(vhds.baothanhhoa.vn) - Đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Thanh hóa (Agribank Thanh Hóa) vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027.
NG/huqHDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu67Ds+G7r+G7mWdhw6Hhu63hu6/EguG7mWcpYeG7r2fDg+G7ry3DouG7mcOzbuG7l13DoeG7kXbhu63hu6/Ds23EgiJhNUbhuq3Ds8Ohb3PDs8OhRsah4bqn4buXw6Hhu4PDusOh4butxanDocOCbuG7scOz4buHw6Lhu5fhu5PDoeG7rm/DouG7l2/DoU/hu5vDosOh4buXb8OzauG7lcOh4buT4bqww6HhuqPDoOG6o+G6oy3huqPDoOG6o+G6tzQvb+G6oTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bupT2fDouG7hWE1Rsah4bqn4buXw6Hhu4PDusOh4butxanDoeG7lm7hurnhu5fDoW/huqfhu5duw6Hhu5Zw4buXbsOh4buXbm/Ds2rhu6nDoeG6oOG6p8Oh4buob+G6peG7r8Oh4buv4buxw7Nr4buXw6Hhu5dw4buXbsOh4buvb3Dhu5fDoeG7gm/Ds8Oh4buXb+G6peG7l2/DoeG7r8O14buXb8Oh4buub8Oi4buXb8Ohb+G7m8Oiw6Eyw4Ju4buxw7Phu4fDouG7l+G7k8Oh4buub8Oi4buXb8OhT+G7m8OiM8Oh4bqg4bu5w6LDoeG7r3TDoeG7g2/hu7fhu4PDoUbhuq3Ds8Ohb3PDs8Oh4buXb8OzauG7lcOh4buT4bqww6HhuqPDoOG6o+G6oy3huqPDoOG6o+G6tzA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1NMOz4buVbsOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYcOz4buCZ+G7l+G7r2fhu7Fhw6Hhu63hu6/EguG7mWcpYeG6osOz4buF4buvb13DoeG6s8Ogw6Dhu6nDgyLDoW9nw7Nub+G7r13DoeG6r8SD4bqv4bupw4MiYcOh4but4bux4buDKWEvL+G7g+G7heG7lzDhu4fDosah4buvb8Oi4buXb2/GocOiMOG6oOG7ly/hu4Vn4but4buT4buvxqHhu6kv4buXZ+G6ouG7rS/huqPhuqPhuqHhurcv4bqh4bqv4bqv4buF4bqh4bqh4bqhw6DhuqHDoOG6seG7r8Oj4bqx4bqv4bqj4bqh4buZw6Aw4buR4bupblvhu7Ep4bqjxIPhurVhw6HDouG7meG7rylhRuG6rcOzw6Fvc8Ozw6FGxqHhuqfhu5fDoeG7g8O6w6Hhu63FqcOhw4Ju4buxw7Phu4fDouG7l+G7k8Oh4buub8Oi4buXb8OhT+G7m8Oiw6Hhu5dvw7Nq4buVw6Hhu5PhurDDoeG6o8Og4bqj4bqjLeG6o8Og4bqj4bq3YcOh4bqiw7Phu4Xhu69vKWHhurPDoMOgYcOhb2fDs25v4buvKWHhuq/Eg+G6r2HDoS81NC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7gsOi4bup4buvw7PGoeG7l2E14buGw6Lhu5fDoeG7gm/hurvhu6nDoW/huqfhu5dvw6FGxqHhuqfhu5fDoeG7rm/DouG7l2/DoeG7l8Oz4buL4buXw6HDgm7hu7HDs+G7h8Oi4buX4buTw6Hhu65vw6Lhu5dvw6FP4bubw6LDoeG7l2/Ds2rhu5XDoeG7k+G6sMOh4bqjw6