(vhds.baothanhhoa.vn) - Hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 với chủ đề: “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”, Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức hội thi “Mâm cơm dinh dưỡng” với chủ đề “Bữa cơm gia đình - Ấm áp yêu thương” và kết nạp 23 hội viên danh dự vào tổ chức Hội.
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5HDtOG7t+G7kTxJ4bqo4bubw5Lhuqzhuqjhu5vigJwyd+G6uuG7m+G7ueG7iuG6uuG7m0Hhuqjhurzhuqzhu5tB4buYTOG6vOG6puKAneG7m+G6rOG7mEvhurzhuqbhu5vhu5Thurzhuqbhu5sz4bqm4bulUOG7mynhuqjDuuG7m8OBQuG6vOG6rOG7m+G7geG6qOG6ssOS4bubM8O64bq64bub4bufdC1yw7Qv4bu34buRw7Qv4bqs4buj4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFNPMOAw7pBxqHhu5E84buY4buI4bq84bqm4bubw5Lhu4jhuqjhu5sz4bqm4bulUOG7mynhuqjDuuG7m8OBQuG6vOG6rOG7m+G7geG6qOG6ssOS4bubM8O64bq64bub4bufdC1y4bub4bui4buI4bqo4bub4bu54bqs4buQ4bubw4HhurZu4bub4oCcKeG6qMO64bubw4FC4bq84bqs4bub4bu3QuG6vOG6rOG7m8O64bq84bubLeG7m+G7oMaw4bub4bqsSeG6qOG7m+G6rOG7p+G6vOG6rOG7m03huqzhu47hu7nigJ3Ds+G7mzxJ4bqo4bubMTzDojPhu5vDkuG6rEPhu5vhu6DGsOG7m+G7tkThurrhu5vhuq3hu4rhurzhu5vDgcaw4bubw5LDjeG7m+G7ueG6rOG7lOG7ueG7m+G6rEnhuqjhu5vDkuG6rOG6qOG7m+KAnDJ34bq64bub4bu54buK4bq64bubQeG6qOG6vOG6rOG7m0Hhu5hM4bq84bqm4oCd4bub4bui4buI4bqo4bub4bu54bqs4buQ4bubw4Hhurbhu5vigJzhu7bhu5zDuuG7m+G7ueG7iuG6uuG7m+G6puG6qMO64bubw4FC4bq84bqs4bubLeG7m1jhurrhu5vDuU3hu5tQ4bqu4buM4bubw5Lhuqzhu5jhu4rhurzhuqbigJ3hu5vhu6Lhu6Xhu5vDieG6sMOS4bub4bq84bunTeG7m+G7n+G7oeG7m+G6rEnhuqjhu5vhu6Lhuqjhuq7hurzhu5tBw7rhurzhuqzhu5tBxqDhu5vhu6Lhu6XDiuG7m8OSw43hu5vhu7nhuqzhu5Thu7nhu5s8SeG6qMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFBw5Lhuqzhu4zhurrhu7fhu5vhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubdOG7neG7nU3hu6Bv4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkm7hu5vhu6F1c03hu6BvxqHhu5vDk0/hu7nhu4nGoS8v4bu5QeG6vMOy4bu3w7rDisOS4bqsw7rhurzhuqzhuqzDisO6w7Lhu6LhurwvQcOAw5PDicOSw4pNL+G6vMOA4buew5Mv4buf4buh4bufcC/hu6NwdUFw4buj4buj4bujdeG7nXXDknFz4bufdeG7n+G6uOG7ncOyRU3huqZtT+G7iXN14budxqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqE8SeG6qOG7m8OS4bqs4bqo4bub4oCcMnfhurrhu5vhu7nhu4rhurrhu5tB4bqo4bq84bqs4bubQeG7mEzhurzhuqbigJ3hu5vhuqzhu5hL4bq84bqm4bub4buU4bq84bqm4bubM+G6puG7pVDhu5sp4bqow7rhu5vDgULhurzhuqzhu5vhu4HhuqjhurLDkuG7mzPDuuG6uuG7m+G7n3Qtcsah4bub4bue4bqoQcOS4bqs4buJxqF04bud4budxqHhu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOS4buJxqHhu6F1c8ah4bubL+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDuk3DkuG6qMOK4bq8xqHhu5E8SeG6qOG7m+G7ouG6qOG6ruG6vOG7m+G7ucOV4bq84bqm4bub4bq84bqsw7rhu4zhu5vhu7nhuqzhu4zhu7Phurzhu5vhu7dD4bub4bq6d+G6uuG7m+G7ueG7iuG6uuG7m+G7ueG6rMOK4bub4bu54buMSeG7ueG7m8OS4bqs4bqow7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bqp4bqsw7rhurrhu5vhuqbhuqjDuuG7m+G6rEnhuqjhu5vDkuG6rOG6qMOz4bub4bu5w7nhu7nhu5vDgUnhuqjhu5vDkuG6rOG6qOG7m8OB4bun4bqo4bubQeG6qOG6suG6vOG7mzxJ4bqo4bubMTzDojPhu5vhu7nDueG7ueG7m03huqzhu5jEqOG6vOG6puG7m8OST+G6ruG6vOG7m8OBQ8O64bub4bu34bul4bq84bubw5LhuqxD4bub4bugxrDhu5vDgcaw4bubw5JPxanhuqjhu5tO4buMw7rhu5vhu7nDueG7ueG7m03huqx54bq84bubw5Lhuqzhuqhu4bub4bu54bqs4bqw4bub4bu34bqo4bqw4bq8w7Phu5vDkk9C4bq84bqs4bub4bu34bulUOG7m+G6unfhurrhu5vhu7nhu4rhurrhu5vhu6Lhu6Xhu5vDkuG6rOG7jFDhurDDkuG7m8OST0LhurzhuqzDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icah4bqo4bu4w4DhurzDksOAT8ah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bue4bqoQcOS4bqsbuG7m3Thu53hu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bubceG7n+G7o03hu6BvxqHhu5vDk0/hu7nhu4nGoS8v4bu5QeG6vMOy4bu3w7rDisOS4bqsw7rhurzhuqzhuqzDisO6w7Lhu6LhurwvQcOAw5PDicOSw4pNL+G6vMOA4buew5Mv4buf4buh4bufcC/hu6NwdUFw4buj4buj4bujdeG7o3PDkuG7oeG7o3Dhu6Phu53hurjhu53DskVN4bqmbU/hu4lycuG7ncah4bubw7rhurjDkuG7icahPEnhuqjhu5vDkuG6rOG6qOG7m+KAnDJ34bq64bub4bu54buK4bq64bubQeG6qOG6vOG6rOG7m0Hhu5hM4bq84bqm4oCd4bub4bqs4buYS+G6vOG6puG7m+G7lOG6vOG6puG7mzPhuqbhu6VQ4bubKeG6qMO64bubw4FC4bq84bqs4bub4buB4bqo4bqyw5Lhu5szw7rhurrhu5vhu590LXLGoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahdOG7neG7ncah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icahceG7n+G7o8ah4bubL+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDuk3DkuG6qMOK4bq8xqHhu5EyScOS4bub4bq6d+G6uuG7m+G7ueG7iuG6uuG7m+G6rMOK4bul4bq84bubw5Lhuqzhu6XhurzhuqzDs+G7m8OB4buYSuG7ueG7m8OST8O64bq84bqm4bubw5JP4bqq4bub4bu34burw5Lhu5vhurrhu6vDksOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG7tuG7seG6vOG6puG7m+G7t+G7peG6vOG7m8OSw7pQ4bubw4nhuqzhuqDDiuG7m+G6uOG6oMOKw7Phu5vDk8O54bq84bqm4bubw5Lhu6fDisOz4bub4bu5w7nhu7nhu5vDgUnhuqjhu5tBxqDhu5vDkuG6rOG6qOG7m8OBxrDhu5vhuqzDiuG7peG6vOG7m8OS4bqs4bul4bq84bqs4bub4bq6d+G6uuG7m+G7ueG7iuG6uuG7m8OS4bqsw4DDiuG7m8OB4buO4bq84bqm4bub4bu54bqs4buQ4bubw4Hhurbhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vDgcO64bubQeG7p+G6vOG6puG7m+G6uuG6vuG6vOG7m+G7qeG6vMOz4bubw4F5UOG7m8OB4buQ4bub4bu54bqseMOS4bubQeG6qOG6vOG6rOG7m0Hhu5hM4bq84bqm4bub4bui4bul4bub4bq6w7rhurzhuqbhu5vDkuG6quG6vOG6rOG7m+G7ueG6vuG7m8OS4bqq4bq84bqs4bubw5Lhuqzhu7Phurrhu5vhurpV4bub4bu5w7rDisOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kTxJ4bqo4bubw5Lhuqzhuqjhu5vhurzhuqzhu7Hhurrhu5vDkuG7jFDhuq7hurzhu5vDkk/hu4xQ4bq24bq84bubUeG7m+G6vOG6puG6rMSQw7rhu5vhu7nhu5DDuuG7mzPhuqbhu6VQ4bubKeG6qMO64bubw4FC4bq84bqs4bub4buB4bqo4bqyw5Lhu5szw7rhurrDs+