(vhds.baothanhhoa.vn) - Dự báo tình hình an ninh - trật tự, an toàn giao thông (ANTT ATGT) trên địa bàn thời điểm trước, trong và sau tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 sẽ diễn biến phức tạp, nhu cầu đi lại của người dân, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao kéo theo nguy cơ gia tăng tai nạn và ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trọng điểm, Công an huyện Hậu Lộc đã chỉ đạo các lực lượng chủ động các biện pháp đảm bảo ANTT ATGT, trấn áp tội phạm trên các tuyến giao thông, địa điểm công cộng, đảm bảo cho Nhân dân đi lại an toàn, thuận tiện trong dịp tết nguyên đán và lễ hội đầu xuân.
4bus4bq34bu24buyM2I/ampSw53hu4tL4bqza2I2w53hu67hu6xqa8SpxJFk4bqx4buu4bq2bMah4bqjZOG7suG6tiBs4buyQuG7hzPhu7JrKGThurHhu7Iz4buNaGThurHhu7I1LmPhu7IyLsSR4buyP2Thu7Jk4bqzZOG6t+G7si3hu7JrxKkga+G7smvDtMWo4buyP2Thu7JrxJE7ZOG7suG6seG6sz/EkeG7smvhurfDqmThurHhu7I04bql4buL4buya8Oga+G7smThurFsxqHDoWThu7I1OmThu7JE4bq3W2Phu7J5ImThu7Lhu7jhu7Thu7jhu7jhu6wvamvEqcSRZOG6seG7ruG7rC/hurfhu7bhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i+G6tjY/NMOd4buu4busNmPhu655w7Thu7IyOsSR4buya8OiZOG6t+G7suG6t8OiZOG6t+G7sj9k4buyZOG6s2Thurfhu7It4buya8SpIGvhu7Jrw7TFqOG7sj9k4buya8SRO2Thu7LhurHhurM/xJHhu7Jr4bq3w6pk4bqx4buy4buqcERLS+G7snBL4bqwS+G7sOG7smvEqcOhZOG7sjXhuqU/4buyMjtk4buya+G6t2jhurPhu7I14bqzw6Nj4buya8Sp4buNZzPFqOG7smvEqcSRZOG6seG7suG7mTvhu7JqP2zhu7Jrw6Br4buyZOG6sWzGocOhZOG7sjU6ZOG7skThurdbY+G7snkiZOG7suG7uOG7tOG7uOG7uOG7smph4buyNOG6s8SDZOG7sjLhurPDoGThu7Lhu4vhurfhu48z4buyayzhu4vFqOG7smThurds4buyMyJs4buyNeG6s+G7smIs4bqz4buyM8OzP+G7smThurHhu41o4bqz4buyNFtkxajhu7Ji4buNbOG7smLhu41pZOG6seG7suG7i+G6t+G7jWZk4bqx4buya+G6s+G6o2Thu7Jr4bq3P2Phu7LhurHhurM/4buy4bqx4bqzP8SR4buya+G6t8OqZOG6seG7smsoZOG6seG7sjM/xJHhu7Lhuqs3xJHhu7Jr4bq3NsSR4buyZOG6sWzGoeG7sjNm4buy4bqx4bqzP+G7smsoZOG6seG7sms/4bqz4buyZCxk4buy4buZO+G7sm5k4buyaykz4buy4bqx4bqzP8SR4buya+G6t8OqZOG6seG7smvEqcOhZOG7sjM6M+G7smtsxqHDoGThu7I14buNaGThurHhu7JrxKnhurlk4bqx4buyNeG6s8OjY8Wo4buyeMOqZOG6seG7sj9k4buy4bq3bMah4bqjZOG7suG6tiBs4buyQuG7hzPhu7I1IeG7sjPhurfhuqfhu7I1LMSR4buyMzoz4buyYsO0M+G7smLhu41pZOG6seG7sjPhurfDs+G7sjXhu4dk4bqx4buyMzoz4buyMuG6s+G6o2Thu7Lhu4vhurc64buL4buyNS5j4buyMi7EkeG7snBES0vhu7JwS+G6sEvFqOG7smvEqV1k4buyOuG7i+G7smvhu4fhurPhu7Lhu4vhurcsY+G7smvEqcOhZOG7sjM6M+G7smtsxqHDoGThu7LhurHhurM/xJHhu7Jr4bq3w6pk4bqxxajhu7I14bqlP+G7sjXhurPDo2Phu7Izw6pk4bqx4buyM+G7h2ThurHFqOG7sjUuY+G7sjIuxJHhu7Iz4bq3xJHhu7JE4bq3W2Thu7I0W2Thu7I14bqz4buyYizhurPhu7I/ZOG7smvEkTtkxajhu7Jr4bq3bCBk4buya+G6s+G6o2Thu7JrxKnEkWThurHhu7I04bql4buL4buya8Oga+G7smThurFsxqHDoWThu7I1OmThu7Lhu5k74buyYsSD4buy4bq34buH4bqz4buyNSJs4buy4buXbFtkxq/hu6wvNmPhu67hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7ruG7rOG6s2PhurHhu7IzYj9qalLDneG6s3g2ZGs2xKnDneG7smprxqFiNlLDneG7leG6szRr4bq34buk4buyKuG7tOG7tOG7i+G7l+G7puG7suG6tzbhurPhurHhurdr4buk4buyJOG7tOG7tOG7i+G7l+G7psOd4buyasSpM1LDnS8vMzRkxq8yP8SRa+G6tz9k4bq34bq3xJE/xq/hu5lkLzQ2auG6q2vEkeG7iy9kNuG7lWov4bu44bu44bu0QC/hu7jhu7Thu7Y04bu24bu0PUAl4bu44bu0az0m4bu4PeG7tmLhu7TGr+G6qeG7i+G6scOZxKlSI+G7uCrDneG7sj9ia1LDneG6tmzGoeG6o2Thu7LhurYgbOG7skLhu4cz4buyayhk4bqx4buyM+G7jWhk4bqx4buyNS5j4buyMi7EkeG7sj9k4buyZOG6s2Thurfhu7It4buya8SpIGvhu7Jrw7TFqOG7sj9k4buya8SRO2Thu7LhurHhurM/xJHhu7Jr4bq3w6pk4bqx4buyNOG6peG7i+G7smvDoGvhu7Jk4bqxbMahw6Fk4buyNTpk4buyROG6t1tj4buyeSJk4buy4bu44bu04bu44bu4w53hu7Lhu5XhurM0a+G6t1LDnSrhu7Thu7TDneG7suG6tzbhurPhurHhurdrUsOdJOG7tOG7tMOd4buyL+G7ruG7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3g/4buLa+G6s8SRZMOd4buuQsO0M+G7smLhu41pZOG6seG7snhK4bqwS+G7suG6t2zGoeG6o2Thu7LhurYgbOG7skLhu4cz4buyNSHhu7I14buBZOG6seG7smLEkSxr4buyxKk/4buy4buJbFtk4buya+G6t8O0M+G7suG6t+G6s+G6o2Thu7IzP8SR4buyNeG6s8OjY+G7sjIuxJHhu7I1LmPhu7JrxKkga+G7smvDtOG7snBL4bqwS+G7sjThuqXhu4vhu7JLw6Br4buyeeG7jWZk4bqx4buyYuG6pTPhurfhu7Lhu7jhu7Thu7jhu7jhu7Lhu5k74buyS8Oga+G7skThurFsxqHDoWThu7I1OmThu7JE4bq3W2Phu7J5ImTGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4buYZ+G6s+G7suG7iWzGocOga+G7smtbY+G7sjUuY+G7sjIuxJHhu7JrxKkga+G7smvDtOG7snBL4bqwS8Wo4buy4bqr4bqz4bqhY+G7sjPhurfDoMWo4buy4bqx4bqzLmPhu7Jr4bq34bqzw6Ns4buyauG6v+G7suG7mW/hu7JLROG6sEvFqOG7smLDtDPhu7Ji4