Dhu6Lhu559Klt7fWNL4buiVFJS4bui4bueL+G7lOG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6reG7m+G7puG6rWNbNzbhu6Lhu5Thu7N7N8avW+G7njTGrzXhu5414buuNeG7njbhur3hurM94buO4buee1vhu6bhu54lIjZ94buePX0g4bueSC424buePTk24bueNmThuqFb4bueJcOjNnvhu55j4bqhNeG7juG7nj19LuG7niNbLjbhu54lw6Phu54zfeG6oeG7nmPhur/hu549xag94bueNDfhu6hb4buePcWo4buO4bueY+G6oTXDlcOVw5Xhu55D4bqrNzZ74bueJTjhu47hu549xajhu549fTDhu57hu4XGrzZ74bueM33huqHhu540xq/hu541xINj4bueY+G6qzc2e+G7njZ94buDNnvhu541V2Phu559xq82e+G7niXhur3Doj3hu54jxag24bue4buF4bqzW+G7nmLhuqPhu5404bq9w6I2e+G7njThurM2w5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG7mFs1e+G7nj004bumYmJL4buiW+G7myo2Yyrhuqvhu6Lhu55iY2g0Kkvhu6JmWyRjfcOS4buew5nhu6Dhu6Dhuq1n4buM4buefSpbe31jw5Lhu55UUlLhuq1n4buM4bui4bueYuG6qz1L4buiLy89JDbDlSPhu6Y3Y33hu6Y2fX034bumw5Xhu4U2LyQqYjNjN+G6rS82KmZiL1FRUsOaL1BT4bukJFFQUFLDmVRRY1HDmlPDmeG7oDThu6DDlTLhuq17w5PhuqtLw5lSUOG7ouG7nuG7pjRjS+G7osawWyhk4bue4bqpZOG7quG7nmPhur/hu55j4bqv4bueNFssNuG7njMuY+G7nj19LuG7niNbLjbhu5594buqW+G7nmLhu6o24bueJDfhu57huq19w6nhu5424buD4bueNMavNeG7nj194bq54bue4bql4bueZ+G7sOG7nsawN1Y2e+G7nuG6rH3DqeG7ouG7nmZbJGN9S+G7osOZ4bug4bug4bui4buefSpbe31jS+G7olRSUuG7ouG7ni/hu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3hu5vhu6bhuq1jWzc24bui4buU4bubfSDhu57huqx94buoNeG7nkN9IOG7nuG7o8avN+G7nuG7kDZ74bq94bq1W+G7nuG6peG7nntb4buD4bum4buS4bue4buF4bq/4bum4bueNMav4bueY33GrzZ94bue4buFWyw24buexrDDouG6reG7nmPFqD3hu55n4buw4bueNuG6veG6sz3hu5424buuNeG7nnh9xJE94bue4bqsfcOp4bue4buQJDfhu55ExqHhu7Phu53hu55n4buw4bueY33GrzZ94bueNOG7tuG6reG7kuG7juG7nuG7heG6v+G7puG7njTGr+G7nmN9xq82feG7nuG7hVssNuG7nkN5eOG7niXhu6Y2e+G7niRkaOG7nmPhuqsi4bueNnt9IeG7nmPhuqtkaCE24bueY33huqM2e+G7njN9xajhu559Wyhk4bue4bqpZOG7quG7nuG7heG6s1vhu549xag94bueYuG7qjbhu57huq194bu4NeG7njZ94bq9w5Lhu5424bq94bqzPeG7njXhu6414buePcWoPeG7njQ34buoW+G7nuG7kDXhu6414buePX1k4bum4buO4bueNeG7rjXhu5424bq94bqzPeG7juG7njXhu6414bueY+G6oTXhu5Lhu4zhu549xag94bueNDfhu6hb4buePcWo4buO4bueY+G6oTXhu47hu5414buBPeG7njN94bqhw5Xhu57hu4TGrzfhu57hu4XDqeG7juG7nntb4bum4bueJSI2feG7nj19IOG7nmN9ZCzhu55R4bueNOG7pjfhu54lxIM2e8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqt4bub4bum4bqtY1s3NuG7ouG7lOG7mFs1e+G7nj004bumYmJL4buiW+G7myo2Yyrhuqvhu6Lhu55iY2g0Kkvhu6JmWyRjfcOS4buew5nhu6Dhu6Dhuq1n4buM4buefSpbe31jw5Lhu55UVFXhuq1n4