(vhds.baothanhhoa.vn) - Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Giải bóng đá Giải bóng đá tân sinh viên năm học 2021-2022.
4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKnhu4lISUfhuqbhuqTDgcSpw6BE4bqgb+G6pOG6uOG6oG/DgeG6oOG7o+G6oG/GsOG6rOG6pMOBb+G7scahb0l14bqkb0jhuqDhuqTDgG/DkuG6oHnhuqRv4bqhR0vhur7huqTDgW/hu7Dhu53huqBvw4Dhuqrhu6lvPUXhuqTDgW/hu7BM4bupb+G7iS9ISUfhuqbhuqTDgcSp4buJL8OAw7LEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hD3hu63hu5fhu6tuxKnhu6jDgOG7m+G6pm/Dgk3huqTDgW8ow4Hhu5vDlW8ow4Dhu5tvw4HhuqDGoeG6pm/huqnhuqDhu7VJbyjhu5fDgm/DrOG7jcOzLcOyw7Lhu4tv4bqhR0vhur7huqTDgW/hu7Dhu53huqBvw4Dhuqrhu6lvPUXhuqTDgW/hu7BM4bupb+G7seG7n29J4bq4b+G7qcOATOG7qW8j4bqg4buj4bqgb8aw4bqs4bqkw4Fv4buxxqFvI+G6oOG7o+G6oG/GsOG6rOG6pMOBb+G7scahb0l14bqkb0jhuqDhuqTDgG/DkuG6oHnhuqRv4bqk4buhw4Jvw4Dhuqrhu6lv4buNw7Phu43Dsi3hu43Ds+G7jeG7jWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buJ4bqgw4LDgW/hu6nhurThu5dISMOqbuG7q0nDgMONw4LGsG/huqDhu6jhu63huqRJ4butR25vSEnDleG6tOG7rcOqbuG7jOG6oOG7q0nDgGZv4buZw7PDs+G7hOG7jmdvw4Dhu63huqDDgcOASWZvw7Thu4/hu4/hu4Thu45nbm9IR+G7qcOqbi8v4bup4bur4bqkacaw4buX4bqmScOA4buX4bqkw4DDgOG6puG7l2nDkuG6pC/hu6vhu61I4bqySeG6puG7hC/huqThu63hu4xIL+G7jcOyw7Xhu5Evw7Lhu5Hhu5nhu6vhu43Ds+G7lcO1w7Thu4/hu49J4buR4buZw7Phu5Xhu5PhurTDs2nhurbhu4TDgeG7hUfDquG7keG7j+G7jW5v4buX4bq0ScOqbsOgROG6oG/huqThurjhuqBvw4HhuqDhu6PhuqBvxrDhuqzhuqTDgW/hu7HGoW9JdeG6pG9I4bqg4bqkw4Bvw5LhuqB54bqkb+G6oUdL4bq+4bqkw4Fv4buw4bud4bqgb8OA4bqq4bupbz1F4bqkw4Fv4buwTOG7qW5v4buM4bqg4burScOAw6pu4buZw7PDs25vw4Dhu63huqDDgcOAScOqbsO04buP4buPbm8vxKnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4Thu6jhu5fhu4RJ4bqg4bqm4bqkbsSp4buww4nhuqBvSXXhuqRvSOG6oOG6pMOAb8OS4bqgeeG6pG8sw4Dhuqbhu5dvLOG6oOG6pMOAb0nDvW8tb2HDjeG7o+G6pG9JR8SCb+G6suG6oOG6pMOAb+G7q+G6puG7l+G6pMOAb8OSRG/hu7HEguG7qcOAb+G6pMOJ4bqgb+G7q8ON4bqkw4Fv4bqk4buXw4Lhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4bqhw4Dhu5fDgm/hu6tOb8