(vhds.baothanhhoa.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành L uật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó có các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả.
IsSpNzXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rFqGrFqeG7jeG6vzQgIuG7p8Wp4bulw7TDteG7iSAySsO14buLw7Thu4nhu6XEg8O6xKlq4bq74bunMzUtNeG6uuG6r+G6uzXhu43DtOG6t2o1xKlsw7XEqTXFqeG6r+G6uzXDusSpZeG7jzXDqnZz4bq7NeG6ueG6s8O0NcSp4bujNcO5xrBBaMO1NcWp4bqv4bq7NeG7iWrhurMiL+G7p8Wp4bulw7TDteG7iSAiL8SpNyAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO6xKjhur/Eg+G6vTQgIuG6v+G7jyDhurrEqWvDtcSpNcO6xKnhu6014bu1eMSDNeG6ucSDw7U1xKnhurHDtcSpNcOV4buJxKltNcOqbcO1xKk1N+G6oS84Njg5L8OVw4ot4bq6w5o1w7nGsEE1w6ptw7XEqTXhurvEqWo1xalqZ8WpNeG7j+G7o8WpNeG7p+G7mzXDqmpoxrA14bu14bqxNeG6uWppw7U1w7rEqeG6r8O6NcWpxKlqNcSp4bqxw7XEqSIv4bq/4buPICLhur/hu48gNeG7jCIv4bq/4buPICLhur/hu48gxrDEkcWpIi/hur/hu48gIuG6v+G7jyA14bumdDXEqeG7s8awNcWp4bulazXFqcawaTXhu7VoNcO5xrBBaMO1NcWp4bqv4bq7NeG7iWrhurM+NcO5xrBBaMO1NeG7jWpmw7U1w7nGsMSDw7U+NcWp4bulw7TDteG7iTXDquG7kTXhurvhu5E14bq74bqv4bq7NeG7jcO04bq3ajXEqWzDtcSpNcWp4bqv4bq7NcO6xKll4buPNcOqdnPhurs14bq54bqzw7Q1xKnhu6M1w7nGsEFow7U1xanhuq/hurs14buJauG6s3siL+G6v+G7jyAiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0ICLhu6fFqeG7pcO0w7Xhu4kgImrhu4/hu4k14bq74buNxIPhu6fhu6c6NOG6vcWpxKnGsOG7j+G6uTXhur3EqWrhur3hur81auG6uuG6v8O1xanhur/hu6U0NeG7p8WpQeG7jeG6vzo04bu3auG6vcWpxKkpNeG6ozY2w7rhu7k8NcSp4bq/auG7icSpxakpNcOh4bqjOMO64bu5PDQ14bun4bul4bq7OjQvL+G6u+G6vcO1e+G6ucSDw7TFqcSpxIPDtcSpxKnDtMSDe+G7tcO1L+G6veG6v+G7p8OyxanDtMO6L8O14bq/4bu34bunLzg5N8OjLzfDo8Oj4bq9NzfDoTnDoTjhuqPFqTg5w6Dhu405LeG6ucSDw7QtxKnDtC3hurnEg8O1LcO5xrBB4bq/w7Ut4bq/w7Xhur17w7PDuuG7iTQ1xIPhu43FqTo0MkrDteG7i8O04buJ4bulxIPDusSpauG6u+G7pzM1LTXhurrhuq/hurs14buNw7ThurdqNcSpbMO1xKk1xanhuq/hurs1w7rEqWXhu481w6p2c+G6uzXhurnhurPDtDXEqeG7ozXDucawQWjDtTXFqeG6r+G6uzXhu4lq4bqzNDXhu7dq4bq9xanEqTo04bqjNjY0NcSp4bq/auG7icSpxak6NMOh4bqjODQ1LyAiL+G7p8Wp4bulw7TDteG7iSAiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0ICLhu6fFqeG7pcO0w7Xhu4kgImrhu4/hu4k14bq74buNxIPhu6fhu6c6NGrhurrhur/DtcWp4bq/4bulNDXhu6fFqUHhu43hur86NOG7t2rhur3FqcSpKTXhuqM2NsO64bu5PDXEqeG6v2rhu4nEqcWpKTU4w6PDocOjw7rhu7k8NDXhu6fhu6Xhurs6NC8v4bq74bq9w7V74bq5xIPDtMWpxKnEg8O1xKnEqcO0xIN74bu1w7Uv4bq94bq/4bunw7LFqcO0w7ovw7Xhur/hu7fhu6cvODk3w6MvN8Ojw6Phur03N8Ohw6E4YcOjxak5N8OjN+G7jcOjLeG6ucSDw7QtxKnDtC3hurnEg8O1LcO5xrBB4bq/w7Ut4bq/w7Xhur17w7PDuuG7iTQ1xIPhu43FqTo0MkrDteG7i8O04buJ4bulxIPDusSpauG6u+G7pzM1LTXhurrhuq/hurs14buNw7ThurdqNcSpbMO1xKk1xanhuq/hurs1w7rEqWXhu481w6p2c+G6uzXhurnhurPDtDXEqeG7ozXDucawQWjDtTXFqeG6r+G6uzXhu4lq4bqzNDXhu7dq4bq9xanEqTo04bqjNjY0NcSp4bq/auG7icSpxak6NDjDo8Ohw6M0NS8gIi/hu6fFqeG7pcO0w7Xhu4kgIi/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCAi4bunxanhu6XDtMO14buJICJq4buP4buJNeG6u+G7jcSD4bun4bunOjRq4bq64bq/w7XFqeG6v+G7pTQ14bunxalB4buN4bq/OjThu7dq4bq9xanEqSk14bqjNjbDuuG7uTw1xKnhur9q4buJxKnFqSk1N8OgODbDuuG7uTw0NeG7p+G7peG6uzo0Ly/hurvhur3DtXvhurnEg8O0xanEqcSDw7XEqcSpw7TEg3vhu7XDtS/hur3hur/hu6fDssWpw7TDui/DteG6v+G7t+G7py84OTfDoy83w6PDo+G6vTc3w6E5w6DDoeG6o8Wpw6PDozg24buNNzYt4bq5xIPDtC3EqcO0LeG6ucSDw7Utw7nGsEHhur/DtS3hur/DteG6vXvDs8O64buJNDXEg+G7jcWpOjQySsO14buLw7Thu4nhu6XEg8O6xKlq4bq74bunMzUtNeG6uuG6r+G6uzXhu43DtOG6t2o1xKlsw7XEqTXFqeG6r+G6uzXDusSpZeG7jzXDqnZz4bq7NeG6ueG6s8O0NcSp4bujNcO5xrBBaMO1NcWp4bqv4bq7NeG7iWrhurM0NeG7t2rhur3FqcSpOjThuqM2NjQ1xKnhur9q4buJxKnFqTo0N8OgODY0NS8gIi/hu6fFqeG7pcO0w7Xhu4kgIi/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO6xILGsMWpxKnDtOG7pTQg4buOxINqNcSoxrBBaMO1Ii/DuiA=

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]