(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ bao đời nay, nghề dệt thổ cẩm có vai trò rất quan trọng, gắn bó mật thiết trong đời sống, văn hóa của đồng bào nên hầu như gia đình nào cũng có khung dệt vải. Tuy nhiên, những năm gần đây nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở huyện Lang Chánh đang có xu hướng dần mai một trong cuộc sống hiện đại.
a8ODw7Xhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIxIPEguG7iuG6pnfDsmwq4buI4buSQeG6qOG7jSnhu53huqjhuqLhu43hu6zDg+G7o+G6qMOD4buN4bqkw4PDicSC4buNSMODS+G7reG7jcOV4buf4buNSMOD4buj4buK4buN4buKw43EgsOB4bqo4buN4bqo4bqiw4Phu7nhu43hu69B4buK4buN4buKw4PDiuG7jeG7reG7qeG6rGsvw4PDtWxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskgqd+G7neG7r8OybMSDw5Phu43hu7Hhu53huqrhu4124buCxILhu43huqjhu53hu5LDrOG7jeG6qOG6osOD4bu54buN4buvQeG7iuG7jeG7isODw4rhu43hu63hu6nhuqzhu43hu61C4buNw5Xhu53EguG7jeG7isONQ+G7jcON4bun4buK4buNSeG7iOG7neG6qOG7jeG7isONROG6qOG6osOs4buN4bqic+G6qOG7jeG7sULhu43huqzGsOG7iuG7jeG7isODxILhu7fhu4rhu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jXbhu4LEguG7jcOM4bq44bqo4bqiw6zhu43DlXLhuqjhu43Dg0Lhu53hu43hu61M4bud4buNduG6uuG6qOG6ouG7jeG7seG7n+G6quG7jeG6qOG7teG6qOG7jcODxanhu4jhu43huqjDg07hu43huqLEguG7neG7jXbhurDhuqjDg+G7jeG6qOG7n+G6quG7jeG7rU3huqjhuqLhu43hu61C4buN4bqkw4Phu4jhuqjhuqLhu43hu69B4buK4buNw5VwxILhu4vhu43Eg+G7iOG7kuG7jeG6qMODxILhu7XhuqjDrOG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4bqocuG6rOG7jeG6osWp4bqo4buNduG7peG7kuG7jeG6qOG6osOD4bu54buN4buvQeG7iuG7jeG7isODw4rhu43hu63hu6nhuqzhu43hu4rDjeG7iOG7kuG7ueG6qOG7jeG7isOD4bq44bqo4bqi4buNRuG7jcOD4buI4buSQeG6qOG7jSnhu53huqjhuqLhu43hu6zDg+G7o+G6qMOD4buNduG7neG6qOG6ouG7jeG7rULhu43hu5Dhu4jhu43Dg07hu4bhuqjhuqLhu43hu6/FqeG6qOG7jeG6rOG7ncSC4buN4bqs4bq84buK4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43hu63hu4jhurzhu63hu43DjOG6uOG6qOG6ouG7jcODxIJB4bqo4buNduG7ocSC4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybGvEguG6rOG6ouG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDssSC4busd+G6qOG7infDjcOy4buNw4zhu4rhu5LhuqZ34buHw7LDlMSC4buv4