(vhds.baothanhhoa.vn) - Mặn mòi nơi đầu lưỡi nhưng khi đã nuốt vào trong thì ngọt đậm vị đạm cá và dư vị ấy còn đọng lại thật lâu nơi cuống họng, khiến người yêu ẩm thực nếu đã trót “phải lòng” rồi thì sẽ thật khó để quên - ấy là hương vị đặc trưng làm nên tên tuổi, tiếng vang của làng nghề nước mắm Khúc Phụ.
PWUuO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDteG7mMOp4buZ4buD4bq3OiThu5hl4bufbmbEkTtlw6nhuqvhu5U74buDIGbEkTtmxJFl4bqpPS9lLiQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1ReG6t13huq86JOG7hDZmO+G7hWnDqTtmbsOpO+G6scOh4buVO+G7g+G7n+G7j8OpO2Zl4bufZsSRO+G7h2XDqTvhurEyO2bhu5XEqeG7mTt0IGc74buZ4buRZ2bEkTvhu5ll4bq7O2bEkcOt4buZO+G6scOg4buFO3Thur074bqxMOG7hTvEgyI7dCA74bqv4bufO3Thur07YcO5O8SDaWY74bqxw61mxJE74buDMMOpO+G7mWXDoOG7mTvhu4M54buVO2Zuw6k7xIPhu5XEqWbEkTtlw61mxJHhu7Q74buHZcOp4bqtZjtmxJHhu5/Ds8OpO8O54bqn4buVO+G6oeG7hTvhu5llccSDO2bhuq3hu5U74bqxMjvhu5nhu5Fo4buZO+KAnMO1ZTHDqTvhu4NpZsSR4oCdO+G7kWrDqTvhu5ll4bq7O+G7k+G6pTvhu5llw6Dhu5k74buHZWg74bqxYjvDtOG7leG6p2Y7LTthw7k74buDIDtl4bufbmbEkTt04bq9O+G6sTbEgzvhu5nhu5Hhu59mxJE74buDIOG7hTtm4bqnZjvhu5nhuqdmO+G7meG7lWzDqeG7tDvhu5nDqeG6rWbEkTt0XWbEkTvEg+G7nV074buDIGbEkTtmxJFl4bqpO2bhu59vxIM74buFNOG7hTvhu4Zl4buXxIM7w5Vl4bub4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1xIJdw7Xhu5nDqWdmOiQ9w6nhu4XEkTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w6nEguG6t2bhu5nhurfhu5E6O+G7k+G7mcO54buD4bq34busOnXDqeG6r+G7mWXDnTt9LCzDtcO64buyO2XhurfDqcSRZeG7mcOdOz4sLMO1w7rhu7I6O+G7k+G7kcSD4busOi8vxIPhuq9m4bu2w6NdZ+G7mWVdZmVlZ13hu7Z0Zi/huq/hurfhu5Phu4fhu5lnw7UvZuG6t3Xhu5MvIS4uKS8uW3vhuq8oLikuITx94buZPHs+POG7gygtLuG7tuG7gcO1xJE6O13hu4Phu5nhu6w64buYZeG7n25mxJE7ZcOp4bqr4buVO+G7gyBmxJE7ZsSRZeG6qTo7dcOp4bqv4buZZeG7rDp9LCw6O2XhurfDqcSRZeG7meG7rDo+LCw6Oy8kPS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JEZow6k7dOG6qTtm4bufb8SDO+G7hTThu4Xhu7Q7ZTdmO+G7h2Xhu4lmxJE7w7Thu5UiO+G7g8Ozw6k74buHZcOpO+G6sSJmZTvEkcOpIjvhurFoO+G7gyA74oCc4buDw6lmZTtlambigJ074buZ4buRZ2bEkTvhuqHhu4U74buZZXHEgztUw6nhuqvhu5nhu7Q74buZZeG7oTvEkcOpXTt04bq9O+G7mTBnO2bhuqdmO+G7k3E74buHZSLEgzvDo8Op4bqr4buZO8SD4budXTvhu4VoZjszZjtUw6nhuqvhu5k7dG/DqTtmZcOp4bqp4buVO8O04buVxKnEgzvEkcOpXTvhu4dlIsSD4bu2O1TDoMO5O2Zl4bufZsSR4bu0O2bhu59vxIM74buFNOG7hTvhu4Mww6k74buHZeG7iWbEkTvhurFuZjvhu5ll4buVw6FmO8SDZcOqO+G7gyA7xJHDqV07dOG6veG7tjvhuq7hu59vw6k7ZmVzZsSRO8SRaMSDO2Zl4bq7Zjvhu4dlIsSDO2ZlXeG7leG7tDvhu4dlw6k74buDIDtmxJHhu5XDueG6p2Y74buDw6nhuqvhu5U7LTvhuq/hu5/DssSDO+G7g8Op4bqr4buVLTvhu4VoZjszZuG7tuG7tuG7tjtUIDvhurE2xIM7w6PDqeG6q+G7meG7tDvhu4074buHZeG6uV07xIMwZmU7dDNmO2VoXeG7tDtmxJHhu5/Ds8OpO+G7mV07xINpZjtmZeG6u2Y74buZZWHDuTvhu407ZuG7n2/Egzvhu4U04buFO+G7hWvhu5k74buTcTvDo8OpYuG7lTvhu5nhu5Hhu59mxJE7xINlZzvhu5nDqWZlO+G7mWXDoWY74bqxZyBmO+G7h+G6reG7meG7tDvhu5PDojvEg2XDqV3hu7Y74bqwaDvhu4MgO+G7h2XDqeG7tDvhu5nhu5FnZsSRO+G7hTnhu4U7xINu4buFO8SD4budXTtmxJHhu5/Ds8OpO1TDqeG6q+G7mTvhu5lwO8O6XTvDuuG7n13hu7Q74bqvxqE7xJHDqV074bqx4bq7ZmU7w7Thu5XDueG6qWY7w7Thu5Xhu6U7ZV3DuTtmxJFlw6hnO+G7h2Vo4bu0O+G7hTnhu4U7xINdZzvEg2074bqxw6HDuTtlXcO5O+G6sW5mO8SRw6kxZjvhu5Fd4buVO+G6r+G7n1074buZZeG6uzt04bqjZjvhu4dl4buJZsSRO+G7mWViO+G7mWXDqeG6reG7lTvDoyLhu5k7ZuG7n2/Egzvhu4U04buFO+G6sTbhu5k74buNO8SRw6lzXeG7tjvhu4Rtw6k7ZsSR4bufw7PDqeG7tDvhu5HDqeG6p2bEkTvDoyLhu5k74buRw6nhuqdmxJE74bqx4bujXTtmZeG7n2bEkTvhu4Mww6k7xIPGoWbEkTvEg2Xhu5VmxJE7w6Mi4buZO2bhu59vxIM74buFNOG7heG7tDvhu4dl4buJZsSRO8O1ZTlmO8Ojw6nhuqvhu5k7xINdZzvhu5llYcO14bu0O8SRw6kgO+G7meG7kcOi4bu0O8SD4bujZsSRO8SDZTdmxJE7XcOpO8SDaDvhu5llYjvhu5llXeG7hTvhu4Nd4buFO+G7hSA74bqxa8SDO8SDZcOp4bqt4buFO8SDZWc74buRw6nhuqdmxJE74buF4bq7ZmXhu7Y74buYZeG6rTvhu4Vvw6k7w6PDqeG6reG7meG7tDvhu5lwO8SDZeG7lcO54bqrZjtm4bufb8SDO+G7hTThu4Xhu7Q7dDNmO2VoXTvhuqHhu4U74buZZXHEgztUw6nhuqvhu5k74buZZcOg4buZO+G7k3E7xINoO3Thu4k7dCBmO+G6scOp4bqp4buVO+G7mWXhu5c7dOG6veG7tDvhuqFmO8SDZeG7oV07ZmVzZsSRO+G7meG7kcOp4bqt4buZO+G7g+G7peG7tDvEg2XDqeG6p+G7hTtmxJFlw6nhuqvhu4U74buTOeG7lTvDul3hu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTok4buMO1TDqeG6q+G7mTtGXeG7heG7tDvhu5nhu5Hhu5XDueG6qWY74buFw6nhuqtmxJE74bqvOWY7xJHDqV1mO8SDZWc74buRNWbEkeG7tDtmxJHhu5/Ds8OpO1TDqeG6q+G7mTtlw63Egzvhu4Mg4buFO2bhu59vxIM74buFNOG7hTvhu5lwO2bEkeG7n8Ozw6k7xIJlM+G7hTvDo+G7jcOpO3Thu59uZsSRO8O04buVxKnEgzvEg2w7xIJlM+G7hTvDlV07w7rhu59dO+G7h8OpXTvhu5lwZsSRO+G7gyA74buFa+G7mTvigJzEg+G7n8OzZsSRO8O04buVxKnEgzvDo8OpYmbigJ3hu7Y74buYxqHDuTt0IGc74bqxw6nhuqnhu5U74buHw6nhuqtmO+G7mWVxxIM74buZ4bqtO+G7hSA7ZmVzZsSRO+G7gyBmxJE7ZsSRZeG6qTtm4bufb8SDO+G7hTThu4U74buNO1TDqeG6q+G7mTtGXeG7hTvEg2g74buD4bq9xINlO+G7k3I74buRXTvhurHDs8Op4bu0O2XhurtmZTvhu5llIGZl4bu0O+G7mWpmO+G7mTDDqTvDtWUi4buZO+G7meG7kcOpYmY74buHZSLEgztmZV3hu5Xhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokw5rhu6E74buYZV1mZTt0b8OpO2VuZjsuLCE74buH4buFO+G6seG7n8OzZsSRO8Ojw7M7w6PDqWJmO+G7h+G6s2c74bqvIMOpO+G7mXA7ZeG7lcO54bqrZjtGxJFdO+G7km5mO+G6seG6rWY74buZZeG6vTvDujI7RsSRZcOpO+G7km5mO+G6sTI74buZMGc74bqxw6nhuqnhu5U74buHw6nhuqtmO+G7mWXhu5XDoGY74buDw7LDqTvhu5nDqeG6p2Y7w7Thu5XDueG6reG7mTvEg2VnO3TDqeG6q8SDO2XhurtmZTvhu5llIGZlO8SDIsSDO+G7gyBmxJE7ZsSRZeG6qTtm4bufb8SDO+G7hTThu4U74buZ4buR4buVw7nhuqlmO+G7mWXEqWbEkeG7tjtUIDtm4bufb8SDO+G7hTThu4U74buGZeG7l8SDO8OVZeG7m+G7tDvDujI7RWc1ZsSRO8OVZeG7mztARWc1ZsSRO0VoXSM74buDIDvhu4Vr4buZO+G7meG7kWdmxJE74buTxKk74bqxaOG7tDvhuq/GoTvEg2VnO+G6sTnDuTvhu4dl4buJZsSRO8O1ZTHDqTvDujI7w6PDqWJmO+G6r+G7lcO5O2ZlYeG7mTvEg+G7nV07ZeG7lcO54bqrZjvhurFqZsSRO8OjNWbEkTt04bq3ZjvDo8OpYmY7RWc1ZsSRO0VoXeG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiTDgzThu5k74bqxw6Hhu5U74buZcDvhu5nhuqdmO8SRw63DqTvhu4Zl4buXxIM7w5Vl4bub4bu0O3TEqWY74buDIDvhu5nhuqdmO8SD4budXTtmxJHhu4nDqTvhu4MgZsSRO8SDbDvDuuG7n1074buHw6ld4bu0O+G6seG6rWY7Zl3DuTvhurEyO8SDZcOpXTvhu5kixINlO+G7mWUgZmU7w6NdO8O6MjtARWc1ZsSRO8OVZeG7m+G7tDtFZzVmxJE74bqw4buJZsSR4bu0O0VnNWbEkTvhu5hlXWZlI+G7tDvhu5NnZsSRO8SDZcOqO8SDaDvhuq/hu5XDuTtmZWHhu5k7ZsSR4bufw7PDqTvhuq85ZjvDujI7RWc1ZsSRO8OVZeG7mzvhu4MgO8SDaDtmxJFl4bqpO+G7gyDhu4U7ZuG7n2/Egzvhu4U04buFO+G7meG7keG7lcO54bqpZjvhu5llxKlmxJHhu7Y74buGZeG7iWbEkTtdw6k7w6PDqeG6reG7mTvEg2XhurlmZTvDuiLEgztmxJFl4bqpO+G7gyDhu4U7ZuG7n2/Egzvhu4U04buFO+G7jTvhurE5w7k7xINoO+G7mXA74buHZcOpO2YgZ+G7tjvhu5jhu5XDuTt0w6DDueG7tDvhu5ll4bq3ZzvEgyLEgzvDo8OgxIM7xINdZztmw6nhuqdmO+G7meG7kWdmxJE74buDIGbEkTvhu5ll4bq7O2bEkWXhuqk74buDIOG7hTtm4bufb8SDO+G7hTThu4U74buZ4buR4buVw7nhuqlmO+G7mWXEqWbEkTvhu5kww6k74bqx4bq9XTvDtWXhu59uZsSRO+G6sTI74buRXTvhurHDs8OpO8SDIsSDZTvhurE5w7k74bq54buZO2ZlYeG7mTvhu5nhu5HhuqdmOyEsLDtmM+G7heG7tjvhu4Zlw6k74bqxaOG7tDvEgyLEgzvhu5kg4buVO8Oj4buV4buJZjvEg8Ogw7U7w6Phuq1mO8SRw6ldZzvhu5ll4bufbmbEkTvhurEyO+KAnOG7hV1mxJE7ZsSRZeG6qeKAnTvhurHhuq1mO3Rvw6k7ZsSR4bufw7PDqTvhuq85Zjvhu4MgZsSRO+G7hmXhu5fEgzvDlWXhu5vhu7Y74buYcDtmxJHhu5VqZjtmxJHhu5XDueG6p2Y74buDw6nhuqvhu5U74buTOGY7xINo4bu0O2Zlc2bEkTvEg+G7nzvhuq85ZjvDo8OpYmY7xIPDoWY74buDXWc7dMSpZjvDtOG7leG6t2Y7dG/DqTvhu5NoZsSRO8SRw6loO8Ojw6liZjvEgzE74bqxMjvhu5lwZsSRO8Oj4bufb8SDO2Y04buFO+G7g2HDuTtmxJFl4bqp4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JEbhu59vxIM74buFNOG7hTvhu5nhu5Hhu5XDueG6qWY74buZZcSpZsSRO+G7gyA74buTcTvhu4fhuq3hu5k7ZcOyw7U7xIPhu51dO8SDIuG7tDvhu4Xhu5XEqcOpO8Ojw6liZjt0IDtmNGbEkeG7tDvEkcOpaOG7tjtGaMOpO+G6sW5mO8SRw6kxZjvhu4MgO3TDoMO5O2Zl4bufZsSRO2bEkWXhuqk74buDIOG7hTtm4bufb8SDO+G7hTThu4U7dMSpZjvhu4dl4buJZsSRO+G6ueG7mTtmZcOtxIM7ZmU1ZuG7tuG7tuG7tjvhu5jhu5Hhu407dOG6qTt0b8OpO+G7gyBmxJE7ZsSRZeG6qTtm4bufb8SDO+G7hTThu4U74buGZeG7l8SDO8OVZeG7m+G7tDvhu5nhu5FnZsSRO+G7h2Xhu4lmxJE7xJHDqV1mO2ZqZsSRO+G6seG7n8Oy4buFO8SD4budXTtl4bufbmbEkTvDo8OpYmY74buFNmY74buFacOp4bu0O8SDOeG7lTvEg2Xhu5XDueG6q2Y74buDIOG7hTtmxJFl4bqpO3Rvw6k7ZmVzZsSRO+G7h8OpZmU7ZsSRZcOp4bqr4buF4bu0O8Oj4bq5O8O04buVw7nhuq3hu5k7xIPhu6NmxJE74bqvw6FmO+G6seG7n8OyxIM7ZsSR4bufw7PDqTvhuq85ZjvDo8OpYmY7xINlw6ldO+G7k8Oi4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JMSQZeG6szvhu5llM+G7hTvEkcOpXTvhurHhurtmZTvhu4lmxJE7RsSR4buVw7ljZjvhu4TDqWZlO8OU4buVw7nhuq3hu5k7LTvhu4Vr4buZO+G7meG7kWdmxJE74buTxKk7ZW5mOyEsLDtlazvhuq85Zjvhu4Mg4buFO2bEkWXhuqk7ZuG7n2/Egzvhu4U04buFO+G7jTvDujI7RWc1ZsSRO8OVZeG7m+G7tDt0b8OpO+G7h8OpZmU7ZsSRZcOp4bqr4buFO2Zlw6nhuqnhu5U74bqxw7PDqTvhu4Mg4buFO2bEkWXhuqk74oCc4budO8SDZeG7n8Oyw7XigJ07ZuG7n2/Egzvhu4U04buF4bu0O+G6seG7l2bEkTvhu4Phu5fEgzvhu4lmxJE74bqxXWbEkTvhurHDqTvhu4fDqWLhu4U74buZ4buRXTvhu4XDojvhu4U04buFO+G6sTI74bqx4budO+G7mWUiZsSR4bu0O+G6seG7nTtmxJEgw7nhu7Q74bqxXWbEkTvhurHhu5/DssSDO+G7g8OtxIM74buH4bq/O2Zlw6nhuqnhu5U74buDw6FmO+G7meG7keG7n2/Egzvhu4dlw6k74bqxaGbEkTvEg2Vdw6k74bqx4bufXTvhu5FdO+G7mWXhur074buZ4buR4bufw7NmxJHhu7Y7xIJlN2bEkTtmxJHDoWY7ZsSRMMOp4bu0O+G7iWbEkTvhuq/huqNmO8SDZeG7l2bEkTvhu5nhu4nDqTvhu5llXeG7hTvDtOG7lV1mO+G7hWvhu5k7dGlmxJE74oCcxINuO2bEkW7DqeKAnTvEg+G7nV07xJHDqV074bqx4bq7ZmXhu7Y74buCIDtmZXNmxJE7xINl4buV4buF4bu0O3Qww6k7xIPGoWbEkTvhuq/hu5tmxJE7xIPhu5s74buDIOG7hTtmxJFl4bqp4bu0O+G7h2Xhu4lmxJE7w7Thu5UiO2XDqeG6q2Y74bqxMMOpO+G7k2dmxJE74buHZSI74buTMMSDZTvhu5PhuqXhu7Q74bqx4budO+G6sWI7ZsSR4bufw7PDqTvhurEgZjvhu4lmxJE74buNO+G7meG7lWzDqTt7LDtmZeG7n2bEkTvEg2g74buZb8OpO2VuZjspLDtmM+G7hTvhu4Mg4buFO2bEkWXhuqk74buZcTtlIGc74oCcxJHDqV074bqx4bq7ZmU74buZ4buJw6k74bqxMjt7O+G6scOzw6k74buZZeG