(vhds.baothanhhoa.vn) - Chỉ còn khoảng hơn tuần nữa, 33.585 học sinh của huyện Thạch Thành sẽ bước vào năm học mới 2022 - 2023. Hiện các trường học trên địa bàn huyện đang chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón học sinh đến trường học đúng dịp khai giảng.
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buYxaljZyE14buiQnvGryN74buiQnvFqDV74buiYlsje+G7oiPhur8j4buM4buiI3vDqeG7oiTDozU+4buiI3tj4bu2NeG7okAi4buiI3s24buiNeG7sDThu6J7OSPhu6I04bq3feG7ki974bug4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxakl4bukPeG7nOG7mMaheyDhu6IjODXhu6Iyezbhu6g1PuG7onvhurE14buiYmPhu7I14buiNeG7h+G7pOG7jOG7olFR4buOU8OaU+G7ons5I+G7ouG6q301e+G7oiPDqeG7pOG7ontjZyE14buiQnvGryN74buiQnvFqDV74bui4bqrOuG7okDhurvhurcj4bui4buDxag24buiNeG7sDThu6J7OSPhu6I04bq3feG7olDhu55QUOG7oi3hu6JQ4bueUFHhu47hu6LFqX0hNeG7oiPhu6Yj4buiYuG6qeG6u+G6szU+4buiezkj4buiYuG6qTs14buiJCLhu6Thu6JAxag14buie2NnITXhu6Ik4bukNT7hu6Ije2Phu7Y14buiQCLhu6Ij4bumI+G7oiR9LmPhu6IyfSE14buiYuG6oWLhu6I1e8OdYuG7oiQo4buiJDc14buiezkj4bui4bqrfTV74buiJCw14buiYuG6qeG6u+G6szU+4buiezkj4buiJGQ1PuG7oj0i4bqn4buiMnvhu6R94buiPn3hu6g1PuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5J9ND7hu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5x9xqElNWIl4bqp4buc4bui4bqrYmczJUrhu5zhu4V9PWJ7w5Phu6LDmuG7nuG7nuG6p2bDkuG7onslfT57YsOT4buiUlPhu6Dhuqdmw5Lhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nC8vIz014buOQOG7pDZie+G7pDV7ezbhu6Thu47hu4M1Lz0l4bqrMmI24bqnLzUl4buF4bqrL1BQUVIvUOG7oFI94bug4bugVeG7nuG7nlPDmWJRw5lSVVAz4bue4buOMeG6pz5P4bqpSlTDmuG7nOG7ouG7pDNiSuG7nMWpY2chNeG7okJ7xq8je+G7okJ7xag1e+G7omJbI3vhu6Ij4bq/I+G7jOG7oiN7w6nhu6Ikw6M1PuG7oiN7Y+G7tjXhu6JAIuG7oiN7NuG7ojXhu7A04buiezkj4buiNOG6t33hu5zhu6Lhu4V9PWJ7SuG7nMOa4bue4bue4buc4buieyV9PntiSuG7nFJT4bug4buc4buiL+G7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfGoeG7pOG6p2J9NjXhu5zhu5jhu6d94bumNuG7ouG7g307NeG7okLhuqnhurvhurM1PuG7okLFqcah4bqq4buiQnvFqDV74buiQlk04bui4buDIeG7ouG6q301e+G7okDFqDXhu6I+eyzhu4zhu6Iz4bq34bqn4buiezkj4buiI3tj4bu2NeG7okAi4buiI3s24buiNeG7sDThu6J7OSPhu6I04bq3feG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jDveG7sDThu6J7OSPhu6JQ4bueUFAtUOG7nlBR4buM4buiQuG6qeG6u+G6szU+4buiQsWpxqHhuqrhu6JCe8WoNXvhu6JCWTThu6IjN+G7osOZ4buiM+G6t+G6p+G7ouG7g+G6t33hu6JRUFPhu6J7OSPhu6Lhuqt9NXvhu47hu6Lhu50o4buiI3tj4bu2NeG7oiN7NuG7ojXhu7A04buiezkj4buiNOG6t33hu6Jixq994buiQuG6qeG6u+G6szU+4buiQsWpxqHhuqrhu6JCe8WoNXvhu6JCWTThu4zhu6Ij4bumNeG7okDDo+G7jOG7oj594bumNuG7ouG7g307NeG7