buKw4Np4buNxqHhu4/hu49I4buQw63DsuG7jcOMw43hu63hu4fDsi8v4but4buv4bqo4buL4bux4bud4bqq4buKw4Phu53huqjDg8OD4bqq4bud4buLw5Xhuqgv4buvd8OM4bqk4buK4bqqSC/huqh3w5TDjC/DtMO1w7Xhu5kvw7Xhu5vhu5fhu6/DtcO14buP4buP4buT4buZ4bub4buKw7Xhu5Xhu5Xhuqbhu5nhu4vDgkjhuqLDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8OyKuG7iOG7kkHhuqjhu40p4bud4bqo4bqi4buN4busw4Phu6PhuqjDg+G7jeG6pMODw4nEguG7jUjDg0vhu63hu43DleG7n+G7jUjDg+G7o+G7iuG7jeG7isONxILDgeG6qOG7jeG6qOG6osOD4bu54buN4buvQeG7iuG7jeG7isODw4rhu43hu63hu6nhuqzDsuG7jcOUxILhu6/hu4rDg+G7h8OyxqHhu4/hu4/DsuG7jS9say9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybOG7rkHhu4rhu43hu4rDg8OK4buN4but4bup4bqs4buN4buKw43hu4jhu5Lhu7nhuqjhu43hu4rDg+G6uOG6qOG6ouG7jeG7r+G7peG6qOG7jeG7iuG6vOG7reG7jcSDw4Phu6PEguG7jUbhu43hu4rDiuG7jUjDg0vhu43huqjhu47hu43hu69B4buK4buN4buKw4PDiuG7jeG7reG7qeG6rOG7jeG7kHHhu40p4bul4bqs4buNw6DDg8So4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybOG7rMOD4bq24buNKU7hu4DhuqjhuqLhu43Eg8OD4bq24buNKeG7peG6rMOs4buN4busw4NM4buN4buK4bq24butw4Phu40q4bq8xILhu40pKsOgPuG7jeG7kHHhu40p4bul4bqs4buNw6DDg8Sow6zhu43hu63Dg+G6quG7jeG7scSC4bu34buKaeG7jSjDg8SC4buN4butQ+G6qOG7jeG6qMODxJDDrOG7jeG7rcOD4bq24buNdnHhu412TuG7hOG7reG7jeG7reG7o+G7reG7jeG7seG7n8Os4buN4but4buj4but4buN4bqseeG7jeG7isON4buI4buS4bu54bqo4buN4buv4buh4buS4buN4bqk4bua4buN4buKw4Phu4jGsOG7iuG7jeG7isOD4bu14buI4buNw5Xhu5/hu43hu69B4buK4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43hu7Hhurzhu43hu4rDjeG7neG6qOG6ouG7jUjDg0vhu63hu43hu4rDg8OK4buN4but4bup4bqs4buN4buKw43hu4jhu5Lhu7nhuqjhu43hu4rDg+G6uOG6qOG6ouG7i+G7jcSD4buI4buS4buN4bqow4PEguG7teG6qMOs4buN4buv4bqq4buNcOG6qMOD4buNw4NORuG6qOG6ouG7jeG7rUzhu53hu43huqbhurjEguG7jcOM4bq44bqo4bqi4buNw5Vy4bqo4buNw4NC4bud4buNw4PEgkHhuqjhu4124buhxILDrOG7jeG6qOG7teG6qOG7jeG6qOG6osOD4bu54buN4buvQeG7iuG7jeG7isODw4rhu43hu63hu6nhuqzhu43hu4rDjeG7iOG7kuG7ueG6qOG7jeG7isOD4bq44bqo4bqi4buN4butTOG7neG7jXbhurrhuqjhuqLhu43hu7Hhu5/huqrhu43hu6/hu6Xhuqjhu43hu4rhurzhu63hu43Eg8OD4bujxILhu41G4buNduG7peG7kuG7jeG7r8Wp4bqo4buN4bux4bq24buN4bqs4budxILhu43huqzhurzhu4rhu4vhu43Eg8ONTuG7huG7reG7jeG7isODw5Lhu63hu43hu4rDjeG7oeG6qOG6ouG7jXZCw6zhu43huqhy4bqs4buNw7Thu4/DteG7l+G7jXZO4buE4but4buNw4zDkuG7jcOD4bq+4buN4buKw43hu4Thu43hu61M4bud4buNxIPDjeG7iOG6qOG6ouG7jeG7iuG7peG6rOG7jeG7ruG7oeG7kuG7jeG6qOG6osOD4bu54buN4bqow4Phu6Xhuqjhu4124buh4bqq4buNxKnEg8ON4buI4bqo4bqi4buN4buK4bul4bqs4buN4busw43hu53huqDhu4opxILhuqjhuqRq4buNRuG7jSrhu5/hu40+4bq8xILDrOG7jcOD4bq8xILhu40pKsOgPuG7jeG7kHHhu412ceG7jeG7isOD4buf4bqow4Phu43huqbGsEjhu43hu4rDiuG7jeG7r0Hhu4rhu43hu4rDg8OK4buN4but4bup4bqs4buN4buKw43hu4jhu5Lhu7nhuqjhu43hu4rDg+G6uOG6qOG6ouG7jeG7iuG7ocSC4buN4buxcOG6qOG7jcOg4bqqROG6qOG6osOs4buNw5Xhu4bEguG7jcO14buZ4buN4bqkw4Phu4jhuqjhuqLhu43hu63hu4zEguG7jcOV4buf4buNdk7hu4Thu63hu43hu4rDjeG7iOG6qOG6ouG7jeG7iuG7peG6rOG7jcOD4bq+4buN4buKw43hu4Thu43hu7Hhu53huqjhu412xanhu4jhu43DjOG7hMSC4buNw5VwxILDrOG7jeG7isawSOG7jcOD4buI4bun4bqo4buN4bqk4bua4buN4buKw4Phu4jGsOG7iuG7jeG7r0Hhu4rDrOG7jeG7isODxILhu7fhu4rhu43huqThu7fhu43huqzhu6vhu4jhu43huqxxw6zhu4124bq64bqo4bqi4buN4buKw4Phu4LEguG7jeG7seG7neG6quG7jeG7isSC4bu14buI4buN4bqs4bq84buK4buNw4zhurjhu43DjHDhuqjhu41Iw4Phu6nhuqzhu43hu63Dg+G6quG7jeG7rcOD4bq24buNd+G6rOG7i+G7jSrhu53hu5LDrOG7jUbhu43hu7Fw4bqo4buNPnLhuqjhuqLhu43hu6zhu6Phu4rDrOG7jeG7kHHhu43Eg8ON4bqu4buNPuG7neG6qOG6ouG7jcOV4buf4buN4bqs4bq84buK4buNw4zhurjhu43hu5Bx4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43Dg+G7iOG7kkHhuqjhu4124bq64bqo4bqi4buN4bux4buf4bqq4buNw5Xhu6vhuqjhu4124bud4bqo4bqi4buNw4NE4but4buN4bqo4bqiw4Phu7nhu43DleG7n+G7jeG6ouG6sOG6qOG7jeG6osSC4buO4buN4bqo4bqiw4Phu7nhu43hu69B4buK4buN4buKw4PDiuG7jeG7reG7qeG6rOG7i+G7jTx14but4buN4buvSuG7jeG7seG6tuG7jcOMcOG6qOG7jUjDg+G7qeG6rOG7jeG7rcOJ4bqo4bqi4buN4bqo4bqiw4PEgkFI4buN4bqm4bun4bqo4buN4buj4buKw6zhu43hu61C4buN4bqmxKjhu63hu43huqjhuqLDg+G7ueG7jeG7r0Hhu4rhu43hu4rDg8OK4buN4but4bup4bqs4buNw4Phuqrhu6Hhu4rhu4124bq84bqo4bqi4buN4butxanhuqzhu43hu63Dg8OT4bqo4bqiw6zhu43hu4rhu4jhu5Lhu43huqjDg8SC4bu14bqow6zhu43DleG7hsSC4buNSeG7iOG7kuG7t+G7iuG7jeG7iuG7peG6rOG7jeG6osSC4buO4buN4bqo4bqiw4Phu7nDrOG7jeG6qOG6osOD4bu54buN4buvQeG7iuG7jeG7isODw4rhu43hu63hu6nhuqzhu41G4buNw