6t2c7ZsSRZeG6qTvhu4Mg4buFO2bhu59vxIM74buFNOG7heKAneG7tDvhurFqZsSRO+G7mWXDs8OpO+G7h2U3ZsSRO+G6seG6vWZlw5074oCcRsSRZeG6qTvhu4dl4buJZsSRO8OjXWc7xJHDqcOzO8O1ZeG7mztmxJHhu5/Ds8OpO8SDaDvhu5k54buF4oCd4bu2O8SC4bujZsSRO8SDZeG6uWZlO8Oj4buNw6k74buTcTvhu5nDoGY74buZOeG7heG7tDvhuq/EqcSDO+G7g2lmxJE7dG/DqTtmxJFl4bqpO8SD4budXTvhu4XhurtmZTvhu4UgO2Yz4buFOyEsLinhu7Q74buHZcOpO0XDssO1O+G7mSLEgzvDujI7QEXhu5jDmiM74buSMWY7w7rhu5Vh4buZO8SDZeG6rTvDo8Op4bqtZjtm4bufb8SDO+G7hTThu4U74buGZeG7l8SDO8OVZeG7mzvhurHhu5/DssSDO+G7mWUgZmU74buDw6DDteG7tDvhu4lmxJE7RsSR4buVw7ljZjvhu4TDqWZlO8OU4buVw7nhuq3hu5k74bqxMjvhurHhu5/DssSDO8SDIsSDO2VrO+G7gyDhu4U7ZsSRZeG6qTvhu5kww6k74bqx4bq9XTvDtWXhu59uZsSRO+G7mcOpZjvhu5nhu5/hu41mxJE7w6PDoeG7lTvhu4Mg4buFO8SRw6ki4buFO+G6scSpxIM7ReG7mMOa4bu0O+G6sWpmxJE7ZSBmZTvhurFiO+G7h2Xhu4lmxJE7xINlw6o7xJHDqXM7ZsSRZeG6qTvhu4UgO8SDaWY7xIPGoWbEkTtmZV3hu5U7w7o5w7k74bqvcWbEkTvhu5ll4bufbmbEkTtlw6nhuqvhu5U7xIPhu51dO+G7gyBmxJE7ZsSRZeG6qTvhu5nhu5Hhu5XDueG6qWY74buZZcSpZsSR4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JEbhu59vxIM74buFNOG7hTvhu4Zl4buXxIM7w5Vl4bubO+G6seG7n8OyxIM74budO8SDZeG7n8Oyw7U74buZZeG6t2c7w7Vl4bufbmbEkTvDtWUiw7U74buZ4buR4buVw7nhuqlmO+G7mWXEqWbEkTvEg2w7w7rhu59dw507xIMiO8Ojw6liZjvhu5nhu59uw6k74buTXeG7lTvhu4dlw6k74bqxImZlO8OjNOG7mTvhurHhu59dO3QgZzvDo8OzO+G6seG7n8OyxIM74buZ4buRa2Y7dG/DqTvhu4Xhu5XEqcOpO+G7mWXhurdnO+G7mcOqO+G7g+G6qztmZWHhu5k74bqx4bq9ZmXhu7Q7xINlZzt0IGc74bqv4bubZsSRO8SD4bubO+G7kzDEg2U74buT4bqlO0DEg2Xhu5Xhu4Xhu7Q7dDDDqeG7tDvDo2Lhu7bhu7bhu7YjO+G6scOgw7k74buH4bq5ZuG7tjtG4bqt4buVO+G7meG7kcOzw6k7ZjRmxJE74buRImfhu7Q74buHZWcxZsSROy4sO2bEkSDDuTvhu5Nd4buV4bu0O+G7h2XDqTvEgyI74bqxMjvigJwzZjvhu4Xhu5XEqcOp4oCdO+G6seG6qeG7lTvhu5ll4bq7O+G7heG7jTvhu5FdO+G6sWI74oCc4bqxImZl4oCdO8SDIuG7tDvhu4Vhw7k74buZZSJmxJE74bqxw6Hhu5U74bqxImZlO8SDIjvhu4PDqeG6p2Y74buZ4bubxIPhu7Q7ZsSRIMO5O2Y0ZsSRO+G7mWXhurs74buZZeG7n8OzZsSRO8O64buVw7nhuqdmO+G7heG7jTtmNMO1O+KAnMO1ZW7DqTtmNGbEkeKAnTvEg2VnO+G7mWVu4buF4bu0O+G7meG7kcOzw6k74buROeG7hTvhu4Ui4buZO+G7mWXhurs74bqxw6DDuTvhu4fhurlm4bu0O+G7meG7lcO54bqr4buZO+G6scSpw6k74buHZeG7iWbEkTvhurFiO2bhu59vxIM74buRbsOpO3QgZ+G7tjvhu5Jd4buVO+G7h2VnMWbEkTsufTvhu5llImbEkTvhurHhuq1mOyE7ZjPhu4U74budO8SDZeG7n8Oyw7U74buDIDvhu4XDojvhu4U04buFO+G6sTI74bqxMOG7mTvDtOG7lcO5O+G6seG