(vhds.baothanhhoa.vn) - Hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN xã Thành Vinh (Thạch Thành) đã tặng 1 cặp lợn rừng giống sinh sản cho hộ chị Nguyễn Thị Tới ở thôn Bãi Cháy từ nguồn quỹ “Hỗ trợ con giống niềm tin” của Hội.
VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/DmlXhu4Vm4buD4bq14bqzOMOa4bu5ZGHhu6jhurDhu7nhu4DhurLhu6jDsz3hu6hGOeG7uOG6sznhu6hOYeG6sznhu6hm4buD4bu04bq14buo4bqx4bq94bqz4buo4buDauG6szjhu6g4YWLhurM44buo4buFYeG6sznhu6jhu4Uj4bqz4buoPjnhurXhu6g5ZGHhu6huYTHhurPhu6jhu4E5w63hu6jhurNt4buo4bqvOcOi4buo4bqvOSThurPhu6hVL+G7hWbhu4PhurXhurM4w5pVLznhu7DDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu7lb4bu0e8avw5rhu7nhu4nhurnhurM44buoZuG6uWHhu6jGsEBh4buoOWRh4buofUBh4buoPGE1Z+G7qOG7gTnDreG7qOG6s23hu6hm4bqj4bqzOeG7qOG6sS7hurPhu6hmOcSp4buow5NOQUFBUOG7qOG6szlhNOG6t+G7qOG6r+G7j+G7qOG7rOG7quG7rOG7sC3hu6zhu6rhu6xYUOG7qOG7uWRh4buo4bqw4bu54buA4bqy4buow7M94buoRjnhu7jhurM54buoTmHhurM54buoU0Y5QD454buoRjnhu7jhurM5VOG7qH094buoZibhurM44buo4buw4buoPibhu4Hhu6jhurHhur3hurPhu6jhu4Nq4bqzOOG7qDhhYuG6szjhu6jhu4Vh4bqzOeG7qOG7hSPhurPhu6g+OeG6teG7qDlk4buoPjnhuqHhu6jhurI4Z8OyNuG6s+G7qEY54bqh4buoRuG6uWHhu6jDquG7qGY54bqr4bqz4buo4bulPWHhu6jhu6c54bu2w7Lhu6hmauG7qOG6szhnY+G6s+G7qOG7h2fhu5Hhu6jigJzhu7ll4buoZuG7g+G6veG7qD7hurXhurPhu6g4YWLhurM44buo4bqzYTPhurfhu6hmYeG6s+KAneG7qD7DrOG7tOG7qOG7uWRhUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmlVh4bq3OOG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr3tmOWfhurc84buoYeG7p1vhurNmW+G7g8av4buo4buFZsOy4bqxW+G7lMavb2F7Zjnhu57hu6jDneG7quG7quG7gcOz4bug4buoOVthODlm4bue4buoWOG7quG7quG7gcOz4bugxq/hu6jhu4Xhu4M+4buUxq8vLz574bqzUTzhu7ThurVmOeG7tOG6szk54bq14bu0UW7hurMve1vhu4Xhuq9m4bq14buBL+G6s1tv4buFL+G7rOG7sFZXL+G7sOG7qld74buw4buq4buy4buu4buw4busWGZYWVfhu7DhurHhu7BRxIPhu4E4xq/hu6jhu7ThurFm4buUxq/hu7lkYeG7qOG6sOG7ueG7gOG6suG7qMOzPeG7qEY54bu44bqzOeG7qE5h4bqzOeG7qGbhu4Phu7ThurXhu6jhurHhur3hurPhu6jhu4Nq4bqzOOG7qDhhYuG6szjhu6jhu4Vh4bqzOeG7qOG7hSPhurPhu6g+OeG6teG7qDlkYeG7qG5hMeG6s+G7qOG7gTnDreG7qOG6s23hu6jhuq85w6Lhu6jhuq85JOG6s8av4buob2F7Zjnhu5TGr8Od4buq4buqxq/hu6g5W2E4OWbhu5TGr1jhu6rhu6rGr+G7qC/DmlUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bun4bu04buBZmHhurXhurPGr8Oa4bunJuG7geG7qOG6seG6veG6s+G7qOG7g2rhurM44buo4buFYeG6sznhu6jhu4Uj4bqz4buofeG7ieG6vT7hu6hm4buD4bu04bq14buoPjnhurXhu6g5ZOG7qDhh4bu04buofcOg4bqzOeG7qD454bqh4buo4bqyOGfDsjbhurPhu6hGOeG6oeG7qEbhurlh4buoU+G7pzlh4buoOWRh4buo4bulPWHhu6jhu6c54bu2w7JUUