(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm học 2022 – 2023, Tin học sẽ trở thành môn bắt buộc đối với học sinh khối 3 bậc tiểu học. Đến nay, giáo dục huyện Triệu Sơn vẫn đang gặp khó khăn bởi tình trạng thiếu giáo viên bộ môn này, trong khi cơ sở vật chất tại một số trường không đảm bảo.
4butSuG7t+G7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmWtLxq/hu47hu4DDveG7r2vhu6ZLw43hu6jhu7NqUcOU4bul4buzNeG6tMOV4buz4bq64bq04buQ4buzxKhL4bqw4buQ4buz4bu2S0fDlOG7s2tLw5Thu7NK4buU4bq84buzxq/hu6bhu5DDlMSo4buzw5ThuqTDleG7s0rhu5Thurzhu7PDlVJL4butL0rhu7fhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmeG6t+G7gOG6rsOKw73hu69k4bqkw5Xhu7NK4buU4bq84buz4bu54bu14bu54bu54buz4oCT4buz4bu54bu14bu5QcWp4buza0vDlOG7s0rhu5Thurzhu7PFqEbhu7PGr+G7plXhu7PGr0rhurbDlErhu7PDleG7msOU4buz4bq64bqmxq/hu7Phurrhu6jhu57hurzhu7Phur7hu5xL4buz4bu2Ukvhu7NK4buU4bq84buzxahLw5RK4buz4buMSuG7nEvhu7NB4buz4bq6ReG6vOG7s8avS8OM4buo4buzSuG7lOG6vMaw4buzNUjDlOG7s8OU4bquI8Wp4buzxKhL4bqw4buQ4buzw4rhu6zhurzhu7NK4buoI8ONw5Thu7Nr4bumS8ON4buo4buzalHDlOG7s+G7tuG6uMOU4buz4bq+4bquw5TEqOG7s8So4bqow5nhu7Phu4xK4buS4buz4buMSuG6pMOU4buz4bq6VUvhu7PGr03DlErhu7PGr+G7puG6ssOUxKjhu7PGr0pLSOG7qOG7s8SoS+G6sOG7kOG7s+G7tktHw5Thu7Phurrhu57hu7PDleG7msOU4buzw5ThurYjxanhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7Phu4xKS+G7s+G6vFHhu7PFqFXhu7Phu7ZFxq/hu7PhurxKRMav4buzxq/hurJL4buzw5Xhu57Gr+G7s8Wo4buc4buzxq/hu6ZXU8OUxKjhu7Phu4xK4buaw5TEqOG7s+G6vuG6tMOV4buz4bq64bq04buQxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7rUvDlcSo4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvUsz4buAw5TGr+G7gOG7psO94buzxajGryPhu47hu4Byw73hu7hLw4rGr0rhu6Xhu7PhuqLhu7Xhu7XDmUDhu6fhu7NK4buAS8SoSsav4bul4buzw4HEguG7t8OZQOG7p8O94buzxajhu6bhurxyw70vL+G6vMOKw5TGsOG6uuG6ruG7kMavSuG6rsOUSkrhu5Dhuq7GsOG7tsOUL8OK4buAxajhu4zGr+G7kMOZL8OU4buA4bu4xagv4bu54bu5QUEv4bu54bu1w4DDikHhu7XDg+G7ueG6oOG7teG7t8av4bqg4bu1xILDgMOB4buO4bu1xrDDksOZxKjDueG7pnLDgMSCQcO94buz4bqu4buOxq9yw71r4bumS8ON4buo4buzalHDlOG7peG7szXhurTDleG7s+G6uuG6tOG7kOG7s8SoS+G6sOG7kOG7s+G7tktHw5Thu7NrS8OU4buzSuG7lOG6vOG7s8av4bum4buQw5TEqOG7s8OU4bqkw5Xhu7NK4buU4bq84buzw5VSS8O94buz4bu4S8OKxq9KcsO94bqi4bu14bu1w73hu7NK4buAS8SoSsavcsO9w4HEguG7t8O94buzL+G7r+G7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZM+G6rsOZxq9L4buQw5TDveG7r2vhu6ZXU8OUxKjhu7PGr0vDjOG7qOG7s0rhu5Thurzhu7M0Q8OU4buz4buJ4buoI0nDlMWp4buzQMOC4buzNEPDlOG7s+G7ieG7qCNJw5TFqeG7s0rhu6gjw43DlOG7s2vhu6ZLw43hu6jhu7NqUcOU4buzxq9KS0jhu6jhu7PDmUrhu5jDlMSo4buzxq9Lw5Thu7NK4buU4bq84buz4bu24bq24buzSsON4buzxq9K4bucw5TEqOG7s8OV4bqwI+G7s8avTMOUSsaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69r4bumS8ON4buo4buzalHDlOG7s0pLw43DlOG7s+G6vOG7kuG7s+G7t+G7tcSC4buzxq/hu6ZXU8OUxKjFqeG7s8av4bum4buQw5TEqOG7s+G6vuG7kuG7s+G6vOG7kuG7s0Hhu7Xhu7PGr+G7pldTw5TEqOG7s8avS8OM4buo4buzSuG7lOG6vOG7s+G7tuG6tuG7s+G6oOG7s8av4bumV1PDlMSo4buz4buOS0fDlOG7s+G6vETDmeG7s2vhurfDumvhurczasWp4buz4bu2Ukvhu7PEqMSQw5Thu7Phu7fEgsaw4bu14bu14bu14buzSuG7lOG6vOG7s8WoS8OUSsaw4buzZOG6pMOV4buzSuG7lOG6vOG7s+G7ueG7teG7ueG7ueG7s+KAk+G7s+G7ueG7teG7uUHFqeG7s8Wo4buc4buz4buOV1TDlMSo4buz4bq84bqww5Thu7Phurrhu57FqeG7s8SoS+G6sOG7kOG7s+G7tktHw5Thu7PhurpF4bq84buzxq9Lw4zhu6jhu7NK4buU4bq84buz4bq84buu4bqu4buzSuG7qCPDjcOU4buz4bq84buS4buzxq/hu6ZHw5Thu7PDg+G7teG7teG7s+G6uktHw5Thu7PhurxKSMWp4buz4bq+SMOU4buzw5Thuq4j4buz4bu34bu14bu1dOG7s+G6vOG6sOG6vOG7s8av4bumV1PDlMSo4buzxq9Lw4zhu6jhu7NK4buU4bq84buz4bq+SeG7qOG7s+G6vuG6ssav4buz4bq8SuG7qMOJw5Thu7Phu4nhu6jhu5zhurzhu7PEqEvhuq7GsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvxKlLR8OUxKjhu7Phu4xK4bucS+G7s+G7jlLDmeG7s0Hhu7PDlOG6pMOV4buzSuG7lOG6vOG7s8OU4bq2I+G7s+G6vOG7kuG7s0HGsOG6oOG6ouG7t+G7s0rhu5Thurzhu7PFqEvDlEov4bu34bu34bu14buz4buOUsOZxrDhu7Nr4buQ4bq2w5Thu7NK4buoI8ONw5Thu7Phurzhu5Lhu7NB4bu14buzw5lK4buYw5TEqOG7s8avS8OU4buzSuG7lOG6vC9B4bu14buzxq/hu6ZXU8OUxKjFqeG7s0pLw43DlOG7s8OV4buexq/hu7PFqOG7nOG7s8OZSuG7mMOUxKjhu7PDiuG7kOG7s+G6vsSQ4buo4buzxq9Xxanhu7NAQyPhu7PDisOdw5TEqOG7s8avWeG7s+G7jkPhu6jhu7PDlOG6riPhu7Phur7DguG7s0Dhu6jhu5zDlMSo4buz4bq8RMOZxanhu7NKw43hu7PGr0rhu5zDlMSo4buzw5XhurAj4buzxq9Mw5RK4buzSlfhu7NK4buWw5TEqMWp4buz4buMSuG7msOUxKjhu7PFqOG7suG7s8OK4busw5TEqOG7s+G6vldU4bq8xrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7rzXDjOG7s+G6vuG6sMOZ4buzWMOUxKjhu7MjR+G7qOG7s+G6vMSQ4buo4buzxKhL4bq0w5TEqOG7s8OK4bqyI+G7s8OV4buaw5Thu7NrS8OU4buzSuG7lOG6vOG7s+G6vErhu5Dhu7NK4buU4bq84buzxahLw5RK4buz4buMSuG7nEvhu7NB4buzxq9K4buA4buQ4buzM0pXUcOUxKjhu7PGr+G7pk3DlErhu7PEqEvhurDhu5Dhu7PDiuG7rOG6vOG7s8OZSuG7oOG7s8avSuG7msOUxKjhu7PDlVJLxanhu7NK4buoI8ONw5Thu7Nr4bumS8ON4buo4buzalHDlOG7s+G6vMSQw5Thu7PGr+G7qCPDjMOU4buzxq9KR8OV4buz4bu34bu14buzxKhL4bqw4buQ4buz4bu2S0fDlOG7s8Wo4buQ4buz4bu2Ukvhu7PDgeG7s8SoS+G6sOG7kOG7s+G7tktHw5Thu7NrS8OU4buzSuG7lOG6vOG7s0pLw43DlOG7s+G6vOG7ksaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/hu4nhu6jhuq7hu7Phu4xK4bq04buQ4buzxajhurDGr8Wp4buzw5Xhu57Gr+G7s8Wo4buc4buzxq/hu6ZXU8OUxKjhu7PGr0vDjOG7qOG7s0rhu5Thurzhu7PGr+G7pkfDlOG7s+G6vk7huq7hu7PhurrhurbDlOG7s0rhu6gjw43DlOG7s+G6vuG6rsOUxKjhu7PEqOG6qMOZ4buzw5RKS0nhu6jhu7Phu4xK4buS4buz4buMSuG6pMOU4buz4buMSkvhu7PGr0pLSOG7qOG7s+G6vlHDlMWp4buzxq9KS0jhu6jhu7Phu4zhu4bDmeG7s+G7tknhu7PhurzhurThu7PEqEvhurDhu5Dhu7Phu7ZLR8OU4buz4buO4bq4w5Thu7PhurxR4buzxahV4buz4bu2Rcav4buz4bq8SkTGr8Wp4buzxq/hu6bhuq7DlMSo4buzxq9KS0jGr+G7s+G6uk7GsOG7szPhu5Lhu7PGr+G7pldTw5TEqOG7s+G6vuG7ruG7s8SoS+G6sOG7kOG7s+G7tktHw5Thu7PDlEpXw5TEqOG7s+G6vFHhu7PFqFXhu7Phu7ZFxq/hu7PhurxKRMav4buzQOG7qOG7nMOUxKjhu7PhurxEw5nGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buva0rEkCPhu7Phu5lW4buz4bqrSuG6puG6vOG7s2rhuq7DlMWp4buz4bq3S8ON4buo4buzxq/hu6ZXVcOUxKjhu7Nr4bumV1PDlMSo4buzxq9Lw4zhu6jhu7NK4buU4bq84buzNEPDlOG7s+G7ieG7qCNJw5TFqeG7s0DDguG7szRDw5Thu7Phu4nhu6gjScOUxanhu7PhurxK4buQ4buz4bq6S0jGr+G7peG7s2vhu6ZXU8OUxKjhu7NKS8ONw5Thu7Phurzhu5Lhu7PhuqLDgUHhu7NK4buU4bq84buzxahLw5RKL+G7ueG7s+G6vkvDjMOV4buzxq/hu6ZXU8OUxKjFqeG7s+G7tlJL4buzQeG6oOG7s+G6vOG6sMOU4buz4bq64buexanhu7PEqEvhurDhu5Dhu7Phu7ZLR8OU4buz4bu24bq24buzw5RKQ8OU4buz4bu2S0fDlMaw4buza+G6skvhu7Phur5Lw4zDleG7s8av4bumV1PDlMSo4buzxq9KWOG7s+G7ucWp4buzw5RK4bq24buzxq/hu6ZXU8OUxKjhu7PDiuG7qCPhu7PGr+G7pk3hu7PDmUrhu5jDlMSo4buzw5XhurAj4buzxq9Z4buzw5ThuqTDleG7s+G7ueG7teG7t8OB4buz4oCT4buz4bu54bu14bu3w4Dhu7Phu7ZSS+G7s+G7t+G7teG7s8OV4bqwI8Wp4buz4buk4buo4bqu4buzw5RKS0nhu6jhu7Phu47EkMOU4buzxajhu7Lhu7PDiuG7rMOUxKjFqeG7s8OU4bquI+G7s+G6vsOC4buzSuG7lsOUxKjhu7PDleG7nsav4buzw5Thu7Lhuq7GsOG7szPhu5jDlOG7s1Xhu7Phur5Lw4zDleG7s8av4bumV1PDlMSo4buzxq9KWOG7s8OUSkTGr8Wp4buzSkvDjcOU4buz4bq8Slfhuq7hu7Phurzhu5Lhu7PDmUrhu5jDlMSo4buzw5XhurAj4buzxq9Mw5RKxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+KAnOG7mUnhu7PhurxR4buz4bq64bq0w5TFqeG7s8OUSuG6tuG7s8av4bumV1PDlMSo4buz4bq+4bqww5nhu7NYw5TEqOG7s+G6vldU4bq84buzxKhL4bqw4buQ4buz4bu2S0fDlOG7s8OK4bqyI+G7s2tLw5Thu7NK4buU4bq84buz4bq+4bucS+G7s+G7tlJL4buzSuG7lOG6vOG7s8WoS8OUSuG7s+G7jErhu5xL4buzQcWp4buz4bq+4buiw5TEqOG7s8avSlNL4buz4bq84buS4buzxq9Kw4zhu7Phurrhu5zhu7PGr+G7pkzhu7Phur5XVOG6vOG7s8OZSuG7mMOUxKjhu7PGr0vDlOG7s0rhu5ThurzFqeG7s8av4buoI+G7s8OUSktHw5Thu7Phur7DjOG7s+G6vsSQ4buo4buzxq9X4buzSsON4buzxq9K4bucw5TEqOG7s8OV4bqwI+G7s8avTMOUSuG7s8OVUkvhu7PhurxK4buQ4buz4bq84bq04buzSuG6rkvhu7Phu4xK4buo4buz4bumRMav4buzxq/hu5zDlOG7s+G7jOG7hsOVxrDhu7NrSlNL4buzxKhL4bquw5Thu7PGr1JLxanhu7PDlErhurbhu7PGr+G7pldTw5TEqOG7s8WoRuG7s8avS0jDmeG7s8av4bus4bq84buz4buMR+G7qOG7s8So4buUS8Wp4buz4bu2RcOU4buz4bq+4buew5TEqOG7s8OUxKjhu6jhu6LDlOG7s0DDguG7s0rhu55L4buzSuG7kuG6ruG7s+G6vsOM4buzw5Xhu6jhuq7hu7PFqOG6psOV4buzxq9KR8OV4buzw5XhurAj4buzxq9Mw5RKxanhu7PGr+G7qOG7s8Wo4buy4bqu4buz4buO4bqyS+G7s+G6vFHhu7PFqFXhu7Phu7ZFxq/hu7PhurxKRMavw73FqeG7s8avSsSQI+G7s2rhuq7DlOG7s+G6vErhu5Dhu7PhurpLSMav4buzxq9KR8OVxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7rUvDlcSo4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOKxq9K4buow5Xhurrhu7NLM+G7gMOUxq/hu4Dhu6bDveG7s8Woxq8j4buO4buAcsO94bu4S8OKxq9K4bul4buz4bqi4bu14bu1w5lA4bun4buzSuG7gEvEqErGr+G7peG7s8OBw4BBw5lA4bunw73hu7PFqOG7puG6vHLDvS8v4bq8w4rDlMaw4bq64bqu4buQxq9K4bquw5RKSuG7kOG6rsaw4bu2w5Qvw4rhu4DFqOG7jMav4buQw5kvw5Thu4Dhu7jFqC/hu7nhu7lBQS/hu7nhu7Xhu7XDiuG7ueG7ueG7t8OAxILhu7lBxq/hu7nhu7nDgcOA4bqg4buO4bu1xrDDksOZxKjDueG7pnLEgsOAxILDveG7s+G6ruG7jsavcsO9a+G7pkvDjeG7qOG7s2pRw5Thu6Xhu7M14bq0w5Xhu7PhurrhurThu5Dhu7PEqEvhurDhu5Dhu7Phu7ZLR8OU4buza0vDlOG7s0rhu5Thurzhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7PDlOG6pMOV4buzSuG7lOG6vOG7s8OVUkvDveG7s+G7uEvDisavSnLDveG6ouG7teG7tcO94buzSuG7gEvEqErGr3LDvcOBw4BBw73hu7Mv4buv4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5kz4bquw5nGr0vhu5DDlMO94buv4buLSuG7mMOUxKjhu7NK4buU4bq84buza0vDlOG7s0rhu5Thurzhu7Phurzhu67huq7hu7Nr4bumV1PDlMSo4buzxq9Lw4zhu6jhu7NK4buU4bq84buzYkfhu7Phu5nhuqTDlOG7s2vhurDDleG7s+G7q8avSk7hu7PGr+G7pkTDlOG7s+G6sUvhuqbGr+G7seG7s+G6vsOC4buzQOG7qOG7nMOUxKjhu7PhurxEw5nFqeG7s8OV4bqwI+G7s8avTMOUSuG7s0pX4buzSuG7lsOUxKjGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvM+G7muG7s+G7mVbhu7NrSk7hu7PhurdXUcOUxKjFqeG7s+G6t0vDjeG7qOG7s8av4bumV1XDlMSo4buza+G7pldTw5TEqOG7s8avS8OM4buo4buzSuG7lOG6vOG7s2JH4buz4buZ4bqkw5Thu7Nr4bqww5XFqeG7s8avSk7hu7PGr+G7pkTDlOG7s+G6sUvhuqbGr8Wp4buz4bq8Skvhuq7hu7PFqOG7hOG7peG7s+KAnGvhu6ZXUuG6vOG7s+G6vkMjxanhu7PDlErhurbhu7PGr+G7pldTw5TEqOG7s+G6vOG7kuG7s+G6vsSQ4buo4buzxq9X4buzw5Xhu57Gr+G7s8OZSuG7mMOUxKjhu7NrS8OU4buzSuG7lOG6vMWp4buzw4pLw43DlOG7s8avTOG6vErhu7Phu4xK4buQ4bq0w5TEqOG7s+G7ueG7tcOV4butxajhu6jDmeG7r+G7ueG7rS/FqOG7qMOZ4buvxanhu7Phu7ZSS+G7s+G6ouG7s8OV4bqwI8Wp4buz4bq+SMOU4buzw5Thuq4j4buz4bq+w4Lhu7Phu4xK4buaw5TEqOG7s+G6vOG7mMOU4buz4bq+4bq0w5Xhu7PhurrhurThu5DFqeG7s0rDjeG7s8avSuG7nMOUxKjhu7PGr0pLSMav4buz4bq6TuG7s0pLw43DlOG7s8av4bqyS+G7s+G6vknhu6jhu7NA4buo4bucw5TEqOG7s+G6vETDmeKAncaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu681w4zhu7Phurzhu7DDlMSo4buz4bq84bqw4bq84buzw5RK4bq24buzxq/hu6ZXU8OUxKjhu7PEqEvhurRL4buz4buk4buoI0jGr+G7s+G7tkTDlOG7s+G6vknhu7PGr+G7pkfDlMWp4buz4bq8SuG7qMOJw5Thu7PhurpO4buzxq/hu5zGr+G7s8OUSkTGr+G7s+G6vErhu5Dhu7PDlOG6pMOV4buzSuG7lOG6vOG7s+G7ueG7teG7ueG7ueG7sy3hu7Phu7nhu7Xhu7lB4buzxajhuqbDmeG7s8avUkvFqeG7s8avSuG7gOG7kOG7s+G7jsOCw5RK4buz4bq+4bqy4buQ4buz4buLSuG7mMOUxKjhu7PhurE0w7o1a+G7s0rhu6gjw43DlOG7s2vhu6ZLw43hu6jhu7NqUcOUxanhu7PGr+G7pldS4bq84buzw5XhuqbGr8Wp4buzSuG7qCPDjcOU4buzxahG4buz4bq+S0nhu6jhu7PhurxK4buoI8OMw5Thu7PDleG7nsav4buzxajhu5zhu7PEqEvhurDhu5Dhu7Phu7ZLR8OU4buza+G6tzNq4buzw4rhurIj4buz4buOS0fDlOG7s8av4bumV1PDlMSo4buzxq/hu6bhu5DDlMSo4buz4bq84buww5TEqOG7s8OV4buexq/hu7NAw4Lhu7Phur7DjOG7s+G6vuG6tMOV4buz4bq64bq04buQ4buzI0fhu6jhu7PhurzEkOG7qOG7s8OK4bqyI+G7s+G7tuG6tuG7s0rhu5ThurzGsOG7szThu5Dhu7Phurrhu57hu7PDleG7msOU4buza0vDlOG7s0rhu5Thurzhu7PhurxKT+G7s+G6vOG7kuG7s+G7t+G7s8avS0jGry/Gr+G7qMSQw5Qv4buOUsOZxanhu7Phu7ZJ4buz4bq8UeG7s+G6uuG6tMOU4buzxKhL4bqw4buQ4buz4bu2S0fDlOG7s+G6vOG7kuG7s8avSsOM4buz4bq+4bqww5nhu7NYw5TEqOG7s+G6vldU4bq8xrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmT/hu6jGr0rhu5Dhu6bDveG7r2vEqWxk4bqx4buzYsOh4butL8OZ4buv

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]