6vWZlO3Thuqk74buZZcOzw6k7xJHDqV1m4bu0O8SDaDvhu5llYjvhu5NyO+G6r+G7m2bEkeG7tjvhu4ZlIsSDO3Rvw6k7ZmXDqeG6qeG7lTtmbsOp4bu0O2bhu59vxIM74buFNOG7hTvhu4Zl4buXxIM7w5Vl4bubO+G6seG7n8OyxIM74oCc4buDw63Eg+KAnTvDtOG7lV07dDHDqTvhu5MwxINlO2Zlw6nhuqnhu5U74buDw6Fm4bu2O1QgO+G7mWXhurdnO2bEkeG7n8Ozw6k74buDIOG7hTtmxJFl4bqp4bu0O2bhu59vxIM74buFNOG7hTtmxJFnZjvhu4dlw6k74bqxMOG7mTvhurHhu507w6NdO+G7mcOp4bqn4buVO8SDZeG6ucOdO+G7kzTEg+G7tDtl4bufbmbEkTt0IDt04bq94bu2O0bhu59vxIM74buFNOG7hTvDtWUxw6k74buZ4buRZ2bEkTt0NOG7mTvhu4Ug4buVO2VsO8O1ZSLEg2Xhu7Q7ZeG7n25mxJE74buZZW7hu4U7ZmpmxJE74bqx4bufw7Lhu4U7xINlw6o7dCDDqTvEkcOpw63hu5k7xIPhu6NmxJE74bqvw6DDuTvhu4XGocOpO3QgO+G6sWs74bqxMOG7hTvEg11n4bu2O+G7hDZmO+G7hWnDqTtmbsOpO+G6scOh4buVO+G7g+G7n+G7j8OpO2Zl4bufZsSRO+G7h2XDqTvhurEyO2bhu5XEqeG7mTt0IGc74buZ4buRZ2bEkTvhu5ll4bq7O2bEkcOt4buZO+G6scOg4buFO3Thur074bqxMOG7hTvEgyI7dCA74bqv4bufO3Thur07YcO5O8SDaWY74bqxw61mxJE74buDMMOpO+G7mWXDoOG7mTvhu4M54buVO+G7jTvEg+G7lcSpZsSRO2XDrWbEkeG7tDvhu4dlw6nhuq1mO2bEkeG7n8Ozw6k7w7nhuqfhu5U74bqh4buFO+G7mWVxxIM7ZuG6reG7lTvhurEyO+G7meG7kWjhu5k74oCcw7VlMcOpO+G7g2lmxJHigJ074buRasOpO+G7mWXhurs74buT4bqlO+G7mWXDoOG7mTvhu4dlaDvhurFiO8O04buV4bqnZjstO2HDuTvhu4MgO2Xhu59uZsSRO3Thur074bqxNsSDO+G7meG7keG7n2bEkTvhu4Mg4buFO2bhuqdmO+G7meG6p2Y74buZ4buVbMOp4bu0O+G7mcOp4bqtZsSRO3RdZsSRO8SD4budXTvhu4MgZsSRO2bEkWXhuqk7ZuG7n2/Egzvhu4U04buFO+G7hmXhu5fEgzvDlWXhu5vhu7Y74bquYztlw6li4buVO3Thurs74buTXWfhu7Q7ZuG7n2/Egzvhu4U04buFO+G7hmXhu5fEgzvDlWXhu5s7ZmVzZsSRO2Yz4buFO8SRw6FmO+G6sTnDuTvhu4dl4buJZsSRO8SDZcOqO8O04buV4bq3Zjvhu5ll4buVa8SDO3Rvw6k7ZsSR4bufw7PDqTvhu5nDqeG6p+G7lTvhuq/GoWbEkTvhu5nhu5FnZsSRO+G7mcOqZmXhu7Q7xINlw6lmZTvDtWXhu5vEgztmxJHhu5/Ds8OpO+G7mcOp4bqn4buVO+G6r8ahZsSRO+G7meG7kWdmxJE7ZuG7n2/Egzvhu4UgO8SDaWY7dOG7n25mO8O6XeG7tDvEg2g74buFNuG7mTvhu4074buZZeG6vTvhu5nhu5Hhu5/Ds2bEkTvDtOG7lcSpxIM74buZ4bqt4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JMSC4buJZsSRO+G7mWXhu6HEgzvhurEyO8SDaDvhu5NnZsSRO+G7h8OpZmU7ZsSRZcOp4bqr4buFO+G7meG7kWdmxJE7dMOp4bqrxIM74budO8SDZeG7n8Oyw7U7ZuG7n2/Egzvhu4U04buFO+G7gyA74bqxw6nhuqnhu5U74buHZeG7iWbEkTvhu5llYjvhu5llw6nhuq3hu5Xhu7Y74buYxqHDuTvhu5ll4buVa8SDO+G7hW3DqTvhu4NnMMOpO8SDIjtmxJHhu5XDueG6p2Y74buDw6nhuqvhu5U74buT4bqlO8SDZWc74bqxazvhurEw4buFO+G7h2UixIM7ZmVd4buVw507xIMiO8SDbuG