buNaWThurHhu7J4SuG6sEvhu7LhurdsxqHhuqNk4buy4bq2IGzhu7JC4buHM+G7sjUh4buyNeG7gWThurHhu7JixJEsa+G7ssSpP+G7suG7iWxbZOG7smvhurfDtDPhu7LhurfhurPhuqNk4buyMz/EkeG7sjXhurPDo2Phu7IyLsSR4buyNS5j4buya8SpIGvhu7Jrw7Thu7JwS+G6sEvhu7I04bql4buL4buyS8Oga+G7snnhu41mZOG6seG7smLhuqUz4bq34buy4bu44bu04bu44bu44buy4buZO+G7skvDoGvhu7JE4bqxbMahw6Fk4buyNTpk4buyROG6t1tj4buyeSJkxq/hu7JLxKnEkWThurHhu7I1ZcWo4buya8Sp4bq5ZOG6seG7smtbY+G7smI74buya2zGocOhZOG7smvEqWzGoeG6oWTFqOG7suG7i+G6t+G7g+G7sjLhurPDoGThu7Lhu4lsxqHhu7I14bqlZOG6t+G7suG7i+G6tzrhu4vhu7JibCBrxajhu7Lhurfhu41nZOG6seG7sjQxZOG7suG6q+G7oeG7smQoZOG6seG7suG7meG6oeG7sjIuxJHhu7I1LmPhu7JrxKkga+G7smvDtOG7snBL4bqwS+G7suG7mTvhu7Lhu4vhurfDqWThurHhu7Iz4bq34bq/ZOG6seG7sjThuqUz4bq34buyeMSQ4buY4bqyeS3hu7Ym4buy4bqr4bq34bqz4buya+G6tz9j4buy4bqx4bqzP+G7suG6seG6sz/EkeG7smvhurfDqmThurHhu7Iz4bq3xJHhu7Jk4bqx4buNaOG6s+G7sjRbZOG7puG7smsg4buL4buya8SpbGThurHhu7Jiw7Qz4buyYuG7jWlk4bqxxajhu7Jq4buR4buyNG9k4bqx4buyNeG7gWThurHhu7Iy4buH4buyMzoz4buyMuG6s+G6o2Thu7Lhu4vhurc64buL4buyM8OqZOG6seG7sms6M8Wo4buy4buL4bq34buNZmThurHhu7Jr4bqz4bqjZMWo4buya+G6t+G6s8Oga+G7sjLhuqXhu7Lhuqvhu6Hhu7Jr4bq3bCBr4buya2wiZOG7smvEqT/FqOG7suG6q+G6s8OjY+G7smrEkTprxajhu7Lhu4vhurc6a+G7suG6t+G6s+G6o2Thu7Lhu5k74buy4buX4buR4buyYuG7m+G7smThurHhurfhurPDoWPhu7IzOjPhu7Lhurc7ZOG6t+G7suG7meG6s+G7suG7meG6s+G7suG7i+G6tyxj4buy4buZ4bqh4buya8SpIGvhu7Jrw7Thu7JwS+G6sEvGr+G7ssO94buBZOG6seG7smvhurdo4bqzxajhu7I1MMah4buyYyxk4bq34buyM8OqZOG6seG7sms6M+G7suG7i+G6t8OpZOG6seG7smThurHDtT/FqOG7suG7i+G6tzpr4buy4bq34bqz4bqjZOG7suG7l+G7keG7smLhu5vhu7Jk4bqx4bq34bqzw6Fj4buyMzoz4buy4bq3O2Thurfhu7Lhu5nhurPhu7Lhu5nhurPhu7Lhu4vhurcsY+G7suG7i+G6tzrhu4vhu7JibCBr4buy4buZ4bqh4buycERLS+G7puG7suG7i+G6t8OpZOG6seG7smThurHDtT/FqOG7sjVdbOG7smvEqT9k4bq3xajhu7JrxKldZOG7sjrhu4vhu7IzZeG7suG6t+G6s+G6o2zhu7Lhu4lsLuG7smvhu4fhurPhu7Lhu4vhurcsY+G7smvEqcOhZOG7sjM6M+G7smtsxqHDoGThu7LhurHhurM/xJHhu7Jr4bq3w6pk4bqx4bum4buy4bqr4bql4buL4buya+G6t2jhurPhu7Jk4bqxKGThu7Iz4bq3PmTFqOG7sjVdbOG7smvEqT9k4bq34buy4buZZ+G6s+G7sjM6M+G7suG6tztk4bq34buy4buZ4bqz4buyNWw/4buy4buXNuG7smvEqTrhurPhu7Lhu4vhurc34buLxajhu7JiLGThurHhu7JiOjPhurfFqOG7sjU6ZOG6t+G7suG7meG6vWThurHFqOG7sjPhurfhur9k4bqx4buyZOG6seG7jWjhurPhu7Jr4bq34bqz4buy4bq3O2Thurfhu7Izw6pk4bqx4buy4buZb+G7suG7mTvhu7IzOjPhu7Lhu5nhurPhu7Lhu4vhurcsY+G7suG7i+G6tzrhu4vhu7JibCBr4buy4bqr4bq3OjPhu6bhu7LhuqvhurPDoWThu7Lhu4lsxqHDoGvhu7LhuqvhurfDqmThurHhu7I1w6Phu7Lhu5cuxqHhu7LEqT/hu7JrP+G6s+G7smQsZOG7sjPhurfDomPhu7I1KWPhu7Lhu4vhurfhu41mZOG6seG7smvhurPhuqNk4buyM+G6t8Ot4buyZOG6seG7jWjhurPhu7JrxKnDoWThu7I14buNaGThurHhu7Jr4bq3w7PGocWo4buyaz/hurPhu7JkLGThu7Jr4bq3LmPhu7Lhuqvhurfhur8zxajhu7JuZOG7smspM+G7suG6seG6sz/EkeG7smvhurfDqmThurHhu7Lhuqs3xJHhu7I0O+G6s+G7suG7mTvhu7I1bD/hu7Lhu5c24buya8SpOuG6s+G7suG7i+G6tzfhu4vFqOG7suG7i+G6t+G7jWZk4bqx4buya+G6s+G6o2Thu7JrxKnDreG7suG6q+G6tzoz4bq34buyZOG6t+G7geG6s+G7smThurc3a8Wo4buyN+G7i+G7suG6seG6sz/FqOG7sjfhu4vhu7Lhuqvhurc6M+G6t+KApuG7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4bus4bqzY+G6seG7sjNiP2pqUsOd4bqzeDZkazbEqcOd4buyamvGoWI2UsOd4buV4bqzNGvhurfhu6Thu7Iq4bu04bu04buL4buX4bum4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2vhu6Thu7Ik4bu04bu04buL4buX4bumw53hu7JqxKkzUsOdLy8zNGTGrzI/xJFr4bq3P2ThurfhurfEkT/Gr+G7mWQvNDZq4bqra8SR4buLL2Q24buVai/hu7jhu7jhu7RAL+G7uOG7tOG7tjThu7bhu7Q9QCUjPWsmJCQlQGLhu7TGr+G6qeG7i+G6scOZxKlSQCQlw53hu7I/YmtSw53hurZsxqHhuqNk4buy4bq2IGzhu7JC4buHM+G7smsoZOG6seG7sjPhu41oZOG6seG7sjUuY+G7sjIuxJHhu7I/ZOG7smThurNk4bq34buyLeG7smvEqSBr4buya8O0xajhu7I/ZOG7smvEkTtk4buy4bqx4bqzP8SR4buya+G6t8OqZOG6seG7sjThuqXhu4vhu7Jrw6Br4buyZOG6sWzGocOhZOG7sjU6ZOG7skThurdbY+G7snkiZOG7suG7uOG7tOG7uOG7uMOd4buy4buV4bqzNGvhurdSw50q4bu04bu0w53hu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a1LDnSThu7Thu7TDneG7si/hu67hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t4P+G7i2vhurPEkWTDneG7rnhuZOG6seG7suG7mWfhurPhu7Jqw7Thu7Jk4buF4buyYsO0M+G7sjPDsz/hu7IzOjPhu7IzZuG7suG7iWw/ZOG7sjPhurfhu48z4buyZChk4bqx4buya+G6t8Oi4buyY+G7heG6s+G7smThurHhu41o4bqz4buya+G6tz9j4buy4bqx4bqzP+G7suG6seG6sz/EkeG7smvhurfDqmThurHhu7IzImThu7JkW2ThurHhu7IzP8SR4buy4bub4buya+G6t+G7jzPFqOG7smvDtOG7suG6seG6szoz4buyM+G6t13hu4vhu7Lhurc7ZOG6t+G7smThurHhurfhurPDoWPhu7IzOjPhu7Lhu4lsxqHhu7I14bqlZOG6t+G7sjPDsz/hu7Lhu4vhurc64buL4buyYmwga+G7smvEqcOhZOG7smLhuq1k4bq34buy4buZw7Qz4buya8SpIGvhu7Jrw7Thu7JwS+G6sEvGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuS+G6tz9j4buyY+G7jWzhu7Iz4bq3xJHhu7IzXeG7i+G7ssOzxqHhu7Iz4bq34bq1ZOG6t+G7suG7iWzGoeG6oWThu7Lhu5k74buydz9k4buycEvhurBL4buy4bq3bMah4bqjZOG7suG6tiBs4buyQuG7hzPhu7Iz4bq34bqn4buyNSzEkeG7sjM6M+G7sjI/ZMWo4buyZOG6sTtk4bq3xajhu7I1xJE7ZOG7smvhurfDo8Wo4buyMzoz4buyM2bhu7Lhu4lsP2TFqOG7sjVmZOG7suG7meG6pcWo4buya8Sp4buNaGThurHhu7Lhurfhurkz4buy4buZO+G7snjDqmThurHhu7I/ZOG7sjM6M+G7suG7lyHFqOG7smvhurfhuqXhu7JrxKldZOG7smvhurc/Y+G7suG6seG6sz/hu7JrbMahw6Fk4buya8SpbMah4bqhZMWo4buy4bqx4bqzOsSR4buyNG8z4buy4buL4bq3OuG7i+G7smJsIGvhu7Lhu5nhuqHhu7JwS+G6sEvFqOG7sjXhu40/4buya+G6s2TFqOG7suG6t+G6s2Q/4bq34bqv4buyLmThurfhu7IzLmThurfhu7IyOsSR4buyMzoz4buy4buZ4bql4buyaz/hurPhu7JkLGThu7LhurHhurM/xJHhu7Jr4bq3w6pk4bqxxajhu7LEqShk4buyNTbhu7Lhu5k74buyYsOhZOG7sjpk4buyYyxk4bq34buyY2Hhu7IzOjPhu7Lhurc7ZOG6t+G7suG7meG6s+G7suG7meG6s+G7suG7i+G6tyxj4bum4buyS+G7g+G7sjPhurfhu48z4buy4buXNuG7snguZOG6t+G7smo6a+G7smvEqSBr4buya8O04buya2zGocOhZOG7smvEqWzGoeG6oWThu7Ji4buNbOG7sjXhu4dk4bqx4buya8Spw6Fk4buyMzoz4buya2zGocOgZOG7suG6seG6sz/hu7Jr4bq3w6pk4bqx4buya8Sp4bq5ZOG6seG7sjXhurPDo2PFqOG7suG6q+G6t2zhu7Lhu5nDtDPhu7Lhu4vhurfhu48z4buyayzhu4vhu7Lhu5nhuqHhu7JwREtLxajhu7JwS+G6sEvhu6bhu7JrxKk2xJHhu7IyKGThurHhu7LEqcOqZMWo4buy4bqr4bq3MGzhu7LhurfhurPhuqNkxajhu7Lhu4s/ZMSR4buy4buZ4bqh4buycEvhurBL4bum4buy4buL4bq34bq/4bqz4buy4bq3aeG7i+G7suG7mWfhurPhu7Lhu4vhurfDqWThurHhu7LhurB5w5rDvUvFqOG7sjM6M+G7smvEqeG7jWhk4bqx4buy4bq34bq5M+G7smvEqcOhZOG7sjXhuqU/4buyMjtk4buy4bq3bMah4bqjZOG7smvhu4Phu7Iz4bq34buPM+G7sjPhurfEkeG7suG6t+G6uTPhu7Jq4bqzZOG6t+G7sjPhu4Phu7I14buHZOG6scWo4buya2zGocOhZOG7smvEqWzGoeG6oWThu7Lhu5nhuqHhu7Izw6pk4bqx4buyazoz4buyNS5j4buyMi7EkeG7snBES0vFqOG7snBL4bqwS8Wo4buyMzoz4buy4bq3O2Thurfhu7Lhu5nhurPhu7Lhu5nhurPhu7Lhu4vhurcsY+G7suG7mTvhu7Iz4bq3w6Dhu7JrO+G6s+G7suG7l+G7keG7suG7i+G6tyxr4bum4buya2zGocOhZOG7smvEqWzGoeG6oWThu7Lhu4vhurfhu41mZOG6seG7smvhurfhu48zxajhu7Jr4bq3w7Phu7I1xJEsZOG7suG6t8SRLGvhu7I14buHZOG6seG7sjPDsz/hu7Jr4buH4bqz4buy4buL4bq3LGPhu7JrxKnDoWThu7IzOjPhu7JrbMahw6Bk4buy4bqx4bqzP8SR4buya+G6t8OqZOG6seG7sjXDo+G7smThurdbZOG7sjRbZOG7smRbZOG6seG7sjM/xJHhu7IzLmThurfhu7LhurHhurM6M8Wo4buy4buL4bq3w6lk4bqx4buyZOG6scO1P8Wo4buyNV1s4buya8SpP2Thurfhu7Lhu5ln4bqz4buyMzoz4buyYsSRLOG6s+G7smvhu4fhurPhu7Lhu4vhurcsY8av4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu65L4buD4buyM+G6t+G7jzPhu7LEqTvhu7JqxJE6a8Wo4buyYiDhu4vhu7I0P2Thurfhu7JqOjPhurfhu7Lhu5k74buyxqHDoWzhu7IzImzhu7J3P2Thu7Lhu4lsLmThu7Ji4bub4buyd8OgZOG7suG7lzbhu7JD4bqzZOG6t+G7skLhu4cz4buyxajhu7IzOjPhu7Iz4bq3w7Phu7Lhu4vhurfhu41mZOG6seG7smvhurPhuqNkxajhu7I14buH4bqz4buyZOG6scOy4buyYjrhurPhu7Lhu5c24buy4buZIGThu7JrLuG6s+G7suG6tztk4bq34buy4bqr4bq3OjPhurfhu7Lhuqvhu5vhu7IzP2Phu7LhuqvDoGvhu7Lhu5ln4bqz4buyM2bhu7Lhu4lsP2Thu7J4w6pk4bqx4buyP2Thu7LhuqvhurfDqmThurHhu7Jk4bq34buB4bqz4buyZOG6tzdrxajhu7I34buL4buy4bqx4bqzOsWo4buy4bqr4bq3w6pk4bqx4buy4buZIGThu7JrLuG6s+G7suG7mcOy4buy4bqr4bq34bq1xajhu7Lhu4vhurc6xJHFqOG7suG6tztk4bqx4buyM11jxajhu7Lhurc7ZOG6seG7suG6seG6sz9k4buyYiBk4buya+G6t+G7jWZk4bqx4buyYyzhurPigKbhu7JLbMah4buya8SpbMah4bqhZMWo4buyMy5k4bq34buyMjrEkeG7suG6q+G6t2zGocOgZOG7sjM6xJHhu7IzOjPhu7Jk4bqxbMah4buyM2bhu7JjXWvhu7JwS+G6sEvFqOG7suG7meG6s+G7suG7i+G6tyxj4buycEvhurBLxajhu7JrxKkga+G7smvDtOG7sjPDqmThurHhu7Iz4buHZOG6seG7smvEqcOhZOG7smMsZOG6seG7sjThurPhu7I14buHZOG6seG7suG7mTvhu7IzOjPhu7JrxKk/ZOG6seG7smMsZOG6seG7suG7lyHhu7Lhurfhu4fhurPhu7Lhuq4/MzYyxJHEkeG6q8Wo4buyWj9ixJHFqOG7suG7ij9k4buLP+G6sTbhu7Izw7M/4buyeMOqZOG6seG7sj9k4buy4bq3bMah4bqjZOKApuG7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4bus4bqzY+G6seG7sjNiP2pqUsOd4bqzeDZkazbEqcOd4buyamvGoWI2UsOd4buV4bqzNGvhurfhu6Thu7Iq4bu04bu04buL4buX4bum4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2vhu6Thu7Ik4bu04bu04buL4buX4bumw53hu7JqxKkzUsOdLy8zNGTGrzI/xJFr4bq3P2ThurfhurfEkT/Gr+G7mWQvNDZq4bqra8SR4buLL2Q24buVai/hu7jhu7jhu7RAL+G7uOG7tOG7tjThu7bhu7Q9QCbhu7ZAayXhu7Q9JOG7uGLhu7TGr+G6qeG7i+G6scOZxKlSJSQlw53hu7I/YmtSw53hurZsxqHhuqNk4buy4bq2IGzhu7JC4buHM+G7smsoZOG6seG7sjPhu41oZOG6seG7sjUuY+G7