(vhds.baothanhhoa.vn) - Vòng loại bảng World Cup 2022 khu vực châu Âu đã kết thúc với việc xác định được 10 đội giành vé trực tiếp và 12 đội sẽ phải đá vòng play-off. Đây sẽ là vòng tranh vé vớt hấp dẫn, khó lường nhất từ trước tới nay với sự góp mặt của nhiều “ông lớn”.
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5Hhu4Hhu4Dhurzhuqbhu5tN4bq4w7pQLcOK4bqk4bqk4bub4buHw4pP4bq4QeG7m+G7uOG7jE3hu5vhu5/hu53hu5/hu5/hu5vDieG6rOG7jOG7m+G7osag4bu54bub4bu54bqsd+G7jOG7m1fhu4xu4bub4oCc4bu44bun4bq64bub4bu34bu1UOKAneG7m+G7ouG7iOG6qOG7m+G7ucO54bu54bub4oCcRuG6vOG6puG7m+G6uOG7iOG6vOKAncO0L+G6rOG7o+G7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTTzDgMO6Qcah4buR4buB4buA4bq84bqm4bub4bq4w4rhu6fhuqjhu5vhu7fFqeG6vOG6puG7m+G7h8OKT+G6uEHhu5vhu7jhu4xN4bub4buf4bud4buf4buf4bubw4nhuqzhu4zhu5vhu6LGoOG7ueG7m+G7ueG6rHfhu4zhu5tX4buM4bubw4HGsOG7m8OJ4bqww5Lhu5vDkuG6rOG7juG7ueG7m+G7ouG7iOG6qOG7m+G7ouG6qOG6suG7ueG7m+G7oMO54bu54bubw4FD4bq84bqs4bubw4Hhu5hK4bu54bub4buj4bud4bubw4FJ4bqo4bub4bqm4bqo4bul4bq84bqs4bub4bui4bqg4bubw5JPxqDhu7nhu5vDkuG6qOG6sE3hu5vhu6Lhu6Xhu5vhu6Phu5/hu5vDgUnhuqjhu5vDk8SC4bubTeG6rMWp4bqo4bubw4HDueG7m+G7ouG7gOG6vOG6puG7m03hurjDulAtw4rhuqThuqTDsuG7myN3UOG7m8OTxILhu5vhurjhu6Xhu5vhu6Lhu4Dhurzhuqbhu5vDkk/DuuG6vOG6rOG7m+G7ouG6oOG7m+G7ouG7iMOS4bub4bqseE3hu5tB4bu14bq8w7Phu5vDieG6rOG6vuG7m+G6uOG7mMSo4bq84bqm4bub4bq84bqseMOS4bubw5Lhu5bhu5vDkk/hu5jhu4jhu7nhu5vDkuG7iOG6qOG7m+G6vMO6UOG7m+G7ouG7iOG6qOG7m8OTxqDhu5vhuqbhur5N4bub4bq64butw5Lhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G6vOG6rOG6qOG6tuG7jOG7m+KAnEbhurzhuqbhu5vhurjhu4jhurzigJ3DssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahQcOS4bqs4buM4bq64bu34bub4bqo4bu4w4DhurzDksOAT8ah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bue4bqoQcOS4bqsbuG7m3Thu53hu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bubcXLhu51N4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7o3ByL+G7o3VzQeG7oeG7nXVxcHB0w5Lhu6FydOG6uOG7n8OyRU3huqbGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoeG7geG7gOG6vOG6puG7m03hurjDulAtw4rhuqThuqThu5vhu4fDik/hurhB4bub4bu44buMTeG7m+G7n+G7neG7n+G7n+G7m8OJ4bqs4buM4bub4buixqDhu7nhu5vhu7nhuqx34buM4bubV+G7jG7hu5vigJzhu7jhu6fhurrhu5vhu7fhu7VQ4oCd4bub4bui4buI4bqo4bub4bu5w7nhu7nhu5vigJxG4bq84bqm4bub4bq44buI4bq84oCdxqHhu5vhu57huqhBw5Lhuqzhu4nGoXThu53hu53GoeG7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Lhu4nGoXFy4budxqHhu5sv4