ojV7xajhu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6Ik4bukNT7hu6Ji4bu04bqn4buiYmPhu6Lhuqvhu4Hhu6Thu4zhu6I9OTXhu6I9JuG6p+G7ojPhurfhuqfhu6J7OSPhu4zhu6Ij4busYuG7omIg4buk4buiezbhu6Thu4zhu6IjWWfhu6Ij4buoNXvhu4zhu6Lhu4Mh4bui4bqrfTV74bui4bqrWTXhu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu4zhu6Lhuqd7YzXhu6Iye+G7geG7ojJ7Y+G7tjXhu6Ij4bumI+G7ouG6p3s4NT7hu6J7OSPhu4zhu6Lhuqvhu6zhuqfhu6JmLOG6p+G7oiThuqPhu6I9xJE1PuG7ouG6p3tlI+G7ouG7g2Xhu6Ijezbhu6Ijw6A1PuG7omLhu6Yj4buiPn3hu6g1PuG7oj3Gr2fhu4zhu6LhuqtYNeG7ouG6q8WoNT7hu6IkNzXhu6J7OSPhu6Lhuqt9NXvhu6Ji4bq/Y+G7omLhuqnhurvhurM1PuG7omJ7JTbhu6IyLOG7ons2xq8je+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hCe+G7smfhu6Lhu53huq/hu6J5xq81e+G7osWpxJE1PuG7jOG7osWpfSFj4buiYuG6qeG6u8OiNT7hu6JC4bqp4bq74bqzNT7hu6JCxanGoeG6quG7okJ7xag1e+G7okJZNOG7oiN7NuG7okB9LGLDk+G7osO9PuG7pGfhu6Lhuqvhu6Rj4buiMnt94buiPn3hu6Y24bui4buDfTs14buiYuG6qeG7qOG7ouG6p3sq4bqn4buM4buiNXvFqOG7omLhuqnhurvhurM1PuG7oiThu6rhu6JixIPhu6Ije+G6vSPhu6Ijezbhu6Ij4bumNeG7okDDo+G7jOG7oj594bumNuG7ouG7g307NeG7oj05NeG7oj0m4bqn4bui4buDIeG7ouG6q301e+G7jOG7oiN7Y+G7tjXhu6JAIuG7oiPhurHhu6LhuqvDouG7ouG7g+G7tGLhu6Ije8OdYuG7oiThu6g04buiQOG7qDbhu6Ijezbhu6I14buwNOG7ons5I+G7ojThurd94buO4bui4buCLuG7omLhuqnhu6Q1PuG7omJ7fSxi4buiQCLhu6I9xq9n4buiezkj4buM4buiYuG6qeG6u+G6szU+4buiI+G6uTU+4buiYn0sNeG7onvFqDV74buiYmPhu6Lhuqvhu4Hhu6Thu6I1e+G7hzU+4buiYuG6qeG7pDU+4buiYnt9LGLhu6JAIuG7oiPhurnhu6J7YTU+4bui4buDxajhu6JmfTXhu6Ijw53huqfhu6JAxIPhu6LhuqtjNT7hu6I1e+G7hzU+4buiYuG6qeG7pDU+4buiYnt9LGLhu6JAIuG7jOG7okDFqDXhu6I1Pnss4buiNOG6t33igKbhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buSfTQ+4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4bucfcahJTViJeG6qeG7nOG7ouG6q2JnMyVK4buc4buFfT1ie8OT4buiw5rhu57hu57huqdmw5Lhu6J7JX0+e2LDk+G7olJT4bug4bqnZsOS4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyM9NeG7jkDhu6Q2Ynvhu6Q1e3s24buk4buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy9QUFFSL1Dhu6BSPeG7oOG7oFXhu57DmuG7oMOaYlBSUVJSM+G7nuG7jjHhuqc+T+G6qUrDmuG7nuG7nOG7ouG7pDNiSuG7nMWpY2chNeG7okJ7xq8je+G7okJ7xag1e+G7omJbI3vhu6Ij4bq/I+G7jOG7oiN7w6nhu6Ikw6M1PuG7oiN7Y+G7tjXhu6JAIuG7oiN7NuG7ojXhu7A04buiezkj4buiNOG6t33hu5zhu6Lhu4V9PWJ7SuG7nMOa4bue4bue4buc4buieyV9PntiSuG7nFJT4bug4buc4buiL+G7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfGoeG7pOG6p2J9NjXhu5zhu5jGoeG7pjXhu6JAw6Phu4zhu6I+feG7pjbhu6Lhu4N9OzXhu6IyfSg04buiMjvhu6Lhuqvhu6Yje+G7jOG7omLFqH3hu6IzfSFj4buiYuG6qeG7pDU+4buiYnt9LGLhu6JAIuG7oiThuqPhu6I9xJE1PuG7oj3Gr2fhu6J7OSPhu6IkKOG7oiM34buiMizhu6J7NsavI3vhu6JAxIPhu6LhuqtjNT7hu4zhu6Lhuqd7ZSPhu6Lhu4Nl4buiI3s24buiI8OgNT7hu6Ji4bumI+G7oj3Gr2fhu6Lhu4PFqOG7ons5I+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jDveG7sDThu6J7OSPhu6JQ4bueUFDhu6It4buiUOG7nlBR4buM4buie2NnITXhu6JCe8avI3vhu6JCe8WoNXvhu6IjN+G7omLEgzU+4bui4bqr4bqh4buiw5rDmeG7omLhuqnhurvhurM1PuG7ons5I+G7jOG7ons5I+G7ouG6q301e+G7omJ7JTbhu6J7OSPhu6LDouG7ouG7oOG7jlDhu6BU4buiNXs3NOG7jOG7ojPhurfhuqfhu6Lhu4Phurd94buiYsSDNT7hu6LhuqvhuqHhu6JRUeG7jlPDmlPhu6Ji4bqpP+G7jOG7ons5I+G7ouG6q301e+G7juG7ouG7nSjhu6Ije2Phu7Y14buiQCLhu6JA4bq74bq3I+G7ouG7g8WoNuG7ojXhu7A04buiezkj4buiNOG6t33hu4zhu6LhuqZ7ODU+4bui4bun4bubTuG7nULhu6J7Y2chNeG7okJ7xq8je+G7okJ7xag1e+G7okDhu6Y04bui4bqr4bumYuG7ojIs4buiezbGryN74buiNeG7sDThu6J7OSPhu6I9NuG7ouG7l8Oj4bui4bun4bubTuG7nULhu6JA4bukNeG7onvFqDV74buM4buiI8SRNT7hu6Lhu4Phu7A14buiQOG7qDXhu6IjeyDhu6Ikxq824buiI8Op4buk4buiYiA1e+G7jOG7omJ74bukNOG7ojThurtj4buiI3s24buiQ+G7l8O94bub4buie2NnITXhu6JA4bukNeG7onvFqDV74buiMizhu6J7NsavI3vhu4zhu6IjeyDhu6Ikxq824buiI+G7piPhu6Ik4bqxNeG7ouG7gyLhu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6J7OSPhu6Ji4bqpOzXhu6IkIuG7pOG7okDFqDXhu6Izxag04buiYuG6oWLhu6Ijw6A1PuG7omLhu6Yj4buiI3tj4bu2NeG7okAi4buiI+G7piPhu6IkfS5j4buiMn0hNeG7oiN7NuG7ojXhu7A04buiezkj4buiNOG6t33hu47hu6JC4bqpNjU+4buiJDfhu4zhu6Ji4bu04bqn4buiYuG6qWM1PuG7ouG6qcWo4bui4bqrNuG7pmLhu4zhu6Ik4buyY+G7omLhurvhu6JmWWfhu6I94bq/NT7hu6IyLGLhu6Ijw51j4buie8av4buiYuG7sjU+w5Lhu6Lhuqvhu4Hhu6Thu6Ije+G7h+G7pOG7oiPhu6Yj4bui4bqnezg1PuG7ons5I+G7omZj4bqhNT7hu6Ijw53huqfhu47hu6LFqX0hNeG7ojXhu6Rn4buM4buie2NnITXhu6JCe8avI3vhu6JCe8WoNXvhu6Ik4buq4buiZlln4buiPeG6vzU+4buiYns7NOG7olJU4bui4bqnezg1PuG7ons5I+G7ojThurd94buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMahxJE1PuG7ouG7g+G6t33hu6IkN+G7jOG7ouG6pns4NT7hu6Lhu6fhu5tO4budQuG7ontjZyE14buiJOG7quG7oiN7IOG7oiTGrzbhu6Ij4bumI+G7omLhuqnhurvhurM1PuG7oiN7Y+G7tjXhu6JAIuG7oiThu6g04buiQOG7qDbhu6Ji4bqp4bukNT7hu6Jie30sYuG7okAi4buiPcavZ+G7ons5I+G7jOG7ouG6q+G7piN74buiPn3hu6Y24buiMns24buk4buiYnslNuG7oiN74bq74bqxNT7hu6Ji4bqpXTV74buiPn3hu6Y24buiPWUj4bui4bqne8SD4buiYnvDoDU+4buiNOG6t33hu6I9xag1e+G7oiN7NuG7ojPhurfhuqfhu6JR4buM4buiVeG7ouG7g8Wo4buiM+G6t+G6p+G7ouG7oOG7nuG7juG7okJ7xag1e+G7ojPhu7Thuqfhu6Ij4bumI+G7omLEg+G7oiPDoDU+4buiYuG7piPhu6Ji4bqp4bq/I+G7omJ9LOG6p+G7omLhurd94buiI+G7piPhu6Ik4bqxNeG7ouG7gyLhu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6J7OSPhu6IyfSg04buiYuG6qeG7pOG7ouG7g30hI+