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG7hmfhu5Hhu6jigJzhu7ll4buoZuG7g+G6veG7qD7hurXhurPhu6g4YWLhurM44buo4bqzYTPhurfhu6hmYeG6s+KAneG7qH3hu4nhur0+4buoZjnhu7jhurM54buo4bqxIeG7geG7qOG6syThurfhu6jhu6zhu6rhu7BZ4buoZmrhu6jhurM4Z2PhurPhu6h9w6LhurM44buoOMOi4buB4buoPsOs4bu04buoPuG7tj7hu6hmxJHhu6hmYTJm4buo4bqvYTThurdQ4buoPuG7tj7hu6hmxJHhu6hm4buD4buJw6rhurM44buoZsSR4buo4bqzODvhurPhu6g54bu44bqzOOG7qG7hu7jhu6g+4bu24bqz4buoPGThu6g5ZGFQ4buo4bq3ZWHhu6g+OeG6oeG7qGZq4buo4bus4buq4buofTLhurPhu6hX4buq4buo4bqzOOG7uOG6s+G7qH1j4bqzOC9mOeG7tuG6szhR4buo4bq2ZWHhu6jhurMk4bq3UOG7qDlkYeG7qGbhu4PDoT454buo4bqzOGdj4bqz4buo4buHZ+G7keG7qOG6s+G7uMOy4buo4bq3Z+G7tOG7qOG6seG6veG6s+G7qOG7g2rhurM44buo4buFYeG6sznhu6jhu4Uj4bqz4buoZuG7g+G7tOG6teG7qD454bq14buo4buw4buoOeG6tSY+4buo4bus4buoOWRh4buobmEx4bqzUOG7qOG7gTnDreG7qOG6s23hu6jhurM4OcOo4bq1UOG7qD4h4bqz4buo4bqzODnDqOG6tVDhu6jhu4E5w63hu6jhurNt4buofcOp4bqz4buoZjk74bqz4buo4bqvOcOi4buo4bqvOSThurPhu6jhurNn4bqrYeG7qFPhu6zhu6g+4bq14bqzLzlkVOG7qOG7hWHhurM54buo4buFI+G6s+G7qOG6szk74bqz4buofeG7uOG6s1Dhu6g+w6Lhu6h9YTNn4buo4bqvYTThurPhu6hmOeG6teG7tmbhu6jhurM4OcOo4bq1UOG7qOG6szvhurM44buoPuG7tOG6teG7qGY5Z+G7qOG6szkh4buBUeG7qOG6sjJn4buoPibhu4Hhu6jhurHhur3hurPhu6jhu4Nq4bqzOOG7qD7DrOG7tOG7qDlk4buo4buFYeG6sznhu6jhu4Uj4bqz4buofeG7ieG6vT7hu6hmauG7qFfhu6g+4bq14bqz4buoZuG7g8Oq4buo4bqxMeG6s+G7qOG7hTDhu6hm4buD4bu04bq14buo4bqxQGHhu6g+OeG6teG7qOG7h2fhu5Hhu6jhu7Dhu6g+4bq14bqz4buofTXhu6hmYTLhu4Hhu6hmw60+4buoZuG7g+G7tOG6teG7qD454bq14buoOWThu6jhuq854bu2PuG7qOG6s2fhuqthUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/Dmk7hurlh4buoPuG7tj454buo4bqx4bu44bq34buo4bqz4bu4w7JQ4buoZmrhu6jhurMk4bq34buo4bus4buq4buwWeG7qH0y4bqz4buo4bqz4bu0w7Lhu6g+aeG6szjhu6hu4bq5YeG7qOG6szhnY+G6s+G7qD7DrOG7tOG7qOG7h2fhu5Hhu6hu4bu44buo4bqx4bq94bqz4buoPuG6teG6s+G7qOG7hWHhurM54buo4buFI+G6s1Dhu6jhu7lkYeG7qOG6sOG7ueG7gOG6suG7qMOzPeG7qEY54bu44bqzOeG7qE5h4bqzOeG7qH094buoZuG7g+G7tOG6teG7qOG7sFjhu6g+4bq14bqz4buoPjnhurXhu6jDneG7qDlkUeG7qOG7hGLhu6g5ZOG7qH3hu4nhur0+4buoZuG7g+G7tOG6teG7qOG6seG6veG6s+G7qOG7g2rhurM44buo4buFYeG6sznhu6jhu4Uj4bqz4buoZmrhu6jhurMk4bq34buo4bus4buq4buwWeG7qH0y4bqz4buo4bus4buq4bus4buq4buofTNn4buofT3hu6jhu4Vh4bqzOeG7qOG7hSPhurNQ4buoPsOi4buo4bqzOGdj4bqz4buoZjln4buobuG7uOG7qGZq4bqzOOG7qDzhu4nhurk+4buobuG7icOp4bqz4buo4bqxMeG6s+G7qGY54bq14bu2ZuG7qOG6szg5w6jhurVRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu5NnZjnhurXhu4PGr8Oa4bqwMeG7qOG7ueG7uFUv4buBw5o=

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]