OB4bqg4buj4bqgb+G7qeG6rG/hu43DtMOzb+G6qeG7sOG6qW/hu6nEqOG7l2/DsuG7j2/hu7HDieG6oG/GsOG6rOG6pMOBb+G6pOG7l8OCb8OS4bubb+G7k2/hu7HDieG6oG/GsOG6rOG6pMOBb+G6pMOTb+G7scO94bqkb0lNb+G7qcah4bupb+G6ssOA4bqm4buXb+G7qcSo4buXb+G6pMOA4bubb0lHS+G6vuG6pMOBaW/hu6jGoeG7qW/hu6nDucONb0nDgMSob0nDgOG7l8OCb8OB4bqg4buXb8OB4bqg4buj4bqgb+G7seG7s8ONb+G6tOG7m2/huqTDgMOT4bqkw4FvSOG6oOG6pMOAb8OS4bqgeeG6pG/huqThu6HDgm9Jw4BMb+G6pMOAw7pJaW/DsuG7j2/hu7HDieG6oG/GsOG6rOG6pMOBb+G6pOG7l8OCb+G7sUvhu4Dhu6lv4bupw4DhuqDhu5dvScOA4bub4bqkw4Bvw7VvxrDhu6PhuqTDgWdv4buTb+G7scOJ4bqgb8aw4bqs4bqkw4Fv4bqkw5Nv4buxS+G7gOG7qW/hu6nDgOG6oOG7l29Jw4Dhu5vhuqTDgG/hu41vxrDhu6PhuqTDgWhvScOA4bqgb+G7scO6w41vw5LhuqjhuqTDgW9JR+G6qOG6pG/Dsm/hurRL4buASWhvSeG6ouG6pMOAb+G7seG6oOG7t8OCaG/hu6nDgOG6quG6pG/hu6nGoeG7qW/hu7HDieG6oG/hu47DveG7hG/huqTDgMO6SW/huqTDgMODb8OS4bub4bqmb8OS4bqo4bqkw4Fv4buxw7rDjW/hurThuqbhu53huqBvSUdO4bupb0nhuqDDveG7hGlv4buoxqHhu6lvSUfhu6XhuqRv4buxw7rDjW/GoeG7hG/hu6vhu4jhuqTDgW/hurTDjeG7pUlvxrDhuqzhuqTDgW/hu7HGoW/DtG/huqTDgUvhur7huqBv4bupxKjhu5dvQCRA4buWaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqFH4bqm4bqkw4Fvw7JvScOAxqHhuqTDgWhvw4HhuqDhu6PhuqBv4bux4bufb+G7q+G6oOG7ueG6pG9H4buXb0hE4bqgb+G6pOG6uOG6oG/DksOK4bqgb+G7qcah4bupb0lH4bul4bqkb+G7scO6w41v4buxduG7hG/DgnBJaG/DgMO64buEb+G7q8Wp4bqkb+G6pMOB4buXw5VvSU1vw5LhuqjhuqTDgW/hu7HDusONb8aw4buj4bqkw4Fv4bupw4DhuqZvScOK4bqgb0lH4bul4bqkb+G7qcOAw43huqTDgW/hurLDvUlpbyzDvUlvScOAw4zhu6lvw4HhuqDhu6PhuqBob+G7hm/huqTDieG6oG/hu6vDjeG6pMOBb+G6pOG7l8OCaG/hu7HDieG6oG9JSXXhuqRvSOG6oOG6pMOAb8OS4bqgeeG6pG8sw4Dhuqbhu5dvLOG6oOG6pMOAb0nDvW8tb2HDjeG7o+G6pG9JR8SCb+G6suG6oOG6pMOAb+G7q+G6puG7l+G6pMOAb+G7seG7n2/DgeG6oOG7m+G6pMOAb+G7qcOATOG7qW/DkkRv4buxxILhu6nDgG9I4buXw41v4bqyw4DhuqBv4buxxqHhuqTDgG/GsOG7neG6oG/hu7HDieG6oG9JdeG6pG9I4bqg4bqkw4Bvw5LhuqB54bqkbyzDgOG6puG7l2/hu6hE4bqkw4Fv4bqkw4HDgOG7tW9Jw4BE4bqkw4FvSeG6oOG6pG/hu4Nv4bqhR8ONw5Xhu7PhuqRvScOAROG6pMOBb0lH4bqm4bqkw4FvSUfhu6XhuqRv4bupw4DDjeG6pMOBb+G6ssO9SWlvPeG7l+G6oG/hu7HDieG6oG/hu7FF4bqkw4Fvw4HhuqDhu6PhuqBvxrDhu5dv4bq04bubb+G7scOJ4bqgb0l14bqkb0jhuqDhuqTDgG/DkuG6oHnhuqRvLMOA4bqm4buXbyPhuqDGoeG6pm/hu6vhu4jhu6lv4bqh4bqg4bu3w41vw4Dhuqrhu6lvw5Lhu5tvSXXhuqRvSOG6oOG6pMOAb8OS4bqgeeG6pG/hurLDgOG6puG7l28j4bqgxqHhuqZv4bur4buI4bupb0nDgOG7t2/hu6nDgMO6SWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buJ4bqgw4LDgW/hu6nhurThu5dISMOqbuG6oOG7qOG7reG6pEnhu61Hbm9IScOV4bq04butw6pu4buM4bqg4burScOAZm/hu5nDs8Oz4buE4buOZ2/DgOG7reG6oMOBw4BJZm/DtOG7meG7k+G7hOG7jmdub0hH4bupw6puLy/hu6nhu6vhuqRpxrDhu5fhuqZJw4Dhu5fhuqTDgMOA4bqm4buXacOS4bqkL+G7q+G7rUjhurJJ4bqm4buEL+G6pOG7reG7jEgv4buNw7LDteG7kS/DsuG7keG7meG7q+G7jcOz4buVw7Xhu5nhu4/DtUnDssOy4buPw7PDteG6tMOzaeG6tuG7hMOB4buFR8Oq4buT4buPw7Jub+G7l+G6tEnDqm7DoEThuqBv4bqk4bq44bqgb8OB4bqg4buj4bqgb8aw4bqs4bqkw4Fv4buxxqFvSXXhuqRvSOG6oOG6pMOAb8OS4bqgeeG6pG/huqFHS+G6vuG6pMOBb+G7sOG7neG6oG/DgOG6quG7qW89ReG6pMOBb+G7sEzhu6lub+G7jOG6oOG7q0nDgMOqbuG7mcOzw7Nub8OA4but4bqgw4HDgEnDqm7DtOG7meG7k25vL8Sp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqTdv4bqkw4nhuqBv4burw43huqTDgW/huqTDk2hv4buxw4nhuqBvSXXhuqRvSOG6oOG6pMOAb8OS4bqgeeG6pG/hurLDgOG6puG7l28j4bqgxqHhuqZv4bur4buI4bupbyHDucOCb+G6pOG6puG6pG/hu7Hhu59vw5JL4buASW9Gw43hu5dv4buxw4nhuqBvSXXhuqRvSOG6oOG6pMOAb8OS4bqgeeG6pG/hurLDgOG6puG7l28sw4Dhuqbhu5dvw4Dhuqrhu6lvYuG7n2/DgMOJ4bqgb+G7seG7t2/DgeG6oOG7m+G6pMOAb+G7qcOATOG7qW/DkkRv4buxxILhu6nDgGlvPeG7l+G6oG/hu7HDieG6oG/hu7FF4bqkw4Fvw4HhuqDhu6PhuqBvxrDhu5dv4bq04bubb+G7scOJ4bqgb0l14bqkb0jhuqDhuqTDgG/DkuG6oHnhuqRv4bqyw4Dhuqbhu5dvI+G6oMah4bqmb+G7q+G7iOG7qW/huqHhuqDhu7fDjW/DgOG6quG7qW/DkuG7m2/hu7HDieG6oG9JdeG6pG9I4bqg4bqkw4Bvw5LhuqB54bqkb+G6ssOA4bqm4buXbyzDgOG6puG7l2/huqFOb+G6pMOA4bqgeeG6pGnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buJ4bqgw4LDgW/hu6nhurThu5dISMOqbuG6oOG7qOG7reG6pEnhu61Hbm9IScOV4bq04butw6pu4buM4bqg4burScOAZm/hu5nDs8Oz4buE4buOZ2/DgOG7reG6oMOBw4BJZm/DtMOyw7Thu4Thu45nbm9IR+G7qcOqbi8v4bup