sjIuxJHhu7I/ZOG7smThurNk4bq34buyLeG7smvEqSBr4buya8O0xajhu7I/ZOG7smvEkTtk4buy4bqx4bqzP8SR4buya+G6t8OqZOG6seG7sjThuqXhu4vhu7Jrw6Br4buyZOG6sWzGocOhZOG7sjU6ZOG7skThurdbY+G7snkiZOG7suG7uOG7tOG7uOG7uMOd4buy4buV4bqzNGvhurdSw50q4bu04bu0w53hu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a1LDnSThu7Thu7TDneG7si/hu67hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t4P+G7i2vhurPEkWTDneG7rkLDtDPhu7Ji4buNaWThurHhu7J4SuG6sEvhu7LhurdsxqHhuqNk4buy4bq2IGzhu7JC4buHM+G7smsoZOG6seG7sjPhu41oZOG6seG7suG6q+G6s8OjY+G7smvEqT/hu7IzOjPhu7Lhu4vhurfhu41mZOG6seG7smvhurPhuqNk4buy4bqx4bqzP8SR4buya+G6t8OqZOG6scav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu65LxKlsZOG6seG7sms64buyQsOh4buy4buIbD9k4bqx4buyS+G6tztk4bq3xajhu7LDveG7h+G6s+G7smvEqeG7jcOtZOG6seG7ssO94buH4bqz4buyeC5k4bq34buyajpr4buy4bqx4bqzP8SR4buya+G6t8OqZOG6scWo4buyeMOqZOG6seG7sj9k4buy4bq3bMah4bqjZOG7suG6tiBs4buyQuG7hzPhu7Iz4bq3xJHhu7Iy4bqzw6Br4buk4buyQsO0M+G7smLhu41pZOG6seG7snhK4bqwS+G7smvEkTtk4buy4bq3bMah4bqjZOG7smph4buya+G6s8Og4buL4buya28z4buyayhk4bqx4buyM+G7jWhk4bqx4buyM8OqZOG6seG7sms6M+G7smtsImThu7JrxKk/xajhu7LhuqvhurPDo2Phu7JqxJE6a+G7sjUuY+G7sjIuxJHhu7JrxKkga+G7smvDtOG7snBL4bqwS8Wo4buyayDhu4vhu7JrxKlsZOG6seG7suG7l+G7keG7smLhu5vhu7Jk4bqx4bq34bqzw6Fj4buyMzoz4buy4bq3O2Thurfhu7Lhu5nhurPhu7Jk4bq34buN4buy4buZ4bqz4buy4buL4bq3LGPhu7Lhu5nhuqHhu7Jk4buBZOG6seG7sjXhu4fhu7Iz4buBZMWo4buyYz/hu7Jrbcahxajhu7Iz4bq3w63hu7Lhu4lsOuG7smsu4bqzxajhu7LhuqvhurfDqmThurHhu7I14buH4bqz4buyY8Oy4buyMi7EkeG7suG6t+G6s8OjY+G7suG6q+G6t+G6s+G7sjXhurPhu7Jjw6rhu7Jrw6rFqOG7suG7lzbhu7JjOsahxajhu7LhuqvhurfDqmThurHhu7I14bqz4buyNW1k4bqx4buy4buL4bq3ImThu7I14buNaGThurHFqOG7smI7ZOG7sjXhu41oZOG6seG7suG7iWzGoeG7sjXhuqVk4bq34oCm4buyRClj4buyM+G6tykz4buya8OiZOG6t+G7suG6t8OiZOG6t8Wo4buy4buL4bq3Omvhu7LhurfhurPhuqNkxajhu7Jk4bqxKGThu7Iz4bq3PmTFqOG7suG6q+G6t8OqZOG6seG7sjXDo+G7suG7ly7GoeG7ssSpP+G7smvDomThurfhu7JrxKksZOG6seG7sjVsP+G7suG7lzbhu7JrxKk64bqz4buy4buL4bq3N+G7i8Wo4buyM+G7g+G7suG7mcOy4buyNWw/4buy4buXNsWo4buyYl1k4buyM+G6t+G6s8OgY8Wo4buyauG7keG7sjRvZOG6seG7suG6tztk4bq34buyYj9k4bqx4buycEvhurBL4buy4bqxW