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7uMO6TcOS4bqow4rhurzGoeG7keG7geG6qOG6suG7ueG7mz7DksO64bq44bqow7rhu5vhu6Lhu6Xhu5vhu7ZI4bubI+G7pcOK4bubM+G6rMO64bubTeG6rMWp4bqo4bubw5JPw7rhurzhuqzhu5vhu6LhuqDhu5vhu6Lhu4jDkuG7m8OS4buI4bqo4bub4buHw4pP4bq4QeG7m+G7uOG7jE3hu5vhu5/hu53hu5/hu5/hu5vhurjhu6Xhu5vhurpJw5Lhu5vhu7d4w5Lhu5vhurzhuqbEqOG7m+G6uOG7iOG6vMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG7uMO54bu54bubw4FJ4bqo4bub4bu34bq+4bq84bqm4bubw4HDueG7m+G6puG6qOG7peG6vOG6rOG7m+G7ouG6oOG7m8OB4bqo4bubw5Lhuqzhu6/hurzhuqbhu5vDkuG7iOG6qOG7m+G6pcO6w5LDuk/hu5vhurzhu6nhurrhu5vDk8O64buM4bub4bqmSOG6uuG7myMw4buBI+G7m8Oi4bqsw7lNw7Phu5vDgeG7mOG7iuG6vOG6puG7m8OJ4bqo4bq64bubw7nhu5tO4buMd+G6vOG7m+G7uE/DisO6w5LhuqjDusOz4bub4bqpd1Dhu5vhu7bDuuG6vOG7mzPhuqzDusOz4bub4bqtw4BP4bu34bqow7rDs+G7m+G6qeG6rMOUUOG7m+G6rVXDs+G7m+G7tkTDs+G7myPDuuG6vOG7mzLhu6fhu7nhuqzDs+G7mzzhu6Xhu5sxw7rhurzDs+G7m8Oa4bq84bqsw7Phu5sj4buU4bu5w7Lhu5sjd1Dhu5vhurjhu6Xhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5vDgUnhuqjhu5vhu7fhur7hurzhuqbhu5vDgcaw4bub4bqm4bqo4bul4bq84bqs4bub4buiQ+G7m8OST+G6quG7m8OS4bqs4buU4bub4bq84bqseMOS4bubw5Lhu6fhuqjhu5vhu6Phu53hu5vhu7fFqeG6vOG6puG7m8OBeOG7jOG7m+G7ouG7gOG6vOG6puG7m+G6uMOK4bun4bqo4bub4bu54buQw7rhu5vDieG6rOG7jOG7m+G7osag4bu54bub4bu54bqsd+G7jOG7m1fhu4zDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Hhu6Phu53hu5vDgUnhuqjhu5vhu7fhur7hurzhuqbhu5vhu6DhurBN4bub4bq84bqsQuG7m+G7t8Wp4bq84bqmw7Phu5tN4bqsxanhuqjhu5tBxqDhu5vDkk/DuuG6vOG6rOG7m+G7ouG7gOG6vOG6puG7m03hurjDulAtw4rhuqThuqThu5vDgeG6tOG7m8OST8O64bq84bqs4bub4bui4bqg4bub4bui4buIw5Lhu5vDkuG7iOG6qOG7m+G7ouG7gOG6vOG6puG7m+G7ueG6rOG7jOG6vOG6puG7m8OJ4bqww5Lhu5vhu4fDik/hurhB4bu54buMTeG7m+G7n+G7neG7n+G7n+G7m8OS4bun4bqo4bub4bqlw7rDksO6T+G7m+G6pkjhurpu4bub4bu2SOG7myPhu6XDiuG7mzPhuqzDusOz4bub4bqp4bqsw5RQ4bubI+G6qOG6tOG6vMOz4bubPsOSw7rhurjhuqjDusOz4bub4bqrw4lPw7rhuqjhurzDgMOz4bub4buHw7rhurjDgMOTw7Phu5vhuq3hu7nDisOS4bq4w7rhurxBw7Phu5vhuqnhuqzDjeG7mzPhuqzEkOG7mzBSw7Phu5sz4bqmw7rDs+G7m+G7tsO64bubMcO64bq8w7Phu5vhu7bhu6vhu7nhu5syw7rhu7nDgEHDiuG6vOG6qMO6w7Lhu5vhuqlPw4rhurzhuqbhu5tBw7rhurzhuqzhu5vDk8O54bu54bqs4bub4bq84bulUMOz4bub4bu3eMOS4bub4bq84bqmxKjhu5vhurzhuqx4w5Lhu5vhurjhu6Xhu5vDk8ag4bub4bug4buMeMOS4bub4bqs4bqo4bqy4bq84bub4bu54buQw7rhu5vhurzhuqzhu6Xhu5sjMOG7gSPhu5vhu7nhuqx34buM4bubV+G7jOG7mz7DksO64bq44bqow7rhu5vhu6Lhu6Xhu5vhurzhuqzhu6Xhu5vhu7nGoOG7jOG7m+G7okbhu5vDgUPhu7nhuqzhu5vhu7nhuqx34buM4bubV+G7jOG7m+G7tkjhu5sj4bulw4rhu5sz4bqsw7rDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Hhu7jFqeG7mz7DksO64bq44bqow7rhu5vhu6Lhu6Xhu5vhu7ZI4bubI+G7pcOK4bubM+G6rMO64bubw4Hhurbhu4zhu5vigJzDk+G7s1Dhu5vhu7nhuqx34bq84oCd4bubS+G7m8OST8O94bq84bubw4F44buM4bub4bu54buMR+G6qOG7m+G7ucOV4bq84bqm4bub4bui4bul4bubw4HhurThu5vDknjhurrhu5vhu6LhuqDhu5vDkk/GoOG7ueG7m8OS4bqo4bqwTeG7m8OS4buI4bqo4bub4bqlw7rDksO6T+G7m+G7ouG7pcOK4bubw5LDulDhu5vhu7nDueG7ueG7m8OBR+G6qOG7m8OS4bqs4buQ4bub4bqp4bqsw5RQ4bub4bqtVeG7m+G7ouG7peG7m+G6rcOAT+G7t+G6qMO6w7Lhu5sjd1Dhu5vhurjhu6Xhu5vDieG6sMOS4bubTuG7jMWp4bubw4nhuqzDueG7m+G7t3jDkuG7m+G6vOG6psSo4bub4bu3S+G6qOG7mz7DksO64bq44bqow7rhu5vhu6Lhu6Xhu5vhu7ZI4bubI+G7pcOK4bubM+G6rMO64bub4bqseeG7jOG7m+G6vOG6rOG7mOG7m+G7ueG6rOG7iuG6qOG7m8OJ4bqsw7nhu5vDkkfDkuG7m0vhu5vhu6Lhu4Dhurzhuqbhu5vhurjDiuG7p+G6qOG7m+G7ouG7peG7m+G6uOG6qOG6ruG6vOG7m8OSw5Thu7nhu5tB4bu14bq84bubw4F54buM4bub4bu3xanhurzhuqbDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icah4bqo4bu4w4DhurzDksOAT8ah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bue4bqoQcOS4bqsbuG7m3Thu53hu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bubcHThu59N4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7o3ByL+G7o3VzQeG7oeG7nXVxcHB1w5JycHJw4bq4dcOyRU3huqbGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoeG7geG7gOG6vOG6puG7m03hurjDulAtw4rhuqThuqThu5vhu4fDik/hurhB4bub4bu44buMTeG7m+G7n+G7neG7n+G7n+G7m8OJ4bqs4buM4bub4buixqDhu7nhu5vhu7nhuqx34buM4bubV+G7jG7hu5vigJzhu7jhu6fhurrhu5vhu7fhu7VQ4oCd4bub4bui4buI4bqo4bub4bu5w7nhu7nhu5vigJxG4bq84bqm4bub4bq44buI4bq84oCdxqHhu5vhu57huqhBw5Lhuqzhu4nGoXThu53hu53GoeG7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Lhu4nGoXB04bufxqHhu5sv4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7uMO6TcOS4bqow4rhurzGoeG7kSMw4buBI+G7m+G7ueG6rHfhu4zhu5tX4buM4bubPsOSw7rhurjhuqjDuuG7m+G6unjDkuG7m+G7ouG6oOG7m8OST8ag4bu54bubw5LhuqjhurBN4bubw5Lhu4jhuqjhu5vhu4fDik/hurhB4bub4bu44buMTeG7m+G7n+G7neG7n+G7n+G7m+G6uOG7peG7m+G6uknDkuG7m+G6vMOM4bqo4bubw5Lhuqx4w5Lhu5vhu6Lhu4bhurzhuqbhu5vhurjhu4jhurzhu5vhu6Lhu6Xhu5vhurzDjOG6qOG7m8O54bq64bubxanhurzhuqzhu5vhurrDuuG6vOG6puG7m8OS4bqu4bq84bubTeG6uMO6UC3DiuG6pOG6pOG7m+G7ouG7teG6vOG7m+G7ueG7gOG6vOG7m+G6rOG6qOG6suG6vOG7m+G6rOG7nOG7jMO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Hhu4HhuqjhurLhu7nhu5vhurzhuqzhu6Xhu5sjMOG7gSPhu5vhu7nhuqx34buM4bubV+G7jOG7mz7DksO64bq44bqow7rhu5tN4bqsxanhuqjhu5tBxqDhu5vDkk/DuuG6vOG6rOG7m+G7ouG7gOG6vOG6puG7