(vhds.baothanhhoa.vn) - UBND TP Hà Nội vừa đồng ý tổ chức Giải điền kinh vô địch quốc gia năm 2021 từ ngày 9 đến 13-12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Liên đoàn điền kinh Việt Nam cũng đã quyết định hủy 2 giải trẻ quốc gia.
4buj4bq4w7p04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kOG6u+G6uuG7lkbhurRz4buf4buj4buU4buW4buYSUjDieG7nzHhu57hu6Z0w7l0w4nhurp44bq6dOG7luG7mOG6puG7lXQxdnTDoE3hurp04bqyTEjDiXTFqHThu5ZOdOG6sOG6uFHhurB0MOG6unjhurp04bqy4bq6Qkh04buE4bq6SOG6uHTDmkp04bqy4bq+4bqw4bq4dOG7ksagS+G6sHTDieG6uuG7rXTDuXXDucO64bujL+G7lOG7luG7mElIw4nhu5/hu6Mv4bq4w7rhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kDHhurThu63hurZz4buf4bq9P8OgO3ThurvEkXQxdnTDoE3hurp0w5pS4butdOG6skxIw4l0xah04buWTnThurDhurhR4bqwdDDhurp44bq6dOG6suG6ukJIdOG7hOG6ukjhurh0w5pKdOG6suG6vuG6sOG6uHThu5LGoEvhurB0w4nhurrhu610SMO9R3TDuXXDucO6dOG7llJ0SMOJduG7pnThu7F04bqy4bqqSHTDuuG7pS3DusO5dOG7lnfhurp04buUw4FIdMOa4bqiSHThurJNSMOJdOG7ksagS+G6sHTDieG6uuG7rXTDoeG7sHQsw4pI4bq44buXdGHhurrhuqhIdOG6skl2SHThurLhurpCSHThu4ThurpI4bq4dMOs4bq6Q+G7lnTDoOG7rUd04bqw4bugSMOJdOG6snl04buSxqDhu6bhuqrhu5Z04bqy4bq+SOG6uHThurjhu57hu6Z0w7l0w4nhurp44bq6dOG7luG7mOG6pnThu5LGoEvhurB0w4nhurrhu63hu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/hu6PhurpHw4l04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G6ujrhurRI4buW4bq04buYc3Thu5Thu5bhu6ZG4bq0w7Jzw5nhurrhurbhu5bhurjhu5N04burdXXhu5Dhu6Thu5l04bq44bq04bq6w4nhurjhu5bhu5N0xanhu6Xhu6Xhu5Dhu6Thu5lzdOG7lOG7mOG6sMOycy8v4bqw4bq2SOG7l+G6ruG7rUnhu5bhurjhu61I4bq44bq4SeG7reG7l8OaSC/hurbhurThu5Thu4Thu5ZJ4buQL0jhurTDmeG7lC/DucO64bunxrAvw7rGsOG7q+G6tuG7pcO64bur4bun4burdeG7seG7luG7sXXhu7Hhu6vhu6dGdeG7l+G7guG7kMOJ4buR4buYw7LGsHXhu6VzdOG7rUbhu5bDsnMx4bue4bumdMO5dMOJ4bq6eOG6unThu5bhu5jhuqbhu5V0MXZ0w6BN4bq6dOG6skxIw4l0xah04buWTnThurDhurhR4bqwdDDhurp44bq6dOG6suG6ukJIdOG7hOG6ukjhurh0w5pKdOG6suG6vuG6sOG6uHThu5LGoEvhurB0w4nhurrhu610w7l1w7nDunN0w5nhurrhurbhu5bhurjDsnPhu6t1dXN04bq44bq04bq6w4nhurjhu5bDsnPFqeG7peG7pXN0L+G7n+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kDrhu63hu5Dhu5bhurpJSHPhu58w4bq6eOG6unTDmkp04bqy4bq+4bqw4bq4dOG6suG6ukJIdOG7hOG6ukjhurh04buSxqBL4bqwdMOJ4bq64butdOG6slDhu47hurB04buWTnThurDhurhR4bqwdOG7luG7mOG6qEh04buUw4FIdMOa4bqiSHThurJNSMOJdMOh4buwdCzDikjhurh0w5p2SXThurLhuqDGoHThu5bhurjhu69Iw4l0w7rDuS3DuXXDucO64buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4bufMOG6unjhurp04bqy4bq6Qkh04buE4bq6SOG6uHTDmkp04bqy4bq+4bqw4bq4dOG7ksagS+G6sHTDieG6uuG7rXRIw71HdMO5dcO5w7p04bqww410xal1dEhN4bq6dOG6tsagSMOJdOG7luG6uOG6unThurLDgMag4buXdMOgw4lJd+G6unThu5bhu5hSdEfhu63hu5jhu63hu5bhurhJSHTDmnZ04bun4bukw7p1dUd04buW4bq64bqq4buQdOG7lFHhurB0SOG7rUd0SFXhu5V04buU4bqsdOG6sMONdOG7p8WpdEhN4bq6dOG6tsagSMOJdOG7hOG6uOG7r+G6sHThurDhu57hu610w4nhurp44bq6dEjhu7VHdOG7luG7mElIw4l0SE3hurp04bq2xqBIw4l04buW4bq44bq6dOG6ssOAxqB04buWd+G6unThurku4busdDDhu61H4bq04buUdOG7pcO6dOG7lOG7s+G7kHThu5bDkuG6uuG7l3Qw4bq6eOG6unThurJQ4buO4bqwdOG7pOG6tEd0RnZ04bquUMOS4bqwdOG6skNHdOG7ksag4butSHThu5bhu5jhu4pIw4l04bqyRHRh4bq64bqoSHThurJJdkh0LOG6ukJIdOG7hOG6ukjhurh0w6zhurpD4buWdMOg4butR3Thu5h2dOG7lEnhu6/hu5Z0RlPhurB0RlDhu45Iw4l04bqw4bugSMOJdEjhurhQdOG6sEpIw4l04buW4buv4bqwdOG7lk504bqw4bq4UeG6sHThurDhurhJdMOJ4bq6eOG6unThurLhurpCSHThu4ThurpI4bq4dOG7luG6ukJIdOG6uS7hu6x0MOG7rUfhurThu5R04bub4bq2U3Thu4ThurrhuqpIdOG6tuG6usSQSHThu5jhu6104buWUnRIw4l24bumdMO6dOG6suG6qkh0xakt4bulLcO5dcO5w7nhu53hu5V04bqw4bugSMOJdEjhurhQdOG6uS7hu6x0MOG7rUfhurThu5R04bulw7rhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu59h4bq64bqoSHThurJJdkh0LOG6ukJIdOG7hOG6ukjhurh0w6zhurpD4buWdMOg4butR3ThurDhu6BIw4l04bqyeXThu5LGoOG7puG6quG7lnThurLhur5I4bq4dOG6uOG7nuG7pnQw4bq6eOG6unThu5bhu5jhuqZ0w5pKdOG6suG6vuG6sOG6uHThu5LGoEvhurB0w4nhurrhu6104bq2SXR4SOG6uHThurhQw5VIw4l04bqw4bue4butdOG6tuG6vuG6sOG6uHQ64bqhw6wyOy3DuuG7seG7l3Thurvhu5hQw5LhurB04bqyw43hu5V0YeG6uuG6qEh04bqySXZIdCzhurpCSHThu4ThurpI4bq4dMOs4bq6Q+G7lnTDoOG7rUd04bqww4104buE4bqqdOG6uEl34bqw4bq4dOG7lk504bqw4bq4UeG6sHThurDhurjGoEjDiXTDieG6unjhurp04buW4buY4bqmdMOadnQw4bq6eOG6unTDmkp04bqy4bq+4bqw4bq4dOG7ksagS+G6sHTDieG6uuG7rXTDuXXDucO6dOG7luG7mOG6qEh04buUw4FIdMOh4buwdCzDikjhurjhu5d04bq7xqDhu6Z0SOG6uOG6uuG6qEjhu5V04bq2SXThu5bDikjhurh04bq4w4pI4bq4dOG6tuG6vuG6sOG6uHThuq5DSOG6uHTDmsSCSHThu4Thurjhu6904buQ4bq4UeG6sHThu5Z34buQdEjhuqhIdOG6snl04buE4bq4SkjDiXThu4Thurh4dOG7luG6uOG6uuG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n8OhTeG7lnTDieG6unjhurp04buSxqBL4bqwdMOJ4bq64butdOG7hOG6uOG7r+G6sHThurDhu6BIw4l04bqyeXThuq7hur504bq44bue4bumdOG6ruG7iHThurLDjXRGdnQw4bq6eOG6unThu5bhu5jhuqZ04bqw4buv4bqwdEjhurjDjUd04buWxqBO4bq64buXdMOgw4nGoOG7puG6qEh0SOG6uMOBSHRGdnThurZJdOG6sOG7r+G6sHTDrCzDrHThu5bhu5jhuqZ04bub4bq2UMOS4bq6dMO64burdOG7lsagTuG6uuG7nXRI4bu1R3Thu5bhu5hJSMOJdOG6tuG6ukNIdOG6sOG6uFDhu6104bqyUOG7juG6sHThu5bhurrhuqhHdOG7kOG6uMOMSMOJdMOa4but4bqw4bqw4bq6SOG6tHThu5DhurjDjEjDiXQ64bqhw6wyOy3DuuG7seG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n+G6u+G7mFDDkuG6sHThu5bDikjhurh04bq4w4pI4bq4dOG7luG7mOG6qEjhu5V04bqyTeG6unThu5bGoOG7pkRIdOG6suG6ukJIdOG7hOG6ukjhurh04bq74bq44butSOG6uHQxw43hu6104bqyeXThurDDjXRI4bq4VUjDiXThu5RTdOG6suG6ukLGoHThurDhurjhu4BI4bq4dOG7kOG6uOG7nHThurjhu47hu5B0SOG6uMOA4buWdEZ2dMOaQnRGU+G6sHRGUOG7jkjDiXTDrCzDrHThurJEdOG6sOG6uMagw4NIdOG6ruG6vnThurDhurhJdDDhurp44bq6dMOaSnThurLhur7hurDhurh04buSxqBL4bqwdMOJ4bq64butdMOaw5Lhurp0R+G7ouG6sHThu5bhurrhuqjGoHTDieG6unZI4bq4dOG7hOG6quG7lnThu5LGoHh04bqw4butSXRI4bq4w4Dhu5bhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/hurt34bq6dMOJ4bq6eOG6unTDmkp04bqy4bq+4bqw4bq4dOG7ksagS+G6sHTDieG6uuG7rXRIw71HdMO5dcO5deG7lXThurvhurjhu61I4bq4dDHDjeG7rXTDieG6unZI4bq4dOG6slDhu47hurB0xrB0MTrDrOG7lXTDunQxOj90w5p2dOG7pXQxOizhu5V04buk4bqq4buQdOG7luG6uFF04buldOG7lkl2SHThurJJdkjhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5Dhu6zGoOG7luG6uEnhu5hz4bufw6F3SOG6uHQ6UOG7jEjDieG7oy/hu5Dhu58=

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]