G7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6Ij4bumI+G7oiPDoDU+4bui4buDfSEj4buiI3tj4bu2NeG7okAi4buiJDc14buiezkj4bui4bqrfTV74bui4bqtY+G7pGfhu6Ji4bqpw6Lhu6Izxq994buiYuG6qeG6u+G6szU+4buO4buixqF7IOG7oiTGrzbhu6Ij4bumI+G7omLhuqnhurvhurM1PuG7oiN7Y+G7tjXhu6JAIuG7omLhuqFi4buiNT7FqGfhu6Iye+G7pH3hu6I+feG7qDU+4buM4buiMizhu6J7NsavI3vhu6I14buwNOG7ons5I+G7ojThurd94buiI+G6uTU+4buiNXvhurvhu6Jie+G6vyPhu6J7fSE14buiYuG6oWLhu6Ijw6A1PuG7omLhu6Yj4bui4bqnezg1PuG7jOG7oiN74bqhNT7hu6I9IiN74buiQCE1e+G7osah4buz4buCxrDhu5st4bugw5nhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYw70+NsWofeG7ouG6qeG7pOG7jOG7ojU+xag1e+G7ouG7p+G7m07hu51C4buie2NnITXhu6JCe8avI3vhu6JCe8WoNXvhu6JA4bqh4buiYuG6qVvhu6JA4bqjfeG7oj3hurvhuqU1PuG7ouG7gy7hu6Ije2NnOzXhu6I0w6A14buiNT57fSHhuqfhu6Lhu4Nl4bui4buD4bq3feG7oiTDo33hu6I1PuG6ueG7oiPhu6Y14buiQMOj4bui4bqtY+G7qDXhu6IzaOG7jOG7oj594bumNuG7ouG7g307NeG7jOG7ojV7WTXhu6Lhu4N9OzXhu47hu6LFqX0hNeG7ojXhu6Rn4buM4bui4bug4bue4bueTOG7oiTDo33hu6I1PuG6ueG7oiPhu6Y14buiQMOj4bui4bqtY+G7qDXhu6IzaOG7jOG7oj594bumNuG7ouG7g307NeG7omLhuqk2NT7hu6JiNsWoNeG7ojU+xag1e+G7oiThu6rhu6Ik4bq74bq1I+G7okDhuqN94buiPeG6u+G6pTU+4buM4buiYuG7tOG6p+G7ontjw5014bui4buDLuG7oiN7Y2c7NeG7ojTDoDXhu4zhu6I1Pnt9IeG6p+G7ouG7g2Xhu6I1e+G7rjThu6Jie+G6vyPhu6J7fSE14buiYuG6oWLhu6JnO2Phu6Ij4buyY+G7ojV7fSE04bui4buDZeG7ojXhu7A04buiezkj4buM4buiJOG7puG6p+G7ouG6vTU+4buiZztj4buiI+G7smPhu6Lhuqd74bumYuG7omLhuql9KDXhu6I+feG7pjbhu6I9ZSPhu6Ijw6nhu6Thu6IkIuG7pOG7ouG6p3vhurvhurE1PuG7jOG7omc7Y+G7oiPhu7Jj4buiJMSDfeG7ojThurd94bui4buDxajhu6I1WTU+4buiI+G7pDbhu6Ije8OdYuG7ojPhurvhurU1PuG7oj594bumNuG7oj1lI+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu4Lhurd94bui4bqr4bq/4buiI3tj4bu2NeG7okAi4buiI3tj4buiJOG7pjbhu6Lhu4Mu4buiNDl94buiNFZi4buM4buiI8SRNT7hu6Lhuqvhur/hu6Ije8Op4buiJMOjNT7hu4zhu6Lhuqvhu6Y1PuG7omLGrzbhu6Ijw6nhu6Thu6Ikw6N94buiI+G7pjXhu6JAw6Phu4zhu6I+feG7pjbhu6Lhu4N9OzXhu6Ij4bumI+G7omLhuqnhurvhurM1PuG7ons5I+G7jOG7ojXhu7A04buiezkj4buiUOG7nlBQ4buiLeG7olDhu55QUeG7jOG7ojU+xag1e+G7ouG7p+G7m07hu51C4buie2NnITXhu6JCe8avI3vhu6JCe8WoNXvhu6Lhuqs64buiYn0s4bqn4buiYmUj4buiPlZi4buie+G7pn3hu6Ik4bq74bq1I+G7ojV7fS5j4buiYnvFqDV74buiYlsje+G7jOG7oj434bqn4bui4bqne+G7sjXhu6I1WTU+4buiI+G7pDbhu6Ije8OdYuG7ojPhurvhurU1PuG7ojU+Y+G6ozXhu6I1e1k14buiM+G6vyPhu6Ijw6nhu6Thu6IkIuG7pOG7ouG6p3vhurvhurE1PuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu4ljYns24bqp4buc4buYRmNZNeG7osah4bq74bqzNT7hu5Iv4bqn4buY

Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]