m03hurjDulAtw4rhuqThuqThu5vDkuG6rMag4bu54bubw5PGoOG7m+G6uOG7peG7m+G6uknDkuG7m+G6vMOM4bqo4bubw5Lhuqx4w5Lhu5vhu6Lhu4bhurzhuqbhu5vhu6Lhu6Xhu5vigJzDueG6uuG7m8Wp4bq84bqs4oCd4bub4bq44buI4bq8w7Lhu5sy4buI4bqo4bubS+G7m8OJUuG7m+G7h8OKT+G6uEHhu5vhu7jhu4xN4bubw5JP4buY4buI4bu5w7Phu5vDgcOK4bul4bq84bubTuG7jHfhurzhu5vDucOK4bubw5Lhuqzhuqjhuq7hurzhu5vDkuG6rMO64bq84bqs4bub4bu54buS4bq84bqm4bubw4HGsOG7m+G7ouG6tuG7m+G6vOG6rELhu5tL4bub4bui4buA4bq84bqm4bub4bq4w4rhu6fhuqjhu5vhu7fFqeG6vOG6puG7m+G7ouG7peG7m03huqzFqeG6qOG7m8OST8O64bq84bqs4bubTeG6uMO6UC3DiuG6pOG6pMOy4bubMOG6sMOS4bubTuG7jMWp4bub4bu3R+G7ueG7m8OS4bqs4bup4bq64bubw4HGsOG7m8OB4buYw7rhu5s+w5LDuuG6uOG6qMO64bub4bui4bul4bub4bqp4bqsw5RQ4bubI+G6qOG6tOG6vOG7m+G7ueG6rOG7p+G6uuG7m8OST8O54bq84bub4bq84bqsw7rhu4zDsuG7mzDhurDDkuG7m07hu4zFqcOz4bubTeG6rHnhurzhu5vDkuG6rOG7q+G6vOG6puG7m8OS4bqs4buMSeG7ueG7m+G7ouG6tuG7m8OBSeG6qOG7m+G7t+G6vuG6vOG6puG7m+G7oOG7lOG7m+G6reG7ucO64bq8QeG6qOG6vMO64bui4bqow7rDs+G7m8OBSOG6vOG6puG7m8OS4bqsxKjhuqjhu5vDgeG6tOG7m+G6uOG7p+G6qOG7m+G6vMOM4bqo4bubw4HDuuG7jOG7m+G7ueG6rMOK4bubPsOSw7rhurjhuqjDuuG7m8OJ4bqs4bqo4bubw4FJ4bqo4bub4bu34bq+4bq84bqm4bubw5Lhu5bhurzhuqbhu5tw4bub4bq4eeG6vOG7m+G7okbhu5vDgUPhu7nhuqzhu5vhu4fDik/hurhB4bub4bu44buMTeG7m+G6vOG7pVDhu5vDgcaw4bub4bq4TOG7m+KAnOG7ueG6rOG7jFDhurDhurzhu5vhu6DDgOKAneG7m8OS4buI4bqo4bub4bq84buY4buI4bu54bubM+G6psO64bub4bq84bup4bq64bub4buf4bud4bujdMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqHhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubdOG7neG7nU3hu6Bv4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkm7hu5tx4buh4buhTeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu6Nwci/hu6N1c0Hhu6Hhu511cXBwdcOSdOG7oeG7n+G7o+G6uOG7o8OyRU3huqbGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoeG7geG7gOG6vOG6puG7m03hurjDulAtw4rhuqThuqThu5vhu4fDik/hurhB4bub4bu44buMTeG7m+G7n+G7neG7n+G7n+G7m8OJ4bqs4buM4bub4buixqDhu7nhu5vhu7nhuqx34buM4bubV+G7jG7hu5vigJzhu7jhu6fhurrhu5vhu7fhu7VQ4oCd4bub4bui4buI4bqo4bub4bu5w7nhu7nhu5vigJxG4bq84bqm4bub4bq44buI4bq84oCdxqHhu5vhu57huqhBw5Lhuqzhu4nGoXThu53hu53GoeG7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Lhu4nGoXHhu6Hhu6HGoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu4w7pNw5LhuqjDiuG6vMah4buRPDHhu4Hhu5vhuqfDiuG7t8OAT8OSw4rhu5syw7rhurzhu7nhuqjhurzhuqjhu5vDk8SC4bubTeG6rMWp4bqo4bub4bu34bux4bq84bqm4bub4bq64buG4bqo4bub4bqm4bqow7nhu5vDieG6rEbhurzhuqbhu5vDgeG6tOG7mz7DksO64bq44bqow7rhu5vhu6Lhu6vhurzhuqbhu5vhurrhu63DkuG7m0vhu5vhu5/hu5vDiVLhu5vhu4fDik/hurhB4bub4bu44buMTeG7m+G6uOG6qOG6ruG6vOG7m8OS4bqo4bqwTcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5EpeeG6vOG7m3Dhu5vhurzhu6nhurrhu5vDk8O64buMw7Phu5s+w5LDuuG6uOG6qMO64bubQcOV4bub4bui4buWw7rhu5vhuqbhuqjhu6Xhurzhuqzhu5vhu7nhuqzhu5Thu7nhu5vhu6JG4bubw4FD4bu54bqs4bubPeG7jE/DiuG7m+G7n+G7neG7n+G7neG7m8OBxrDhu5tN4bqsxanhuqjhu5vhurzhuqbDveG6uuG7m+G6vOG6psOV4bqo4bub4bug4buMR+G6vOG6puG7m+G7ueG6rOG7iuG6qOG7m+G7ouG7gOG6vOG6puG7m03hurjDulAtw4rhuqThuqThu5vhu6Lhu6Xhu5vhurzDjOG6qOG7m8O54bq64bubxanhurzhuqzhu5vDkuG6qOG6sE3hu5vDksOU4bu54bub4bui4bur4bq84bqm4bub4bq64butw5Lhu5tL4bubw4lS4bub4buHw4rhurhPQeG7m+G7uOG7jE3hu5vDkuG6rOG7lOG7m+G7n+G7m+G6uOG6qOG6ruG6vOG7m8OS4bqo4bqwTeG7m+G7ouG7iOG6qOG7m+G6rOG7huG7m+G6uOG7peG7m094w5Lhu5vhurjhu4jhurzDsuG7myPhuqjhurbhu4zhu5vDieG6rMO54bubw5JP4buI4bubw5JP4bqu4buM4bub4bq44bul4bubw5Lhu6fhuqjhu5vhu6Lhu4Dhurzhuqbhu5vDgXjhu4zhu5vDkk/DuuG6vOG6rOG7m+G7ouG6oOG7m+G7ouG7iMOS4bub4bq84bulUOG7m+G6qeG6rMOUUOG7myPhuqjhurThurzhu5vhu7nhu5Lhurzhuqbhu5vhuqbhur5N4bub4bq64butw5Lhu5vhu6Lhu6Xhu5vDieG6rMWp4bub4bq84bup4bq84bqm4bub4bqsw7rhuqjhu5vDgUnhuqjhu5vhu7fhur7hurzhuqbhu5vhurzhu6VQ4bub4bu54bq+4bub4bq64bul4bq84bubw5LDueG6qOG7m8OBeOG7jOG7m+G6uOG7peG7m+G6rMOK4bul4bq84bubw5LDiuG7peG6vOG7m+G7oMWpUOG7m0/DusOy4bubM+G6sOG7jOG7m+G6vOG6rOG7peG7myMw4buBI+G7m+G7ueG6rHfhu4zhu5tX4bubw4nhuqxG4bq84bqm4bubw5LhuqzhurThu5vhu6Lhu5hKw5Lhu5tO4buMw7rhu5vhu6Lhu4Dhurzhuqbhu5tN4bq4w7pQLcOK4bqk4bqk4bub4bq84bulUOG7m8OTxILhu5vhurjhu6Xhu5vhurpJw5Lhu5vhurzDjOG6qOG7m8OBw7rhu4zhu5tPeMOS4bub4bq44buI4bq84bubw4FH4bqo4bub4bui4buI4bqo4bub4bu5w7nhu7nhu5vhu7gj4buB4bubw4HDiuG7peG6vOG7m07hu4x34bq84bubw7nDiuG7m8OS4bqs4bqo4bqu4bq84bubw5LhuqzDuuG6vOG6rMOy4bubPDHhu4Hhu5vhuqfDiuG7t8OAT8OSw4rhu5syw7rhurzhu7nhuqjhurzhuqjhu5vhu6Lhu6Xhu5vhu7nDueG7ueG7m+G6rOG7huG7ueG7m8OST+G7gOG7m+G7ueG6rOG7q+G7ueG7m+G6rOG7r+G6vOG7m8OTxILhu5tN4bqsxanhuqjhu5vhurzhuqzhu4jhu5vhurjhu6fhuqjhu5vhu7fhu6Xhuqjhu5vhuqzhu4bhu7nhu5tL4bub4bui4buA4bq84bqm4bubTeG6uMO6UC3DiuG6pOG6pOG7m+G7ueG7kMO64bubw4lS4bub4buHw4pP4bq4QeG7m+G7uOG7jE3hu5vDkk/hu5jhu4jhu7nDsuG7mzPhuqbDiuG7peG6qOG7m+G6qeG6rMOUUOG7myPhuqjhurThurzDs+G7mz7DksO64bq44bqow7rhu5vhu7nhu4Dhurzhu5vhu7nhur7hu5vhurzhuqbhu4xQ4bub4bu54buK4bubw5PEguG7m8OBR+G6qOG7m8OBeeG7jOG7m+G7ouG7iOG6qOG7m+G7tkjhu5sj4bulw4rhu5sz4bqsw7rDs+G7m+G6uknDkuG7m+KAnEbhurzhuqbhu5vhurjhu4jhurzigJ3hu5vDieG6rMO54bu54bub4bu54buQw7rhu5vDieG6