buM4bui4bueYuG6qz1L4buiLy89JDbDlSPhu6Y3Y33hu6Y2fX034bumw5Xhu4U2LyQqYjNjN+G6rS82KmZiL1FRUsOaL1BT4bukJFFQUFFSUlFjUFNSw5lUNOG7oMOVMuG6rXvDk+G6q0tVVOG7oOG7ouG7nuG7pjRjS+G7osawWyhk4bue4bqpZOG7quG7nmPhur/hu55j4bqv4bueNFssNuG7njMuY+G7nj19LuG7niNbLjbhu5594buqW+G7nmLhu6o24bueJDfhu57huq19w6nhu5424buD4bueNMavNeG7nj194bq54bue4bql4bueZ+G7sOG7nsawN1Y2e+G7nuG6rH3DqeG7ouG7nmZbJGN9S+G7osOZ4bug4bug4bui4buefSpbe31jS+G7olRUVeG7ouG7ni/hu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3hu5vhu6bhuq1jWzc24bui4buUw73hu6414bueNuG6veG6sz3hu540xq/hu55i4buqNuG7nuG6rX3hu7g14buePX3hurnhu5404buBPeG7nj3hurnhu6bhu549xag94buefcSD4bueY+G6qzc2e+G7nkN5eOG7niXhur3Doj3hu540xq814bueY30qN+G7nuG6rX3hur3hurc2e+G7nmN9w6o94bueY+G6q2RoITbhu55jfeG6ozZ74buO4buePTjhu57hu4Ug4bueY33hurc14bue4buFxq/hu54lVz3hu54jWyhj4bueNMav4bueY33hu4E94buefVsoNuG7nmPhuqNj4bue4bumNuG7nmM3xq824bue4buFKOG7nmJbNn3hu55jfeG7gT3hu57huq194bu4NcOV4bue4bubxag94bueY33GrzZ94bue4buFWyw24bueY+G6qzc2e+G7nkN5eOG7niXhu7Dhu57FqOG6reG7niTDqTZ74buePcWoPeG7nmNbLjbhu54jxIPhu54zfTfhu6bhu559YT3hu54z4buJ4bueY31k4bu2Y+G7nuG7hcavN+G7nj19LuG7niNbLjbhu557OOG6reG7nuG6rX3hu7Q24bueY+G7rDZ74bueY31k4bueNn3hu7bhuq3hu47hu5494buqW+G7nmN9Wyg24bueJeG6tVvhu55i4bqjNnvhu57hu4XGr+G7nntb4buqW+G7nuG6qWRoLmPhu542feG7gzZ74bueM3044bueM33hu6w24bueY+G6qzc2e+G7nj19LuG7niNbLjbhu57hu4XGr+G7niPhu6o34bue4bqpZOG7qjbhu559xq82e+G7nmN94bq5aOG7juG7nn3hu6pb4bueYuG7qjbhu5494bq7Nnvhu542feG6veG7niXFqOG6reG7nsOqNnvhu542fWThu5494bu0ZOG7nj3hurnhu6bhu55jfSDhu55j4bqr4bq94bq1Nnvhu57hu4Uh4buePX3hu7Jj4bueNOG6vcOiNnvDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4buYWzV74buePTThu6ZiYkvhu6Jb4bubKjZjKuG6q+G7ouG7nmJjaDQqS+G7omZbJGN9w5Lhu57DmeG7oOG7oOG6rWfhu4zhu559Klt7fWPDkuG7nlRS4buk4bqtZ+G7jOG7ouG7nmLhuqs9S+G7oi8vPSQ2w5Uj4bumN2N94bumNn19N+G7psOV4buFNi8kKmIzYzfhuq0vNipmYi9RUVLDmi9QU+G7pCRRUFFQU1DDmmPhu6TDmcOZUsOZNOG7oMOVMuG6rXvDk+G6q0tQVFDhu6Lhu57hu6Y0Y0vhu6LGsFsoZOG7nuG6qWThu6rhu55j4bq/4bueY+G6r+G7njRbLDbhu54zLmPhu549fS7hu54jWy424buefeG7qlvhu55i4buqNuG7niQ34bue4bqtfcOp4bueNuG7g+G7njTGrzXhu549feG6ueG7nuG6peG7nmfhu7Dhu57GsDdWNnvhu57huqx9w6nhu6Lhu55mWyRjfUvhu6LDmeG7oOG7oOG7ouG7nn0qW3t9Y0vhu6JUUuG7pOG7ouG7ni/hu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3hu5vhu6bhuq1jWzc24bui4buUQ3l44buePTjhu55U4bueY33GrzZ94bue4buFWyw24bueYuG7qjbhu55nZOG7smPhu57huqlkaOG7njXhuqHhu5404bqzNuG7juG7nmPhu6g34bue4buFWyg94bueNMavNeG7nj19N+G7njN9N+G7qjZ74bueUuG7oOG7njThu6Y34bueJcSDNnvhu55j4bqr4bql4bueNCw24bue4buF4bqzW+G7njXDqj3hu55jfWThu542feG7tuG6reG7nl1j4bueNn3hu7Jj4bueY+G6v+G7nlLhu55j4bqrWyhk4bueJcOjNnsvNOG7pjfhu54lxIM2ey9jfcWoNnvDleG7nsawVjZ74bueNuG7rDXhu47hu54kN+G7pjZ94bueY31k4buePeG6ueG7puG7nkN5eOG7niXhu6hj4buefeG6tzbhu57DmuG7nmPhu4vhu54lw6M2e+G7juG7nmPhuqs3Nnvhu54lOOG7nj044bueUuG7nn3Eg+G7niXhu6hj4bueUuG7nmPhu4vhu54lw6M2e+G7nmPhur/hu542e30h4bueY31k4bueNWThu6bhu549xajhu4zhu57hu6Thu559xIPhu54l4buoY+G7nlLhu45R4bueY+G7i+G7nmPhur/hu55jfWThu541ZOG7puG7njZ7ZGgsNuG7njRbKGThu549fS7hu54jWy424buefeG7qlvhu55i4buqNuG7jOG7nlLhu559xIPhu54l4buoY+G7nlDhu55j4buL4bueY+G6v+G7njZk4bqhW+G7nmPhuqE1w5Xhu55DfWThu542feG7tuG6reG7nj3FqD3hu55jfcavNn3hu57hu4VbLDbhu5594bq94bqlNnvhu55jfSo34bueM33hu6rhu5424busNnvhu55i4buqNuG7nmdk4buyY+G7njNbNn3hu54kN+G7pjZ94buO4bueJTg2e+G7nns44bqt4bueNcSDY+G7nuG6rX3hu7Q24bueNn3DoeG7njTDolvhu542fWThu7Y24bueJSnhu54kZGjhu55j4bqrIuG7nn034buoY+G7niXEgzZ74buePeG6ueG7puG7nkN5eMOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7oiRjfWQ1I+G7nlvhu5sqNmMq4bqr4bui4bueYmNoNCpL4buiZlskY33DkuG7nsOZ4bug4bug4bqtZ+G7jOG7nn0qW3t9Y8OS4bueVOG7pFHhuq1n4buM4bui4bueYuG6qz1L4buiLy89JDbDlSPhu6Y3Y33hu6Y2fX034bumw5Xhu4U2LyQqYjNjN+G6rS82KmZiL1FRUsOaL1BT4bukJFFQUVHhu6BQUmPhu6RRUlBUNOG7oMOVMuG6rXvDk+G6q0vhu6RVUuG7ouG7nuG7pjRjS+G7osawWyhk4bue4bqpZOG7quG7nmPhur/hu55j4bqv4bueNFssNuG7njMuY+G7nj19LuG7niNbLjbhu5594buqW+G7nmLhu6o24bueJDfhu57huq19w6nhu5424buD4bueNMavNeG7nj194bq54bue4bql4bueZ+G7sOG7nsawN1Y2e+G7nuG6rH3DqeG7ouG7nmZbJGN9S+G7osOZ4bug4bug4bui4buefSpbe31jS+G7olThu6RR4bui4bueL+G7lOG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6reG7m+G7puG6rWNbNzbhu6Lhu5Thu5t9IOG7nsawN8avNnvhu55DfSDhu57hu6MgNn3hu47hu57hu5t94bq54bueYyA9feG7nsawxINb4bueecaw4bqs4buz4buefWRoKDbhu57GsDdWNnvhu57GsDjhu6bhu57hu5BjfcOq4buefeG7plvhu55j4bq/4bueIyw24bue4bqtfeG7qlvhu55i4bumNnvhu5Lhu55jfeG7rDXhu47hu54lxIM2e+G7nuG7hVssNuG7juG7njbhu6414bueI+G7rmPhu55j4bq94bueY+G6veG6pTZ74buePeG6ueG7puG7nj3FqD3hu55jfcavNn3hu57hu4VbLDbhu55j4bqrNzZ74bueQ3l44buePX0u4bueI1suNuG7nmN94bq5aOG7nn3hu6pb4bueYuG7qjbhu54kN+G7njbhu4Phu540xq814buePX3hurnhu55n4buw4buexrA3VjZ74bue4bqsfcOpw5