8ah4buyMuG7jzPhu7Lhu5dtM+G7smvEqcSRZOG6seG7smThurdbZOG7sjRbZOG7puG7sjPhurfDs+G7sjXhu4dk4bqx4buyYsOhZOG7suG7i+G6t+G7jWZk4bqx4buyOmThu7Lhu4vhurfhur/hurPhu7Lhurdp4buL4buy4buL4bq3w6lk4bqx4buyM+G6t+G6v2ThurHhu7JuZOG7smspM+G7suG6seG6sz/EkeG7smvhurfDqmThurHhu7JrxKnDoWThu7IzOjPhu7JrbMahw6Bkxajhu7Jr4buD4buyM+G6t+G7jzPhu7Jr4bq/a+G7sjPDqmThurHhu7JrOjPhu7Lhu4vhurdbZOG7smJs4buBZOG6scWo4buyNeG6s+G6oWzhu7LhuqvhurfhurPDo2Thu7LhurHhurM/xJHhu7Jr4bq3w6pk4bqx4buyayzhurPhu7IzOjPhu7I14bqzw6Nj4buy4buZbOG6s+G7sjPhurdm4bqzxajhu7LhurHhurMu4bqz4buya8Sp4bq1xajhu7JixIPhu7Lhurfhu4fhurPhu7JrxKnEkWThurHhu7I04bql4buL4buyS8Oga+G7skThurFsxqHDoWThu7I1OmThu7Lhu7jhu7Thu7jhu7jGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buueG5k4bqx4buy4buZZ+G6s+G7smrDtOG7smThu4Xhu7Jiw7Qz4buyM8OzP+G7sjM6M+G7sjNm4buy4buJbD9k4buyM+G6t+G7jzPhu7JkKGThurHhu7Jr4bq3w6Lhu7Jj4buF4bqz4buyZOG6seG7jWjhurPhu7Jr4bq3P2Phu7LhurHhurM/4buy4bqx4bqzP8SR4buya+G6t8OqZOG6seG7sjMiZOG7smRbZOG6seG7sjM/xJHhu7Lhu5vhu7Jr4bq34buPM8Wo4buya8O04buy4bqx4bqzOjPhu7Iz4bq3XeG7i+G7suG6tztk4bq34buyZOG6seG6t+G6s8OhY+G7sjM6M+G7suG7iWzGoeG7sjXhuqVk4bq34buyM8OzP+G7suG7i+G6tzrhu4vhu7JibCBr4buya8Spw6Fk4buyYuG6rWThurfhu7Lhu5nDtDPhu7JrxKkga+G7smvDtOG7snBL4bqwS8av4buyS2zGoeG6o2vhu7I14bq/4bqz4buy4bqr4bq3w6pk4bqx4buyNeG6s+G6oWzhu7LhuqvhurfhurPDo2Thu7Lhu4vhurfhu41mZOG6seG7smvhurPhuqNk4buya+G6tz9j4buy4bqx4bqzP+G7suG6seG6sz/EkeG7smvhurfDqmThurHhu7LhuqvhurfhurPhu7I1IeG7smrhu5Hhu7I0b2ThurHhu7LEqeG7jWlsxajhu7Iy4bqzP8Wo4buyYz/hu7Jrbcahxajhu7LhuqvhurfDqmThurHhu7Lhu4vhurdlZOG6seG7smThurc/ZOG6t+G7suG7meG7jWlr4buyMGzGr8avxq/hu7LhurFl4buL4buy4buL4bq3ImThu7IyLsSR4buyNS5j4buy4bqx4bqzP8SR4buya+G6t8OqZOG6seG7sj9k4buya8SRO2TFqOG7smvhurdsIGThu7JiaeG6s+G7smvEqcSRZOG6seG7sjThuqXhu4vhu7JLw6Br4buyROG6sWzGocOhZOG7sjU6ZOG7suG7mTvhu7IzOjPhu7JixIPhu7Lhurfhu4fhurPhu7I1Imzhu7Lhu5dsW2Thu7JkKGPhu7Lhu7jhu7Thu7jhu7jGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3Bsa+G6t8SRxKnDneG7ruG7rGprxKnEkWThurHhu65C4bqzZOG6t+G7suG6tuG7jWZk4bqx4busL2prxKnEkWThurHhu67hu6wv4buL4buu

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]