7heG7tDvEgyI7w7Thu5XhuqFm4bu0O8SDIjvhu4M54buF4bu0O8SDIjvhu5nhu5HhurnEg2Xhu7bhu7bhu7Y74buZ4buRZ2bEkTvhurFoO8SDIjvhu5nhu5HhurnEg2U7dOG6o2Y74bqx4bufw7LEgztmZcOp4bqp4buVO2VrO+G7gyDhu4U7ZsSRZeG6qTvhu5/hu5U74buZw6nhuqdmO+G7g3FdO8SDZcOtZuG7tDvhuq/GoTvEg2XDqTvDtWXhurk7ZsSR4buVw7nhuqdmO+G7g8Op4bqr4buVO8SDXWc7ZW5mO8SDIsSDO+G7g2cww6k7xIMiO+G7h2UixIPhu7Q7w6PGoTvhu4Mww6nhu7Q7xINlYeG7mTvhu4Phu5/DsmbEkTtm4bufb8SDO+G7hTThu4U74buZZSBmZTvDtWXhuqHhu4U74buZcDvEgyI74buZ4buR4bq5xINlO+G7mWXhu5/Ds2bEkTvhu5Fh4buZO+G7mWVu4buFO2bEkWdm4bu2O8SCxqFmxJE7dG/DqTvhurFo4bu0O8SDIjvhurHhu5/DssSDO+G7g3FdO8SDZcOtZjvhu5074buFNOG7hTvDtWUxw6k74buZ4bufbsOpO3QgO+G6sTbEgzvDo8Op4bqr4buZO+G7gyA7xINl4bufXTvDtOG7lV074bufb8O1O+G6sSLhu7Q7ZuG6reG7lTvhuq/GoWbEkTvEgyI74bqxMjvhu59vw7U74bqxIjvhu4Mg4buFO2bEkeG7lcO54bqnZjvhu4PDqeG6q+G7lTvhu5ll4bq7O+G7h2Xhu4lmxJE7xINlw6o74buHZcOp4bqtZjtm4bufb8SDO+G7hTThu4U74oCc4buZXWZl4oCdO+G7hSA7xINpZjvEkcOpMeG7hTvhurFrO+G6sTDhu4Xhu7Q7MWZlO2Xhu5/hu41mxJE74bqx4bqtZjvEg2Vh4buZO+G7g+G7n8OyZsSR4bu2O8SCZeG7n107ZeG6reG7meG7tDvhu4Xhu5XEqcOpO+G7nTvEgyI74buHZeG7iWbEkTvhurHhu5/DssSDO+G6r8ahZsSRO+G7heG7lcSpw6k74buFb8Op4bu0O+G6sWg7w7VlMcOpO+G7gyA74buF4buVxKnDqTvhurEyO+G6seG7n8OyxIM7xINh4buZO+G7meG7kXM74buZ4buRZ2bEkTvhu4dlZzvhu4Vr4buZO+G7mWXDs8OpO8SRw6ldZjtmZWHhu5k74bqx4bq9ZmU7QD474buZZSJmxJEjO8SDZWc74buRImc7ZuG7n2/Eg+G7tDvhurEw4buZO+G6sWs74buHZeG7iTvEg8OhZjvhu5llw6nhuq3hu5nhu7bhu7bhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTok4buGw6lmZTtmxJFlw6nhuqvhu4U7YcO5O+G6sTI74bqx4bufw7LEgzvhu5nhu5FdZzvhu5nhu5Hhu5XDueG6qWbhu7Q7xJHhurtmO8SRw6lzO8O04buVXTvDo11nO+G7mWXhuq07ZeG6qztmxJHhu5/Ds8OpO+G6rzlmO+G7gyBmxJE7ZsSRZeG6qTtm4bufb8SDO+G7hTThu4U74buGZeG7l8SDO8OVZeG7m+G7tjvhu5jhu5XDuTtmZcOp4bqnZuG7tDvhu4Mg4buFO2bhu59vxIM74buFNOG7hTvhu4074buGZeG7l8SDO8OVZeG7mzvhu4MgO2bEkWXhuqk74buZZeG7nTvEg+G7iWbEkTvhu5nhu5Hhu5XDueG6qWY74buZZcSpZsSR4bu0O+G7h2Xhu4lmxJE7w7VlMcOpO+G7kzFmO8O1ZeG6oeG7hTvEg+G7iWbEkTtmxJFlw6nhuqvDtTtlIGbEkTvhu4NnMOG7meG7tDt0w6DDuTtm4bqnZjvEg+G7o2bEkTvhu4dl4buJZsSRO8OjYeG7mTtmxJHDszvhu4dlw6k7ZV3DqTtlazvhu4Mg4buFO2bEkWXhuqk7xIMwZmU7ZmVd4buV4bu0O+G6r8ahO8SDxqFmxJE7w7Vl4bufbmbEkTvDtWUiw7Xhu7Q7xIPhu4lmxJE74buZZeG7ocSDO2Zl4bufZsSRO3ThuqNmO8SDaDvhu5llYjvEg2VnO+G7kV07ZeG7n25mxJE7dOG6vTtm4bufb8SDO+G7hTThu4