G7m8OJ4bqs4buv4bq84bqm4bubw4FD4bq84bqs4bub4buiw7rhuqjhu5vDkk/hu4Dhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G6vOG6puG7mMSo4bqo4bubTeG6rMOU4bub4bq84buc4bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vigJzhuqbhuqjhu5zhu5vhurjhu5rDuuKAneG7m+G6rOG7p+G6vOG6rOG7m03huqzhu47hu7nhu5vhuqbhuqjDuuG7m8OBQuG6vOG6rMOy4bubI3dQ4bub4bu54buS4bq84bqm4bub4bq44bul4bubQUNN4bubw4HhurThu5vhu7nDueG6vOG7m+G7t0nDs+G7m+G6rEnhuqjhu5vhu6Lhuqjhuq7hurzhu5tN4bqsw5Thu5vhurzhu5zhu5vhuqbhuqjDusOK4bub4bq44buY4buM4bub4bqs4buG4bu54bub4bqs4buC4bqow7Phu5vhu7nhuqzhuqjDuuG7m8OTw4Phu5vDieG6qOG6vOG6rOG7m+G6vOG6puG6rOG6qOG6suG6uuG7m+G6vOG7jEbhuqjhu5tB4bunUOG7m+G7ucOK4bq84bubw5JHw5LDs+G7m+G7oHdQ4bubQcag4bq84bqm4bub4bqm4bqow7rhu5vDgULhurzhuqzhu5vhuqzhu6fhurzhuqzhu5tN4bqs4buO4bu54bub4bu34bq24bq84bub4bui4buc4bq84bqmw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoeG6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5t04bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m+G7oXNyTeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu6Hhu59wL+G7o3B1QXDhu6Phu6Phu6N14bufc8OSdXHhu6NwdOG6uOG7ncOyRU3huqZtT+G7iXThu591xqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqE8SeG6qOG7m8OS4bqs4bqo4bub4oCcMnfhurrhu5vhu7nhu4rhurrhu5tB4bqo4bq84bqs4bubQeG7mEzhurzhuqbigJ3hu5vhuqzhu5hL4bq84bqm4bub4buU4bq84bqm4bubM+G6puG7pVDhu5sp4bqow7rhu5vDgULhurzhuqzhu5vhu4HhuqjhurLDkuG7mzPDuuG6uuG7m+G7n3Qtcsah4bub4bue4bqoQcOS4bqs4buJxqF04bud4budxqHhu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOS4buJxqHhu6Fzcsah4bubL+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDuk3DkuG6qMOK4bq8xqHhu5E8SeG6qOG7m+G7ouG6qOG6ruG6vOG7m0HDuuG6vOG6rOG7m0HGoOG7m+G6vOG6rMO94bq84bub4bqm4bqoeFDhu5vhu7nhuqzhu5Thurzhuqbhu5vhurzhuqzDveG6vOG7m8OJ4bqww5Lhu5vhurzhu6dN4bub4bqsSeG6qOG7m+G7ouG6qOG6ruG6vMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kTPhuqx34bq84bubQUNN4bub4bq84bulUMOz4bubPEnhuqjhu5sxPMOiM+G7m8OS4bqsQ+G7m+G7oMaw4bub4bu2ROG6uuG7m+G6reG7iuG6vOG7m8OBxrDhu5vDieG6sMOS4bub4bq84bunTeG7m+G7n+G7oeG7m+G6rEnhuqjhu5vhu6Lhuqjhuq7hurzhu5tBw7rhurzhuqzhu5tBxqDhu5vhurjhu6Xhu5vhurzDuuG6uuG7m+G6puG6qOG7iOG6qOG7m8OBxrDhu5vhurjhu4xG4bq84bubw5Lhuqrhu7nhuqzhu5vhu7nGoOG7ucOz4bubw5LhuqzDuuG6uuG7m+G6puG6qMO64bub4bui4bul4bub4bqsw4zhu5vDkk9K4bub4bqsSeG6qOG7m+G7ouG6qOG6ruG6vOG7m03huqzDlOG7m+G6vOG7nOG7m8OS4bqsw7rhurrhu5vhuqbhuqjDuuG7m+G6rMOK4bunw5Lhu5vDgUnhurzhuqbhu5s8SeG6qOG7m+G7ouG7peG7m03huqzDiuG6vOG6puG7m8OST+G7pcOK4bubTeG6rMOU4bub4bq84bucw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFNw5rhu4zDkuG6rMOKT8ah4buRMeG6ruG7mzzhu6XDtC9N4buR

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]