4Phu4jhu5JB4bqo4buNKeG7neG6qOG6ouG7jeG7rMOD4buj4bqow4Phu43DleG7q+G6qOG7jXZO4buE4but4buNduG6uuG6qOG6ouG7jeG7seG7n+G6quG7jeG6ouG6sOG6qOG7jeG6osSC4buO4buNw5Xhu5/hu41Iw4Phu6Phu4rhu43Dg+G7iOG7kuG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmw+w4Phu47huqjhuqLhu43huqhy4bqs4buNSeG7iOG7ncOs4buN4buKw4PDieG6qOG6ouG7jUnhu4jhu53hu43hu63hu6Phu63hu43hu63Dg07hu4DhuqjhuqLhu43hu4rDjeG6sOG6qMOD4buNw4Phur7hu43hu4rDjeG7hOG7jXbhu5/huqrhu43hu4rhu6Hhuqrhu43huqjhuqLDg+G7ucOs4buNw5XEgkHhu63hu43huqbhu5/huqzDrOG7jcOD4buI4buSQeG6qOG7jSnhu53huqjhuqLhu43hu6zDg+G7o+G6qMOD4buNdnHhu43hu61C4buN4bqow4PEguG7ueG7iOG7jeG6osSCcMSC4buNSMOD4bujSOG7jeG6pMODw4nEguG7jUjDg0vhu63hu43huqjhuqLDg+G7ueG7jeG7r0Hhu4rhu43hu4rDg8OK4buN4but4bup4bqsw6zhu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jXZC4buNSMOD4bq4xILhu43Dg+G7hEjhu43DleG7hsSC4buN4busw4NO4buA4bqo4bqi4buN4buKw43hurDhuqjDg+G7jcOgw4Phu6Phu4rhu43hu4rDjcSCw4Hhuqjhu41jSuG6qOG6ouG7jSnhu53huqjhuqLhu43hu6zDg+G7o+G6qMOD4buNw4Phur7hu43hu4rDjeG7hOG7jeG6pMOD4buI4bqo4bqi4buN4buvQeG7isOs4buN4bqo4bqi4buI4buS4bu14bqo4buN4bqmxIJB4buI4buNw5Xhu5/hu43huqThu5rhu43hu4rDg+G7iMaw4buKw63hu43Eg8ON4buI4bqo4bqi4buN4buK4bul4bqs4buN4buu4buh4buS4buN4bqo4bqiw4Phu7nhu43huqjDg+G7peG6qOG7jXbhu6Hhuqrhu43EqcSDw43hu4jhuqjhuqLhu43hu4rhu6Xhuqzhu43hu6zDjeG7neG6oOG7iinEguG6qOG6pGrhu41G4buNKuG7n+G7jT7hurzEguG7jcOD4bq+4buN4buKw43hu4Thu43huqjhu6XhuqjhuqLhu43hu63hu53huqrhu43hu4rhu53hu5Lhu43huqjhuqLDg+G7ueG7jcOV4buf4buN4buKw4PEguG7t+G7iuG7jeG6pOG7t+G7jeG6rOG7q+G7iOG7jeG6rHHDrOG7jeG6osSC4buGxILhu43hu4rDg8SCQeG7iOG7jcOMcOG6qOG7jUjDg+G7qeG6rOG7jeG7rcOD4bqq4buNw4PhurzEguG7jcOVxILhu7Xhuqjhu41Iw4NL4buN4bqo4buO4buL4buNKnThuqjhuqLhu43huqhy4bqsw6zhu43hu4rDjeG7iOG6qOG6ouG7jeG7iuG7peG6rOG7jeG7rUPhuqjhu43Dg+G6vuG7jeG7isON4buE4buN4bqkxILhuqjDg+G7jUjDg+G6ruG7jeG7rcOD4bqq4buN4but4buj4but4buN4bqo4bqiw4NB4buN4bqow4Phu6Xhuqjhu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jcOD4buI4buSQeG6qOG7jcON4bud4buNKuG7n+G7jT7hurzEguG7jeG7isOD4bud4bqs4buNSeG7iOG7neG6qMOs4buNw4NE4but4buNw4PEkMSC4buN4bqk4bua4buN4buKw4Phu4jGsOG7iuG