U74buHZSLEgztmZV3hu5Xhu7Y7w4Phu43DqTvEg2XDqjvEg8OhZjvhu4XDojvhu4U04buFO+G6seG7n8OyxIM74oCcw7VlbsOp4oCdO+G7h+G7qTtlbmY74buZ4buRZ2bEkTtmZXNmxJE7ZsSRIMO5O2Y0ZsSR4bu0O8SDIjvhurHhu5/DssSDO+KAnOG6sSJmZeKAnTvhu5luw6k7ZmXhu5XDuWNm4bu0O+G6seG6qeG7lTvhu5ldw7k74buZZeG6p+G7hTvhu4Vr4buZO8SDZeG7l+G7mTvhu5ll4bq7O+G6sTI74buZMGc74buRXTvhu5NxO+G7h2UixIM7w6PDqeG6q+G7mTvhu4dl4buJZsSRO2Zlw6zhu7Y7VCA7ZsSRZeG6qTvhu4Mg4buFO2bhu59vxIM74buFNOG7heG7tDvhuq/hur87ZmXDqeG6p2Y74buHZeG7iWbEkTvEg2g7xINlbTvEg2VnO+G7k3E74buZZV1mZTtmZSBm4bu0O+G7g+G7n8Ozw6k7ZmUixIPhu7Y74buSZ2bEkeG7tDtmZeG7nzvEgyLEg2U7ZmjDqTvEg+G7nV07ZsSR4bufw7PDqTvhurHhu6FmxJE74bqxw6Hhu5U7ReG7mMOaO+G7kjFmO8O64buVYeG7mTvEg2Xhuq07w6PDqeG6rWY7ZuG7n2/Egzvhu4U04buFO+G7hmXhu5fEgzvDlWXhu5vhu7Q74buZZeG6u8OdO+KAnEbEkWXhuqk74buDIOG7hTtm4bufb8SDO+G7hTThu4U74buHZeG7iWbEkTvDo11nO8SRw6nDszvDo8Op4bqt4buZO+G7g23hu7Q7xINlw6o7xIPDoWY74buTw6nhuqdmxJE7ZjNmxJE74buT4bqlO8SDaDvEg27hu4U7M2bhu7Q7Imc74buFNsSDO3QgO+G7h8OpZmU74buZ4bqtO+G7h2UiO8SRw6kx4bu0O+G7mWXDoOG7hTvEg2Xhurk7xJHDqSDhu5U7xINo4oCd4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JFQgO+G7h2U3ZsSRO+G6seG6vWZlO2HDuTvhurEyO+G6seG7n8OyxIM7xINl4buhZsSRO+G7hcOpZmU7w6M1ZsSRO+G7mWVxxIM74buZ4bqt4bu0O+G7h2XDqTt04bqpO0VnNWbEkTvDlWXhu5s7ZeG7ieG7hTtmXcO54bu0O8Oj4buhxIM74buZ4buRXWZlO8SD4budXTvDujI7w6PDqWJmO2bEkWXDqGc74buFa+G7mTvhu5ll4buV4buNO8SRw6nDszvhurE5w7k74bqxMjvhu5llccSDO+G7k3E74bqxbMOpO+G7mWVdw7nhu7Y7RmVzZsSRO8SDZ2Y74bqx4bufw7NmxJE74buDIGbEkTvhu5MwxINlO+G7k+G6peG7tDtmZSA7xINyXTvEg11nO+G7mcOhZsSRO+G7hcOtxIM74buD4bqnZjvhu5NdZjvhu5Mi4buZ4bu0O+G6scOzw6k74buTxKlmxJE7RmU5Zjvhuq85ZjtmZzvhurHhu53hu7Q7dDNmO2VoXTstO8SRw6kiZzvhuq/hu5vEgzvEg+G7o2bEkTvhurHhu5/DssSDO2Y5ZsSRO+G7g+G6p2Y74buZcGbEkTvDo+G7n2/Eg+G7tjvhu5Lhu6HEgzvhu5PEqWbEkTvEg+G7nV074buDIGbEkTtmxJFl4bqpO+G7meG7keG7lcO54bqpZjvhu5llxKlmxJE74bqxMjvEkWjDtTvDtWXDoWY74buHZeG7iWbEkTtmZcOsO3QgZzt0w6nhuqvEgzvhu4Mg4buFO+G6sWzDqTvhu5llXcO5O+G6r8Op4bqrZjvhu4UwZzvhu4MgZsSRO8O04buV4bqnO2bhu4lmxJE74buZZeG7iWbhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTo74buT4buZw7nhu4Phurfhu6w64buZ4bq3w7rhu5ktXeG7g8OpxJFmw5074buRw6nEkWXhu5nhu7I6JD3hu5Phu5nhu5FnZsSRJDvhu5hl4buVO+G7mOG7kV1mxJE9L+G7k+G7meG7kWdmxJEkPS/DtSQ=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]