DhuqPhuqMt4bqjw6DhuqPhurfDoeG7l2/DquG7l8Oh4buXb8OzauG7lcOh4bqgeTA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1Rsah4bqn4buXw6Hhu65vw6Lhu5dvw6Hhu5fDs+G7i+G7l8Ohw4Ju4buxw7Phu4fDouG7l+G7k8Oh4buDb8Ozw6Hhu5dv4bql4buXb8Oh4buub8Oi4buXb8OhT+G7m8Oiw6Hhu4Phu5vDoeG6tcOgw6FmxqHhuqfhu5fDoeG6oMOz4buL4buXIMOh4buXb8OzauG7lcOh4buT4bqww6Hhu6t2w6LDoeG7hsOi4buXw6Hhu4Jv4bq74bupw6Fv4bqn4buXb8OhZsah4bqn4buXw6Hhu4PDusOh4butxanDoWbhuqvDoeG7qW9xw7PDoW/hu6fhu6nDoeG7g2/EkeG7r8Oh4buDb8Osw6HhuqDDucOzw6Hhu4Jw4buXbsOhZsah4bqn4buXw6Hhu690w6Hhu4Nv4bu34buDw6Fm4bu14bun4buDw6Hhu5dvw7PEqXbDoW/GoeG6reG7r8OhZnPhu5duw6Hhu69vw6Lhu5dvw6Hhu5fDs+G7i+G7l8Ohb8OzanbDoeG7q3bhuqkgw6Hhu69vw7Phu4nhu6/DoeG7r29B4buDw6FuY+G7l8Oh4buZw7PEqeG7l8Oh4bqgw7nDs8Oh4buD4bql4buDw6FvxqHhuq3hu6/DoWZz4buXbsOh4buDw73DosOh4buFxqHDouG7l2/DoeG7l25vw7Nq4bupMMOh4buu4buxxqHhu5duw6Fm4bubIMOh4buXdMOzw6Hhu4fDquG7r8Oh4buZ4bqnw6Hhu6lvxqHhu5duw6Hhu6/hu7HhuqfGoV3DoUZy4buXbsOhb+G6p+G7l2/DoeG6oMO5w7PDoeG7r2/DouG7l2/DoeG7l8Oz4buL4buXw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoW/hu6Phu4PDoeG7r8Oq4bupw6Hhu5fhurnhu5duw6Hhu4PDosahw6Hhu6/hu7Hhu43hu5dvw6Fmc8Ohb+G7o+G7g8Oh4bqg4bq74buXIMOh4buDb3bEguG7i+G7l8Oh4buVcOG7l8Oh4buXbm/Ds2rhu6nDoeG6oHkgw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7l25vxKnDoeG7l25vw7Nq4bupw6HhuqDhuqfDoeG6oMOzauG7g8Oh4buZ4bqn4buVIsOhZnLhu5duw6Fv4bqn4buXb8Oh4bqgw7nDs8Oh4buvb8Oi4buXb8Oh4buXw7Phu4vhu5fDoeG7l+G6ueG7l27DoeG7g8OixqHDoeG7reG7t+G7g8Oh4buTb8ahw63DoeG7r29rw6Hhu4Nv4bq74buvIMOhZuG7pcOzw6Hhu61x4buXbsOh4bqgYuG7l8Ohb8ah4bqlIMOh4buvw7Phu5dvw6Hhu69v4bq94buXw6HhuqDhuqfDoeG7l+G6ueG7l27DoeG7g8OixqHDoeG7k+G6tMOh4buXYuG7l27DoW/GoeG6reG7r8OhZnPhu5duw6HDg+G6q8Ohb3PDsyLDoeG7qW/GoeG7l27DoeG7r+G7seG6p8ahw6HigJwqduG7l27DoeG7k8Oy4buDbyDDoeG7r+G7jeG7l2/DoeG7l252xIJq4buXw6Hhu6lv4bql4buvw6Hhu6/hu7HDs2vhu5fDoeG7k8Oz4buXb8Oh4buv4buJw6Etw6HDg+G6q8Ohb3PDs8Oh4bqg4bqnw6Hhu4fhuqnGocOh4bqgasOh4buvdMOh4burdnHhu4PigJ3DoeG6oOG6p8Oh4oCcRnLhu5duw6Fv4bqn4buXb8Oh4bqgw7nDs8Oh4buvb8Oi4buXb8Oh4buXw7Phu4vhu5fDoeG7mcOq4bupw6Hhu69v4bq54buXIMOh4buZw6rhu6nDoeG7l25vw7Nq4bup4oCdMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTU0w7Phu5Vuw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlhw7Phu4Jn4buX4buvZ+G7sWHDoeG7reG7r8SC4buZZylh4bqiw7Phu4Xhu69vXcOh4bqzw6DDoOG7qcODIsOhb2fDs25v4buvXcOh4bqvw6PEg+G7qcODImHDoeG7reG7seG7gylhLy/hu4Phu4Xhu5cw4buHw6LGoeG7r2/DouG7l29vxqHDojDhuqDhu5cv4buFZ+G7reG7k+G7r8ah4bupL+G7l2fhuqLhu60v4bqj4bqj4bqh4bq3L+G6oeG6r+G6r+G7heG6oeG6oeG6ocOg4bqh4bqv4bqj4buv4bqzw6DhuqPhurfhuqPhu5nDoDDhu5Hhu6luW+G7sSnhurfhuqHhurVhw6HDouG7meG7rylhRuG6rcOzw6Fvc8Ozw6FGxqHhuqfhu5fDoeG7g8O6w6Hhu63FqcOhw4Ju4buxw7Phu4fDouG7l+G7k8Oh4buub8Oi4buXb8OhT+G7m8Oiw6Hhu5dvw7Nq4buVw6Hhu5PhurDDoeG6o8Og4bqj4bqjLeG6o8Og4bqj4bq3YcOh4bqiw7Phu4Xhu69vKWHhurPDoMOgYcOhb2fDs25v4buvKWHhuq/Do8SDYcOhLzU0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buCw6Lhu6nhu6/Ds8ah4buXYTVGcuG7l27DoeG7g2/DssOh4buWbnbEgmzhu5fDoeG7rm924bq94buXw6Hhu6hvxqHhu5duIMOhTsOz4bql4buVw6FmceG7g8Ohw4Ju4buxw7Phu4fDouG7l+G7k8Oh4buub8Oi4buXb8OhT+G7m8Oiw6Hhu6lv4bql4buvw6Hhu4fDs2t2w6Hhu6/huq3Ds8Ohb3PDs8Oh4buXbm/hu48wNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNUbGoeG6p+G7l8Oh4buDw7rDoeG7rcWpw6Fm4bqrw6Fm4bq/xILDoeG7leG6reG7l2/DoeG7g3Dhu5duw6Hhu6/huqXhu4PDoW7Ds+G6pcahw6Hhu4V54buDw6Hhu4Nvw7Lhu5dvw6Hhu6/hu7Hhu4/DoeG7r+G7tcOh4buv4bu1xanhu5duIMOh4buX4bq54buXbsOh4buDw6LGocOh4buXb8Oq4buXw6Hhu69v4bu34buDw6Hhu4Nvw7Lhu5dvw6Hhu6/hu7Hhu4/DoeG6oOG6p8OhZuG7j+G7l2/DoW/hu7XDueG7l27DoeG7meG6rsOh4buv4bu1xanhu5duw6Hhu4NvxqHDoWbGoeG6p+G7l8Oh4bqgw7Phu4vhu5fDoeG7h2Thu5duw6Hhu5dvw7PEqXbDoW/hu43hu5dvw6Hhu69v4bu34buDw6Hhu5dv4bu1w6Hhu5ly4buXbsOhbm9o4bupw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7g+G6peG7g8Oh4buDdnPhu4PDoeG7rcOz4buXb8Ohb8ah4bqt4buvw6Fm4buP4buXb8Oh4buT4bqwIMOh4buFw7Ns4buXw6Fm4bqn4buXIMOhb8ah4bqt4buvw6Fmc+G7l27DoeG7r+G7jeG7l2/DoeG7l252xIJq4buX4oCmw6Hhu7fhu5duw6Hhu4V54buXbsOh4buV4bqt4buXbsOhw4PhuqvDoW9zw7PDoU3DouG7g2fhu4fGocah4buTIMOhWsOi4buZxqHDoWZrw6Hhu5Phu4/hu6nDoeG7r2/hu6XDs8Oh4buv4buxdsSCxKnhu5fDoWbhuq3hu68gw6Hhu6lvdMOh4buHw7Phu4nhu5fDoeG7g+G6peG7g8Oh4buvb3Dhu5duw6Hhu6/Ds+G7l8Oh4bqgxKnDoW/GoeG6reG7r8OhZnPhu5duw6Hhu4PDvcOiw6FmxqHhuqfhu5fDoWbhu4nhu5fDoeG7g+G6peG7g8Oh4buH4bqt4buXw6FmxqHhuqfhu5fDoeG6oMOz4buL4buXIMOh4buvb8Oi4buXb8Oh4buXw7Phu4vhu5cwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7huG7i+G7l8Oh4buD4bqt4buXb8OhZuG7myDDoeG7gm/Ds8OhZsah4bqn4buXw6Fm4bqrw6Hhu5nhuqfhu5XDoeG7r3Hhu6/DoeG7g3Dhu5duw6Hhu6/huqXhu4PDoW7Ds+G6pcahw6Hhu4V54buDIMOh4bqgw6rhu5fDoWZz4buXbsOhZsah4bqn4buXw6HhuqDDs+G7i+G7lyDDoeG7r2/DouG7l2/DoeG7l8Oz4buL4buXw6Hhu69vw7PDoWZ2w6LDoeG7mcOixqHDoWZz4buXbsOh4but4bqp4buXw6HDg3bhurvhu68gw6Hhu5l2cOG7l8OhZsOzw6Fm4bq9dsOh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu5Xhu6PDs8Oh4buZw7Thu5dvw6HhuqBB4buDw6Hhu4Nw4buXbsOh4buv4bql4buDIMOh4bupb+G6u+G7l8OhZuG6u3bDoW/GoeG6p+G7l8Oh4buvb+G6p+G7l2/DoeG7r3Hhu6/DoeG7l2/Ds2rhu5XDoeG6oHnDoWbhu7Xhu6fhu4PDoW7Ds8OixqEww6Hhu6p2w6LDoWbhu5vDoWbhuqvDoeG7g+G7m8Oh4bqhw6DDoD7DoWbGoeG6p+G7l8Oh4bqgw7Phu4vhu5cgw6Hhu69vw6Lhu5dvw6Hhu5fDs+G7i+G7l8OhZuG7teG7p+G7g8Ohb+G7o+G7g8Oh4buvw6rhu6kgw6Hhu6t24bql4buXw6Hhu6/hu7HDs2rhu6/DoeG7g+G6peG7g8Oh4buXbm/hu4/DoeG7q3bEguG7ieG7ryDDoeG7g2/DvcOh4buv4bux4bu1w7rhu5duIMOh4buDb8Oy4buXb8Oh4but4bql4buDb8Oh4buDw73DosOhRuG6qeG7l24gw6Hhu6lv4bql4bupw6Hhu5l2w6rhu6/DoeG7g8O9w6LDoeG7lm/huqfDoeG7l+G7tcO54buDIMOh4buD4bql4buDw6Hhu5dzw7PDoeG7q3bEgiDDoeG7q3bEgsOh4buDb+G7icOh4buDw73DosOhw4Ju4buxw7Phu4fDouG7l+G7k8Oh4bqg4bqnw6HhuqBi4buXw6Hhu4fhuqnhu5fDoeG7g8O9w6LDoUbGoeG6p+G7l8Oh4buD4bq74bupw6Hhu6/hu7Hhu4vhu5cww6FGxqHhuqfhu5fDoeG6oMOz4buL4buXIMOh4buvb8Oi4buXb8Oh4buXw7Phu4vhu5fDoeG7mXZw4buXw6Hhu5dj4buVw6Hhu7Hhu6HDoeG7q3bEgsOh4buv4bux4buN4buXb8Oh4buXbm/Ds2rhu6nDoeG6oHnDoeG7g292xILhu4vhu5fDoeG7lXDhu5cgw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7reG6qeG7l8Oh4bupb+G6v+G7lcOh4buF4buP4buDb8Oh4bqgecOhb8OzauG7l8Oh4buD4bubw6Fma8Oh4buv4bu1w6HhuqDhurvhu5fDoW/hu7XDueG7l27DoeG7heG7geG7l8Oh4buTb+G6peG7g2/DoW/huqfhu5duIMOh4butw6nhu5fDoeG7reG6p+G7l27DoeG7meG6p+G7lcOh4buvb+G7i+G7lcOh4buXbsah4bqnw7PDoW7Ds+G7pcOhZmvDoeG7g3Dhu5duw6HhuqDDs2rhu4PDoeG7g292xILhu4vhu5fDoeG7lXDhu5fDoW/GoeG6p+G7l8Oh4buvb+G6p+G7l2/DoeG7r3Hhu6/DoeG7l2/hurvhu68wNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNTTDs+G7lW7DoeG7g+G7mcOi4but4butKWHDs+G7gmfhu5fhu69n4buxYcOh4but4buvxILhu5lnKWHhuqLDs+G7heG7r29dw6HhurPDoMOg4bupw4Miw6FvZ8Ozbm/hu69dw6Hhuq/huqPhurHhu6nDgyJhw6Hhu63hu7Hhu4MpYS8v4buD4buF4buXMOG7h8OixqHhu69vw6Lhu5dvb8ahw6Iw4bqg4buXL+G7hWfhu63hu5Phu6/GoeG7qS/hu5dn4bqi4butL+G6o+G6o+G6oeG6ty/huqHhuq/huq/hu4XhuqHhuqHhuqHDoOG6o8Oj4bqz4buv4bqv4bqx4bq14bq3xIPhu5nDoDDhu5Hhu6luW+G7sSnEg+G6t+G6t2HDocOi4buZ4buvKWFG4bqtw7PDoW9zw7PDoUbGoeG6p+G7l8Oh4buDw7rDoeG7rcWpw6HDgm7hu7HDs+G7h8Oi4buX4buTw6Hhu65vw6Lhu5dvw6FP4bubw6LDoeG7l2/Ds2rhu5XDoeG7k+G6sMOh4bqjw6DhuqPhuqMt4bqjw6DhuqPhurdhw6HhuqLDs+G7heG7r28pYeG6s8Ogw6Bhw6FvZ8Ozbm/hu68pYeG6r+G6o+G6sWHDoS81NC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7gsOi4bup4buvw7PGoeG7l2E14buC4bql4buDw6Fm4bqtw7PDoeG7h8Oza3bDoeG7h+G7n8Oh4bupb8Oz4buJdsOh4buH4bq9dsOh4buGw6Lhu5fDoeG7gm/hurvhu6nDoW/huqfhu5dvw6Hhu5dvw7Nq4buVw6Hhu5PhurDDoeG6o8Og4bqj4bqjLeG6o8Og4bqj4bq3MDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu67hu7HGoeG7l27DoeG7l2/Ds2rhu5XDoeG7k+G6sMOh4burdsOiIMOh4buGw6Lhu5fDoeG7gm/hurvhu6nDoW/huqfhu5dvw6Fm4bqrw6Fuw7PDucOzw6Hhu69vw7NqdsOh4buDb8ahw6Hhu4Phurvhu6nDocO9xILDoeG6r+G6o8OhZsah4bqn4buXw6HhuqDDs+G7i+G7l8Oh4bu1dsOh4buvd8Oh4buZ4bqnw6Hhu5dvw4Dhu5duw6Hhu5du4bu14bulw7PDoW7Ds+G7n8Ozw6Hhu4NvdsSC4buL4buXw6Hhu5Vw4buXIMOh4buD4bubw6Fm4bqtxqHDoWbhu7fhu4Mgw6Hhu5lxw7PDoeG7rXHhu5duw6Hhu5nhuqfhu5dvw6Hhu5Xhuq3hu5dvw6Fma8Oh4buD4bq74bupw6HDvcSCw6Hhu69vZ8ahw6Hhu4Xhu6HDs8Oh4buHcsOzw6Hhu4Xhu7XGsOG7l27DoeG6oOG6p8OhZuG7teG7p+G7g8Oh4buD4bq74bupw6HDvcSCw6FvxqHhuqfhu5fDoeG7r+G6u+G7r8Ohb3LDoeG7rcO6IMOh4buT4buJ4buvw6Hhu5fhuq3hu6nDoUbhuqnhu5duw6Hhu4NvxqHDocSD4bqzw6FmxqHhuqfhu5fDoeG6oMOz4buL4buXw6Hhu7V2w6Hhu693MDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTUkxKnDoW/GoeG6reG7r8OhZnPhu5duw6HDouG7l8Oh4butw7Phu5dvw6HDg+G6q8Ohb3PDsyDDoeG7hsOi4buXw6Hhu4Jv4bq74bupw6Fv4bqn4buXb8OhZuG6q8Oh4bupb+G6peG7r8OhZnPhu5duw6Hhu69vw6Lhu5XDoW7Ds8Oiw6Fvw7Phu4nhu5fDoeG7leG6pXbDoeG7l2/hurnhu5fDoWbhuq3GoSDDoeG7q3bEguG7i+G7l8OhbuG7m+G7qcOhw73hu5duw6Fvc8OhZnLhu5duw6Hhu4fhuqfGoSDDoW/hu6Phu4PDoeG7rcOz4buXb8Oh4bqgeOG7l27DoeG7h+G6q8ahw6Hhu5nhu7PDoeG6oOG6p8Oh4buD4bql4buDw6Hhu5lB4buDw6Hhu5nhu7Xhu6fhu5duw6HFqcOh4buvdsSC4buJ4buXw6Fm4bq9dsOh4bupb+G7neG7l24gw6Hhu4NvceG7l27DoeG7heG7j+G7g2/DoeG7h2rhu5dvw6Hhu4LGoCTDk+G7hC3huqHhurXDoW7hu5vhu6nDoeG7qW/hur3hu5fDoeG7g2924buXbsOh4buvw6LEgsOh4bqgw7nDs8Oh4buD4bqpw6Hhu5fhu7XDueG7g8OhZuG6v8SCw6Hhu5l4w7PDoeG7heG7j+G7g2/DoeG7h2rhu5dvw6HhuqDhuqfDoeG7g+G6peG7g8Ohb8ah4bqt4buvw6Fmc+G7l27DoeG7r+G7jeG7l2/DoeG7l252xIJq4buXw6Hhu5Nv4bql4buDIMOh4bupb+G6peG7r8OhZnPhu5duw6Hhu6lvxqHhu5duw6Hhu6/hu7HhuqfGocOh4buvb8Oi4buXb8Oh4buXw7Phu4vhu5fDocOCbuG7scOz4buHw6Lhu5fhu5PDoeG6oOG7jcOh4oCc4buu4bu1w7rhu5duw6Hhu5nDosOzw6HDg8Oi4buXb+KAneKApjQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTU0w7Phu5Vuw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlhw7Phu4Jn4buX4buvZ+G7sWHDoeG7reG7r8SC4buZZylh4bqiw7Phu4Xhu69vXcOh4bqzw6DDoOG7qcODIsOhb2fDs25v4buvXcOh4bqvw6PDo+G7qcODImHDoeG7reG7seG7gylhLy/hu4Phu4Xhu5cw4buHw6LGoeG7r2/DouG7l29vxqHDojDhuqDhu5cv4buFZ+G7reG7k+G7r8ah4bupL+G7l2fhuqLhu60v4bqj4bqj4bqh4bq3L+G6oeG6r+G6r+G7heG6oeG6oeG6ocOgw6PhuqHDo+G7r+G6tcOjw6PEg+G6o+G7mcOgMOG7keG7qW5b4buxKeG6s+G6oeG6oWHDocOi4buZ4buvKWFG4bqtw7PDoW9zw7PDoUbGoeG6p+G7l8Oh4buDw7rDoeG7rcWpw6HDgm7hu7HDs+G7h8Oi4buX4buTw6Hhu65vw6Lhu5dvw6FP4bubw6LDoeG7l2/Ds2rhu5XDoeG7k+G6sMOh4bqjw6DhuqPhuqMt4bqjw6DhuqPhurdhw6HhuqLDs+G7heG7r28pYeG6s8Ogw6Bhw6FvZ8Ozbm/hu68pYeG6r8Ojw6Nhw6EvNTQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4LDouG7qeG7r8OzxqHhu5dhNUbGoeG6p+G7l8Oh4bqgw7Phu4vhu5fDocOCbuG7scOz4buHw6Lhu5fhu5PDoeG7rm/DouG7l2/DoU/hu5vDosOh4buvb8Oi4buVw6Fuw7PDosOh4buCb+G7tcO64buXbsOh4buv4bux4buN4buXb8Oh4oCc4bqg4buNw6Hhu6/hu7XDuuG7l27DoeG7mcOiw7PDocODw6Lhu5dv4oCdMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTUkw7nDs8Oh4buXb8OA4buXbsOh4buvb+G6p+G7l2/DoeG7r8Oy4buDb8Ohw4N24bq74buvw6Hhu61j4buDw6Fm4bqt4buvw6Fm4bu14bun4buDw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7g3Dhu5duw6Hhu6/huqXhu4PDoUbGoeG6p+G7lyDDoeG7l2/Ds2rhu5XDoeG7k+G6sMOh4bqjw6DhuqHhurct4bqjw6DhuqPhuqPDoUbGoeG6p+G7l8Oh4buub8Oi4buXb8Oh4buXw7Phu4vhu5fDocOCbuG7scOz4buHw6Lhu5fhu5PDoeG7rm/DouG7l2/DoU/hu5vDosOhZuG6q8Oh4buXb8Oq4buXw6Fm4bu14bun4buDw6Hhu5dvw7PEqXbDoeG7h2Thu5duw6Hhu5NvZ+G7l8Oh4buDw73DosOh4buD4bql4buDw6Hhu690w6Hhu4Nv4bu34buDw6FmxqHhuqfhu5fDoeG6oOG6p8Oh4buGw6Lhu5fDoeG7gm/DtcOhZuG6rcahw6Hhu4Jv4bu1w7rhu5duw6Hhu6/hu7Hhu43hu5dvw6Hhu6jhu67hu67hu5bDocOCbuG7scOz4buHw6Lhu5fhu5Mgw6Hhu5dv4bu1XcOh4buGZOG7l27DoeG7k29n4buXw6Hhu4PDvcOiw6Hhu4bDouG7l8Oh4buCb+G6u+G7qcOhb+G6p+G7l2/DoUbGoeG6p+G7l8Oh4buub8Oi4buXb8Oh4buXw7Phu4vhu5fDoeG7g3Phu5duw6Hhu63huqnhu5fDoU9yw6Hhu4Jvw7LDoeG7lMOz4buXb8Oh4buvw7Xhu5dvw6Hhu65vw6Lhu5dvw6FP4bubw6Iiw6Hhu4Zk4buXbsOh4buTb2fhu5fDoeG7g8O9w6LDoeG7ruG7sXbhu5duw6Hhu7XDuuG7l27DoUbGoeG6p+G7l8Oh4buub8Oi4buXb8Oh4buXw7Phu4vhu5fDoeG7g3Phu5duw6Hhu63huqnhu5fDoU9yw6Hhu4Jvw7LDoeG7lMOz4buXbyLDoeG7hmThu5duw6Hhu5NvZ+G7l8Ohw4Ju4buxw7Phu4fDouG7l+G7k8OhJMOzauG7r8Oh4buWw6Lhu5XDoeG6oOG7jcOh4buD4bubw6Hhu69v4bqn4buXb8Oh4buvw7Lhu4Nvw6Hhu69x4buvw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7qW/GoeG7l27DoeG7r+G7seG6p8ahw6Hhu69vw7PDoWZ2w6LDoeG7r2/DouG7l2/DoeG7l8Oz4buL4buXw6HDgm7hu7HDs+G7h8Oi4buX4buTw6HhuqDDucOzw6Hhu4J2c+G7g8Oh4buD4bql4buDb8Oh4buV4bqt4buXbsOh4buDcOG7l27DoeG7l25vw7Nq4bupw6Hhu5nhur3hu5fDoeG7r2/hu7fDocSDIsOh4buGZOG7l27DoeG7k29n4buXw6Hhu4PDvcOiw6Hhu67hu7F24buXbsOh4bu1w7rhu5duw6FGxqHhuqfhu5fDoeG7ruG7luG7guG7rMOhT3LDoeG7gm/DssOh4buUw7Phu5dv4oCmNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qcOCduG7r2/GoeG7sWE14buSb+G6peG7l2/DoeG7qG/hu7XDuuG7l240L+G7qTU=

Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]