7jeG7r8OS4bqo4bqi4buNdk7hu4LhuqjhuqLhu43huqh44buKw6zhu43Dg+G6quG7neG7jcOVcuG6qMOs4buN4buK4buh4bqq4buN4bqs4bur4buI4buNw5Xhu5/hu41J4buIcOG6qOG6ouG7jeG7seG7o+G7jcOMcOG6qOG7jUjDg+G7qeG6rOG7i+G7jeG7sOG7teG6qOG7jeG7reG7oeG6qMOD4buNdkLDrOG7jSrhurzEguG7jSkqw6A+4buNw4Phu4jhu5JB4bqo4buNKeG7neG6qOG6ouG7jeG7rMOD4buj4bqow4Phu43hu61N4bqo4bqi4buN4bqiQkjhu41Iw4PFqeG6qOG7jeG7iuG6ruG7rcOD4buN4butw5Lhu63hu43hu61K4bqo4bqi4buNw5Xhu4bEguG7jcOD4buI4buSQeG6qOG7jeG6ouG6sOG6qOG7jeG6osSC4buO4buNw5Xhu5/hu43hu4rDg8So4but4buNduG7qeG7kuG7jeG6qOG6osOD4bu54buN4buvQeG7iuG7jeG7isODw4rhu43hu63hu6nhuqzhu41Iw4Phu6Phu4rhu43hu4rDjcSCw4Hhuqjhu4vhu40qdOG6qOG6ouG7jeG6qHLhuqzDrOG7jcOD4bq8xILhu412ceG7jUjDg+G6uMSC4buNw4Phu4RI4buNw5Xhu4bEguG7jcSDw43hu4jhuqjhuqLhu43hu4rhu6Xhuqzhu40lxILhu6Phuqrhu43hu69L4but4buN4buKw4NO4buC4bqo4bqi4buN4buQ4buI4buS4bu14bqo4buNw5Xhu5/hu43hu6/hu6Hhu5Lhu43huqjhuqLDg+G7ueG7jcOD4buI4buSQeG6qOG7jeG6rEbhu43hu63hu6Phu63hu43huqbhu4ZI4buNduG7n+G6quG7jeG7iuG7oeG6qsOs4buNduG7n+G6quG7jeG7iuG7oeG6quG7jeG6puG7ocSC4buN4bqo4bqiw4Phu7nhu43hu69B4buK4buN4buKw4PDiuG7jeG7reG7qeG6rOG7jeG7rcOD4bqq4buNw4PhurzEguG7jcOVxILhu7Xhuqjhu41Iw4NL4buN4bqo4buO4buN4buKw4Phu53huqzhu43huqLEguG7neG7i+G7i+G7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmxW4bul4buS4buN4bqm4buf4buNdsSC4bu54buI4buN4bqkxIJB4bqo4buN4buKw4Phu4jGsOG6qOG7jeG6puG7hMSC4buNdsOB4buNw4Phu4jhu5JB4bqo4buNKeG7neG6qOG6ouG7jeG7rMOD4buj4bqow4Phu43hu7Fw4bqq4buN4buK4bq64bqo4buNw5Xhu5/hu41Iw4Phu6Phu4rhu43Dg+G7iOG7kuG7jeG7reG7o+G7reG7jeG6osSC4buj4buN4buKw43hurbhu43DlXLhuqjhu43Dg0Lhu53hu43hu4rDjeG7iOG7kuG7ueG6qOG7jeG7isOD4bq44bqo4bqi4buN4buK4bq44buK4buNdnlI4buN4butTOG7neG7jeG7r+G7peG6qOG7jeG7iuG6vOG7rcOs4buNduG6uuG6qOG6ouG7jeG7isOD4buCxILhu43hu4rhu6Hhuqrhu43DlcSCQeG7reG7jeG6puG7n+G6rMOs4buN4bqo4bul4bqo4bqi4buN4but4bud4bqq4buN4buKw4Phu4jhu43huqjDg8awSOG7jeG7rcOD4bqq4buN4bqo4bqiTuG7gsSC4buN4buv4bul4bqo4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7nOG7iOG7isOD4bqqw43Dsmwow4Phu6PhuqjDg+G7jSnEguG6qMODay9IbA==

Khánh Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]