rOG7jOG7m+G7osag4bu54bub4bu54bqsd+G7jOG7m1fhu4zDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icah4bqo4bu4w4DhurzDksOAT8ah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bue4bqoQcOS4bqsbuG7m3Thu53hu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bubcHThu51N4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7o3ByL+G7o3VzQeG7oeG7nXVxcHB1w5J1deG7o3Phurjhu5/DskVN4bqmxqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqHhu4Hhu4Dhurzhuqbhu5tN4bq4w7pQLcOK4bqk4bqk4bub4buHw4pP4bq4QeG7m+G7uOG7jE3hu5vhu5/hu53hu5/hu5/hu5vDieG6rOG7jOG7m+G7osag4bu54bub4bu54bqsd+G7jOG7m1fhu4xu4bub4oCc4bu44bun4bq64bub4bu34bu1UOKAneG7m+G7ouG7iOG6qOG7m+G7ucO54bu54bub4oCcRuG6vOG6puG7m+G6uOG7iOG6vOKAncah4bub4bue4bqoQcOS4bqs4buJxqF04bud4budxqHhu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOS4buJxqFwdOG7ncah4bubL+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDuk3DkuG6qMOK4bq8xqHhu5Hhu7ZI4bubI+G7pcOK4bubM+G6rMO64bubw5Lhuqzhu4zDuuG7m8OBw7rhu4zhu5vhu6Mt4buf4bubw5JP4buY4buI4bu54bub4bqtw4BP4bu34bqow7rhu5vhurzhuqbDulDhu5vDkk/huq7hurzhu5vDk3fhurzhu5vhurzhuqzhu6Xhu5vhu6Lhu6Xhu5vhurp4w5Lhu5vhu6LhuqDhu5vDkk/GoOG7ueG7m8OS4bqo4bqwTeG7m8OS4buI4bqo4bub4buHw4pP4bq4QeG7m+G7uOG7jE3hu5vhu5/hu53hu5/hu5/DssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Hhu7jhu4Dhurzhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vhu7ZI4bubI+G7pcOK4bubM+G6rMO6w7Phu5vDkuG6rHjDkuG7m+G7t+G7p+G6qOG7m+G7oy3hu5/hu5vDkk/hu5jhu4jhu7nhu5vhuq3DgE/hu7fhuqjDuuG7m8OST+G6ruG6vOG7m8OTd+G6vOG7m+G6vOG6rOG7peG7m0vhu5vhu6Lhu4Dhurzhuqbhu5vDgXjhu4zhu5vhu7nhu4xH4bqo4bub4bu5w5Xhurzhuqbhu5vDkuG6rMag4bu54bubw5PGoOG7m+G6uOG7peG7m+G6uknDkuG7m+G6vMOM4bqo4bubw4HDuuG7jOG7m+G6uOG7iOG6vOG7m8OJ4bqs4bqo4bub4bu4T+G6qMOTw5LhuqjDuuG6vMOK4bub4bqnw4rhurzDuuG6uEHDiuG7m+G7ouG7peG7m+G7ucO54bu54bubw4FI4bq84bqm4bubw4FJ4bqo4bubw4HGsOG7m03huqzFqeG6qOG7m+G6vOG6rELhurzhu5vDgUfhuqjhu5vDkuG6rOG7kOG7m+KAnOG6puG6qMO9w5LigJ3hu5vDknjhurrhu5vhu6LhuqDhu5vDkuG7iOG6qOG7m+G6pcO6w5LDuk/hu5vhurzhuqbDulDhu5vDkk/huq7hurzhu5vDksO6UOG7m+G6ukLhurzhuqzDsuG7m+G7tkjhu5sj4bulw4rhu5sz4bqsw7rhu5vhu7fhu4xJ4bu54bubTeG6rMWp4bqo4bub4bu34buY4buI4bu54bub4bui4bulw4rhu5vhu6Lhu4Dhurzhuqbhu5vDgXjhu4zhu5tN4bq4w7pQLcOK4bqk4bqk4bub4bui4buI4bqo4bubT3jDkuG7m+G6vOG6rOG6qOG6tuG7jOG7m+G7ueG7p+G6uuG7m+G7t+G7tVDhu5vhu6Lhu6Xhu5vhurzhuqbhu4xQ4bub4bu54buK4bub4bu3Q+G7m+G6uMOK4bun4bqo4bub4bq44bul4bub4bqsw4rhu6Xhurzhu5vDksOK4bul4bq84bub4bu54bq+4bubw5LhuqzhurThu5vhu6DFqVDhu5tPw7rDsuG7mzF54bq84bub4bqmeeG6vOG7m8OBd1Dhu5vhurzhuqx4w5Lhu5vhu7ZI4bubI+G7pcOK4bubM+G6rMO64bubTeG6rMWp4bqo4bubw4HDueG7m03hurjDulAtw4rhuqThuqThu5vhurjhu6Xhu5vDkuG7p+G6qOG7m8OJUuG7m+G7h8OKT+G6uEHhu5vhu7jhu4xN4bub4buf4bud4bujcOG7m+G7ouG7peG7m+G6rOG7huG7m8OBxrDhu5vhu6Lhu5hKw5Lhu5tO4buMw7rhu5vDgUfhuqjhu5vDkuG6rOG7kOG7m+G6qeG6rMOUUOG7myPhuqjhurThurzDsuG7m+G6qeG7p+G6qOG7m8OJUuG7m+G7h8OKT+G6uEHhu5vhu7jhu4xN4bub4bq4eeG6vOG7m+G6vOG7pVDDs+G7m+G7tkjhu5sj4bulw4rhu5sz4bqsw7rhu5vhu6Lhu7Xhurzhu5vDk8SC4bub4bu54bq+4bubw4nhuqzFqeG7m+G6vOG7reG6vOG6puG7m+G6puG7rU3hu5vhurjhu6fhuqjhu5vDgUfhuqjhu5vDkuG6rOG7kOG7m+G6vOG7pVDhu5vhu6Lhu6Xhu5vhu7nhu4Dhurzhu5vhu7nhur7hu5vhurzhuqbhu4xQ4bub4bu54buK4bubTeG6rMWp4bqo4bub4oCcw5NH4bq84bqm4bub4bq6w7nhuqjigJ3hu5vhu6Lhu4jhuqjhu5s+w5LDuuG6uOG6qMO6w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoeG6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5t04bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3Nw4bujTeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu6Nwci/hu6N1c0Hhu6Hhu511cXBx4bujw5Jz4buddXLhurhyw7JFTeG6psah4bubw7rhurjDkuG7icah4buB4buA4bq84bqm4bubTeG6uMO6UC3DiuG6pOG6pOG7m+G7h8OKT+G6uEHhu5vhu7jhu4xN4bub4buf4bud4buf4buf4bubw4nhuqzhu4zhu5vhu6LGoOG7ueG7m+G7ueG6rHfhu4zhu5tX4buMbuG7m+KAnOG7uOG7p+G6uuG7m+G7t+G7tVDigJ3hu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vhu7nDueG7ueG7m+KAnEbhurzhuqbhu5vhurjhu4jhurzigJ3GoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahdOG7neG7ncah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icahc3Dhu6PGoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4buB4buA4bq84bqm4bubTeG6uMO6UC3DiuG6pOG6pOG7m8OST8O64bq84bqs4bub4bui4bqg4bub4bui4buIw5Lhu5vDieG6rOG7jOG7m+G7osag4bu54bub4bu54bqsd+G7jOG7m1fhu4zhu5vhurzhuqbDiuG7peG6qOG7m+G7o+G7neG7m8OBSeG6qOG7m+G6vOG6rELhu5vhu7fFqeG6vOG6puG7m0vhu5vhu6Lhu4Dhurzhuqbhu5vhurjDiuG7p+G6qOG7m+G7ueG7gOG6vOG7m+G7ueG6vuG7m+G7n+G7m8OBSeG6qOG7m8OS4buMUOG6tOG6vOG7m8OJ4bqsw7nhu7nhu5vDgcaw4bubw4Hhu5Thurzhuqbhu5vhurzhuqx4w5Lhu5vhu7fFqeG6vOG6puG7m0vhu5szw7rDkuG6qMOK4bq8w5Phu5sxw4DDuuG6puG7jMOA4bub4bq44bul4bubw5nDiuG7m+G7ouG7peG7m+G7uDzhu5vhu7h6w4Dhu7nhuqzDsuG7m+G7o+G7n+G7m8OBSeG6qOG7m8OS4buMUOG6tOG6vOG7m8OS4bqsw7rhurrhu5tBxqDhu5vhu6Lhu4Dhurzhuqbhu5tN4bq4w7pQw4rhuqThuqThu5vhu4fDik/hurhB4bub4bu44buMTeG7m+G7n+G7neG7n+G7n+G7m8OJ4bqs4buM4bub4buixqDhu7nhu5vhu7nhuqx34buM4bubV+G7jOG7m8OB4bq04bub4bugw7nhu7nhu5vDgUPhurzhuqzhu5vhu6Hhu5vDk+G7jHjDkuG7m+G7ueG7jEfhuqjhu5vhu7nDleG6vOG6puG7m8OB4bqw4bq84bub4bqlw7rDksO6T+G7m+G6usOVw7rhu5sjRuG6vOG6puG7m8OTw7rhurzhuqbhu5vhurzhu6nhurrDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Hhu6Phu5/hu5vDgUnhuqjhu5tBxqDhu5tN4bq4w7pQw4rhuqThuqThu5vDk8SC4bubw4Hhu5hK4bu54bubTeG6rHfhurzhu5vhu7nhu61N4bubw4F44buM4bub4bq4w4rhu6fhuqjhu5vDkk/GoOG7ueG7m8OS4bqo4bqwTeG7m0vhu5vhu6Hhu5vhurzhuqzhur7hurrhu5vDmsOz4bub4bu2w7Phu5vhu7jhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vDkuG6ruG6vOG7m+G6puG7huG6qOG7m+G7ouG7gOG6vOG6puG7m+G7t8O54bq84bubw4nhurDDkuG7m+G7ouG7peG7m+G7ueG6rOG7jOG6vOG6puG7m8OJ4bqww5LDsuG7m+G7oeG7m8OBSeG6qOG7m8OS4buMUOG6tOG6vOG7m+G6puG6qOG7peG6vOG6rOG7m+G7ueG6rOG6qOG6sOG6vOG7m8OS4bqs4bur4bq84bqm4bubS+G7m+G7oeG7m8OST8O94bq84bub4bu54bqs4buM4bq84bqm4bubw4nhurDDkuG7m8OS4bun4bqo4bub4buh4bub4bq84bqs4bq+4bq64bubw5PEguG7m+G6puG6qOG7peG6vOG6rOG7m+G7oeG7m+G7ouG6oOG7m+G7ueG7jEfhuqjhu5vhu7nDleG6vOG6puG7m+G7ueG7kMO64bubw4nhuqzhu4zhu5vhu6LGoOG7ueG7m+G7ueG6rHfhu4zhu5tX4buM4bubQcag4bub4buB4bu4MOG7m+G7h8OKT+G6uEHhu5vhu7jhu4xN4bub4buf4bud4buf4bufw7Lhu5ty4bubw4FJ4bqo4bubw5Lhu4xQ4bq04bq84bub4bu54bq+4bubw5Lhuqzhu6Xhurzhuqzhu5vDkuG6quG7ueG6rOG7m8OSR8OS4bub4bq84bqseMOS4bubS+G7m+G7ouG7gOG6vOG6puG7m+G6uMOK4bun4bqo4bubw5PEguG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G7oOG6sE3hu5vhu6Lhu6XDiuG7m+G6vOG6rOG6vuG6uuG7m+G6rOG7p8OS4bub4bqm4bqoR+G6vOG6psOz4bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vDieG6rOG6qOG7m3Lhu5vDgUnhuqjhu5vDkuG7jFDhurThurzhu5vhu7nhu4Dhurzhu5vhurjhu6fhuqjhu5vhurzhu7Hhurrhu5tL4bub4bq84bqs4bq+4bq64bubw4nhuqxG4bq84bqm4bub4bqs4bunw5Lhu5vhuqbhuqhH4bq84bqmw7Lhu5vhu7jDueG7ueG7m8OBSeG6qOG7m+G6rOG7p8OS4bub4bqm4bqoR+G6vOG6puG7m+G7ueG6vuG7m+G6uErhuqjhu5vDkuG6rOG6sOG7m8OTd+G6vOG7m+G6vOG6rOG7peG7m0vhu5vhu7fDueG6vOG7m8OJ4bqww5LDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Exw4Lhu5vhu7dH4bu54bubw5Lhuqzhu6nhurrhu5vhu6Lhu4Dhurzhuqbhu5tN4bq4w7pQw4rhuqThuqThu5vhu4fDik/hurhB4bub4bu44buMTeG7m+G7n+G7neG7n+G7n+G7m8OJ4bqs4buM4bub4buixqDhu7nhu5vhu7nhuqx34buM4bubV+G7jOG7m8OTxILhu5tB4bqow4Lhurzhu5tPw7rhu5vhu6Lhu6XDiuG7m+G7n+G7oeG6rOG7neG7neG7m+G6vOG6puG7pVDhu5vhu59yLeG7o+G7o+G7m+G7j8OS4bqsw4DDiuG7m+G6puG6qMSo4bub4buB4bqo4bqyw5Lhu5szw7rhurrDtcOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTcOa4buMw5LhuqzDik/GoeG7kTLhu6fhurzhuqzhu5vhu7jhu5jEqOG6vOG6psO0L03hu5E=

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]