4bur4bqkacaw4buX4bqmScOA4buX4bqkw4DDgOG6puG7l2nDkuG6pC/hu6vhu61I4bqySeG6puG7hC/huqThu63hu4xIL+G7jcOyw7Xhu5Evw7Lhu5Hhu5nhu6vhu43Ds+G7lcO14buR4buP4buVSeG7jeG7kcO1w7Xhu4/hurTDs2nhurbhu4TDgeG7hUfDqsO0w7TDtW5v4buX4bq0ScOqbsOgROG6oG/huqThurjhuqBvw4HhuqDhu6PhuqBvxrDhuqzhuqTDgW/hu7HGoW9JdeG6pG9I4bqg4bqkw4Bvw5LhuqB54bqkb+G6oUdL4bq+4bqkw4Fv4buw4bud4bqgb8OA4bqq4bupbz1F4bqkw4Fv4buwTOG7qW5v4buM4bqg4burScOAw6pu4buZw7PDs25vw4Dhu63huqDDgcOAScOqbsO0w7LDtG5vL8Sp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buE4buo4buX4buESeG6oOG6puG6pG7EqeG7sMOJ4bqgb0l14bqkb0jhuqDhuqTDgG/DkuG6oHnhuqRvLMOA4bqm4buXbyPhuqDGoeG6pm/hu6vhu4jhu6lvIcO5w4Jv4bqk4bqm4bqkb8OSRG/hu7HEguG7qcOAb+G6pMOJ4bqgb+G7q8ON4bqkw4Fv4bqkw5Phu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpI+G6oOG7o+G6oG/GsOG6rOG6pMOBb+G7scahb0l14bqkb0jhuqDhuqTDgG/DkuG6oHnhuqRv4bqhR0vhur7huqTDgW/hu7Dhu53huqBvw4Dhuqrhu6lvPUXhuqTDgW/hu7BM4bupb+G6pOG7ocOCb8OA4bqq4bupb+G7jcOz4buNw7JvLW/hu43Ds+G7jeG7jW/hurThu5tvw4Dhuqbhu51Jb+G7scOJ4bqkw4FvR8O6SW/GsOG6uG/huqLhu6nDgGhv4buxw7nDlW/DlG/huqTDgcOA4bqw4buXb+G7q+G7m+G6pMOAb+G7qcOA4bqmb+G7qcah4bupb8aw4bud4bqkb0l14bqkb0jhuqDhuqTDgG/DkuG6oHnhuqRob0nhu53huqZv4bqyw4BE4bqkw4Fv4bqyw4DhuqJvScOA4bqgb+G7scON4buXb0hE4bqgb+G6pOG6uOG6oGhvSeG6oOG6pMOAb0nDgMO54bqkb8OB4bqg4buX4bqmb+G6tEvDjW/DgOG6quG7qW/DgELhuqBob+G7seG6puG7m+G6pG/hurLDvUlvw5Lhu5tvSUvhurzhuqTDgW9JR+G7gG/hurTFqeG6pG/huqTDgOG7l8ONb+G7qcSo4buXb+G7qcah4bupb8aw4bud4bqkb0jhuqDhuqTDgG/DkuG6oHnhuqRv4bux4buX4bqkw4Fvw4Dhuqrhu6lvSeG7peG7hG9J4bud4bqgb0lHS+G6vuG6pMOBaG9Gw43hu5dv4bux4bqsb0nDgMOM4bupb+G7seG7p8OVb+G7hMOA4bqm4bqkw4FvSUfhu5vhuqZv4bq0w43DleG7teG6pG9J4bul4buEb+G6oeG7quG6oeG6oW9JR+G6puG6pMOBb+G7seG6puG7m+G6pG/DkuG6oHnhuqRob0nDgOG7l+G6pMOAb+G6pOG6oHnhuqRob0jhuqDhuqTDgG/DkuG6oHnhuqRp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buE4buWw41Jw4DhuqZHbsSpIeG7neG6pMOAb+G7qEvhur7huqTDgeG7iS/hu4TEqQ==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]