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG7mFs1e+G7nj004bumYmJL4buiW+G7myo2Yyrhuqvhu6Lhu55iY2g0Kkvhu6JmWyRjfcOS4buew5nhu6Dhu6Dhuq1n4buM4buefSpbe31jw5Lhu55UVVHhuq1n4buM4bui4bueYuG6qz1L4buiLy89JDbDlSPhu6Y3Y33hu6Y2fX034bumw5Xhu4U2LyQqYjNjN+G6rS82KmZiL1FRUsOaL1BT4bukJFFQUVHDmVFVY1HDmeG7pFRQNOG7oMOVMuG6rXvDk+G6q0tRU+G7ouG7nuG7pjRjS+G7osawWyhk4bue4bqpZOG7quG7nmPhur/hu55j4bqv4bueNFssNuG7njMuY+G7nj19LuG7niNbLjbhu5594buqW+G7nmLhu6o24bueJDfhu57huq19w6nhu5424buD4bueNMavNeG7nj194bq54bue4bql4bueZ+G7sOG7nsawN1Y2e+G7nuG6rH3DqeG7ouG7nmZbJGN9S+G7osOZ4bug4bug4bui4buefSpbe31jS+G7olRVUeG7ouG7ni/hu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3hu5vhu6bhuq1jWzc24bui4buU4bubfSDhu57hu7N7ZGg8NuG7nkN9IOG7nnlp4buO4bue4bubfeG6ueG7nmMgPX3hu57GsMSDW+G7nnnGsOG6rOG7s+G7nmfhu7Dhu57GsFY2e+G7nuG6rH3DqeG7nuG7kDZ74bq94bq1W+G7njVXPeG7nsWoN+G7nmPhuqvhu642e+G7kuG7nj19N+G7niNbLmPDkuG7nuG7hFsoPeG7nmN9xq82feG7njThu7bhuq3hu55DeXjhu549fS7hu54jWy424bueY33hurlo4buefeG7qlvhu55i4buqNuG7niXhu7Dhu557OOG6reG7nuG6rX3hu7Q24bueNsOdNnvhu5494bumN+G7nn1bKGThu57huqlk4buq4bueM33hu6Zb4bueY33FqD3hu54lxag2feG7niPhu65j4bue4buFxq/hu542ZOG6oVvhu55j4bqrw6M2e+G7juG7nj19LuG7niNbLjbhu55jfeG6uWjhu5594buqW+G7nmLhu6o24buePeG6ueG7puG7nj3FqD3hu55jfcavNn3hu57hu4VbLDbhu47hu54lw6M2e+G7nmN94bq1W+G7nmPhu6w2e+G7nj3hur3hurU2e+G7nmPhuqvhu6Y34bueJeG6r1vhu54zWzZ94bueNnt9Wyg14bue4buFIeG7nuG7hSjhu55iWzZ94bue4bumNuG7nmM3xq824bueY33hu4E94bue4bqtfeG7uDXhu47hu57hu4Uo4bueYls2feG7njXhuqFb4bueY+G6q+G6veG6tTZ74buO4bueY1su4bqt4buePeG7tjbhu55jfSDhu55j4bqr4bq94bq1Nnvhu47hu542w502e+G7nj3hu6Y34buePX3hu7Jj4bueNOG6vcOiNnvhu57hu4XGr+G7nmNdNn3hu57huq824bueJSA2feG7niXhu7Rk4bue4bqr4bum4buePeG6ueG7puG7nmLhu6o24bue4bqtfeG7uDXDleG7nkLhu4Hhu57huq19xahj4bueY+G6q1spNuG7nj3hurnhu6bhu55DeXjhu540ZOG6oTbhu549OOG7nsawxINb4bueecaw4bqs4buz4buefWRoKDbhu57hu4XGr+G7nj3hurfhu55i4bql4bueJcOjNnvhu559xq82feG7juG7niXEgzZ74bue4buFWyw24bue4buFxq/hu54zLmPhu5424bqjW+G7niUp4buePcWoPeG7nmN9xq82feG7nuG7hVssNuG7nkN5eOG7niXhur3Doj3hu55jWy7huq3hu5494bu2NuG7nuG7heG6s1vhu54zWy424bueY33Dqj3hu47hu54z4buJ4bueNuG7rDZ74bue4bqtfcWoY+G7nmPhuqtbKTbhu55i4buqNuG7nmdk4buyY+G7niMhNuG7nuG7heG7gzZ7w5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3EqWRjfTfhuqvhu6Lhu5R5LOG7nsawxq/hu5gv4bqt4buU

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]